Skip to main content

Full text of "The Apology of Plato"

See other formats


+ν>1 ϊ) ΤΗΕ ΑΡΟΙ,ΟΟΥ 
ΟΓ ΡΙ,ΑΤΌ. Έοηΰοη 

ΗΕΝΚΥ ΓΚΟ^ΌΕ 
ΟΧΤΟΕΌ τΠΤίνΕΚΒΙΤΥ ΡΕΕ 8 8 \ν\Δ.ΒΕΗ0υ8Ε 
7 ΡΔΤΕΕΝ08ΤΕΕ ΕΟ\ν ΤΗΕ ΑΡΟΕΟΟΥ ΟΡ ΡΙ,ΑΤΟ, ΛνΓΤΗ Α ΚΕΥΙδΕϋ ΤΕΧΤ ΑΝϋ ΕΝΟΠ8Η ΝΟΤΕ8, ΑΝϋ Α ϋΙΟΕ8Τ ΟΡ ΡΙ,ΑΤΟΝΙΟ Π)ΙΟΜ8, ΒΥ ΤΗΕ 

ΚΕν. ΙΑΜΕ8 ΚΙϋϋΕΙ.1^, Μ.Α. 

ηηχοιτ ΑΚϋ τυτοΒ οκ βαιχιοι, οοιχεοε, οχτοκο. ΟΧΡΟΚϋ: 

ΑΤ ΤΗΕ ϋΝΐνΕΚ8ΙΤΥ ΡΚΕ88, 
Μ.ΟΟΟΟΧΧΧνίΙ. 
1120412 ?Α 
1377 ΑΏνΕΕΤΙδΕΜΕΝΤ. ΟΟΜΡΙ,ΕΤΕ ία ίίδβΐί, ίηίδ νοίιιπιβ ίδ νβί 1>υί α 
ίΓα^ηιβηί οί α Ιατ^βΓ υηάβΓία1άη£. Ιη ίηβ ΟχίοΜ 
δβπβδ οί Ρΐαίο'δ \νοιΊίδ, Λνηίβΐι βοπιπιβηοβίΐ 'ννίίη 
Μι•. Ροδίβ'δ βάίίίοη οί ίηβ Ρηίΐβουδ ίη 1860, ΐΐιβ 
Αροΐο^ν, (Μίο, Ρ1ΐ3Β(1ο, αηά δνιηροδίυιη \νβΓβ υηάβι*- 
ίαΐνβη βν Μτ. Κί<1<1β11. Ηα<1 Ιιβ Ιίνβά, αΐΐ ίοπΓ \νου1(1 
ρΐΌοαοΙν ηανβ αρρβ&Γβά ίο^βίηβΓ. Τΐιβ ϋί^βδί οί 
Ιάίοπίδ, ίοαηάβά 4 οη αη βχαιηίη&ίίοη οί αΐΐ ίΐιβ 
τνηίίη^δ οί ΡΙαίο, \νηίβη Ιιβ Μά ρΓβρΕΓβά ίο Εββοηι- 
ραην ηΐδ βάίίίοη οί ίΐιβδβ άί&ΐο^υβδ, Λνοαίά ηοί Ιιανβ 
βββπιβά οηί οί ρΓοροΓίίοη ίο ίηβ οίηβΓ βοηίβηίδ οί 
δηβη α νοίιιπιβ. Ηίδ άβαίη οη ίΐιβ 14ί1ι οί δβρίβπι- 
οβΓ, 1866, ΙβΛ ίηβ ηηάβΓίίΐ1άη£ ΐηβοπιρίβίβ. Τηβ 
ρΓβρπΓαίίοηδ τνηίβη ηβ ηαά* πιαάβ ίοΓ ίΐιβ Οΐίο, 
Ρηοεάο, αηά βνηιροδΐυπι, ίηοη#η βχίβηβΐνβ αηό! 
ν&ΙιίΕΗβ, 1ι&(1 ηοί τβββίνβά ίηβΐΓ ίίηαΐ βηαρβ. Βαί 
ίΐιβ Αροΐο^ν δββηιβίΐ ίο 1)β τβίκΐν ίοΓ ίηβ ρΓβδδ. Ιίδ 
ίβχί \ναβ δβίίΐβά, α βπίίοαΐ αη(1 βχβ£βίίβα1 βοηι- 
πιβηίαΓν >νοδ Λνπίίβη οηί ίαΐΓ, αη(1 α ίιιΐΐ ΐηίπχϊηβ- 
ίΐοη ηαά οββη ρΓονίάεά, ίθ£βί1ιβΓ λνϊίΐι αη αρρβηάίχ νί ΑϋνΕΚΤΙδΕΜΕΝΤ. 

ΟΠ ίΐΐβ ίαιμόνιον οί δοβΓαίβδ. Τηβ ϋί£ββί οί Μίοηΐδ 
αίδο, Ιο \νηίβη ίΓβηηβηί ΓβίβΓβηββ Λναδ ηιαάβ ίη ίΐιβ 
βοηιηιβηίαΓν, αρρβαΓβά 4 ίο ηανβ οββη ίΓαηδβποβίΙ ίοΓ 
ίηβ ρπηίβΓ, αΐίηοη^ΐι α ίβλν ρβηβίΐ ηοίβδ (λνΐιίοΐι 
Ιιανβ οββη ρπηίβά 1 ίη Ιΐιίβ νοίιιηιβ αί ίηβ ίοοί οί 
ίΐιο ρα#βδ ίο \νηίβη ίηβν οβίοη^) δ1ιο\νβ(1 ίΐιαί αάάί- 
ίίοηβ Λνοιιΐά Ιιανβ οββη πιαάβ ίο ίί, ίί ίΐιβ \νπίβΓ 
1ια(1 Ιίνβά ίο ρπηί ίί ηίπίδβΐί, αηά ρβΓηαρδ ίη βοηιβ 
ίηδίαηοβδ α άίββΓβηί βχρΓβδβίοη Λνοηΐά* ηανβ οββη 
£ΐνβη ίο ίηβ νίβΛνδ \νηίοη ίί οοηίαίηδ. ϋηάβΓ ίηβδβ 
βίΓβυηΐδίαηββδ ίί Ιιαδ οββη ίηου^ηί αάνίδαοΐβ ίο 
ραοΐίβη ίηβ Αροΐο^ν αηά* ίηβ ϋί^βδί οί Μίοηΐδ ον 
ίΐκιηβθίνβδ. Μν ίαδίν Ιιαβ οββη οηΐν, ίη οοηό!ηβίίη£ 
ίΐιβηι ίητου^ΐι ίηβ ρι*βδδ, ίο Γβηιονθ βίβπβαΐ βπΌΓδ 
αηά ίο νβπίν ΓβίβΓβηββδ. 

Ιί ηιαν οβ βοηνβηίβηί ίο δίαίβ ίηαί ΡΙαίο ίδ οίίβά 
ίη ίηίδ νοίηηΐθ αββοΜίη^ ίο ίηο ρα^βδ οί δίβρηαηιΐδ. 
Ιη ΓβίβΓβηοβ ίο ίηβ ΟΓαίοΓδ ίηβ δββίίοηδ οί ΒαίίβΓ 
άπα* δαυρρβ'δ Ζοπβΐι βάίίίοη Ιιανβ οββη £ΐνβη ίθ£β- 
ίηβΓ Λνίίΐι ίηβ ρα#βδ οί δίβρίιαηηδ ίη ίηβ ηιίηοΓ 
ΟΓαίοΓδ αη(1 Κβίδΐίβ ίη Όβηιοδίηβηβδ. Ιη ίΐιβ ΒΓα- 
ιηαίίδίδ ΌίηάοΓΓδ ηηπιοβΓδ αΓβ ίοΐίολνβά αδ ίΐιβν 
δίαηά* ίη ίΐιβ βάίίίοη οί ίΐιβ Ροβίίβ δββηίβί ρηοΐίδΐιβά 
ίη 1830. \νίίη Γβ^ατόΐ ίο ηηοίαίίοηδ, ίηβ ίβχί οί* 
ίηο Ζιιπβη βοϋίίοηδ ηαδ οββη ηδβά* οοίη ΙΌγ ΡΙαίο 
αη(1 ίοΓ ίΐιο ΟΓαίοΓδ, ίηβ ίβχί οί ΌίηάοΓί (β-οπι ίΐιβ 
βάίίίοη οί1830) ίοΓ ίηβ ϋιαηιαίίδίδ. \νΊιβΓβνβΓ α 
ΓβαάΊη£ ίδ ηηοίβά Λνηίβη ίδ ηοί ίοηηά ίη ίηβδβ 
βάίίίοηδ, Ι Ιιανβ βηύβανοηΓβά* ίο ίηάίβαίβ ίΐιβ δοοιτβ 
ίΓοιη λνηΐοΐι ίί Ηαδ οββη άβπνβά. ΑϋνΕΚΤΙδΕΜΕΝΤ. νιί 

Τΐιβ ίβχϊ οι Ιηβ Αροΐο^γ ΗδβΙΓ ίδ ίη ίηβ ηιαίιι 
ίΐιαί οί 0. Ρ. Ηβπηαηη. Ενβη ίΐιβ ριιηοίαα,ϋοη ίδ 
1ιΐ8. δοηιβ οι ίηβ ΟΓ&οΙίβίδ ίοηηά ίη ηίδ βάίίίοη 
ηανβ οββη δϋβηίΐγ οηιίΐίβά: 1)ηί, \νϋη ίηίδ βχοβρ- 
ΐίοη, βνοΓγ ίηδίαηοβ ίη Λνηίοη ηβ η&β ηοί 1)ββη 
ίοΙΙοΛνοά ίδ ηιβηίίοηθά ίη ίηβ οοπιηΊβηΙαΓγ. 

Εϋ\νΐΝ ΡΑΙ.ΜΕΚ. 

Βαιαιοι, Οοιχεοε, Οχροεο, 
,Τυηβ 8, 1867. ΙΝΤΚΟϋυΟΤΙΟΝ, 
ρακτ ι. 

ΤΗΕ ΤΚΙΑΙ, ΟΡ 3Ο0ΚΑΤΕ8. 

Ι. ΝαΤΓΕΕ ΟΡ ΤΗΕ ΡκΟΟΕΕϋΙΝΟ. 

Α ΗΕ Ιηαΐ οΓ 8οβΓ»ίβ8 ίοοίί ρΐαοβ ΟβΓοΓβ α ΗβΙί&βίίβ οοηι-ί, 
Εοοοπίίη^ Ιο ίηβ ίοπηβ οί »η οκϋηΛΓγ γραφή δημοσία. ΤΗβ 
ίηάίβίιηβηί (Ιγκλημα) 13 οαΙΚπΙ άντωμοσία 19 Β, 24 Β, »η(1 αντι- 
γραφή 27 Ο, — ίβπηβ ννηίοΐι αΐίικίο ίο ίΐιβ ρΓοοββαιη^δ οΓ ίηβ 
ανάκριση οβίατβ ίηβ Ατοηοη Β&δίίβυβ, ηβίοτβ \?ηοπι ηοίη ίηβ, 
ίηάίβίπίθηί αηά ίηβ ρίβα ίη αηδ^νβΓ ίο ίί ντβΓβ ρΓβδβηίβίΙ ίη 
ΛντίΙίη^ αηά βοηβπηβόΐ δβνβπιΐΐγ ογ οβίη. Αηά ίηβ ίβτναβ 
αντιγραφή, άντωμοσία, ρΓορβΓ αί &τ$ί ίο ίηβ (ΙβΓβηίηιηί, οαπιβ 
ίο ηβ νιββά οΓ ίηβ ρΓΟδβουίοΓ, αηά βνβη \νβΓβ ίΓ&ηδίβιτβίΙ ίο 
ίηβ ΐηόϋβίπιβηί (ϊγκλημα) ίίββΙΓ, ίηοβ ρΓβββηίβά ίη \νι•ίίίη£ αηά 
δτνοπι ίο. 

2. Τηε ΑοευδΕκβ. 

Τηβ ίηόϋοίπιβηί \ν»β ρΓβίβϊτβό! ογ Μβίβίυβ ; βββ οβ!ο\ν ίηβ 
ίοπη ρΓβββητβά ογ Όϊθ£βηβ8 Ιι&βΓίίηβ, αηά οοπιρΛΓβ Ρΐαίο'β 
ΕαίητρηίΌ 2 Β. Ηβηοβ ίί ίβ Μβίβίαβ \νηο ίβ βαΐΐβά οη \>γ 
8οβΓ8ίββ ίο αηβννβΓ αΓ^ιιπιβηίβ αβ ίο ίίβ \νοηΐ8 βηά πκ•αηίη£ ίη 
ίηβ Αροΐο^τ - . Ηβηββ η^αΐη δοοταΐβδ αβίεβ τνΉγ άίά ηοί Μβίβ- 
ίυβ 1)ήη» \νίίηβ88ββ (34 Α), αηά α<*αίη ο&ββΓνββ (36 Α) ίηβί ίηβ 
ρβη»1ίγ Γογ ηοί οοίΑΐηίη^ \ οΓ ίηβ νοίββ \νΌυ1(1 η»νβ ίαΐΐβη 
οη Μβίβίαβ. Ι/ϋίΙβ Λββοηηί βαη 1)β ίαΐίβη οί ίΗβ βίαίβιηβηί οΓ 
Μαχΐπιυβ Τ^γηιβ, ϋίβρ. χχχίχ. ρ. 228, Μί'λιτοϊ μ(ν ίγράψατο 
"Ανντος δ* ίίσηγαγ* Λύκων δ< ίδίωκ(. Γογ ααίηοΓβ χατγ οη ίΙπΒ 
<Η>ΐίη< Ιϊοη, αηά 4 ίΗβ βοηίϊηααΐίοη οΓίηοραββΛ^β — καταδίκασαν 
δί οί Άθηναΐοι ίδησαν οΛ 61 1νδ(κα α~ίκτ(ΐι>( δ< 6 νηηρίτης — 
βηοννβ ίηαί ΙΙιββο \νοπ1δ ατβ, αβ δίαΙΠ^αυηι βα)δ, ηια^ΐβ οηλίοηβ χ ΙΝΤΚΟϋυΟΤΙΟΝ. 

αηαπι νβΓβ (ΚοΙα. 8ββ ΜβίβΓ αηά δοΗοπιαηη, ϋβΓ ΑίίίδβΗβ 
Ργοοθ88, ρ. 709. η. 19. 

ΟΓ Μβίβΐηβ, ίΗβ οβίβηβίΗΙβ ρΐΌββουίοΓ οί δοοπιίββ, ίη Γβαΐίίγ 
Ηίίΐβ πιοΓβ ίΗαη ίΗβ ίοοΐ οΓΑηγίυβ, \νβ οηΐ^ Ιίηονν ίΗαί Ηβ^αβ 
α ^οαη^ ίπ^ίο ροβί. Ηβ ίβ οΗβΓ&οίβπδβά \)γ ΡΙαίο (ΕαίΗ}τ- 
ρΗπ) 2 Β) 08 νιος τι$ καΙ άγνώς, αηά 18 πάίβηΐβά αβ α ροβί \>γ 
ΑτίβίορΗαηββ (Καη. 1302). ΤΒβ Μβίβίυβ (Αηάοο. άβ Μ^βί. 94• 
ρ. 12) \νΠο \ναβ οηβ οί Ιΐιβ Γοιιγ \νΗο αιτββίβά 1/βοη (Αροΐ. 32 Ο) 
πιαγ Ηανβ Ηββη ίΗίβ Μβίβίυβ' ί&ίΗβΓ, \νΗο οογθ ίΗβ βηπιβ ηαηιβ, 
Ηυί ίΗβΓβ Ϊ8 ηοίΗίη§> ίο βΗονν ίί. 

Ιιγοοη, α Γηβίοηβίαη, ίβ πιβηίίοηβά Η^ ΑηβίορΗαηββ (νβ8ρ. 
1301) \νίίΗ ΑηίίρΗο. 

Αηγίαβ \ναβ Ι)^ Γαι• ίΗβ πιοβί οοηδίάβΓαΗΙβ οΓ ίΗβ ίΗι•ββ 
αοβηββΓβ, ννΗβηββ ί\ΐ6γ &τβ άβδβπΗβά (Αροΐ. 1 8 Β) αδ τους άμφϊ 
"Ανυτον, αηά δοοΓαίββ ίβ οαΐΐβά Υ>γ Ηοι•αοβ (8αί. II. ίν. 3) Αηγίί 
Γ6ΐΐ8. Ηβ \ναβ α ΙβαΐΗβΓ-ββΠβΓ (Χβη. Αροΐ. δοο. 29), &ηά Ηαά 
Ιχϊβιι α ποΗ ηιαη. Αδ α δυπβΓβι• αηά ννοΓ^βι• Γογ ϋιβ ροραΙαΓ 
οααδβ Ηβ Ηοά βαι•ηβά α Γβρηίαίίοη ββοοηά οηΐ^ ίο ΤΙίΓαδγΗαΙϋδ. 
\νΐί1ι ΤΗιαδ^ΗυΙαβ Ηβ Ηαά ββά ίτοπι Αίίίοα, αηά ίΗβ ΊΤιϊγΙ^γ 
Ηαά οοηβδβαίβά Ηίβ βδίαίβδ αη(1 ίηοΐαάβά Ηίπι ίη ίΗβ άββΓββ οΓ 
ΗαηίδΗπιβηί (Χβη. Ηβΐΐ. II. ίϋ. 42). Ηβ Ηβΐά α οοηιπιαηά ίη ίΗβ 
βαηιρ αί ΡΗ^Ιβ (Ιιγβ. χ "ΐ• 7^• Ρ• ι 37)> αη ^ & * ^ οβ Γββίοπιίίοη \ναδ 
,ΐοίηί αηίΗοι• ννίίΗ ΤΗι-αβγΗαΙαβ οΓ ίΗβ Αβί οί" Απιηββί^ (ΙδοβΓ. 
χνίίί. 23. ρ. 375)• ΡΙ&ίο (Μβηο 90 Β) ΓβρΓβββηίδ Ηίπι αβ ηί^η ίη 
ρορηΙαΓ ΓανοιίΓ. Ηίδ \ναβ ηβνβι•ίΗβ1βδβ (ΑίΗβηεΒαβ XII. ρ. 534 Ε) 
ηοί α βροίΐβδβ οΗαι•αοίβι\ Αηβίοίΐβ πιοΓβονβΓ (αοο. ίο ΗαΓρο- 
οι-αίίοη οη ίΗβ \νοι*ά δίκαζαν) βα^β ίΗαί Ηβ νναβ ίΗβ βι•δί ηιαη 
\νΗο ΗπΗβά αη ΑίΗβηίαη βοατί ; αηά Όίοάοπίδ, λυΗο Γβρβαίδ Ιηίβ 
(χίϋ. 64), αόΜβ ίηαί ίί \ναβ οη ηίβ ίπαΐ Γογ ίΓβαδοη (ΖβΙΙβΓ, Ρηίίοδ. 
άβΓ ΟγϊοοΙι. II. ρ. 142 η.). Αβ Αη^ίαβ \ναβ ίΗβ πιοβί ίηβαβηίίοΐ 
ΒβοαββΓ, 80 ίΗβΓβ ίβ Γβαβοη ίο Ιΐιίηΐί Ηβ \ναδ ίΗβ πιοβί ίηίΠιηκ'ΐΙ 
&£αίηβί δοβπιίββ. Μβίβίϋβ »ηά Ιί^βοη \νβΓβ αοίηαίβά »ί πιοβί 
Ηγ α οίαβθ-ρι^αίΐίοβ, — ίί ίη(1οβ(1 \νβ βΗοαΙά ηοί ταίΗβΓ τβξζ&τά 
ίΗβηι αβ ωβΓβ ίοοίδ οΓΑη^ίηβ. ΑΠ ίΗΓββ Ηο\νβνβΓ Ηβίοη^βά ίο 
οίαββββ 1 νΗίοΗ 8οβΓ»ίβ8 Ηαά οββηάβά ογ Ηίβ ίηβββδαηί οβηβαΓβ 

1 δοοΓΑΐββ ίβ ιπαχΙο \)γ ΡΙ&Ιο (Αροΐ. άχθόμ*νο$, Άνυτοι δί ΰπίρ των δημιουρ- 

23 Ε) Ιο ΓβρηββηΙ Ηϊβ ϋΐΓίβ Αοουββη γ!η> και τνν πολιτικών, Αΰκων δί υ*1ρ 

Μ &11 ΑοΙυΑίβά 1)γ ο1&ββ-(θΐ>1ίης ίη ΙηυΪΓ των Ρητόρων. Τηυ οοπΙπηΙ ννηίοΐι ίβ 

ΛΐίΛυΙν υροη Ιιίιη. 'Ε* τούτων και Μι- ίιηρΙίυΛ ίη ΐΗιβ «οηίοηοε 1>βΙ»ββη (ιή 

\ητΐ)% μυι ΐπίθίτο καί Άνυτοι και Αν- τορα Λϊΐά Μολιτικοι βηο»8 1η»4 ίηβ 

*•*, ΜίΚητο* μιν Μρ των ποιητών \νοτΟΒ ββνβΓ»!!^ ιΐοηοίε (ΙοϋηίΙο οίαββββ ΙΝΤΚΟΌϋΟΤΙΟΝ. χι οΓ Ιΐιοββ ϋνΐιο <?χβππ8β<1 ρΓοΓβββίοηβ οΓ ίΐιβ ρπηοίρίοβ οί \\ 1ιι<_•1ι 
ί Ικν οοιιΐά £ΐνβ ηο ίηΐβΐΐΐ^θηΐ Λοοοιιηί. ΝονΗβΓβ ίβ Ιΐιΐβ οαιιββ 
οίοίΓβηοθ ΐΓ»οβά πιογο οοηηοοίοάΐ^ ίΐιβη ΐη Ιηβ Αρο1ο£7 ίΐββίί 

(νίίί. Ι2ΐ. ρ. 183, ννηβΓβ Ιιθ οαΐΐβ ί( τη"ν οί Αϋιβηίαη ο'ιΐΐζβηβ. ΤηβΓβ βββπιβ ηο 
ρτουηίΐ Γογ (ηίηΐςίηρ «τίίη ΈνΊ{ΠϊβΓβ 
(δοΐιπύββ ρ. 97) Λη^ οίηβι-β, «ηο ηανβ 
ίοϋονβίΐ ΐη (ηίβ νίβ\ν Ρβ(ί(υβ' Οοηι- 
ωβη(. ίη Ι•β££. Α((ίο. ΙάΟ. III. Τί(. Πι, 
ΙΙιλΙ ίηβΓβ «ταβ αην υτάβτ οΓ ρήτορα, 
(βη ίη ηυιηοβΓ, αρροίη(βά γβατίν, αηά 
άβή νίηρ (ηβίτ οή^ίη ίπ>ιη 8ο1οη. Λ 1 1 ν 
βυο•!ι ίηβ(ί(α(ίοη οοα1(1 ηο( ηυί ηανβ 
ίη(βΓίβΓβά νηΐη (ηβ Ισηγορία -\ν 1ι ϊ «_■ 1 1 
βνεη Ιο (ηο Ιίιηβ οί ΌβπιοβΙηβηββ Μταβ 
(ηβ οηβΓΪκΙιβίΙ οΙιατίβΓ οί Α(ηβηίαη 
ύοπνχτ&ογ. Οη Ιηβ οοη(Γατγ, βνβη 
Ιοο ρΓθ€ο<1βηοο νΐιίοη ναβ α11ο«'<χΙ ην 
δοΐοη ίη Ιηβ αβββιηηΐγ Ιο βρβακ:βΓ8 
»1>ονο (ηβ &£β οί 5° βββπιβ ίο η&νβ 
ίαΗβη ίηίο αοβγαηοβ. Βαί ννβ ηηά 
(ηα( ίη Ιηβ (ίηιβ οί (ηβ Ογ&ϊογθ ογ 
βατίίβτ (βββ Ιηβ ΙαΜβΓ ρ»Γ( οί Οΐβοη'β 
βρβοοη ίη Τηιιονύ. III. 4°) *&οββ Ρή- 
τορα \\βΑ α((αίηβά & πήβοηϊβνουβ ΐω- 
ροιΐαηοβ. ./Έββηίηββ βρβαίιβ οί Ιηοπι 
(ίίί. 3• Ρ• 54) ω δυνασηία* ΙαυτοΓ* »«- 
ριποιοϋντα, μ\Λ ίη ΑΙοίο. II. 145 -Α- & 
ίβ βαί(1 (ηα( όσα δη ποτ( ή πόλι* πράτ- 
τ«• προ* άλλην πόλιν τ) αυτή καθ' αυτήν, 
άπύ τη* ταιν Ρητόραιν (υμβουλή* άπαντα 
γ/γν«ται. Το Οβ α ρήταφ \\αΛ Οβοοηΐθ 
α Γβ£ΐι1&τ ρΓοίεββίοη. Α ηβν λγΙ ηα<1 
αηβ<.-η, άββί|>ηα(βΛ ον Ιηβ ηαπιβ Ρη- 
τορική, ν»•1ιίοΗ 'ιλ βββη Ιο Ηανβ Βββη 
ί(ββΙί α ηολν \νοη1 ίΓοπι (ηβ τναν ίη 
«ηίοΐι ί( ίβ ηββά ίη Ιηβ Οοι-ρββ (448 
Ό) — την καλουμίνην Ρητορικην. Ιη 
ΐΙιυΪΓ οαρ&οίΐγ οί συνήγοροι Ιηβ ρήτορα 
«τβτβ ογοο^ΗΙ ίη(ο ρΓοηιίηβηββ (Ηββ- 
Γβη, ΡοΙίΙ. ΗίβΙ. οί Αηβ. ΟΓββοβ, α 13• 
ρ. 232 οί Εη£. ΤγλιιηΙ.) ίγ Ιηβ ή*β- 
αυβηβν οί βΙαΙο 1Η&1μ ίη Ιηβ Ιίωο βυο- 
βββόϋης Ιηβ Ρβίοροηηβιά&η νν»Γ. Ι?αΐ 
Η «γλβ ηο Ιβ» μ σύμβουλοι Ιο Ιηβ 
Αβ*βηιΙ)1ν ΙΗλΙ Ιΐιο ρήτορα «χτβ ίη 
Γβ(|αίβίΙΐοη. Ιη »11 Γ}υββΙΐοηΗ οί Ιβ^ίβ- 
Ιαιϊοπ ηη<1 οί ροΐίβν ΐΗο ΛαταΧα νί&α 
πυϋηΐν ίη ιΗιίγ Η»η<1β. Τηβ βροβη οί 
Ιηίβ »βοβΐΜΐ*ηον ίβ ιΐ&ΐοϋ ην Ι•οοτ»(β9 Μ του βήματοι δυναστίίαν) {τοτα Ιηβ 
Όβββίβ&η ν&τ, ογ βηΐιββα,ιιβηΐ Ιο Ρβήοΐββ 
(ίο. 1 26. ρ. 1 84)• Τηβ («το βρββϊθΗ, σνμ- 
βου\(υτική ;ιιιϋ δικανική, οί Απβίοΐΐο'β 
Ιγϊ 1 «Ιο θίνίβίοη οί Ρητορική ίη πάβ Ιπλ- 
Ιΐββ βοΓΓββροηά ντϋΗ Ιηίβ «Ιοαοΐβ βοορβ 
οί (Ηβ ρήτωρ'α ρΓοίβββϊοη. Τηβ ηο- 
ΚιτικοΙ &β α βΐ&ββ ηιαβί Η»νβ βηαβΓββ<1 
&1 (Ηβ «ιηίβ (ίηΐθ &β (ηβ ρήτορα. Ιη 
ί(ββ1ί πολιτικό* ηιβ&ηβ ηο ηιοΓβ (ηαη 
' 8(α(β8ηιαη ' ίη (ηβ ββηββ ίη Μτηίβη 
(ηίβ (βπη ηιίςηί η&νβ υββη αρρίίβύ (ο 
ΡβΗβΙββ. Βυ( αη Α(ηβηί&η οί Ρ1α(ο'8 
(ίπιβ, βρβ&Ιςίηβ \νί(η ΓβίβΓβηοβ (ο 
Α(ηβηβ, \νουΜ ηιο.ιη Ον πολιτικοί (ηα( 
βΐ&ββ οί ηιβη ννηο τοαΛβ ρηοΐίβ ουβϊ- 
ηβββ (ηβΐΓ ρΓοίεββίοη, — τον• πολιτικού* 
λί-γομίνου*, Ρ1»ί. Ροΐϊίίο. 303 0• Ουτ 
βοηββρ(ίοη οί (ηβ πολιτικοί νήΐΐ ϋβ 
θββ( βοηαρ1β(βά Ον βοηιραηη^ (ηβηι 
«ίίη (Ηβ ρήτορα. Όονπι (ο Ρβπβίββ' 
(ίηιβ (Ιιογο ν»'ου1(1 οβ ηο όϋβίίηβϋοη. 
Ηβ υηί(βά ηο(η β1ι»Γ&β(βΓ8 Ιίίβ (ηβ 
£Γβ&( ωβη ΟβίοΓβ ηίπι. Βυ( ΑίΙβΓ- 
«•λπΙβ (ηβ (1βηα(ββ οαηΐθ ίη(ο ββραΓ»(β 
ηΛηιΙβ, αηο! (ηβ βρβ&ίεβτβ ίη (ηβ Αβ- 
ββηιυΐν «τθγθ ίοΓ (ηβ πιο«( ραΗ ηο 
Ιοη&βΓ (ηβ ^τβ»( οοιηπίϋηιΐοηί ίη (ηβ 
6β1(Ι αηά (ηβ οβαΓβΓβ οί (ηβ ηί§ηββ( 
οΗΒοββ. Τηβ ίαβ( αηά (ηβ Γβ&βοηΒ ατβ 
β(Λ(β<1 ογ Ατϊβ(ο(1β (Ροΐ. V. ν. 7)» *νν 
82 τη* Ρητορική* ηΰζημίνη* οί ουνάμΐνοι 
λΙ•γ(ιν δημα•γατγοΰσι μιν δι' άπίιρίαν δί 
ταιν πολιμικων οΰκ ϊπιτίθίνται. Α( (ηβ 
βΛίηο (ίηιβ, ίηαβηιηβη αβ οουηββΐ μ 
νβΐΐ αβ &ο(ίοη ν?αβ ηββϋβύ ίοΓ (ηβ 
οοηιΐιιοί οί (ηβ β(α(β, (Ηοββ ν»Ηο ννβΓο 
βοξΛββά ίη (Ηβ (Η(Γϋΐ•οη( ΗΓαηοηββ οί 
(ηΐβ οοηιιηοη «τογΙι ννοΓβ ηο( &0βο- 
1ϋ(ε) γ βοη(Γ&ιΙίΗ(ίη£υίβ1ιβ<1 : οί. Ρ1&(ο, 
ΟοΓ^. $ιο Α, ΡηάΓ. 258 Β, ωκΐ (Ηο 
^βηβπιΐ (βτπιβ ίη «τΐιίοη (ηβ ρ^ήτορα 
Μβ (1ββοηΙ>υ(1 — ο. ς. ην Ι.γβίαβ (χνίϋ. 
ΐ6. ρ. 150) αβ οί τά τη* πόλ*α>* πράτ• 
τοντ**. χϋ ίΝτκοϋυστιοΝ. 

(2ΐ — 22 0). ΙΙΙιΐδίΓ&ίίοηβ οοοογ »1βο αΠηηάαηίΙ^ βΙδβχνΗβι-ο. 
\νβ 866 ίΐΌπι ίΗβ Ιοη ($$$ Ε) Ηοτν ροβίδ \νβι•β 1>γοιι§Ίι1 ηηάοι• 
ίΗΐβ οεηΒΙΐπ; ίοτ ρ&πκΐίηβ' ίηβρίΓαίΐοη &8 Ιΐιο βηΠδίίίαίβ ίοι• 
Γοηβοη. ΤΗβ ΓΗβΙοποί&ηβ 2 α§*αίη αβ ΐη ίΗβ ΟοΓ^ΐαβ \νβΓ0 οβη- 
βιιγθ(1 ίυι• ρΓοάϋοΐη^* ρβΓβυΛβΐοη \?ίίΗουί Ιίηοννίοά^β. Υβί 
8ίΓο秕βΓ αηά γβί πιογο ϊηοββββηί \ν&8 ίΗβ άβηυηοίαίΐοη οί ίΗβ 
ηιίβοΗΐονουβηβββ βηά ρΓββυπιρίαοαβηβββ οί ηηάβι•ία1πη£ ροΐΐίίοβ 
άττύ ταύτομάτον (Χβη. Μβιη. IV. ϋ. 3)» ογ νηίΗουί 1ίηο\ν1βά^β 
οίρηηοίρίββ (ΑΙοίΙ). Ι. 1 13 £)• Β α * Αη/ίιιβ \ν&8 αοίυαίβά, ονβι• 
βηά »Ηονβ βυοΗ α ο1α88-ίββ1ΐη£, Ηγ ρβΓβοηαΙ &ηίηΐ08ίί3Γ. Οηο 
βτοιιηά οί ίΗΐβ Ηαβ Ηββη βαΐά Ιο Η&νβ Ηββη Ηϊβ " απιοΓ δρΐ'οΐυβ 
ΑΙοίΗίίκΙίβ 3 : " 80 Ιιΐιζ&ο αηά νίψατε. ΡΙαίο ίϋΐ-ίΗβΓ (Μβηο 94 
Ε) ηκιία'χ Ηίπι ίΗι•βαίβη 8οθΓ&ίβ8 ννίίΗ πιίδοΗίβί ίη Ηβννίΐάβπιιβηί 
βηά ηιοΓίίβο&ίίοη αί Ηβί秕 ίοΐά, ίη βίίβοί, ίΗαί ίη ίβαοΗίη§* 4 Ηίδ 
βοή ίΗβ ί&ηιί1)' Ηηβίηββδ Ιιβ Η&<1 άοηβ ηοίΗί秕 ίονναπϊδ Ηίδ Γβαΐ 
βίΐηο&ίίοη. ΤΗβββ ρβΓβοηαΙ ηιοίίνββ, Ηοννβνβι•, Γβηιαίηβά ίη ίΗβ 
ϋ&οΙτ-^ΓοηηοΙ ; &η<1 βο &£&ίη, ίί Ηβ βηίβΓίαίηβά γβί ΕηοίΗβΓ 
ρπιά^β &£αίηδί 8οβΓαίβδ »8 ίΗβ ίβαοΗβΓ οί" Οπίίαδ, ίΗβ ανονναί 
οί ϋ νν&β ίηβοπιραΙίΠΙβ \νίίΗ ίηβ Αοί οί Απιηβδίγ. ΤηβΓβίοΓβ 
Ηβ πιηιΐβ ίΗβ αίίαοΐί ηηάβΓ οονβΓ οί άβίβηάίη^ ίΗβ άβηοοι-αογ. 
ΤΗβ (ττκίκαα οί ίΗβ ΓββίοΓβά ρβορίβ (Ηά ηοί Ιαδί 1οη£ (Ρ1»ί. 
Ερΐβί. VII. 325 Β), αηά νναβ ηοίυΓ&ΙΙ^ βηοβββάβά \)γ α ββηδίίϊνβ 
αη(1 Γαη&ίίοαΐ ζβ&1 ίοΓ ίΗβΐΓ Γβνίνβά ρορηΙαΓ ίηδίίίυίίοηδ. 

3• ΝϋΜΒΕΕ ΟΡ ΤΗΕ «ΓυϋΟΕ8. 

ΤΗβ βίΛίβηιβηί οί^νί^βΓδ (8ο1π•αίβδ ρ. 132 ηοίβ), αηύ οί 
ΜβίίΗίδΒ (Μΐδοβίΐ. ΡΗϋοΙ.νοΙ. Ι. ρ. 252. ηοίβ 35)» ^ ηα ΐ ^β ηηηιΗβΓ 
οί ίΗβ ^(Ιςββ οη δοοταίββ' ίπαΐ \ν3,δ 55^ 0Γ 557 > ηα8 0θθη Γβ_ 
ρβ&ίβά ννίίΗοαί (ραββίίοη βνβη \)γ Μγ. Οτοίβ (Ηίδί.Οι•. νοί. VIII. 
ρ. 654, οΗηρ. 68). Ιί ίβ, ΗοτνονβΓ, »δ Ώτ. Οοη 6 ΓβηιαΓίίδ (ίη 
Ηίβ ηοίβ οη Αροΐ. 36 Α), ηιβΓβΙ^ »η Εββαπιρίίοη ίΓοπι ίΗβ ίαίδβ 
Γβα<1ίη^ τ/)€ΐ? ϊη ίΗίβ ρβββαο'β, ίαΐίβη ΐη βοηηβοίΐοη λνϊίΗ ίΗβ 

1 ΤΗβ βηηιϊίγ οΓ ίΗβ Γΐιοίοποϊαηβ »1>ουΙ \ί. — ΖβΙΙβΓ II. ρ. 141 ηοίβ. 
οχΐβικίβίΐ ίίββίί αίΙβΓ βοοΓ&Ιββ' (ΙολΙΙι * Οί. Χβη. Αροΐ. 8οβ. 29• 'Ανυτο» 

Ιο 4Ηβ δοοτ&ϋβΐβ (Ιιυζαβ άβ ΙΗ§. 8οβτ. άπίκτονί μι ίτι αύτύν Ύαιν μί^ίσταιν 

8βθΙ. II. § 4)• νπό τη» πόλίθ)ΐ ά^ιούμινον ουκ ίψην 

* Τΐίβ βίοτγ οί Ιηΐβ " αηιοΓ Λ1οί• χρήναι τύν νϋν ν*ρΙ βύρσα» ναιδίύαν. 
Ιήαόκ " ΓββΙβ οη (ηβ Ιββϋιηοη^ οί Ρΐα- * ΡΙαίοηΉ Αιΐ8ρβ\νϋ1ι11β δοΐιπίΐοη 

ΙλγοΗ Ληά οί 8»ΐ3τηΐ8 Λρα<1 ΛΐΗβιΐίυυη), ογΙ{1λγΙ νοη ΟιηβΙΐ&η Ογοπ αηά .Ικϋα» 

ηαΐ ίβ υηϋκυίγ ίη ίίββίί, αη<1 ηοβ&υββ Όβαβοηΐβ. — ΤβυΙιηοΓ, 1865. 
ΡΙ»1ο Λη<1 Χο-ηορηοη αγο ^Ηο1ΐ7 βίίβηΐ ίΝΤκοϋυοτιοχ χΐϋ 

βίαίβπιβηί οΓ Οίο£βηββ ΙαβΓίίιΐδ (II. ν. 40), κατ&ικάσθη Ιιακυ- 
σίαις όγδοηκοντα μια τ\(ίοσι ψηφοις των άπολνουσων, ΐνηβηββ 
ίΐιο ηυπιΙ)0Γ8 οτβ 5ΐιρροδθ(1 Ιο ηανβ βββη 28ι Γογ οοηάβηιηαίίοη, 
2"5 Γογ αοηηίίίαΐ. 

ΤηβΓβ 18 ηο Γβαβοη (οβ Μγ. Οπ>ίβ αΐΐοννβ) Γογ ιηίδίηΐ8ίίη£ ίηβ 

ρΓβοίββ είαίοπιοηί οί ϋίο^βηβδ, πογ ίβ ίηβΓβ αηγ ηιοΓβ Γβαβοη, 

ηανβ Γβ^ακί Ιο ΟΓββΙί ηαοίίβ οΓ βχρΓβδβίοη, Γογ άοηΙ>1 

ίΐιαί ίηβ 28 1 ΓβρΓβββηίβά ίΐιο 8££Γβ£αίβ πια^πίν, ηοί ίηβ 

απιοιιηΐ 1>ν τνηίβΐι ίί βχοββάβά Ιηβ ηοίηοηίν. 

Ηβηββ, αοοβρίίη§' Ιηβ τε&ίϋη^ τριάκοντα ηβΓβ, ίηβ ννηοΐβ 
ηυπίϋβΓ οαηηοί ηανβ οββη $$6 ογ 557• Αη ίηάβρβηάοηί αι•£ΐι- 
πιβηί α^αίηδί δΐιοη α ηυιηοβΓ \νοιι1(1 οβ ίηαί ίί Γβββοαοΐββ ηο 
οΙΙιογ ΓββοΓάβά ηυπιοβΓδ οη ίήαΐδ. Τηοββ ννηίβη ννβ βηά, ευοη 
38 200 (ϋβηι. ίη Μία. 223. ρ. 5^5)» 5°° (Γτβίΐυβηίΐν), 7°° (ΙβοβΓ. 
χνίϋ. 54• Ρ• 3& 1 )* ΙΟΟ ° (Οβ 111 • ίη Μία. 223• ρ• 5%5)> Ι 5°° (ΡΙ 11 - 
ΐΛΓβη. νϊΐ. Ρβηβΐίβ, 72), 2000 (Ι^-δΐαβ, χίϋ. ^$. ρ. 1 33)» 25°° 
(ϋίη. ίη ϋβπι. 52. ρ. ο,^), 6οοο (Αηάοβ. ί. 17. ρ• 3)» βνβη *Γ 
ίΐι.ν αΓβ οηΐν αρρΓοχίπιαίβ, πιηβί, δίαηά Γογ βοπιβίηίηβ' ηβ»Γ 
ηιαίΐίρίββ οΓ ιοο. 

Νο\ν Ροΐΐηχ (VIII. 48) ηαβηίίοηβ 401 βπά 2οι ^ * η β ηηπι- 
1>βΓ8 ίη ίννο άίθβΓθηί βαβββ οΓφάσιν, αη<1 βΙββτνηβΓβ ιοο ι αηι! 
150 1. Τηίβ αήοπίβ Ιηβ οίηβ Ιο α οοη)ββίυΓβ οΓ ηιυοη ρΓΟ- 
υηΐ'ΐϋίν (ΜβίβΓ υηά δοηϋηιαηη, ΌβΓ Αίίίβοηβ ΡΓΟββδβ, ρ. 140 ), 
ίΐιαί ίηίβ λναβ α ρΓονίβίοη ηοί βχοβρίίοηαΐΐγ οηί ηηίίοπηΐ^ Γογ 
αη οάά ηηπαοβΓ οί ]αά§ρβ8, (ίηΐδίΓαίβά βοπιβίίπιββ, ίί ννοηΜ 
αρρβαΓ, ον ίηβ (ΙβΓααΙί οΓ ΐηάίνϊίΐυαίβ αϊ ίηβ Ιαβί ηιοηιβηί), οηί 
ίΐιηί ίηβ βοηιηιοη τ?αν οΓ ίηάίβαίίη^ ίηβ ηηπιοβΓ \ναβ, Γογ 
ΟΓβνίί^'β βαΐίβ, ίο πιβηίίοη ίηβ ναηαοΐβ βοηβίίίαβηί, οηιίίίί秕 
ίηβ ίηναήαοΐβ ι. Αηά ΗβήΊβΓ (Αίηβη. ΟβποηίβνβΓΓαδδηη^, 
ρ. 55) οίβηβηββ ίηίβ 1>7 α ραββα^β Γγοπι ΙΙΙρίαη'β ° ΟοπιηίθηίΑΓν 
οη ϋβηιοβίηβηββ' ΟΓαίίοη α^αίηβί ΤίπιοοΓαίββ : δια τοΰτο & ό «Γ$ 
ττροσ(τίθ(το ά(1 τοϊς οΊκασταΐς Ινα μη ίσαι γίνοιντο αϊ ψήφοι. 
Τηηβ α Ηεΐίαβίίβ οοαΓί αΐνναγβ βοηβίβίβά οΓ βοηιβ ηιυΐίίρΐβ οΓ 

ιοο,+ ι. 
ΑοβοΓάίη^Ι γ, ίΓ \νβ ίαΐίβ ίηβ ίοίαΐ ηηπιοβΓ οΓ δοβΓαίββ' ]η(1βββ 

* [Ι71ρί»η'β ηοΐβ ίβ οη Ιηβ «ογοβ ρον*τ€$ αριθμόν χιΚίατ καϋ Μ*. Μ 

δικαστηρίων 9υοϊ» «(* ϊιό καΐ χιλίουι τοντο δί δ «7• *ροσ*τίθ*το άιι τοί» 

ίψ ηψ ί σμίη* (Πβιη. ο. ΊΙωοοΓ. 9• Ρ• δικαστώ Ινο μή Ισνν •γ*τομ4νο» τν» 

7θ2) »ηα βΐ&ηα• μ Γοΐΐονβ : ίν τοΓ» ψή^ρ*» Η ίση* ά*ίΚθοι*ν οί δαηζόμοΌΐ 

μίη/άλοα καΐ ίσνουδασμίνοι* νράημασι άΚΚ' ϊκιϊνοι &ό(ρ νικ^ν ψ αν 6 «Γ» 

βψψ^οττο \κ δνο δικαστηρίων νΚη- *ροσ*τίθη] XIV ΙΝΤΚΟϋυΟΤΙΟΝ. &8 5° ι (τνηίβΐι Ϊ8 αίβο ΗβίϊΙβΓ'δ οοηοΐυβίοη), αη(1 ίηβ ηυπιοβΓ οΓ 
ίηοββ ίοΓ οοηιΐβιηηαίίοη αβ 28 1, \νβ ηανβ 22ο Γογ Ιιίβ αβηηΐίίαΐ. 
ΤΗοη 3ΐ οχηοίΐν, ογ 3° * η Γουηά ηυπιοβΓβ, βηαη£ΐη£ δΐάββ, 
\νουΜ Ιιανβ βίΓοοίβό! Ιιΐβ αοο,πίίίαΐ. Οοη, ηοί α11ο\νίη£ Γογ ίηβ 
<χ1ά ι, Γβοΐίοηβ 219 Γογ αβφήίίαΐ. 

4• ΓθΕΜ ΟΡ ΐΝϋΙΟΤΜΕΝΤ. 

ΡΙαί. Αροΐ. 24 Β. Σωκράτης άδικίΐ τους τϊ νιους διαφθίίρων 
κοϊ βίους οϋς η πόλις νόμιζα ου νομίζων ίτίρα δ\ δαιμόνια καινά. 

ΌΊθ£. ΙίδβΓί. II. 4°• V άντωμοσία της δίκης €ΐχ* τούτον τον 
τρόπον άνάκίΐται γαρ Ιπ και νυν, φησϊ Φαβωρΐνος 7 , ίν τω Μη- 
τρώω' Ύάδ( (γράφατο κα\ άντωμόσατο Μίλητο} Μίλητου Πιτ0€ΐ/5 
Σωκράτίΐ Σωφρονίσκου ' Αλωπ€κηθ(ν' Άδικεϊ Σωκράτης οϋς μίν η 
πόλις νομίζει θεούς ου νομίζων, έτερα δέ καινά δαιμόνια είσηγού- 
μενος• αδικεί δε και τους νέους διαφθείρων. τίμημα Θάνατος. 

5• ΡκΟΟΕϋϋΕΕ ΑΤ ΤΗΕ ΤκίΑΕ. Οβ,ΌΕΚ ΟΓ ΤΗΕ ΡΐΕΑΏΙΝΟδ. 

Ργοπι ΛΕδβηίηββ (ίη. 1 97• Ρ• 8 2) \νβ Ιβαηι ίηαί ίη α γραφή 
παρανόμων ίηβ ίίηιβ αδδΐ^ηβά Γογ ίηβ ίηαί νναδ <1ίνκΐ6<1 ΐηίο 
ίηΓββ βηυαΐ Ιβη^ίηβ : ηχείται το μεν πρώτον ύδωρ τω κατηγορώ 

τ6 δε δεύτερον ΰδωρ τω την γραφην φεύγοντι καϊ τοις εις 

αυτό το πράγμα λέγουσι (ί. θ. τοις σννηγόροις, ηοί ίηβ \νίίηβδδβδ 
ννηοδβ βχαηιίηαίίοη \ναδ βχίηι ίο ίηβ ίίηιβ α11ο\νβά Γογ ίΐιβ 
ρ1οαόϋη<*δ: βΓ. Ιινβ. χχϋί. 4, 8. ρρ. 166,167, καί μοι επίλαβε το 
ΰδωρ) . ... το τρίτον ΰδωρ έγχεΐται ττ/ τιμήσει και τω μεγεθει της 
όργης της υμετέρας (ΐ. θ. Γογ ίηβ ρΓΟδβουίοΓ ίο βρβακ: αραϊτι οη 
ίηβ απιοιιηί οΓ ρβηαΐίν, αηά ίηβ άβΓβηάαηί το Γβρίν, αηά ίΐιβ 
ΐικί^ββ ίο νοίβ). 

Τΐιβ βββοηά οΓ ίηβδβ Ιβη^ίηβ ίηβη τνοηΐά οβ οοοηρΐβιΐ ον ίηβ 
άβΓβηββ οΓ ίΐιβ αοβυδβοί αηά ηίδ συνήγοροι, ΓβρΓβδβηίβά 1)ν ίηβ 
ηιαίη ραι•ί οΓ ίηβ Αροΐο^ν, ί. β. 88 ΓαΓ αδ 35 -Ε. ^ηο Χβηο- 
ρηοηίβαη Αροΐο^ν δαγβ (22) ίηαί δρβββηβδ \νβΓβ ιηαίΐβ υπό τε 
αυτοΰ και των συναγορενόντων φίλων αυτψ, \>\ΐϊ ίηο Ρΐαίοηίο 
πιαηιΓβδίΙγ \νου1(1 ηανβ υβ ίηίηΐε οΓ δοβΓαίβδ άβΓβηάίη^ ηίπίδβΙΓ 
αίοηβ. 

Τηβη τνουΐά Γο11ο\ν ίηβ ία^η^• οΓ ίηβ νοίοβ οΓ ίΐιβ ^άβ-ββ, 
αηά ίηβ αηηουηββιηβηί οΓ ίηβ τββηΐί, 1>7 ννηΐοΗ ίηβ ο1ιαΓ§•β ΐδ 
(ΙβοΙαΓβίΙ ρΓονβη. 

Τΐιβ ίηΐΓ(1 Ιβη^ίΗ ίηβη οββ-ίηδ ννίίη ίΗβ ββοοηά βρβββη οΓ ίΐιο 

τ [Ρ»νοΗηυΒ ντοίβ » «γογΙι οη δοοτΛίββ ίη Ιηβ ίίηιβ οΓ Ιηβ ΕπιρβΓοτ Ηλάη&η.] 


ΙΝΤΚΟΌΓΟΤΙΟΝ. χν 

ρΓοββουίοΓ ίη α<1νοοΛον οΓ Ιηβ ρβηβΐίν Ηβ 1ι:ι<1 ηαπιβά* ; ηη•1 Ιηβ 
ΓοηιαΐηιΙοΓ οΓ ίί ντουΐά* 1)β οββυρίβίΐ ογ δοβπιίββ' άντιτίμησις, 
νηβΓβ ίηβ Αρο1ο£7 β£»ίη <*&ββ "Ρ ϋιβ ίηΓβικΙ (35 Ε — 3^ ^)• 
Ιί \Γ8β ορβη ίο ίηβ ρΓΟδβοηίοΓ ίο αβίί ηο\ν Γογ α Ιί^ηίβΓ ρβηαΐίν 
ίηαη ΙΙκϊΙ \\1ιίβη ηβ ηη(1 ηαπιβά ίη ίηβ ίη(1ίοίιηβηί. Ιί \ν»δ ίη 
ίηβ (ΙβΓοηάαηί'β βρββοη οη ίηβ άντιτίμησις ίηβί ηβ 0Γοη|>ηί Γογ- 
\\;ιπ1 1π.~ \νίιΊ ηη<1 βηίΙιΐΓβη αά ηιίββηοοΓάίαηι. 

Τηβη ^οαΐά* ίοΐΐοντ ίηβ νοίίη^ <>Γ ίηβ ,ίηά'^ββ ηροη ίηβ αηιοηηί 
οΓ ί1η> ρβηαΐίν. 

Ηθγθ ίΐιβ Γοπηαΐ ίηαΐ τοιχία βηά\ λικΙ ίηβ οοηάεπαηβά ρβΓβοη 
\νοη1(1 ββ Ιβά α\ν»ν 1>ν Ιηβ οίδοβΓβ οΓ ίηβ Εΐβνβη (βΓ. Αροΐ. 
39 Ε). Τηίβ ίδ ίηβ ηιοπιβηί, ΗοντβνβΓ, ίο ννηίβη ίηβ οοηβίαάίη^ 
ροιίίοη οΓ ίηβ Αρο1ο^7 (Γγοπι 38 0) 1>β1οη£8. Τ\ΓηβίηβΓ ογ ηοί 
ίΐκ• ίηάΊιΙ^βηοβ οΓ ΒΉβη α βοηβίαάίη» αάάτβδδ \νβ8 ηίβίοηβ&ΙΙν 
βοηββ<1βά ίο δοβΓ&ίββ, ίηβτβ ιηιΐδί η»νβ βχίδίβά βηίΒβίβηί ρΓβ- 
οβάβηί Γογ ίί ίο ^ίνβ νβΓίδίηιίΙΐίηάβ ίο ίΗβ αδβηρίίοη οΓ ίί ίο 
ηίπι. Τηβ ΧβηορηοηίβΒη Αροΐο^ (24) 3§τββ8 ηβΓβ. 

Τηβ π»ίδβ(1 ρΐαίίοπη, βαΐΐβά βήμα, ββΓνβά" Γογ ΗββηδβΓ »η(1 
»ββιΐδβ(1 ίη ίυπι 38 \νβ11 οβ Γογ ίηβΪΓ ννίίηβββββ, \νηβηοβ ίηβ 
ρητοδβ *γώ -παραχωρώ, Αροΐ. 34 Α., »ηά δίηιί1»Γΐν ΑηάΌο. ί. 26. 
ρ. 4» και σιωπώ κα.1 παραχωρώ «ι τα ανάβαιναν βονΚίται, αηιΐ 
./Έδβη. ϋί. 165. ρ. 77* παραχωρώ σοι τον βήματος ?ωί &ν (ϊττης. 

6. ΡκΟΟΕϋΓΚΕ ΑΤ ΤΗΒ ΤκίΑΕ. 8ΡΕΕ0ΗΕ8 ΟΕ ΤΗΕ Α00Γ8ΕΕ5. 

"ννβ βηά ίη»ί δρββοηβδ ννβΓβ ηιαίΐβ 07 »11 ίηβ ίηΓββ. Οοηι- 
ρβτβ Γογ Μβίβίαβ Αροΐ. 34 Α, αηά Γογ ίηβ οίηβΓ ί\νο Αροΐ. $6 Β, 
ανίβη 'λνντος καϊ λύκων. Ιί ίβ ίπιρίίβά ηοντβνβΓ ίηαί Μβίβίαβ 

βροΐίβ ΓίΓδί. 

ΟΓοίβ (VIII. 647• ο. 68) βοη}βοίαΓβ8 ίη&ί ίηβν ιη&άβ » ρ»Γ- 
ηίΐοη οΓίηβΐΓ ίορίββ, "Μβίβίαβ ΰηάβΓί»^ίη^ ίη»ί \νηίβη τβ- 
1&ίβά ίο Γβ1ί«ιοη, \νηί1β Αηνίυβ βηά ^βοη \νου1(1 <1\νβ11 οη ίΗβ 
ροϋίίο»1 ^Γοιιηάβ οΓ &ίί»ο1ί." ΜοΓβ »οβαΓΕίβΐ7, Μβίβίυβ' οαβί- 
ηβββ νοαίά οβ ίο βαρροΓί ίΗβ ίηάίβίπιβηί ρτορβΓ, λνηίΐβ ίηβ 
ροΐίίίβαΐ οηαΓ^ββ αηό! ίηβίηααίίοηδ \νοη!ά 1>β άννβΐί οη ο^ Αητίηβ 
αβ ο&ττγ\η% ννίίη ηίηι ήθικη -πίστα ίη ίηίβ ίορίβ, ωιά 07 Ιί^βοη 
οβ ΓαηιίϋαΓ τνΐίη ίί ίη Κίδ βαρ&βίί^ οΓ ρητωρ. ΤΗβ οηΐ^ βίίαίίοη 
ίη Ι'ΐαίο'β Αρο1ο§^7 ^ηίοη ίβ ΓβΓβπιοΙβ ίο οηβ ηββηββΓ ι-αίηβΓ 
Ομβ αηοίηβΓ ίβ ίηβ δανίη^ ωβποβά ίο Αη^ίηβ (29 ϋ), «ί δια- 
φ(ύ£(ται Σωκράτης, ηοη αν υμών οί υΙ(ΐς (•πιτηθ(ύοντ(ς α Σωκράτης 
οι&άσκα ττάντίς παΓτάποσι διαφθαρήσοιται' η ονν την αρχήν ουκ χνί ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ. 

ίδει Σωκράτη δενρο είσελθεΐν η ίπειδη είσηλθεν ουχ οϊόν τε (στι 
το μη άποκτεΐναι. 

Τΐιβ οίΙιβΓ οίίαίίοηβ αΓβ £βηοπι1 ; 6. %. 1 7 Α, χρη ΰμας ευλα- 
βεϊσθαι μη ΰπο Σωκράτους εξαπατηθήτε ως δεινού όντος λίγειν, 
αηά 33 ^> καί τ °ύτων ίγω είτε Π5 χρηστός γίγνεται είτε μη ουκ 
άν δικαίωί την αίτιον ύπεχοιμι — αη αΐΐαβίοή ίο ίΐΐθ »11β£(κ1 ιΐβίβ- 
ΗοΓαίίοη \)γ \ι\τα οΐ ΟηίΐΛβ αηά Α1οίοϊα<1β8, ΛνΗΐοΙι νναβ ιηαιίο 
ιηιιοΊι οΓ ογ ίΗβ ρΓΟΒβοιιίίοη αοοοτάίτχ^ ίο Χοηορίιοη. 

Ιη ΙΗθ ΜβαιΟΓαοϋώ οί Χβηορίιοη Ι&βννίδβ ίΐιβ οϋ&ίίοηβ εγθ 
αΐΐ αβοηοβιΐ ΐη £βηβΓ&1 ίθΓΠΐβ ίο ό κατήγορος. Μεπι. Ι. η. 9> 
Άλλα νη Αία, ό κατήγορος ίφη, νπεροραν ίποίει των καθεστώτων 
νόμων τους σννόντας, λίγων ως μωρον (Ϊη τους μεν της πόλεως 

άρχοντας άπο κνάμου καθιστάναι τους δε τοιούτους λόγους 

επαίρειν εφη τους νιους καταφρονεΐν της καθεστώσης πολιτ-είας 
καί 77016 0» βίαιους. Ιο. 12, Σωκράτει όμιλητά γενομίνω Κριτίας 
τε καί Αλκιβιάδης πλείστα κακά. την πόλιν εποιησάτην. Ιο. 49> 

Σωκράτης τους πατέρας προπηλακίζειν ίδίδασκε πείθων μεν 

τους σννόντας αυτω σοφωτίρους ποιεϊν των πάτερων, φάσκων δε 
κατά νόμον εξεϊναι παράνοιας ελόντα καϊ τον πάτερα δησαι, τεκμη- 
ρίω τούτω χρωμενος ως τον άμαθεστερον υπο του σοφωτίρου νόμι- 
μον εϊη δεδίσθαι. Ιο. $1, κα\ τους άλλους συγγενείς εποίει ίν 
ατιμία, είναι παρά τοις αυτω συνοΰσι, λίγων ως ούτε τους κάμνον- 
τας ούτε τους δικαζομίνους οΐ συγγενείς ώφελονσιν άλλα τοι/5 μεν 
οί Ιατροί τονς δε οί σννοΊκεΐν επισταμένοι, εφη δε καϊ περί των 
φίλων αύτον λίγειν, ως ουδέν όφελος ευνους είναι ει μη καί ωφε- 
λειν δυνησονται' μόνους δε φάσκειν αυτόν άξιους εΤναι τιμής τους 
είδότας τα δίοντα και ερμηνεΰσαι δυνάμενους, άναπείθοντα ουν τους 
νέους αυτόν ως αύτος εϊη σοφώτατός τε κα\ άλλους ικανώτατος 
ποιησαι σοφούς, ούτω διατιθεναι τους αυτω σννόντας ώστε μηδα- 
μοΰ παρ αυτοις τους άλλους είναι προς αυτόν. Ιβ. $6, εφη δ' 
αύτδν 6 κατήγορος καϊ των ίνδοξοτάτων ποιητών ίκλεγόμενον τα 
πονηρότατα κα\ τούτοις μαρτνρίοις χρωμενον διδάσκειν τους συναν- 
τάς κακούργους τε είναι καϊ τυραννικούς, Ήσιοδον μεν το 

"Εργον δ' ουδέν όνειδος άεργείη δί τ' οιχιδοί' 

τοΰτο δη λίγειν αύτον ως ό ποιητής κελεύοι μηδενός ίργου μήτε 
αδίκου μήτε αίσχρον άπεχεσθαι αλλά καί ταΰτα ποιεΐν ίπι τώ 

κίρδει τό δ* * Ομηρου ίφη 6 κατήγορος πολλάκις αυτόν λίγειν 

6τι Όδυσσευς 

"Οντινα μεν βασιληα κ. τ. λ. ΙΝΤΚΟϋΓΠΊοΝ. XVII ταίτα δη αντον (ξηγίΐσθαι ώί 6 ποιητής (ΐταινοίη ταίίσΟαι τους 
όημυτας και πένητας. 

η. ΡκοϋΕϋυκΕ λτ τιιε Τειλε. δοοΕΑΤΕδ' 8ρεεοη. 
(ί.) Τηβ άβΓβηββ. 
δοοπιίθβ δρβαΐ» ϊη ρΓβδβηββ οι α 1ατ£β αικίΐοηββ οι Αΐηβηΐαηβ 

αηά αΙχ>νβ ηίδ ^υ^1^β8 (οΓ. Αροΐ. 24 Ε, ννΙιβΓβ ηβ βρβαίιβ οΓ 
οίδ« οΐ άκροαταΐ ίη ροϊηίβά (ΙίδΙΐηβίίοη ίΥοηι οι δικασταί), 1>αί Ιιο 
Ϊ8 ΟίΙάΓοβδίη^ ρΓοΓθβδθάΙν^ Ηϊβ .{ικΐ^ββ αίοηβ 8 (οΓ. Αροΐ. ι η Ο, *ί* 
υμάς (Ισιίναι, ΐ8 Α, δικαστού μ(ν γαρ αύτη άρ(τη). Ιί 18 ΙηβΓβ- 

:1κ ββ αίοηβ \νηο αΓβ άβδϊ»ηαίβ<1 \>γ Ιηβ αι>δρ« ' Αθηναίοι 
:ιΙ ίΐιβ ορβηίη|» αηά ΙηΓου^ηουί : δίβίηηαιΐ; οοεβητοβ Ι绣 ίηβ 
ηρίχ'ΙΙαίίοη ω ίνδρα δικασταί ΐβ ΓθδβΓνβά υηίίΐ Ιηβ 6ηα1 &<1(1γθ83 
ίο Ιμ? κρρίίβά οηΐγ ίο Λβ ,)'ηό!»β8 ννηο νοίβ Γογ ββφΐίΐΐαΐ. Ρογ 
ηκηίϊοη οΓ εαοη ααάίβηββδ οΓ. ΐΛΥβίοδ χίί. $$. ρ. 123> πολλοί καϊ 
των αστών και των ξίνων ηκονσιν (ίσόμςνοι τίνα γνώμην τκρί τού- 
των ΐ£(τ(, Χβάΐ. ϊ. ι Ι7• ρ• 1 6, ορών 7Γθλλοί/5 μΐν τών ν(ωτ4ρων * Τηβ δικασταί νβΓβ νβτγ *ηίηΐΛίβ<1 
ΙίβΙβηβτβ. Τ1ι*.^' ΜίδνεΓοά βρβακβΓβ οη 
1>οίη^ Αρρεαίβά* Ιο : οί. &*ο\\. ϋί. 202. 
Ι». 82 ; βο Αικϊοο. ί. 33• Ρ• 5. «' Μ*" 
ουν ΰμΐν δοκίΐ [κανί/% π*ρϊ τούτων άπο- 
λίλο-γησθαι δηλώσατί μοι ίνα πρόθυμο• 
προν π*ρΙ των άλλων άπολογωμαι. Οτ 
Ιΐιβγ κίορρβά λ βρβαΚβΓ Ιο ρυί α α,ηββ- 
ίίοη : ο£ Αηϋοο. ί. 70. ρ. ίο, <? τ/* τ« 
ί-μάιτ ποθ*ΐ ανάστα* υπομνησάτω, &αά 
*£χίι. ίί. 7• Ρ• 29• Τηβ7 αββο ί1»« ΐη- 
Ιοτρβ1ΐΛΐίοηοί*ατάίία• Ατίβίορη. Ύββρ. 
Κ ββ*ηϊβ Ιο ηΑνβ Ικ.•βη α οοηιιηοη 
ρηοϋοβ ηοΐ οηΐ}• οί ροΐίΐίο&ΐ &αί βνβη 
©Γ ]<κ1ίοί&1 αβββιηοΐίββ Ιο βχρΓβββ Ιηβίτ 
ρΙβΜΟΤβ ογ άίβρΙε&βυΓβ &1 ν.ϊι&1 νββ 
β.ιίιΐ. Ίΐιβ £βηβΓα1 »οη1 Γογ βιιοΗ βχ- 
}>Γ€«βΐοηβ οί Γι.•«.•1ϊη§ ™ θόρυβο». ΤΙιαΙ 
Η «τμ & \νοη1 οαβόϋ» βίςηίδε&ϋοηίβ 
»«το ιββ Γγοπι Ρ1&(ο, 1>β££. 876 Β, λχα- 

στηρια όταν μηοί σ«γώντο άλλα 

Φορύβον μιστά καθάπίρ θίατρα ΐναι- 
ψοΰντά τ* βοί) και ψί'γοκτο των Ρητό- 
ρων Ικάτιρον ΐν μί(*ι κρίντ/, ααΛ 
■βΐΐΐοβ• ϋ. $1. ρ. 34» Οορνβησάντων ίπ' 
αυτψ των μΐν ώ$ δοκό* τι» *1η καϊ σύν- 
τομο» των ο\ πλαόνων ω» πονηρό» καϊ 
ΐ4οψ<ρόι. Ήιο νοηΐ οοουη ίη »η υηΓανουΓ»1)1ο ββηββ ίη ΡΙαΙο, ΡγοΙλ^. 
319 ^» κατα-τίλωσι και Οορυβοΰσι, Αη- 
(1οεί(1β8 Π. ΐ5• Ρ• *>• ΙφΜ* χϋ• 73• Ρ• 
1 20, ίθορνβίΐτΐ ώ» ού τοιήσοντ*» ταϋτα, 
74• Ρ• Ι2 7» **■'*»' ότι ον μίλα αύτφ του 
νμίτίρου θορύβου. Ιί «τ&β ηητββίΓ&ίηοά 
ίη ίΐβ η&ΙυΓβ : οί. ^Εβοη. ί. 83• ρ• 1 1, 
μ»τά ιίλωτο» θόρυβο», 164. ρ. 23, »ολ- 
λή κραυγή παρά των δικαστών αύτψ 
άπαντήσίται, ϋί. 1 22. ρ. 70, κρανγή πολ- 
λή καϊ θόρυβο», Ιβοοτ. χν. 272, θορύβου 
και βοη* &παν ίμπλήσητ» το 8ι«ο<γγ^- 
ριον. Οη ίηο οίηβΓ Κ»η<1 ίί βχρΓβββονΙ 
αρρίααβϋ υηβο,αίνοοΛί^ : οί. Ιβοοτ. χϋ. 
264. ρ. 388, ουκ ίθορύβησαν ο ποαΐν 
(Ιώθασιν ίπϊ τοΐ* χαριίντω» οΊίΐλ*-/μί- 
νοι» άλλ' άνιβόησαν ω» ΰπ*ρβαλλόντω» 
ίίρηκότο*. Τηβ θόρυβο» νηίοη 8οογ»Ιο8 
ι1βρΓοο»ί€β ντ&β οί Ιηβ ηη&νοατηοΐο 
ϋηα. ΤΙιίβ ίβ ίπιρίίβίΐ \>γ Ιιίβ αΓ^ίη^ 
Λα* ίί ί« ηοΐ ηίβ &ηΗ ίί Ιηο ΙηιΙη ίο 
ηηρ&Ι&ΙλΟΐβ. θόρυβο* ντοηΐιΐ Λυβ βββπι 
Ιο Οβ οοη6ηο<1 Ιο Ιηβ δικασταί, ηοί 
]οίηβ(1 ίη \>γ *ηβ αχροαταί. Τηβ «τοπΙ 
Ι» βφρίίΐϋΐ \α Μβΐϋίυβ ίη Λροΐ. *1 Β 
πιβτοΐγ ίη ΐΗβ ββηββ οί ίηΙβΓΠίρΙίη^ 
Βτ ηιαίιίης ίιτίΐοναηΐ η•ηΐΑτΙυι ίηβ*βη«1 

οί Αη8«6ΐίη£. χνϋί ΙΝΤΚΟϋυϋΤΙΟΝ. 

προσεστηκότας προς τω δικαστηρίω πολλούς δε των πρεσβυτέρων 
ουκ ολίγους δε Ικ της άλλης Ελλάδος συναγμένους εις την 
ακρόασιν, ίί. 5• Ρ• 2 $> V Των *£ ωΘ * ν τ^ρ^στηκότων (σχεδόν δ' οί 
πλείστοι των πολιτών πάρεισιν) η των δικαστών, ϋί. ^6. ρ. 6ΐ, 
όσους ουδείς πώποτε μέμνηται προς αγώνα δημόσιον παραγενο- 

μένονς. 

Ρπκΐυοίίοη οΓ ννίίηβδββδ. 

Ιί Ιιοδ οοβη φΐβδίίοηοά 1>γ Ο. Ρ. Ηβπηαηη ννηοίηοι• ΡΙαίο 
ίηΙοη(1β(1 ίΐιο γοςκΙογ οί ίηο Αροΐο^ ίο ίπια^ίηο &ΐ\γ ίηίιχκίαο- 
Ιίοη οί \νΐΙηο88θδ ίο ίαΐίο ρΐαοο. Ιί οαη ηαπίΐγ οβ (ΙοιΛίβά ίηαί 
ηο <ϋά: ίί ίβ ραΓί οίίηβ νβΓΪ8Ϊπιί1ίίιΐ(1β \νηίοη οηα,Γαοίοπδββ ίηβ 
ινηοΐβ βρββοη. Αί 19 ϋ 8οοΓ&ίβδ, Λνίδηίη^ ίο αρρβαΐ ίο ίηβ 
.ίπόΙ^βδ αδ \νίίηβ88ββ, βπιρίογβ ίΐιβ οοπιπιοη Γοπηηία ίοΓ άοίη£ βο 
— μάρτυρας δ' αυτούς υμών τους πολλούς παρέχομαι. ΟΓ. ^Εδοη. 11. 
122. ρ. 44> καί τούτων ύμεΐς οι η/ν ψηφον μέλλοντες φέρειν έστέ 
μοι μάρτυρες. δίιηϊΙαΓί^, \νηβη αί 21 Α — καϊ τούτων περί ο 
άδίλφόί ύμΧν αύτου ουτοσϊ μαρτυρήσει, επειδή εκείνος τετελευτηκε 
— ηβ πδοβ ίηβ νοΓ^ οίΓοηπίδίαηίί&Ι ίΌπηυΙα οοηιπιοηΐγ ίη πδβ ίη 
βποη α οαββ, Κβ πιαβί ίηίβηύ υδ ίο £0 οη ίο β 11 υρ ίηβ ρίοίπΓβ 
τνίίΐι ίηβ αοίυαΐ ρπχΐυοίίοη οί" ίΐιβ ννίίηβδδ. Αη(1 αί 32 Ε και 
τούτων ύμίν έσονται πολλοί μάρτυρες πΐΗδί ηιοαη ίΐιαί ίΗβ ρπ>- 
ιίποίίοη οί ίηβ \νίίηβδδβδ ίβ ίο ίο11ο\ν, οοππη^• βο ηβοχ &δ ίί άοββ 
ίο ίΐιβ οοπιπιοη ίοπηυΐα τούτων δ' νμιν τους μάρτυρας παρέχομαι 
(οί. β. £. Αηίίρΐιο ν. 2θ. ρ. 131, αηά Ι^βίαδ χ. 5• Ρ• ιι6). Τηβ 
ΓαίιΐΓβ οοηβίδίοηίΐ^ υδβ<1 ίη ίηβ ί\νο Ια,δί οαδβδ (οοηίΓαβί ίΐιβ 
ρΓβδβηί ίη ίηβ ίίΓδί οαδβ) ννουΜ ηοί βαίί ίΐΐθ βυρροδίίίοη οί' 
ηιβΓβ ΓβΓβΓβηοβ ίο ρβΓβοηδ \νηο ατβ ηοί ίο οβ ρπχΐυοβά. Α^αίη, 
34 Α, τούτον παν τουναντίον ενρησετε ίδ νβΓγ Ιίΐίβ αη ίηιρΙίβΛ 
ρΓοηιίββ ίο ρτοάηοβ βνίάβηοβ. Ιι&δίΐγ, ίηβ βπιρίογπιβηί α^αίηδί 
Μβίβίαδ οΓ ίΗβ οοπιπιοη ίορίο (34 Α.) — { \\ Γ ηγ άί(1 Ηο ηοί οαΐΐ 
\νίίηο88β8 \νηο ίΓ \νπαί Ηβ δαίόϊ νναβ ίπΐθ οοηΐά ηοί Πανβ Γαί1θ(1 
ίο θβίαοΐίδη ίί?' — αηά ίΗβ δα!>)οίαίη^ οίίΗβ οοηνβηίίοηαΐ οΗαΙ- 
1βΠ£β ίί δ£ τότε έπελάθετο νυν παρασχέσθω' έγω παραχωρώ" 
\νοηΜ οβ 8θίοί(1α1 ίη α βρεαΙεοΓ \νηο {Όγοογθ ίο οαΐΐ λνΐίηβδδοδ 
ηήηβοΙΓ. 

ΙηίβΓΓο^αίίοη οί ίηβ αοοιίδΟΓ. 

Ιη αοοοπί&ηοο \ηί1ι ίηβ 1»^ν (Οβπιοδίη. ο. 8ίβρη. Β. ίο. 

ρ. ι Τ3 1 > το ^ ν άντιδίκοιν έπάναγκες είναι άποκρίνασθαι άλληλοις 

το έρωτώμενον μαρτνρεΐν δε μ»/), αηά ννίίΗ ίΐιο οοπιπιοη ρπιοίίοθ 

(οί. 1<νδία8 χίϋ. 30> 3 2 ' Ρ• ! 3 2 > ^ηοΓβ βραοββ πγο Ιοίί ίοΓ α ιχτκοϋυσποΝ. χίχ 

Γοπηαΐ ΕΡΩΤΗΣΙΣ, αβ Γογ ΜΑΡΤΤΡΕΣ βΙβοννΙιοΓΟ, αη(1 αάά 
\ϋ. 24• *5• 1'• ' —■ ΝνΠι ' ιν α βρβοίηιβη 18 £Ϊνβη αί Ιβη^ίη), 
Μι,ΊοΙαδ Ϊ9 φΐθ§ϋοηβ<1 \)γ 8οθΓα£βδ ίη 24 Ο »η(1 ίηβ ίΌ11οννίη£ 
ραι-Β^τηρηδ. Ιη 25 Ι) 8οοΓ»ίβ8 ηίηίδβΙΓ αρρβαΐβ Ιο Ιηο 1α\ν ϊη 
κιιρροΓί οΓ ηίδ π^ηί Ιο ριιί βαοη ηηβδίίοηβ — άττόκριναι, ω 'γαθέ' 
και γαρ 6 νόμος «λίύίΐ άποκρίνεσθαι. 

(ϋ.) Ή αντιτίμησίς. 
Ιη ίΗο Χβηορηοη&αη Αρο1ο§^ (23) Η ϊβ άβηΐοό! ίΚα! 8οογ»1ο8 
ηιηιΐο αη^ άντιτίμησκ — οντ€ αυτός ιπτίτιμήσατο οντΐ τους φίλους 
("ασ(ν άλλο και (Κςγίν δτι το νζοτιμάσθαι δμολογοΰντος (ΐη αδι- 
κία». Τηβ ΡΙ&Ιοηίο άντιτίμησις, 1>ο1η οΓ Ιηβ αίτησις ίν τιρυτα- 
ν(ίω αηιΐ οΓ Ιηβ 30 ηιπυε, ίβ (\ναίνίη£ ίηβ ςυβδίίοη οΓ ίίβ οβίη^ 
ηΐδίοηεαΐ ογ ηοί) \νηο11)' ίΓοηίβαΙ : ίηβΓβ βοαίίΐ 1>θ ηο ββήουβ 
θχροοίΛίίοη ίηαί βαβη αη οίΓβΓ ννοηΐά οβ ηοββρίβό!. ϋίο§βηββ 
Ι^ηοΓίίιαβ βα^δ ίΐιαί ίΐιΐβ αντιτίμησις ίηπίθόΐ 8ο πιογο οΓ Ιηβ 
^ηΐ^ββ α^αίηδΐ ηίπι — και οι θάνατον αυτού κατίγνωσαν ττροσθ4ντ(ς 
αλΚας ψήφους όγδοήκοντα. 

(ϋί.) Τηβ Ιαδί, ΈνοκΙβ. 
Τηβ ΙαίίβΓ ρηΓί ίτοηι τοις ο€ άποψηφισαμίνοις (29 Ε) \νβ &γο 
Ιο ίηαα^ίηβ αδ εροΐίοη έν ω οί αρ\οντίς ασγολίαν ηγον, αη(1 οτ\\γ 
Ιΐιοββ ντίιο βηοββ \νου1<1 ηβαΓ ϋ (βΓ. παραμείνατε τοσούτον χρόνον, Ο 2 ΡΑΕΤ II. 
0ΗΑΚΑ0ΤΕΚΙ8ΤΙ08 ΟΡ ΤΗΕ ΑΡΟΙ^ΟΟΥ. 

ι. ΓΓ8 ΟΕΑΤΟΚΙΟΑ^δΤΚυΟΤϋΚΕ. 
ί. ΙΙβ βπιρίο^τηβηί οΓ οοπηηοηρίαοβδ (τόποι). 

ίί. Τ1ΐ6 " θ1(1 α00118€Γ8." 

ϊϋ. ΤΙιο ϋοΐρΐιίο ΓβΒροηβο. 

ίν. Τΐιβ §βηβπι1 αιτβ,η^βπιβηί οί ίΐιβ άβίβηοο ρι-οροι-ΐγ 80 οα!1(κ1. 
ν. ΙΙβ (ΐΓ&πιαίίο ίτ&ιηοννοΓίί. 

ί. ΗΟ\ν ΡΑΚ ΟΗΑΚΑ0ΤΓΕΚΙ8ΤΙΟ ΟΡ 800ΚΑΤΕ8. 
3. ΓΓ8 ΑΟΕΟ,υΑΟΥ Α8 Α ϋΕΡΕΝΟΕ. ι. Οκατοηιολι. δτκυοτυκΕ. 

Α οίοδβ οχαΐϊΐίηαΐίοη οί'ίΐιβ βίπιοίαΓβ οί* ίΐΐθ Αρο1崙ν τβδοΐνβδ 
ίΐιβ ηυθβίίοη Ηολυ ίατ ίί ρΓθδβΓνθδ ίο ιΐδ ίΗβ αοίυαΐ όΐθίβηοβ 
πιαάο 1)γ δοοΓαίββ. Τΐιβ οπίίοίβπι ο£ "νΥΊ^βΐ'δ αη<1 δοΜβΐθπηα- 
οΗβΓ, ίΗαί ίΐιβ Αροΐο^γ ίδ ίΐΐθ ριΐΓθδί βχίαηί τβΐΐο οί δοοΓαίβδ, 
ίαΐΐβ ίο ίΗβ ^Γουηά οβίοΓβ ίΐιβ ίηίβπιαΐ βνίάβηοβ ννίαΐοΐι ίΗθ 
Αρο1ο§7 ίίδβΙΓ βυρρϋββ. Χβηορίιοη (Μβπι. IV. νίπ. 5) ΐβϋβ ιΐδ 
ίΐιαί δοοΓαίβδ ίαπιβίΐ Ηΐδ ίΙιου^Ηίδ α\νίΐγ ίτοπι ίΐιο ρΓοραΓαίίοη 
οΓ αηγ (ΙοΓβηοβ — ήδη μου (πιχςφοϋντος φροντίσαι της προς τους 
δικαστας απολογίας ηναντιώθη το δαιμόνων. Νο\ν ίΐιβ Αροΐο^γ 

18 :ΐ Γΐϊ-Πι• ίθ ίΙΐΘ 00Γ6, \ν1ΐβί1ΐθΓ ϊϋ Γβδρβοί οΓ ίΙΐΟ ΓΘΟΙΙΓΓβΠΟβ οΓ 

ΓΘΟβίνού τόποι οΓΑίίΐο ρΙβαάβΓδ, ογ οΓίΙιβ απ*αη£θΐηθΐιί αικί οιιί- 
\ναπ1 (ΐΓββδ οΓ ίΐιο αΓ^υπιοηίδ (οοβοΓνβ ΟΒρβοίαΙΙγ ίΐιο αι•ίίβοβ οΓ 
" ίΐιο οΜ αοοϋββΓβ," οΓ ννΐιίοΐι ρι-βδβηίΐγ), ογ οΓ ίΐιο ίπρατίίίο 
(Ιπιηιαϋο αιταη^οπιβηί οί ίΐιβ ντίιοΐβ. ΤΙιθ αΓί αηά ίΐιβ ηιαηηΘΓ, 
\νοΓί1ιγ 08 ίΗβγ αδ8ΐιι•β<11γ αΓβ οΓ ΡΙαίο, αΓο αίβο άίδίίηοίίνβΐγ 
οΙιαΓ&οίβπβίίο ο£ Ιιίπι. Τΐΐθ βυυίΐβ τΐιβίοπο οί* ίΐιίβ (Ιοίοηοβ 
Λνοιιΐίΐ 111 αοοοπΐ Λνίίΐι ίΐιο ΙιΐδίοΓίοαΙ δοοι-αίβδ, ονβη ΙιλιΙ ίΐιο 
(ΙοΓοηοο οΓ δοοΓίίοβ υοβη αβ οοι-ίαίηΐγ 08 \νο Ιίηονν ίί ηοί ίο 
Ιιανο οοοη Ιΐιο οίΓ^ρπη^ οΓ βίικίγ αικί ρι-οηκχΐίίαίίοη. ίΝτκοουσποΝ. χχί (ί.) Εηιρίονιηοηί οί οοηιπιοηρίαοοβ. 

\Υβ τα&γ ίι-αοβ ίηϊβ ίη οθΙλϊΙ ΙΗγοιι^Η ίηβ (Ιοίοηοο ογ ίΗο ίΐΓβί 
οί ίΗο ίηιτο ραΓίδ οΓ ίηβ οπιίίοη. 

Πιο οχοπϋυηι τοαγ 1>β οοπιρίοίοΐν ραπιΐΐοΐοίΐ, ρίοοβ ον ρίεοο, 
ίϊοηι ίΐιο Οι-αίοΓβ. Τηβ ίηαραί&ίίοη οί οοη]οίηί ώΐδίίγ αη(1 
ρίαυδίοίΐίίγ, Ιΐιβ άβηΐαΐ οΓ οβίη<» δεινυς λίγίΐν (οί. Ιιγβ. χίχ. ι, 2. 
]). 152, Ι88ΒΠ8 χ. ι. ρ. 79)> * η6 »8^ϊλ& ρακίοη Γογ λόγους πολύ 
των (ΐθισμίνων λίγίσθαι παρ* ίμΐν (ζηλλαγμίνους (αδ ΙδΟΟΓ. XV. 
179 ©3φΓβδ869 ϊί), ίηβ ρΐβ» οί ηηίαηιίΐίαηίγ \νίίη 1α\ν-οουι•ί8 
(ΙδΟΟΓ. XV. 3^• Ρ• 3 ι ^> όντως άττίχομαι τούτων ως ονδίίί άλλος 
των πολιτών), ίηβ \)0%£\η% ΓοΓ αη ίηιρ&ΓίίίΐΙ ηοαηη^ (Ι«ν8. χίχ. 
2, 3• Ρ• ι5 2 )> *- ηβ άβρΓβοΛίίοη οΓ θόρυβος (βί. ο. £. ^Εβοη. ϋ. 24• 
ρ. 3 1 » ίττα,ινω (ΐς νπ^ρβολην υμάς, ω άνδρΐς, οτι σνγτ\ καϊ δικαίως 
ημών άκούιτί), ίηο <ϋδοΐ3ίπιίη£ α βίγΐβ υηβββίίίηβ' αη ο1(1 πιαη 
(οί. ΙδΟΟΓ. χϋ. 3• Ρ• 2 33> ν'/ονμοΊ' 7 α Ρ ου\ αρμόττ(ΐν), — ίηβδβ 
β, οί \\1ποΗ ίηβ βχοπίίυηι οί ίηβ Αροΐο^ν ίβ ννΐιοΐΐν' ιηοάβ 
«ρ, οοοιιτ οοηίίηιιαίΐγ ίη ίηο ΟκιίοΓβ. 

Νβχί, ίη Ηΐοείίη^ ίηβ ^ά^ββ' ρπ^ηάίοβδ, αάν»ηί8£β ίβ ίαΐίβη 
οΓ αηοίηβΓ οοπιπιοη ίορίο — α11β£3ίίοη οί ίηβ βχίδίβηοβ οί δια- 
βολαί (οί. Ιλ'8108 χίχ. 5• Ρ• Ι 5 2 )• Τ ^ 16 ^ 3ν * η ^ηίοη ^ηο 
οηατ|*6 οί ηβίη£ α σοφός ίδ άβαΐί \νίίη Καβ πι&ηγ ραΓαΙΙβΙδ : 
οί. ο. £. Ιβοογ. χν. ραδδίηι. Νο αοοιίδαίίοη \ν&β ηιοΓβ ίηάίδοπ- 
πήηηίοΐν Ιααηοηβά ίηαη ίηίδ, αηά ίΐιβ »Π8\νβΓ8 ίο ίί ίΐδδΐιπκχΐ 
οοηδβηιιβηίΐγ, ίη £Γβαί ηαβαδηΓβ, ίΗβ οηαηιοίβΓ οί οοηιηιοη- 
ρΐαοοβ. 

δοοπιΐοβ ί\νϊί8 Μβίβίηδ \νίίΗ ηανίη^ ίηβίίίυίβά ίηβ ννηοΐβ οί 
ίηβ ρΓοοοοάίη^β ίοΓ Ηίδ ο\νη αηιυδβπιοηί (24 0); βο Ιίγβίαβ χχϊν. 
ι8. ρ. 170; αηά α^αίη \νί1η ρΓββιιπιίη^ οη Ιηο ίηίκΙνοΓίβηοβ 
ογ οοίυδβηβδδ οί ίΗβ οοογΙ ; οί. Ιινβ. χχνΐ. 5• Ρ• 1 75> ταΰτα- ΧΡΠ 
ύπολαμβάναν μη ενηΟίΐς αντφ (Ιναι δοκητ(. 

δοοΓ&ίοβ αΐΐβ^ββ (32 Α), ίηοη^η ίη α Γββηβά χτ&γ, ίΗβ ηιοη- 
ΙοΓίοηβ αοίβ οί ηίδ ραβί Ιίίο ; — α οοηιηιοη τόπος. Οί. Ιι^β. χνί. 
χχί. ι. ρρ. Τ4<5, ι6ι. 

ΟοηιραΓΟ α^αίη ίγω δί διδάσκαλοι μϊν συδίνος πώποτ Ιγ^νόμην 
(33 Α) ^ίίη ΙδΟΟΓ. χν. 85, ίγω δ^ των μϊν Ιδιωτών ουδίνα πώποτΐ 
φανησομαι παρακαλίσας ίπ' Ιμαυτον την δέ πόλιν όλην πίίρωμαι 
π(ίθ€ΐν τοιοντοις πράγμασιν Ιπιχίίριϊν ίζ ων αυτοί τ< (νδαιμοιηι- 
τονσι κ.τ.λ. 

Τηο αη8\νοΓ ίο ίΗο οηαΓ^ο αυοηί ρβΓνοΓίίη^ ίΗο νοαη£ ίβ χχ ϋ ίΝτκοϋυσποΝ. 

ραπιΐΐοΐοίΐ ογ ΙβΟΟΓ. χν. 24°, τους -πατέρας αν ϊωρατί των σννον- 
των ημΐν κάί τον? οικίίους άγανακτοΰντας και γραφομά'ους. 

ΤΗο ραΓίίοαίΕΓ ίοπη οΓ ο1ι&11<}η£θ ίβ ρ&κιΐΐβίβά υν Αηάοο. 
ί. 35• Ρ• 5> τούτων τοίνυν των ανίρων οί μϊν ηκουσι και ΐίσΐν Ζνθαδί 
των δ* αποθανόντων (ίσι πολλοί ττροσηκοντίς' ων όστις βούλίται 
(ν τψ ^μψ λόγω άναβάς μ* ϊλίγζάτω. 

Τΐιο ΕΓ£υηιοηί (34 Α) και άΚΚους ττολλους ϊγω Ιχω νμίν ειπείν 
ων τίνα ίχρήν μάλιστα μ\ν *ν τω (αυτού λόγω παρασχζσθαι Μίλη- 
του μάρτυρα ίβ ε 8ίο<& ΕΓ^απιβηί η^ΈΪηβί »η ΕίΙνβΓδΕΓγ \ν1ιο 
ιΐοοβ ηοί ρΓοάαοο Λνίίηοδδββ. Οί. Αη8ί. Βηοί. Ι. χ ν. 17. ΤΗο 
ανολναί οΓ άίαΐΕίηίη^ ίο δοΐίοίί οοπιραεβίοη ίδ ίο οβ οοηιρΕΓθ(1 

ννίίΐι Ιβοογ. χν. 321- ρ. 345> αηί * ^Υ 8 • χ νΐ"• 2 4> χχ • 35- ΡΡ• Ι 5 Ι > 
ι6ι. 

ΤΗο 1θΕνίη£ ίηβ βνβηί ίο Οοά (19 Α), τοΰτο μ\ν Ιτω οττη τω 
θ(ω φίλον, Εηά ($5 Ό), υμΐν επιτρέπω και τω θεω κρίνειν περί (μου 
18 ηοί βηΕΓΕβίβπδίίο οι δοβπιίβδ, ίοΓ ίί οοοαΓδ ίη ίΐιβ ίνρίβηΐ 

ΟΓΕίϊοη οΓΑηίίρηο (ί. 2θ. ρ. 1 13, η δ' αιτία (ζει [τά επίχαιρα], 

ίανυμεΐς τ€ και οι θ(οϊ θίλωσιν, Εηά ίοίά. 25, 3 1 • Ρ• 1Ι 4)> ίηου^Ιι 
ίηιΐβού δρίπ^ο^ΐν ίη ίηβ ΟΐΈίοΓδ £βηβΓΕΐ1γ. Τΐιβ βο<1δ εγο 
ΐηνοΐίβά Εί Γηβ ουίββί οί" ϋβπιοδίηβηββ' δρβββη οη ίηβ Οοννη 
(ρ. 225). 

(η.) " Τηβ οΜ ΕββυδβΓβ." 

Αηβίοίΐο ίη Ιιίβ Κηβίοπο (III. χν. ι.) ΓβπίΕΓίίδ, περί δ« δια- 
βολή £ν μεν το *£ ων αν τις ΰπόΚηφιν ουσχερη απολύσαιτο' ουθϊν 
γαρ διαψί'ρει, (ΐτ€ (Ιπόντος τίνος, έίτΐ μη. 

Αη ΕΓίίΗοβ ίη ίηβ Αρο1ν \νΚΐοΗ άβηΐΕηςΙδ δβραΓΕίβ ηοίϊββ ΐδ 
ίηβ \νΕν ίη ννηίβη ίηβ ρι^υάΐοβδ οί" ίηβ .ΐπό^βδ εγθ άβΕΐί \νίί1ι. 
Τηβ ΕίίΕοΙί οη ίηβηι ίβ 80 βΕΓβίΐιΙΙγ πΐΕδ1ίβ(1 ίΙίΕί ίΐδ ροίηί ππ^Ηί 
οο ηιίδδβίΐ 07 ε οαι-δΟΓν ΓβΕίΙβΓ. Τηβ δ ίτβη^ΐη οι ίΗβ ριηρκ ϋρβ 
\^ΗίηΗ_<^ί??ίΡί1 Ε^η^ ηδί 8οοΓΕίοδ (1βπιαη(1ο(1 ίΐιη,ί α 8ηΐ)8ία.ιιϋν θ 
Εηά ρΓοπιί ηθηί ροτίίοη ο £ Ηί δ άοΓθηβθ δΐιουΐά οβ άΪΓοοίβ ά 
Ηρ7τΠΠΐν1Γο κι ιη5ΐιί. Ηο ηοηΐ»! ηοί Ηορο τλ π ο πΓΚαί ίη^ο] ΐ3η>ΡΒ 
οΓ^Ϊ8^) το86θηίοΓ8 _οη.ϋΐρι'Γ π^η η ΐΡηΐ 8 ίη ρτοδοη οε οί ε £•οηθΓΕΐ 
Ε^^οτΒίοη/ ννηίοη \ναδ ίη ηηπηοην \νϊίΗ Ιΐιοδο οή ΕΓ»•6δ. ^Ϋοτεί 
οί ε11, ίΗίδΕνοΓδίοη \νΕ8 ίοο ννβΐΐ Γοββοίβίΐ ογ ίΈβ*€δϊΓΓί ίίβθΙΓ. 

Ιί \?Ε8 ΠΙΕίίθΓ θ£ 6Χ1£θηθν, ίΗβΓθΓοΓΟ, ίο άοΕί ννίίΐι ίί Εί οηοο, 

Εη<1 80 \νβ βηά ίί δηοοοβθίη^ ίΐιο βχοπίίιιηι Εΐηαοδί ηαπίθάΐτ. 
Βαί ίο ίηίβ ^νΕ8 ^*ο^η^ά ίΗβ ηβοβδβίίν οΓ Ενοίάίη^• οοίη ίΐιο άΪΓβοί 
ίηιριιίαίίοη οί ίί ίο ΙΗ© ^ϋ<I§•08, ννΐιίοΐι \νοιι1(1 Ιιευο οβοη ίο οΙΙΌικ! Ι ΝΤΚΟΒυΟΤΙΟΝ. χχίϋ 

ίΗβηι ΓαιίΗβΓ, ηη(1 ίΗβ άοδί£ηαίίοη οΓ ίί αί οηοβ αβ α νοχ ρορυΐί, 
\\ ΙιίοΗ \νοα1(1 Ηανβ Ηββη ίο αο!ΐηοτν1β<ΐ£β ίίβ \νβί<>•Ηί. 

Ι . • ΙιβΓβίοτβ ίηίΓοάαοθά Ιο ίΗβ 3υο1^θ8 υηάβΓ & άίδ^υίδβ. 
ΤΗβίι• ηίίοηίίοη ίβ άΊτατνη Ιο ίί ηοί αβ ΙΗβ αίίίίηίΐβ οΓίΗβίι• οτντι 
ηιίηιΐβ, ηοί &5 ηιαίίβι• οΓοοηιηιοη Γαπιβ, Ηηί ηβ οηιαηαίίη^ Γγοπι 
ΟθΓΐίϋη ΐηιΐίνΐάυαίβ \νΗο ννΐΐΗ Ιίπιβ &η<1 ρβΓββνβΓαηοβ Ιιανο (Ιοηβ 
ΐΐκίτ \νοΓΐί. ΤΗβ οαΐηηιην, ηο\ν βο τνκΙβ-βρΓβ&ά αηιΐ ίηΑηοηΐίαΙ, 
18 αΐΐ ίταοοαΜο ίο ίΗβηι. Ιί Ίβ ηοί ροδδίΠΙο ίο βίη^ΐβ ίΗβηι οηί 
(" βχοβρί ρβϊΉαρδ α οογΙλιπ ρ1αν-\νηίβΓ ") ; ίη άβί&ηΐί οΓ ννΗίβΗ, 
— ίΗβ οη 1 ν ΓαΐΓ ηιυίΗοϋ, — ίΗβν»Γβ ίηάίνίάΊΐΛΐίδβά ίη ίηΐίΐ§ιη»ίίοη. 
ΤΗον »γθ ηιαΓίΐοιΙ οίΓ Ην α βρβοίαΐ άββί^η&ίίοη, — " ίΗβ οπ'^ΐηβΐ 
ηοοαδΟΓδ," — &ηά ΙΗοϊγ ο&1ηηιη7 ίβ Γη&χΐβ ηιοΓβ ίαη^ίοΐβ Ην 
ίΗι•ο\ηη<> ϋ ίηίο ίηβ Γοπη οΓ α ίβοΗηίοβΙ ίηάίβίπιβηί Βΐιρροββά 
Ιο Ηβ ρΓβίβΓΓβά Ην ίΗβηι αηά Γβπά ΗβΓοΓβ ΐΗβ ΟουΓί. 

Οί πρώτοι κατήγοροι &Γβ Ηαί & β^ΠΓβ Γογ η των -πολλών δια- 
βολή, »η(1 ννΗαί ηιαίίβδ ίΗβ ηβαίΓαϋδίη^• οΓ ίΗίβ διαβολή &ί οηοβ 
ΒΟ ηβΟββ83Γν &Ϊ1<1 80 άβΐίο&ίβ & ΠΙΒίίβΓ ϊδ ίΗαί ίί ίβ ίΗβί ήν νμ(ΐϊ 
(ν -ολλω χρόνω (σ%(τς. Βηί ίΗβββ 1\νο ίάβηίίβοαίίοηβ βπιβΓ£β 
ίη οηο ογ ίννο ρ1»οβ8 οηΐν. Τνίοβ οηΐν ίβ ίΗβ ΓβΓβΓβηοβ Ιο ίΗβ 
^ά£β3 ροίηίβάΐν (Ιίδοίοδθά, — " Ι Ηορβ, ί£ ροδβίοΐβ, ίο οοηνβΓί 
$οιι Γγοπι & ρ^ιιιΐίββ \νΗίβΗ #οκ " (ίηβ Γβρβ&ίβά 1 ρΓοηοηη ϊδ 
βπιρΗΗίίο) "Ηανβ δο Ιοη» ηβΓΟουΓβίΙ " (ίο, Α, 24 Α). Ιηιηιβ- 
ίΐίαΐοΐν, ΗοντβνβΓ, &ΓίβΓ ίΗβδβ όϋδβΙοδυΓβδ, ίηβ αΓ^υπιβηί Γβ- 
*ιΐΓηθδ ίίβ (Ιίδ^ηίδβ. Ιη Ιϋβ πιαηηβΓ οηοβ οηΐν, οοηβί<1βΓ&Η1ν 
ΙαίβΓ (α8 Α), τνΗβη Ηβ ηοίίοββ ίηβ ίηίβηοΓ ίηιροΓίαηοβ οί ίηβ 
βη3Γ£β8 οί ^ΓοΚίιΐδ, ννΗίοΙι Ηβ ηαβ 3'ηβί ηηδ\νβΓβά, ίο ίΗβ ο1<1ογ 
οΙϋΐΓ^ββ, ηβ ΛβΙεηοΜτΙβά^ββ ίΗβββ αβ νοχ ρορηίί — ή των -πολλών 
διαβολή τ( και φθόνος. 

Τηο βθΓίοιι?ηο5δ οΓ ίοηβ \νηίβη ηιαΓίίδ ίηβ βηδ^νβΓ ίο " ίΗβ 
ο!(1 αββηβ^ι'ϋ," ίϊπ? ι}ΰικη πί στις Τ7ΐιίοη ίδ"ίηΤο"ννη ιη{ό ίί,αη ^ίηβ 
& 1>8οηββ οΓ ΪΓοην, βοηίΓΟδί δη αι-ρίν \ν?11ι ίϊιυ υιιϊΠοΓ ννίΐί \?ηϊοη 
{ηρ γ)^γ{^γπ ίίίΐηη Γπι]_τηίϊ]Γ7ηΐΓηί ίγγ τπγΙ ^η^τή^ΗηΤ^^3 , λΛογ- 
^Λ Γ ίΙ Ρι. Τηΐβ βαπιβδίηβδδ αηΗ^ΙΐίίΠοδΙι αιΐχϊβίν οΓ ίοηβ, ίΗβ 
ρΓοπιίηοηί ροβίίΐοη οΓ ίηΐδ ροΓίίοη οΓ ίΗβ Αροΐο^ν, ίΗβ ίιτβίβ- 
ναηββ οί ίίβ οβίβηβίΗΙβ ΓβΓβΓβηοβ, ίΗβ νβΓν ίβοΗηίο»1ίίν ΛνίίΗ 
\ν1πο•Η ίί ίβ (ΐΓ&ν\η ηρ, ΓογΠΪ(1 α πιογο Ιίίβπιΐ αοββρΙ»ϋοη οΓ ίίβ 
(ΙτΐίΙ, αη(1 οοηβίΓαίη υβ ίο βηά ίη ίί α δί^ηαΐ οχοΓβίββ οΓ τΗβ- 
ίοηβαΐ ατί. 

(ϋί.) ΤΗβ ϋβΙρΗίο Γβδροηβο. 

Α^αΐη, αβ ΙΗ(• οΙ>)θθϋτο ρΐΌπιίηβηοβ ^ίνβη ίο "ίΗβ οΐά 


χχίν ΙΝΤΙΙΟϋυΟΤΙΟΝ. 

ΟββΠΒβΓβ" 18 α τ-ΐ^ΐίΗ πΙππΙγ ΐην ηη Π^-μΙτ ηη {.Π β ρ ΓΟ ρ ίοίβα*- 

οΓ Ιΐιο ΐηό < & β£, 80 ίΗβ ρΓοηιίηβηββ £Ϊνβη Ιο ίΗβ ΡβΙρΗίβ ι-βδροηββ 
(2θ Ε βςη.) 18 α άβνίββ οί α ββιηί-ΓΗβίοηβαΙ βΗαταβίβΓ ιιηάβΓ 
οονβΓ οί ινΗίβΗ δοβηιίββ ίβ βηηΗ1β(1 ίο ανοίό! αη ηνο\να1 οί ίΐιβ 
Γβαΐ ρυτροββ ννΗίβΗ Ηαά βηίπιαίβίΐ Ηίηι ίη Ηΐδ ίοητ οίβχαηιί- 
ηαίίοη, — \νΗίβΗ \να8 ίο βίΓββί αη ΐηίβΐΐββΐυαΐ Γβνοΐαίίοη Ην ειιο- 
Βίίίυίίηβ• α βουικΙοΓ 1νηο\ν1β(ΐ£β ίοΓ ίΗβ ρι-βναίβηί ρΓβίβηδίοηβ 
ίο 1ίηο\ν1οά^β,. οί ίΗβ Ηο11ο\νηβ8β οί ννΗίβΗ Κβ βηίβι-ίαίηβά ίΗβ 
άββρββί βοηνίβίίοη. δοβΗ αη βχρίαηαίίοη Λνοηΐά, ίο 8αν ίΗβ 
Ιβαβί, ηοί Ηανβ Ηββη αρρΓββίαίβά. λΥΗοί ίβ ίο Ηβ ηοίίββά ίδ, 
ίηαί Ηβ άοοβ ηοί ρίοαόΐ ίΐιβ οι•αβ1β, (ίΗβ αυίΗβηίίβίίν οί" ννΗίβΗ 
ίηβΓΟ ίβ ηο £ΐ•ουη<1 ίοΓ άοιιοίίη^), αβ αη αίίβΓ βχβηββ Γογ Ηίδ 
ηοοοβδαήΐν ηηρορυΙαΓ ηιίδβίοη, — ννΗίβΗ ννουΜ Ηανβ Ηββη ηαίιι- 
γ»1 βηοα^η. Βηί Ηβ £0β8 Ηβνοηά ίΗίδ, αηά ΓβρΓβδβηίδ ΙΗβ 
οΐΌβΙβ αβ ίΗβ βαηδβ οί" Ηίβ βη^α^ίη^• ίη ίηαί πιίδδίοη ; ννΗβΓβαδ 
(αβ ΖβΠβτ οΗδβπτββ) ηβ πιυβί Ηανβ αίΓβαάν οββη βοηιηιίίίβά ίο 
ίΗίβ αηά αΙτααΛγ οββη α πι&ιΊίβόΙ ρβΓδοη, ΗβίοΓβ αην δηβΗ φΐβδ- 
ίίοη αβ ίΐιοί ρηί ίο ίΐιβ ΡνίΗία Ην ΟΗοϊΓβρΗοη βοαίά Ηανβ Πα<1 
ηην ροίηί ογ βΐίβίίβόΐ οην βυβΗ ΓβπιΟΓίίαΗΙβ αηβννβΓ. ΤΗβ ΓβρΓβ- 
εβηίαίίοη οί ίΗβ οπιβίβ αδ £ίνίη£ Ηίηι ίΗβ ίΪΓδί δυ^^βδίίοη οί 
Ηΐβ οπιβοάβ α£οίη8ί ηβίίίΐοηβ Ιίηοννίβά^β, αβ Ηανίη£ ίΗΓοη^Η- 
ουί Ηββη ίΗβ ΙοάβδίαΓ ίο ννΗίβΗ Ηβ βΗορβόΙ Ηΐβ βουΓδβ, οηά αδ 
Ηανίη£ βηβίαίηβά Ηίηι ίη ίΗβ ίΠαηΙίΙβδδ ΙοΗοιιγ οί νβοΓβ, ίδ 
ιιηΗίβίοπβαΙ ; Ηηί δοβΓαίββ βηιρίονδ ίί ίη ίΗβ βχροβίίίοη οί Ηΐδ 
οηίβεβοίβηίβ ίη α ββπή-ιΉβίοπβαΙ βρίπί, ίο Ηπηο• ίΗβ αη<1ίβηββ α 
οβΗοίη (Ιίδίαηββ οη ίΗβίι• νναν ννίίΗουί ίΗβ οΟΓβηββ ννΗίβΗ α (ΙΪΓββί 
ανονναί οί Ηΐδ ρυΓροββ ννοηΐά Ηανβ ΟΓουδβά ίη ίΗβΐΓ ηιίηάδ. 

(ίν.) ΤΗβ ^βηβΓαΙ αΓΓαη^βπιβηί οί ίΗβ άβίβηββ ρΓορβήν 

8ο βαΐΐβόΐ. 
Ενβιγ βοτβ Ηοδ Ηββη ίαΐ^βη ίο πιαΓδΗαΙ ίΗβ ίορίβδ οί ίΗβ 
άβίβηββ ίο ίΗβ Πββί α<1ναηία£β. ΤΗβ αηβ\νβΓ ίο ίΗβ ίηάίβίηιβηί 
ΐίββίί ίβ ρΐαββά ίη ίΗβ ηιί(Μ1β οί ίΗβ δρβββΗ, \νΗβΓβ Ιβηδί αίίβη- 
ίίοη ηαίηΓοΙΙν ίαΐΐδ ηροη ίί. ΤΗβ ΟΓΓαη^βηίθηί ίδ ίΗβ δαηιβ αβ 
ίΗαί οί ϋβηιοδίΗβηββ' βρβββΗ οη ίΗβ Οοννη, Ηαί ίΗβ Γβαβοηδ 
0Γβ (ΙίίΓβΓβηί ίη ίΗβ ί\νο βαββδ. Ιη ΗοίΗ ίΗβ ίββΗηίβαΙ ογ^ιι- 
ηιβηί ίβ ίηίΓ0(1υββ(1, ννΗβΓβ ίί \νί11 Ιβαβί βΗαΙΙβη^β οίίβηίίοη ; 
Ηηί ίΗβΓβ Ηβοοηββ ίί ίβ ίΗβ \νβα^ ροίηί οί ϋβπιοδίΗβηββ' 6Μβ^ 
ΗβΓβ Ηββαυδβ, ίΗοη^Η βαβίΐ^ ββίαΗΗβΗβθ, ίί ίβ εοπιρηπιΙίγ(Ίν 
ίπιηΊαίβΓίαΙ Ιο ίΗβ ίεβυβ. ΤΗβ Γβαΐ βΠοΓί οί ίΗβ (Ιβίβηοπ οββάβ^ ΙΝΐΚΟηίΧΤΊΟΝ. πν 

Ιο Ηβ βχβτίβά βΓδ! ίη οοηιΗαίίη^ ίΗο ^οηοΓαΙ ρπ-μιάκ-οβ \ν1ιίοΗ 
αΐΚ,Όίβά δοοΓαίβδ αδ α Γβραίβά ΡΗίΙοβορΗβΓ αηά δορΗίβί, αη(1 
ββοοηάΐγ ίη οίΓβηη^ α βοηιβννΗαί πιΟΓβ ραι-ίίοηΙαΓ ρβΓδοηαΙ ^β- 

ίΐοη οΓ δοβΓαίββ. Αοοοπίίη^ΐ^ ίΗο ροτίίοηδ οί ίΗο άοίυηοο 
Λνίπι-Η αι-ο οοηοβπιοά ννίίΗ ίΗβββ ί\νο ροίηίβ, οβ ύϊβγ &τβ ίΗβ 
ίιιΐίοδί αηά πιοβί βαΓηββί, αΓβ αίβο ίΗβ πιοδί οοηδρίουουβ Ηγ 

;οη. Τηβ βΓβί βοηίτοηίβ ηβ αί ίΗβ ουίββί, αηά ίΐιο οίΗβΓ 
βη^α^ββ ιΐδ αίίοΓ Μοίοίηβ Ηαβ 1>β6η άοαίΐ \νίίΗ. 

(ν.) ϋΓαπιαίίβ ΓΓ&ΠΙθννΟΓίί. 

Τηβ οηβίοπιαΓν ρΓοοβάαΓβ οί αη άγων τιμητος Ηαβ ρΓοηιρίοά 
ΡΙαίο ίο οπηνη ίΗο Αρο1θ£7 οί δοβΓαίββ \πίΗ α ίατίΗοΓ αι*ίίδίίο 
οοπιρίοίβηββδ. ΤΗβ ΟΓαίίοη Ηβοοηιβδ α άτΆταα. Αη :ΐί1ϊ<-η ίη 
ίΗτοο δία«>οδ ραβδββ ΗβίοΓβ ιΐδ ; ίΗβ ίοηβ βΗαη^ββ \νϋη ίΗβ 
οοίίοη ; ίΗβΓβ ίβ βνβη βοπιο οΗαη^β ίη ίΗβ άταιηαίίδ ρβΓβοηα?. 
"\^6 ίακο οπγ βίαηά αηιοη^ ίΗο ΙίδίβηβΓβ \νηο οΓοτνά ίΗβ οουΓί. 
ΤΗο βΓβί Αβί οοιηρΓίδββ ίΗβ άβίβηββ, ννίίΗ ίΗβ άίαΐο^ηβ Ηβί^ββη 
δοοΓαίβδ αηά Μοίοίυβ, ίΗβ νοίίη£ οί ίΗβ .{ηά^ββ, αηά Ιηβ άβοΐα- 
Γ3ίίοη οΓ ίΗοΐΓ νοΓάίοί. ΤΗβ δβοοηά οοηιρΓίδβδ ίΗο τίμησις οί 
Ιΐιΐ' ρΓΟδββαίοΓ, δοοΓαίββ' ΐΓοηίοαΙ άνπτίμησις, ίΗο ίηίβΓνβηίίοη 
οί ΡΙαίο αηά οίΗβΓ ίπβηάβ οί δοοι-αίβδ, ίΗβ βΓβί δηβροηββ, αηά 
ίΐιβη ίηβ βηαΐ νοΓάίοί. Ιη ίΗβ ίΗΐΓά Αοί ίηβ ,ΐηά^ββ αρρβαΓ 
ΗβίοΓβ ηβ άίδίίη^ηίβΗβά ίηίο ί\νο ββραπιίβ Ηοάίβδ, αάάΓββδβά 
βοραΓαίβΙ^ Ηγ δοβΓαίββ, ίΗο οηβ Ηίδ ίτίβηάβ, Ιιίδ ίπιβ ^ά&οβ, 
ίΗο οίΙιοΓ άίνββίβά οΓ ίηβ ηαηιβ αηά άοοηιοά ίο ίηβ οοηββ- 
ηυβηοββ οΓ ίΗβΐΓ ηηη^ηίβοηβ άββά. ΤΗβ ίοηβ οί αρο1θ£οίίο 
αι•£•απιοηί ίη ίΗο βΓβί Αβί ίβ βαεβββάβά Ηγ άί**ηίββά ΐΓοηγ ίη 
ίηβ δβοοηά, αηά ίΗίβ α^αίη ίη ίηβ ίηΐΓά \>γ α δίπιίη οί ΙοίΙγ 
ρΐΌρΗβογ. 

Ηθ\Τ ΚΔΒ 15 ΤΗΕ ΑΡΟΙΧ)ΟΥ ΟΗΔΕΑαΤΕΕΙδΤΙΟ Οϊ 
δΟΟΚΑΤΕβ ? 

ΖοΙΙογ (II. 1 34• ηοίο) ίηδίδίβ ίΗαί ίηβΓβ ίβ αη αηδβηοβ ίη ίηβ 
Αρο1ο^7 °^ ^ η3 * ^ Γθβ αΓίίβίίο ηαηάΐίη^ \νηίοη οηαΓαοίβήββδ ίΗβ 
Ι)ϊ:ι1ο^ηβ8, αηά οίαίπιβ ίΗίβ αβ αη βνίάβηοβ ίΗαί ΡΙαίο Ηαβ Ηοηηά 
Ηίηιβοΐί ίο ίο11ο\ν ίΗβ Ιίηβ αοίυαίΐγ ίακοη Υ>γ δοβπιίββ. Βαί 
ίΗβ βίΓβη^ίΗ οί ίΗίβ ροβίίίοη ίβ άίηιίηίβΗοά \>γ ββνβΓαΙ βοη- 
βίάβΓαίίοηβ. Ιη ίΗβ βΓβί ρΐαοβ \νβ Ηανβ βββη Ηοντ ^ΓΓβαί , αη 
αηιοα ηί οί αΓί Ηαβ ίοπηά ί ίβ \ναγ ίηίο ίΗβ βίΓηοίηΓβ οί ίΠο_ 
Αροΐο^; νβ Ηανο βββη ίοο Ηο\%• ίΗηί «αηιο αΓί Ηαβ ηοί 1χ«•η χχν ί ΙΝΤΚΟϋυΟΤΙΟΝ. 

Γββίποίβίΐ ίο ίΗβ αΓΓαη^βπιβηί αη<1 οηίνναπί άΓβββ οίίΠοβρββοΗ, 
Ηαί 80 ρβηβίΓαίββ ϋβ νβτγ βυΗδίαηββ, ίΗαί βνβη ΗβΓβ ίί ίβ ίπι- 
ροββίΗΙβ ίο ί^ηοΓβ ογ άβΠηίίίνβΙγ ίο ϋπιίί ίΗβ Λβίοηβαΐ βίβηιβηί. 
Ιί ίβ οηΐγ \νίίΗ ίΗίβ βοηβίιΙβΓαυΙβ αΗαίβηιοηί ίΗαί ΖβΠβν'β αβδβΓ- 
ίίοη οί ίΗβ αΗββηοβ οί Λ*ββ αΓίίδίίο Ηαηά1ί秕 βαη οβ αάηαΐίίβά. 
Βαί, ίη ίΗβ δββοηά ρΐαοβ, δο ίαΓ αβ ίΗβ ίαοί Γβπιαίηβ, — αηά ίο α 
οβΓίαίη οχίβηί ίί άοββ, — ΐί ίδ ΓβίβΓαΗΙβ ίο πιογθ οΗνίοηδ οαιίδββ 
ίΗαη ίΗαί οί ηίΐβΐίί/ ίο ίΗβ βρββοΗ οί δοοΓαίββ. ΤΗβ οοη- 
(Ιϊίίοηβ \?ΗίοΗ ΡΙαίο Ηα<1 ίο ίυΙΗΙ \νβΓβ ίΗοδβ οί α βρββοΗ ίη α 
οουι-ί οί,ίυβίίοβ, ρΓοηοιιηβθά οη α άοίΐηίίβ Ηίδίοηοαΐ οοοαβίοη ; 
Ηο 1ια(1 ίο οοηδίιΐί ίΗβ βχί«•βηοίβδ οί ίοΓβηβίο νβηδίπήΐίίικίβ, αη<1 
ίο βιηοοόΐ^ α Γβρίγ ίο ίΗβ άβηηίίβ οΗαι•£ββ οί α \νβ11-1ίηο\νη 
ίηύίοίηιβηί. Αηά α1ίΗου§•Η ννϊίΐι Ηίτη (αδ \νιίΗ Χβηορίιοη ίη ί-Ηβ 
ΜβπιοΓαοίΙία, ίΗου^Η ίη α (ΗίΓβΓβηί πιαηηβΓ,) ίΗβ ηιαίη οΠ]οοί 
οβΓίαίηΙ^ \ναβ ίΗβ αΐϋπιαίβ οηβ οί ρΓβδθηίί η^ ίο ίΗ β \νΟτΏ α 
ββηοαβ &ηά α3βαυαίβ ίυβίίίΐοαίϊοη οί ηΊίΤαίΙοΓβίΙ ίβαοηβτ, ,γβ£ 
Ιιο *ταβ ηοηθ ίΗβ ΐβββ υη(1βΓ ίηβ ηβοβδδίί^ οί αάορίίη** ίοΓ Ιιίβ 
ίΓοήϊβΈνοΓίΕ ίηβ οίΓουπίδίαηοβδ οί ίηβ αοίιιαΐ ίι-ίαΐ . Ιη ίηβ ίηιπί 
ρΐαοβ, — ίη ρΓβδβΤΚΤΒ οΤ ΐΐΐίΐβ ογ ηο ίηάβρθηαβηί ίββίίηιοη^ αδ ίο 
\νΗαί δοοταίββ αοίυαίΐγ δαίά, — \νβ Ηανβ ίηβ ίαοί ββίοΓβ ηδ ίΗαί 
ΙΗβ Ρΐαίοηιο Αρο1ο§"7 \ναβ ηοί αίοηβ ίη ίΗβ ηβΐά αδ α ρΓοίβδδβά 
ΓββοΓίΙ οί ίηβ £Γβαί ίοαβηβΓ'β άβίβηοβ. ΤΗβ ΧβηορΗοηίβαη 
Αροΐο^γ, (Ιβνοίά αδ ίί ίδ οί αυΐΗοπί γ, οβίη^ ρβιΉαρβ η, οοηιρί- 
Ιαίίοη ίΓοπι ΧοηορΗοη'β ΜβπιοΓαοίΙία Ι. ί, ϋ, IV. νίϋ (δββ δίβίη- 
ΗαΓί'β Αηηΐ6ΐ•1ίΐιη£βη Ι. 2 ίη Ρΐαίοη'δ δϋπιιηίΙίοΗβ λΥβιΊίβ ιιΠογ- 
δβίζί νοη ΗίβΓοη^πιυβ ΜϋΙΙβΓ, Ι/βίρζί^• 1 851), ίδ α οαββ ίη 
ροίηί. Ηηά ίηβ Ρΐαίοηίο Αροΐο^γ οββη α Γβοοπΐ οί οοηίβδδοιΐ 
ΗίδίοΓ^, ίβ ίί ροδβίΜβ ίηαί ίΐιβ Χβηορηοηίβαη Αρο1ο§Ύ δηοιιΜ 
ηανβ ϋββη δο ίΓ&ηιβά αβ ίο άίίΓβΓ ίι-οπι ίί ηοί οηΐ^• αβ ίο ΛνΗαί 
^νβδ δαίόΐ οιιί αβ ίο ννηαί \ναδ άοηβ, — αδ ίοΓ ίηδίαηββ ίη ίΐιβ 
Βίαίβηιβηί (22) ίηαί δοβΓαίβδ' ίπβηάβ βροΐνβ αί ίηβ ίπαΐ αβ 
σννη-γοροι, αηά α^αίη (23) ίΗαί 8οβΓαίββ Γβίαδβά υποτιμασθαι 
αΙίο^βίΗβΓ, ΗοίΗ ΛνΗίβΗ βίαίβπιβηίβ βοηίΐίβί ννίίΗ ίΗβ Ρΐαίοηίβ 
ΓβρΓβδβηίαίίοη ? Βιιί ίΗβΓβ \νβΓβ ^βί οίΗβΓ Αροΐο^ββ βχίαηί 
Ιίββίίΐββ ίΗβββ. Αηδίοίΐβ ίη ίΗβ ΚΗβίοπο (II. χχίίί. 13) ηιιοίβδ 
ίτοπι α δοβΓ&ίίο Αροΐο^γ οί ΤΗοοάβοίββ, αβ βοηίαίηίη^• ίΗβ ίοΐ- 
1ο\νίη^ ραββα^β, «ί$ τοϊον 'κρον ήσέβηκς ; τίνας θςων ου τετίμηκίν 
οί)ς η πό\κ νομίζει ; αηά Ηβδίίΐββ ίη ίΗβ βαπιβ βΗαρίβΓ Ηβ ηηοίββ 
ίΗβ ίο11ο\νίη£ ραδβα^ββ \νίίΗοαί ηιβηίίοη οί ίΗβΐΓ αηίΗοΓβ Ηαί 
οΗνίοαβΙγ ίΓοπι βίπιίΙαΓ βοηιροβίίίοηβ ; μ^λλ^τί δέ κρίνον ου ίΝΤΚυίΗ (Τ1<)\ χχνϋ 

τηρΐ Σωκράτους άλλα. τκρι ίτητηδήματος, «ι χρη φιλυσοψίΐν (ΐ8), 
οηά το δαιμόνων ουδίν Ιστιν αλλ* η Θ(6ς η θ(ον (ργον καίτοι 
όστις οίίται θίοΰ (ργον είναι τούτον ανάγκη οϊίσθαι και θςους 
(ΐναι (8). Οηββ πιογθ, ίί ίβ ρΓοΗαΗΙβ βηου»Η, ίηαί ίΗβ βίοι-ν• οί 
Ι«3'8ίΛ8 Ηανίη» οίΓθΓβά δοοΓαίββ Γογ ηββ οη Ηίβ ίηαί α άβίβηοβ οΓ 
Ηίβ οννη οοπιροδίη^• §τβ\ν οαί οΓ Ηίβ Ηανίη£ τττΐίίβη αη βΙαΗοΓαίο 
ροδίΗυπιοιιβ δοβΓαίίο Αροΐο^γ. 

1 1 18 ίΗοη ίοο ηιηοΗ οΓ αη οδδΐιπιρίΐοη, ίΗου§η βοιιηίβηαηββίΐ 
Ην ΖβΝβΓ »η(1 Μτ. ΟγοΙθ αβ \νβ11 ββ Ην πιαην ο1<1βΓ ΜτηίβΓβ οη 
ίΗο 8υΙ»]οοί, ίΗαί \?β οαη Γβΐν οη ίΗβ Ρΐαίοηϊο Αροΐο^ν αβ α 
ειιΠδίαηίϊηΙ ΓβρΓοάηοίίοη οί ίηβ βρβββΗ οί δοοηιίβδ. Ιηοΐβ- 
ρβηιίβηίΐν οί Ρΐαίο'δ ΓορΓβδβηία ίϊοη \νρ Ιτροώτ ροί ννΗαί §ο ; 
οπιίββ βαίά, ογ \νΗβίΗβΓ Ηβ δαίόΓπιυεηοΓ Ηίίΐβ, ογ Ηο\? ϊλγ Ηβ 
οόη££ΓΡ^1 ^ι»^1^ ^'^ £ ΑίΓΜ^ ΐϋ+ιΙτ Ιυ-^ί ϋ οΠαι-^βδ Ιακί 
"ή^ηϊηδ^ηηι; πογ, \νΗβη \νβ Ηανβ βίιι<1ϊβ<1 ίΗαί ΓβρΓβδβηία- 
ίϊοη, άο ντβ ϊαιοντ ίΗβδβ ίΗϊη^δ αην ίΗβ ΗβίίβΓ. Εχ βη ίΓ ίΗβ 
8ί ϋ(1ΐβ(1 ΒρβββΗ οί ΡΙαίο «πιΐχκΐίβίΐ αιιίΗοηίίβ Γβπήηίδββηοβ δ 
οί ίΗβ υηρΓβπιβύΐίαίβίϊ ηίίβΓαρββδ οί *"° ™°°ί £Γ, ίο (Ιι^ρρ - 
"υτι^ϋ ϋιο οηβ 1Ί•οιη ίΐιο οίΗβΓ ϊβ πιο γο ί1ιαηννοοαη_αδδυπΐ6 
ίο άο. ΝοίννΐίΗδίαη<1ΐη£, \νβ οαη βββίί ίη ίηβ Αρο1ο§ν α ροΓίταΐί οί 
δοβΓαίβδ 1)βΓθΓβ Ηίβ^όί^ββ αηά ηοί Ηβ όϋδαρροίηίβίΐ. ΡΙαίρ,Ηαβ 
ρ ^ 1αί(1 ρβίοΓβ υδ α ΗίβΓαΙ ηαιταίΐνβ οί ίΗβ ρΓθβο οά]η^»ηηί1 
ΠκΜβη υβ ίΗβηββ ίοπη Ιηβ οοηββρίίοη ί'οΓ οαΓδβΙνβδ : ταίΗ βτΗβ 
Ηαβ ΐηίβηάβά Ο δ ίο ίοπη ?ί ίΙίΓοη^η ίηβ ηιβάίυηι οί* Ηίδ ^ μ•ί. 
ΤΗβ δ ίη ϊβιιΐΓβ 1δ Ηίδ, Ιηβ Ια η<»ηα <*β ϊδ Ηίδ. πιαοΗ οΓ ίΠο δηΠ- 
ςίαηββ πιάν οβ Ηίδ ; ηοΙ\νϊίΗδΙαη(1ΐη£, η 11 ^ ίηάβρβηάΌηίΙν οΓ 
ίΗβ ΗίβΓαΙ ίπιίΗ οί ίΗβ ιηβαηβ, Ηβ ^ηαΓοηίβββ ίο υβ α ίηιβ βοη- 
οβρίΐοη οί ίΗβ δββηβ αηά οί ίΗβ πιηη. ΛΥβ 8ββ ίΗηί " ΗΗβπιηι 
βοηίαιηαβίαηι α ηαα^ηίίαάίηβ αηΐηιί άαβίαηι ηοη α βαρβΛΐ» " 
(Οίο. Τπδβ. Ι. 29), »ηά ίββΐ ίΗαί ίί ηΐϋδί Ηβ ίΓυβ ίο 8οβΓ»ίβ8, 
αΙίΗοα^Η ^νΐίΗ ΟίββΓΟ Ηίπίδβΐί \νβ Ηανβ άβήνβά ίΗβ βοοββρίίοη 
Γγοπί Ρΐαίο'β ίάβαΐ αηά ηοί Γγοπί ΗίδίοΓν. ΛΥβ ΗβαΓ Μβίβίηβ 
6υΙ>]ββίβά ίο α (ΐαβδίίοηίη^ ννΗΐοΗ, ίΗου^Η ΐί πια/ ηοί Ηανβ Ηββη 
0Η ΙΐίβΓαΙ (ρωτησις οί ίΗβ ίηαί, βχΗίΗίίβ ίο αβ ίΗβ £Γβαί ςυββ- 
γ ίη Ηίβ ο\νη βίβηιβηί. \νβ άΐδβονβΓ Γβρβαίβά ίηβίαηοββ 
οί ίΗβ ΪΓοην, ννΗίβΗ, πηΐίίη^ ββΙί-αρρΓββίαίίοη ννίίΗ α ίηιβ αηά 
ιιηΐΐαίίβηηρ ββίίπιαίβ οίοίΗβΓβ, άββίίηββ ίο ηΓ^β βοηβίίΙβΓαίΐοηδ 

• ΙΗο£. Ιλ«γ4. Π. 4 ο, Οίο. Ηβ ΟπΟ. ιι, ν»!βΓ. Μ•χ. VI. ίτ. 3, 8»οο. Πογ. 
Ι 54, ΟαίηίΟ. ΙηΛ. Π. χν. 30, XI. Ι. VII. ξ6. χχνϋί ΙΝΤΚΟϋυΟΤΙΟΝ. 

\νΙιίοΗ Ιίβ Πβγοηά ίΗβ ίηίβΐΐββίυαΐ ογ ιηοΓαΙ Ιίβη οί ίΗβ ,μιθ^βδ. 
Ηβη \νβ Η»νβ ϊή&ϊ 6ίη£ΐι1ίΐΓίίγ οΓ ντογβ αη(1 ίΗου^Ηίδ τν-ΙιίοΚ 
Λνηβ Η&ΐί Βίβ οίΓβηοβ οΗίΓηάίη^ ίίββίί ίο ίΗβ νβιτ Ιαδί ίη βοη- 
ίβπιρί οΓ οοηδβηυβηβββ. ΗβΓβ \νβ Η&νβ ίΗαί βΗαπιβίβηδίίβ 
ηβδΟΓίΐοη οΓ ρήναίβ ^ά^ηιβηί &£αίηδί αηίΗοήίγ \ν1ιΐο1ι άββίατβδ 
ίίδβΐί 10 ίΐιο \νοπ1β (γω υμάς, άνδρα "Αθηναίοι, ασπάζομαι μ\ν 
και φιλώ, ταίσομαι δ* μάλλον τψ 0«ω η νμϊν (29 ϋ)• ΗβΓβ \νβ 
Ηηνβ αίβο Ιιΐβ άΐβαρριοναί οί ίΗβ οχίβΐϊη^ άβιηοβΓ&ογ οί ΑίΗβηβ 
\ν1ιίοΗ Ηο γλΙΗογ ραΓαάοΒ ίΗηη άίβ£θίβββ. Απα Ιαβίΐγ, ΙΙιβ (Ιββρ 
ινΙίιτίουβηβΒβ ννΗίβΗ ονοΓβ1ιαάο\νοά αΐΐ Ηίδ βΗαπιβίβΓ ΗΓβαίΗβδ 
ίοΓίΗ ίη ίΗβ αββοηηί Ηβ ΓβηάβΓβ οί" Ηίβ ραβί Ιίίβ, ίη Ηίβ αηίίοί- 
ραίίοηβ οί ίΗβ ίαίαΓβ, αηΑ ΐη Ηίδ \νΗο1β ρτβδβηί άβητιβδηουι•. 
' ΤΗηβ χνΐιΐΐο ίΗβ ρΓοοΙβηι οί ίΗβ Γβίαίίοη οί ίΗβ Αρ οΐο&γ ίο 
Λ \ Παί «πότη.!*» ηβϊ,η&ιιγ βο , ιά ταιιβί Γβιη ηίη ηη«η1νΡΓΐ τ ίΠοΓο ϊβ ηο 
ΐ ΐ ι η ι ΐ ίΐ , Ι Ι ι ρι Ι- « ' » ΐ^ϋΐίηη <*ηι•ίίι π 1ΐ&>1ΐΐ«> τορ Γ οεβηί&ίίοη : α ΓβρΓβ- 
κοηί«*ίίθΒ-ο£-8οοΓα ; ίβ8 &8 ΡΙαίο ^νίεηθΑ υ8 ίο βοηββίνβ οί Η ίιη, 
«β| ηί ίΠο «ηττ^ +'ΠΊ(ί ρρ ίηιβ ίο η&ίυΓβ &8 ίΗβ ατί οί ΡΙ &ίο βοιι!(1 
τοηάθΓ ίί. 

3• ΤΗΕ ΑϋΕήϋΑΟΥ ΟΡ ΤΗΕ ΑΡΟΕΟΟΥ Α8 Α ϋΕΡΕΝΟΕ. 

ΤΗ &ί ίΗβ Αροΐο^γ ^ρ 18 *&> "*"<& ιηοΓβ ίΠ&η & Γβίυίαίίοη οί 
11ι<> ίηάίοίηιβηί οί Μβίβ ίηδ ίδ &\τβαάγ δυίΒβϊοηίΙγ βνιάβ ηΐ. "\νβ 
Ιι;ινο βββη ίΗαί ίηβ ανο\νβ<1 αηδ\νβΓ ίο Μβίβίιΐδ ίδ ίΗαί ρηΓί οί 
ίΗβ βρββοΗ τνΗίοΗ Ηγ ίΐδ ροδίίίοη Ιβαδί οΗαΙΙβη^βδ αίίοηίίοη, 
αηά \νΗίοΗ ίβ Ιοαδί οΗαΓαοίβπδβά ογ αη αίΓ οί δβΓίουδ βοηββΓη. 
ΤΗβ βίαίβπιβηί 18 οββΐθββ Γβρβαίβάΐγ πιαάβ, ίηαί ίηβ τοαΐ 
βίΓβη^ίη οί ίΐιβ ρΓΟδββηίίοη 1ϊβ8 οηίδΐάβ οί ίηβ ίηάίβίηιβηί, αηά 
ΓβηιπΓβΒ α οοηιηιβηδυΓαίβΙγ \νίάβΓ ββΌτί ίο ηιββί ίί. 

Τηβ ννοτί^ ίΐιβη. οί ίηβ Αροΐοετγ α8 α άβίβηββ ηιυεί ΐ )6 
ηιβηδηΓ6(1, ίη ίΗβ ίΐΓβί ίηβίαηββ, ίί \νβ \νί11, Ηγ ίίβ δηβΒβίβηβγ 38 
ηη ηηβ\νβΓ ίο Μβίβίηδ, Ηυί βΗίβίΙγ αηά ηΐίίηιαίβΐγ Ηγ ίίδ δηίΗ- . 
8* βίβηόγ &β α .ιηδΐι ηβ&ίίοη οί 8οβΓαίβδ 7 \νΗο!β ιηαηηβΓ οί ΐιίβ. 

Τί λνίΐΐ ηοί πιηβΗ &ββοί οπγ βδίίηιαίβ, \νΗβίΗβΓ >Υβ Γ⧫,Γά ίΗβ 
Αρο1崙γ αθ ηο ηιοΐ'β ίΗαη α άβίβηββ δ^αρίβά ίο ίΗβ Ηΐδίοτίοαΐ 
οοβοδίοη οί ίΗβ ίηαί αηά ίο ^άίείαΐ βΕΓβ, ογ αδ α ροδίΗηηιουδ 
^υ8ί^β(»ί^οη οί ίΗβ ^τβαί ηιαδίβΓ ίη ίΗβ βγβ8 οί ίΗβ Ηβΐίβηΐβ 
\?ογ1<1. ΤΗου^Η ίΗβ πιοΓβ οοηιρΓβΗβηβίνβ αίηι ίβ άουΗίΙβδβ ίΗβ 
Γ(•;ι1 οηβ, )'βί ρηΗΙίο ορίηίοη Ηαιΐ ηηάβΓ^οηβ 10 βο Ιίίίΐβ βΗαη^β 

" Α» & ηΐΛΐίϋΓ οί ΓαοΙ, ίΐιβ Λίΐιο- ΛοαΙΙι. Τΐιβ ΒΙ017 οί ΙΙιθϊγ ραββίοηΛίβ 
ηίβηβ η©νοτ Γο^ηΙοϋ οί δϋοτ&ϊββ' γοπιογκο Ιϊβίιις ονοΐνοίΐ 1>7 ίΗε τορΓβ- Γ ιχτκοΌυσποχ. χχίχ 

ιΐ) ΓανοιίΓ οί δοβΓαίβδ δίηββ Πΐδ ιΙοαίΗ, ίΐιαί ίΐιο ΐυΒίίηοαΙίοη 
\ν1ιϊ(•1ι \ναδ ιηο3ΐ οα1ου1αίβ<1 ίο εαίίδίν ίί \να8 κίβηίίβαΐΐγ ίΗαί 
¥τΗίοΗ \νοα1(1 Ηανβ Ηββη ηιοβί ίο ίΗβ ρυτροβο αί ίΐιο ίηαΐ. 

ΡίΓδί, ίΗβη, τνΗαί βοΓί οΓ αη αηβννβΓ ίβ οββΓβα 1 ίο ίΗβ ίηαίβΐ- 
πίβηί οί Μβ1θίϋδ? 

ΤΗαί ίικίίοίηιβηί ιΐίνίάβδ ίίδβΐί ίηίο ί\νο αΐΐβ^αίίοηβ, υη<1βΓ 
βιβ Ιιοαίΐδ Γββρθβίίνβΐγ (αβ \νβ δΗουΜ βαν) οΓ Γβΐί^ίοη αηά 1 ο£ 
ιηοΓηΙΐΙ)-. Τΐ ιβ πήβοΗίβί ίο ηιοΓαΙίίν ίβ ίΗ^^βΓγβκίοη οί' Ιΐπ• 
γουίΗ ; ίΗβ οιΤβηββ &^ίη«ί ινΠ< * ίοη ί« ίΗ β Ββ ίίίηρ » ίοΓί,Η .- οΓ 
βίταη^β §ροά8 ίη ίΗβ ρΐαοβ οί ί Ποββ οΓ ίΗβ βί&ί < 

ίίο«τ ίΗοιι^Η ίΗβββ ατβ ρυί ΐηίοίΠβ ίοπη οί βρβοίβο οΗαΓ£68 
η^αϊηδί δοοπιίβδ, ίΗβγ ατβ 80 (αΐΐ 1)ΐιί ίΗαί οί ίΗβ καινά δαι- 
μόνια) ίη αρροαπιποβ αίοπβ ; ίΗβγ »Γβ Γβαΐΐγ 8β1βοίβ(1 ίΓοηι ίΗβ 
βίπ秕 οί ίιηραίαίίοηδ βυΓΓβηίΙγΡΓοη&Πί α^αίηδί ΡΠίίοδορΗ ^Γβ 
αη(1 δοραίδίδ. ΤΗβ ΡΠίΙοδορΠβΓδ, ί. β. ΡΗνδίβίδ ίδ. ννβΓβ υορ α- 
Ια ι-ΐγ αδ8θβίαίο<1 ν νϊίΚ Τ&ΐΗοι&ηι, ίΐιο δορίιΐϋίδ \\ίίΙι ρβΓνβΓδίοη οί 
ιΐΐι- νοιιίΐ^ , ΤΙιβ α11β§αίίοη3 οί " ίΗβ οΜ αοοηδβΓδ," Ιο \νηϊοΗ 
ίΗβ Αροΐο^γ θκί αάατβδδβδ ίίδβΐί, αΓβ απιννη ίΓοηι ίΗβ βαπιο 
ΓβρβΓίοΓγ, μμ! αιταί^η δοοηιίββ ίη Ιίΐτβ ιηαηηβΓ πηάβΓ ίΗβ ί\νο 
Ικαιίδ οί Γβΐί^ίοη αηά 1 ηιοΓαΙίίν αβ ΡΗϋοδορΗβΓ αηά δορΠίδί. 
Ιί ϊβ ίπιβ ίΗαί ίΗβ ραΓίίουΙαΓ οοηιρ1αίηί8 ίΗβΓβ βχρΓββδβά 1 αΓβ 
ηοί ίΗβ βαηιβ ; Πυί ίί ίδ ηοί ίΗαί ίΗβ οΗαΓ£ββ ριιί ίοΓνναΓί! ΗβΓβ 
αΓβ Ιοδβ £βηβΓα1 ίΐιαη ίΗοββ. ΤΗβν αΓβ οηΐγ οηιίίίβ<1 ίηβΓβ 
Ηββαιίδβ ίΗβγ \νβΓβ ίο βοπιβ υηάβΓ βοη8ΪαβΓαίίοη ΗβΓβ. Ιη ίΗβ 
Οίοικίδ ΗοίΗ ίΗβββ αηά* ίηοββ αΓβ ριιί ίοπναπί α£αίηδί δοβΓαίβδ, 
οηβ αίΙβΓ ίηβ οίΗβΓ. Αη<1 ίη ίΗβ Αρο1ο§γ• ίίββίί (23 Ο — Ε>) 
•' Ιΐιο οΜ αββυδβΓβ " »Γβ ΓβρΓβββηίβά αβ βνβηίααΐΐ/ αρρβηάίη^ 
ΗοίΗ " ρβΓνβΓείοη οί ίΗβ νουίΗ " αηά " αίΗβίβηι " ίο ίΗβίτ οίΐιοτ 

(■1ι:ΐΓ£^β8. 

ΤΗβ ίη(1ίοίπιβηί ίΗβΓβίοΓβ οί Μβίβίυβ οοηίαίηβα 1 ηο οΗαΓ^β, 
βανβ ίΗαί οί δαιμόνια καινά, ννΗίοΗ \νοη1(1 ηοί Ηβ πιβί (βο ίαΓ αβ 
ηιί^Ηί Ηβ) Ην ίΗβ βχρίαηαίίοη δοβΓαίββ Ηαίΐ ΓβηάβΓβύ οί ίΗβ 
(ΙββρβΓ αη(1 \νί(1βΓ αη(1 οΜβΓ ρ^β^ϋά^οβ8, ρβΓβοηίββά ίη Μ ίΗβ ο1<1 
ΕββυββΓΒ," ογ Ην ίΗβ ^ρδίίβοαίίοη Ηβ ηιί^Ηί Ηβ αΠΙβ ίο οίίβΓ οί 
ίΗβ £βηβΓα1 ηιβίΗοά οί Ηίβ Ηίβ. 

ΗνηίΑϋοη οί Εαηρί<1ββ' Ρλίαιηβΐΐββ (41 «ΗβΓβββ νβ 6ηύ Χβηορίιοη, 6τβ 76•» 

Β. ο.) ϊβ &1>ιι1οαβ. Ευπρίιΐββ ρΓο- &(ΙβΓ δοοπ^ββ' «ΙοαΙΙι, άββϋηβ «τίΐΐι Ιΐκ• 

άβοηββά 8οοτ»Ιοβ \>γ γ γοΛη. Χβηο- αΙΙβς&Ιίοηβ α^ίχιβΐ 8οοπ»1ο» αο ϊί βϋΐΐ 

ρΗοη αη<1 ΡΙαΙο νοαίιΐ ΙίΛνβ ιπικίβ Ιΐιο ίη ΓαΙΙ ραβΜββΙοη <>Γ ΐΗο ρορυΐηι- ηιϊηιΐ. 

πιοβΐ οΓ Ληγ παοΐι εηαη^υ οΓ Γουΐϊη^: 8οο ΖοΙΙβΓ, II. ρ. 138- XXX ΙΝΤΚΟϋυΟΤΙΟΝ. ΗβΓβ ίΠβΓβίοΓβ δοοΓαίββ βοηίβηίδ ΗΐιτιββΙΓ ννίίΗ α (Ιίαΐοοίίοαΐ 
νίοίοι•/ ονβΓ Μβίβίυβ ; ίηβίβαο! οΓ βηίβηη£ ίηίο ίΗβ πιβπίδ οί 
ίΗβ ηπββίίοη \νίί1ι Πιπί, Ηβ (Ιίδροβββ οί Ηίπι δαπιπιαπί^• Ηγ αύάϊη^ 
Ιιϊπι ίο ίΗβ Κβί οΓ ρΓβίβηάβΓβ. Ιί ίΗβ βΗαι•<>6 οί δαιμόνια καινά. 
18 ΒυΠ]βοίβά ίο ίΗβ 8&ταβ ίΓβαίπιβηί, — & ίΓβαίπιβηί οΗαΓ&βίβηδβά 
1>γ ϋοΠίη^θΓ αβ Ιίίίΐβ ΠβίίβΓ ίΗαη βορΗίδίίβαΙ, — ίί ίδ Πβοαηδβ 
ίΗαί οΙιαΓβΌ ίβ ίίββίί & βορΗίβίίβαΙ οηβ. Ιί \νΓββίδ το δαιμόνων 
ίηίο δαιμόνια, ίΗβ (Ιΐνίηθ α^βηο^ οΓ \νΗίοΗ δοβΓ&ίββ βοηδίδίβηίΐ^ 
βροΐίβ ίηίο άίνίηβ Ηβίη^β. δοβΓ &ίβδ ίΠβΓβίοΓβ ίδ οη1)τ Γβί ιίΓηίη^ 
Μβίβίυδ' βορΗίδπι ιιροη ΗίπίΒβΙί, ννΗβη Ηβ ίΓβαίβ ίΗβ δαιμόνια οί 
ίΗβ ίηάίβίηϊβηί »8 ιί ίΓΈίίοΓΠββη δαιμόνια πράγματα. ΗίίτννΗοΙβ 
(1βα1ίη£ τνίίΗ ίΗβ ηυβείίοη οί !^βίβΓθ( 1οχ7 Ιιαδ αη ο ΠδβΓν&ΒΙβ οί κ 
ό ΤβητοΐΕ55Η ϋΚ!?: ΊΗοη^Η ΐβ βχρίίοίίΐγ (Ιϊδανοννβ αίηβιβηι, αηά 
οαΐΐβ ίΗβ βαηαηοΓ ηιοοη £0(1β, γβί Ηβ ηοννΗβΓβ οοπιιηίίδ Ηίηίδβΐί 
ίο α άίδίίηοί Γβοο^ηίίίοη οί ίΗβ δίαίβ £θύδ, αη^τ ηιοΓβ ίΗαη Ιιβ 
Γβρυιΐΐαίβδ Πβΐίβί ίη α.ηγ οίΗβΓβ. Βυί ίί πιαεί 1)β ΓβπιβπιΠβΓβά 
ίΗαί ΐη ίΐιοδβ ιΐα^β ίβνν οοαίά Ηανβ βαδί α βίοηβ αί δοβΓαίβδ ίοΓ 
βυοΠ Γβίίββηοβ : αη<1 ίΗαί ίία πιαη'β ρΓαβίίββ Λναδ τβΐί^ίουβ, ίΙιβΓβ 
\ναβ Ιίίίΐβ βηςυΐΓ^ ίηίο Ιιΐβ ορίηίοηδ ; αηά ίΗαί δοβΓαίβδ' οΗα- 
ταοίβΓ αδ α Γβΐί^ίοιίδ πιαη, Ιιίβ δίηοίηβδδ αηά ίτοηυβηβ^ ίη τβΐί- 
β-ίοηβ οΠδβΓναηοββ, \ναβ Πβ^οηά άουΗί αηά ηιαιίβ ρΐΌοί βυρβΓ- 
Πϋοπβ, — ίΗοη^Η ίΗβ ΧβηορΗοηίβαη Αροΐο^ βηίβΓδ ίηίο ίί αί 
Ιβη^ίΠ. Ργοπι ίΗβ ρβΓδοηαΙ ίπιραίαίίοη οί ί ΓΓβΙί^ίοη, ^ η « Π οτί., 
δοβΓαίββ Π αόΓϊιΕΐίβ" το ίβηΓ, "αηά Πο ροη1<1 πίΤ^ τ ^το ά βαΐ \νίίΗ ίί 
ΙίξΙι11> Γ ; ννΚοΓβαδ ίο ίηαί οί ρβι-νβτίίη^ ίΗβ γοηί Η Ιιβ α4ΐ Ιιί η ΊδβΙΓ11ν!οβ"οΐ8θ\νΙιοι•β. ίη ηϋιΐιίιοη ίο ίίιβ ώηΤθοίίβαΙ Γ βίαίαίίοη 
όΤΤί ΙιβΓβ. "* 

Τηη8\νΙι&ί \ναβ ΓβαΙΙ^' ΓοΓπιίάαοΙβ ίη ίίιβ ίηάίοίηιβηί οί Μβίβ- 
ίηβ Γβδοΐνβό! ίίδβΙΓ ίηίο ίηβ ηιοΓβ ^οηβΓ»1 ίηιρηίαίίοηδ \νηίο1ι 
βοηηβοίβά δοβπιίβδ \νίίΚ ίΗοδβ ί\νο δηδροοίοά β1»δ8βδ οί πιβη, 
ίΗβ ΡΗίΙοδορΗβΓβ αηά ίΗβ δορΗίδίβ ; αηά, Ιίββρίη^ ίη νίβ 1 ^ ίΗβ 
ίαβί ίΗαί ίΗβ Αικ>1ο§7 αοΜΓβδδβδ ίίββίί β1δβ\νΗβΓβ ίη ίαΐΐ ίο ίΗοδβ 
ίπιρηίαίίοηΒ, αηγ ίηΙΙβΓ ίΓβαίωβηί οί ίΗβηι υηάβΓ ίΗβ Ηβα(1 οί 
ίΗβ ίηάίβίηιβηί οαη Ηβ βραΓβά. 

* ΤΗβ Γβηιαίηο!βΓ οί ίΗβ (Ιβίβηββ ίδ ίαΐίβη ηρ \ηίΗ ί\νο Ιίηβδ οί 
'ηι•£ϋπιβηί : ίΗβ βΓβί. αί ίΗβ οηίδβί οί ίΗβ βρβββΗ, άβαΐδ \νίίΗ ίΗβ 
^βηβπιΐ ρΓβ^υάί^β8, ΛνΗίοΗ βχίβίβά α^αίηδί 8οβΓαίβδ αβ ΡΗίΙο- 
βορΗθΓ (ΡΗχβίοίβί) αηά 8ορΗίβί ; ίΗβ οίΗβΓ, \νΗίοΗ ίο11ο\νβ ίΗβ 
βρββίηΐ ταχλγ ίο ίΗβ ίηάίοίηίθηί, οίίβΓβ α ραΓίίβαΙαΓ 3'ιΐ8ίίΠβίΐίίοη 
ίοΓ δοβΓαί^δ' ηιαηηβΓ οί Ιίίβ α$ α βίίίζβη. ιχτκοϋυοτκ κ» 

Ι ιι Ιΐι.• οαΓίίοΓ ροι-ίΐοη δοοπιίββ άοββ ννΗαί Ηβ βαη, ήκί Ιο 
δβράΐαίβΤίϊιηδβΙΓ Γγοϊπ ί!ιυ<<• ί\\ 1 <•1;ΐδδ08, αηά ίΠβη Ιο 

βϊρΒ3ηΤϊό\ν Οίο ]>Γβ}ααιθθ αι-οββ ί η ίΗβ ρυΠΙίβ ηιίηά, αηά Πο\ν ίί 
Πβοαπιο ρίΓοη^-ίΙκΊΐΟίΙ Ην ριτδοηαΐ αηίηκ>>ίΐν. 

Ιί ΐβ Ηαηϋ^ η606888Χ7 ίο δΗο\ν ίΗαί ίΗβ ίηιρπίαίίοηδ οί " ίΗβ 
ο1(1 αοβυδβΓβ " οοηίαίη ηοίΗίη^ οί ηη ΐικίί νϊιΐιιαΐ βΗαπιοίοΓ, Ηυί 
Ετβ (ββ δοβπιίβδ α11β£ββ) ηιΐδίαΐίβηΐν ίΓαηδίβιτβά Γγοπι ίΗβ ρορπ- 
1»γ ηοίίοη οί ίΗβ ΡΗίΙοδορΗβΓβ αηά ίΗβ δορΗίβΙδ. ΤΗβ ίίίΐβ 
σοφοί άνηρ, \?ΗίβΗ δοβΓαίβδ ίαΐίβδ βυοΗ ραίη$ ίο άίδβίαίηι, 18 ίΗβ 
■ρρβϋβϋοα οη^ΐηαΐΐν Πββίοτνβά οη ίΗβ Ιοηΐβ ρΗίΙοδορΗβΓβ, αβ 
ΒΜΒ \νΗοββ βρββαΐαίΐοηδ Ηαά ίαίΗοπιβά ίΗβ υηίνβΓββ, αηά Γγοπί 
ίΠίδ αβδοοίαΐίοη \ναδ πιαίαΓβά ίΐιαί άϊδίίηοίίοη Ηβί\νββη ίί αηά 
φρόνιμος \νΗίβΗ \^β ϋηά ΐη Ατΐβίοίΐβ (ΕίΗΐβ. Νίο. VI. νϋ. 5» 
θαλην και τους τοιούτους σοφούς μ*ν φρόνιμους δ' οΰ φασιν (ίναι). 
1 1 \νηδ ίη βοηηβοίίη^ δοβΓαίβδ \νίίΗ α βυρροββά βΐαδβ οί βρβοα- 
Ιηίίνβ ποβη ίΗαί ίΗβ ίοΓββ αηά οάΐουδηβδδ οί ίΗβ άβδΐ^ηαίΐοη 
σοφός άνηρ οοηδΐβίβά. ΤΗβ ίπιρυίαίίοη βοηίαίηβά ΐη ίΗβ \νοΓάδ 
τα μετέωρα φροντίζων ΟΓ ζητών, ΐ. β. το ουράνια, ίδ β^παΐΐν £βηβ- 
Γαΐ. ΤΗβ δβΗοΙΐαβί οη ΑτΐβίορΗ. ΝηΗ. <)6 βανβ, κοινοί; τών 
φιλοσόφων απάντων (γκλημα. Ιη 43 ι Β •°• ϋίορβΐίΗββ, α ίαηαίΐβαΐ 
ΚΗβίοΓ, βαιτίβά ίΗβ Ιανν ςίσαγγίλλίσθαι τους τα, θίΐα μη νομί- 
ζοντας η λόγους τ(ρΙ των μνταρσίων διδάσκοντας (ΡΙυίαΓβΗ. Υϋ. 
Ρβηβΐ. 169 ϋ, ΑηδίορΗ.νββρ. 380). Εηροΐίδ (Επι^τη. Οοπι. οά. 
Μβίηβίτβ, II. ρ. 49°) ^,^ 3 °^ ΡΓοία^ΟΓαβ, άλαζον^ύίται μϊν, αλι- 
τηριος, τπρι τών μίτίώρων. Οηββ πιοΓβ, ίΗβ ΓβίβΓβηοβ ίη τον 
ηττω λόγον κρςίττω ττοιων και αλλουί ταύτα, ταύτα διδάσκων ίδ 
ραΙραΠΙν §βηβιτα1. ΤΗβ βαι•1ίβΓ δορΗΐδίβ, αδ ίβαβΗβΓβ οίρίβαά- 
ΐη£, βΓδί ΐηουιτβά αηά ρβιΉαρβ βοηΓίβά ίΗβ ίπιρυίαίίοη οί τον 
ηττω κ.τ.λ., αηά ίτοπι ίΗβπι ίΗβ ίπιρυίαίίοη νναβ άβπνβά ίο 
οίΗβΓβ. ΙβοβΓαίββ (χν. 15. ρ. 3 Χ 3) 8 Ρ β£1 ^ δ οί ίΗβ οΗαι•£β Ηβΐη£ 
ηιαάβ α^αίηδί Ηίπίδβΐί, ώς Ιγώ τους ηττους λόγους κρίίττονς δύνα- 
μαι ττοκΐν, αηά α^αίη (30. ρ. $ΐ6), ώς διαφθείρω τους νίωτίρους 
λίγίΐν διδάσκων καϊ τιάρα το δίκαιον (V τοις άγώσι πλ(ον(κτ(ΐν. 
Οάίαπι αίδο αίίαοΗβά ίο ίΗβ ρΓοίβββΐοη" οί αη ΐηβίηιβίοΓ ΐη 
ερβαΐίίη^. Ηβηββ ^ΕδβΗΐηββ' άββΐ^ηαίίοη (ΐ. 94• Ρ• ι 3) °^ ^°" 
πιοδίΗβηβδ αβ λογογράφος, αηά (ΐΐ7• Ρ• *6) ό τας τών λόγων 
τίχνας κατ(ταγγ€λλόμ(νος τους νιους διδάσκειν, ΟΓΟννηβά \)γ ίΗβ 

" \ϋγυν τίχγψ μή ϋίΒάσκαν (Χβη. {τββάοηι οί ιρβοοίι. Ηοντ ααηβ ΙΗβ 
Μοιη. Ι. ϋ. 31 ) »«• » 1λ* οΓ Ιΐιβ «ιικρίαυη οΓ Κύηρ* τίχνη Ιο «ΐΓΓίνο 
ΤΛχϊτίγ ΤνηηΐΜ Λβ»ΐη»ιί 1ϊΙ>βΓΐ7 ηηϋ Ιΐιβ Τ3Π»ηη7 ! XXXII ΙΝΤΚΟϋυϋΤΙΟΝ. (Ιββί^ηαϋοη σοφιστής (ΐ25• ρ. ΐ7) : οί> • "• ι6 5» ίη • ι 73- ΡΡ• 5°> 
78. Ηβηββ, \νβΪ£ηίίβΓ ίοΓ ϋβ (Ηβραδδίοηαίβηβδδ, α Γβηιαι•^ οί 
Τ)χυο)Γ(ϋ(1θ8 (VIII. 68) αοουί Αηίιρίιοη υττότττω* τω ττΚήθει δια 
Ιόξαν οεινότητο* διακείμενο*, τους μέντοι αγωνιζομένου* και εν 
Ιικαστηρίω κοχ ίν δήμω πλείστα ει* άνηρ, όσοι* ξυμβουλενσαιτό 
τι, δυνάμενος ώφελεΐν. Τηίβ οάΐηπι, ίη ννηΐβη ΙΙιθ ρι-οίβδδίοη 
\ναβ ηβΐίΐ, \ναβ αίπη ίο ίβαΓ; Ιδοβπιίβδ (χν. 230) βχρί&ίηδ 
ίί ίηαβ, η περί του* λόγου* δεινότη* ποιεί τοις αλλότριοι* επι- 
βουλεύειν. 

ΤΗιΐδ ίηβ βη&Γ£β8 Γββίίβά ρΓβδβηί ιΐ8 ννϋΗ ηοίηίη"• ΐη<ϋ- 
νίίΐυαίΐγ βηαΓαοίβήδίίβ οί δοβΓ&ίββ, 1)αί οηΐγ (αβ ηβ ηΐηίδβΐί βαΐΐδ 
ίηβΠ) 23 Έ) τα κατα πάντων των φιλοσοφονντων πρόχειρα. ΤΗβδβ 
λνβΓβ ίηβ πιαίβπαΐδ ίοΓ ΙΙιθ ροραΙαΓ ΓβρΓβδβηίαίΐοη οί δοβΓαίβδ, 
\νηϊβΙι Β£θοτάΐΏξ]γ (Κΐίβ ίηβ βϊίποαίιΐΓβ ίη ίηβ Οίοικίδ) ίβ α 
βοιηρουηο! οί" ίηβ βοηνβηίΐοηαΐ Ιΐηβαηιβηίδ οί ίΐιβ ΡΙήΙοδορηβΓ 
(Ρη^δϊβϊδί), αικί οί" ίηβ δορηίδί. Τηβ μετέωρα φροντίζων ΐδ (Ιηβ 
Ιο ίηβ ΡηίΙοβορηβΓ, αηοΐ ίΐιβ τον ηττω Χόγον κ.τ.λ. ίο ίηο δορηϊδί, 
\ν1ιΐ1ο ίΐιβ ίΐίΐβ σοφό* αιηψ δίαηάδ 12 αΐ&β ίοΓ ίηβ οηβ αηά ίΐιβ 
οίΗβΓ. 

Το Γβΐίβνβ ηίηίδβΐί Γγοπι ίηβ γο&β οί ίηβδβ ίπιρηΐιαίίοηδ 
δοοΓαίβδ ίαΪΓΐ^ (1πι\νδ αίίβηίΐοη ίο ίΐιβ \ν&ηί οί βοηηββίΐοη 1>β- 
ίννοβη ηΐηίδβΐί αηά ίΐιβδβ ί\νο δηδρββίβά βΐαδδβδ. ΟΓ ίηοδβ 
βρββαΐαίίνβ δίνκϋθβ ηβ 13 ίίβηίβδ αηγ Ιίηοννίβόΐ^β, αη<1 αβ ίο Ιιΐδ 
ηανί秕 βνβΓ (ΗδβουΓδβίΙ οη ίΐιβπι ίο οίηβΓβ ηβ βουΓίδ ΛίΓίηβΓ 
ίΐιβ ίβδίίηιοηγ οί ηίβ ^ά<*β8, οί ννηοπι ηιαηγ Ιιαά ίΓβηαβηίβίΙ 

Ιΐΐβ ΒΟβϊβίγ. 

Τηβ Ηηβ οί αι•£υπιβηί ννηΐβη Ηβ Ιαίεββ ίη άΐδίίη^αίδηίη^ ηίηι- 
ββΐί ίΓοηι ίηβ δορηίβίβ δββπιβ 1β88 βο^βηί ίΐιαη ίί πη^-ηί ηανβ 

Μ ΡΙλΙ. Αροΐ. ίο Α, Ενβηυβ ίβ άν^ρ νήίή Ιηε ί&εί, ίηαί ηε ιιββά ίο οαΐΐ 

Πάριοι σοψό*, Χεη. Μ επί. II. ί. 3 1, αίίβηίίοη ίο ίηβ βνίάβηεε οί όίββί^η 

Ώρύδικο$ 6 σοφό* ΐβ ηιοιιΙϊοικ:ι1 ; αβ οη ίη πΑίυΓΟ αβ α Ηβΐρ ίο ρίοί^ (Χεη. 

Ιηβ οΙηβΓ ηαηΛ σοφιστή* ΐβ οοιτοννβά Μβω. VI. ΐϋ. 3 βηη.), Ιηαί ηε Ϊ3 ϊη ίαεί 

Ιο εχρΓβββ ΡΙιίΙοβορηεΓ. (&β ΖεΙΙβΓ τεπωΓίςβ, II. ρ. 117) *Ίε ρ»• 

11 ΤηείΌ ίβ ηο \ν»η(; οί Ηαπηοηγ ΓβηΙ οΓ Ιηε Ιβίεοΐο^ίε&ΐ ϊ(1εα \ν1ιίε1ι 1ι»3 

Βοίντεβη δοοτ&ΐββ' άίβεΙλίηιεΓ ηετε βηά &ΐνεη ιιηϊΐ^ »ηά ίάε»1ΐί7 4ο ΐΐιβ βίικί^ 

«•1ιαΐ ηε Ιβΐΐβ ηβ ίη ΐΗβ Ρ1μβ<1ο ο£ ηώ οΓ ηαίϋΓβ βνβΓ κΐηοε ηίβ (Ιανβ. ΤΗίβ 

ΙίΛνίη^ Ιαίςβη πρ ρηνβΐεαΐ βρβοιιίαΐίοη ΙιηΙΓ-ΓεΙΐρίουβ νΐενν οΓ Ιιίβ ηίΐά ηοίηίη^ 

ίη ε&Ην Ιίίε. Ηβ ηα<1 ο^νεη ίί ηρ ίη εοηιπιοη \νίι1ι Ιηοβε ϊικΙι.'ΐηοηχΙπιΜι- 

£οΓΐΗ\νϊΐ!ι, οη ϋηθίη^ ηο β&ΙίβΓΗοΙίοη ηνροίΗεβββ, \ν1ιίεη ίΗε ΡηνΒΪοαΙ ΡΗΐ- 

ίη \ί ; &Π(1 ηε εουΐά Ιπιΐν βαν (Αροΐ. ΙοβορηεΓβ Ιτίειΐ ίη Ιατη ίο βί ίο Ιίίε 

19 Ο), <μοί τούτα» ονοϊν μίτιστι. Νογ υηίνεΓβε. 
αφίίη ίβ ηίκ (ΙϊηοΙλϊιιιογ αϊ νηηηηοβ ΙΧΤΗΟΓ)Γ(ΤΙΟ\ χχχίίί 

Ηββη. Ηβ (Ιννβΐΐβ οη ίΗβ πιοβί β χίβτηβΐ (ΙίίΓβΓβηοβ αίο ηβ. Ηβ 
ροίηίβ ^^ΐ£^5ο^Τπ>Τ£^ίνπϊ^οουΓδθ5 οί ΙββίαΓββ οη ναηοηβ 
■αοροί•, ρΓοίβδβίη*» Ιο ίηπι οαί ίΐηϊ^ΐκκΐ ρο1ίίίβί3ηβ, ρΙο&άβΓβ, 
«ΙοΐηιίβΓβ, βηίΐ ίΗβ Ιίΐεβ, ρυτβαϊη^ ίΗ ίδ 38 8 Γβ^αΙ&Γ ίΓ8<1β, &η <1 
^ομπβΗίρ^ Βλ' ίί ; Ηβ Λβίΐν άίδβίβίηΐδ βην βοοΗ οΗβΓβοίβπδίίββ 
(Γογ βνβη ίΗβββ, ίί Ββεναβ, ηβ/Ι Βββη 8ΠΓΤύϋίβ\1 1υ Μπι, «ι τινοί 
άκηκόατί κ.τ.λ. 1 9 ϋ), 3ηά 80 ρα$8βδ οη. Ηθγθ ββΓίΛίηΙν^ \?38 α 
*υίΠβίβηί1ν ραΐραοΐο άίββίιηίΐίίυάβ, (Ιοηααικίΐη^ ηο 8βιιίβηβδ8 ίο 
ίίρρΓοοίαΙο ίί ; Ηυί ντην ^88 ίί ηοί \νοΐ"ίΗ ΛνΗίΙβ ίο οΙβηβΗ ίηβ 
:ιπί•απιβηί Ην £θίη£ πιοΓβ ίΗθΓοη§Η1ν ίηίο ίΗβ βοηίκιβί ? "ννβ 
ιηίδδ ίηβ ηιαηΐΓοΜ Ληά άββρ <1ίνβΓ£βηοβ ννΗίβΗ ηή^Ηί ηανβ Ηββη 
ίΓ3ββά Ηβίτνββη α βνείβηι ννΗίβΗ Γβΐίβά οη ίηβ αίΐ&ίηηιβηί οί 
<»1»ΐ• νΐϊνο οβΓί3Ϊηίν, βηά οηβ ννΗίβΗ, ννΗίΙβ ίί (ριβδίίοηβά Γβοβίνβά 
ορίηίοηβ, ηαά ηο ίηίβΓβδί ίη βίίΗβΓ 6υΙ>8ίαηίίαίίη£ ίΠβδβ, ογ 
ϋδΐιΐη^ ίηιβΓ οηβ3 ίη ίΗβΐΓ ρ1»ββ; Πβίννββη α βνΒίβηι ννΗίβΗ 
ορβηβά οηί 3 ηιβίηοά οί ίΓαίΗ-βββ&ίη^ ίηνββίί^αίίοη, αηά οηβ 
ννΗίβΗ, ηαό! ίί ρΓβν&ϋβά, ννοηΠΙ Ηβνβ ηια<1β ρηί1θ8θρη7 ίηβηοβ- 
ΓοΓίΙι βη ίπιροδδίΠίΙίίν (ΖβΙΙβΓ, II. ρ. 130) ; Ηβίννββη 8 βνδίβπι 
νν1η<_•Η ρΓοροδβ(Ι ίο ρΐ8ββ &11 Ηιιηιαη αβίίοη οη βη ίηίβΙΙί^ίΗΙβ 
ρηηβίρΐβ, 8ηό! οηβ ννΙιίοΗ ρΓοίββδβό! ίο ίυτηίβΗ ίΗβ ίηίβΐΐββί 8ΐί1εβ 
Γογ 3ην ιΐδβ, Γβ£8π1ΐ688 οΓ ρηηβίρίββ. ΑΠ ίΗίβ βηά ηιοΓβ οουΐίΐ 
Ιιανι• Ηββη ρΙββιΠκΙ ίη βνίίίβηββ οί ίΗβ ννίάβ £υ1ί ννΗίβΗ 8βρ8- 
Γ8ΐβά 8οβΓ8ίβ8 Γγοπι ίΗβ 8ορΗίβί8 ; ννβ βηη οηΐν βηρροδβ ίΗβί 
ίΗβ Οοητί, ογ ίΗβ ρβορίβ οΓ ΑίΗβηβ (ίο ννΗίβΗ βνβΓ ννβ βηρροδβ 
ί'οΓ ίΗβ ηιοηιβηί ίΗβ ,ίηβίίη^ίίοη ίο Ηβ (1ίΓβοίβ<1),ννβΓβ ίηβ3ρ8Η1β 
οί 8ρρΓββί3ίίη» ίΗβ Γαηά&ηιβηί&Ι υηΐί^βηβδβ^ &ηά ίΗβί ίΗβ 
όίΓορρίη^ οί ίΗβ 8«Η|βοί ΗβΓβ ίβ 8ί οηββ ίπιβ Ιο ίΗβ 8οβΓ8ίίβ 
ίπ>ην, 8ηά 8ί ίΗβ &&ηιβ ίίηιβ βιι^^βδίβ ίΗβί ίΗβ Γββΐ ροδίίίοη οί 
δοοπιίββ ννω ηβνβΓ αηάβΓΒίοοά \)γ ίΗβ ηι&88 οί Ηίβ βοηηίΓν- 
ηιβη ογ Η7 ίΗβΐΓ βοιηρβηίΐίοαβ ΓβρΓβββηίβίίνβ ίΗβ Ηβ1ί88ίίο 
Οοηιί. 

ΤΗβ ββςαβί οί ίΗίδ (ΙίδοΙαίιηβΓ οί ίΗβ ροραΠίΓ ίάβηίίίίβ&ίίοη ίβ 
& ββίίίη^ ίοΓίΗ οί ίΗβ ί&οί8 ννΗίβΗ ννβΓβ ίΗβ οββββίοη οί ίί. Α 
ιηαη ννΗο ΗίπαβοΙΓ βχβΓβίδβά ηο ρΓ8βίίβ8ΐ ρΓοίβδδίοη, νν3β βνβΓ 
εΗο\νίη^ Ηίηίδβΐί (Ιίββ&ίίβββά \νίίΗ Γβοβίνβό! 6ηιρίηο8ΐ πιΐββ &η(1 
ια&χίηΐδ, 3ηά βνβΓ Γβ^ηίπη^ ίΓοπι οίΗβΓβ & Γβ&βοη ίοι-ίβηβίβ 
\ν1ποΗ ίΗβν Η&ά ηβνβΓ α^ηββίίοηβά, \ν1ιί1β ίη (Ιοίη^ ίΗίβ Ηβ 
βνίηββά ηιαΙοΗΙβδδ (Ιίβίββίίο&ΐ ρο\νβΓδ &η(1 ίθΓββ(1 β βοηίβββίοη οί 
ϊοριοΓβηοβ ίΓοπι ηιβη 1ίηο\νη ίο Ηβ ρβΗββίΙν ββΙί-ΒβίίβββίΙ, — βαοΗ 
8 ηαβη 3ηδ\νβΓβ<1 βηηϊοίβηΐΐν Λνβΐΐ ίΗο (Ιβββηρίίοη οί ΡΗίΙοβορΗβΓ 

ο χχχιν ΙΝΤΚΟϋυΟΤΙΟΝ. αη(1 8ορΗίβί ννΐιβη οηββ ΑπβίορΗαηββ 14 Ηα(1 £Ϊνβη Ιΐιο Πίηί. 
ΤΗίβ \ναβ ίΗβ ηϊ&βά βχρίαηαίίοη οί ίΗβ ρορηΙαΓ ί<1βηίίίϊο•ίΐ- 
ίίοη, αη(1 ίΗίβ ίί Ϊ8 ίη ίαοί ννΐιίοΐι ϋοβ οοαβΗβα απάβΓ δοβΓαίβδ' 
ραπιΠΙββ οΓ ίΗβ ΜτίβαΌιη \νΗίβΗ βοηβίβίβίΐ ίη 1εηο\νίη£ Ηίδ ο\νη 
ί^ηοΓαηοβ, ίΗβ ϋβΙρΗίο ΚββροηΒβ, αηά ίΗβ ίοαΓ οί ςαβδίίοηίη» 
(Αροΐ. 2θ Ό — Ε, 23 Α — Β). Αη<1 ίηίβ αββοαηί, χνΐιϊοΐι Ηαδ αΐΐ 
ίΗβ αρρβαΓαηββ οί ίΓαίΗ, πιηδί βίαηά £οο<1, ίη οπγ ββίίηιαίβ οί' 
ίΗβ άβίβηββ, 88 α ρίοα \νΗίβΗ ου^Ηί ίο Ηανβ οοπιηιαηοΐβιΐ αίίβη- 
ίίοη. ΤΗβ βρβαΙίθΓ Ηίπίδβΐί ίηάβοιί άββραίΓδ οί ίίδ οοίαίηίη^• 
βηίΓαηββ ίηίο ηιίηίΐβ ρΓβοοβυρίβο! ; ίί \ναδ Ιίΐίβΐν, Ηβ δανβ (20 Ό), 
ίο Βοαηά ίο ίΐιβηι 1ϋ£β α ^δί. Βαί ίΗβ οαηδβ ίοΓ άβδραίτ Ιαν 
ηοί ίη ίηβ ίηδυίδοίβηβν οί ίηβ ρίβα, υυί ίη ίηβ ίηνίηβίυίΐίίγ οί 
Ιΐιβ ρΓβ^ιΙίοβ ίο οβ βοπιυαίβά. Νογ Ηηβ ίηβ ννηοΐβ βίΓβη^ίΗ οί 
ίηαί ρ^πιΐίββ γβί Πββη ίηόϋβαίβά. Ηαό! 8οβΓαίβ8 1)ββη Γβαΐΐν 
α ΡηίΙοδορΙιβΓ ογ α δορίιίβί, ίηβΓβ \νοα1<1 Ηανβ οββη ηοίΠίη^ ίο 
1)β α(1(1β(1 ; ίηβ βαρροδβϋ ηιίββηίβίδ οί Ιιίδ ίβαβΗί秕 ννοαΜ ηανβ 
Πββη αίοηβ ίη ίΗβ βοαίβ. Βηί βο ίαΓ αβ ροριιίαηίγ \ναδ βοη- 
ββΓηβοΙ, ίΗβ (ΙίίΓβΓβηββ υβί\νββη 8οβΓαίβ8 αηιΐ ΡΗίΙοδορΗβΓδ ογ 
δορηίβίδ ίοΜ α»•αίηδί ηίπι αηά ηοί ίη Ιιίδ ίανοαΓ. ΤΗβ ηιοΓαΙ 
δηδρίβίοη ΗαΓΐ)οαΓβ(1 α«*αίηδί \νηαί Ιιβ νναδ βηρροδβόΐ ίο οβ \ναδ 
ᣧταναίβ(1 Πγ ρβΓδοηαΙ αηίπιοδίίγ ᧕αίηδί \νΗαί Ηβ νναδ. Τηβ 
βνβΓ Ηιΐδγ ίαΙΙίβΓ, ίΗβ πιβΓβίΙθδδ ηηβδίίοηβΓ, \νΗο ανο\νβ(1 ίΐιβ 
βχροδΠΓβ οί δβ1ί-(1βββίνβ<1 ρΓβίβηάβΓδ ίο οβ ίηβ ηιίββίοη οί ηίβ 
Ιίίβ, αηά ραΓδαβίΙ ίηίδ ηιίδβίοη ιιηβοιηρΓοηπδίη^Ιγ ίοΓ α ςηαΓίβΓ 
οί α οβηίυΓν αηά πιοΓβ ίη βιιβη α ηαΓΓονν δοβίβίγ αβ ^ναδ βοπι- 
ρήδβά Λνίίηίη α Ηβΐίβηίο δίαίβ, ννΐίΐιοηί βνβΓ βνβη δίίιτίη^ ίτοηι 
ίΗβ ππάδί οί ίΗβπι, βηβοαηίβΓβά βηιηίίίββ ν^ΗίβΗ ηβνβΓ Ιί^Ηίβά 
οη ίΗβ Ηβαά οί ΡΗίΙοδορΗβΓ ογ δορΗίδί ; α δρββίηιβη οί \νΗίβΗ 
Ϊ8 ίΗβ ίηάίνίίΐυαΐ <*Γαά§•β \νΗίβΗ Αηγίηδ ίδ δαίά* ίο Ηανβ Ηοπιβ 
δοβπιίβδ. 

Ιί ίδ ίΗβη α ηιίδίαΐίβη ηιοΓαΙ ρΓβ^άίββ, ίηίβηδίηβίΐ αικί ηυίβΐί- 
βηβο! Ην ίΗβ αβίααΐ βπιαΓί οί ρβΓβοηαΙ αβτοηίβ, — ίΗβ ίοπτιβΓ 
Γβίηίβά ίο ηο ρυΓροδβ, ίΗβ Ιαίίβι* αΗδοΙαίβΙ^ ίηίΓαβίαΗΙβ, — \νΗίβΗ 
ΗβΓβ ίΗΓβαίβηβ ίο ονβΛβαΓ ίΗβ άβίβηββ. Ιί ίδ ίΗίδ α^ΓαναίβίΙ 
ρΓβ3α(1ίββ, ίΗβ ντοΓίίίη^ οί ννΗίβΗ ίδ ίοΓβδΗαάοννβο! ίη ίΗοββ 
(Ιίδββπήη^ \νθΓάβ (28 Α), και τοΰτ' Ιστιν δ 6με αφήσα, (άντκρ 

14 ΖβΙΙβΓ Γβιη&τίω ΛλΙ Λβ Γ»οί οΓ ροριιΙαΓ οοηοβρίίοη. Μβ,^τ \νβ ηο4 τ&• 

ΙΗβ ΑΗβΙορΙι&ηίο οαπο•ίΐΙιΐΓθ Ηανιη^ ΙΙιβΓ βυρρο^β Ιΐια4 Ηβ 1υ<1 ΊΙ, αηιΐ γο^ήλΙ 

«ΙυοΙί Ιο 8οοΓ»ίββ Ιο ΙΗβ βηιΐ οΓ Ηίβ Λβ Αροΐο^ ΙιβΓο οβ β1δϋν\1ιιι ■ Μ Ιπη 

ΗΓβ »1ιυ\ν8 ΙΗλΙ ΑιίβΙορΗηηββ ΙιΗ Λε Ιο βιοίβ? ΙΝΤΚΟϋΙ'ΟΤΙΟΝ. XXXV αίρί), ον Μίλητος ουδέ "Ανντος, άλλ' η των πολλών διαβολή τ< 
και φθόνος. 

Οη δοοΓαίΐο ρηηβίρίββ, α άβίβηββ ηαά (1ίδβΙιαΓ£β<1 ϊίβ οίδββ 
ντηβη ίί 1ι»ί1 ββί οβίοΓβ ίηβ ΟοαιΊ ηοί ^οιιηάβ οΓ ίββ1ί秕 υαί 
πιίίοηαΐ £ΐ•οιιη<ΐ8 Γογ ίίβ αοββρί&ηοβ. δοοταΐββ^αβ ηίίηβΓίο 
ϋΪ8{)Γονβά_(38 ίιιΐΐν αβ ίηβ Γ»η§β οί ίηβ ρορυΐατ πϊιηά αίΐηιιΐίοά) 
&β~ ηιΐ8ίίϋ£βη ΙΛ ϊίίβηίίβοαίΐ οη οΓ ηίπι \νί ίη ΡηΠοδορη^Γδ αηά 
δορΗίδΙβ. Ηθ η»β #ινβη ίηβ βχρίαηαίιοη οΓ ίηβ ηιίδί&ΐεβ, βηά 
ηβ η&δ~"ρ_ οιπί<Ηΐ οαί ηολν ίηηί νβΓγ βχρίηη αΐϊϋπ— «β βοηηίο γ* ο γ 
Ωίβ οοηβπ ηϊη^ οΓ ίΐιβ ηιϊδίίΐΙνβίΓΓαίϊοηαΙΙγ ιΗγοη^Ιι ρβΓ8ο η&1 
αηϊπιοδίΐγ. Ηβ ηαδ βχΙίΑΐΐδίβόϊ ηϊδ απηοηιτ; α^αϊηβΐ ίΗΪΒ 
αηιπιοδίίγ ίίδβΐί Ιιβ Ιιαβ ηο ννβαροηδ ; ίί Ηΐβ ,]υ<ΐ£β8 ογ ίηβ ρη Μίβ, 
\νί11 αΐΐονν ίί ί ο αίΓββί ίΙιβίΓ νβπΐίοί, ίί ο &ηηο^ 6β ΕβΐρβίΙ— ταντ 
ίσταΓνμιν, ώ άνδρα ' Αθηναίοι, ταληθη, . . .... και τοι οΤδα σχεδόν 

υπ τοις αντοΐς άττ€\θάνομαι (24 Α). 

Ββγοηά ίΐΐθ Γβρίν Ιο Μβίβίυδ' ΐικίΐοίπιοηΐ νίβ βηά & ίτββη 
οπιηβη οί ίηβ άβίβηββ 1>βΓθΓθ υβ. δοβπιίβδ ίδ ηο Ιοη^βτ ονβΓίΙν 
:ιη-\νβήη^ βηαΓ^βδ, ο1<1 ογ Γβοβηί, 1>α1 πιίηβΓ άΪΓββίΙν .{ϋδίίίγίηο; 
Ιΐκ• υδβίαΐηβδβ οί ηίβ ΗΓβ. Ηβ ίαΐίβδ α νίβ\ν οί ηίηίδβΐί, αβ ίί 
ννβΓβ Γγοπι ΓαΓίΗϋΓ οίί, αηά Γβνίβννδ ηίδ \νηο1β αίίίίυάβ &δ & 
• ϊΐίζβη. 

Τηβ ηαβδίίοη αηδθδ, ηοτν ίηίβ ρ»Γί οί ίηβ βρβββη ββΓνβδ αηγ 
«ΙΐΓβοί ραΓροδβ οί ίηβ άβίβηοβ. 

ΟΓ Ιηβ 8ΐι•οη£ ροίηίβ οη ίηβ βίάβ ο£ ίηβ ρΐΌδββυίίοη, οηβ 
Ιιαβ Γθηιαΐηθά ηίίηβΓίο αΐηιοδί ηηίουοηβά : ίί ίδ ηοί οηβ \νηίο1ι 
αρρβΑΓβ ίη ίΐιβ ίηάίοίπίθηί ρΓορβΓ, ογ ίη ίηαί οί " ίηβ ο1<1 
ίΐββαδβΓβ;" ηοΓ α^&ίη Ιιαβ ΐί ίη&ί δίαιηρ οί ίηνβίβπιβγ Λνηίβη 
\νου1ά η»νβ πιαΓίεβά ίί 1ια*1 ίί οββη ρ&Γί οί ίηβ Αήδίορη&ηίβ 
οαΓίβαίαΓβ. Βαί ίί \ναβ ίηβ ηιονίη^ β&ιΐδβ οί ίηβ ρΓβββηί ίη- 
(ϋοίηιβηί οβίη» ρΓβίβιτβ<1 »ί αΐΐ. 

15 ΤΙιβ πιοΙ> »•Ηο ίη 1 79 1 ΒΑοίβά " Ρήίΐοβορηβη !' 'Οηατοη αοά Κΐη^ Γογ 

1>τ. Ρτΐββίΐβ^'β ηοαιβ »1 Βίηηϊο^η&πι " βνβτ ! ' Αηά βοηιβ ρβηοηβ, Ιο ββο&ρβ 

ία οοηΜ^αβηοβ οΓ ηίβ ββρουβ&Ι οί Ιηβ " Ιηείτ £1117, βνβη ι«ίη(6<1 ' Νο Ρηΐ- 

ρηηοίρΐβ• οί Ιηβ ΡΓβηβη Κβτοΐαΐίοη, ■ Ιοβορηβπ ' οη Ιήο «τ&ΙΙβ οί Ιηβίτ 

οί «τηΐοη Ιηβ ηο»β ΙομΙ ]υβΙ Γβαοηβ<1 " ηοηβββ ! . . . Βουΐΐοη ηηιΐ \\'»1ι νβτβ 

Κη^ΐ»ηΗ, ρτοοββάβά Ιο (ητβ»1βα &11 " ηοΐ «τίΐηουΐ &ρρΓβ1ιβηβίοη8 Ιή&Ι &η 

ντϋή νηοιη Ρπββίΐβγ η»*1 1>ββη &β•ο- " αΐΐβοΐι ντουΐά 1)β ηι&άβ οη Ιηβηι, Μ 

Η>Ιιιά ιιοί ία ροΐίϋΰβ ογ Γβϋροη 1>αΙ " Ιηβ ηβ»<1 »ηιΙ ίτοηΐ οί Ιηβ ' Ρηίΐο- 

ΒΜηΙ/ 1>7 * οοιηιηοη άβνυϋοη (ο "βορηβη' οί 15ίπηίη§1ι*ηί." — &ηί1υβ 

Γθβηι1>(ΐ7 »ηϋ ίηνβηϋοη. * Α οοω- Ι,ίίβ οί ΒοαΙΙοη, οη. 3θ. 
" ηκη αγ «ηοη^ Ιάβ ηαοο ιτμ, ' Νο 

Ό 2 XXXVI ίΝΤκοϋυσποΝ. Ιί Ϊ8 ΙοΙοΓ&ΙίΙ^ οΙβαΓ ίΓοπι ίΗβ 8ββοηηίδ οί ίΗβ βρβββΗβΒ ίοΓ 
ίΗβ ρΓΟδβοαϋοη ίΗ&ί ροΐίίίοβΐ βΗ3Γ£ββ βηϊβτβά ίΓββΙγ ίηίο ίΗβπι. 
8ββ Χβη. Μβπι. Ι. η. 9, 1 *> &β. Το δο βηιίβδ \ν&8 ίΠβΓβ 3δβή Ηβ ά 
ίΗβ βνίΐ άοηβ ί ο ίΗβΐΓ βοηηίΓγ Πγ~£πίί3δ ίΐιβ ο 1ί £Γ3ΓβΠ αη ά 
ΑΙρι'Κίι^^Β ίΗβ ίίοιρ η-^η ^π^ : ίΗβ βίταηζβ άοβίηηβ ίΗ3ί ίΗβ 
ροοΓβΓ ρπνβίβ βίίίζβηβ \νβΓθ ε ίαΪΓ ιηαΓίί ίοΓ 111 υδ3£β ; ίΗβ 
υηίηβη(11γ οηίίβίδηι οη βίβοίίοη ίο οίδβββ ογ Ιοί, — ννΗίβΗ \ν3δ 
ρΓοΗβΠΙγ ιηαάβ υββ οί 88 α Βρβοΐαΐ £τοαη(1 ίη βυρροΓί οί ίΗβ 
Λοοαβαϋοη οί ρβΓΥβΓίίη£ ίΗβ γοηίΗ, βίηοβ ίΗβ νβηίίΠιίίοη οί 
βυβΗ άοβίπηββ ίβηοΐβά ίο πιαίίβ ίΗβπι (Κβίογαΐ ογ ίηδαΗοπ!ίη3ίβ. 
Α ϋηβ οί Ηβδίοά \ναβ 8ΐ1β£βά ίο Ιιανβ οββη \νΓβδίβ(1 ογ Ηίπι ίο 
α Ιίΐεβ ριίΓροδθ, αβ οουηίβη&ηοίη£ Γ3ρ3βίίγ. 

ΤΗβΓβ \νβΓβ ίη<1ββ(1 ίηάβρβηίίβηί 8η(1 άΌηιβδίίβ ρτοοίβ 3ΐ1β£β(1 
Γογ ρβΓνβΓβίοη οί ίΗβ γοηίΗ, ουί ίΗοββ ννΗίβΗ 1ΐ8νβ Πββη ηοίίββά 
\νβτβ ρο1ίίίβ3ΐ. Α11 ίΗβββ ίορίοβ Η3ά Πββη βπιρίογβά Ηγ ίΗβ 
ρΓΟδββαίίοη, 3ηά ίί ίβ 8β3Γββ1γ Ιίΐίβΐγ ί1ΐ8ί ίη 3<1(1ίίίοη ίο ίΗβπι 
δοβπιίβδ' 3Πδίίηβηββ ίτοπι ρηΗΙίο 86αΪΓδ, Ηίδ Γβΐ8ίΐοηβ ίο 0Η3Γ- 
ιηίάθβ, 8ηοίΗβΓ οί ίΗβ Το-ίι-ίγ, 3ηά ίο ΧβηορΗοη, ίΐιβ ίήβηόΐ οί 
8ρβΓί8, 3η(1 ηηόΙβΓ ββηίβηββ οί" 1)3ηίβΗπιβηί 3ί ίΗβ ίίπιβ, 3Π(1 
ρβΛβρδ Ηίδ άβρΓβοΐδίίη^ πιβηίίοη οί ίΐιβ ίΓ8(1θδΐιΐ6ΐι ίη ίΗβ 
Εεβ1βδΪ3 (Χβη. Μβπι. III. νίί. 6), ννβΓβ ηοί &1δθ ΗΓοη^Ηί πρ 
8^8ΐηδί Ιιίηι. 8ηοΗ βηβΓ^βδ 3ηά ίηδίηυ3ίίοηβ 88 ίΐιβδβ \νβτβ 
ϊικίββόΐ ΓοΓβί^η ίο ίΐιβ ίηάίοίπιβηί, οαί ίΗβγ \νβΓβ β3ΐβιιΐ8ίβ(1 ίο 
1ι&νβ εοηδί<1βΓ8θ1β τνβί^Ηί \νΐίη ίΗβ ΟοιίΓί. 

Εογ οηβ βη8Γ3βίβπβίίο οί ίηβ πιοιηβηί \ν3δ ίηβ Ιίββη ίββ1ί秕 
\νίίΗ \νΗίβΗ βϊηββ ίΗβ ΓβδίθΓ8ίίοη οί ίηβ άβπιοβΓββγ ίΐιβ ΑίΗβ- 
ηΪ8ηδ βΗβπβΗβό! ίηβΐΓ ραΓίϊβαΐΕΓ βοηββρίίοη οί ροϋίΐβ8ΐ 1ογ3ΐίγ. 
ΤΙίΕί βοηββρίίοη \ν&δ δοηιβννηαί ηΕίτονν 3ηά βχ8βϋη^. Τηβ 
ρήηΐ8Γ7 Γβο^ηίδΐίβ \ν&8 ηοί οηΐγ ' 8δδβηί 3ηά βοηββηί,' οηί 
βηίηηδί8δηι ίο\ν8ΓΟ!δ ίηβ ΙβίίβΓ οί ίηβ βοηβίίίηίϊοη ; 8ηά δββοηά 
οηΐ^ ίο ίηίβ, 8δ ίΗβ η8ίυπι1 Γβ&βίΐοη ίΓοπι ίηβ άβρτβδδϊοη \νηίβΗ 
ίηβ υβηΓρ8ίίοη 1ια<1 β8ηδβ(1, \ν8δ 3 άβνοίΐοη ίο ίηβ ιηαί^ιϊϋΐ 
ϊηίβΓββίδ οί ίηβ βί&ίβ, 3η<1 ίΗβ άίδρίΕγ οί βηβΓ^γ ί η 3ηΐ3δδίη^• 
\νβ8ΐίΗ. 

ΤΗβ ρΓοβββυίοΓβ, ογ 3ί 1β8βί ίΗβ Ιβδίΐϊηβ' δρίΓΪί 3ηιοη» ίΗβηι, 
ννβΓβ ηο ύοηΙ)ί Εβίηαίβά ίη ίΗβΐΓ ίπδίΐίαίΐοη οί ίΗβ ρΓοβββ(1ΐη^8 
ογ ίΗβ 88πιβ ρο1ίίίθ3ΐ ββηδΐίίνβηβδδ ννΗίβΗ ίΗβ7 βοη^Ηί ίο ίη- 
βρίΓβ ίη ίΗβ 3αά^ββ &ηά ΗβίΓδ^βά ίη ίΗβΐΓ δρβββΗβδ. Αηγίπβ 
\ν&8 & πΐ8η οί 8ίΓοη£ ρο1ίίίθ3ΐ βοηνίοίίοηβ ; Ηβ Η3ά Ιοβί 3 ίοΓ- 
ίυηβ ίΙίΓοα^Η Ηίδ βόΐβΐίίγ ίο ίΗβ β8ΐΐδβ οί ίΓββάοηι. Αηά ίί Ηβ ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ. χχχνϋ 

\ν&8 ραηΐν αηίπιαίοίΐ Ην α ρβΓβοηαΙ ^τικί^ο α^αΐηβί δοβΓαίββ, 
Ιιο ν\αδ ηοηο ίΗβ 1688 ίΗβ ρβΓδοη ίο ίαΐίβ ηρ α ροΐίίίβαΐ £Γίβναηοβ 
α^αίηβί Ηίηι. 

ΤΗβΓβ ιηυβί Ηανβ οοπιβ ίο ίΗβ βυΓίβββ βοηιβ ίτββΗ βίβιηβηί 
ΙΌγ ίΗβ ο1<1 ρΓθ]αό1ΐοβ βο ίο ρΓοηοηηοβ ίίββίί. Αβ δορΗίβί ογ 
ΡΗίΙοβορΗβΓ, δοβΓαίββ' ουρ Ηαοί 1οη£ Ηββη ΓαΙΙ ; πογ \ναβ ίΗβΓβ 
αην Γοαβοη ΐη ίΗαί ροίηί οί νίβ\ν ίοΓ ίίβ ονβΓβο\νίη£ ηο\ν ίΓ ίί 
ηοοΐ ηοί ΗβίοΓβ. ΑΓίδίορΗαηββ 1β Ηαά οβαββά ίο αϋ&οίε Ηίηι. 
Αβ & πιαιΊί Γογ ρβΓβοηαΙ βηπιίίν 1τ Ηβ Ηαά Ηββη ηιοΓβ ρΓοηιίηβηί 
αηά άβίβηββίβδβ βίίΗβΓ ίη οοηηββίίοη \νίίΗ ίΗβ ΗβπηεΒ ίήαΐβ ογ 
ατΙβΓ ίΐιβ Ηαίίΐβ οί ΑΓ^ίηηββΒ. Ιί ^τοηΐά Ηβ & άίίδβηΐί ρΓθΙ)1βπι, 
\?Ην ίΗβ βχίΓβπιβ βίβρ τναβ ίαίεβη ηο\ν αηά ηοί ίίΐΐ ηο\ν, όϋά \νβ 
ηοί ία&β ίηίο αοβουηί ίΗβ 18 ροΐίίίοαΐ δβηδίίίνβηββδ \?ΗίοΗ, αβ 
ίΗβ οββρπη^ οί ίΗβ ΓβδίοΓβά άβπιοοΓαον, ίοπηβόΐ α ηβνν βίβπιβηί 
ίη ριιΗΗβ ορίηίοη αβ ίί αίΓοοίο<1 δοβΓαίβδ. 

"νΥβ βΗαΙΙ ηοί Ικ? ιιηρΓβρατβά, ίηβη, ίο βηά ίΗαί ίΗβ γριώρ'Π- 
ίη£ ρ»Γί οί ίΗβ άβίβηοβ ίβ ίη βοηιβ 8βηββ ρβΐίίίοαΐ, — αβ ηιυοΠ βο, 
35 ύαΛαί & ποπ-ρ^Βΐΐο αΤ7ηαηοοιι1ά οβ. Ιί ίβ ίηβ άβίβηοβ οί α 
ΓβίοπηβΓ, ίΗοι ΐ£Η_ ηοί οί α ροΐίίίοαΐ Γβίο πηβΓ. Το ί^ηοΓβ ίηβ 
ροΐίίίοαΐ οΗατ^β αΙίο^βίΗοΓ ίη ίΗβ άβίβηοβ ννοιιΐά Ηανβ Ηββη 
οίίηβΓ α βοηΓοδδΐοη οί ννβαΐίηβββ ογ α άαη^βΓοηβ ονβΓδί^Ηί, Ηο\ν- 
βνβΓ ίυΐΐν ίηβ ίηάίοίιηβηί ηιί^ηί Ηανβ οββη άίβροββά οί. Βηί, 
ΓηοΓβονβΓ, ροΐίίίοαΐ ίηβίηηαίίοηβ Ηαά οββη ρΓβδββά ίηίο ίΗβ 
ΒβΓνίββ οί ίΗβ ίηάίοίιηβηί ίίββίί ίη βοηηββίίοη ννίίΗ ίΗβ οΗαΓ£β 
οί ρβΓνβΓίίη^ ίΗβ 7οηίΗ. 

Ιί ίβ οΗνίοαβ, ίΗαί δοβΓαίβδ \ναβ ρΓβοΙαάβά ίΓοηι ηιββίίη^ 
ίΗβββ βΗαΓ^βδ ίη ίΗβ νναν ^τΗίοΗ ινοηΐά Ηββί Ηανβ ρΐβαββά Ηίβ 
^ά^ββ. Ηβ οοιϋά Ηανβ βαίά ίΗαί Ηβ Ηα<1 ηβνβΓ ίι ^ηβ^Γβ β&βά 
0Ν 1α\νβ ; ΐβ~οοη1ά β&ν (αβ ίη ίαοί Ηβ άοββ βα γΓίΚαί Ηβ Ιονβά 
Ηίβ οόπηίΓνπϊβη ιηίβηββίν; Ηυί ίοΓ ίΗβ βχίβίίη^οοηδίιίυίιόΐϊ Ηβ 
οουΐά ρΓοίβββ ηο βηίΗηβίαβπΠ Υβί ΗβΓβ \νβ ηιυβί οΗββΓνβ, ίΗαί 
Ηίβ οοΐάηβββ άίά ηοί ατίββ ίτοηΤ ίΓαηβ: ροΐίίίβαΐ <ϋ&Ιΐ1εο οί άβηιο- 
ίταον, πογ ίδ Ηίβ (Ιίββαίίβίαβίίοη ίο Ηβ πιβαβυΓβά ογ ίΗβ οηο ογ 
Ιννο ννβ11-1ιηο\ντι βπίίοίδηΐδ ννΗίβΗ Ηβ ραδδβά υροη ίί. Ηβ βατβά 

" (Βο 8ί»111). Ρτο1β£Β. ?μ1 ΡΙλΙ. ριιΐίοη οί ϋιο ΊΈϊγ* γ Ιωΐβθ &οπι ^β 

8τπφο8. ρ. 38. Ζβΐΐβτ (Π. ρ. 150) 4°4 Β •°• *° ΓβΙητίΛητ 403• Τ^β Ατ- 

μμτΙ• Λβ οοηΐπϋ^• &η<1 »ρρβ•1β Ιο οΐιοηβΐιΐρ οΓ Εαο1ί<1ββ οβς&η ίη 4°3 

ΑτΜίορο. Κλπ. 1491 ΤΙ•] λα< ^ «ηιΐιχΐ ίη 402. Ιη Αρηΐ 399 Αηγ- 

17 Οί. ΖβΙΙβι-, II. ρ. 142. (α• ΟΓου^ηΙ «οα»Ιββ ίο ΙγϊαΙ. 

»• Οί. Ζβΐΐβτ, II. ρ. 152. Τηο αβατ- χχχνηϊ ΙΝΤΒΟϋϋΟΤΙΟΝ. 

Γογ ροϋίίοβ ορϊ γ 08 ίηνο1νίη& ίηβ ίηίβΓΟΒίΒ οί Ιΐιβ ΐηάινίάυ ηΐ 
{Χβη. Μβπι. III. ίν. 12), αηά ϊί ίβ ίο Ηίβ νίθ\ν οί ϊηάίνίάυα^βΠ- 
&οιη£ ίηαί ντο ιηυβί 1<χ &, ΐί *νβ ννουΐά υηάβΓδίαηά ίίβ άβ^ τοο 
"6γ Ιηβ Βΐ£η ιηοαηοβ οΠυ8~Γβ8βΓνβά αίίϊίυάθ ίοννατάΒ ίηθΊίοηδ ίί- 
~&ιίίοη. Ιίβ ίαυίίβ οοηηβοίβά ίηβηίδοΐνββ ίη ηίδ πήηά \νίίη οίηβΓ 
ίαυίίβ αί οηοβ ΓιιγΙΗθγ Γγοπι ίηβ Βυτίαββ αηά ίατ ξτανβτ. Το 
ηίπι ίηο αΐαι•ηιϊη £ δγηιρίοιπδ ννβΓβ βαοίι &8 ίηβεβ,— ίΐιαί ίΐιΐκ 
βγδίβπι β χίοΐΐβά &8 80 ρβΗββί βοηΐά βοβχΪΒί ννΐΐΐι αη υίίβΓ αοβγ - 
αηοβ ηΓ ρηη^ρΙρΗ ; οουΐά Ρβ βαπιβά οη ορ πιβη. ννηο, ΐη 1τηο .\ν- 
Ιβ ά^β οί ίί, \^6γθ ιρθγθ βπψίηβαΐ αάνβηίυΓβΓΒ ; ίίια ί ίί ηβΐίίβΓ 
ιιη άβΓίοο^ ηοτ άΐΓββίβά βάυοαίίοη ; ίη αί πιυοη ππ^ηί 1>β £θΐη£ 
~ νπ•οη£ ντΐίηίη ίί, ?νίίηουί Ηβ &ϊνίη& αηγ οηββΚ ογ \ναπιϊη& ; 
ίηαί ηιοΓαΙΐίγ χηίκηί Βπατβ ί ηβ £βηβΓα! τντβοΐζ αηά ηόΐ οβ 
ηιΪ88β άΡ-&ηά ίηαί, οΐΐ ΪΗΐ8~\νΪ3Ϊ1β, ίηβ Αίηβηιαη πιιηοΐ δΐιό ΰΐοΐ 
ίηΐΌ\? ίίΒ θ1£ τήίηουί ιπί8%ΐνίηβ' ίηίο 8υβη α ΒγΒίβπι, αηά ηηά αΐΐ 
ίβ^Λπίβ Βαίίβββά, αηά ΐίβ 8β1ί-ο οιηρ1αοβηβγ βηβουΓα^ βά ; ίάαί, 
\νηΤΓβ~ϊηίο1βΓαηββ \ναβ βίΐιηυΐαίβά, ίηβ οβίΐβί ΐη αηγ υπνηιίβή 
1;ι\ν οίπ^ΐιί Ιχ'γοηά ηηά α1)ονο Πιο ρόδΐΐϊν β βιιαβπηβηίβ οΓ ΙΡ6 
Βία ίβ ηαά οΐΐ ρυί άίβά ουί, &ηά & ΐ>β1ίβί ίη άίνίηβ Βαηβίίοηδ \ναδ 
βοαΓββΙγ ίβΐί (Αροΐ. 35 Ε)• 

Ιί \ναβ Γογ ίηβδβ άββρβΓ Γβαδοηβ ίίιαί δοβΓαίββ \ναδ ίοίαΐΐγ 
ο υί οί ηαπποηγ ?ήίρ ίηβ ρόΐίίίΰ&ΐ ορΐϊηΐϊδίη οί Ιιΐ8 οο υηΐχγηιβη. 
Ηθγθ \ν&8 ίηβ βαηδβ οί ίηβ ^Γανββί πιαηΐίβδίαίΐοη οί Ιιίβ ϊΐΌηγ. 
Τηβ άΐδβοΓά νναδ ίηβ ηιοΓβ οοπιρίβίβ, ηββαυββ υ ϊντηβά υροη 
οοηδίάβΓαΙίοηδ οί ίΗβ τνβ11-οβί秕 οί ΐηάΐνίάη&ΐβ γ&ΙΙιογ ίΐιαη 
υροη ροΐίίίοαΐ ρτβίϋΐβοίΐοηβ αηά ί&ηοίββ. Αηά οηί οί ίηοδβ 
οοηδίάβΓβ,ϋοηδ ίηβΓβ τοββ υρ ΟθίοΓΟ Ιιίβ ηιίηά α οΐβ&τ νίδίοη 
οί α ^Γθ&ί ηββά, αηά οί ίηο τεπιβάγ ^ηίοη \νοη1ά Γβηιονβ ϋ, 
αηά οίαη οοϋ§•αίίοη υροη ηίηίδβΐί ίο οβ ίηβ αρρΙίβΓ οίίηαί 
Γβηιβάγ. 

Τηβ άίδβΟΓά ηαά ^ΓΓθά ηροη ίηο δβηβϋίνβ βαΓ οί ΓβδίοΓβά 
άοπιοοταο7, αηά ηΐΐόά ΤΕ λνΐϋι α ίρρί^ η ^ ηί οίίβηοβ ^ί ΐοη ρτβ- 
βοηίΐγ ίοηηά ίηίβΓρΓβίβΓβ ΐη Αηγίηδ αηά οίηβΓβ. Τηβ ννΐιοΐο 
άββρ άιβΗαπηοηγ άίά ηοί δίΓΪΙίβ ίΐιβηι ; 1>ηί, οοηεοΐοηδ οίίίβ 
ρΓββοηοβ, ίΗθ7 άβίοοίβά αηά ΙτβαδίΐΓβά ιχρ βυρθΓβοΐαΙ Γβδηΐίδ οίΐί, 
βυοη αβ ίηβ άβίαοηοά αάνβΓββ ΟΓΐϋοίδηιβ υροη ίΗβ ^ονθΓηηιοηί, 
αηά ροι-ηαρβ ίο11ο\νβά ννϋΐι α Ηΐίο 3βα1ουδ7 ίηβ αοβίΐηβηοβ ίΓοηι 
ρυοϋο Ηίβ ; αηά ίηβγ αάάβά Ιο ίΗβδβ οίΗβτ ίιταίίοηαΐ α££ϊανα- 
ίίοηβ, βυοη αβ ίηο οοηηβοίίοη τνίίη Οπίΐαδ αηά Αίοίοίαάβδ, αηά 
ίηβ ντβ11-1πιο\νη οτγ οί ρβΓνβΓβίοη οί Ιηε γο^Λ- Ιί ^ναβ ίΐιβ ΙΝΤΚΟϋυϋΤΙΟΝ. χχχίχ 

Ββηιβ οίΓβηάβά ββηββ ΛνΗίβΗ ριοπιρίβά ίΗβ άββίδίνβ βίβρ βηά 
Πι-οα^Ηί 8οβΓβίββ Ιο ίηβΐ ; βηά \νΗίοΗ, ννΐιίΐβ ίΗο οΗβΓ£ββ 
οΓου^Ιι! \νβΓ6 ίΐιβ οΐά βηά δίαρίβ βηββ β£βίηβί ίΗβ ΡΗίΙοβορΗβΓβ 
ιιιηΐ ΡΐτρΗκϋ». 8££ΐ•βνβίβά ίΗβδβ ννίίΗ α ηβ\ν ροΐίίίοβΐ βίί^πιη. 

Βπί ΐΐ ϊ* ίίιτίο ίο Γβίυι-η ίο δοοτβίββ, αηά ίο ίΗβ ρβΗ οίίΗο 
Αροΐοβγ ννΐιίοΐι βίίΐΐ τοπιηίηβ Ιο Ηβ βοηβίάβΓβά. Τ^β βΓβ ηο\ν ίη 
β ροβίίίοη ίο ,|«ά£β οί ίί ββ α ροΐίίίοβΐ άβίβηοβ, ίί βυοΗ ίί βΗαΙΙ 
ίιιπι οαί ίο Ηβ. 

ΟΓ ΙΗβ ρβΓίίοηΙβΓ ροΐίίίοβΐ οΗβτ^ββ \νβ βηά 8οοΓ8ίβ8 ΗβΓβ 
<•η1ν ίουβΗίη£ υροη οηβ, βηά ίΗβί βΐΐυβίνβΐγ, — ίΗβ οΗβΓ£6.οί 
Ιπίπι τ ιπι*ινΐ ταΠ1 β ίθΓ_ ί Ηβ πιί5βοηάυοί οί Οιί ί'«° πτκΤ Αι<•ιΐιιη<1»κ 
η ηιϊ ικτίιηρκ οίΠβΓβ (^ Β). ΤΗβ Ηηβ Ηβ ιηβίηΐγ ίο11ο\?8 ίβ 
£βηβη1. 

Λ\ Ό Ηβνβ βηβίγββά ίΗβ αίίίίιιάβ οί δοβΓ3ίββ ίο ννβΓάβ ίΗβ βίβίβ 
θί \\ ΐιί οίι Ηβ ννββ α βίίίζβη ίηίο ίΗβ ίοΐΐοννίη ^ ρατίβ; — βΓβΐ/άΐ Ε- 
ίιιοίίοη, οΠίβΗγ οη ηιοΓβΙ ^τοαηόβ, νηίΗ ίηβ ρΓβνβΙβηί βίβίβ- 
ίΗβοΓ γ ; βββοηάΐγ, βοηββρίίοη οί ίηβ Γβπιβάγ ίο οβ αρρ ϋβά ίο 
ιί ; βηά, ίΗΪΓάΙγ, οοηνίβίίο η ίΗβί ίΗβ βρρίίββίίοη άβνοΤνβοΓαρόη 
Ηΐηίδβΐί. Αηά ίο β ίαΐΐ £βηβΓβ1 ,ΐυδίίβοβίίοη οί Ηίηίδβΐί ίη α 
ροΐίίίββΐ ροίηί οί νίβνν, Ηβ τνουΐά Ηβνβ Ηβά ίο βχροηηά αΐΐ ίΗβδβ 
ροΐηίβ ββΓΪβίίπι. \νβ βηά Ηίπι ΗοννβνβΓ Γβίίοβηί βδ ίο ίΗβ ίίΓδί 
ροίηί : βί ηιοδί Ιιβ οηΐγ Ηίηίβ βί ίί ίη ίΗβ βίπιίΐβ (30 Ε) οί ίΗβ 
Ιπ^Η-ΗΓβά ΗοΓββ, \ν1ΐ08β «ρ-ββίηβββ οί ίι-βηΐθ ηιβίίβδ Ηίπι δΟΠΙβ- 
τνΗβί βΙαβ-^ίβΗ, βηά \νηο ηββάβ βοηιβ £βάΗγ ίο βίΐΓ Ηίβ βρίι-ίί, 
βηά ίη ίηβ ΓβπιβΓίί (31 Α) ίΗβί ίί ίβ βη βχίτβηιβ Ηοοη ίο 1)6 βο 
Γουββά. Η β ίηίβηνβανββ ίηβ βββοηά ροίηί \νίίη ίηβ ίΗίκΙ, γβί 
δρβπη^ΐγ, αηά οηΐγ ίη ίΗβ \νβγ οί βχρίαηαίίοη. Ιί βαη Ιιατάΐγ 
1>β βαίά ίηαί ίηβ βοηοβρίίοη οί ίηβ ΓβηιβάίΗΐ ρΐαη ίβ οοηιρίβίβΐγ 
υηίοΐάβά ; ί 1ιο»<>η \νβ βηά ηοίίοββ οί ίί- ίη ί;Ηβ άοοίήηβ (29 Ο 
βο,ς.) ίΗαί ίΗβ ο»Γβ αηά ίπιρΓονβηιβηί οίίηβ δοηΐ, αηά ίηβ ρυι•- 
βυίί οί ννΐείίοπι, ίπιίη, βηά νίΓίηβ, 3Γβ ίο οβ Γ&ηΐίβά ίηΒηίίβΙγ 
αοονβ ίΐιβ ρυΓβυίί οί τίοΐιββ ; ίηβ άοβίήηβ (36 Ο) οί ίηβ ηββά 
οί βοηβοίουβίγ-ροδββδββά ρΓΐηοίρΙβδ οί ίηάίνίάυαΐ &ηά ρο1ίίίβ»1 
αβίίοη, ίββίβά (29 Ε, »1εο 38 Α) ογ 8β1ί-βχαηιίηαίίοη ; »ηά ίΗο 
άοβίηηβ (^ Α) οί ίΗβ ίηιρβΓ&ίίνβ άαίγ οί ηάπεπηβ• ίο \νη&£ ίβ 
μι^ί, ηΐίΐίο ίη ραΜίο βηά ίη ρήνβίο Ηίβ. Ιί ίβ ίηβ ίηίκΐ ροίηί, 
1}χ αβδίιηιρίίοη ογ ηίηιββίί οί ίηίβ πιίββίοη, ίηίο \νΚίε1ι ίΗβ 
βρββΙίβΓ ίηΓ0\\*δ ηίβ βίΓβη^ίΗ : \νίίη ίΗίβ Ηβ βίβΗβ, βηά ίο ίΗίβ 
Ηο Ιϊττϊίί» Ηίβ 3υδίίβοβίίοη. Ηί β βΓβί βηά ρβΓβηιοηηί ρΐβ β ίη ίΗίβ 
)«βίίΠοαίίοη ίβ ίΗβί (28 Β β€[(|. βηά 33 ^) ^ ηο ^ογ^ ^»8 ηηάβι•- χΐ ΙΝΤΚΟΒϋΟΤΙΟΝ. 

Ιαΐίοη ίη οοβόϋβηοβ ίο *ν «!^νρ-ττκ>ηίΐοηβ(1 ιΐίνίηβ βαΐΐ, ι. β. ννα β 
αη ίηάβίβαείρΐβ άαίν, αηά ίΙιβΓβίοΓβ ίο Ρβ ρβΓίοπηβ ά \νίίηοαί 
Γ βερββί ο ί βοηδβηηβηββδ, ογ βο υηΐβΓ^ΐηάυββιηοηίδ, ογ ηυπιαη ίη - 
1ι|]Μίίοη(29 1>), — ^β ρΓοοί οί' ίηβ άίνίηβ οαΐΐ, ί. β. οίίηβ Γβαΐίίγ 
οί ίηβ οο1ί£αίίοη, οβίη£ ίΐιαί ιιοί1ϊπϊ§ Γ "θΐ8β \νοα'1ά ηανβ δΐΐδίαίηβά 
ηίηϊ ίη βηοη α βούΓδβ οί βοΙί-ΒΕΟΓίϋοβ ($ι Β). Η ιβ οίηβΓρ Ιβα 
ίβ ίΐιαί ηίβ αδδηπιρίίοη οί ίηίβ τνοΛ Λναβ α η ίηβαΐβαίαρίβ ρβηβ£ ί 
ίο ηΪ8 βουηίτνιηβηΖ Ιη ννηαί Γβπιαίηβ ηβ ββίβ ίοΓίη, ίη αηβννβΓ 
Ιο βυρροββά οΐ^'ββίίοηδ, ίΪΓ8ί^_ ί]ΐ8,ί ίο ηανβ βη ίβΓβά ρηρίίβ ΚΓβ 
ίη ρΓβίβΓβηββ ίο άβα!ίη% Ένίίη ίηάίνίάηαΐδ \νου!ά ηανβ Ρββη 
ηβίίηβΓ α ρπιβίίβαρίβ ηοΓ αη βίίββίίν β πιβίηοά οί ρϋΓδυίη^ ίηίδ 
ριΪ8βίοη .(^ι Ο 80^.) ; αηά, δββοηάΐν , ίηβ ίηη οββηί ίβηάβηβγ οί 
ηίβ \νοΓ ΐ£ (ίηβΗΐβαίίη£ η£ηίβουδηβδδ, ηοί ίΓαϊη ί秕 Ιογ ρΓοίβδδίοηδ 
ογ ίηιρα ι-ίιη^ Ιαιοννίβά^τβ, 33 Α), βχ β!ιιάίη£ ίηβ βυδριοιοη οί ρβΓ- 
νβΓίίη^• ίηβ ρουίη, — α δαερίοίοη \νηϊβη Ϊ8 αίδο Γβίαίβά ϊηΐϊβ- 
_ηβηά!βηί1^(33 Ο). 

Το ηανβ βηίατ^βά ηροη ίηβ ητεί ροΐηί \νου1ά ορνίοιίδΐν Ιιανβ 
βίοοά δοβΓΟ,ίββ ίη Ιίίίΐβ βίβαά. Ηβ οουΐά ηοί ηανβ άοηβ βο 
^νίίηουί αρρβαπη^ ίο αάπήί ίηβ ροΐίίίοαΐ αΐΐβ^αίίοηδ οί ηίδ 
αβουββΓδ ίη ίηβΪΓ βηίΐΓβ ίοΓββ ; αηά ίηυβ ίΐιβ νίηάίβαίίοη οί 
ηίηίδβΐί αβ α ΓβίοΓπιβΓ Ιαβίίβ ίηβ βυρροτί τνηίβη ίί ννουΐά Η&νβ 
£αίηθά ίι•οηι α ρΓβπιίδβά βίαίβηιβηί οί ίηβ ηββά οί ΓβίοΓηι. 
Βαί, ίο ραββ οη ίτοπι ίηίβ ίίΓδί άΓαννοαοΙτ ίο ίίβ βίίββίίνβηβδδ, 
ίηβ αοίυαΐ νίηάίβαίίοη οίίβΓβά ηιηδί ίη ίίδβΐί ηανβ βββτηβά ίο 
ίηβ ηαα)οπίν οί ίηβ Αίηβηίαπδ ραΠΙ^• ραΓαάοχίβαΙ αηά ραι-ίΐγ 
νίδίοηαΓγ. Ιη ΓβρΓβδβηίίη^ ηίηίδβΐί αδ ηανίη^ άοηβ £οοά 
ββΓνίοβ ο ν υΓ^ίη^ οη ίηβηι ίηβ βαΓβ οί ίηβπ• δουίδ, ο ν υηδ\νβΓν- 
ίη^ΐν ίηδίδίίη^• οη π^ηίβοηδηβδδ ίη ίηβηι αηά ίη ηίηίδβΐί, 8ο- 
βΓαίββ λν&δ ίΓανβΓβίη^ £Γοαηά \νηβΓβ ίηβν οουΐά ηοί ίοΐΐονν Ιιίιη. 
Τηβββ ί!ιίη£δ ηαά ίοΓ ίηβηι ηο ηιβαηίη^. Τηβ^ Γβ^ηΪΓβά άβνο- 
ίιοη ίο ίηβ ΙβίίβΓ οί ίΗβΐΓ οοηδίίίυίίοη, ίηβν \νβΓβ οη ίηβ νβΓ^β 
οία ραηίο αί ίηβ αρρβαΓαηοβ οί άίδαββοίίοη ; αηά. ίηίδ \ναδ ίΗβΐΓ 
η^Ηίβουβηβδδ. "νΥίίΙι ίηίδ ίηβ7 ^βΓβ βοηίβηί, \ν1ιβη ίηβ δυ1> 
βίαηοβ οί ίηβ οΜ Γβΐί^ίοη αηά ίηβ οΜ ηιοΓαϋί γ \νβΓβ Γβαΐΐν 
(Ιβρατίβά ίτοπι ίηβηι. ΊΊι ^γ ^-βΓβ ηβοβδδαΓίΙγ ίαΓ ίΓοηι οβίίβνίη^• 
ίίαί ίί βοηΐά ρβ αην ηιαη'δάηίγ ογ ηιί88ΐοη ίο 8βί ηίηΊδβίί υρ 
{ &ηιοη^ ίηβηι αε α ρ τβαβηβΓ οί ΐΤετηίβοηδηβδδ. — αδ ηβ ηίηίδβΐί 
ω 7 8 βΧρΓββδΙ^ ίη ίηβ άντιτίμησις (37 ^~3 Η Α )• Το « 8 * η β Γβ 
ιηα7 Βββηι ίο οβ ηοίηίη^τ 80 ίαΓ οηί οί ίηβ βοπιπιοη ίη ίηβ πιοτά! 
νοΛ οί \νηίβη δοβΓαίβδ βίαίπΐδ ίο οβ ίΗβ βοΐβ ρΓοηιοίβΓ, αβ ίο ΙΝΤΗΟΠΓΓΤΙΟΝ. χϋ 

βίοναίβ ηϊπι ίο α ροβίίίοη οί 6ίη£α1αηί)\ Βαί ίί \ναδ 8 ηονβΐ 
νοΛ βηοα^η Ιο ηίβ οοηίβπιροΓατίββ. Ιί ίβ α (1ϊ£Βοα11γ ίΙΐΓοα£η- 
οαί ίη ίηβ *γ»7 οί ΛρρΓβοί»ίίη£ 8οβΓ»ίβδ, ίηαί ροείίίοηβ, Μτηίοη 
ουογ βίηββ ηίβ ίίηιβ η&νβ 1)ββη ηοιίδβηοΜ τνοπίβ, ηοί ίη πιοπιΐ 
ρηίΐοβορη^ πιβΓβΐ7 1>αί ίη βοηίΓηοη Ηίβ, \νβΓβ ΐη ηίβ ηιοαίη, Ιο 
ίηβ ηιβη οΓ ηΐβ £βηβΓ»ίίοη, οη^ίηαΐ αηά ηονβΐ ; αηά ίΐιαί ίηβ 
ήαρίβ ρηηοίρίβδ ηβ Ιλτβ άονη ηβΓβ, βο Γ»γ Γγοπι 1>βίη£ βοηιηιοη- 
ρΐ&οβ Ιο ηίβ αικίίβηοο, ηιιΐδί η»νβ Γ»ίηβΓ ί Γαηδοβιιώχΐ ίηβίτ πιογ&1 
ΑρρΓβΗβηβίοη. 

Νογ Γηυβί ίί ββ ίοΓ^οίίβη ίηαί ίηβΐΓ οΐά άίδίηιβί οί ίηβ δορηίβί 
ο&ηιβ ίη Ιο ίΐιβ αίά οί ίηβΐΓ άίδίαβίβ ίοΓ ί ηβ Γβίοπ ηβΓ. 8ο ίαΓ 
Γγοπι 1>οΙίβνΐη^ ίη ηίδ ρηηοίρίβδ οι πιοΓαΙ ΓβίοπΒαίίοη, ϊ\ιβγ πβτβ 
οοηίαββόϋ^ ίάβηίίίρηβ• ίηβββ \νίίη ίηβ οία δορηίβίίβ&Ι ίβαβηίη^. 
ΗβΟ06 ίί ίβ ίηαί ίηβ άίδοΙαίηιβΓ ίγω διδάσκαλο; ονύίνος κ.τ.λ. 
ηη<1δ ρΐβοο ηβΓβ. 

ΤηβΓβ \νβΓβ ίΐηιρίβ Γβ&βοηδ, ίηβη, ντ)ιγ ίηίβ ραι-ί οΓ ίηβ άβ- 
ίβηοβ βηοαίά ί&Π. 8οβΓ3ίββ βίοού 1)βίθΓθ ηίδ οοαηίΓ)*ηΊβη α 
οοηΓβδδβύ ΓβΓοπηβΓ, &η<ί ίη β^τ ννβΓβ δίΓ&η^βΓβ ίο ίηβ ίίΐβ» οί ^ 
Γβίοπη&ί ιοη βχοβρί ΐη & ροΐίίίβ&ΐ δβηββ, — & δβηδβ ίη Μ ίΐιίοη ίηβ 
Αίηοηδ οΓ ίηβ άαγ ηοά ηο γοοπι ίοΓ ΓβίοπηβΓβ. 

Βητιηο ίαιΙιΐΓβ οί' ίηβ (Ιβίβηββ ηβΓβ ατ£β<1 \>γ δοβπιίββ υροη 
ηΐβ οοηηίΓτηιβη ίβ ίο 1>β Ιπίά ηοί ίο ηίβ βη»Γ^β βαί ίο ίηβίΓδ. 
Τ1ι«> ροίηί υροη ννηίοη ουτ \τηο1β ^ά^πιβηί πιπδί ίυπι ίδ ίηίδ. 
\ν»β ίηβ ηββά οΓ α Γβίοπη&ίίοη 80 ηΓ^βηί &β 8οοΓ&ίβ β βυρροββά 
ίυοΤβ^ Ιί 50, ίηβη «οβΓαΐβδ νναδ ηο Ιβδβ ίη ίηβ η§Ίιί, ηοΤββδ 
& οβηβΓαοίοΓ, ϋβοαυδβ ίηβ^ ίαίΐβά ίο ίββΐ ίηβ ηββά, βηά ί\ιβγ ίη 
βηίδηίη^ 19 ηίηι ντβΓβ ηο Ιβδδ ^αϋί^ οί α ηηίΐοηαΐ ητροοήβ^. 

ΤΗβΓβ ίβ ηο ηββά ίο βατή αρ αϊ αηγ Ιβη^ίη ίηβ τβδαΐίβ οί οαΓ 

η II ίβ & ροοΓ βορίιίβηι Ιο ατ^β Ιΐι*1 βίβρ υηνϋΐίη^ ϊηβίταιηβηίΒ οί α ΙβρϋΙ^ 

Λβ β*»^08 οί &η ά-γών ημητ6$, ογ ΐΗβ ιιηΛνοΐϋ»ο1ο ο»ίΛβΙτορ1ιβ, ίβ α ρΐβ» 

τβη&ΐίΐ^ οί ΑΐΙιο-ηΪΛη ί&ϋοη, τα&άβ 8ο- «ΙιΐοΗ «•β ηενβΓ ίΚΐηΙί οί &11ονηης (ο 

οπιΐββ' άεαΙΗ Ηΐβ ονο λο*, — &η βνβη• ίΗβ βλβίβτη θεβροί, νΐιο »ΛβΓ οβίτ»}•- 

Ια&ΐίι^τ ινίιΐοΐι Ιιίβ βχχηιββη Ιΐιβιηββίνββ ϊη? Κίβ ηρΗίβοαβ ιηΐηίβΙβΓ " Ιαοοογοο! 

οοηΙβιηρίΑΐβτΙ. Τΐιίβ 1*βί «β- " ϋΐΐ ϋιβ §οίη§ άοιτη οί Λβ βαη Ιο άβ- βαιηρίίοη ( ^ΙιϊοΗ ΚοοΗΙ; ββροαβββ) ϊι " Ιϊτθγ Ηίηι." ΤΗ ο ]ιΐΒϋθ6 στ ί^αβίΐοβ 

ίϊαοούγ &ί νκη&ηοθ ιτίίΐι Λβ Αρο- οί ΙΗβ ο&ΙΑβίΓορΗβ ίβ ίηνοί ν«Ι ίη Ιΐι&1 

Ιου, «τΐιίοΐι (29 Ο) ιωϋιββ Αη^ίυβ οί ϋΐθ 6πΙ βίβρ. ΊΊιο νΗοΙβ Γββροη- 

ιβηχιηήοΐβ ίοΓ ϋιβ «τ^αιηβηΐ Ιΐιβ,ΐ ίΐ βΐοϊΐίΐ; ίοΐΐ αροη ΙΗβ 3υά^ββ ίτοιη (Ηο 

ιτβτβ \χϋα 8οοτΛΐ«β ώοαίά ηοτβτ πιοιηβηΐ «Ίιβη, ίη &βίπη1η£ Ιηβ «οοιι- 

η»τβ οββη Χήνα, 1η»η ΙΗαΙ ηβ βΗοαΜ ββ,Ιίοη Σωκράτη* άΧαιπ κ.τΑ., ιΐι.γ 

ββοβρβ ιτϋΗ Ηίβ Ιίίο. Το θχουβο Ιηβ $»νβ ΐΗβίτ νοίοο •£»ΐηβί (ηο ΙπιΙη. 
ίαό^ββ μ Η*νίη£ οββη αΛβΓ ΐ1«ο ητβΐ χΐϋ ΙΝΤΚΟϋυΟΤΙΟΝ. 

ΠΗξάΰφ ίηίο ίήο \νοι•ΐΗ οί ίΗθ Αροΐο^γ ^ Ά ύβίοηοο. Ιίδ α,τί ϊβ 
(•- 'Μ-ιμιιιι ι;ιΐ ι- ; ϋβ Βΐ&ίβπιβηίΒ ατα (&β ίΗβ βχοπίΐυιη ρι-οπιίΒβά) 
ηηαΐΐογεοί ίηιίη. ; ϋβ ΓβίΐοβηοβΒ &τβ οοικΙβΒΟθηβίοηΒ Ιο ίΐιο 
αικίίοηοο \νίίΗ ννΚοηι ίί άβαΐβ. Ιί ίβ βχΙιαιίΒίί νβ ; ϋ Ι&γβ ορβ η 
ρ γ Ιβγπβ 20 αΐΐ ίίθ πιοίΐνοΒ αηθ ϊηβυοηοοΒ \νΐιίοΗ \νβΓβ αί ΈνοΑ 
ϊ^-ΒίηίΙ ι^ηΡΓπίΡΓΐ ; ητκΐ ίΐιβ χηοτβ ραίηβ \νο &τβ αϊ ίο Γβρ Γθδβηί 
1 1ι< >ο ίο οιΐΓ ΒβΙνοβ ί>γ ηαο&ηδ οί αη ΐηθβρθηάβηί ΐηνβΒίϊ^ &ίΐρη, 
ί,Ηρ. ιτιογρ ΓΡϊΐΒοη ννρ κΗ,αΙΙ ίιηά Ιο αο^ηοΛνΙεά^ο ίΐι&ί ίΐιβ ίτυβ 
^ϊυο Ιαγ αΐΐ ίΐιβ \νΗ 1ρ. οΙοβθ ίο ο«γ Ηαικί ΐη ί\ιβ Αρο1崙γ. 

Μ Τη&Ι Λβ δορηίβΐβ ηικί ηο η&η<1 ββίνββ Ιοο ηιυοα αηάβΓ ΐηβ βατηβ βυβ- 

ΐη Ιιηη^ρΐ)^ »οοηί 4ηβ οοηάεπιη&Ιίοη ρΐοίοη \νϋη 8οθΓ&(.ββ ίο Ιι&νβ ά»Γβ<1 Ιο 

οί ΒοοπιΙββ 18 οΙβ&Γ. Απ^ίιΐΒ \ν&8 ίηβ ϊηβ,ιηΐθ Ιη&ί «υβρίοΐοη. Οί. ΖβΙΙβΓ, II. 

βηβπΐ)Γ οΓ δορηίβίβ. Τηβ 8ορηΪ8ΐ8 ηαά ρ. 139. 
ηο ροϋίϊοαΐ ϊηίΐυοηοο, »ηά \νβΓβ Ιαβηι- ΑΒΒΕΕνίΑΤΙΟΝδ ΙΝ ΤΕΧΤυΑΕ ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ. 

ν = ναΙ§ω• ΙβχΙ, 8οϋ1ε<1 οπβϊηβΐΐ^ &? δίερηαηυβ. 

Β-Β•Ηητ. 

Π ΓΚιΤΠμιιιιι 

Ζ = Ζαπο1ι 6<ϋίοΓ8. 

Η = Ηβπη&ηη. 

Οχοη. = ίηε ΒοιΙΙθϊλπ Μ8. Ιιηοτνη αβ ' Οοάβχ Οίαι-ΐα&ηυβ.' 

[Ι)γ. ΟΛίβίοπΙ δΓ8ί ραΡΐΐβ1ίβ<Ι «ιθ Γβαάίηββ οί Ιηίβ Μ8. ΐη 1820. Μγ. ΚΜόίεΙΙ 
οοΐΐ&ίβά ίηβ Αροΐο^τ &ηβ\ν Γογ ίΐιίβ βαϋϋοη, »η<1 »1βο Ιΐιβ ϋτϋο, Ρΐυεθο, αηά 
δ^πιροόυπι.] ΑΠΟΛΟΓΙΑ 2ΩΚΡΑΤΟΥ2. Εχοπίϊιπη. Ι. "Ο τι μεν ύμεις, ω άνδρες Αθηναίοι, πεπον- Α. ΤΈβ 

_ ϋβίβηοβ. 

θατε ύπο τών εμών κατηγόρων, ουκ οιδα' εγω & ονν 
και αυτός υπ αυτών ολίγου εμαυτοϋ επελαθομην' ούτω 
•πιθανώς ελεγον. και τοι αληθές γε, ως έπος ειπεϊν,5 
ούδεν ειρηκασι. μάλιστα δε αυτών εν εθαύμασα τών 
πολλών ων εψεύσαντο, τούτο εν ω ελεγον ως χρήν 
ύμας εύλαβεΐσθαι, μη υπ (μου εξαπατηθητε, ως δεί- 
πνου οντος λέγειν, το γαρ μη αίσγυνθηναι, οτι αύτίκα 
ύπ' (μου εξελεγχθήσονται έργω, επειδάν μηδ' οπωσ- ίο 
τιοΰν φαίνωμαι δεινός λέγειν, τοϋτό μοι εδοξεν 
αυτών άναισχυντότατον είναι, ει μη άρα δεινον κα- 
λούσιν ούτοι λέγειν τον τάληθη λέγοντα" ει μυεν γαρ 
τούτο λεγουσιν, όμολογοίην αν εγωγε ου κατά. τού- 
τους είναι ρητωρ. ούτοι μεν ουν, ωσπερ εγω λέγω, 15 

5• «ί ΐποί «ικϊτ] ΤΗίβ φΐαϋ- ΙικΙβιΙ ίο \>γ ΐΗβ βρβ&ΙίβΓ. ΕΗ^ββΙ 

ίο» Ιίε οΰί«ν ΓοΙΙοΉτίη^, πι&1ιίη£ οί Ιόϋοηιβ, § 90. 
ΐί οφήν&ΐοηΐ Ιο ή τ» ή ούδο» 14• °ν «ατά] Α ΙΗογοπ§1ι 

οοΐον. ΙίίοΙοβ : ' ί&τ Λϋονβ ΐΗβββ : ' ' β 

8. μη ίζαπατηθψΛ ΤΗίβ ίβΓ £ΓΟΑΐβΓ ΟΓβίΟΓ ΙΗβΠ ί1)<?γ.' 

Βοηίβηοο 18 ηοί Λββοίοα \>γ Λβ 0£. ΗάΙ. ί. III, πατίρα κα\ μη- 

Ιβηββ οΓ ΐΗβ Πΐοίη οοηβίπίοίΐοη, τίρα ινρησιις, ου κατά Μα-ραθά- 

Ιχο&χΐΒβ ίΐιβ οοηΙίη#βηο^ ϋ βχ- την τ* τ6» βουκόΧον κάΐ την γυ- 

ρΓΟββοβ Γοπιαίηδ βΐϊΐΐ ΓαΙιίΓΟ αϊ ναϊκα αντοϋ. 
1\\α ηιοιηοηΐ οί ίίβ Ικΐης βΐ- 44 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ■η τι η ούδ\ν αληθές ίιρήκασιν' υμάς δ' €μον άκον- ρ. 
σεσθβ πάσαν την άλήθειαν. ου μεντοι μα ΔΓ, ώ 
άνδρες ' Αθηναίοι, κεκαλλιβπημβνονς γβ λογούς, ωσπερ 
ο'ι τούτων, ρημασί Τ€ και όνομασιν, ονδβ κεκοσμη-ο Ι. ή τι η ονδίν] Τηίβ ίοπη 
οί βχρΓβββίοη \νβ Ηηνο ίι•οπι 

ΗοΠΙβΓ, 0(1. IV. 8θ, Ανδρών δ' η 
κίν τις μοι ίρίσσίται, ή( και ουκι. 
8θ Η(1ί. ϊϋ. Ι40, ή Τίί *; ουδιίς. 

Αη(1 Ευηρ. Ραη. Γγ. νί. Κρ«ίσ- 

σων γαρ οντις χρημάτων πίφνκ' 
άνήρ, Ώλήν «ι τιε' Οστις δ* οντά: 
ΐστιν ονχ όρώ. 

2. ου μίντοι\ ΟρρΟδβά ίο 
άκοΰσ(σΰ( π. τ. άλ. — Υοχΐ βΐΐαΐΐ 
η&νβ ΐΗβ ίηιίη βηίΐΓβ, ΙηιΙ ηοί 
«ΪΓββί υρ. Τηίβ οοηίΓβδί ίβ οηΐγ 

Ο&ΐτίβά &β ί»Τ εβ όνόμασι' είίβΓ 

ΛνΙιίοΗ 11)6 ίάβε οί ίηβ οοηίτεβί 
ηβί\νββη ίηιίη εηά ίείδβΐιοοό! 
18 Γββηηΐβό! (ίηεί 18, πιστΐΰω 
γαρ κ.τ.λ. £ΐνβΒ ίηβ Γείίοηείβ οΓ 
νμί'ις δ' — άλήθίΐαν') εηΛ 00η- 
Ιίηαββ ίο (Ισιίναι, — ΒΪηοβ πλάΥ- 
τοντι λόγους ΓβίβΓβ ηοί ίο ΆΤίί- 
ηοίεΐ 1εη£υε§β οιιί ίο ίαΜή- 

0»ίίθΠ; η μαράκιον, ίο ηίάβ α 

ίεηΐί, υβεβ ίείεβηοοά εηά ηοί 

Γΐ)βίθΓ10. 

3• ώσπίρ οί] Τΐιβ ηοηι. ίδ 
ίηβ Γβ^υΙβ,Γ οοηβίηιοίίοη, ντηβΓβ 
ίηβ ηοοη ΟΓου^Ηί ίηίο οοηι- 
ρβηεοη οεη οβ ηιεβίβ ίηβ βυο- 
^οί οΓ ίηβ οίεηβο ίηίπχΐυοβά 
\>γ ώσττίρ. Τηβ είίΓεοίβά οοη- 
βίηιοίίοη, βχβπίρΐίήβίΐ \)γ ωσπΐρ 
μίΐρακίω οβίοτν, ίβ Ιβββ οοπιηιοη. 
Όΐβ. 176. 

4• ρημασί . . . όνόμασι] \\ τ ηεί 
οίο ίηβββ ί^Ό ίβΓΠΙβ ΐιΐιαη ηβΓβϊ 
Γογ ίη δορηίβί. 262 ε, ο, ίηβ^ 
(Ιίβίίηοίΐ^ πιβεη 'νβην εηά 
' ηοιιη,' ίη Ογ&Ι^Ι. 399 °> °> 88 
ϋίβίίηοίΐ^ ' οχρΓβΒβίοη ' εηά 

'\¥ΌΓ(Γ (Δϊι φίλος 18 ίηβ ρήμα, Δίφιλος ίηβ ίνομα). Νθ\ν ίΐΐβ 
οοη)οίηί ρηΐ'εβο βββπιβ ίο η&νο 
Ιιηίΐ α ίαπιϋίίΐΓ Γηβίοηο&Ι 8ΐ§- 
ηίβοαίίοη ; οί. δχπιρ. 198 ο, το 

δ' ίττί τ(λ(ντης τον κάλλους των 
ονομάτων και ρημάτων τις ουκ αν 
ίξΐπλάγη άκονων ; 1 99 °> ονόμασι 
και θίσΐΐ ρημάτων, 221 β, τοιαύτα 
καΊ ονόματα και ρηματα' \^1ΐβηοβ 

■\νο τη&,γ οοηοίικίβ ίηαί ίΐιε &88ο- 
οίαίίοη ΙιβΓβ 18 είηιίΙαΓ. Αηά 
ίί \νβ οοηιρ&Γβ ρ&ΒΒ&^εβ οΓ τΐιβ- 
ίοπο&Ι οπίίοίβιη ίη ίΐιβ Ογε- 

ίΟΓΒ, \νηβΓΘ ί1ΐβ8β \νθΓάδ 00011Γ, 

■«•ο Βη&Π βηοΐ ίΗβ ηιβαηίη^ βρ- 
ρΓΟ&οηββ ίο ίη&ί ίη ΟΓ&ίγΙ. γ&- 
ίΗβΓ ίη&η ίηαί ίη Βορηίδί. : οί. 
^Εεοηίη. ίϋ. 72, ρ. 64, ού γαρ 

(φη δ(1ν (και γαρ το ρήμα μίμνη- 
μαι ως ίΐπί, δια την άηδίαν τον 
ονόματος) άπορρήξαι της ΐΐρήνης 
την συμμαχίαν — τνΊΐΟΓβ ίΐΐο ρήμα 

18 ίηβ \νΊιο1β βχρΓβββίοη, ίΐιβ 8νο- 

μα 18 άπορρήξαι. ΓηΓίΙΐβΓ, 08 8θ- 

ΟΓίΐίββ οοηΐά ηοί Βρο&ΐί \νίί1ιουί 
' βχρΓβΒβίοηΒ ' &ηΛ ' ΛνοΓάδ,' ίί ίδ 
ίΗβ βΓίίβίίο υββ οί ίηβηι Ιιβ ηβΓβ 
άΐΒοΙ&ίηΐΒ ; \^ηίοη, ίη ίΐιβ β&Ββ οί 
ονόματα, •ννοη1ά οοηβίβί ίη ^νΐιβί 
^Εβοηίηββ — ίί. Ι53> Ρ• 4^ — ε&ΙΙδ 

η των ονομάτων σννθΐσις, &η(1 

&1δο ίη ίΓορββ &ηι1 οίηβΓ ίΐ^ηΓβΒ 
οί Βροβοη, βηά οΐιοίοβ οί ηη- 
υευαΐ λυογ^β, οί. ΙβοοΓ. ίχ. 9• 

ρ. Ι90> μή μόνον τοΊς Τίταγμίνοις 
ονόμασιν, άλλα τά μίν ξ(νοΐς τα 
δί καινοΐς τά δί μΐταφοράΐς' Λνΐΐίΐθ 

ρήματα \ν^οη1ά βχίβηά ίο \ν1ιο1β 
βχρΓβδβίοηΒ, οί. ^Εδοηίηββ' οηπ- 
οαίυΓβ, ίϋ. 1 66. ρ. 77 > τα ρ«φά 

αντον και απίθανα ρήματα. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 45 . μένους, άλλ' άκούσεσθε εικτ) λεγόμενα τοις επιτυ- 
χοΰσιν όνόμασι' πιστεύω γάρ δίκαια είναι ά λέγω, 
και μηδείς υμών προσδοκησατω άλλως' ούδε γαρ αν 
δήπου πρεποι, ω άνδρες, ττ)δε ττ) ηλικία ωσπερ μει- 
ρακίω πλάττοντι λόγους εις υμάς είσιεναι. και μεν- 5 
τοι και πάνυ, ω άνδρες Ά&ηναϊοι, τούτο υμών δέομαι 
κα\ παρίεμαΐ' εάν δια. των αυτών λόγων άκούητε 
μου άπολογου μενού, δι ωνπερ είωθα λέγειν και εν 
άγορα επι τών τραπεζών, Ίνα υμών πολλο\ άκηκοασι, 

*1 και άλλοθι, μήτε θαυμάζειν μήτε θορυβεΐν τούτου ίο 
ένεκα, έχει γάρ οΰτωσί. νυν εγώ πρώτον επι δικά- 
στηριον άναβεβηκα, ετη γεγονώς πλείω εβδομηκοντα. 

12. πλείω] Ηοπη&ηη'β ηοΐβ πιβν ββϋβίν ηβ Ηβι-β: "Πλ«'« νβΐ 
ουηΐτ» Οχοη. οιιπι ΥΒ8 ΓβίΐηβΓβ ηυβηι οιιπι ΤιΐΓίοβηβίοιιβ οπιίΙΙβΓβ 4• ωσπερ — εισιεναι] ΤΙίΓΟβ 
ρ<?€α1ΐαΓΪΐί68 ; Ι. μειρακίω 13 &ϊ- 

ΐΓ&οίβίΙ ίηίο ίΐιβ οβββ οί πλάτ- 
τοντι, οί. Όΐξ. 176 ; 2. πλάτ- 
τοντι Ϊ8 αΐίπιοΐοά ίηίο Ιηβ ο&8β 
οί ηλικία- &ηΛ 3• Λβ £βη<1βι• οί 
πλάττοντι ηοΐΛνΊΐΗδΙαη(1ίη§ ίοΐ- 
Ιο^τβ Ιηβ 1ηου§ηί, οί. ΌΊ%. 1 84. 

ζ. και με'ντοι] Α 8ΐΓ0η#6Γ 
ίοπηοίκαι — 6ε. Ό\%. 145• 

7• των αυτών \όγων\ Τΐΐΐβ 

Η&8 Γββρβοί ρΓΪηΐ8χΐ1ν ίο Ιηβ 
ουηνοΓβαίίοη νίΐη Μβίβΐαβ, 
νηΐοη ίβ ρΓβίαοοιΙ ογ ίηβ Γβ- 

Ο^ΙΙββί, 21 \), μη θορυβεΐν εάν εν 
τω εϊωθύτι τρόπω τους λόγους 
ποιώμαι. Βαί, 08 βοπιβΙηίη§ 
Πΐίο ίηίβ \ν&β Γβοο^ηΐββά ΐη 
οπίίηβχγ ρ1οαι1ΐη£8 ηηίΙβΓ ίηβ 
παπί ο οΓ {ρώτησα (βββ Ιηίτοά. ρ. 
χ.), Ιηβ ΓβίβΓβηοβ ηβΓβ ρι-ουβοϊν 
βχίβηάβ Ιο ίηβ οοηνβη&ϋοηβ 
ΓοΗΐ'ίΐΓΒΟίΙ (2 ο &), &11υ<1β(1 ίο 
121 ο βο,ο,., 23 β), βη(1 ίπιβ£Ϊηβ(1 
(28 Β, 29 ο), ίη ίηβ οοατβθ οί 
Ιΐιβ Λβίβηοβ; ροΓίιαρβ &1βο Ιο 
ίϊκ• εαβίί^αΐίοη ίηίβπιπη^ίβο! *άίη ίί (30 ά, 31 β, 35 *>> <0• 

9• αγορά κ.τ.λ.1 ΤΗβ ρ&Β38£β 

οί Χβηορίιοη (Μβπι. Ι. ϊ. ίο) ίβ 

^Γβΐΐ 1&ηθ\Π1 ; ε'κε'ινός γ* άε"ι μεν 

ην εν τώ φανερψ. πρωί τ* γαρ εις 
τους περιπάτους και τα γυμνάσια 
ζει, και πληθοΰσης αγοράς εκε'ι 
φανερός ην, και το λοιπυν άει της 
ημέρας ην όπου πλείστοις μίλλοι 
συνεσεσϋαι. ΙΌγ τράπεζα* 08 
ρΐαοββ οί ΓββοΗ; οί. Ι^βίββ ίχ. 
5• ρ. 1 1 4> κάμόι μεν τα προειρη- 
μενα οΊείλεκτο ε'π\ τη Φίλιου τρα- 
πεζη' &Πί1 8ΐΐθρ8 £6ηβΓ&1ΐ7, οί. 

Ίαγβ. χχιν. 2θ. ρ. 170. 

υμών πο\\οι\ υμών 13 ΘΠ1- 

ρΐιβίίο. Αβ οίβΐΐο. ππιιαι-ΐνί), 
Ιΐΐθ ίΓβΟ^αβηίβΓδ οί ίΗβ τράπεζαι 
Μτοα1<1 οβ οί ΙΗβ ποΗβΓ οΐ&ββ. 

ΙΟ. θορυβεΐν] δββ Ιηίηχΐ. ρ. 
χνίί. ηοίβ 8. 

1 1 . επι ο^καστηριον\ Τΐΐβ ρΓβρ. 
Η&β ίΐιο ηοίίοη οί ' ρι*68βηΙίιΐ£ 
οηββοΙίίο'ίΙίοοουΗ. Οί.Ιββαβ, 
Γγ. νϋ. ι.Ι. 15, λίχ*»" «τ» &*α- 
στηρ'ιου. Τΐΐβ άναβίβηκα ΓβίβΓβ 
Ιο ΙΗβ βήμα, οί. Ιηΐπκΐ. ρ. XV. 46 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

άτεχνώς ουν Ρένως εχω της ενθαδε λέξεως. ωσπερ\). ] 
ουν αν, ει τω οντι ξένος έτύγχανον ων, ξυνεγιγνώ- 
σκετε δηπου αν μοι, ει (V εκείνη τύ) φωνή τε κα\ τω ρ. ] 
τρόπω ελεγον, εν όισπερ ετεθράμμην, κα\ δη κα\ νυν 
δ τούτο υμών δέομαι δίκαιον, ως γ εμο\ δοκώ, τον μεν 
τρόπον της λέξεως έαν' ίσως μεν γαρ χειρών, Ίσως 
δε βελτίων αν είη' αυτό δε τούτο σκοπεΐν κα\ τούτω 
τον νουν προσε'χειν, ει δίκαια λέγω η μη' δικαστού 
μεν γαρ αύτη αρετή, 'ρητορος δε ταληθη λέγειν. 
ΓίΓβί ρ&τί ίο II, ΥΙρώτον μεν ουν δίκαιος ειμί άπολογησασθαι, 
— ^βΐιβ- ω άνδρες Αθηναίοι, προς τα πρώτα μου γευοη κατη- 
ΐώηββίΓ γορημενα και τους πρώτους κατήγορους, έπειτα οε 
ΡΓβ|υϋίοε8 προς τα υστέρα και τους υστέρους, εμού γαρ πολλοί ο 
οοϋτΐ, &η<ι κατήγοροι γεγονασι προς υμάς και πάλαι πολλά ήθη 
ΐι^πιβη ςο- ι 5ετη και ουοεν αληθές λέγοντες, ους εγω μάλλον 
φοβούμαι ή τους αμφι Ανυτον, καιπερ οντάς και 

ηι&ΐαί, φΐίβ άοοϋιΐδ &(1(Κίαιηεηίιιηι εβί (ρααπι φΐοά &ά ίηίοΓροΙαίο- 
Γβπι ΓβΓβΓαιηιΐΒ. Ιηιηιο ίαοίΐβ ς] ιοί ροίβΓαί ρι-ορίεΓ Οιάίοη. ζ2 β, 
νκίεΐιιιψιε ,ίαπι ΑροΙΙοάοΓΟ ί§ηοίιιηι ίυΐεββ, <ραί αριιά ΏΊο%. Τά. II. 
§ 44• Φ 80 βερίιια^εβΐηιο αηίε ηιοΓίειη &ηηο ηαίιιιη δίαίνιΐΐ ; βΐ 
ι1ιΐ08 υί ηιίηΐιηιιπι αηηοβ αφΐείεικίϋδ εββε βείίε Βοεείίηΐιΐδ ΟοΓρ. 
Ιπβογ. II. ρ. 34 1 ρΓοΙ)ανίί, ηοδφΐε ιηοχ οοιαρβΓ&Ιο 8^ η68 • Ο&ΐν. 
Έηοοιη. ο. 1 7 εοηητπίΒ,νΐιηιΐδ ; οί. άβ ίηεοι•. Ώεΐίαο. ρ. 7•" Ζεΐίει• 
α^τβββ, οαί ηιαίεεθ 7 2 ^ε&Γβ ΐΐαβ εχίτεπιε Ιίηιΐί. 

5• δίκαιον] * Ι τβφίββί ίηίβ Λνΐΐΐ ίηΙβΓίβΓβ \νΐίη ίηιε 3ΐΐ(1§- 
ο! γο\ι &8 α ρίεεε ο£ ^βΐίεβ.' ιηεηί. 

Οί. 41 (1> χρή • • • • τούτο δια- 9• <>ντη\ Τηΐ8 ΓβρΓβδβηίδ 

νοι'ισθαι άληθίε, 1<姣. 795 °> ^ ηβ ρΓβ06(1ίη§ εΐίΐΐΐδβ αντο — η 

ταντον δη τούτ . . . . (ν τοίϊς άλ- μη' 1)6111^ ίη Γ&θί τούτο, &ί- 

λοίί πάσι χρη προσδοκάν ορθόν ΐΓ&Οίοά ίΐΐίο Ιΐΐβ §βη(1βΓ οί 

' &8 ΐΗβ η^ΐιί Ιΐιϊη^.' άρίτη. ϋΐ§. 2θΐ. 

6. Γσωί μίν γαρ] ΤΗο Γββδοη 14. κα\ πάλαι] Τΐΐίδ και οηΐγ 

ιΐΓ^βά ίδ α §εηβΓ&1 οηο. Τΐιο οοιρίιαδίδββ πάλαι. ΌΊ§. 133• 

οοη8ΐ(ΙβΓ&ίίοη ο£ βίγΐε, ίΓ αϊ- Αηά ία και ουδέν — λίγοντα ^β 

1ο\νβ<1 αϊ αΐΐ, Λνϋΐ 1>β οροΓβΙίνε Ιιανβ Ιΐαβ εοηιιηοη κα\ αίΐοτ πολ- 

3αβί ίη ίηο80 οββεβ νηοΓε ϊί λοί. — II \^&β 24 }^ε&Γ8 βΐηοε 

18 ΙκϊΙΙογ ογ >νοΓ8ε ίΐιαη ίΐιε Ιΐιε Οίουίΐβ \\'εΓε ι-ερι-εδεηΐειΐ : 

ο&86 (ΙεβεΓνεβ, — ,)ΐΐΒί νηεΓε ϊί ΓοΓβίεΓ. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 47 τούτους δεινούς" άλλ' εκείνοι δεινότεροι, ω άνδρες, οϊ 
υμών τους πολλούς εκ παίδων παραλαμβάνοντας 
επειθόν τε και κατηγορούν εμού μάλλον ούδεν αληθές, 
ως εστί τις Σωκράτης, σοφός άνήρ, τά τε μετέωρα 
φροντιστής και τά ύπο γης άπαντα άνεζητηκώς και 
α τον ηττω λόγον κρείττω ποιων, ούτοι, ω άνδρες 
Αθηναίοι, οι ταύτην την φημην κατασκεδάσαντες, οι 
δανοί εισί μου κατήγοροι" οι γαρ άκούοντες ηγούνται 
τους ταύτα ζητούντας ούδε θεούς νομίζειν. έπειτα 
εισιν ούτοι ο'ι κατήγοροι πολλο\ και πολύν χρονον 
ήδη κατηγορηκότες, ετι δε καΙ (ν ταύττ) ττ) ηλικία 
λέγοντας προς υμάς, εν $ αν μάλιστα επιστευσατε, 
παίδες οντες, ενιοι δ' υμών και μειράκια, άτεχνώς 
ερήμην κατηγορούντες άπολογου μενού ούδενος. ο δε 

3• μάλλον] Β8 οηιϋ : Ζ ΓβΐΗΪη, »ηά ηο;η11ν ; Γογ ίΐιβ Αν* η πι 
\νυυΜ οβ ΐηίοΐ6ΓΗΐ>1β νίΑοηί ίΐ, ογ \νίΑοηί (\ΑίΑ Ηβπηβηη 
\νου1(1 ρΓβίει•) Αβ Αγ&θ τνοπίβ μάλλον οΰο*ν άληθίς. Λ. ΕχίΛ- 
βηοβ οί 
βυΛ ι»Γν- 

&Ι1<1 (Ιιβίτ 
η*ίαΓβ, νΐζ. 

5 μ»Ρ!>7• 
ύώ& καά 

λ δορ&ίβΐ, 

& ΒΙΐΙ>νβΓΐ«Γ 

ββνβΓΛίΙν 
οί Γβ1ί§ΐοη 

Λίκΐ οί ΠΙΟ- 
Γαΐίΐγ. 2. τους πολλονί] 01θ3θ1ν 
\νίΑ « παίδων. ΤΙΐον ΐπαθον 
α\\, 1>αί οηΐν ηιοδί, ιαοί αΐΐ, 08 
ΑΠάι-βη. Οί. Μοντ ο, παΆκ ον- 
τά, ΐνιοι α κ.τΑ. 

3• μάλλον] "ννίΐΐΐ ΐπίΐΰον Οηά 
κατηγορούν )Μ3ί ίη Αβ 80Π1β 
¥Τ»7 08 πολν μάλλον [καττιγ.] Οβ- 

\οντ, β. ΗοΓβ ίί ίβ ίη1<?η(1β<1 ίο 
ΙμιΙηποο Αβ οοπιρβΓίΐίίνο δίίΚ)- 

τιροι ' *Γ€Γ6 ΠΙΟΓβ ΟΟβγ ΪΠ 8Λ- 

αιβίης πιβ &η<1 1ι•γίη§ Ιο ροΓ- 
Β08ί1β γου.' 

4• σοφοβ — ποιών] ΤΗίβ "&0- 
αΐ8»ίίοη," οοΑ 88 ρνβη ηβι-ο, 
αηιΐ 88 Γβρβ&ΐαΐ νίΑ ιηυοίί 
ίυπηαΐίΐγ 19 ο, Ϊ8 ηοΑίησ ιηοΓβ 
ίΗβη & νινιά ττβγ οί ΓβρΓβββηί- 
ίη£, ΓυΓ α ΗιοΙοποεΙ ραΓροββ, 
Αβ ρορηίαι* ρΓςίικΙίοο, ίη ντηίΑ 
Αβ οοαιΊ βΐιητοϊ. 8ββ Ιηίπχΐ. 
ρ. χχίίί. Τηβ βη&Γ£β8 ΐί οοηίαίηβ &ΓΘ Ι^Ο-βθβΟίΙ, 0€ΪΠ£ 1>ΟΓΓΟ\νθ(1 

ρβΓίΙν Γγοπι Αβ νηΐ£8Χ ΓβρΓβ- 
Ββηίαίΐοη οί Αβ Ρηίΐοβορηει-, 
ρ&τίΐν Γγοπι ΙΗεΙ οί Αβ 8ορηΪ8ΐ : 

ΐΗβ μττίωρα φροντ. ροίηΐβ Ιο ίΐΐβ 

ΡηίΙοβορηβΓ, ίΗβ τ6ν — ποιών ίο 
Ιηβ δορηϊβΐ. Τηβ Ιίίΐβ σοφός 
άνηρ ν,Ό\ι\ά αϊ οηοβ οβ αηάβΓ- 

είοού &8 & οΙ&ββ-βρρβΙίΕΐίοη, 

οί. 23 8, 34 £'} ιη ί* * ηβ ηιβ&η- 
ίη^ αηιΐ &88οεί&ϋοη8 οί ΡηΠο- 
βορΗοΓ 8Γβ ηρρβπηοδί, νοί ηοί 
80 8β (Ιίβίίηοίΐγ Ιο βχοΐυάβ 1ηο»ο 
οί 8ορηίβί. 8οο Ιηίπκ! ρ. χχχίί. 
η. 12. 

Ι3• παΐία .... μιιράκια] ΪΓβ 
βΙιυιιΜ Η&νβ ΓβνβΓΒβό! Ιΐαβ οπΙβΓ, 
8ηά β&κΐ, ' ^ηβη >•οα ντβΓβ αΐΐ 
οί νοα νοηησ, 8ϋ(1 ηιοβί οί νοα 
Π16Γ6 ο1ιί!(ΐΓβη.' 

ΐ4• ο δ« — ότ»] ΤΗίβ ίβ ηοί α 
οΗαη^ει! υυΐ αη αυοΓβνί&ίθΐΙ 48 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

•πάντων άλογώτατον, οτι ουδέ τα ονόματα οίον τ€ρ. 1 1 
αυτών ειδεναι και ειπείν, πλην ει τις κωμωδιοποιος ιΐ 
τύγχανα ών' όσοι δε φθονώ κα\ διαβολτ) χρωμενοι 
υμάς άνεπειθον, οι δε και αύτοϊ πεπεισμένοι άλλους 

5 πείθοντες, ούτοι πάντες άπορώτατοί εισιν' ουδέ γαρ 
άναβιβάσασθαι οίον τ εστίν αυτών ενταυθοΐ ούδ' 
ελέγζαι ούδενα, άλλ' ανάγκη άτεχνώς ώσπερ σκια- 
μαχεΐν άπολογούμενόν τε και ελεγχειν μηδενός άπο- 
κρινομενου. αξιώσατε ούν κα\ ύμεΐς, ωσιτερ εγώ 

ι °λέγω, διττούς μου τους κατήγορους γεγονεναι, έτε- 
ρους μεν τους άρτι κατηγορησαντας , ετε'ρους δε τους 
πάλαι, ους εγω λέγω, και οιήθητε δεΐν προς εκείνους β 
πρώτον με άπολογησασθαι' και γαρ ύμεΐς εκείνων 
προτερον ηκούσατε κατηγορούντων, κα\ πολύ μάλλον 

2. κωμωδιοποιος] ΥΉ.; κωμωδοποώς Β8Ζ \νίί1ΐ 2 Μ88. Β φΐοίεβ 
ΕΐβοΗβΓ ιηίβί&ΐίοηΐ^ βΒββΓίΐη^ ίΐιβί αί ΡΗκθο γο ε &11 ίΐιε Μ88. 
Ιιανε κωμωδοπ. ; \>\χϊ ίΗΐβ ίβ ηηίπιε ίοΓ Οχοη. ηιηΙ 6 οΛβνβ. 

ΜοβΠβ' &88βΓΪίθη ίΐΐαί κωμωδοποώς 18 ίΗε Αίίίε βηιί ίΐΐε ΟίΙΐβΓ 

ίΐιε εοηιπιοη ίοπη άοεβ ηοί Ιήηά. υβ. εοηβίηιείίοη. Ιη ίιιΐΐ ίί νοτιΐά ΡΙαίο (Μβηβχ. 235 β> Εαίΐι^ά. 

1)6 ο δί πάντων ίστιν άλογώτατον, 272 θ), &ηά Πΐαάβ ίΐΐε ηΐυβίο- 

ί'στί τοϋτο, οτι. Όίβ. 247. ια&δίβΓ Οοηηιιβ δοοΓαίββ' ΐη- 

2. ίί γ»γ] Αηδίορίι&ηββ ίβ είπιείοι•. 
η&πιεά 1>ε1ο\ν, 19 ε, &η<1 ίβ 3• ° σο1 ^ ίηείυιίεβ αΐΐ Ιηιί 

(ΙοαΜΙβδβ εΙιίεΗ^ πιββηί, 1>ιι* ίΗε « τις• ίΐι&ί ίβ, δσοι βίβηάβ 

ηοί εχείυβίνεΐ^. Ευροΐίβ Ιι&ά £ογ δσοι άλλοι. Οί. ΤηεδΒί, 1 59 &> 

8αίι1 (Μεϊηείίε ϋ. ρ. 553)> Μισώ Λνηει-ε πάντα ά ίβ ειριίναΐεηί ίο 

δ' ('γω και Σωκράτην, τον πτωχον πάντα τ&λλα ά. Τΐΐίδ δσοι [αλ- 

άδολίσχην, *Ος ταλλα μίν πΐφρόν- λοί] 18 ίηεη 81ΐ1χ1ίνί(1ε<1 ΐηίθ 

τικ*ν, όπόθ(ν δ( καταφαγίϊν (χοι [οί μ(ν\ φθάνω χρώμινοι αη(1 οι 

Τούτου κατημίληκΐν. Αΐκΐ & ρΐ&γ δί — πείθοντα. Τηε οί μίν 18 

οΓ Αηιείρβί&Β, ι-ερι-εβεηίείΐ ΛνϋΗ βυρρίίειΐ ίτοηι οί δ« 1>γ αηα- 

Απ8ίορηαηε8Ό1οικ1β,^να8είΐ11ε<1 βίπ>ρ1ιε; Τ>'ι%. 2\\. Τηε άλ- 

ίΐιβ Οοηηοβ, αηά ίΐιβ Οΐιοηιβ λουί παθόντα ΐβ ριιί ΐη ίο ηια1<ο 

^νηβ ο£ ΡΙίΓοηίΐβίβε (Αίΐιεη. ν. ίΗβ Ββηββ οΐβαι-, οιιί νΐτίιιαυ^ 

ρ. 2 1 8). Ιί Ϊ8 ΙΐΙεεΙ^Γ βηοιι^Η τβρε&ίβ ίΐιο ίοΐεα ο£ νμάς άνί- 

(ΖοΙΙογ, ίί. ρ. 4ΐ. ηοίε 3), Μιαί π*ιθον ίί άοεε ηοί αβεεί ίΐιε 

Αηιεΐρβίαδ ΐηίτοιίιιοεόΐ ίΐιε βαηιε Γε^ιιίαηίγ οί ίΐιε εοηβίπιείιοη. 
Γαεί, ογ ίΐιε βαπιε ήείίοη, && ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 49 

ι 8. η τώνδε των ύστερον, ειεν' άπολογητεον δη, ω αν- 
19. δρες Αθηναίοι, καΙ έπιχειρητε'ον υμών εξελεσθαι την 
διαβολην, ην ύμεΐς εν πολλώ γρόνω εσχετε, ταύτην 
εν όντως ολίγω χρονω. βονλοίμην μεν ουν αν τούτο 
ούτω γενέσθαι, εϊ τι αμεινον και ύμΐν καΙ εμοί, και 5 
πλέον τι μβ ποιησαι άπολογούμενον' οιμαι δε αύτο 
χαλεπον είναι, και ου πάνυ με λανθάνει οίον εστίν, 
όμως τούτο μεν \τω οπη τω θεφ φίλον, τω δε νόμω 
πειστε'ον κα\ άπολογητεον. 

III. Άναλάβωμεν ουν εξ άρχης, τις η κατηγο- ίο 

ρία εστίν, εξ ης η εμη διαβολή γε'γονεν, 7) δη και 

1> πιστευων ΝΙελητός με εγράψατο την γραφην ταύτην. 

ειεν' τι δη λέγοντες διεβαλλον οι διαβάλλοντες ; 

ωσπερ ουν κατηγόρων την άντωμοσιαν δει άναγνώ- 

3• ϊσχπ*] ΒΖΗ ; «χίτί V. Τηβ ρΓβροήΙίοη *ν ^ουίά 1>β βίτ&η^β 
\τίί!ι ίσχίτί Ίί ίϊΐθ ηιοηηίη^ \ΡβΓβ ' ηβνβ βηίβΓίίίίηβίΙ άντίηρ βο Ιοης 
& Ιίπιο.' «V πιεοηβ Γ&ίηβΓ 'ινίίηίιι ίηε Ιίιηίίβ οΓ;' &ηά εο, \νίί!ι 
ΓββρβοΙ ίο ίΐιο ίατίΙιβΓ Ιίπιίί, ' βί ίηβ (Ιϊβίαηοβ οί.' Τηυβ ίσ-χη•* 
βχ&οί\γ ί&]1β ίηίο ΐΐβ ρΐβοε; '^β ΕγηΙ ε&ηιβ ίο ηβνβ βο 1οη# 
ββο.' 4• * ν όντως] Τηου^η ίηίβ ουίΐυο&ίίοη ίβ γεγογ ίη»η 

όντως ίν όλ., )Γβί ίί 00Ο1Γ8 ; β. §. οβΙοΜΤ 24 β (ντηβΓβ ίηίβ ρ&εβ&ξθ 
ίβ αΐΐαάεά Ιο); Ιβίειιβ νί. 33• Ρ• 59» '" π ° μυ όλιγφ χρόνω, Ι^-δίββ, 

ΧΪΧ. 8. ρ. 152, *ν οίτω ύ*ινψ καθίστηκιν. Τΐΐβ ΓΠ^ηπΐ ρΓΟΟβΟί/ 

ι1ιΐ<.•πηίηβ8 ίηε οπίει•. ΤΙιβΓβ ίβ ηο ηεεά Γογ ίηβ οντωσι» οί V. 

2. την διαβολην] Νοί ίηβ «στίν δ ί'μί άφησα, . . . ον Μίλη- 

ηαΐηο οί σοφός (οι. 2 Ο ά, τό τ( τος, . . . άλλ' η των πολλών δια- 

δνομα και την διαβολην, αΐκΐ ΆξΒΛΏ. βολή. 

23 »); ΠΟΓ 'ΟΛίυπίη^' 8ίηΐρΐ7 Ι3• οκβαλΧορ οί διαβαλλοντις] 

(θί. Οβίον, ή κατηγορία . . . «| η" ς Τηίβ ίιιΐηοββ οΓ εχρΓΟδβίοη ίβ 

ή ('μή διαβολή)• Ιηιί &ζΙιιηιηι/ οοηιπιοη ίπ ΡΙαίο, &Η(1 £Ϊνββ 

ΙχΙκνβά, ί. β. ' ρΓβ)αάίοβ.' ίηβ αΐτ οΓ υΌΙίοεΓ&Ιεηεββ. Ί)Ίξ. 

7• ον πάνυ ΠΘΓ6 &8 θΙββλνΙιΟΓβ 202. 

ΓοΙαΐηβ ίΐβ ιηεαηίη^ οί • 1ι;ιπ11)•,' 14. ώσπ*ρ φι&ΙίϋοΒ ηοί οηΐγ 

' ΒΟΕΓΟοΙ)• ; ' Ιηΐί Λίβ 18 Ιο 1)0 ίη- κατηγόρων \)\ΐΙ αίβο αντωμοσία* 

Ιι τρι-εΐ€<1 &β & ΙίίοΙβΒ : — ' Ι οαη αηά άναγνωναι. Ίϊιβγ ΕΓβ <ρια*%- 

\ι&τύ\γ Β&γ Ι άο ηοί ^ηον.' ρτοβεαιίοτβ ; ίί ίβ & φκιή-ίη- 

ΙΗ^. 1 39• άίοΐιηαιΐ ; αηά βοα-αίεβ τηα)α$ 

ιι. ρ οή] ΤΗο αηίοοεάεηί οί Μΐβνβ ίο τοαά ίί. 

ί ίβ διαβολή. Οί. 28 α, κα\ τοντ άντωμοσιαν] 8θ 24 1)• Τΐΐίβ 50 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ναι αύτών' Σωκράτης άδικβΐ κα\ π€ρΐ€ργαζ<Εται ζη- ρ. ι 

των τά τ€ ύπο γης κα\ ουράνια, κα\ τον ηττω λογον 

κράττω ποιών, και άλλους ταύτα ταύτα διδάσκων, ο 

τοιαύτη τις Ιστι' ταύτα γαρ βωράτβ και αυτοί €ν 

5 ττ} Αριστοφάνους κωμωδία, Έωκράτη τίνα €Κ€ΐ π€ρι- 

φερόμενον, φάσκοντά τβ άεροβατβΐν κα\ αλλην πολ- 

λην φλυαρίαν φλυαρούντα, ων έγω ούδβν οϋτ€ μ*γα 

Ι. ΚβΓα- οΰτ€ μικρόν πίρι επαΐω. κα\ ούχ ως άτιμαζων λέγω 

ΐΗβπι. την τοιαυτην ί,πιστημην, €ΐ τις πβρι των τοιούτων 

ίο σοφός Ιστι' μη πως Ιγώ υπο Μελητου τοσαυτας 

2. κα\ ουράνια] 8θ Ζ ; ΥΒ8Η και τά επουράνια. 8. μικρόν] 

Αοοοι•(1ΐη§ ίο Μθ6ΓΪ8, σμικρός 18 Αίίίβ. Υβί ϊη Λίδοηίη. αη<1 Ιβοογ. 

μικρός Ο0011Γ8 ηηίίΌπηΙγ. Ββ1θ\ΙΓ, ά, &11 ίηβ Μ88. ηανβ σμικρόν. 

Βιιί ίο ρΓββδ ηηίίοπηίίγ \νοιι1(1 1>6 αΓοίΐΓ&Γγ. 8ββ Ι,οϋββκ, Ρα- 
ίηοΐ. ΡαΓβ II. ϋβ θΓίηο£τ. Ογ. ίηοοηβΐ. § ι, \ν1ιο ίηβίαηοββ ραβ- 
8&2ββ ίη \ν!ιΐϋ1ι 1>οϋι Γοπηβ οββηΓ ΐη οίοββ ηβΐ^ηυοηΓηοοό! ογ βνβη 
ίη ίηβ βαιηβ ββηίβηοβ ; ϋβπι. 01. Β. 14• ρ. 2 2, Αηβί. Ηίβί. Αη. Π. 
χν. ρρ. 506, 507. Ηο αηοίββ ίτοηι Αροΐΐοηΐιιβ (Ρτοη. 63) ίηβ 

£βηβΓ£ΐ1 ρπηοίρΐβ ουκ (ξωμάλισται τα των διαλίκτων και μάλιστα τά 

των "Αττικών. ΟΓ. Ρΐιβείΐο, 90 α. Κηνίΐιιη ηιηβί οβ ίη βοηιβ άβ§τββ 
α ^ηκΐβ. 

ίβπη, Ιίΐίβ αντιγραφή 2"] &, 18 8. και ουχ ως — εστί] ΤηΪ8 18 

ηββά ίθ (Ιβδί^η&ίβ ίηβ (γκλη- λνβΙΙ-ΗΙ&Γ&βοΙ ΙΓΟΠν. 8θβΓ8,ίβ8 
μα. Βοίη άντωμοσία &ϋά άντι- (Ιββίίηβδ ΗβΓβ ίο ρΓΟηοηηββ, 

γραφή \νβΓβ ρΓορβΓίν βαίά ο£ οβίοτβ &η &η(1ίβηββ \νηο \νοα1(1 

ίΐιβ (Ιβ/βηάαηί'δ ρίβα, ρΓβββηίβοΙ η&νβ \νβ1οοπιβά ίί, & βοηάβιη- 

ΐη \νήίίη£ &ηά β^ογπ ίο, ΐη η&ίίοη οΐ Βίικίίββ α^αίηβί τνηίοη 

Ιαβ άνάκρισις, ογ ρΓβΙίηιίη&Γγ &ί οίηβΓ ίίπιββ ηβ ηαά ίτββίγ 

ρΓοβββαίη^ οβίοΓβ ίηβ Ατοηοη (ΙβοΙαΓβά ηϊαΐδβΐί, οη ίΐιβ αοηυΐβ 

ΒββίΙβηΒ. Βαί &8 ίηβ ίγκλημα §ΓοηηοΙ (ι) ίη&ί Κητηαη η&ίητβ 

\^&8 Ιίκβννίδβ ίηβη ρΓβββηίβά ίη οη§ηί ίο 1>β Βίηάίβίΐ ηΓβί, Χβη. 

Μττίίίη^ αηά 8\νοπι ίο, ίΐιβ 8&πιθ ΪΙβηι. Ι. ΐ. 1 2, αηά (2) ίΐιαί ίΗβ 

\νοΓ^β ο&ηιβ ίο οβ αρρίΐβά ίο ίί Ρηνβίοΐβίδ ^οί ΐηνοΐνβιΐ ίη ςηββ- 

αΐβο. 8βο ΙηίΓΟίΙ. ρ. ίχ. ίίοηβ \νηίοη \νβΓβ Γβαΐΐγ οβνοηά 

7• 2»» ίγω] ΤΙιβ &ηίβοβ(1βηί ίΐιβ ροννβΓβ οί ίΐιβ Ιιηιηαη ηιίηιΐ, 

οί ων ηιαΒί οβ ίηβ ηι&ίίβΓβ ίη ίί). 1 1, βηό! &ΓΓΐνβ(1 ηιοΓβονβΓ 

ίηβ άντωμοσία, ηοί ίηβ ίηιπίθ- &ί ίηιροίβηί βοηοίηβίοηβ, ίί). IV. 

(Ιίβίβΐν ρΓβββϋίη^ \¥0Γάβ. νίί. 6, 7• 

ονδίν οΰτΐ μίγα\ Αββαβ. 00§- ΙΟ. τοσανταςλ 'ΙΙροηΒΟ^Γ&νβ 

η&ίβ, ηοί βββηβ. οί ίΐιβ οΐ^βοί ; α οΗ&τ^ 6 ' &β ^η»ί οί ρΓοηοηηο- 

Ό'\%. 6. Έπαίω 18 ίηίΓαηβίίίνβ. ίη^ ηροη ίηίιι^β οί" \ν1ήοη Ιιβ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 51 19. δίκας φυγοιμι' άλλα γαρ €μοϊ τούτων, ω άνδρες 
ά Αθηναίοι, ούδεν μίτεστι. μάρτυρας δ' αυτούς υμών 
τους πολλούς παρέχομαι, κα\ άξιώ υμάς αλλήλους 
διδάσκειν τ€ κα\ φραζειν, όσοι εμού πώποτ€ άκη- 
κόατ€ διαλεγομενον' πολλο\ δε υμών οι τοιούτοι εϊσι' 5 
φράζ€Τ€ ούν άλληλοις, ει πώποτε η σμικρόν η μέγα 
ηκουσε τις υμών εμού περί τών τοιούτων διαλεγομε- 
νου' καΐ εκ τούτου γνώσ€σθ€ στ ι τοιαύτ εστί και 
ταλλα περί εμού α οι πολλο\ λ€γουσιν. 

IV. Άλλα γαρ ούτε τούτων ούδεν εστίν, ουδέ γ* ίο 
εϊ τίνος άκηκοατ€ ως εγω παιδευειν επιχειρώ άνθρώ~ 
€ πους κα\ χρήματα πράττομαι, ούδε τούτο αληθές, 
επεί και τούτο γε μοι δοκεϊ καλόν €ΐναι, ει τις οίος 
Γ άη παιδευειν ανθρώπους ωσπερ Γοργίας τε 6 

3• τους] Η. 1)Γ»οΙεβί8. ΒαΙ ίί ντε κ&ά αυτούς }νΐΒί οβίοΓβ, ίο11ο\τ- 
ΐη£ ϋιβ ττβί^ΐιί οί Μ88., τους 18 Γβο,ίΗτβό! βν ϋιβ ΟΓββΚ. 

Γοργίας ό Αΐοντίνος, ΐΗου§1ΐ α 
8ΐη§1β ηιαη &ιη1 αηυιιπίοιιβίΐ 1>ν 

ΓίΐίνίΓ^ίββ, χίλιους μόνους στατηρας 
κατίλιπι. ΙβΟΟΓ. XV. 1 55• Ρ• ^3• 
ΤΗβ υποκριταΐ, Ιΐβ 8βΥ8, Λ. 157» 

πυκίβ πιυοίι ^τβ&ΙβΓ ίοΓίυηββ. 
Νογ ΐηάβθά ίβ δοοΓηΙββ βανΐη^ 
ίΐιαΐ ΐΗο ρΓοίίΙβ πιαο!ο \>γ ΐΗο 

8θρΗΪ8(8 \?βΓ6 £τβαί. ΤΗβ 8ϋΠ1 
¥Γΐΐίθ1ΐ δθΟΓ&1«8 ϋΙβΙΐΐίυΐΙΒ ΟβΙοΐΤ, 

2θ ο, &8 Ενβηαδ' ρποβ, 5 ηιΐη» 

(500 ίπίΠΟδ), Β06ΙΙ18 Ιο Ηβνβ 

1)οοιι &1χ>νβ Ιΐιβ ανβπι§β : Ιβο- 
οπιΐββ, χίϋ. 3• Ρ• 291, βρβ&&8 οί 

3 ΟΓ 4 11111126 (3-4ΟΟ Γγ.) &8 & 

ουηιπιοη ρήοβ. ΙβοοΓβΙβδ 1ΐΛ8 
οββη 88Ϊ(1, ίί ίβ Ιηιβ, ίο ί&νβ 
Ιβΐίβη &β πιιιοΗ 03 ίο ιηΐιι.τ Γογ 
Ιιίβ Λβίοήοβΐ οουΓββ ; Οοι^ί&β 
βηά Ρπκΐϊοιιβ «νοιι ιοο. ΒαΙ 
\ν1ΐΛί ηΐίκίο ΐΗβ ίι-θφΐθηΙΐη£ οί 

θορΗίβΙβ' 0ΟΟΓ868 βχρβηβίνβ *8Α 

ΐΗηΙ [>βορ1β ηβνβΓ ΐΗοα^Ηΐ ϋιβν 
Ιπκΐ Ιΐίκΐ οηυιΐβΐι υί ΐΐκ-ηι. ¥Τ8β ί^ηοΓαηί, — Ιΐιβ ί&ιιΐΐ Ιιβ 
1ιίπΐ8β1ί 8θ 8ΐτοη§1ν ΓβρΓθ1)8ΐ€*1 

111 υΐΙΐβΓβ. 

Ι . αλλά γαρ] ' Βυί Ιΐΐβ ίταΐΐΐ 
ίβ.' Όίζ. 147- 

3• τοις πολλού;] Α ΠΙΟίΙβϋΙ 

ντ&Υ οί δηνίιΐβ ' βΠ οί 7011." Οί. 
Ιβοογ. χνϋ. 23. ρ. 3^3» Τί ' &* ν \"* 

τά πολλά λίγυιμι ; ιιιιιΐ Κβρ. 
556 8, τά πολλά τών ίκουσίων 
συμβολαίων. 

αλλήλους δι&άσκαν τι και φρά- 
ζ<ιν] ΤΙΐΪ8 18 & ΙΐνβΙβΓΟΠ ρΓΟ- 

ΙβΓοη: ΓΗ»;. 3°^• λνΐίΐι φρά- 
ζ«.ν ϊβ Ιο \»ί βιιρρίίβά οί οοαΓββ 
άλλί/λοίί, ιίΓορρβά 1>ν αη ί(1ίοιη 
οί »1)θΓβνί&ϋοη : ΏΊα. 233• 

Ι4• &<ηηρ Γοργίας] ΟοΓ^ίββ 

ίβ βροκβη οί ογ Ιβόοηιΐββ αβ 

Ιΐβνίΐΐ^ Πΐΐκίο £Γβ&ΙβΓ ρΓο&ίβ 1>ν 

Ιβαοΐήη^ ΙΗλιι αην οίΐκτ ηκιιι 
οί Ιιίβ ρΓοίοββίοη. ΥεΙ ίΗβ βαιη 
ΨΛΒ υιχί βτη&ΙΙ : 6 Μ πλ<ΐστα 

κτησάμινος Ζ>ν ήμιϊς μνημονίύομιν, Κ Ζ 52 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

Αεοντΐνος και Πρόδικος ό Κεΐος και Ιππίας ό Ήλεΐος. Ρ• ι< 
τούτων γαρ έκαστος, ώ άνδρες, οίος τ εστίν Ιων 
εις εκάστην των πόλεων τους νέους, οϊς εξεστι των 
εαυτών πολιτών προίκα ξυνεΐναι ω αν βουλωνται, 
5 τούτους πείθουσι τας εκείνων ξυνουσίας άπολιπόντας ρ. %<. 
σφίσι ξυνεϊναι χρήματα δίδοντας κα\ χάριν προσει- 
δε'ναι. επει καϊ άλλος άνηρ εστί Ώάριος ενθάδε 
σοφός, ον εγώ τ)σθόμην επιδημοϋντα' ετυχον γαρ 
προσελθων άνδρΐ ος τετελεκε χρήματα σοφισταΐς 

ιοπλείω η ξύμπαντες οι άλλοι, Καλλία τω Ίππονικου' 
τούτον ούν άνηρόμην — εστον γαρ αύτω δυο υ'ιεε — ώ 
Καλλία, ην δ' εγώ, ει μεν σου τω υ'ιεε πώλω η 
μόσχω εγενεσθην, ε'ιχομεν αν αύτοϊν επιστατην λα- 
βείν και μισθώσασθαι, ος εμελλεν αύτω καλώ τε κάί 

ΐ5 άγαθώ ποιησειν την προσηκουσαν άρετην' ην δ' αν \> 
ούτος η των ιππικών τις η τών γεωργικών νυν δ' 
επειδή άνθρώπω εστόν, τίνα αύτοιν εν νω έχεις επι- 
στατην λαβείν ; τις της τοιαύτης αρετής, της ανθρω- 
πινής τε και πολιτικής, επιστήμων εστίν; οίμαι γάρ 

Ι4• καλώ γ* και άγαθω] 8ο Οχοη. Ιί 866Π18 υηΐ1606Βεαΐ•}τ £ο 
ΐηίΓοάυοβ α β^η&ΐοερη». 

5• τούτους π^ιθονσι] Τηβ ίηβΓβ 18 (Πΐίίβ &8 §00(1 α £θ1(1 
ϋοηβίπιοΐίοη ίβ οη&η§β<1 £γοπι £ογ ρι•ο£βδδβο1 ΙβαοηβΓβ &8 βίδϋ- 
Ιηβ ΐηβη. ίο α βηΐΐο νβΓΟ. Ό\§. \ν1ιβΓβ.' 

277• ΤΗβ θ!ΐ8η§6 οΓ ΟΟηθίΠΙΟ- 8. ονίγωησθόμην\^Ο0Τ0,ίβΒΊϊα- 

Ιΐοη ίβ ηοί §πιΙηΐΙοιΐ8, 1>αί βχ- ρϋβδ ίηαΐ Ιιβ βρβακδ £τοιη ηβατ- 
ρΓβ88β8 (ΐΓοηίοβΙ) &ιΙηηΓ&Ιίοη. 8»^ \ν1ιβη Ιιβ δΐαίοβ ΐστϊν ('νθά8(. 
Τΐιβ ραδ8&£β ίη ΤΙιβα^βΒ, 1 28 β, ίο. Καλλία] α. Οτο,ίγΙ. 39 χ °> 

18 & ΓβΓηίηΪΒΟβηΟΘ θ£ Ιηίβ ρ&8- οι σοφισταί, οισπιρ καϊ ό άδ(\φός 
8β§0, ίηοΐΐκΐίΐΐ^ ίΗθ οηαιίββ θ£ σου Καλλίαί πολλά πλίσας χρή- 
ΟΟηδίηίοΙίυη. ματα σοφός δοκίΐ (ίναι. " 0&1- 

6. προσαδάαι ] Τηβ προς 1ΐ&8 £οΐί οηιηίιιηι Αίηεηίβηδίαπι 
βί&ηιΐΒ οοπιροιιηάβά ίη. ϋβ αά- 8Π8Β εθίαϋβ ηοη πιοίΐο £αοϋβ (1ί- 
νοΓΟί&Ι &ηά ηοί ίη ίίβ ρπ?ρο- ΙίδΒΐηιηβ, ίία υί ΒΪηιρΙίοΐΙοΓ ό 

ΒΪίΐοηαΙ 8βη80. ϋΐ£. 129. πλούσιος (ϋοΟΓβίΟΓ, 86(1 βίίαηι 

7• ί'πίί και] Τηβ οοηηβοίίηβ ηεαυΐΒβίηηΐθ δακριο ροοαίϋ 
ίηουςΜ ίβ — 'μηΙ αϊ Αΐΐιεηβ ιηηχίηιβ ρπχΙί^αΒ." — Γΐδοηοι•. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 53 20. σε εσκεφθαι δια την τών υ'ιεων κτησιν. εστί τις, 
εφην εγώ, η ου ; ΪΙάνυ γε, η δ* ος. Ύίς, ην δ* εγώ, 
και ποδαπος, και ποσόν διδάσκει ; Εύηνος, εφη, ω 
"Σώκρατες, Πάριος, πέντε μνών' κα\ εγώ τον Έ,ύηνον 
εμακαρισα, ει ως αληθώς έχει ταύτην την τε'χνην και 
ούτως εμμελώς δίδασκα. εγώ ούν κα\ αύτος έκαλλυ- 
νομην Τ€ και ηβρννομην αν, εϊ ηπιστάμην ταύτα. 
άλλ' ου γαρ επίσταμαι, ω άνδρες ' Αθηναίοι. 

V. Ύπολάβοι αν ούν τις υμών ϊσως' άλλ' ω Σώ- 
κρατες, το σον τι εστί πράγμα ; πόθεν α'ι διαβολαί 
σοι αύται γεγονασιν; ου γαρ δηπου σου γ* ονδεν 
τών άλλων περιττότερον πραγματευομενου έπειτα 
τοσαύτη φήμη Τ€ κα\ λόγος γεγονεν ει μη τι επρατ- 
Τ€ς άλλοϊον η οι πολλοί' λίγε ούν ημιν, τι εστίν, 
Ίνα μη ημείς περ\ σού αύτοσγεδιαζωμεν. ταυτί μοι 
δοκεΐ δίκαια λέγειν ό λέγων, κάγω ύμΐν πειράσομαι 
άποδεΐξαι, τι ποτ εστί τούτο ο εμο\ πεποίηκε τό τε 

6. «γώ οΖρ\ 8ο Οχοη. αη<1 2 οίΗβΓ Μ88. Ζγωγ* Ϊ3 ηοΐ ^αηίαΐ 9• Ύπολάβοι αν οί*] ΗβΓβ 
δοοΓ&ΐββ, ΐΗου^Ιι βϋΐΐ οδίοηβΠ Λ^ 
οοουρΐεά \πΐΗ ΊΗβ οΐίΐ βο- 

ΟΙΙββΓΒ,' ρ&&868 ΓγΟΠΙ ίΗθ ΐΐοΐΐΐίΐΐ 

οΓ ίΐιο ίιηραΐαΐϊοηβ ουιτβηί 
β^&ΐηεΐ Ιπηι αβ & ΓορυίοιΙ σο- 
φοί ίο βη ίΐοοουηί οί ίΗβ ρβΓ- 
βοηηΐ (Ιϊ^ϋΐνΐ• Λν1ιί<-1ι ΙκκΙ 1κ•- 
ίαΐΐοη Ηίπι ίηιΐίνΐάυαίΐ^. 8ββ 
ΙηίΓοά. ρ. χχχϊν. 

ΙΟ. πράγμα] Ιη Ιίίβ ββηββ οί 
ριΐΓβιηί, ογ ρΐηη οΓ Ιίίβ ογ 
βίικίν ογ ίηβ Η^ο. α. ΟίΙο 
53 <1, τ<> τον Σωκράτους πράγμα, 
Κιιΐ1ι)'(1. 304 Λ, τοντο τον πράγ- 
ματος σφων, β, χαρίιρ γί τι πράγμα 
«στο» η φιλοσοφία. 

Τΐιο οπΙογ οί ίΐιο \τοηΐ3 ίη 
ΙΗίβ οίαιιβο ρίνοβ οπιρηαβίβ Ιο σόν' ' ΛΓΗβί 18 ΐΐ, ίηβη, ΙηβΙ ι/οη 
(βίηοβ \τβ βΓβ ηοί ίο κίοηίίίγ 
7οα \νίίη Ιίίβ σοφοί) ηβνβ 1)ββη 
βοοηΐ V 

13.(1 μη — πολλοί] Τίπ* οίαιίδο 

18 ίηβ Ο^ουυΐβ οί σον γι πραγ- 

ματινομίνον αΐΐ ίΐΐί-ίηηοο οί Ιίίβ 

νίίΐβΐγ βχίβηάβά ίάΐοηι \ν1πο1ι Ι 
ηανβ νβηίαΓβύ Ιο οβίΐ Βίηατ^ 
δίηιοίητβ : ϋΐ§. 207. Υβΐ7 
ρ&πιΐΐβΐ ίβ ΤΗιιο. V. 97» * α, ' το 

άσφαλίς ημ'ιν δια το καταστραφη- 
ραι αν παράσχοιπ . . . ., ιϊ μή π«- 
ριγίνοισθι, — ΐνΙΐβΓβ «ι μη πιριγί- 
νοισθ* ΓορΟΛίβ ίια τό καταστρα• 
φηναι. Οί. βίβο Ηοιη. Οιΐ. ϋ. 246, 
Ειπιρ γάρ κ Όίνσ*ν{ κ.λ., αλλά 
κίν αντοϋ άΐίκία πότμορ ίπίσποι, 
Ε» ττλίόι*σσί μάχοιτο. ο. Εχρο- 
ήϋοη οί 

ΙΟ Λβ τβΓϋ- 
»Μβ ρβοα- 
1ΐαπΙΐ6β 
ίη Ιιϊπιββίί, 
λνΙήοΗ 
ίΐΛά 1>ββη 
πιΐβίΑΐίοη 
Γογ Ιηοββ 
0ΓΡΙ17- 
βίοΐβί »η<1 

15 Βορίιίβΐ,— 

νϊζ. Ιίίβ 

οοηνϊοίίοη 
οί Ιίίβ Ιιοΐ- 

1θ«Τ1β88 οί 

Ιίίβ ρΓβν*- 
Ιβηί ρτβ- 
ίβηβίοηβ 
4ο &ηο*τ- 
1β%β, 54 ΠΛΑΤΩΝΟΣ όνομα και την διαβολην. άκούετε δη. και 'ίσως μεν Ρ• 20 
δόξω τισιν υμών παίζειν, ευ μεντοι ίστε, πάσαν ύμΐν 
την άληθειαν ερώ' εγω γάρ, ώ άνδρες ' Αθηναίοι, δι 
ούδεν άλλ' η δια, σοφίαν τίνα τούτο το όνομα εσχηκα. 

Βποίαν δη σοφίαν ταύτην; ψτερ εστίν Ισως ανθρω- 
πινή σοφία, τω οντι γαρ κινδυνεύω ταύτην είναι 
σοφός' ούτοι δε τάχ αν, ους άρτι ελεγον, με'ιζω τίνα ο 
η κατ ανθρωττον σοφίαν σοφοί ειεν, η ουκ εχω τι 
λεγω' ου γαρ δη εγωγε αύτην επίσταμαι, αλλ όστις 

ίο φησι ψεύδεται τε κα\ ΗΠ διαβολή ττ} εμη λέγει, και 
μοι, ώ άνδρες Αθηναίοι, μη θορυβησητε, μηδ' εαν 
δόξω τι ύμΐν μέγα λεγειν' ου γαρ εμον ερώ τον Ι. ίνομα\ Οί σοφός. 8ββ ηοίε 
ΟΠ σοφός, 1 8 Ι). 

5• ψτ(ρ κ.τ.\Λ ' Μγ Λνίεάοιη 
ΐβ ρΓεοίεβΙγ (η-ίρ) ίηαί οηΐγ \νΐβ- 
άοπι, αβ Ι ϋεΐίενε ("σως), Λνΐιΐοΐι 
Ϊ8 ρθ88ΐΙ)1β ίο πΐίΐη : ' η&πιείν 
(2ΐ ά, 23 ο), Ιίηοννίοά^ε οί ηΐβ 
ο\νη ί^ηοΓ»ηοβ. 8οοΓ&ίε8 βρβίΐΐίβ 
οί ίηΐβ &8 ^ηοιυΐβίΐββ οεο&ιΐδβ ίί 
ίιηρ1Ϊ08 ί\νο ίΐιΐη^β ; — (ι) ίΐιε 
ροδδβδβΐοη οί & είαηάαπί ογ 
ΐάοβΐ οΓ 1ίηο\ν1βά^β, \νϋ!ι ίηβ 
οοηοερίίοη οί & ηιείηοοΐ £ογ &ί- 
ίαίηίη§ Η ; άπα (2) ΒβΙΓ-^ηοΛν- 
Ιεά^ο, βυοη &8 \νοιι1<1 Γβδυΐί 
ίΐΌΠΐ ίΐιβ δοοπιϋο βγΒίεηι οί 
ΒβΙί-βχαππη&Ιΐοη (οί. 38 α,ηοίε), 
Γονββίίη^ ίηβ απιοιιηί οί βοίιιαΐ 
8ηοι•ί-οοηιΐη£. Τΐιίβ ίβ Ιίηοντ- 
1β<Ϊ£6 υηίϋ ίηβ ροβϊίΐνβ 1?ηο\ν- 
Ιβίΐ^β ίβ ίΐίίαίηβ(1, &ικ1 ίί ίΐι&ί 
ηβνβΓ ο&η ϋβ, ίΐιεη ίΐιΐβ ίβ ίηβ 
οηΐγ Ιαιονίεο^ε. βοοΓ&ίββ' ί&ΐίη, 
ηονβνει•, ίη ίΐιβ ρβΓίία! βίί&ίη- 
»ο1οηβ88 οί ροβίΐίνβ Ιαιο^ΐεα'ββ 
ηβνβΓ τκΓ&νβΓβά, &ηά Ιιίβ πιίβ- 

8ΐνίη£ ΗβΓβ Π1118ί 1)6 ΓββίΗοίβά 

Ιο ίηβ ροΒβίοίϋίν οί οοπιρίβίβ 

;ι11;ιίιιΐιι<Ίΐί. 8. η ουκ (χω τι λέγω] ' Ογ 

Βοπιβ νπβόίοπι ίηαί — Ι 1ϊηο•νν 
ηοί Ηο\ν ίο οη&Γ&οίβπδβ ίί.' Ιί 

18 801116 ρΓβ(1Ϊ03.ίβ, &1ίβΓΙ1&ίΐνβ 
\νίί1ΐ μ(ίζω η κατ ανθρωπον, \νηϊθ1ΐ 
8θΟΓ8.ίβ8 ίΐβΌοίδ ίΟ 06 &ί 8. 1θ88 
ίοΓ. Τηβ ΐίΙΪΟΠΙ 18 βη εχρε- 
ιΐίβιιί ίοΓ ίιοϋΓβνΐ&ίϊοη ; ίηβ 
δβηίβηοε ίβ ΙιιιιτϊεΛ ίο ίίδ οοη- 
οΐιιβίοη α/ΐβτ ίίδ ροίηΐ Τιαβ δββ?ι 
€Χ2>τ€8$βό, 1>γ & οίαυββ ΒυρβΓ- 
βεάίη^ ίηβ βηιιηιεΓ&ίίοη οί ίιΐΓ- 
ίηεΓ ρ&ΓίίευΙ&Γβ : οί. Βΐ£. 257, 
λνΙιβΓβ ίΗε ρΓεβεηί ρ&868£6 Ϊ8 
εερεοί&ΙΙν οοιηρίίΓεά \νΐί1ι Οογ£. 
494 °^> (Ά-) Φημί τον <νώμ€νον 

ήδίως αν βιώναι. (Β) Ώότίρον (Ι 
την Κ€φά\ην μόνον κνησιω, η «Τί 
τΐ σ( (ρωτώ ; 

12. οΰ γαρ *μον\ Οί. 8νΤϊΐρ. 

1 77 °> *Ι Ρ* ν Μ 01 άρΧ*) τ °ν λόγου 
ί'στι κατά την Εΰριπίδου Μίλανίπ- 
πην' ου γάρ (μυς 6 μΰθος αλλά 
Φαιδρού τοΰ8(. Οί. &1δ0 Α1θ. Ι. 

1 1 3 β. Τηβ νβΓββ ΐη ίΐιβ Μβ- 

Ι&ηίρρε \νΕ8 Ουκ (μος 6 μΰθος 
άλλ' (μής μητρός πάρα. 8θ ΚΐΙΓ. 
Ηβΐ. 5 Ι 3> Λόγοί γάρ ΐστιν ουκ 
(μός, σοφών δ' (πος. 


ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 55 20. λόγον, ον αν λέγω, αλλ* εις άξιόχρεων ύμΐν τον 
λέγοντα άνοίσω. της γαρ εμης, ει δη τις εστί σοφία 
κα\ οία, μάρτυρα ύμΐν παρέχομαι τον θεον τον εν 
Δελφοΐς. Χαιρεφώντα γαρ ϊστε που. ούτος εμός τε (»ιΐββί<*ΐ 
εταίρος ην εκ νέου, και υμών τω πληθει εταίρος τε 5 βη»βιη»ΐί- 

/ χ χ , Ν/Λ»»»» ^* Γ ** 

κα\ ξυνεφυγε τ>}ν φυγην ταυτην και μεθ υμών κα- βροωβ 
τηλθε. κα\ ϊστε δη οίος ην Χαιρεφών, ως σφοδρός ϋβίρΐιί), 
εφ* ο τι ορμησειε. και δη ποτέ και εις Αελφους 
ελθών ετόλμησε τούτο μαντεύσασθαι' και, όπερ 
λέγω, μη θορυβείτε, ω ανδρες' ηρετο γαρ δη, εΐ τις ίο 
εμού εϊη σοφώτερος. άνεΐλεν ουν η ΥΙυθία μηδενα 3• μάρτυρα — Δίλφοΐς] " ΤΒοΓε 
ίβ ηο ηβεά (ρ&χβ ΖβΙΙβΓ, Ρηίΐ. 
<1βΓ Οήεοηεη Π. ρ. 45• ηο * € 2 )> 
Ιο άβηγ ίηε αηίηεηίίοίί^ οί Ιΐιβ 
ογ&οΙο, ουί νε ο&ηηοί Γε^βπΐ 
ϊί &8 η&νίη£ £ΐνεη ίηε ρπιη&Γγ 
ϊηιρυΐβο Ιο δοοπιίεβ' ίουι• ο£ 
βηφήτγ. 8οοτ»ίε8 πιηβί ο&νε 
1>εεη βίΓβηά^ » Ιίηοντη ρει•- 
βοηββο Γογ ΟηβΓερηοη ίο ηβνε 
ραί ίίβ φίεβίίοη Ιο ίηε Ρ)^1ιΐβ, 
ογ Γογ ηει• Ιο η&νε ί&ΐίεη ίί υρ." 
Ιί ίβ ίηεΓείοι-ε 8ειηί-ι•ηείοπο&11χ 

ίη&ί ί1ΐ8 ΟΓ&θ1ε 18 ΙΐβΓβ ΓβρΓβ- 

βοηΙο(1 &8 ίηε ο&αβε οί δοοΓ&Ιββ' 
εοοεηίηο βηά ηηρορηίατ ρπ>- 
< ( • (Πη^. Τηε Ι&ιηοίο ίοπη, — 
σοφοί Σοφοκλής &0. — ίη ντηίοΐΐ 
Ιΐΐ€ Γ68ρθΠ8β βρρβ&Γ8 ίη ϋίθ£. 
Π. 37» βη( * 8ΐΗ(1. σοφός, 18 Λ 
Ιβίει* ίηνεηίίοη — &η εχρ&ηβίοη 
οί ίΐιε Ργίηίβ'β βίιηρίβ ηββ&ίίνβ 

<ι1 ΙΐβΓΟ. 
6. κα\ υμών — κατήλ&Ί Τΐΐίβ 

βΐΐυβίοη ίο ΟηββΓερηοη β &ηίε- 
εεάεηίβ ίβ αάάοά ηοί \νίίηοηί 
ρυΓ|)θββ, — Ιο άίβροβε ίηε οοηΓί 
Ιο 1ιι*8Γ ηιοΓΟ ίηάηΐσεηίΐ^ Ιηε 
βΙοΓγ ^Ιιίοΐι ίβ Ιο ίοΐΐοντ. 

Ι» θείβίΐ : — Πιο ίιιΐΐ ροίηί 

οί ΙΙλΟ ρ!ΐΓ88β πλήθα ίταΐρος 18 ίο οε ίοαηά ίη ίηε οοηίΓ&βί οί 
ίηε αάηεΓεηίβ οί ίηε ΤηίΓί^; 

ΠΙΟΓβ βΒρβοίβΙΙγ Ιθβ ίταϊροι οί 

Ιΐιβ ο1ί£&Γθ1ήοβ1 εΐυοβ, αηά ίΐιο 
Ιχχΐγ οί 3000 ηορΙίίεΒ ογ^μι- 
ίβε<1 1)^ ίηε Τηίι•ί ^ ίΓοηι ίηείΓ 

ρ&Γΐίβ&ΠΒ. φνγην ΓβίβΓΒ ίο Ιΐΐ0 

Βηοβεφίεηί εχρηίβίοη οί &11 
ηοί Ίικ-ΙικΚ (1 ίη Ιΐιε 3000 ίΓοηι 
Αίΐιεηβ, &η(1 ΙΗοϊγ \νίΐΗάΓ&Μτβ1 
ρΓβββηίΙγ βίίβΓ (^νηθη Ιηογ 
Γηπικί ηο Β&ίβίγ ίη Αίίίοβ) ίο 
ΤηβοβΒ, Μβ£&Γ&, ΟΓορηβ, Οη&1- 
οίβ, Αγ^οβ, &ε. ΤΙιϊβ ΆΊφϊ, αβ 
&η ενβηί βίίΐΐ νίνίάΐ^ Γεηιεπι- 
1>εΓε(1, ϊβ εβίΐεά ταντην, * ίηε Γ8- 
εεηί,' 8ο Ιβοετ. ηιβίοΙιεΒ ίί ΐ¥ίίη 
ίηε οΐιΐ ίΓοηυΙεβ ηηάει* ίηε Ρϊ- 

ΒΪ.^ί Γίΐί ϊιΐίϊί ; — την δημοκρατία* . . . 
όίί ήδη καταΚνβίϊσαν, κα\ τογ φνγάς 
τάί «πι των τυράννων κα\ τάί (πι 
των τριάκοντα γ*νομίνας, VIII. 123• 
ρ. 184. ^νίίη κατηΚθ* οί. Ιιρΐββ, 
Χ. 4• Ρ• ϊ 1 ^» 'ί ° του ν<' Γ κατι- 
ληλύθαπ• ίί ίβ ίηε Γεοο^ηίβεεί 
άεβοπρίίοη οί ίηε ΓεβίοΓαίίοη οί 
άεηιοοΓαογ &ηά εη(1 οί ίΗε είσΐιί 
ηιοηίΗβ' τεί^η οί ίΗε ΤηΪΓί^, 
Βί^ηβΙίΜίΙ 1)\ Ιΐιο βοΐεηιη π•ίιιπι 
οί ΊΊιι :ι-> Ι >"1;ι- :ιΐιΊ ίηε εχίΐεβ 
ίΓοηι ΡίΓβρυΒ ίο Αίηευβ. 56 ΠΛΑΤΩΝΟΣ σοφώτερον είναι, και τούτων περί 6 αδελφός νμΐν ρ. 21 
αυτού ούτοσι μαρτυρήσει, επειδή εκείνος τετελευ- τηκεν. VI. Σκέψασθε δε ων ένεκα ταύτα λεγω' μέλλω \> 
5 γαρ υμάς διδάξειν, όθεν μοι ή διαβολή γεγονε. ταύτα 
γαρ εγω άκουσας ενεθυμουμην ούτωσι' τι ποτέ λέγει ΟΟΙΙΓββ οί 

βχρβτί- 

!ΐι. ιι( •; ογ 
ντΗίοΙι Ιιβ 

βπηβάϋι&ι ο θεός, και τι ποτέ αινιττεται; εγω γαρ οη ούτε 
μέγα ούτε σμικρόν ξυνοιοα εμαυτω σοφός ων τι ουν 
ποτέ λέγει φάσκων εμε σοφώτατον είναι; ου γαρ 

*°δήπου ψεύδεται γε' ου γαρ θέμις αύτω' καϊ πολύν 
μεν χρόνον ήπόρουν, τι ποτέ λέγει, έπειτα μογις 
πάνυ επϊ ζήτησιν αυτού τοιαύτην τινά ετραπομην. 
ήλθον επί τίνα των δοκούντων σοφών είναι, ως ο 
ενταύθα, εϊ περ που, ελεγξων το μάντεων και άπο- 

ΐ5 φανών τω χρησμώ οτι ούτοσι εμού σοφωτερος εστί, 
συ δ' εμε εφησθα. διασκοπών ουν τούτον — ονόματι 
γάρ ούδεν δέομαι λέγειν, ην δε τις τών πολιτικών, 
προς ον εγω σκοπών τοιούτον τι επαθον, ω άνδρες 
' Αθηναίοι — και διαλεγόμενος αύτω, εδοξε μοι ούτος 

2οο άνήρ δοκεΐν μεν είναι σοφός άλλοις τε πολλοίς Ι. άδίλφόϊ] Οη9ΒΓ60Γ&ίβ8 : 

Χβη. Μβπι. II. ϋί. ι. 

2. μαρτνρησ(ΐ\ Τηβ μαρτυρία 
ϊβ ίο 1>ο βυρροββά ίο £ο11ο\ν αί 
οηοβ. Ιηίπχΐ. ρ. χνϋί. 

ΙΟ. οΰ γαρ θέμις αύτω] 0£. 
ΡίηιΙ. Ρ)τίη. IX. 42, τον ου θΐμι- 
τυν ψ(ύδ*ι Θιγ(~ιν. 

Ι7• των πολιτικών] Ιη Ϊί8β1£ 
ίηίβ νοπΐ τηβαηβ ηο ιηοΓβ ίη&η 
' βία&Βπι&η/ ίη ίηβ Ββηββ ίη 
Λνΐιίοη ΐί ηιί§ηί ηανβ 1)ββη αρ- 
ρΐίβόΐ ίο Ρβηοΐββ, βηίΐ Ϊ8 αρρίϊβο!, 

ρίνβΓβ αικί ΒβίίΙοΓβ ο£ Ηβΐΐαβ. 
Βαί »η Αίηοηί&η ο£ ΡΙ&ίο'β 
ίίιηο ερβ&ΐόιψ οί Αίηβη8 \νοιιΜ ηιβαη \)γ πολιτικοί ίηαί ο1λ98 ο£ 
πιβη \νηο πιαοΐβ ριιοΐίο 1)ΐΐ8ίηβ88 

3. ρΓοίβθθΐοη, — τούί πολιτικούς 
λΐγομίνους (Ροΐίίία 3<>3 ε )• ^-8 

άίΒίίη^ηίβΙιβά ίτοπι ίηβ ρήτορα, 
ίηογ 'ννβΓΘ ιηβη \ν1ιο Βοιι^ηί 
αρροίηίιηβηίδ ίο ρυυΐίο ο£ηοβ3, 

ντίΐϋθ ίΐΐβ ρήτορα ΛνβΓΟ ρΐΌ- 

£β88Ϊοη&1 8ρβα1ίθΓ8 ίη ίΐιβ Εο- 
οΐββί». 0£. 236, αηά εββ ΙηίΓοό!. 
ρ. χ. ηοίβ ι. 

19. διάλίγόμ€νος αύτω, «δο£ί 

μοι] Τηίβ ίηνβΓδΐοη ο£ §ονβπι- 
πιβηί Ϊ8 ο£ εοπιηιοη οοουττοηοθ 
&ιηοη§ ίΗβ £ογπ)8 ο£ ο1ιαη£θ(1 
οοηβίπιοίίοη : ΌΊ§. 271. ?δοξ( 
Ϊ8 Ί εαηιο ίο ίΐιίηΐί,' Λ9 3 2 '• ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 57 

ι 2ΐ. άνθρώποις καϊ μάλιστα εαυτω, είναι δ οΰ' κάπειτα 
ά επειρώμην αύτω δεικνύναι, οτι οιοιτο μεν είναι σοφός, 
είη δ' ου. εντεύθεν ουν τούτω Τ€ άπηχθόμην και πολ- 
λθί$• των παρόντων, προς εμαυτόν δ ουν άπιών ελο- 
γιζόμην ότι τούτου μεν του ανθρώπου εγω σοφώ- 5 
τερός ειμι' κινδυνεύει μεν γαρ ημών ουδέτερος ούδεν 
καλόν κάγαθόν ειδεναι, άλλ' ούτος μεν οϊεταί τι ειδε- 
ναι ουκ ειδώς, εγω δε, ωσπερ ουν ουκ οιδα, ούδε 
οίομαι' εοικα γουν τούτου γε σμικρω τινι αύτω 
τούτω σοφωτερος είναι, Οτι α μη οιδα ούδε οίομαι ίο 
ειδεναι. εντεύθεν επ άλλον τ)α των εκείνου δο- 
ο κούντων σοφωτερων είναι, και μοι ταύτα ταύτα 
εδοζε' και ενταύθα κάκείνω κα\ άλλοις πολλοίς 
άπηχθόμην. 

VII. Μετά ταύτ ουν ηδη (φεζης ηα, άίσθανόμε- 1 5 
νος μεν κα\ λυπού μένος κα\ δεδιώς οτι άπηχθανόμην, 
Ομως δε άναγκαΐον εδοκει είναι το του θεού περϊ 
πλείστου ποιεΐσθαι' Ιτεον ουν σκοπούντι τον χρηο•- 
μόν, τι λέγει, επί απαντάς τους τι δοκούντας εϊδεναι. 

•. 22. καϊ νη τον κύνα, ω άνδρες Άθηναΐοι' δει γαρ προς *ο 
υμάς τάληθη λεγειν' η μην εγω επαθον τι τοιούτον" 
οι μεν μάλιστα εύδοκιμούντες εδοξαν μοι ολίγου δεΐν 
τού πλείστου ενδεεΐς είναι ζητούντι κατά τον θεόν, 
άλλοι δε δοκούντες φαυλότεροι επιεικέστεροι είναι 
άνδρες προς το φρονίμως εχειν. δει δη ύμΐν την 2 5 
εμην πλάνην έπιδεϊξαι ωσπερ πόνους τ ίνας πονούν• 

2θ. νη τον κύνα] ΛΫΤιαί ΨΒ8 πιοιιΐη οί βοοπιΐββ. Ιη Απ- 

πιβαηΐ \>γ Ιηίβ οβίΗ ΐβ οίβω• βίορη. Υββρ. 83, λ βίβνβ, δοβίαβ, 

ίτοιη Οογ£. 4^2 Ι), μα τ6ν κύνα ιιβββ Ιηβ βαπιβ οαίΗ. 
τον Αίγυιττίων θ*όν, — ΐΗ&1 19, ίΐιο 23. τον πλίίστον <ι&*ίς] 0£ 

άθ£-\ΐΟβΛ\θ<\ ΟΓ, ΠΙΟΓβ οοιτοοίΐ^, Ειιΐ1ΐ)•<1. 2$2 Ο, τον ίσον ήμΐν 

^Ιαιί-Ηοοίΐοά ΑηιιοίΒ. Ιη ΡΙηΙο «'κδη η 9η *\<ίονος. 
ίηίε οβίΗ ίβ οηΐ^ Γοιπκΐ ίη Ί 1»• • 58 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

τος, Ίνα μοι και ανέλεγκτος η μαντεία γένοιτο, μετά ρ. 2: 
γάρ τους πολιτικούς τ\α επί τους ποιητας τους τε 
των τραγωδιών κα\ τους των διθυράμβων και τους \> 
άλλους, ως ενταύθα επ αυτοφώρω καταληψομενος 
ί,εμαυτον άμαθεστερον εκείνων οντά. άναλαμβάνων 
οΰν αυτών τά ποιήματα, α μοι εδοκει μάλιστα πε- 
πραγματεύσθαι αύτοΐς, δνηρώτων αν αυτούς τι λε- 
γοιεν, ϊν άμα τι κα\ μανθάνοιμι παρ αυτών, αίσχυ- 
νομαι ούν ύμΐν ειπείν, ω άνδρες, τάληθη' όμως δε 
ίο ρητεον. ως έπος γάρ ειπείν ολίγου αυτών άπαντες 
οι παρόντες αν βελτιον ελεγον περί ων αυτοί επεποι- 
ηκεσαν. εγνων ουν κα\ περί των ποιητών εν όλιγω 

Ι. κα\ αι/ίλίγκτοί] Η'β ΟΟΐν)βθίΐΙΓ6 καν (λίγκτός (ΐ) 18 Π16Γ6 βοη- 

^είηι•ε ; (2) \νοη1<1 ηοί §ίνβ ίηβ 8βηββ Ιιβ "ϊνΪΒΐιβΒ, βίηεβ Λίγκτόί 
18 ηοί ' εοηΐΓβάίοίβά ' βυί ' &<1ιηίίίίη§ εοηίΓ&όϋείίοη ;' &ηά (3) ί£Η 
(Ιΐά, \νου1(1 εροΐΐ ίηε £εηεΓ»1 πιεαηΐη^, βΐηεε δοεπιίεβ' 1β8(ϋη§ 
ρΗηείρΙβ ί1ιι•ου§ηοηί ίβ ίηαί ίηβ οπιείε πηΐΒί οε Ιτηβ, &ηά ίΐιαί 
ϊΐιε ρτοοΓ οί ίηίβ \νοιιΜ οοπιε οηί είπιηΐί&ηβοηεΐ^ Λνΐίη ίηβ ίι•υβ 

861186. 12. (V όλίγω] Η'β 00η)εείηΓ8 ίνΐ λόγω 18 1166(11688. ΓοΓ 

«V όλίγω ιηοαηδ Ιηβ δαιυβ, νΐζ. ' ΐη βηοΓί,' ηοί ' ίη α βηοΓί ίΐηιβ ; ' 

^βί Ιίΐίβ ίν βραχύ, 8)'Πΐρ. 21 7 », «'" (λαχίστω, ΙδΟβΓ. ί. 4°• Ρ- Ι Ι• 

Οί εουΓββ ίι/1 λόγω οεοηι-8 &1έ•ο, β. £. Ι^Βίββ, χίϋ. 38• Ρ• 1 33 > βη( 1 
Η ππ§ηί ηανε ατ^ηεά βοηιείηϊηο; ίΐΌΐη ίΐιβ νβηα-ίΐοη οί ι•εα<1ίη£ 
οείντεεη κατ ολίγοι/ αη(1 κατά. λόγοι/, ΤΊιαο. νΐ. 34• ηιβά. 

Ι. Ίνα μοι — γί'ι/οιτο] ' "\νίίη άΐδίίηοί ίτοπΐ ίη&ί θ£ μαντύον, 

ίηε οΐ^εεί οί ήη<1ίη£ ροβίίίνεΐγ \νηίεη \ναβ ίηβ /οηη ο/ ιυοτάβ 
ηηίηιρε&οη&οίε ρΓοοΓ οί ίΐιβ ίη \νηΐε1ι ίηβ οι-αείβ \να3 §ίνβη ; 
(Ιΐνίηβ <]βο1αΓ&Ιίοη.' Α άοηοΐβ μανηία ϊβ ίηβ ιηβαηίηρ οί ίηβ 

Ιϊΐι;ιΐιϊΐ ι-_Γ 18 \νΓ&ρρβθ1. ηρ ίη μοι, μανπίον' Ά (Ιϊείίηείίοη ίο ίβεΐ 

— ίί ϊβ 1>οίη '\)γ ναγ α^εηο^' λνηίεΐι Λνε Ιιανε οηΐ^ ίο τειηειη- 

βηά ' Γογ ηι^ Βαίϊβίαοίΐοη.' κάΊ οει• ίη&ί ίο £εί &ί ίηε ηιε&ηίη^ 

βΐβηΐηεβ ίηε εηρβπκΐιΐΐΐίοη οί ίι-οπι ίηε \νοπΐ8 λυ&8 ΐη ίηβ 

ίΙεηιοηβίΓΛίϊοη, ΛνΙιίεη α]1 ίηε ε&βε οί οΓ&εΙεβ α ρΐΌβεβδ ίη- 

\νοιΊ(1 ηιηεί αεεερί, ίο ίηβ ββΓ- νο1νίη§ εχ&εί1γ ίηαί (Ιβ^τββ οί 

ίαίηί^ \νηίβη Ιιβά ββεη ίη 8ο- άίίβεηΐί^ \νηίο1ι ευίίεά ίηε §οά 

οΓβίεβ &η βχβΓείΒβ οί ί&ίίΗ. ογ Ιιίβ ρι-ορηβί. 
μανηία ΒΪ^ηίίίεβ (ί) ίΐΐε ρΐΌβεββ 1 1, οί παρόνπς] ΨϋΥι δίαΐΐο. 

ογ Μτηίεη ΟΓβεΙεβ ατβ οοίαίηεοί, αηά α^&ίηβί ΛΥοΙί, \νβ ηιηεί 

ογ (2), 88 ηεΓε, αηά 29 α, ίηβ ίαίιε ίηίβ ίο πιεαη ' ίΐιοββ ριο- 

ί'αβί 0Γ&εη1&Γΐγ εοηιπηιιποΕίβϋ. βεηί αί β&εΐι ββνβΓ&Ι ίΐηΊβ,' &ηά 

Τηίβ βΐρηίήεηίΐοη βίϋΐ τεηιαίηβ ηοί ' ΐΗβ ρΓββεηί ηηιΐίεηοο.' ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 59 τούτο, οτι ου σοφία ποιοΐεν α ποιοΐεν, άλλα φύσει 
οτιιη κα\ ενθουσιάζοντες, ώσπερ οι θεομάντεις κα\ οι 
χρησμωδοί' και γαρ ούτοι λεγουσι μεν πολλά κα\ 
καλά, ίσασι δε ούδεν ων λεγουσι. τοιούτον τι μοι 
εφάνησαν πάθος κα\ ο'ι ποιτγται πεπονθοτες' κα\ α μα 5 
ησθόμην αυτών δια την ποίησιν όιομενων κα\ ταλλα 
σοφωτάτων είναι ανθρώπων, α ουκ ήσαν. άττ^α ουν 
κα\ εντεύθεν τω αύτω οιομενος περιγεγονεναι, ωπερ 
και τών πολιτικών. 

VIII. Ύελευτών ουν επ\ τους \ειροτέχνας τ}α' ΙΟ 
εμαυτώ γαρ ξυν{}δειν ούδεν επισταμένα), ως έπος 
ειπείν, τούτους δε γ τ)δειν οτι ευρησοιμι πολλά κα\ 
καλά επισταμένους, και τούτου μ€ν ουκ έψεύσθην, 
άλλ' ηπίσταντο α εγώ ουκ ηπιστάμην και μου ταύττ) 
σοφώτεροι ήσαν. άλλ\ ω άνδρες Αθηναίοι, ταύτον '5 
μοι εδοξαν εχειν αμάρτημα, όπερ και οι ποιηταί, και 
ο'ι άγαθο\ δημιουργοί" δια το την τέχνην καλώς έξερ- 
γάζεσθαι έκαστος ήξίου κα\ ταλλα τά μέγιστα σο- 
φώτατος είναι, κα\ αυτών αύτη η πλημμέλεια εκεινην 
ο την σοφίαν άποκρύπτειν' ωστ έμε εμαυτον άνερω - 2 ° 

20. απόκρυπταν] ΤΗίβ ίβ ΐΗβ Γοβχΐΐη^ οί οηο Μ8. Φ. Τηο 
ίΙοΓηίιΐΒΐιί Γ6&ι1ίΐ)£ οί ίΐιβ Μ88. (ίηο1ιΐ(1ίη§ Οχοη.) ίβ άποκρίππι. 
Τηβ οάίίοΓβ η&νο ββροιΐ8€<1 άπίκρνππν ουί ευοη α ίβχΐ \νοιι1ί! 
ηοΐ βοοοιιηΐ ίοΓ βιιοΗ α νβηβηΐ 88 άποκρύππι ίη Ιΐιβ οββί Μ88. 
Απόκρυπτα ίΐββίί 18 ΒΟΒΤΟβ\γ ροεβίΐϊΐβ (οη Ιηβ ρΗηοίρΙβ οί πΐπραγ- ΊΤΐβ Π8&£6 Οί ίΗβ ΟΓ8ίθΓ8 

ρΓονββ Ιηίβ ; οί. ΑηΙίρηο ϋ. Α. 
α. 9• Ρ• 1 1 6, αηά (ββρ.) γ. 5• 
Ι Ιΐ8| ονί«1ί γαρ όστις τών παρ- 
όντων οίκ αν οκνηρότερος . ... ην. 
1*78188 Π868 111 ΐΗθ 881116 ΙΙΚ'ίΙΙΙ- 

ίη£, ουί νίΐηοηί ΐΐιβ ββπιβ ροβ- 
βΠιϋίΐγ οί αηοβίίοη, οί παραγ*- 
»όμ<νοι. Τΐιο οχρΓβδβίοηβ υββιΐ, 
ντΗβϋιβΓ ίοΓ Ιηβ Αυόϋεηϋβ ογ 
Γογ Λλ 0ΟθΚ| 8Γβ (1ΐΠ• β. £. Αηίίρηο νί. ΐ4• ρ. 143» 

πολλοί τών πίρκστώτων τούτων 
ταντα πάντα ακριβώς ίπίστανται, 
Αΐΐίΐοο. ί. Ι39•Ρ• Ι^,ουο' υμών τών 
καθημίνων οΰδ*\ς αν ΐπιτρ*ψ*ΐ€. 

1 6. Ζίοξαν] ΤΙιβ ηοηι. ίβ καϊ 

ο'ι αγαθοί δημιουργοί. ΤΙιβ ίοΓΟβ 
οΓ Ιΐιο 80Γ. 18, 88 ίη 21 Ο, Οοζ*, 
' Ι 0&Π16 ΙΟ βββ.' 

1 8. τά μίγιστα] Ροΐίΐΐββ 8Γβ 
οβροβίαΐΐγ ιιΐι•»ιιΐ. 60 ΠΛΑΤΩΝΟΣ έυΙΓκΗ 
βχρβιΐ- 
ηι••πΙ* ΓϋΓ- 
ΛβΓ βυρ- 

Εΐίβίΐ Ιΐιο 
βγ ίο Ιΐιβ 
ίηίθηβϋ^ 
οΓίΙιβ 

ρΓβ]11<1ί<5β 

ΒοοτΛίεβ 

ίη<1ίνίθα- 

Γΐΐΐν, ϊ II Ιΐιο 

ρβποηαΐ 

βηπιίΐίββ 

\\1ιί'1ι 

βχοϋβά ; τάν ύπερ του χρησμού, πότ€ρα δεξαίμην αν ούτως ρ. 
ώσπερ εχω εχειν, μήτε τι σοφός ων την εκείνων 
σοφίαν μήτε άμαθης την άμαθίαν, η αμφότερα α 
εκείνοι εχουσιν εχειν. άπεκρινάμην ουν εμαυτω καϊ 
5 τω χρησμώ, οτι μοι λυσιτελοΐ ωσπερ εχω εχειν. 

IX. Έκ ταυτησί δη της εξετάσεως, ω άνδρ€ς 
Αθηναίοι, πολλά), μεν άπεχθειαί μοι γεγόνασι κα\ ρ. 
οίαι χαλεπώταται και βαρνταται, ώστε πολλας δια- 
βολας απ αυτών γεγονεναι, όνομα δε τούτο λεγεσθαι, 

ιο σοφός είναι, οιονται "γαρ μ€ εκάστοτε οι παρόντες 
ταύτα αύτον είναι σοφόν, α αν άλλον εξελέγξω" το 
δε κινδυνεύει, ω άνδρες, τω οντι ο θεός σοφός είναι, 
και εν τω χρησμω τούτω τούτο λέγειν, οτι η άνθρω' 
πινη σοφία ολίγου τίνος αξία εστί κα\ ούδενος' καϊ 

1 5 φαίνεται τούτ ου λέγειν τον Σωκράτη, προσκεχρησθαι 
δε τφ εμώ ονόματι, εμε παράδειγμα ποιούμενος, ωσπερ β 
αν ει ειποι οτι ούτος υμών, ω άνθρωποι, σοφώτατος 
εστίν, όστις ώσπερ Σωκράτης εγνωκεν οτι ούδενος 
αξιός εστί τη αλήθεια, προς σοφίαν. ταύτ ουν εγώ ζ: 2 3 μάτινμαι, απίίρηκα, Ρ1ΐ3Β(1θ 99 &> °ρώ ίΐ). 98 1>) ; Ιηΐί ροίηίδ ίο από- 
κρυπταν, Λνΐιϊοΐι 18 ίο οβ ςονβπιβά β^ ΐδοξί υηάβΓβΙοοίΙ Γγοπ ίδοξαν, 
\νΗίο1ι ςίνεβ αίβο ίΐιβ ββεί ββηββ. 

6. ταντησι] ΤΊΐβ -ι 18 ΠθΙ 8ΐ\ν8,) τ Β βίποΐΐγ δίικτικόν. ΙιοΙ). Ραΐΐι. 

Ραι-8 II. ρ. 230, " δδερβ ΟπώοΓββ, οΙϊ&πιβϊ άβ &1)8βηίίΙ)ΐΐ8 Ιοφπιηίυτ, 
<|•αοβ πκκίο άβδίρ^ηαηιηί οί αιιάίίοηίπιβ ςα8,8Ϊ δρβοίαικίοδ ρΓορο- 
ηυηΐ, ίοίβ. (Ιβιηοηβίχ&Ιίνο υίυηΙιΐΓ, οι; εκρίυβ βίί&ηι ηβ^ΐί^ηηΐ, βϊ 

<1θ ρΓ3Β86ηίίΙ)118." Οί. Τθυτ\, 37 β. (ξίτάσΐωί] λ^β Ο&ηηοί Γθ1- 

1ο\ν Οχοη. αηύ 3 οΙΙιογ Μ88. ίη ι-βίκϋη» «£*<»?, ννΙιίοΚ ίε ίΚο γοβιιΗ 
οΓ βη οΐά εοηΐΓ&οΙίοη ιώϊβγθ&<1. ι 5• τοΰτ' ου] Τΐιϊβ οοη]οοΙιΐΓθ 

ο( ¥. Α. Τνοΐί ττβ ηιυβί; ηββάβ &<3ορί £ογ τοΰτον οί ίΐιβ Μ88. 9- όνομα δ*€ — ιΊναι] ΙΛί. ' αηά 
Ι απα οαΐίοιΐ 1>7 ίΐιίβ η&πκ;, ίΐιηί 
Ι απι \νί8β.' ΤΗο 8ϋΙ>]οοί οι λ«- 
γίσθαι 18 [*Μ*]> ηο ^ όνομα. Αηά 
σοφός (Ιναι Ϊ8 1))τ αϋΓαοίίοη ίοΓ 
[τό] ίΐναί μ( σοφόν. ιι. το δ«] Αοοιίδ. οΓρΓοηουη 
ηβιιίβΓ, είαηάίηο; ίΌι• ΐΗβ Λνΐιοΐο 
ΒβηΙβηοβ ΐιηΐΏοάϊαίβΙ^ ίο11ο\ν- 

Ι4• και ού8ινόί' ' οτ ηοΐΐιΐιιρ; : ' 
Ιΐιο «α! Ϊ8 άί^αηοϋνο. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 61 >. 2}. μεν ετι και νυν περιιών ζητώ και ερευνώ κατά. τον 
θεόν, κα\ των αστών και ξένων αν τίνα οϊωμαι σοφον 
ειναι' και επειδαν μοι μη δοκτ}, τω θεψ βοηθών εν- 
δείκνυμαι οτι ουκ εστί σοφός, και ύπο ταύτης της 
ασχολίας οΰτ€ τι τών της πόλεως πραξαί μοι σχολή 5 
γεγονεν άξιον λόγου οΰτ€ τών οίκείων, άλλ' εν πενία 
μύρια ειμί δια την του θεού λατρείαν. 
ο Χ. Προς δε τούτοις ο'ι νέοι μοι επακολουθοΰντες, *αά 
οις μάλιστα σχολή εστίν, οι των πλουσιωτατων, β»νβ»ρπ>- 
αυτόματοι χαιρουσιν ακουοντες εξεταζομένων των ίο ί»βΐβώη^ 

. Λ / "χ, Ν ../ ,ν „ ,, οη 8<κτ»ίββ 

ανθρώπων, και αυτοί πολλάκις εμε μιμούνται ειτ ίικϋνκία- 
επιχειρουσιν αλλου? εξεταζειν καπειτα, οιμαι, ευ- ΐαιραΐΛίΐοη 

Ι \\" •_ι/ι'• Ι ! • * ' (ρΓβνίοαβΙ 7 

ρισκουσι πολλην αψσονιαν οιομενων μεν ειοεναι τι οηΐ^ & 

»/ι/ »5" 5>* »\' * » *' » "α •» οΐβββ-ϊπιρα- 

ανυρωπων, ειοοτων οε ολίγα η ουοεν. εντεύθεν ουν ί&ΐΐοη) οί 

»»» > ~ » ι. >-/ »\> />- » %Λ »» ρβτνβΓώιβ 

οι υπ αυτών εξεταζόμενοι εμοι οργίζονται, αλλ ουχίδιίιβ γοα&; 
αύτοΐς, κα\ λεγουσιν ως Έωκράτ>]ς τίς εστί μιαρώ- 
τατος και διαφθείρει τους νεους' κα\ επειδάν τις ι. μίν «τ•] Οχοη. ςίνββ μίν ΐχω «τι, 1>α1 ίη ίΐιβ Ιι&ηά οί α τβ- 
βΙογ6γ, &ηά ηοί οη Ιΐιβ ΐπιοββ οί ίηβ οΐά ΙείίβΓβ. (Οαΐβί. ^ι-οηβΐγ 
ΓβρΓββεηίβ ΐχων 03 ίηβ Γ6&άίη§. ίχων νοιιΐίΐ οβ Γβάυηιΐ&ηί, Ι&β 

«χω* φλυαρείς, &0.) 2. και ξίνων] 8θ ΟχΟΠ. ΕΠΟ! 3 ΟΐΙΐβΓ ϋΝ*. 

Ε<1<1. και τών ξίνων. ΒαΙ ίηο νβή&ίιοη ίβ ίη ίηβ βρίη! οί ΡΙβίο: 

θί. ΌΊ%. 237» Μ 1 *! Λ<ϋ Ρϋβεάο 85 β, οντη η τι αηδών και χιλιδών και 
6 ίποψ. Ι Ι . μιμούνται] 8θ Οχοη. &(.•. μιμούμενοι 18 & 0011- 

^Ιιιγθ οί Ηβπηαηη. 4• νπο ταύτης] £λ1ογ, 3 1 ^ 
ηο £ΐνββ & βοοοηά Γβ&βοη ίοι- 
&08ΐαίηίιΐ£ ίϊυηι ραΙ»1ΐο Ιίίβ. 

6. «V πενία μυρία] Οί. Ι&ξξ. 

677 £> ίοβ 1>ό»α1ϊίαϊ βχρΓβββίοη 

μυρίαν τι»α φοβεραν ε'ρημίαν, Ρνβρ. 
520 Ο, μυ ρίψ β ελτίων. 

ίηοΤαοΙ, νίίη Γββρβού 
ίο 8οοτ»ίθ8, 6Τ. νΐίΐι _ϋΐΔΐ|1>βυιη 
<. Εοιη. ϋ 3• 

II. και αίτο» — «^«τά^*•»»] ΡοΓ- ΒίβΓ οοιηρ&Γββ Κβρ. 539 °> °* 
μίΐρακίσκοι, όταν το πρώτον λόγων 
•/(νωνται, ως παιδιά αντοϊς κατα- 
χρωνται, ά»ι €ΐς άντιλσγίαν χρώ- 
μΐνοι, και μιμούμενοι τους <£<λ<- 
γχοντας αντοι άλλους ίλίγχονσι 
.... και ίκ τούτων δη αυτοί τ« 
και το όλον φιλοσοφίας πίρι *ϊί 
τους άλλον; διαβίβληνται. 

{μί μιμούνται] 1$γ ρΓαθίΪ8Ϊΐ1^ 

υροη οαοΗ οίΗβη 62 ΠΛΑΤΩΝΟΣ αυτούς ερωτά, ο τι ποιών κα\ ο τι διδάσκων, εχουσι 
μεν ούδεν ειπείν, άλλ' άγνοοΰσιν, ίνα δε μη δοκώσιν 
άπορεϊν, τά κατά. πάντων των φιλοσοψουντων πρό- 
χειρα ταύτα λεγουσιν, ότι τα. μετέωρα και τά υπό 

5γη?, κα) θεούς μη νομίζειν, κα\ τον ηττω λόγον 
κρείττω ποιεΐν. τά γάρ αληθή, οΐμαι, ουκ αν εθε- 
λοιεν λέγειν, οτι κατάδηλοι γίγνονται προσποιού- 
μενοι μεν ειδεναι, ειδότες δε ούδεν. άτε οΰν, οίμαι, 
φιλότιμοι οντες καΐ σφοδροί και πολλοί, και ζυντε- 

ιοταγμε'νως κα\ πιθανώς λέγοντες περί εμού, εμπεπλη- 
κασιν υμών τά ώτα και πάλαι καϊ σφοδρώς δια- 
βάλλοντες. εκ τούτων κα\ Μελητός μοι επεθετο κα\ 

9• ξνντΐταγμίνωί] 8θ ΒδΖ. Η \νίί1ΐ ί\νΌ Μ88. ξυντεταμίνως. 

Βηί ξυντίταγμ. ηιβαηβ 'ίη δβί αιταγ : ' ο£. -/Έβεηίη. η. 74• Ρ• 37 > 

οί ζνντίταγμίνοι ρήτορα. 4• ταύτα] Ιιαίίη ίβία ; ίάίο- 
πιαίΐοαίΐ^ βχρΓΘββίνβ ο£ εοη- 
ίεηιρί, ΐ)Ί{ξ. 3 1 8. 

οτι τά μίτίωρα] ΧΙηάβΓβίβηά 
ζητώ ΟΓ ίηβ Η^β, 1>7 εοηι- 
ρβΓίδοη ο£ 19 Ι). 

12. €κ τούτων] Ίί Ϊ8 υροη 
11ιΐ8 ίοοίίη^' — η&τηβΐ^ ΐΠαί, ο£ 
αη οία" ^βηβΓαΙ ρΓθ|υάΐοβ, α§- 
£Γαναίε(1 ογ 8υρβΓνβηίιι§ ρβΓ- 
Βοηαΐ αηίηιοβίίγ, — 'ίηαί Ι απι 
ηοΛν αϋαΛβά \>γ' &ο. Τηβ 
ιηεαηίη^ 'ίη οοηββφίεηοβ ο£' 
\νου1(1 Ϊ3β ίοο 8ίι•οη£, "Βοΐ,ΐι £ογ 
Ιΐιβ εβηββ ΙιβΓβ, &ηά £ογ ίΐιβ 
ία'ίοηιαίΐο υβε ο£ ίηε ρΐιταβε ; 
ε£. Ό'\(ξ. 1 1 6 : ίηβ ιηεαηίη^ 
'υροη ίΐιβ Βίτεη^ίη ο£' \νουΜ 
αίβο εχεεβά ίηε \ναιταηί ο£ ίηε 
Οτββίε, ίηου^Η ηοί ο£ ίηβ βεηβε, 
ϋ£. 19 ιΐ, Ό δη και πιστίνων Μί'- 
λ»;τοί κ. τ. λ. 

και Μίλητο: — ρητόρων] ϊ*ΟΓ 
αη αοεουηί ο£ 8οοταίε8' ίητεε 
αοοιΐ8€Γ3 αηά ίηείτ πιοίίνεδ, αηά ο£ ίηε οΐαδβββ ο£ ρβΓ- 
Βοηβ εαΐΐείΐ ηβΓβ πολιτικοί αηιΐ 

ρήτορα, 866 ίηί,Γοά. ρ. Χ. 

ηοίβ ι. 

Τ1ΐ6 δημιουργοί &Γ6 ΗθΓβ ίοΐηεά 
\νάίη ίΐΐθ πολιτικοί, οβεαυβε Αη^- 
ίυβ ΓβρΓ686ηΐ6ά & ΐΓ&άβ 1ιίηΐ86ΐ£, 
αη(1 ηβΓοίη \ναδ ουί οηβ ο£ πιαη γ 
ίηβίαηεββ ο£ ίηε βαπιε εο^υηο- 
ίίοη ο£ ριίΓδαίΐΒ ίη ίηοβε ίίηιεβ 
&ί Αίηεηβ. 8οοΓ&ίβ8 \ναδ \νοηί 
Ιο βρβ&ΐί 8ΐΪ£ηίΐη§1γ υ£ πιβεηαη- 
ίεαΐ αΓίδ (Χεη. (Εεοη. ίν. 3)> 
— & νΐβ\ν Λνηΐοα \νοα1(1 βββπι ίο 
οοηηεοίι ίίββΙΓ \νίίη Ιιΐβ ρΓαΐδβ 
ο£ σχολή (ϋίθ£. ϋ. 3 1 ! -^1- ναΓ. 
χ. 14): &η(1 α οοηνεΓβαίίοη, ίη 
Λνηίοη ηε ρΓεββεά. αη υηεοηι- 
ηιεΓοΐ&Ι νίενν ο£ βίΐηεαίίοη υροη 
Αη}τΙα8 1ιίηΐ86ΐ£ Λνίίΐι τείεΓεηοβ 
ίο Ιιΐβ βοή, ββεηιβ ίο ηανβ οεεη 
αηιοη^ ίηε εαηβεβ ο£ Αη^ηκ' 
ρεΐ"8οηα1 ηαίΓβά ο£ 8οεΓαίβ8. 
(8βε α§αΐη ΙηίΓοά. ρ. χϋ.) ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 63 

23. "Ανυτος και Αύκων, Μίλητος μεν ύπερ τών ποιητών ^^ Λβ 
άχθομενος, Ανυτος δε υπέρ των δημιουργών και ρτ*}*<&χ>, 

24• τών πολιτικών, Αυκων δε υπέρ τών ρητόρων ώστε, *ρνηά Λβ 
όπερ αρχόμενος εγω ελεγον, θαυμαζοιμ αν ει οίος τ ρΓοββοα- 
εϊην εγώ υμών ταύτην την διαβολην εξελε'σθαι εν 5 
όντως όλίγω χρονω οΰτω πολλην γεγονυΐαν. ταύτ 
εστίν ύμιν, ω άνδρες Αθηναίοι, τάληθη, κα\ υμάς, 
ούτε μέγα ούτε σμικρόν άποκρυψάμενος εγώ λέγω 
ούδ* ύποστειλαμενος. και τοι οίδα σχεδόν ότι τοις 
αύτοΐς απεχθάνομαι" ο και τεκμηριονότι άληθη λε'γωίο 
1> καΙ Οτι αυτή εστίν η διαβολή η εμη και τα. αίτια 
ταύτα εστί. και εάν τε νυν εαν τε αύθις ζητησητε 
ταύτα, ούτως εύρησετε. 

XI. Ώερ\ μεν ούν ων οι πρώτοι μου κατήγοροι 8βοοη<ι 
κατηγορούν αύτη έστω Ίκανη απολογία προς ύμάς' τξΌ*(«α*χ;— 
προς δε Μελητον τον αγαθόν τε και φιλοπολιν, ως ϋοηοίΐιΐιη- 
φησι, και τους υστέρους μετά ταύτα πειρασομαι β&ώωΐΛβ 
απολογεισθαι. αύθις γαρ δη, ωσπερ έτερων τούτων ιΐιβ ίηιΐίοΐ- 
οντων κατήγορων, λαρωμεν αυ την τούτων αντωμο- Γ»ίβΐγ;— 
σ'ιαν. έχει δε πως ό)δε' Έωκράτη φησ\ν άδικεΐν τους 2ο 
τε νέους διαφθείροντα και θεούς ους η πολις νομίζει 
ο ου νομίζοντα, έτερα δε δαιμόνια καινά, το μεν δη 
έγκλημα τοιούτον εστι' τούτου δε τού εγκλήματος ι. νπίρ] Λνβ ατβ Ιο ιιη(1βι•- οΗ&Γ^ββ. 

βίαηθ, ηυΐ ί Ιιαί ίΗβ αοοαββΓβ 1 1 . ή διαβολή ή *μή] Εηιρίια- 

ΜτβΓβ αοΐίης οη υοΐιαίί οί ϊΙιοϊγ βίβ Ϊ3 οί οοιίΓββ οη διαβολή. 

ΓΡβρβοϋνβ οίαββββ, ουί πιθγθΙ^• 'ΤΙιίβ ίβ,' — ί. ο. 'ίη Ιΐιίβ οοη- 

ΙΗλΙ Ιΐιο^ ΜτβΓβ Ιο οβ Γβ§&π1οά βίβίβ — ίΐιβ ρΓβ^άίοβ β^αίηδΐ 

»8 ΓβρΓβΜίηίΛίίνββ οί ίΐΐθ ίοβΐ- πιβ.' 

ίη^β οί ίΐιοβο Ικκίίοβ. 1 6. αγαθόν] 'ΡαοΗο Ιχ-ηι•- 

9• τοις αντο'ις] 1<ϋ ' ίΙίΓουβΗ ί&οίΟΓ.' 

Ιΐκ- ΜΟΜ Ιΐιίιΐ£8 : ' ΙΗ&Ι 18, ίη 20. «χ« β* πως &Αν] 8ββ Ιη- 

ΒίΛΐΐη^ Ιΐιβ Γαοΐβ Ι βπι νίιΊυαΙΙ^ Ιπκΐ. ρ. χΐν. 
ιχ'ίΐΰηιΐίη^ αικί αΐίββϋη^ Ιΐιο 64 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

*. ΡβΓνβι^ €ν εκαστον^ εξετάσω μεν. φησϊ γαρ δη τους νέους Ρ• *4 
^οαΛ. άδικείν με διαφθείροντα. εγώ δε, ώ άνδρες ' Αθηναίοι, 

άδικείν φημί Με'λητον, οτι σπονδή χαριεντίζεται, 

ραδίως εις αγώνας καθιστάς ανθρώπους, περί πραγ- 
5 μάτων προσποιούμενος σπουδάζειν κα\ κηδεσθαι, ών 

ούδεν τούτω πώποτε εμελησεν. ώς δε τούτο ούτως 

έχει, πειράσομαι κα\ ύμΐν επιδείξαι. 
τνο»η- XII. Και μοι δεϋρο, ώ Μ,ελητε, εϊπε' άλλο τι 

άϊΕίβοϋ- η περί πολλού ποιεί, όπως ως βέλτιστοι οι νεώτεροι α 

β*1)ϊ V ντ-ι ντο £ \ ~ » \ / / » 

ι. Λβ ίο έσονται ; &γωγε. ισι οη νυν είπε τούτοις, τις αυ- 
οίΐΗβ ' τους βελτίους ποιεί; δηλον γάρ οτι οίσθα, μελον γε 
σοι. τον μεν γαρ οιαφσειροντα εξευρων, ως φ#?, 
εμε εισάγεις τουτοισϊ καϊ κατηγορείς" τον δε δη βελ- 
τίους ποιοΰντα ϊθι είπε κα) μηνυσον αύτοίς, τις εστίν, 
ν*, οράς, ώ Με'λητε, οτι σιγάς κα\ ουκ έχεις ειπείν; και 
τοι ουκ αισχρόν σοι δοκεΐ είναι και Ίκανον τεκμηριον 
ου δη εγώ λέγω, οτι σοι ούδεν μεμεληκεν; άλλ' είπε, 
ώ 'γαθε', τις αυτούς άμείνους ποιεί; Οί νόμοι. Άλλ' β 
ου τούτο ερωτώ, ώ βέλτιστε, άλλα τις άνθρωπος, 
3ο όστις πρώτον κα\ αύτο τούτο οίδε, τους νομούς. 
Ούτοι, ώ Έώκρατες, οι δικασταί. ΤΙώς λέγεις, ώ 3• σπονδή χαρίίντίζΐταϊ] Οχγ- ϊΙίΟΧίφ. ίί Π&ίΐΙΓ&ΙΙ^ αίΓοπΙδ 

παοι-οη : * ίβ ρΐα^ίη^ οίΓ α ^βί βοορβ Γογ οχΐιίοϋίη^ δοοπιίοβ' 

υηίΙβΓ Βοίβηιη Γογπιβ.' Τΐιβ ΛαταοΙβι-ίβϋο ί&ίβηί, ίβ Ιβ^αΐΐγ 

ιη&οΙιίηβΓγ ο£ ϋιβ 1α\ν, "ννΐίΐι αΐΐ βροαίάιι^ ίΐαβ ουδίοπιατγ *ρώ- 

ΐΐβ Βοΐβπιηΐίγ ο£ οίΓοιιιηδΐαηοβ τ^σίί, Ιο •\ν1πϋ1ι βίίΙιβΓ ραιΐ^ 

ωκΐ βΐΐ ίΐβ ΒβποιίΒ οοηεβηικίηοβΒ, αυ&β υοιιηιΐ ίο βηοπηί. α£ ίΐιο 

ίβ Ββί, ϊη πιοίίοη \>γ Ιύνα. £ογ Ηιβ ΓΟφίίβίΙίοη οί Ιΐιβ οΟιβΓ. Ιη- 

πιογο &ιηυ8βηΐ6ηΙ. 0£. χαρανη- ϊτοά. ρ. χνϋί. 

ζόμχνος ΐιι ΐΗβ ε&πιβ ΒβηΒθ 27 1 8. άμ(ίρον!\ ' ΒβίίβΓ οϋί- 

α, \ν1ΐ6Γθ ίί ϊβ βχρίαίηβίΐ \>γ ζβηβ,' — ϋβίίβι- ίο\ναπ! οΙΙιθγβ : 

■παίζοντος. ννΙΐβΓβαβ β£\τίονς 0,1)0 νβ πιοαιίΒ, 

8. Καί μοι Κ.τ.λ.] Τΐιε βχ- Βΐήοΐΐγ 8ρε&1ίίιΐ£, 1>βίί«Γ ίη 

αηήηαίίοη ο£ ΜοΙβίιΐΒ βγ 8ο- Μιβηιβοΐνββ. 
ΟΓαίβΒ, ννΗίοΙι ηο\ν £ο11θτνβ, 


ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 65 

*4• Μίλητ*; οίδε τους νέους παιδεύειν οιοί τε εισι και 
βελτίους ποιούσι ; Μάλιστα. ΤΙοτερον άπαντες, η 
οι μεν αυτών, οι δ" ου; "Απαντες. Ευ γε νη την 
"Ηραν λέγεις, και πολλην άφθονίαν των ώφελούν- 
των. τί δε δη ; οΊδε οι άκροατάι βελτιους ποιούσιν, 5 
η ου ; Και ούτοι. Ύί δε οι βουλευταί ; Κ αϊ οι βου- 
λευταί. Άλλ' αρα, ω Μελητε, μη οι εν ττ} εκκλησία, 
οι εκκλησιασταί, διαφθείρουσι τους νεωτέρους ; η 
κάκ€Ϊνοι βελτίους ποιούσιν άπαντες ; Κάκεΐνοι. ΪΙάν- 
τες αρα, ως εοικεν, Αθηναίοι κάλους κάγαθους ποιούσι ίο 
πλην εμού, εγω δε μονός διαφθείρω, οΰτω λέγεις ; 
ΪΙάνυ σφοδρά ταύτα λέγω. Πολλοί/ γ εμού κατ- 
εγνωκας δυστυχίαν. και μοι άποκρινάι' η και περί 
ΐππους ούτω σοι δοκεϊ εχειν' οι μεν βελτίους ποι- 
ούντες αυτούς πάντες άνθρωποι είναι, εις δε τις ό 1 5 
διαφθείρων; η ναντ'ιον τούτου πάν εις μεν τις 6 
βελτίους οιός τ ων ποιεΐν η πάνυ ολίγοι, οι ιππικοί" 
οι δε πολλοί εανπερ ξυνώσι και χρώνται ΐπποις, δια- 
φθείρουσιν ; ούχ ούτως έχει, ω Μ,ελητε, και περί 
Ίππων και των άλλων απάντων ζώων ; πάντως δη- » 
που, εάν τε συ κα\ "Ανυτος ου φητε εάν τε φητε' 
πολλή γαρ αν τις ευδαιμονία είη περ\ τους νέους, ει 
εις μεν μόνος αυτούς διαφθείρει, οι δ* άλλοι ώφε- 
ο λούσιν. άλλα γάρ, ώ Μί'λτρτί, Ίκανώς επιδείκνυσαι 
οτι ούδεπώποτε εφρόντισας τών νέων, κα\ σαφώς 25 
άποφαίνεις την σαυτού άμελειαν, οτι ουδέν σοι μ*με- 
ληκε περ\ ων εμε εισάγεις. 24- άλλα γαρ] ' Βυί Ιΐιβ ΙηιίΗ ρΐβγ ιιροη νοπίβ ίβ (ΙοηΜοββ 

»;' Ββ αΒοτθ 19 ε, &ο• 1^• ΐηΙ<*ιι«1<*^1 ; 8©β 8βνβΓ&1 ίηκί&ηοββ 

1 47• ί» ΙΊίΐΙυ βοΟβοΙβά ΌΊ(ζ. 3 2 4• 

20. άττοφαι'κίίί άμίΧιιαν] Ββ- Ιη ΐΐπ» 0»8€ ΐΐΐβ ρπ>ΐΜΐϊ)ί1ί()' 18 

ΙΐΤββΠ αμ*Χααν ιιΐιιΐ Μ«'λττ* & κΐΓΐΊΐ^ίΙΐνηβΐΙ 1>Υ ΐΐκ <<>118ίΛηΙ 66 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

2. «ίο XII Τ. Έτι δβ ημΐν είπε ώ προς Δώ? ^ϋελητε, ρ. 

οίίΐ. ποτερον εστίν οικειν αμεινον εν πολιταις χρηστοις η 

πονηροΐς ; ώ να»/, άποκριναι' ούδεν γαρ τοι χαλεπόν 
ίρ τω. ούχ οί μεν πονηροί κακόν τι εργάζονται τους 
5 άει εγγυτάτω εαυτών οντάς, οι δ αγαθοί αγαθόν τι ; 
Πάνυ γ*. Εστίν ούν Οστις βούλεται υπό των ξυ- 
νόντων βλαπτεσθαι μάλλον η ώφελεΐσθαι ; άπόκρι- ά 
ναι, ώ γαθε'• κα\ γαρ ο νομός κέλευα άποκρίνεσθαι. 
εσθ Οστις βούλεται βλάπτεσθαι ; Ου δητα. Φε'ρε 

ιοδή, πότερον εμε εισάγεις δεύρο ως διαφθείροντα τους 
νεωτέρους κα\ πονηρότερους ποιοΰντα εκόντα η άκοντα ; 
Έκόντα εγωγε. Ύί δητα, ώ ΝΙελητε ; τοσούτον συ 
εμού σοφώτερος ει τηλικούτου οντος τηλικοσδε ων, 
ώστε συ μεν εγνωκας Οτι οι μεν κακο\ κακόν τι εργά- 

τξζονται άε\ τους μάλιστα πλησίον εαυτών, οι δε άγα- θ 
θο\ αγαθόν εγω δε δη εϊς τοσούτον άμαθιας ηκω, 
ώστε καΐ τούτ αγνοώ, ότι, εαν τίνα μοχθηρόν ποιήσω 
τών ζυνόντων, κινδυνεύσω κακόν τι λαβείν άπ % αυ- 
τού, ώστε τούτο το τοσούτον κακόν εκών ποιώ, ως 

2ο φης συ ; ταύτα εγώ σοι ου πείθομαι, ώ ΝΙε'λητε, 
οίμαι δε ουδέ άλλον ανθρώπων ούδενα' αλλ η ου ρ. 
διαφθείρω, η ει διαφθείρω, άκων, ώστε συ γε κατ 
αμφότερα ψεύδει. εϊ δε άκων διαφθείρω, τών τοιού- 
των κα\ ακουσίων αμαρτημάτων ου δεύρο νομός εισα- 

2ξγειν εστίν, άλλ' ιδία λαβόντα δίδασκε ιν κα\ νουθετεΐν ΓβΟΧΙΙΤβηοβ οί ί1»0 ,ίυχίβρΟΒΙ- οϊ«, & προς Διόϊ, ην δ' ί'γώ, αη(1 

Ιΐοη; βββ 24 ο αυονβ, αη<1 26 β υβίοντ. 

26 Ι) οβίοντ. 8. ό νόμος] 8οβ ηοίο, 24 ο. 

Ι. «7Γί — Μίλιρ-ί] Τΐΐθ βά- Ι3• τι^λικοσδί] ΜβΙβίΛΐβ \ναβ 

<1γ688 2> Μίληη Η&8 8υίίθΓ€(1 α. νβτγ γουη§ ιη&η : οί. Ειι- 

ΙηιββίΒ 1)γ Ιΐιο ΐηΙβΓί&είη^ οί ίΗ^ρΗ. 2 ο, ο, αικί 1><ϊ1ο\? 26 ο 

ί/πί προς Διόρ >νΗ1ι Η : ΌΊβ. οχίτ. — 8ία111). 
288. 8οβ αίβο Κβρ. 33 2 °> τ, ' ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 67 δηλον γαρ οτι, εαν μάθω, παύσομαι ο γε άκων ποιώ. 
συ δε ξυγγενεσθαι μεν μοι και διδάξαι έφυγες και 
ουκ ηθελησας, δεύρο δ* εισάγεις, οι νόμος εστίν είσά- 
γειν τους κολασεως δεομενους, άλΧ ου μαθήσεως. 

XIV. 'Αλλά γάρ, ω άνδρες Αθηναίοι, τούτο μίν 5 
δηλον ηδη εστίν, ο εγώ ελεγον, οτι Μελητω τούτων 
ούτε μέγα ούτε σμικρόν πώποτε εμελησεν' όμως δε 
δη λέγε ημϊν, πώς με φτ/ς διαφθείρειν, ω Με'λητε, 
τους νεωτέρους ; η δήλον δη οτι κατά. την γραφην, 
ην εγράψω, θεούς διδάσκοντα μη νομίζειν ους η πόλις " 
νομίζει, έτερα δ* δαιμόνια καινά ; ου ταύτα λέγεις ότι 
διδάσκων διαφθείρω ; Πάνυ μίν ούν σφόδρα ταύτα 
λέγω. Π/305* αυτών τοίνυν, ω Μ,ελητε, τούτων τών 
θεών, ων νύν ό λόγος εστίν, ε\πε ετι σαφεστερον και 
εμο\ και τοις άνδρασι τουτοισί. εγω γαρ ου δύναμαι *5 

ιθεϊν, πότ€ρον λέγεις διδάσκειν με νομίζειν είναι 
Γ ΐνας θεούς, και αύτος άρα νομίζω είναι θεούς, και 
ουκ ειμϊ το παραπαν άθεος ούδε ταύτ•η αδικώ, ου 

ιεντοι οΰσπερ γε η πόλις, άλλ' έτερους, και τούτ 
"ΐν ο μοι εγκαλείς, οτι ετερους' η παντάπασί με *° 

τ)ς ούτε αύτον νομίζειν θεούς τους τε άλλους ταύτα 
διδάσκειν. Ύαύτα λέγω, ως το παράπαν ου νομίζεις ΒβΗβΓοί 
68ΐαΙ>1ΐϋΗε<1 

ββΙϋη£ 
ΓογΙΗ οί 
βίπιη^θ 
βρΐηίοαΐ 

&Π81ΤβΓβά 

1>7 Γβθυο- 
ίι>£ Μβίε- 
Ιυβ Ιο λ 
οοηίτ»- 
(ΙίοΙίυη. 2. ϊφνγα) ' ΌΉΙδϊ (Ιβοΐίηβ.' 
Οί. Αγ. Αοη. 7^7» Κά|«λαν黀»ι» 

χρη τΰ λοιπόν, καν φνγη τιγ ζη- 

μιαΰν. \νΐΐΗ ΡΙ&ίο, ηο^τβνβι•, 
Ιΐιΐδ πΐ6&ηίη£ οί Ιΐιο >νυπ1 ίβ 
ϊοογο οοηιπιοη ίη ίηβ οοπι- 
{•οιπκΐ οΊαφ*νγ€ΐν. Οί. 8ρηρ. 
174 & • «φνγίΓ ηικί ουκ ηθ. 
Μη & η^τΒ&Γοη ρΓοΙβΓοη, 
ίΗου^Η ηοί & 8ΐπ>ης1γ ηιηΓίαιΙ 

006. 

7• οΰτι σμικροί] ΑΰΟϋβ. 

ΟΟ^ΠβίΡ αίίΟΓ ίμίΚησιν, ηοί ηοηι. ίο ΐμ*Κψτ€ν. Τ&&.• 6. 

1 4• &>ν νχιν\ ' ΛΥ'ηοηι Ιΐιο αι•- 
£υηιβηΙ βί ρι-οββηί οοηοβΓηβ:' 
βηαίνβ^ηί Ιο οί{ λίγομτν &8 
(1ΪΒΐίη£υΪ8ηβ<] ίΓοπι ιηρ\ Ζ>ν λ«'- 
γ>μχν. — 8ί»11ο., ήξήΙ\γ. Οί. 

8ορΗ. 263 &, σον ϊργον δη φρά- 
ζαν ίτ*ρι ου τ «στί κα\ ότου 
[ό λόγο*], Ι«£2. 678 &, ϊπ$λί•« 
και ττολιτίίαί πίρι κα\ νομοθίσίαί, 
Ζ>ν νυν ό \άγος ήμϊν παρ*στηκ*ν, 
. . . μνήμην ίΐναι. Ύ 2 68 ΠΛΑΤΩΝΟΣ θεούς. Ώ θαυμάσιε Νίελητε, ίνα τι ταύτα λέγεις ; ρ. 26 
ούδε ηλιον ούδε σεληνην αρα νομίζω θεούς είναι, ωσ- 
περ οι άλλοι άνθρωποι ; Μα Δ/ , ώ άνδρες δικασται, 
επε\ τον μεν ηλιον λίθον φησιν είναι, την δε σεληνην 

ΐγην. Άναξαγορου οίει κατηγορεΐν, ώ φίλε ΝΙελητε, 
κα\ ούτω καταφρονείς τώνδε καΐ οίει αυτούς απείρους 
γραμμάτων είναι, ώστε ουκ είδεναι οτι τα Άναξα- 
γορου βιβλία του Κλαζομενίου γεμει τούτων των 
λόγων; και δη κα\ οι νέοι ταύτα παρ εμού μανθα- 

ιο νουσιν, α εξεστιν ενίοτε, ει πάνυ πολλού, δραχμής α 3• Μά Δί'] Ι7η(1βΓ8ίίΐη(1 ου 

νόμιζα. 

5• Άναξαγόρου] Χοη.• Μβΐη. 

IV. νϋ. 7> ηιαίίβδ δοιταίββ Γβ- 
ίυίβ ίηβ &11ε£6ά ορίηίοη οί 
Αη&χα§0Γ&8, τ6ν ηλιον λίθον 
διάπνρον (Ιναι. Αηαχα^οπίδ' 

ίΌηηΐΐΙίΙ ΛΥ&3 μυδρον διάπυρον, 
ΛνΗΐοΙΐ θί1ΐ6Γ8 ίοοΐ€ ίο ηιβ&η Η 
τη&δΒ ο£ ΐΓοη. ΟΓ ίΐιβ ηιοοη 

Π6 »880Γίβ(1 ίΗαί ίί Ιΐαά οίκησης, 
λόφους, φάραγγας, Λνΐίβηοβ ίΙΐΗί 

Ιιβ Ιίβΐίονβίΐ ίί ίο οβ γη Λναβ βη 
ίηίβΓοηοβ. 

8. βιβλία] "Ιβ βοοαηοΐυιη 
Ι-ιαβΓί. II. ϋί. 8, βί Οεηι. 
Αίοχ. ίϋί αϊ) ίηίβΓρρ. 1&η(1&- 
ίηπι, ρηίΐο-δορίιοηιηι ρήηιυβ 

βιβλίον ί^ίδωκί συγγραφής, Η- 

ύτιιτη α $β «στίρίητη βάίάΐΐ. 
Ηοο ί&ιηεη άβ Αηαχίηι&ηάΐΌ 
αΐίί, &1ϋ άβ ΡηβΓβο^αβ 8}το 
άίβηηί." — ΓοΓβί. 

9• και δη και] ΙΐΌηίβαΙ : 
'αηό! 80 ίΐιβη.' 

ΙΟ. α πριαμίν»υς\ Τΐΐβ άθβ• 

ΐΓΐηββ, ηοί ίηβ οοοίιβ. Μοττ 
ίΐιβί Ϊ8, ί£ ίΐιβγ βηοηΐά Ιιαρρβη 
ίο 86ο α ρ\&γ ίη \νηίβη ίΐιβββ 
άοοίηηββ βΓβ ρΓοηιυΙ^αίοά, αβ 

ίη Εΐίπρ. ΟΓββί. 9^2, μόλοιμι 
τάν ουρανού μίσον χθονός τι τιτα• μίναν αϊωρημασι πίτραν άλυσίσι 
χρυσίαισι, φίρομίναν δίναισι, βω- 
λον (ξ Όλυμπου. ϋϋοΐβΓ, &8 

8ί&111>αηηι ουβθΓνβδ, βηποηδίγ 

ηΐίδίοοίί ίΗβ 8ΘΠ86 οΓ ίΐΐίδ ρ&8- 

80£β, αηά ίηι&^ίηβά ίΐιαί α 
νοίηηιβ οΓ Αηαχ3£0Γ&8 ηιί^ηί 
1»β Ιχ)υ§ηί βί ίΐι&ί ίίιηβ £ογ » 
υίΓαοΙιιηβ. Βηί ίη ίαοί ίηβ 
ρήββ οΓ ραροΓ ίίβοΙΓ \ναδ ίηεη 
βχββδδίνβ &ί Αίηβηβ. Εχοΐΐβ 
Ε££6Γ, ίη 8, ΙβίίβΓ ίο Γίπηίη 
Βΐάοί (Εβνυβ ΟοηίεΐΏροΓ&ίηβ 
άιι 15 8ορίβιηΙ)Γβ, 1856), ηιβη- 
ίϊοηδ {τα^ηιοηίδ οί αη αοοουηί 
ΓβικΙβΓβά ογ οβΓίαίη Αίηβηίαη 
ο£ηοβΓ8 ίη 407 Β.α, ίη \ν1ιίο!ι 
ίΐιβ ρΓίοβ ο£ βΐιοοίβ οί ρηροΓ 

(χάρται), £θΓ \νπίίη§ ΟΟρίββ οΓ 

ίΐιεεβ βοοοηηίβ {αντίγραφα) ηροη, 
\ν&8 ι άπιοηπια βηά 2 ουοίβ 
ο&οη, ί. β. ι £γ. 2θ οβηί. — & βηηι 
■\νηίοη, αοοοΓαπΐ£ ίο Βοβοΐίη'8 
οοιηρυίαίίοη, &οοβρίβ(1 ογ ^ο' 
§βΓ, \νοη1ά 1)6 εοηίναΐεηί ίο 
4 £γ. 8ο εεηί. ηο^. 

<» πάνυ πολλοΰ] ' Αί ίΗβ 

ηιοδί : ' ίΗβ βαηιβ βχρΓβδβίοη 

ΟΟΟηΓβ ΑΙοίΙ). Ι. 123 Ο, ήξιος 
μνων πίντηκοντα ίί πάνυ πολλοΰ, 
^ 0, ¥>• 5 1 1 ^> « α " πάμπολυ, . . . 
δύο δραχμας (πράξατο. Τ1ΐ6 Ιΐί- ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 69 εκ της ορχήστρας πριαμε'νους Σωκράτους καταγελάν, 
εαν προσποιηται (αυτού είναι, άλλως Τ€ και οΰτως 
άτοπα οντά. άλλ' ω προς Διός, οΰτωσί σοι δοκώ, 
ούδενα νομίζειν θεον είναι ; Ου μεντοι μα. Δ/' ούδ 
οπωστιούν. Απιστος γ 1 ει, ω Με'λητε, και ταύτα 5 
μεντοι, ως εμο\ δοκεΐς, σαυτω. εμο\ γαρ δοκεΐ ούτοσί, 
ω άνδρες Αθηναίοι, πάνυ είναι υβριστής και ακό- 
λαστος, και άτεχνώς την γραφην ταύτην ΰβρει τιν\ 
κα\ ακολασία. κα\ νεότητι γράψασθαι. εοικε γαρ 4• ψομίζαν] Οχοη. βίοηβ Ηαβ νομίζω, ^νηίοη, ίηου£η &ηαεο1ηίηίο 
βΛβΓ δο*ώ, Ηη8 α νίνί(1ηβ88 οί ϋβ οκη, βηά οβΓίΛΪηΙ^ ροίηΐβ ίο ίηο 
γι^ΙιΙ ννβ}• οΓ υικ1θΓδΙίΐη(1πΐ£ Ιΐιβ ββηίοηοο αβ αη ϊιΐΒίαηοο οί οίηίΐι•γ 
κίπίΓΐυΓβ : βββ 0οηιιηβηΙβΓ7. ΒαΙ Λνβ οβηηοΐ οίαϊηι βοοορί&ηοβ 
ίοΓ νομίζω ντ'ιύι βηοη ρΓθροη(1βΓ»Ιίη£ αυΐηοηΐ^ ίη ί&νοητ οί 

νόμιζαν. ΠίΟβΙ ίΐΐβ ΰίατρώνης ΟΟΙίΙίΙ (1β- 

ηιαικί Γογ αη^τ ρΐαοο Μταβ & 
ι1πιο1ιπι& ; Ιΐιβ ριηοβ Γογ αη ογ- 
(1ϊη;ΐΓγ ρΐαοβ \τββ Ινο οοοίί. 
ί ϊοβοΙεΗ, Ρυοίϊο Εοοηοηιγ 
οί Λίΐιβηβ, ίπιηβΐίΐίοίΐ ογ Ο. Ο. 
ΙαιτΊβ, ρ. 223. η. 315 °* 2η( 1 
ο<ΠΗοη. 

2. άλλωϊ Τί και] \\Γηίθ1ΐ ίΗθ 

)Όΐιί1)8 ηιυ«1 Ιαιονν &τβ ηοί 
ηιίηο, ' Ιο Β&γ ηοίΐήηρ; οί ΙΙιοιγ 
βίη^ηΐ&ηίγ,' Λνίαίοη ννυυΜ ηι;ι1\ΐ• 
ίηο ΙΙιβΛ βίίΐΐ πιογθ β1βπιΐ£. 
ΒίβΐηΙίΛτί ηαβ \νβ11 οοββΓνοά 
ίΗ&ί ΐΗο ιηοΗηίηρ; οί άτοπα ίβ 
ηοί ' λοβιιπΙ,' οαί ' ηηοοιηηιοη ' 
ογ ' ροοαϋηΓ ; ' βί}τηο1ο§ίο&11}', 
\*Ίιαί οβηηυί οβ Λββί^ηβά ίο 
&ηγ Ιιηο^τη ρΐ&οβ ογ οη^ίη. 
Ηβ ΛίΓίηβΓ ΓβηιβΓίιβ ίηβί ηβί- 
ΙηβΓ 8οοι*&ίβ8 πογ ΡΙβίο Μτουΐά 
Η»νβ Γςίβοίοιΐ ίΗοβο ηοίίοηβ αβ 
Έοβαπί.' Οί. ΐΗο βίηΐίίηβ 
ρββββ^ο ίη Ι«ο^,ί,'. 886 ά, \ν\\ντο 
ΡΙβΙο (Ιοοίίηοβ ίο οοηίΓονοι-ί 
Ιηββο ροβίίίοη» α!(Ηου^π ηο \νοη1ο! ηρΙιοΚΙ ίηβ §ο<ΐ8. 

3• οντωσί — ίΓναι] ΤΙΐβ ί\¥Ό 
ββηίοηοοβ οντωσί σοι δοκώ »η<1 
ού&ίνα — (Ιναι &τβ ΟΟΐΗ θ!β80Γΐρ- 
ίίοηβ οί ίηβ βαπιβ ίαοί, ίηβ Γβ- 
βίΛίβηίθηί οοίη£ ίηβ πιοΓβ ρΓβ- 
0186 ; οντωσί σοι δοκώ Βΐ&ηάβ ογ 
Β. ΒΟΓί οί ΒΐίΓ&οΙίοη ίθΓ οντωσί 
σοι δο«ΐ ίτίρΐ ιμον, οί \νΗϊθ1ΐ Ιΐΐβ 

βΐΐίη^ υρ ίη Λβ Γβ-βίβίβηιβηί 
ΛνοηΜ ηβνβ 1)β6η ΐμί ούδίνα — 
ΐΐναι. Ό\ο;. 207, 2θ8. 

5• "Απιστόί κ. τ. λ.] ΤΗβ ^υββ- 
ϋοη Μείβίηβ Ιηκί αηε\νοΓο«1 
βίΗηη&ίίνβΙ^ \ν&8, ηοΐ ΜτΗβΙΙιβΓ 
8οοΓβίββ >ν&8 βη βίηοίδΐ, 1)ηί 
^νηοίΗοΓ ίΐ ^Γ88 Ιιίβ ορίηίοη ί}ι&ί 

8θΟΓ»ί€8ΜΤ&8 8Π αΐηβίβί, — οντωσί 

σοι δοκώ; 8οοΓ&ίββ' οοηιηιβηί 
οη ίΐιίβ ίβΎβιτ'^βΠ; ηοϋοάγ 
βίββ ΜνίΠ 1)β1ίβν6 ίηαΐ, &η(1 Ι 

»πι ρΓβΙί^ 8ϋΓ ° }' οα ^° η< >^ 
^ουΓββΙΓ,' ί. ο. Ι αηι ρΓοΙΙγ εηι-β 
)•οη ιΐΓβ βα)ίη(5 νΗηΙ γοα Ιίηον 
ίο οβ ηιιΐ πι.•. 70 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ώσπερ αίνιγμα ξυντιθέντι διαπειρωμενω, άρα γνώσε- ρ. 
ται Σωκράτης 6 σοφός δη εμού χαριεντιζομενου κα\ 
εναντί' εμαυτω λέγοντος, η εξαπατήσω αυτόν και 
τους άλλους τους άκούοντας ; ούτος γαρ εμόι φαι- 

ί,νεται τα. εναντία λέγειν αυτός εαυτω εν τη γραφή, 
ώσπερ αν ει εϊποι' αδικεί Σωκράτης θεούς ου νο- 
μίζων, αλλά θεούς νομίζων. και τοι τούτο εστί 
παίζοντος. 

XV. Ξυνεπισκεψασθε δη, ω άνδρες, η μοί φαί- 

ιονεται ταύτα λέγειν συ δε ημιν άποκριναι, ώ Μελητε' 
ύμεΐς δε', όπερ κατ αρχάς υμάς παρητησάμην, μεμνη- \> 
σθε' μοι μη θορυβεϊν, εάν εν τω ειωθοτι τρόπω τους 
λόγους ποιώμαι. εστίν όστις ανθρώπων, ώ Μελητε, 
ανθρώπεια μεν νομίζει πράγματ είναι, ανθρώπους δε 

ΐ5 ου νομίζει ; άποκρινεσθω, ώ άνδρες, κα\ μη άλλα κα\ 
άλλα θορυβείτω' εσθ Οστις Ίππους μεν ου νομίζει 
είναι, ιππικά δε πράγματα ; η αύλητάς μεν ου νομίζει, 
αύλητικά δε πράγματα ; ουκ εστίν, ώ άριστε ανδρών 
€ί μη συ βούλει άποκρίνασθαι, εγώ σοι λέγω κα\ τοις Ι. διαπΐίρωμίνω] ' Ηθ 18 Ιίθηίη£, ίί 18 ηοί 80 Ηπιίΐβοΐ. 

ϋΐίβ οηβ, \ν1ιο, \>γ ίτ&ηιΐη£ α ϋΐ£. 26. ΟΓ. ]1ιοΐ)6θ1< οη 8ορη. 

πιο<&-π<:1<11β, 18 ίΐ"γίη§ (ββ Ιιο Α^ 136. 

8»^8 ίο ΙπηίδοΙΓ) >ν1ιβί1ιβΓ \νΐ11 15. «λλα και πλλα] δίηιϋαΐ' 

8οοΓ&Ιβ8,' &ο. Λνο ηανο ΙιβΓβ βχρΓβδβίοηβ ατο — Ευίΐι^ά. 273» 

οηβ ρΗΓίίοίρίαΙ οίαΐΐδβ (ωσπιρ αλλην και αλλην αποβλέποντα, 

— ξνντιθ.) "ννίίΐΐΐη αηοί1ΐ€Γ (δια- Ρΐιάΐ'. 235 «•, ώϊ οιός τ( ων, ταυ- 

π(ψ.) ; &8 Κβρ. 555 °> τον "** τα «"«'ρωί τί και ίτίρως λίγων, 

νπίίκοντα ίνιίντα άργίριον τιτρώ- άμφοτίρως (ϊπ^ΐν άριστα, 2^1 (1 , 

σκοντα. Νοίίοβ, ίΐΐηί Ίΐ 1*8 ωσ- ίστιν οΖν (ϊδη τόσα κα\ τόσα, και 

πιρ αίνιγμα, Ή Πΐοοίί-Γκίίΐΐβ,' τοΐα και τοϊα, Σ/6£§. 721 Ι), χρη- 

οηβ ΤίνΗίοη η»8 ηο βηβννβΓ. μασι μίν τόσοις και τόσοις, τη 

2. ίμυν χαρκντιζ.] Τΐΐβ 1180 καί τη δ« ατιμία, Ρΐάΐοΐ). 24 <1, 

οί ί1κ• «,'οηίίΐνΓ, αΓίΟΓ νβΗ)8 οί το *1ς ανθί: τ« και αύθις. 

Ιΐΐΐοννϊΐψ. Μβίη&, :» ικΐ νΙη •\νίηιί, ΐ6. θορνβΐ'ιτω] ΜοΓοΙγ 1)γ 

8»!οιιΐΗ ίο 1)0 Ηιηΐίοιΐ ϊιι ΑίΙίο ηιηΐίΐη^ ΐπβίβν&ηΐ ΓβηβΗΕΐ ίη- 

ΟγοοΙϊ Ιο α ηοαη ]οίηοά \νίίη α βίοαιΐ οί βηεννβηη^; — 1>πι\ν1- 

ραΓίίοίρΙο. ΑίΙβΓ νβΓΟβ οί ηιοη- ίη£, αβ υιό ιιιί§ηί βαγ. 
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 71 <; αλλοίί τουτοισί. άλλα το επί τούτω γε άποκριναΐ' 
εσ& όστις δαιμόνια μεν νομίζει πραγματ είναι, δαί- 
μονας δε ου νομίζει ; Ουκ εστίν. Ώς ωνησας, οτι 
μόγις άπεκρίνω ύπο τουτωνϊ άναγκαζόμενος. ούκοΰν 
δαιμόνια μεν φής με και νομ'ιζειν κα\ διδάσκειν, είτ 5 
ούν καινά, είτε παλαιά' άλλ' ούν δαιμόνια γε νομίζω 
κατά. τον σον λογον, κα\ ταύτα καΐ διωμόσω εν τη 
αντιγραφή, ει δε δαιμόνια νομίζω, κα\ δαίμονας δη- 
που πολλή ανάγκη νομίζειν με εστίν ούχ ούτως 
έχει; έχει δη' τίθημι γάρ σε όμολογούντα, επειδή ίο 
ουκ άποκρίνει. τους δε δαίμονας ούχι ήτοι θεούς γε 
ηγούμεθα η θεών παΐδας ; φης η ου ; Πώ/ι> γε. 
Ούκούν εϊπερ δαίμονας ηγούμαι, ως συ φης, ει μεν 
θεοί τίνες εισιν ο'ι δαίμονες, τούτ αν είη ο εγώ φημί 
σε αΐνίττεσθαι κα\ χαριεντίζεσθαι, θεούς ούχ ηγού- 15 
μενον φαναι εμε θεούς αυ ηγεΐσθαι πάλιν, επειδήπερ 
γε δαίμονας ηγούμαι" ει δ % αύ οι δαίμονες θεών παΐδε'ς 
είσι νόθοι τίνες η εκ νυμφών η εκ τίνων άλλων, ων 
δη κα\ λέγονται, τις αν ανθρώπων θεών μεν παϊδας 
ηγοΐτο είναι, θεούς δε μη ; ομοίως γαρ αν άτοπον είη, ίο 
ωσπερ αν ει τις ίππων μεν παϊδας ηγοΐτο η και όνων 6. δαιμόνια γί] Το ηκΐΐνΐ' 
Ιΐιο Γ6Ε80ΙΐΠ1«ί δοαίκΐ, δαιμόνια 
ΙΐΟΓΟ 811(1 δαιμόνια πράγματα 

&υονβ οηφί Ιο ηιβαη Ιΐιο 

ΜΙΠΚ' ; ΤΑ'ΙΐΐοΙΐ ίΐ ΜΙΙδί, 1>6 αο- 

ΙιηοΗ-ΙοιΙ^οιΙ ΐΐιβχ <1ο ηοΐ. Ιί 
ηιυί•1 \κ οοβοι-νεά, Ηο\νχ•νοΓ, 
11»ϋΙ ίΐιο οπ^ϊηαΐ ρβΓνβΓβΐοη 
\&γ νάύι Μβίβίαβ, νΐιοββ οΙιηγ^ο 

οί δαιμόνια καινά ν/Ββ υ&9€ΐ1 8ΠΕ1- 
|)1γ ΟΠ δοΟΓ&Ιοβ' το δαιμόνιον. 
Νυν 1>γ ΙΗΪ3 8υο•ΓΗΐβ8 ηιαιηί 
α ιΐΐνίηβ β£βη<•)•. 1>ι>1 Μοίβίαθ 
Ηβχΐ \ντοϋΙϋΐ1 ΐΐ πι Ιο Ιΐιο ββηβο 
οί α ιΐίνΐιιν υοίη^. 8ο Ιΐιιιί Ηβη; ίΗο οςαίνοοαϋοη οί Μβίβίαβ ίβ 
βίπιρί/ Γίίΐαηκκΐ ιιροη Ηίιηββίί. 
ΟοηίΓΟβΙ, ^ΙΐβΓβ 8θΟΓ8ίβ8 18 
8|>οα1ίίιι^ αποοηΐΓυνοΓ8Ϊ»11γ οί 
ώβ πιοιηΙογ, Ιΐιβ ιΐϊδίίηοΐΐ^ &ά- 
](Χ'ίίν;ι1 θί'ιόν τι και δαιμόνιον 3 Ι 

ο. 8ββ Αρροηάίχ Α, οη τό 

δαιμόνιον. 

8. άντιγραφί]] ΤΗο «γκλημα 

ΐβ 8θ οαΐΐοά, &β α Ιιαβ οββη &1- 

ΤΟαΛγ οαΐΐοΐΐ άντωμοσϊα. 8θθ 

19 ο ηοΐο. 

1 8. Ζκ τίνων άλλων ωκ] ΤΙιιιΙ 
18, *ζ άλλα»» ων τίνων. 


72 ΠΛΑΤΩΝΟΣ [τους ημιόνους], Ιππους δε και όνους μη ήγοΐτο είναι, ρ. 27 
άλλ', ω Μελητε, ουκ εστίν όπως συ ταύτα ούχι 
άποπειρώμενος ημών *γράψω [την γραφην ταυ- 
την~\ η άπορων ο τι εγκαλοΐς εμο\ αληθές αδίκημα" 
5 όπως δε συ τίνα πείθοις αν κα\ σμικρόν νουν 
έχοντα ανθρώπων, ως ου του αύτοΰ εστί και 
δαιμόνια και θεία ηγεΐσθαι, κα\ αυ του αύτοΰ μήτε 
δαίμονας μήτε θεούς μήτε ήρωας, ουδεμία μηχανή ρ. 2ί εστίν. ΤΤηπΙ ρΛΓί 
οΓΠβίβηοβ; 

— ,ΐυβίΗί- 

οΛίίοη οί 
Ιΐιο ρυηυϋ 
ΐη νΚΐοΙι 
Ιιΐ* Ιΐίβ Ιι.'κΐ 
1>εβη κρβηΐ, 
νίζ., ΙΗ&Ι 
οί κ ιηοΓ&1 

ΓβίοΓΠΙβΓ, 

ίηί,εηνονβη 
ντίΐΗ ηο- 
ϋοββ οΓ 
Ιΐίβ Γβίοιτπ- 
»Ιογ7 άοο- 
Ιτϊηβ Ηββίί. ίο XVI. Άλλα γαρ, ω άνδρες Άθηναΐοι, ως μεν 
εγώ ούκ αδικώ κατά. την Μελητου γραφην, ου πολλής 
μοι δοκεΐ είναι απολογίας, άλλ' Ίκανα κα\ ταύτα' ο 
δε κα\ εν τοις έμπροσθεν ελεγον, οτι πολλή μοι απέ- 
χθεια γεγονε κα\ προς πολλούς, ευ ιστέ οτι αληθές 

ι$εστι. και τούτ εστίν ο εμε α'ιρησει, εανπερ αιρη, ου 
Με'λητος ούδε Ανυτος, άλλ' η τών πολλών διαβολή 
τε και φθόνος, α δη πολλούς κα\ άλλους κα\ αγα- 
θούς άνδρας -ηρηκεν, οίμαι δε κα\ αϊρησειν' ούδεν δε 1> δεινό νον μη εν εμοι στη. ίσως ό αν ουν ειποι τις' ο 6. πίίθοις αν ως ου] ΤΗβ ου 
18 ηοί δΐηιρί^ ρΐβοη&δίίε, 89 ίη 
ίηβ βαββ οί" ί\νΌ ηβ^αίίνββ ίη 
ίηβ ββπιβ βίαηββ, 1>ηί ίί ίβ ΐιτα- 
ίίοη&1. Ιί 18 & εοηίυββίΐ αηίί- 
βίρ&ίίοη οί ίηβ βοπιίη^ ηβ£&ίίνβ 

ου&ΐμία. Γ)ΐ£• 264• 

ιδ. ούδίρ — στί}] ' Τηβ ηιΐθ 
ίβ ίη ηο (Ιβη^βΓ οί ΡΓβ&Ιίίη^ 
θοτνη ίη ηιγ β&δβ.' Τηίβ ηεβ 
οί ονδίν δανον 18 ίάίοπι&ίίε : 

θί. ΘθΓ£. 5 2 ° ^, °νδ* ν δ«ι»ι> 
αντω μη αδικηθη, ' τ&6 ηββά ηοί 

ηρρΓβηβη<1 ίοΓ ηίτη &ηγ ίη)ηΐ7,' 

ΡΙΐδεάΌ 84 β, οΰδί» δ*ινόν μη 

φοβηθΐι, 'ντο ηββά ηοί αρρΓβ- 
ηβηά ίΐιαί ίΐιβ δοηΐ >νί11 ηανβ 
ίο ίββτ.' Τηβ ' ΛρρΓβηοηδίοη ' ίβ βηρροδβά ίο αίίβοί Ιηβ δρβαΙίθΓ 
&η<1 ηίβ ηββτβΓδ, &8 ίηίβΓβδίβά 
ίη ίηβ οοηίίησβηβγ ιιη(1βΓ <3Ϊ3- 
οηδδίοη. 8ο ΙιβΓβ 8οβΓ9,ίβδ ίβ 
8ρβα1αιΐ£ Ιιαίί ΪΓοηίβ&ΙΙ^, ίη- 
ίβΓβδίίη§ ηίηίδβΐί, &8 ίί \νβΓβ, 
ίοΓ ίηβ ηιΐβ, &£αίηδί ηίπίδβΐί. 
στη Ϊ8 &1βο ί(1ίοιη&ίίοΗΐ1)' ηββά, 
&8 & ηηαδί-ίηιρβΓδοη&Ι ; — ίΐιβί 
ίβ, η να^ηβ ηοιηίηΒ,ίίνβ, βηβΗ &β 
' Ιΐίβ βοηΓββ οί βνβηίβ,' ίβ ηη- 
άβΓδίοοθ. 8ββ Ι)ΐ^. 97 ," ^ΙιβΓβ 
αιηοηο; οίηβι• ρατ&ΐΐβΐβ ίδ §ίνβη 
Αγ. Είη. Νίβ. VI. ίχ. 9» < ΓΓ ν- 

σϊται γαρ κακίϊ. σττ) 13 1ίίθΐ•;\11>' 

' βοιηβ ίο η δίηηά-βίίΐΐ.' 8ίΛΐ11ϊ. 
ίβ \νΓοης ΙΐβΓβ. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 73 

»28. ειτ ουκ αισχύνει, ω Έώκρατες, τοιούτον επιτήδευμα 

επιτηδεύσας, εξ ου κινδυνεύεις νυνί αποθανών; εγω *• τ* 1 * 1 

δε τούτω αν δίκαιον λόγον άντείποιμι, οτι ου καλώς ΓοΓβωοβΐ ίί 

λε'γεις, ώ άνθρωπε, ει οίει δεΐν κίνδυνον ύπολογίζεσθαι *»!«*> >η 

του ζην η τεθνάναι άνδρα ότου τι κα\ σμικρόν όφελος 5 *° Λβ 

εστίν, άλλ' ουκ εκείνο μόνον σκοπειν, όταν πραττη, ιηβηϋοηθ<ΐ 

ποτερον δίκαια η άδικα πράττει, κα\ ανδρός αγαθού »η<ΐ ιΗβΓβ- 

ο έργα η κάκου, φαύλοι γαρ αν τω γε σω λόγω ειεν ρντίοπαβά 

~ ' λ ' <τ »γγ»/ *\ ψ" νάΐαονί 

των ημίθεων όσοι εν Ύροια τετελευτηκασιν οι τε Γαφβοΐοί 

ΛΛΠΜ• 

άλλοι κα\ ο της Θέτιδος υιός, ος τοσούτον του κιν- ιοφίβηοα» 

«,/ ,/ \ \ » / » Λ ογ οοιιηίβι•- 

ουνου κατεφρονησε πάρα το αισχρον τι υπομειναι, ήκΐυοβ- ωστε επειδή ειπεν η μητηρ αύτώ προθυμουμενω 
Κκτορα άποκτεΐναι, θεός ούσα, ούτωσί πως, ως εγω- 
μαι' ώ παΐ, ει τιμωρήσεις Πάτροκλο) τω εταίρω τον 
φονον κα\ "Έ,κτορα άποκτενεΐς, αύτος άποθανεΐ' αύ-ι& 
τίκα γάρ τοι, φησ'ι, μεθ' "Εκτορα πότμος ετοΐμος' 6 
δε ταυτ άκουσας του μεν θανάτου και του κινδύνου 
ωλιγωρησε, πολύ δε μάλλον δείσας το ζην κακός ων 
ά και τοις φιλοις μη τιμωρεΐν, αύτίκα, φησί, τεθναιην 
δ'ικην επιθεΧς τω άδικούντι, Ίνα μη ενθάδε μένω κατά- 2ο 
βλαστοί πάρα νηυσι κορων'ισιν άχθος άρούρης. μη 
αυτόν οιει φροντισαι θανάτου κα\ κινδύνου ; ούτω 
γαρ έχει, ω άνδρες ' Αθηναίοι, τη άληθεία' ου αν τις 
εαυτόν τάξη η ηγησάμενος βίλτιστον είναι η υπ άρ- 
χοντος ταχθη, ενταύθα δει, ώς εμο\ δοκεΐ, μένοντα 2$ 4- νποΚσγίζ*σθαι] 8ββ 1>β- ΠΙυβίΓβίίοη ίβ υβο<1 8>τηρ. 179 

Ιον, ά ηοίβ. β. Τηβ ΓβίβΓβηεο ίη ντίιβί Γοΐ- 

5• ότου η και σμικρόν] * Δ Ιοτνβ 18 ίο Ηοίη. II. χνίϋ. 9<>. 

ϊηΛηοΓβηγντοι-ίηβΙβΙΙ.' Τηίβ 23• ου αν ης κ.τΧ] Τΐιο Γογ- πιεηΐβ. 


ήΐίοιηαΐίο οοηοαιτβηοο οί καϊ τηβτ ή ίη ί1π3 βοηίβηοβ 13 \ιγ- 

«ίίΐι σμικρόν η ίβ ίτοφίοηΐ : ροΓηβΙίοβΗ^• ροβίροηεά Ιο «αν- 

Ώίο;. 132. τον τάξη, \νηίοΗ ίη βοηββ ίβ ίη- 

ιο. ότηςθά-ιοος] ΤΗο ββηιο ο1π<1ο<1 ιιικΙογ ίί. Ώίζ. 2 90*. 74 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

κινδυνεύειν, μηδέν ύπολογιζόμενον μήτε θάνατον μήτε ρ. %\ 
άλλο μηδέν προ τον αισχρού. 

XVII. Έ/ώ οΰν δεινά αν εϊην αργασμένος, ώ 
άνδρες Αθηναίοι, ει, ότε μεν με οί άρχοντες εταττον, β 
5 ους ύμεΐς εΊλεσθε άρχειν μου, κα\ εν Ποτίδαια κα\ εν 
Άμφιπόλει κα\ επ\ Αηλίω, τότε μεν ου εκείνοι ετατ- 
τον εμενον ώσπερ και άλλος τις και εκινδυνευον 
άποθανεΐν, του δε θεού τάττοντος, ως εγω ωήθην τε 
και ύπελαβον, φιλοσοφοϋντά με δεΐν ζην κα\ εξετά- 

ιο ζοντα εμαυτον και τους άλλους, ενταύθα δε φοβηθείς ρ. 2ξ 
η θάνατον η άλλο ότιοΰν πράγμα λίποιμι την τάξιν. 
δεινον μεντ αν ειη, κα\ ως αληθώς τοτ αν με δικαίως 
είσάγοι τις εις δικαστηριον, οτι ου νομίζω θεούς είναι 
άπειθών τύ) μαντεία και δεδιως θάνατον και οϊομενος 

ι^σοφος είναι ουκ ων. το γαρ τοι θάνατον δεδιεναι, ώ 
άνδρες, ουδέν άλλο εστίν η δοκεΐν σοφον είναι μη 
οντα' δοκεΐν γάρ είδεναι εστίν α ουκ οίδεν. οίδε 
μεν γάρ ουδείς τον θάνατον ούδ' εϊ τυγχάνει τω 
άνθρώπω πάντων μεγιστον ον των αγαθών, δεδίασι 

2οδ* ως ευ ειδότες οτι μεγιστον τών κακών εστί. και Ι) 
τούτο πώς ουκ άμαθια εστίν αυτή η επονείδιστος, η ι. νπο\ογιζόμ€ρον] ' Οϊνίη§ ΟΓ&νβΓγ. ϋοίπιπι, 4 2 4 Β •°•> 

αηγ οοιιηίβΓν&ίϋη^ \νοΐ^1ι1 ίο ; ' \νϊΙηο886(1 πλβ Γαπιουβ γοΙγο&Ι, 

ΗΐβΓβΠγ, 'τβϋΐίοηΐη^ ρβΓ οοη- (8)τηρ. 22 1 β, Ι), Ιι&,ώι. ι8ι 1>). 

Ιγ».' ΤΗο νπα οοηνβγβ ηο ΟΓ Ιιίβ οαπιραί^η 1>θΓθΓβ Αιη- 

ίηΐίΐ^οοΓβιιΜπιοΙίοη, αοοοΓ(1ϊη§ ρηΐροΐίδ, 4 22 Β• ο., ^β 1ιηο\ν 

Ιο οιΐΓ ηοίΐοη οΓ ΐΗο υρβΓ&ίίοη, ϊοδβ. 

Ιηχί Ιΐΐβ 8Ϊ§ηίβθ3,ίίοη θ£ ΠΙΘΟΙ- ΙΟ. ΐνταΰθαδί] «ταν&ΐΓβροιιί* 

ίη§ ίτοηι βη ορροβίΐβ ιΙίΓβοΙίοη : τον θεον τάττοντος κ.τ.λ. — δ« 

βββ ϋί§. Ι3Ι• Π18τ1ί8 ίΐιο &ροάθ8Ϊβ. 

5• Ποτίδαια — Δι^λίω] Αί Ροί,ΐ- 20. και τούτο .... αυτή] Νοί 

άβειι (βοβ Οηαπη. ίηίΐ., 8νπιρ. ρίοοηαδϋο ; οιιί ' νΐι&ί ίβ ίΐιΐδ 

219, 2 2θ)1)βΙ\νοβη 43 2 αη< 1 4 2 9 ^ υ ^ ^ & ^ νβΙ Τ β^πιβ ΓβρΓβΙιβη- 
β.ο., βοοπιΐβδ ΓββουβΛ ΑΙοΐΒί- • 8ΪΙ>1ο ΐ^ηοπιηοβ 1 ' τού οΉσθαι 

βάββ υυί Γοβί^ηεόΐ ίη Ιιίβ ΓανοιίΓ ννίποΐι Γο11ο«τ8 ίβ α §εηϊΙΐνο 

ΗΪ8 •!:ι ϊ 1 1 1 Ιο ΐΐΐβ ΓΟΜΤΛΓίΙ οΐ βρβΧΟ^βίίο οΓ άμαθία. ΌΊξ. 24. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 75 του οιεσθαι ειδεναι α ουκ οιδεν; εγώ δε, ω άνδρες, 
τούτω και ενταύθα "ίσως διαφέρω των πολλών ανθρώ- 
πων, και ει δη τω σοφώτερος του φαίην είναι, τούτω 
αν, οτι ουκ ειδως Ίκανώς περί των εν "Αώου ούτω 
κα\ οιομαι ουκ ειδεναι' το δε άδικεΐν καϊ άπειθεΐν 5 
τω βελτίονι, κα\ θεώ κα\ άνθρώπω, οτι κακόν καϊ 
αισχρον εστίν οίδα. προ ούν των κακών, ων οίδα 
οτι κακά Ιστιν, α μη οιδα ει άγαθα οντά τυγχάνει 
ουδέποτε φοβησομαι ούδε φεύξομαι' ώστε ούδ* εϊ με 
ο νυν ύμεις άφιετε Άνυτω άπιστησαντες, ος εφη η την ίο ογ Ηυπιαη 
αρχην ου οειν εμε οευρο εισελσειν η, επειδή εισηλ- ϋοη;— 
θον, ούχ οίον τε είναι το μη άποκτεϊνα'ι με, λέγων 
προς υμάς ώς, ει διαφευξοίμην, ηδη αν υμών ο'ι υ'ιεΐς 2. τούτω και κ.τ.λ.] Ίη ίηίβ 

ρΓονίηοβ &Ιβο [οΓ ίηε ιιηβββη] 
Ι οεΐίονβ Ι αια άίβίίηίριίδηβα 
Γγοπι Ιΐιβ ηιβββ οΓ πιαηΐίίικί 
ΗβΓοίη, &ηά ίί Ι *βη ίο 8»γ 
Ι ντ88 «τίδβΓ ίη αη)' ροίηί ίΐιαίι 
αη^ οίΗβΓ ρβΓβοη, Ι βηοηΐά* ββχ 
ίί ντββ ηβΓβίη, ίηβί ' &ο. Τΐιε 
ίοπηβΓ 83 νείΐ 88 ί1»β ΙβίίβΓ 
τούτω ροίη ΓεΙ&ίβ Ιο Ιΐιβ εβπιβ 
ίβοί, Ιο ίΐιβ 8»ιπ6 οτ«, — αροη 
λνΐιϊ.ΐι α δΙι•οΐ)£ βηιρίιαβίβ ίβ 
ίΐιηβ ιηα(1β ίο οοηνβΓ^β. ΟΓ. 
ΟθΓ£. 4^4 β > λαμπρός τ «στο» 
ΐκαστος ίν τούτω, καπι τυντ γτγ*/- 
Ύ*ταί, Χίμων τό ιτλίΊστον ήμίρος 
τούτω μίμος, Ίν αντος αντοΰ τνγ- 
χάν*ι βέλτιστος ων. ΤΗβ 81ΐρ- 
ρτβββίοη βΓΐβΓ τούτω αν Ία & 

βτ&οθΓιιΙ βν8*ίοη οί 8θ1ί-αβ8θΓ- 
ίίοη. βββ ΌΊσ. 255• 

ΙΟ. άπιστησαντΐς] ΌίβΟβΙίβν- 

ίη^' ίηβ ΓβρΓβββηίβίίοη υι•£βά 

\)γ Αΐΐγίΐΐβ 08 ΐΗβ Γ6880Π ννΐιγ 

δοοταΐββ βηοηΜ άίβ ; ηοί ' γο- 
Γαβίη£ Ιο ίυΐΐοντ Αη^η»" Μη 
ββΐ ' ίο ραί 8οοΓΕίββ ίο (ΙββίΗ. Ιί Ϊ8 ίηβΓβΓοΓβ ίο Ιχϊ οοηηβοίβϋ, 
ηοί Μτίίη ίηβ ^γογ(1β ϊηπη.'- 
όϋβίβΐ}" ίΌ11ο\νίη§ (ογ Ζφη — άποκ- 
τίΐναί μί), 1)ΐιί \νίΐη ίΐιοεβ ηβχί 

ίο ίΐιοηΐ {λίγων — διαφθαρήσον- 
ται). 8ίΛΐ11). άί8βΓ8. 

1 3• ηδη αν] Τηβ οοηβΐηιοίίοη 
υ( Ιΐιβ ήιί. ίηιΐία νίίη αν ίβ 
»1»υη(1αη11)• βΒί&οΙίβηεά. αν Ιιογο 
Οβί 01)^8 ίο ίιαφθαρησονται, »η<1 
ίο ΓβΓβΓ ίί ίο ίΐΐβ ρ»Γί. «πΐΓτ;- 
οηιοντις 18 & βαίΓί ^ΗίοΗ \νί11 
ηοί βρρίχ ίΟ ΟίΗβΓ ρ&88&§68 

(Ό'ισ. 58), βηά (Ιΐείοοαίββ ίΠίβ. 

ΟΙββΓνβ, &8 ίο οΊαφθαρησονται 

ΐίββίί, ίηβί ίί« ηοί οείη^ »£Γβοί- 

β<1 1>γ ίΗβ θΓ»ίίθ ( >1)Πΐ|ΐΐ;ι 18 ίο 

οβ βοοοαηίβ(1 Γογ ΓΟ^υΙηΗγ ; \1 
18 Ο&0&Ο86 ίΗβ βνβηί ίί (Ιοηοΐοκ 
Ϊ8 βίίΐΐ ίη ίΐιβ ίηίιΐΓβ &ί Ιΐκ• 
ιηοηιβηί οΓ ίίβ ΙκΊημ' αΐΐηιίοιΐ 
ίο ηγ 8οοΓβίβ8. ΡΙκίο ίβ ηβνβΓ 

8Γΐ)ίίΓ8π1γ ΪΓΓΘίίυΙβΓ 111 Ιΐΐ18 

ο1&88οΓοοιΐ8ίηκ'(ΐι>ιι> : 1>ί«τ. 9θ. 
Ιί ιηΐι,ΊιΙ 1κ• ί~αίό1 Ιιογο, (Ιι.ιΐ 

λιαφ*νζυίμην ΑϋΙΐυΙββ 811 θνβηί 

<«1>ΐ;ι11ν ϊη ϋ:ι.' ΓυίαΓο. Ηηί 76 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 1 1ι ■ - ρΐ&η 
ΙκίίηΚ, Ιο 

ρ&Γ»ιηοιιηί 
νΛίαβ οΓ 
Ιΐκ; βουΐ, 
:πι« 1 Ιΐι>' 
ϋιιΐ^ οί 
■ '.ιπ πι; Γογ 
\1, ηικί ΙΗθ 
τι••* ■ 1 οί 
οοηβοΐ- 
ουβί^-ροβ- ρήηοίρΙοΒ 
οΓ «οΐίοη. επιτηδεύοντες α "Σωκράτης διδάσκει πάντες πάντα- ρ. 29 
πασι διαφθαρησονται, — ει μοι προς ταύτα ειποιτε' ώ 
Σώκρατες, νυν μεν Άνύτω ου πεισομεθα, αλλ άφί- 
εμεν σε, €7Γί τούτω με'ντοι, εφ' ώτε μηκετι εν ταύτη 

5ΤΤ) ζήτησα διατρίβειν μηδέ φιλοσοφεΐν' εάν δε άλως 
ετι τούτο πράττων, αποθάνει" εΐ ούν με, οπ€ρ είπον, ά 
επι τούτοις άφίοιτε, εϊποιμ αν ύμϊν οτι εγω υμάς, ώ 
ανδρός Αθηναίοι, ασπάζομαι μεν κα\ φιλώ, πεισομαι 
δε μάλλον τω θεώ η ύμΐν, καϊ εωσπερ αν εμπνέω κα\ 

χοοιος τε ώ, ου μη παύσωμαι φιλοσόφων κα\ ύμΐν 
παρακελευόμενος τε κα\ ενδεικνυμενος οτω αν άεϊ 
εντυγχάνω υμών, λέγων οϊάπερ εϊωθα, οτι ώ άριστε 
ανδρών, ' Αθηναίος ων, πόλεως της μεγίστης και 
ευδοκιμωτατης εις σοφίαν καϊ ισχύν, χρημάτων μεν 

ΐ5 ουκ αίσχυνει επιμελούμενος, όπως σοι εσται ως πλεί- 
στα, και δόξης κα\ τιμής, φρονησεως δε κα\ άλη- ο 
θείας κα\ της ψυχής, όπως ως βέλτιστη εσται, ουκ 
επιμελεΐ ούδε φροντίζεις ; κα\ εαν τις υμών άμφισ- 
βητη και φη επιμελεΐσθαι, ουκ εύθυς άφησω αύτον 

ιοουδ απειμι, αλλ ερησομαι αύτον και εξετάσω κα\ 
ελέγξω, κα\ εάν μοι μη δοκτ) κεκτησθαι άρετην, φάναι ίηβη ίί Ϊ8 ηοί &η βνβηί τντηίοη 
18 »88ΐιιηΘά ο8 βϋουί ίο Ηβρρβη 
&ί β11. 

4• «φ ωτί φιλοσοφία» "] 

Ρογ οοηδίηιοίίοηδ οί Γβΐ&ίίνβ 
ρΓοηουηβ βηά αάνβΓυβ \νίΐΗ ίΐιο 
ίηβηίίίνβ, 8ββ Ό'ψ. 79• 

8. ασπάζομαι και φιλώ] "Άσπά- 
ζΐσθαι ββί ιιΠφίοηι ε&1αί&Γβ ίία, 
ηί βηηι αηιρΙβοί&ηΒ ; φιλί»» 
ίίβ, ηί βηηι Ο8οιι1βπ8." — 8ί&11}>. 

ΗβΓΟ Οί ΟΟ11Γ80 ΟθίΙΐ ΤΡΟΙτΙβ βΓβ 

\ΐ8<κ1, ογ ίΓβηβίοΓβηοβ, ίοι* ΙΗθ 
Γβ•ε1ίη£8 ντίήοη ίΐιοββ αοίίοηβ 
Ιχϊίοΐιβη. Νοίο ίοο, ίΗ&ί ίηβ ίΓ&ηείβΓβηββ βίϊββίθ οοίη : ίί ΐδ 
ηοί ίΗίΐί φιλώ αΐτβ&άγ εχρι-ο^βδ 
α ίββίίη^, &ηά ίΗιιβ ^ίνββ ίηβ 

ίιαπί ίο ασπάζομαι• ίΙΐβΙΓ 0ΟΟΓ- 

(Ιίηαίίοη ίη ίηβ ρηι•&Ββ Γβ^υίτοβ 
ίΐι&ί ίηβ^ εηοηΐιΐ βηίβΓ ίηίο ίί 
ηοιηο^βηβοηβΐ^. 

πίίσομαι — ΰμϊν] ΤΗβ ραπϋΐβΐ 

18 8ίι•ί1ϊίη£ ίο ίηβ (Ιβοΐαηιίίοη 
οί ίηβ Ιιοΐγ &ρο8ί1θ8, Αβίβ ν. 29, 

πΐίθαρχΐΐν δίΐ θίώ /ιάλλοι> η άν- 
θρώποις. 

ΐ4• Ισχΰν] δίαΙΙΚ, αίίοΓ Γΐ8- 
οΗβΓ, "άβ ηηίηιί ηιη^ηϊίικΤπΐΓ 
οί ίοΓίίίηίΙίηβ." 


ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 77 δε', όνειδιώ οτι τα πλείστου άζια περ\ ελαχίστου 
ποιείται, τα δε φαυλότερα περ\ πλείονος, ταύτα και 
νεωτερω και πρεσβυτέρα), οτω αν εντυγχανω, ποιήσω, 
κα\ ζενω και άστώ, μάλλον δε τοις άστοΐς, οσω μου 
εγγυτερω εστε γένει, ταντα γαρ κελεύει ό θεός, ευ δ 
ιστέ, και εγω οιομαι ούδεν πω ύμιν μείζον αγαθόν 
γενέσθαι εν τη πολει η την εμην τω θεώ ύπηρεσίαν. 
ούδεν γαρ άλλο πραττων εγω περιέρχομαι η πείθων 
υμών κα\ νεωτέρους και πρεσβυτέρους μήτε σωμάτων 
επιμελεΐσθαι μήτε χρημάτων προτερον μηδέ ούτω ίο 
σφόδρα ως της ψυχής, όπως ως αρίστη εσται, λέγων 
οτι ούκ εκ χρημάτων άρετη γίγνεται, άλλ' εξ αρετής 
χρήματα και ταλλα αγαθά τοις άνθρώποις άπαντα 
και Ιδία. κα\ δημοσία, ει μεν ούν ταύτα λέγων δια- 
φθείρω τους νέους, ταύτ αν εϊη βλαβερά' εϊ δε τίς μει*, 
φησιν άλλα λέγειν η ταύτα, ούδεν λέγει, προς ταύτα, 
φαίην αν, ω Αθηναίοι, η πείθεσθε Άνύτω η μη, κα\ 
η άφίετε η μη άφίετε, ως εμού ούκ αν ποιησοντος 
άλλα, ούδ* ει μέλλω πολλάκις τεθνάναι. 

XVIII. Μη θορυβείτε, άνδρες Αθηναίοι, άλλ' *ο 1>• ΤΗ»! Η 
εμμείνατε μοι οις εδεηθην υμών, μτ/ θορυβεϊν εφ οις "β© ίο ΐιΐβ 
αν λέγω, αλλ ακουειν' και γαρ, ως εγω οιμαι, ονη- ωβη,— » 
σεσσε ακουοντες. μέλλω γαρ ουν αττα υμιν ερειν Μβββιηκ 
και άλλα, εφ' οις ϊσως βοησεσθε' άλλα μηδαμώς 
ποιείτε τούτο, ευ γαρ ιστέ, εαν εμε άποκτείνητε τοι- 
ούτον οντά, οίον εγώ λέγω, ούκ εμε μείζω βλάψετε ίο ΐΐι• ιιι. 1 5• ταντ' &» βΐη] ' Ιί ρΓβιιοΙιίη^ 
νπΊοβ Ϊ9 ικίηχτβίοη, Ι Ηβη ΐιι- 
άεβθ Ι βΐη α ιηίββίιίονουβ ροΓ- 
βοη ; ίοΓ Ι ηβνβΓ Γββί ίτοπι 
ρΓΟαοΙιϊη^' ίί.' Τΐΐβ ταντα 18 ηοΐ 
ί<1« ΐιίί<•»1 νΐΐΐ» ΐΗβ ταύτα οΓ ΐΐΐβ 
Ηηο Ββίοτβ, υυί ϊβ ηιοΓβ οοιη- ρΓβηβηβίνβ ; ϋ βίβηιΐ» £ογ 11ιο 
νΗοΙβ οίααββ ΓβΓοιτοίΙ Ιο ίη Ιΐι«: 

ρΙΐΠΐϋΟ τα ι τα λίγων, 8.11(1 11168118 

' ΐΐιί* ρηιείίοβ οΓ ηιίηο.' 

24- (Λοήσισθιλ Α κίΓΟΠ^ΟΓβχ- 
ίοα "Γ (\'*•1πιμ ίΐΐϋπ θορν- 78 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

η υμάς αύτούς' εμε μεν γαρ ούδεν αν βλαψειεν Ρ• 3 ( 
ούτε Μίλητος ούτε "Ανυτος• ούδε γαρ αν δύναιτο' ά 
ου γαρ οϊομαι θεμιτον είναι άμεινονι άνδρ\ υπο χει• 
ρονος βλάπτ€σθαι. άποκτείνειε μεντ αν ίσως η εξε- 
ίλάσειεν η άτιμάσειεν' άλλα ταύτα ούτος ίσως οιεται 
κα\ άλλος τις που μεγάλα κακά, εγω δ % ουκ οιομαι, 
άλλα πολύ μάλλον ποιεΐν α ούτος νυν\ ποιεί, άνδρα 
αδίκως επιχειρεΐν άποκτιννύναι. νυν ούν, ω άνδρες 
Αθηναίοι, πολλού δεω εγω ύπερ εμαυτού άπολο- 

ιο γεΐσθαι, ως τις αν οϊοιτο, άλλ' υπέρ υμών, μη τι 
εξαμάρτητε περ\ την του θεού δόσιν ύμΐν εμού κατα- 
ψηφισάμενοι. εάν γαρ εμε άποκτείνητε, ου ραδίως β 
άλλον τοιούτον εύρησετε, άτεχνώς, ει κα\ γελοιοτερον 
ειπείν, προσκειμενον ττ) πολει υπο τού θεού, ωσπερ 

τζίππω μεγάλω μεν και γενναιω,ύπο μεγέθους δε νωθε- 
στερω κα\ δεομενω εγε'ιρεσθαι υπο μύωπος τινος' 
οίον δη μοι δοκεΐ 6 θεός εμε τή πάλει προστεθεικεναι 
τοιούτον τίνα, ος υμάς εγείρων κα\ πείθων και ονει- 
δίζων ενα εκαστον ούδεν παύομαι την ημεραν ολην ρ• 3 1 

ιοπανταχού προσκαθίζων. τοιούτος ούν άλλος ου ρα- 
δίως ύμΐν γενησεται, ώ άνδρες, άλλ' εαν εμο\ πει- 
θησθε, φείσεσθε μου' ύμεΐς δ' ίσως ταχ αν άχθο- 
μενοι, ωσπερ ο'ι νυσταζοντες εγειρόμενοι, κρούσαντες 5• άτιμάσ(κν\ Η 81ΐΙ)Βϋ1ΐΐΐ68 8. Οθη)βθΙΐ1ΙΌ οί ΗΪ8 ΟΛνη, άτιμωσΐκν, 

φΐΐίο ηββθΐβββίγ ; Γογ άτψάζω, 11ιοιι§1ι α ρΓοροΓΐ^ πιβαηδ ίο ΐΓβαί 

ΟΓ Γ0^ΛΓ(1 08 άτιμος, ννΐΐίΐβ άτιμόω 18 ΪΟ Π)8,1ϊ0 άτιμος, γ&ί αίΒΟ 1ΐί1« 
11)18 Ιοοίΐηίοαΐ 861186 : θί. Ι<6££. 762 ά, ττΐρϊ τάς των νίων άρχας ητι- 
μάσθω πάσας. 23. κρονσαντ€ς] ΑηοίΙΐβΓ ηηΐΐίίρργ ϋΟΐν)θθΙΐ1Πΐ1 

βυυβίϋαΐίοη οΓ Η οοοιιγβ Ιιει-β, — ορονσανπς, 1)οοίΐυεβ (Ηβ Β&γβ) 

Ι3« «» και γ\οιότ(ρον ΓβΓβΓ8 •ννΗίο1ι ΓοΙΙοΛνβ Ιΐιβπι. 
ηοί Ιο Ιΐιβ ^ογ(1β ίπιπιβόϋαίβΐ^ 23. κρονσαντ<ς\ 'λνίΐΐι & βϊη- 

βιιοοο6(1ίη§, ηαηιβΐ^, προσκίμ*- φα ΐαρ,' — αβ ^οα \νουΚ1 η 

νον — θίοϋ, ϋΐΐί ίο Ιΐΐβ βίπΐίΐβ μνωψ. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 79 

αν μ€, πειθομενοι Άνυτω, ραδιως αν άποκτ€ΐναιΤ€, 
€ΐτα τον λοιπόν βίον καθαύδοντας διατελοΐτ αν, (Ι 
μη τίνα άλλον 6 θεός νμιν ίπιπίμψϊΐϊ κηδόμενος 
υμών. οτι δ % €γώ τυγχάνω ων τοιούτος, οίος ύπο && ϊΐβ βίη- 

\> του θίού ττι πολβι δεδόσθαι, ίνθίνδ*. αν κατανοησαιτ*ΐ' 5 &ΐοηβ 
ου γαρ ανΰρωπινω €θΐκ( το *μ( των μ€ν ίμαυτου β<* ίο 
απάντων ημεληκίναι και ανεχεσϋοι των οικείων αμ€~ 
λουμίνων τοσαϋτα ήδη έτη, το δ( ύμ€Τ€ρον πράτταν 
ά(ΐ, ιδία ΐκαστω προσιόντα ωσπίρ πατίρα η άδελφον 
πρ^σβυηρον, πείθοντα ίπιμελέισθαι αρετής. κα\ €ΐ ίο 
μίντοι τι άπο τούτων άπίλαυον κα\ μισθον λαμβά- 
νων ταύτα παρ€Κ€λ*υόμην, (ίχον αν τίνα λογον' νυν 
δί οράτ€ δη κα\ αυτοί, οτι οι κατήγοροι ταλλα πάντα 
αναισχυντως ούτω κατηγορούντες τούτο γζ ούχ οϊοί 

ο τ€ Ιγ'ανοντο άπαναισχυντησαι παρασχόμ€νοι μάρτυρα, 15 
ώς ΐγώ ποτ* τίνα η ϊπραζάμην μισθον η -ητησα. 
Ίκανον γαρ, οίμαι, ϊγώ παρέχομαι τον μάρτυρα, άληθη 
ώς λέγω, την παν'ιαν. 

XIX. "Ισως αν ούν δόξςκν άτοπον έϊναι, οτι δη ο. (Ιη»η- 

Β*ΓβΓ Ιο λ 

κροίσαντίς Ϊ3 'ίΐβοϋβ ραΐβαηαϋ νβΛηηι.' 8αεΗ β νοπΐ Ιιο^ονοι• 
ίβ ]υ8ί «ΊιηΙ \να8 \ν3ηίο(1. 

Ι Ο. και €ΐ μίντοι τι] Η άπ>ρ8 ίΗβ τοι, γ>το\>&\)\γ ίοΓ νβηΐ οί" οοη- 
βΐιίοπη^ ΙΙιλΙ ίΐιβ εοΐΐοεαϋοη ίβ ΗτρβΓΟβίϊοαΙ Γογ κάϊ μίντοι Λ τι. 
ΟΓ. 41 β• 

Ι4• ονχ οϊοί τ«] Τ1ΐβ7 νουΐίΐ 19. Ίσως αν συν] ΤΙΐΘ (Ιοπίί- 

<1οιιΜ1θ83 πκώβ ΐΗβ αβββΓίϊοη, η&ηί ΓΟβεοη ο£ βοοΓβΙββ' &1>β1ΐ- 

οί. 19 <3: 1>αΙ *τΗ&1 ΐΗβχ άπΐ ηβηοο Γγοιιι ραΙ)1ίο ιι(Γηϊγ8 ντββ 

ηοΐ βη(1 ίί ρηιοίίοαΒΙο ίο ϋο ηοΐ βο ιηικίι ΙΗβ ίηιροκβΗήΗΐ^ 

ιτββ Ιο \>τίη% βνΜβηα; ΐη βιιρ- ο( ιη&ίηίαΐηΐη^ ΙιίιηβοΙΓ ΐη α 

ροΓί οΓ Ίί. ΤΤι&Ι ίβ, ^Γ»ιη- ρυοίίο ροβϊΐίοη ΛνίΐΗουΙ βαα-ί- 

ιηηΐίεαίΐγ βρο&ΐίϊηί,', Ιΐιβ ρπ- βο© οί ρηηείρΐβ ογ οί Γιίβ ; 1>ηΙ 

ιχι&τγ ίηίβηΐίοη οΓ ίΐιο ββηίβηοο γηΙΙιογ, ΐΐιηΐ Ηβ ΓιΊί Ιιίβ ιπίεβίοη 

άπαναισχυντησαι — μάρτυρα Ηββ (θ 1)6 α ηΐΟΓ»1 811(1 &η ίηάϊ- 

ϊη ίΐιβ ρηΗίοίρίηΙ οΐ&υββ, αηά νί<1αα1 οηο, βηίΐ ίΐιαΐ Γγομ Ηίβ 
ηοΐ ίη ί1ι<• \χτΙ> άπαναισχνντη- ροΐηΐ οί Ληον ίί \ναβ ίηΗηΐίοΙγ 
σαι. 8«β Ό\ξ. 3θ,ν ϊβββ ίπιροΗΛηί 1«» ΓοοίίΓ^ η 80 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΗΙψρθθ6(1 

Ι•1ι_).•(•ΐίιι1|) 

Ιΐι.-ιΐ <.. 
1ι:ι ν•• ι π - 
1< η .1 ρυ!>- 
Ιϊ<• Ιίίβ, ϊ η 

ρη ΗκΦβΜ 

Ιθ ι1ι•:ιϋ ιι.ι,' 
\\ ϊΐΐι ϊιιιΐϊ- 
νϊ.ΙικιΚ, 

λ ιηβΐΗοά 

|ιΐ•:ι«•Ιΐι-;ι11γ 
ροωίϋΐο 
ίοΓ α 

Π£Ηΐϋ0118 

Ιΐκΐιι. 4γω Ιδία μεν ταύτα ξυμβουλεύω περιιων κα\ πολύ- ρ. 3 
πραγμονώ, δημοσία δε ου τολμώ άναβαινων εις το 
πλήθος το ΰμετερον ξυμβουλεύειν τή πόλ€ΐ. τούτου 
δε αϊτών εστίν ο υμάς (μου πολλάκις άκηκοατ€ πολ- 
5 λαχού λέγοντος, οτι μοι θεών τι και δαιμόνων γίγνε- ά 
ται φωνή, ο δη κα\ εν τή γραφή επικωμωδών Μίλη- 
τος εγράψατο• εμο\ δε τούτ εστίν εκ παιδος άρξάμε- 
νον φωνή τις γιγνομενη, η όταν γενηται, άε\ απο- 
τρέπει με τούτο ο αν μέλλω πράττειν, προτρέπει δε 

ίο οΰποτε' τούτ εστίν ο μοι εναντιούται τα. πολιτικά, 
πράττειν. και παγκάλως γε' μοι δοκεΐ εναντιούσθαι' 
ευ γαρ ιστέ, ω άνδρες Αθηναίοι, ει εγω πάλαι επε- 
χείρησα πράττειν τα. πολιτικά, πράγματα, πάλαι αν 
άπολώλη και οΰτ αν υμάς ώφελήκη ούδεν οϋτ αν ο 

ιζ,εμαυτον. και μοι μη άχθεσθε λεγοντι τάληθή' 4 ού 

5• γίγνΐται φωνή] Α11 Μ88. η&νε ί1ιΪ8 φωνή, αικί βΐΐ εάά. εχοερί 
V 1>ι•80Β:εΙ ίΐ. Νεεάίεββΐ}*• ; Γίβεΐιεί' ροΐηίβ ουί, Ιηε ρατ&ΐΐβΐ ίο 

Ιίίβ ηΐ'Χί εοηίβηοβ, τοίτ εστίν εκ παιδος άρξάμενον φωνή τιρ γιγνο- 
μενη. 9 # τοϋτο δ &ν] Έάά. ρΓβίβΓ τούτον. Βΐΐί αποτρέπει πράτ- 
τειν τοϋτο ίί> & οοηβίχιιοίίοη οοηιβ οιιί ο^ Τηεεεί;. 151 8, ενίοις μεν 

τό γιγνόμενόν μοι δαιμόνων αποτρέπει ξυνεϊναι, ΓϋεΐΙΙ.] ΡΐΌΟΟΠΙ. XX. 
ρ. 143 Ί δ ( ίζ°ί α τότε ήμάρτετε, νυν αποτρέψω ταντά παθεΐν, &Π(Ϊ 

αηαΐο^οιιβ οοηείπιεΙίοηΒ βιιοΐι 88 Χεη, Αη. III. ί. 2ο, πορίζεσθαι τά 

επιτήδεια κατεχονσιν ημάς. τοϋτο ΙΐβΓβ 18 ΙΙΐβ Γ68(1ίη£ οί βνβ Μ88. 

4 1)68ί(1ο8 Οχοη. Ιί Ϊ8 ιηοΓβονβΓ 1β88 Ι&εΐ^ ίο Η&νβ υεεη ΐηνεηίειΐ 

ΐΗ&η τοϋτο. 15. κα'ι μοι μη] Η &1ίβΓ8 ίηΐδ ΐηΐο κα\ μη μοι, 

οοπιρβηη^ Ρΐΐδεάο 105 ο. Βιιί καί μοι ίβ & οοπιηιοη εοηιπιεηοε- 
ιηεηΐ ο£ α ββηίεηεβ ίη ίΐιβ Ογ81ογ8. ρΗΓϋουΙαΓροΙίε^, ίη8ΐι ο^ΐβ^ίη^ 
ϊιοΐά οί ίικίίνΐάϋ&ΐθ 8ηι1 πΐ8ΐαη£ 
8ΐ8ίβ8ηιειι ο£ ί,ΐιεηι ίο Γ8ΐ8ε Ιΐιε 

>1;ιΐη1;ιπ1 θ£ 8ΐ8ίε8Π18η3ηίρ. 

2. αναβαίνω ν] Το ΐΗε Ρηγχ ; 
88 ία ίΐΐβ ίβΠΙΟΙΙΒ 7Γ<ΐί ό δήμος 
άνω καθητο, Ώ&ΪΏ. άβ ΟθΓ. 1 69. 

ρ. 285. 

5• θε'ιόν τι κα\ δαιμόνιον] 8θβ 
Αρροηΐΐίχ Α, οη τό δαιμόνιον. 

6. *ν τη γραφ/ι] \νΗεη Ιιο Βροΐίβ θ£ ίΐΐε έτερα καινά δαιμό- 
νια, — 8 ρεΓνεΓδΐοη οί Λε ίπιίΐι 
Λνΐάοΐι 8οοΓ&ίεβ ο1ΐ8Γ8είεηδε8 
&8 8 08Π08(;αΓε 1)^• Ιίίβ υββ ο£ 

Ιίίβ \νοΓ(1 επικωμωδών, Λν1ικ•1ι 

βεεηιβ Ιο ιηεβιι ' δείεεϋη^ Γογ 

08Π0&ίΐ1Ι•β.' 8θ σκώπτειν 18 ίο 
Ιΐΐοείί &ί, επισκώπτειν ΪΟ ΐηοοίί 
81 801116 ρ8ΐίϊθϋΐ8Γ Ιπΐίί 111 8 

ρετβοη. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 81 

«ι. γαρ εστίν όστις ανθρώπων σωθησεται ούτε ύμίν ουτ€ 
αλλω πληθει οΰδενι γιπ^σ'ιως εναντιουμενος κα\ δια" 

32- κωλύων πολλά άδικα καΐ παράνομα εν ττ) πολει 
γίγνεσθαι, αλλ* άναγκαΐόν εστί τον τψ οντι μάχου - 
μενον ύπερ του δικαίου, κα) ει μέλλει ολίγον χρονον5 
σωθησεσθαι, ιδιωτεύειν άλλα μη δημοσιευειν. 

XX. Μίναλα δ' εγωγε ύμϊν τεκμήρια παρέχομαι Μβχρβ- 
τούτων, ου λόγους, άλλ' 6 ύμεϊς τιμάτε, έργα. ακου- *™> ο«•&- 
σατε δη μου τα εμόι Ρυμβεβηκότα, Ίν ειδητε οτι ουδ ΐώ ΐίίβ Η»ά 
αν ενι υπεικαθοιμι πάρα το δίκαιον δεισας θάνατον, ίο 
μη ύπείκων δε αμα καν άπολοίμην. ερώ δε ύμΐν φορ- 
\) τικα μεν καΙ δικανικά, άληθη δε. εγω γάρ, ω Άθη- 

ιι. 5μα καν] Τηίβ ίβ Αβί'β οο^βοίιΐΓβ. Μ88. βΓβ οΐιίββ^' (Ιίνκΐβά. 

ϋβίνββη άμα και άμα άν (νΐΐίοη Οχυη. βχηίοίίβ), άμα και άπολοίμην, 
811(1 άλλα κα\ άμ άν αιτ. ΟΓ ίΐΐβ θάά., Υ8Ζ Ιΐ&νβ άμα καίι άμ αν, 
Β άμ άν άπολοίμην, Η άμ άν και άπολοίμην. Ιί 866Π18 ν&ίη ίο βηά 

ιηοι-β ίΐιαη α κη8ΐ1υ«*}• ,μΐδίίίΐο&ίΐοη Γογ άμα κα\ άμα. Τηο ν&η&ηίβ 

ΙΓίαν 68ΒΪ1^ Η&Τ6 0ΟΠ1Ο ΓγΟΠΙ άμα κάν, ίη ΐίβ ίοΓΠΐ άμα και άν. Μ γ 

ΓγηίκΙ Μγ. Οβπιροβίΐ ίη^επίοηβΐ^• ρΓοροβββ άλλα και άλλ' άν άπ., 
' βΗουΙιΙ η© Γββάγ Ιο πιββί άε&ίη ίη βηηάι-γ ίοιτηβ : ' οί. 8ορ1ι. 

Ο. Τ. 66 1, δ τι πνματον ύλοίμαν. 12. δικανικά] Η ΟΟ^βοΙίΙΓηΙΙ^ 

ρΓββχββ ού, οοββΓνίη^ " φΐίβ οτοά&ϊ, δοοΓ«Ιοηι, φΐί 8ί&ίίιη 8 ρπη- 
οίρϊο 86 ξίνως ϊχιιν της ΐνθύδ* λίξ«ύ( ρΓοίοδδΐιβ βδί, ηηηο ]ικ1ί<:ί&1ία 
νοι-οβ ρΐΌπιίίίβΓθ ί " Βηί βφίβϊΐγ ηο^τ ίηβη βηοηΐά 8οοΓβΙβ8 κηο*τ 
ίη8ί \νη»ί ηβ νββ £θίη£ ίο 88 γ \ν&8 ηοί δικανικά ? Ββδίάθδ, ίΐΐθ 
βρββοη ίη ροίηΐ οί Γαοί υβίΓ&νβ 8&υηίΐ8ηί Ιίηολγίιπί^β οί ίβοΐιηί- 
ο&ΐίίίοβ ; οΓ. 34 *> ** ** """' *• τ>λ • ^ ββ ΟοπιπιεηΙβΓγ οβίο^τ. 

8. ο — *ργα] 'νΠίΒ,ί γοητ ρΓβοίίοβ Ιιρΐ88, χϋ. 38. ρ. 123, 

Οθάγ 18 ΜΤΟΠί 4θ »ρρΓβθί»Ιβ ββχβ, ίν τί/δ€ τή πόλίΐ (Ιθίσμίνον 

\\\φλγ, ίηβ βοίίοηβ οί & Ιίίβ.' «στί, προς μ*ν τα κατηγορημίνα 

ΰμ*Ί{ (8β^8 8θΟΓ8ίββ), — ηοί 88 μη&ν άπολογ*ισθαι, ίΓίρι ί< σφύν 

ίικίΐτίάιι&ΐβ, 1>νϋ 88 ΓβρΓΘ8βη4- αντων . . . . »Γ στρατιωται αγαθοί 

ίη§^ ΑίΗβηίβηβ ^βηβΓΗΐ^, νηβη «ίσι »τ.τ.λ. \\Τιβηοβ &^&ίη 8ο- 

βχΪιώο; &β ,]υ(ΐ£68 ίη ίηβ Εοοίββία, οΓβΙββ 8&7Β ^ιιβ*, οεΐυνν, Ηο ίβ 

ογ ίηβ Ηβΐίκ», — 'χοα ρατίί- 'βϋουΐ Ιο βηιρίο^ & ίορίο ο£ 

ουΙβΓίχ βΓβ βηβοβρϋυΐβ ίο βαοΗ νηΙ^βΓ ωβ, ηηά οηβ ίΐιβίι β»- 

λρρο&Ιβ.' νοιίΓβ οΓ ΐΗο Ιαντ-οουΓίβ.' 

ΒβΤβ ΒρρβΛΓβ, ίη & Γβίίηβά 1 1 . μη ϋπ*ίκ»ν δ* '] ' ΒαΙ ^τοηΐά 

η, Ιηβ οοηιωοη τόπος οι 1)6 Γβαιίγ (ο ρβΓΪβη αϊ οποβ &8 

Γοηβ&τΒίη£ » πι&η'β ραβί ββΓ- ίηβ ρηοβ οί ηοί χίβΐάίη^.' 
νίοββ ίη Ηίβ άβίβηοβ ; οί νΙΐίοΗ φορτικά και δικανικά] φορτικά 82 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ναϊοι, αλλην μίν αρχήν ούδβμίαν πώποτε ήρξα Ιν τη ρ. 3 2 
πόλ€ί, έβούλευσα δέ και έτυχεν ημών η φυλή Άν- 
τιοχις πρυτανεύουσα, οτ€ ύμείς τους δέκα στρατηγούς 
τους ουκ άνελομίνους τους €Κ της ναυμαχίας ίβου- 
5 λεσθε αθρόους κρίνειν, παρανόμως, ως €Ρ τω ΰστερω 
χρόνω πάσιν ύμϊν εδοξε. τοτ εγω μονός των πρυ- 
τάνεων ηναντιωθην ύμΐν μηδέν ποιείν πάρα τους 

7• νμίν ίβ Γβίαίηεά, ίη (ΙεΓεΓβηοο Ιο ννεί^Πί οΓ Μ88., ηη(1 \νίίΗ 
&11 ίΗβ βάά., α^αίηβί Οχοη. αικί 2 οίΗβΓ Μ88. : &1ίΗου§Η £α»• 
τιηΰσθαι (Ιοββ ηοί Γβ(|αΐΓβ α ο'αίίνβ ο£ ΓβίθΓβηοβ, ββρβείαΐΐ^ ίη α 
<1θ8οηρίίοη οί ίυηηαΐ ρΓΟβεεάίη^β. βίβηόΐβ ΗβΓβ ίη ίίδ δΐιηρίβ 
ηιεαηίη£ οΓ ' νηΙ^&Γ ' ίη ίΗβ 
ββηββ ο£ ' εοτηπιοη/ — ηοί αβ 
ίπιρ1ρη§ (&8 ΓίβοηβΓ αηά οίΗβΓβ 
Ιηίηΐί) ΒεΙΓ-αδβεΓίίοη ογ Ηαά 
ίαβίβ; α ηιεαπίπ^ \νΗίοΠ (ι) 
\νου1ά ηι&ΐεβ (ρω νμϊν βοιπκΙ 
Πΐιιηί βνβη ίο ΗηΓδΗηβδΒ; (2) 
<1οβ8 ηοί Ηαπηοηίββ ΛνΐίΗ δικα- 
νικά, Γογ αη αττο^αηί ίοηβ ίβ 
ηοί βΗαΓαβίβπδίίο οΓ ρβΓεοηβ 
&<1<]Γβ88ίη^ ίηεΪΓ ^αοΐ^εβ ; αηά 
(3) <1οβ8 ηοί βηίί ίΗβ ραΓαΙΙεΙ 

ρ&88α£β ΟθΓ£. 482 β, €Ϊγ τοιαύτα 
αγίΐς φορτικά κα\ δημηγορικα, . . . ά 
φύσ(ΐ μίν ουκ (<ττι καλά, νόμω δ(, 
δικανικά 18 1Πϊε\νΪ86 α βοΙοηΐΊββδ 

ινοΓ(1 ; — ηοί ' ΙαττρβΓίίΙίβ ' ίη 
ίηβ ββηββ οΓ ' άτγ,' ηοΓ γβί 
1 βίΓβίίβϋβΗίί^ ' (8ίείηΗαΓί), Ηαί 
βίηιρί^ ΌηαΓ&οίεπΒίίο οί Βρβαΐί- 
βΓβ ίη βουι-ίβ οί^'υΒίίββ.' 

3• τους δίκα] δίηβίΐγ οηΐγ 
(ϊί.'-ΐιί ; Γογ Οοηοη \ναβ ηοί ίη- 
ο1ϋ(1β<3, αηά αηοίΗβΓ ο£ ίΗβ ίεη 
ναβ <1β&(1. ΧβηορΗοη, ίη οηβ 
οΓ Ηίβ αβοουηίβ (Μβηι. Ι. ί. 1 8), 
βρβαΐίβ ΜτίίΗ ηιοΓβ ιίεβηίίβ ίη- 
ηοουΓβο^ οΓ ίννία στρατηγούς. 

5• παρανόμως, ίη ί\νΌ Γβ- 

βρββίβ ; (ι) ίΗαί ίηβ^ \νβΓβ ίπο<1 
Άθροοι (βββ ΤΗίι-ΙνναΙΙ, Ηί$ί. Ογ. νοί. IV. Αρρ. 2, \νηβΓβ ίί ίβ 
βΠε\νη ίΗαί ίΗίβ π§Ηί οί" δβρα- 
ταίβ ίηαί 18 ηοί ίο Ηβ ίηιοοιΐ 
ίο ίηβ (ΙββΓββ ο£ Οαηηοηυε); 
&η(1 (2) ίηαί ίΐιβ^ \νβΓβ ηοί 
Ηβατά. ίη ίηείΓ ο\νη (Ιείεηοε ; 
Γογ ίη ίηε αδεοπιο^ ίη Λνΐιίοΐι 
ίΐιβ οηαΓ^β λναβ ΟΓοη^Ιιί βΓβί ίη- 
ίοπηαΐΐγ, ίΗεγ οηΐγ (Χβη. ΗεΙΙ. 

Ι. νίί. 5) β? α Χ* α ΐκαστος άπ(\ο- 
γησατο, ου γαρ προντίθη σφισι 
λόγος κατά τον νόμον' αη(1 ίη 

ίηαί ίη \νηίοη ίηε^ ννβΓβ βοη- 
άεηαηβά. ίΐιβ^ ντβΓβ ηοί ΙιβαπΙ 
αί αΐΐ. 

7• ηναντιωθην . . . ΐναντία ΐψη- 
φισάμην] ΛνΗαί 18 ίΐΐβ ρΓβοίθβ 

ΓβίβΓεηεβ οί ίηβ8β βχρΓβδδίοηδ 1 

Υί&Β ηναντιωθην Ά Γβίϋβαΐ ίο ρηί 

ίΐιβ ηηεδίίοη ? Τΐιίβ ίβ Ιβίί Γογ 
ηηββΓίαίη 1>7 Μγ. Οπ>ίε, Λνΐιο 
βαγβ ίΐιαί ηροη Χβηορίιοη'β 
εΐιβννίη^ ' ίί «ιη ηαπίΐ^ 1)β αβ- 
βοηηίβά ββΓίαίη ίηαί 8οοΓαίββ 
\να8 Ερίβίαίεβ.' (Ηίβί. Ογ. βη. 
64.) Α^αίη, ίο \ν1ιαί αβί άοββ 

ίναντία ΐ-^τηφισάμην ΓβΓβΓ ? 

Ιί τχ\&γ \>α \νβ11 ίο βίνβ ίΗβ 
οίΗβΓ αεοουηίβ ο£ ίΗίδ οβουΓ- 
Γβηββ αί Ιβη^ίΗ : — 

(α) Χβη. Μβηι. Ι. ί. 1 8, βου- 
\*νσας γάρ ποτ*, . . . επιστάτης Ιν ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 83 >. 3-• ΐ'όμονς και Ιναντια έψηφισάμην, και Ιτοίμων όντων τώ δήμω γενόμενος, επιθυμήσαττος 
τοϋ δήμου ιταμά τους νόμους εννέα 
στρατηγούς μια ψήφω άποκτε'ιναι 
πάντας, οϊκ ήθελησεν επιψηφίσαι, 
όργιζομενον μεν αιτώ τοϋ δήμου 
πολλών ό« και δυνατών άπεϊλονν- 
των. 

(Ι)) II). IV. ίν. 2, ίπ4θ-τάτ»7ί 
γενόμενος ουκ επέτρεψε τω δήμω 
πάρα τους νόμου! ψηφίζεσθαι, 
άλλα σίν το'ις νόμοις ήναντιώθη 
τοιαΰτη όρμη τοϋ δήμου κ.τ.λ. 

(ο) Χεη. Ηβΐΐ. Ι. νϋ. ο _Ι 5> 

εντεύθεν εκκλησίαν εποίουν, εϊς ην 
η βουλή είσήνεγκε τήν {αυτής γνώ- 
μην, Καλλιζένον εϊπόντος, τηνδε 
.... των δε πρυτάνεων τινών ού 
φασκόντων προθήσειν την διαψή- 
φισιν πάρα τονς νόμους, αύθις 
τ\αλλίζενος άναβΐις κατηγόρα αυ- 
τών τα αυτά. οι δί εβόων κολάν 
τους ου φάσκοντας. οι δί πρυτά- 
νεις φοβηθεντες ώμολόγονν πάντες 
προθήσειν, πλην Σωκράτους τοΰ 
Έωφρονίσκου' ούτος δ* ουκ εφη, 
άλλ' ή κατά νόμον ποίησαν, 

(<1) ΑχΐοοΗΐΙΒ, 368 ό! οί 

πρώην δίκα στρατηγοί' ζτ' εγώ 
μεν ουκ επηρόμην την γνώμην" ου 
"γαρ εφαίνετό μοι σεμνον μαινο- 
με'νω δήμω σννεζάρχειν' οί βί 
περί θηραμενην και Καλλίξενον 
τ% ϋστεραία προέδρους εγκάθετους 
ΰφέντες κάτεχε ιροτόνησαν των αν- 
δρών ακριτον θάνατον. ΤΗβ \ν0Γ(1 
εγκάθετοι ίβ βχρί&ίηοίΐ Πγ ΛΒδβΗ. 
ϋΐ. 3• Ρ• 54» *"* ταΰτα έτεροι 
τυ»«Γ τα ψηφίσματα ε'πιψηφίζον- 
σιν, ονκ εκ τοϋ δικαιοτάτου τρό- 
που λαχόντες προεδρενειν, αλλ* εκ 
παρασκευής καθεζόμενοι. 

(β) ΟθΓ^. 474 β » ηερυσι βον- 
λενειν λαχών, ε'πειδή ή φυλή επρν- 
τάνεχ>ε και Ζδει με επιψηφίζειν, 
γέλωτα παρεΐχον κα\ ουκ τ^ιστά- 
μην επιψηφίζειν. ¥θΤ ίΗίβ, 88 

Ιμζλο &\ή\γ κτα&τϊ», ίβ ίΗβ ΠίβίοηβΑΐ ίβοί ΗβίοΓβ υβ άίβ- 
£υίδβ<] 1>7 8οθΓ»Ιίο ϊγοιι^. 

ΤΗβΙ δοοΓ&ίββ νταβ Ερίβί&ίββ 
Ϊ9 βί 1β88ί α ρι-οΗβΗΙβ βοηβία- 
βίοη ίτοιη (β), (Β), βηά (ίί), Ιο 
β»7 ηοίΗίηί» οί (β) ; ίη ίηι-ΐΗβΓ 
βίφροΓί οί \νΗίοΗ, (η) 8η<1 (Η) 
ΐιη] »1λ.- ίΐιαί Ηβ οβιτίβά Ιιϊβ ροίηί, 
νΠίοΗ Ηβ βοηΐά ηοί Ηβνβ <1οηβ 
Πυί &β ΕρΐδΙβίββ. 

Τΐΐβ ΓβίβΓβΠββ οί ήναντιώθην 
1111151 ΐΗβΓβίοΓβ Ηβ 1θ 8θ€Γ&ίβ8' 

Γβίυβαΐ ίο ραί Ιΐιβ αηβείίοη, 
^ΗίβΗ Γββηΐίβά!, οβ (ά) βΓβάίΗΙ^ 
Γβΐ&ίβδ, ίη ίΗβ βφοιιτηπιβηί οί 
ρΓοοββ<ϋη<^8 Ιο ίΗβ ηβχί ά&γ, 
ννΐιβη α γϊιογο ρΐίαοΐβ Ερίείοίββ 

ρΓ08Ϊθ!βά. 

ΤΗβ οίΗβΓ βίβηββ, εναντία 
ίψηφ., 18, βφΙ&ΙΙ^Τ \νϊίΗ ήναν- 
τιώθην, ίη βοηηββίίοη νίΐΗ μό- 
νος τών πρυτάνεων" ίΗβ βίηΐβ- 
ίαΓβ οί ίΗβ ββηίβηββ ροίηίβ 4ο 
11ιΪ3 ίηβνΐί&Ι)!^. Νο\ν 8§£ΐίη8ί 
ΓβίρΓτΐηο; ίΐιίβ ίο Ιΐιβ βνβηί,ααΐ 
νοίΐηίτ ίη *Ηβ βββοπίϋΐγ ίβ 
(ι) ίΐιβ αηΐίΐιβίίΐιοοίΐ ΐΗβΙ 8ο- 
0Γ8,ί€8 εηοιιΐά σο Ιηβ 011Ι7 οηβ 
οί ίηβ ρΓ}•ίβηβ8 -«-ηο νοίβά ίη 
Ιηβ ΗΐίηοηΙ)-, >^ηβη ββνβΓ&Ι οί 
ίΐιβηι 1ΐ8(1 οοηιβ ίο 866 1Η»1 Ιηο 
οίΐΐ \τ&8 ί1ΐ6§αΙ Αικί (2) ^?Ηαί 
ίί ηβ Ιιοίΐ οββη Ιηβ οηΐ^ οηβ Υ 
ίΐ Λν.ιε ηο ιιι«ΐΓΐίθ(1 άίδίίηβίίοη : 
ίΐιβ ηιίηοπΐ}* νβ8 ΙβΓ^β, βη(1 
ηβ &ηά ίΐιο Γββί οί ίηβ ρηίηηββ 
ντουΐιΐ πιβΓβΙχ νοίβ 88 ίηάί- 
νίάη&ΐβ. 8ο Η^εννίββ ίο Γβίβτ 

ίί ίΟ ίΗβ βίΑ^ββ ίπΊΠΊΟοΊΛίοΙγ 

ρΓβοβίΙίηο; ίΗβί ηηβΐ νοίηιο;, 
ντοηΐά Ηβ ίη οοηίι•8<1ίοίίοη •«τίίΗ 
ίΗβ ηιβηίίοη πιαχΙθ ίη ίΗβ &ο- 
βουηίβ οί ίΗβ ορροβίίίοη οί 

ΟίΗβΓβ Ηοβίΐΐβ 8θΟΓ8ίβ8. Το 

ΓβίβΓ ίί, Λριίη, ίο ίΗβ άβΗηίβ 
οη ίΗβ ΗίΗ ίη ίΗβ οοηηβίΐ, 

ΗβίοΓΘ ίί ^88 8ί1θρίθ<1 88 Α Ο 2 84 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ϊνΰακνύναι μβ και άπάγβιν των ρητόρων, και υμών ρ• 3 3 ' προβοΰλευμα, ν?0\Λά Ηβ ίο \&γ 
ίΗβ βββηβ οΓ ΐί Ιοο £αΓ £γοπι ίΠ&ί 

οΓ ήναντιωθην ίιμ'ιν ΛνίίΗ ^ΗίοΗ 

ΐί ίβ οουρίβίΐ, &η(1 \νοηΠΙ πΐίΐΐίβ 

μόνος των πρυτάνεων Ηαί, δΐηββ 
ίίιβ πρυτάνεις Ηβά ηο ρΓοηιίηβηί 
ίαηοίίοηβ ίη ίΗβ βουηβίΐ. ΤΗβ 
ιβηι&ίηίη£ αΐΐβπι&ΐίνβ, αηά ίΗΐβ 
ίβ ίη ΐίββίί & ρΙ&ηβΐΗΙβ οηβ, ίβ 
Ιο ΓβίβΓ ΐί ίο ίίιβ ηΓβί βία^β οΓ 
ρΓθοββ<1ίη£8 ίη ίΗβ βδδβπιΗΙ^, 

ΤΛτΗβΓβ, ρΓβρΛΓ&ίΟΓΪΐγ ίο ίΗβ προ- 

β-ινλΐνμα Ηβίη^ Γβ&<1 ουί \>γ ίΗβ 

κήρυξ, ϊί \ν&8 1ΐ»η(1θ(1 ίο ίΗβ 

ρΓοο(1π, τνΗο \νίίΗ ίΗβ ηοηιο- 
ίΗβίββ Η&ά ίο ρΓοηοηηββ \νΠβ- 
ίΙιβΓ ΐί βοηίΓανβηβά βηγ βχίδί- 
ΐη§ 1α\ν. ΗβΓβ \να8 ίηβ ρΓββΐδβ 
ηιοηιβηί &ί τνΗΐβΗ 1β£&1 ρπ>- 
νίβίοη Η&ά Ηββη ηιαάβ Γογ βηίβΓ- 
1 ϋ ΐ ιιίπμ- ίίιβ νβΓ^ οΠ]ββίίοη ίβΐίβη 
1)^ 8οβΓ&ίβ8• Λνβ ηιαγ ίΐιβη, 
νίίη »ί Ιβαβί βοηιβ ρΓοΗ&ΗΠίί^•, 

ΓβίβΓ εναντία εψηφισάμην ίο 8θ- 

βΓβίββ' οοηό!βηιηίη£ ίηβ ΗίΠ &8 
ίΐΐβ^αΐ \νΗβη ίί \ν&8 Γβ£βπ•βά ίη 
ιΐαβ βοηΓδβ ίο ίηβ ^ίηί βοη- 
Βΐ(1βΓαίίοη ο£ ίηβ ρΓοβάπ αηά 
ηοτηοίΗβίββ. ΤΗβ Η^βΓοη 
ρΓοίβΓοη ίβ οη ΟτΓββΙε ρΓΐη- 

βίρίββ ηαίηΓ&1 : ηναντιωθην — νό- 
μους ρΓ6ββ(1β3, 0ββ8Π8β ίί, &η<1 

ηοί ίηβ ββΓίίβΓ ορροβίίίοη, \ν&8 
Ιηβ βοηβρΐβηοηβ &η(1 βΓθτιτηίη§ 
ββί ίη δοβΓαίβδ' ννηοΐβ ρΓοβββά- 
ΐη§ ; ϋί£. 3©8. 

ΛνίίΗ 8θβΓ&ίβ8' Π10Γ6 £ΐθ- 

τίοη8 ΓβΓϋβαΙ ίο ρηί ίίιβ <ριβ8- 
Ιίοη τη&γ Ηβ οοιηρ&Γβό!. ίΗβ 
βοηάηεί βοηίβπιρίηουδί^ βίίΓΐ- 
Ηηίβό" ίο ϋβπιοδίηβηββ \>γ Μ&- 

βΗΐηββ, ίί. 84. ρ. 4°» άναγνωσθε'ν- 
τος του ■ψηφίσματος, άναστας εκ 
των προέδρων Δημοσθένης ουκ εφη 
τό ψήφισμα ε'πιψηφιειν' βοώντων 
δ« υμών και τους προέδρους ε'π\ 
τό βήμα κατ όνομα καλούντων, όντως άκοντος αυτόν τό ψήφισμα 
ε'πεψηφίσθη. 

ΤΗβ 86Π08 οΓ βΗββΙϊβ \νΗίβΗ 
ίΗβ Γοπηβ οί ίΗβ Εοβίββίβ ΐιη- 
ροδβθ. οη Πίΐΐβ ίη ρΓο^Γβδβ, 
\νίίΗ ά νίβ\ν ίο £α&π1 βχίδίίη^ 
Ιαντβ, \να8 &8 Γο11ο\νβ : — ι. ΤΗβ 
προβουλευμα \ναδ ΗαηιΙοά ίο ίΗβ 
ρΐΌβ<1π, ννΗο &ίίβΓ οοηίβπ•ίη§ 
\νίίΗ ίΗβ ηοπιοίΗβίδΒ ρΓΟ- 
ηουηββίΐ \νΠοίΗβΓ ογ ηοί ΐί 
οοηίΓ&νβηβί! βχίείίη^ 1&\νδ ; &ηά, 
ί£ ίΗβγ ραβδβά ίί, ίί \ναβ ι•β&(1 

οηί Ηγ ίΗβ κηρνξ. 2. ΑίίβΓ 
ίΗίδ, ίί τν&δ ορβη ίο αη^• οίίίζβη 
ίο δίορ ίί \>γ 1ο(1<|[ίη^ αη νπω- 
μοσ'ια ίη β&Γηβδί ο£ Ηίδ ίηίβη- 
ίίοη ίο Ηι•ίη£ &^&ίηδί ίίδ αηίΗοΓ 

ίί γραφή παρανόμων. 3• Ο Γ ίΗβ 

Ερίδίαίβδ πιίςΗί Γβ£αββ ίο ρηί 
ίίιβ ηηββίίοη — ηηάβΓ ΙίαΗϋίί^, 

θ£ 0θηΓ8β, ίο (ίνδηξις ίί Ηβ Γβ- 

ίαδβά ίηιρΓορβΓίγ. 4• Ογ ίΗβ 
Γβεί οΓ ίΗβ ρΐΌβάΐΊ (Η^ α. ηι»- 
30Γΐί7, λνβ ώχάυ βηρροδβ,) ηιί^Ηί 
ίη 1&6 ηι&ηηβΓ Γβίαδβ ίΗβΐΓ 
βοηδβηί. 8ββ ^ΕδβΗ. ΐί. 65, ΐϋ. 
39• ΡΡ• 3^, 59• — δβΗόιη&ηη <1β 
Οοπι. ΑίΗ. οΗ. χι. 

Ι . ΐνδεικνΰναι και άπάγίΐν] ' Το 

ρΓΟβηΓβ ηι^ δηδρβηβίοη ογ αΓ- 

Γβδί.' ΤΗβ ρΓ00βδ868 θ£ (νδ(ΐξις 
βηά απαγωγή βτβ θ£ίβη Πίβη- 

ίίοηβά ίη βοη]ηηοίΐοη, &δ ΗβΓβ, 
βη<1 ϋβηι. ο. ΤίηιοοΓ. 146. ρ. 
745» Ι^Ρ*• !5 6 • Ρ• 594» Αηίί- 
ρΗο ν. 8, 9• Ρ• ΐ3°> &°•> &η( ^ 

ΐη ίΗβ βουλευτικός όρκος 0,9 ίί 

βίοο(1 αίίβΓ ίΗβ απιηβδί^. ΑτηϊΛ 
ΒβνβΓ&1 οϋνβΓ^βηί αββοηηίθ οΓ 

ίΗβδβ ρΓΟββΒδβδ, ίΗβ Ηβδί 18 

ΗβίΓίβΓ'β (ΑίΗ. ΟβηοΗΐβνβΓί. 
ρ. 195)• *Ε"δίΐξΐί ηιί^Ηί Ηβ ΐη- 
Βΐίίηίθίΐ, αηιοη|» οίΗβΓ οαδβδ, 
α^αίηβί ;ιην \νΗο &Ηοη1(1 Ηοΐά 
&η οΗΐββ \νΗΐ1β Ηβ ο\νβ<1 ρηΗ- 
Ιίβ ηιοηβ^τ; ογ (λ Ιηβηίβηί ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 85 ;. κελευόντων και βοώντων, μετά του νομού κα\ του 
ο δικαίου ωμην μάλλον με δεΐν διακινδυνεύειν η με& 
υμών γενέσθαι μη δίκαια βουλευομενων, φοβηθεντα 
δεσμον η θάνατον. κα\ ταύτα μεν ην ετι δημοκρα- 
τουμενης της πόλεως" επειδή δε ολιγαρχία εγε'νετο,5 
ο'ι τριάκοντα αυ μεταπεμψάμενοί με πέμπτον αυτόν 
εις την θόλον προσεταξαν άγαγεϊν εκ Έαλαμΐνος 
Αε'οντα τον Σαλαμίνιον, ίν άποθάνοι' οια δη κα\ 
άλλοις εκείνοι πολλοίς πολλά προσε'ταττον, βουλο- 
μενοι ως πλείστους άναπλησαι αιτιών τότε μεντοι ίο 
άεγω ου λόγω αλλ* έργω αυ ενεδειξάμην, οτι εμο\ ίηδίαηβο) &§»ίηδί »ηγ ριτίέΐηίΒ 
ογ ι>Γυβ<ίπΐ8 νηο ίη Λίδοΐιαη,'β 
οί Ιιϊβ Γυηοίΐοη ίη αη αβδβηιΜ^ 
οί ίΐιβ ρβορίβ βηοηΐά άβρβτί 
Γγοπι ίηβ Γοπη οί ρΓοο^βίΙίη^ 
ρΓβββηοα! ο/ 1»ν? (ϋεπι. ο. 
ΤΐιηοοΓ. 22. ρ. 7°7)• I* 1 * ηβ 

ΙβίίΟΓ 0086, θ(Γβη<ΐ6Γ8 νιτβΓβ Ιίβοΐβ 

ίο α βηβ, αηά ίο Μΐΐξα, ντηίβη 
Μ€ΐξΐ{ \ναβ ηοί οη\γ αη οχρβ- 
(1ϊ(•ηί Γογ 1βν)•ίη£ ίηβ βηβ, οαί 
η»<1 Ιηβ ΐηιιηβιΗαΙβ εΗβοΙ οί 
βηδρβηάίη^ ίΐιοηι Γι•οηι οβΐοβ 
«πίίΐ ίηβ βηβ νω ραΐιΐ. Τηβ 
Τηββηιοίηβία ηαά βχβΐηβίνβ 
οο^ηίβαηββ οί Μάξις. Πιο 
βί&ίβτηβηί οί Ροΐΐηχ, ίηαί ίί 
ρβΓίιιΐηι•<1 ίο ίηβ Αιτίιοη Βαβί- 
ίβυβ, 18 ηηδηρροΓίοι! ; 1ί1ίο\νΪ8β 
ηίβ άββηίίίοη οί ϊν&*ιξις, οη 
ττΐιίοη εοηιβ νήΐβΓβ Γβΐχ, — ίηαί 

ίί Λ"88 όμοΚογουμίνου αδικήματος, 
ου κμίσιως άλλα τιμωρίας ο*ο- 
μίνον, — 18 β&11β(1 \)γ ΗβθΐβΓ ' & 

ιηβΓβ ^η#1β οί τνοπίβ.' Άπα• 

γωγη νί&Β οί ΜΓίΛβΓ Ηρρίΐΰ&ίίοη 
ίΐιαη <*Λ«ιί•Γ. ΜοΓουνιτ, ίίβ 
οΙ>)βοί ναβ ίΐιβ οπη^ίη^ ίΐιβ 
οββηιΙοΓ ίηίο οιχ&υοάγ, ιτΐιίοη 
ίη ΐνοίίζις ν,-αα ηοί ίηβ ηιΐβ. «νδ«£<9 ^88 &η ίηίβΓάΐβίοΓ^ 
ρΓΟββίΙηΓβ, απαγωγή & ρΐΌΟβ- 
(Ιατβ οί ρυιηηΐΛΓΛ' αιτββί. Το 
06 1ί&1>1β ίο ίί, α ρβΓβοη ηηι?ί 
1)β ίϊΐΐίβη «V αυτοφώρω, ίη ρβΓ- 
ρβίπιΐίοη οί &η ίΐΐίοίί &οί. ΤΗβ 
Ικκίγ \νηίβη ηβ(1 βο^ηίβαηοβ ίη 

απαγωγή \Γ&8 ίΐΐβ Εΐβνβη, ντηο 
Γβ§ί$ίβΓβίΙ (ΗββίβΓ ρ. 2 Ι Ο) ίΐΐβ 

βρρΓβηβηδίοη οί ίηβ βπηιίη&Ι 
Εηό! ίηβ ο&ηββ οί ΛΓΓβδί (Ι<}'8. 
χίίί. 86. ρ. 138), &η(1 νηο Λιγ- 
ίηβΓ, δηρροΛίη^ ίΐιβ αιτθβίβά 
ρβΓβοη ίο οβ &1τββ(ΐ7 ηη<1βΓ 
ββηίβηββ οί Ι&μτ, 1ι&χ1 οΐιατ^β οί 
ίηβ βχββηίίοη οί ίηίβ ββηίβηοβ. 
η. θόλο»] Τΐιβ υηίΐάίης ^νΗβΓβ 
ίΐιβ ρΓ)'ίαηββ, βηο! νΐιίΐβ- ίηβγ 
Ιπδίβίΐ ίΐιβ ΤΗΪΓίγ, ά&Πγ ολπ- 
ηηβί^^ αη(1 ΒαοΓίβοοκΙ. Ιί νω 
ηβ«Γ ίηβ βοηηοίΙ-βηαηιοβΓ. 

ΙΟ. άναζλήσαι] Τΐίίβ >νθΓ(1,1ί1ίβ 
' ίιηρΙβΓβ ίη ΐΑίίη, ίβ ηββ<1 ίιΐίο- 
ηιαίίβ&ΙΙγ οί βοηιηιαηίβ&ίίης 
ροΐΐηίίοη ; ντΗβηββ ηβΓβ ' ίηι- 
ρΐίβ&ίβ.' 8ββ ίοΓ βχαηιρίβ ΡΗκ- 
ΐΐυ 67 »; &η<1 οί. β8ΐ>βοί»11>• «ίΑ 
ίηβ ρη•ββηί ρ&βδ&ςβ Αηΐίρΐιυ, 
ίί. Α. α. 1 0, ρ. 1 1 6, σνγκαταπιμ• 
πλάναι τοις αναίτιους. 86 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ίΐ. (Ιη αη- 

8*•βΓ ίο α 

βυρροββά 
οΙ)|βοΙίοη) 
Οι&ί ΐΗβ 
ϊηηοοβηΐ 
Ιβηίΐοηογ 
οΓ Ιΐιβ γθ- 
ίοηα&ΙοΓγ 
άυνίήηβ, 

\ν1ι ΐι •1ι λνΟΒ 

βϊπιρί^ Ιο 
ίβαοΐι ιιη- 
οοιηρΓΟ- 
πιϊβϊη^ :κ1- 
ΗβΓβηοβ ίο 
πβΐιΐοουβ- 
ηβϋβ, »ηι1 
ηοΐ (ο 
ΐΓ»ΐη Γογ 
ρι-οΓββκΐοηβ 
ογ ϊιηρ&ιΐ 
1ίπο\νΙι•ι1^, 
εχοίικίοϋ 
ΙΙιβ Μ08- 
ρίοίοη ο£ 
ρβΓν«Γΐίη§ 
ίΐιβ γοαίΐι, θανάτου μεν μέλει, ει μη άγροικότερον ην είπεΐν, ούδ' Ρ• 3 3 
ότιούν, του δε μηδέν άδικου μηδ* άνόσιον εργάζεσθαι, 
τούτου δε το πάν μέλει. εμε γαρ εκείνη η άρχη ουκ 
εξε'πληξεν ούτως ισχυρά ούσα, ώστε άδικον τι εργά- 
ζσασθαι, άλλ' επειδή εκ της θόλου εξηλθομεν, οι μεν 
τετταρες ωχοντο εις Έαλαμΐνα κα\ ηγαγον Αεοντα, 
εγω δε ωχόμην αίτιων οϊκαδε. και ίσως αν δια ταύτ 
άπεθανον, ει μη η άρχη δια ταχέων κατελυθη' και α 
τούτων ύμΐν έσονται πολλο\ μάρτυρες. 

ίο XXI. Άρ' ουν αν μ€ οϊισθε τοσάδε ετη διάγε- 
νεσθαι, ει επραττον τα δημοσία, και πράττων άξίως 
ανδρός αγαθού εβοηθουν τοις δικαίοις .και, ωσπερ 
χρη, τούτο περ\ πλείστου εποιούμην; πολλού γε δει, 
ω άνδρες ' Αθηναίοι, ούδε γαρ αν άλλος ανθρώπων 

ΐ5 ουδείς, αλλ εγω δια παντός τού βίου δημοσία τε, ει ρ. $$ 
που τι έπραξα, τοιούτος φανού μαι, και ιδία 6 αύτος 
ούτος, ουδενι πώποτε ξυγχωρησας ούδε ν παρά το 
δίκαιον οΰτε αλλω οΰτε τούτων ούδενί, ους οι δια- 
βαλλοντες με φασιν εμούς μαθητάς είναι, εγω δε 

2ο διδάσκαλος μεν ούδενος πώποτ εγενόμην' ει δε τίς 
μου λέγοντος και τα εμαυτού πράττοντος επιθυμεί 
ακουειν, είτε νεώτερος είτε πρεσβύτερος, ούδενί 
πωποτε εφθονησα, ούδε χρήματα μεν λαμβάνων Ι» 

9• ί>μΊν] 8ο Μ88. αη<1 β(Μ. ^οηβι-αΐΐ^• νμών ίβ α οοηίβοίιΐΓβ οΓ Η. 9• μάρτυρα^ ΤΗο μαρτνρίαι βΓβ 

βυρροβοά ίο Γοΐίοιν ΙιβΓβ. Ιη- 
ίη»»1. ρ. χνίη. 

2 Ο. διδάσκαλοι οΰδίνόί] Ηθ 

ηιβαιΐ3 (βββ Ι) οβίοντ) ίΐι&ί Ηβ 

ΐΐιψιιΐίβά ηο μάθημα, — ηο ρΓΟ- 

ικνΐ Ιπιοννίοά^β ; βνοη ο£ 

καλοκαγαθία ΙΐΟ ηβνΟΓ νπίσχ*το 
διδάσκαλο* <ΐναι Χοη. ΜβΠΙ. Ι. 

η. 3• (Χ Ηίβ ίίοςίίιιϊη^ «πι/χί- λΐΐσθαι Νίοίββ' 80Π, Ιι&θ1ΐβ8 2θ8 

ά. λΥΤιαί Ιιβ βοιι^ΐιί ίο ΐιηρ&Γί 
\να8 ΓαίΙιβΓ α Ιι&υΐί οί ιηΐηά; 
" ηοί ίο άίΒρβηδβ Γββ^-ηΐίκίο 
ίηιΐΐι Ηΐίβ 8ο ηιιιοΐι οοίη, 1>αί 
ίο &\ν&1ίβη ίΐιβ ββηδο οΓ ίπιίΐι 
αιΐίΐ νίΓΐιιο ; ηοί ίο Τοίχο 1ιΐ8 
ο\νη οοηνίοίΐοηβ οη οί1ιβΓ8, 1>αί 

ίο ίβ8ί ί1ΐ6ΪΓ8." — ΖβΙΙβΓ. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 87 

Ρ• 33• διαλέγομαι μη λαμβάνων δ* ου, άλλ' ομοίως και 
πλουσίω και πενητι παρέχω εμαυτον ερωταν, και εαν 
τις βυύληται άποκρινόμενος άκουειν ων αν λέγω. και 
τούτων εγώ είτε τις χρηστός γίγνεται είτε μη, ουκ 
αν δικαίως την αιτ'ιαν ύπεχοιμι, ων μήτε ύπεσχομην$ 
μηδενι μηδέν πώποτε μάθημα μήτε εδίδαξα' ει δε τις 
φησι παρ εμού πωποτε τι μαθείν η άκούσαι Ιδια ο τι 
μη κα\ οι άλλοι πάντες, ευ ίστε οτι ουκ άληθη λέγει. 

XXII. 'Αλλά δίά τι δη ποτέ μετ εμού χαίρουσί — »βη»- 

ο τίνες πολύν χρονον οιατριροντες ; ακηκοατε, ω αν- ίο *ΐιιοΐι νπ» 
όρες Ασηναιοι' πασαν υμιν την αΑησειαν εγω ειπον £ύΐο<ΐ ίη»ΐβ- 
οτι ακουοντες χαιρουσιν εξεταζομενοις τοις οιομενοις 
μεν είναι σοφοΐς, οΰσι δ* οϋ' εστί γαρ ουκ άηδες. 
εμοϊ δε τούτο, ως εγώ φημι, προστετακται ύπο του 
θεού πράττε ιν κα\ εκ μαντείων κα\ εξ ενυπνίων και 1 5 
π αντί τρόπω, ώπερ τις ποτέ και άλλη θεία μοΐρα 
άνθρώπω και ότιούν προσεταξε πραττειν. ταύτα, ω 
Αθηναίοι, κα\ άληθη εστί και εύελεγκτα. ει γαρ δη 

ά εγωγε των νέων τους μεν διαφθείρω, τους δε διεφ- 
θαρκα, χρην δηπου, είτε τίνες αυτών πρεσβύτεροι *<> 
γενόμενοι έγνωσαν οτι νεοις ούσιν αύτοϊς εγώ κακόν 
πώποτε τι ξυνεβούλευσα, νυνί αυτούς αναβαίνοντας 
εμού κατηγορεΐν και τιμωρεΐσθαι' ει δε μη αυτοί 
ηθελον, τών οικείων τινάς τών εκείνων, πατέρας και 
αδελφούς καΐ άλλους τους προσηκοντας, εϊπερ ύπ *5 

II. «?ποκ•] 8ο 8ία111>βηπι, η^ΐιΐΐ}-. «ηγο*, Ηβπηαηη. 8ββ 
{"ιιιιιιιιιμΙιι^ 

2. κα\ *ά» τις] ΤΗίβ ίβ & βοΛ 1>είη§ ίηΐ6Γ)οοίβν1. ΤΊιοη &τι ίβ 

ντΒ,γ οί Β&}ήη£, Άηιΐ Ι αηι τοα^ΐγ Ίχ>οαηεβ.' 8οο ΐΗο βχ&τηρίββ 

Ιο φΐββίίοη Ιιίηι, ίί Ιιβ οΉοοβββ.' νΐιΐοΐι 81λ11ο. (μιοΐβ» — ΕαΐΗγ- 

ΐ2.ότιάκυνο*τα~\&ί&\\\).ήφΐ- ρΐιτο 3 °ι Κβρ• Ι• 33 3 *> ώ• 

1^ ^ίηβ ΙΙιΪη \νίΐ1ι άλλα δια τί — 4° 2 β ι 4 10 ^• 
6ιατρίβοντ*ς ) Ιΐιβ άκηκόατ* — ιΐπορ' 88 ΠΛΑΤΩΝΟΣ €μοϋ τι κακόν επεπόνθεσαν αυτών ο'ι οικεΐοι, νυν μεμ- Ρ• 33• 
νησθαι και τιμωρεϊσθαι. πάντως δε παρ€ΐσιν αυτών 
πολλοί ενταυθοΐ, ους εγω ορώ, πρώτον μεν Κρίτων 
ούτοσί, εμος ηλικιώτης και δημότης, Κριτοβουλου β 
5 τούδε πατηρ' έπειτα Αυσανίας ό Σφηττιος, Αισχίνου 
τούδε πατηρ' ετι ' Αντιφών 6 Κηφισιευς ούτοσί, 
Έπιγίνους πατηρ' άλλοι τοίνυν ούτοι, ων οι αδελφοί 
εν ταύττ) ττ} διατριβή γεγονασι, Νικοστρατος, ο θεο- 
ζοτίδου, αδελφός θεοδότου — και 6 μεν θεοδοτος 

2. κα\ τιμωρεϊσθαι] Β8 ΟΠ1. ; νΖ ΓβΙαίη ; Η ΗΓ&βΙίθίβ. ΤΗθ 

ΙϋίβΙίΗοοό'. Ϊ8 ηοί £τβ8ί ίΠ&ί ίΗβ \νοΓ(1β Ηανβ Ηεβη ίηδβΓίβό". Γγοπι 
ίΗβ βηά οί ίΗβ ίοπηβι• εεηίεηεε (Η ΟΓβοΚβίδ ίΗβπι ϋιβτβ, \>γ 
ηιίβί&ΐίβ) ; ίίιβ γ1))1;Ηπι αΐηιοεί Γβα,υίι•β9 ίΗβπι ; &η(1 ίΙιβΓβ ΐβ ροίηί 
ίη 8ίίπΗυίίη£ Ιίιβ β&ηιβ νίηιΐιείίνβ Γββ1ίη£ ίο ίίιβ Ιάηδπιεη 88 ίο 
ίΗε ^οηίΗβ ίΙιβπίΒβΙνββ. ΤΗβ Γβρβίΐίίοη ϊβ Ιίΐίβ Βηιίυβ' Γβρβ- 
ίίίΐοη οί '£ογ Ηίηι Ηανβ Ι οββηάβά,' ίη δΗ&Ιϊβερβ&Γβ'β ^1. 0*8. 
Αοί III. 8βεηβ ϋ. 4. Κριτοβουλου &β.] λνίίΗ 
ΟίίοΠηΙυδ 8οβΓ&ίβ8 ΗοΠΙβ βοη- 
νβΓ8»ίίοη ίη Χοη. ΪΙεπι. Ι. ϋί, 
II. νί. Ηβ Ϊ9 πιεηίίοηεά ηΙβο ίη 
ΑίΗβη.ν. 2 2θ&,\νίίη^Έεβ1ιίηβ8, 
άίείίη^ηίδΗβίΙ Γγοπι οίΗβΓβ οί 

ίίιβ ηαΐηβ 85 ό Σωκρατικός, ίίιβ 
βοη οί Ι^ε&ηί&β (δββ ϋίο§. 
ΙιββΓί. II. 6ο), ντΗο &ίίβην»Γά8 
Ηεε&ηιβ & ίε&οΗει• Γογ πιοηβγ 
οί ίΗβ 8οοΓ&ίίε άοβίπηββ, &ηά 
ννΓυίβ δοβταίίβ όϋαΐο^υββ (8ο1ιο1. 
ίη Μβηβχ.). Ηβ >ν&8 αί νατί- 
βηββ \νίίΠ ΑΐΊΒίίρρηβ (Ιλιζ&ο 
<1β ϋΐ£. 8οβ. Βββί. II. § 2), »η(1 
ΐΗβΓβ ίβ α ίιββπιεηί οί &η ίη- 
νββίίνβ \νπίίβη β^αίηβί Ηίηι Υ>γ 
Ιιγά&Β, ίΙΙυβίΓ&ίίη^ ίηβ βηπιίίγ 
οΓ ίΗβ θΓ&ίθΓ8 &£8*η3ί ίίιβ 8ο- 
βΓ&ίίβίβ : Ηβ ϊβ οί* ίηβ βοηιραηγ 
ηαηιβά ίη ίΗβ ΡΗκοΌ (59 Η). 
Ερί^βηββ ϊβ ηιοηίιοηβά Χβη. 
Μειη. III. χίί. ι, &ηά ΡΗκάο 
59 Π ! Ηΐ8 ίβίΠβΓ ΑηίίρΗο ίβ 
ηοί οίΠεΓκάββ ΙιηοΜτη. Ι)εηιο- άΌβηβ, ίΗβ ΓαίΗβΓ οί Ρ&ΓαΙαβ 
αηά ΤΗεβ^εε, ίβ &η ίηΙει•1οοηίθΓ 
ίη ίΗβ ΤΗεα§β8. Οί ΤΗε8£β8 ίί 

18 Β&ϊά, Κβρ. 49^ Η, (Ίη ό' ιιν και 
ό τοϋ ημέτερου εταίρου θεάγους 
χαλινός οίος κατασχε'ιν' και "γαρ 
θ(άγ(ΐ τα μεν άλλα πάντα παρε- 
σκείασται προς το εκπεσείν φιλο- 
σοφίας, η δε τοΰ σώματος νοσο- 
τροφία άπεΐργουσα αυτόν τών πο- 
λιτικών κατέχει. ΑάίηιαηίιΐΒ Ϊ8 
αη ίαίβΓίοοηίοΓ ίη ίΗβ Κβρ. 
(357-368, 548). ΑροΙΙοάοπίΒ 
αρροαΓΒ ίη ίΗβ ΡΗ&ιΙο (59 & > 
1 1 7 Λ) &8 ραδδίοηαίβΐ 7 &ίί8βΗβ<1 
ίο 8οβι*8ίβ8, 8ηά ίη ίΗβ 8} τ ηιρ. 
88^8 οί Πίηίδβΐί (172 β), εγώ 
Σωκράτίΐ συν8ιοτρίβω κα\ ΐπιμελίς 
πεττοίημαι έκαστης ημέρας (Ιδίναί 
ο τι αν λίγη η πράττη, &ηά 18 
Ββίά (173 ^) ^° η&νβ ξοϊ την 
('πωνυμίαν το μανικός καλίΐσθαι, 

ΝίβοΒίΓ&ίηδ, ΤΗβο<1οίυ8, Ρ&γ&- 
Ιιιβ, αηΛ 7Εαϋίο<1οηΐβ &τβ οηΐ^ 
ηιβηίίοηβά ΗβΓβ. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 89 

33• τετελευτηκεν, ώστε ουκ αν εκείνος γε αυτού κατα- 
34• δεηθείη — , και Πάραλος οδε, ό Δημοδόκου, ου ην 
θεαγης άδελφος' οδε & Αδείμαντος, 6 * Αρίστωνος, 
ου αδελφός ούτοσι Ώλάτων, και Αιαντοδωρος, ου 
Απολλόδωρος οδε αδελφός. κα\ άλλους πολλούς 5 
εγω εγω ύμΐν είπεΐν, ων τίνα εχρην μάλιστα μεν εν 
τω εαυτού λόγω παρασχεσθαι Μ,ελητον μάρτυρα' 
εΐ δε τότε επελάθετο, νυν παρασχεσθω, εγω παρα- 
χωρώ, κα\ λεγε'τω, εϊ τι έχει τοιούτον, άλλα τούτου 
πάν τουναντίον εύρησετε, ω άνδρες, παντας εμο\ ίο 
βοηθεΐν έτοιμους τω διαφθείροντι, τω κακά. εργαζο- 
\> μένω τους οικείους αυτών, ως φασι Μ,ε'λητος κα\ 
Ανυτος. αύτο\ μεν γαρ οι διεφθαρμένοι τάχ αν 
λογον εχοιεν βοηθούντες' οι δε άδιάφθαρτοι, πρεσ- 
βύτεροι ηδη άνδρες, οι τούτων προσήκοντες, τίνα 1 5 
άλλον εχουσι λόγον βοηθούντες εμο\ αλλ* η τον 
ορθόν τε και δίκαιον, ότι ξυνίσασι Μ€λγτω μεν ψευ- 
δόμενα), εμόι δε άληθεύοντι ; 

XXIII. Έ,ίεν δη, ω άνδρες" ά μεν εγώ εχοιμ Οοηοΐα- 
αν απολογεισϋαι, σχεοον εστί ταύτα και άλλα ίσως 2ο Γβ&βοη &γ 

<■» ' λι ν » λ > / » ηοΐ βη- 

ο τοιαύτα, τάχα ο αν τις υμών αγανακτησειεν ανα- ι τ *Αύη% 
μνησυεις εαυτού, ει ο μεν και ελαττω τουτουι του <>ηΐιβ 
αγώνος αγώνα αγωνιζόμενος εοεηϋη τε και ικετευσε 
τους δικαστας μετά πολλών δακρύων, παιδία τε 
αυτού άναβιβασάμενος, Ίνα ο τι μάλιστα ελεηθείη,2$ 
κα\ άλλους τών οικείων κα\ φίλων πολλούς, εγώ δε 

Ι. κατα&τηθ*ίη] ΤΗβ κατά— βηματοί, ΐως αν ίΐπτ)ς. ΝοΙβ 1)^Τ 

ίιηρίίοβ ββββηοβ οί βΠ ΓβββΓνβ ίΗβ ντβ/, Ιΐι&1 ίΗβ εχιιιηίη&ΐίοη 

ογ πκχΗϋο&Ιίοη : Ηογο ίη β ΙημΙ οΓ νίΐηβββββ *τω εχίτα Ιο ΙΗβ 

βι•η3«* ϊΐ ς•χ])Γ688€6 &η υηρήη- ϋιηβ α11ο\νβ<1 Γογ ΙΗβ ρίοαιίίιιςβ; 

€Ϊρ1«1 βοΐ. ΌΊ%. 122. οΐ. Ι,γήαΒ χχϋί. 4> 8. ρρ. ι66, 

8. βγω παραχωρώ] ΤΙΐβ ΓϋΠ 1 67, και μο* ίπΐΚαβ* το ν&ωρ. 

ίχρΓββίίοη οοοιίΓΒ ΛϊδβΗίη. ϋί. 26. *γω Κ Αρα] Άη<1 ΐΗοη 

165. ρ. 77' παραχωρώ σοι τον βίκΐ» ΐΠ&Ι Ι.' 90 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ούδεν άρα τούτων ποιήσω, και ταύτα κινδυνεύων, ρ. 3 
ως αν δοξαιμι, τον εσχατον κινδυνον. ταχ ούν τις 
ταύτα εννοησας αύθαδεστερον αν προς με σχοίη, 
κα\ 6ργισθε\ς αύτοΐς τούτοις θεΐτο αν μετ οργής 
5 την ψηφον. ει δη τις υμών οΰτως έχει, — ουκ άξιώ ά 
μεν γαρ εγωγε' ει δ ούν, επιεική αν μοι δοκώ προς 
τούτον λέγειν λέγων οτι εμοί, ω άριστε, εισί μεν 
πού τίνες και οικεΐοι' και γαρ τούτο αύτο το τού 
Όμηρου, ούδ' εγω άπο δρυός ούδ' άπο πετρης πε- 

ιο φυκα, άλλ' εξ ανθρώπων, ώστε και οϊκεΐοί μοι εισι 
κα\ υ'ιεΐς, ω άνδρες Αθηναίοι, τρεις, εις μεν μειράκιον 
ηοη, ουο οε παιοια αλλ όμως ουοεν αυτών οευρο 
άναβιβασαμενος δεησομαι υμών άποψηφίσασθαι. τι 
δη ούν ούδεν τούτων ποιήσω ; ουκ αύθαδιζό μένος, ο 

»5 ω άνδρες ' Αθηναίοι, ούδ' υμάς άτιμάζων, άλλ' εϊ μεν 
θαρραλεως εγω εχω προς θάνατον η μη, άλλος 
λόγος, προς δ' ούν δοξαν κα\ εμο\ καΐ ύμΐν κα\ ολη 
τί) πολει ου μοι δοκεΐ καλόν είναι εμε τούτων ούδεν 
ποιεΐν κα\ τηλικονδε οντά καϊ τούτο τοΰνομα έχοντα, 

2οεϊτ ούν αληθές ειτ ούν ψεύδος" άλλ' ουν δεδογμενον 
γε εστί τω Σωκράτει διαφερειν τινι των πολλών 

2 Ι . τω Σωκράτει] \ Τ Β8 τον Σωκράτη, ΖΗ το Σωκράτη, 1)θί1ΐ \νίί1ι 

βοιηβ Μ8. αυΐΐιοπίγ. Τΐιβ Ιαβί Ϊ8 \νοΓβΙ ; £ογ βιιοΐι αη βιηρίιαίίο 
υεβ οΓ ΐΗβ ηαηιβ δοοπιΐββ ραΐραοΐγ ΓβφΐΐΓββ ίΐιβ ατίΐοΐβ. Αηά 2. ώ: αν &όξαιμι] ΚβίβΓβ ίο II. «Γί μεν] Ιι&ΓηρΠ)θ1β8 

κίνΰννον, ηοΐ Ιο ΐσχατον — ' (Ιαη- (Χβη. Μοιη. II. ϋ. ι), δύο' 

ξοτ, ββ Λβ \νοιι1(1 ίϊιΐϋΐί 'ή.' βορΙίΓοηΐδοιιβ αηά Μβηοχβηιιβ 

5• ουκ άξιω μεν γαρ] γαρ (Ρ))9Β(1θ Ιΐ6 Ι)). 
ΓβίβΓΒ ΙΟ <ί•— [Ί 88)τ Ι/.] ίοτ Ι5• " Η-< ν ] ' \Υ1ΐ©ϋΐβΓ Ι Ο&Π 

1 Ιιοπι,Ίι Ι άο ηοΐ βχρβοί ιΐ ο£ Ιοοίς (Ιβαίΐι ίη ίΐιβ ίααβ ογ ηοί.' 

)τοα, γβϊ [™η1άη§ ίΐιβ βιιρρο- — Λνΐΐθ\νβ11. 

βΐΐίοη,] ί/\ϊ βΙιοαΚΙ σβ βο.' 19. τοΰνομα] Τΐιβ ηβπΐθ ο£ 

6. ΐπιηκη] ' ΟοηθίΗβίθΓ7.' σοφός- θΐ. 20 ά, αη(1 ΟβΙοΉΤ, <?Γί 

9• Όμηρου] ΟάγΒΒ. XIX. 1 63. σοφία «ίτί κ.τ.λ. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 91 

5• ανθρώπων. ει οΰν υμών οι δοκοΰντες διαφερειν είτε 
σοφία. είτε ανδρεία είτε άλλη ητινιοΰν άρετη τοιούτοι 
έσονται, αισχρον αν είη' οίουσπερ εγω πολλάκις 
εωρακά τινας, όταν κρίνωνται, δοκουντας μεν τι είναι, 
θαυμάσια δε εργαζομένους, ως δεινον τι όίομένουςζ 
πεισεσθαι εΐ άποθανοΰνται, ώσπερ αθάνατων εσο μέ- 
νων, εαν ύμεΊς αυτούς μη άποκτείνητε' οι εμο\ δοκοΰ- 
σιν αισχυνην τη πάλει περιάπτειν, ωστ αν τίνα και 

1) των ξένων ύπολαβεΐν οτι ο'ι διαφέροντες Αθηναίων 
εις άρετην, ους αυτοί εαυτών εν τε ταΐς άρχαΐς κα\ ίο 
ταΐς αλλαις τιμαΐς προκρίνουσιν, ούτοι γυναικών 
ούδεν διαφερουσι. ταύτα γαρ, ω άνδρες ' Αθηναίοι, 
ούτε υμάς χρη ποιεΐν τους δοκοϋντας κα\ οτιουν 
είναι, οΰτ, αν ημείς ποιώμεν, υμάς επιτρεπειν, άλλα 
τούτο αύτο ενδείκνυσθαι, οτι πολύ μάλλον καταψη- 15 

8£»ϊηεΙ οοΐΐι ΙΙιϊβ ηιηΐ τον Σωκράτη βίαιιάβ ίΐιο οοιΐδίιίοπιΐίοη, ίΐι.ιί 
ΐΗβ ηιο&ηίη£ τνοαΜ οβ ' ροορίβ ηβνβ ιηίκΐε υρ 4ΐιβΪΓ πιίηό'β ίη&£ 
8οοΓβίβ8 ι* Ιο (ϋββΓ;' ίΐ ίβ ίηβ Γογπι οΓ & Γββοίηίίοη ΜτηίοΗ 18 Ιο 
18^0. ββεοί ; \νηβΓ088 ίηβ ηιβ&ηίη£ Γβ(|ηίΓ6<1 ίβ ' Ιΐιογ Πάνο ηι&ίΐβ 
υρ ΙΗοϊγ ηιίηώ* ΙηαΙ 8οοι•8ΐ€8 άίββΓβ' ηον. τώ Σωκράτη Ιε&νββ 
ΙΙιί.Η οίο&τ. Ιί Ϊ3 ίηβ Γβ8<1ίη§ οί Οχοη. βη(1 Ιηι-ββ οίηβΓ Μ88. ; 
βικί ίη 8βββρίίη£ ίί \τβ ίοΐΐον ΒβΓηηβπΙ^ (8)τιίαχ. ρ. 94)> ναο 
βιιρροιίβ ίί νίίΐι ρ&ΓβΠοΙβ. 8ββ ϋΐ£. 183. 

2. (1νδρ*1α\ Οχοη. ηβΓβ Π88 ώάρία, οιιΐ ίβ ηοί οοηβίβίβηί. 
ΒίηιΙοΓί (οη Αγ. ΝιιΙ). 510) 88^8 άνάρ*ία βίοηβ ίβ Ιΐιβ ίηιβ ίυπη, 

— 88 ρΓΟναΙ (ΐ) \)γ ίΐΐβ Ιοηίο (ΙίβΒΓββίβ άνάρηΐη' (2) 0^ ίηβ (*οί 

Ιΐι;ι1 ίη γοβίτγ ίί ηβνβΓ οοοιιγβ \ν1ιβΓβ ίηβ ηιβίχβ \νοηΐ(1 Γβαυίτβ 

ανάρια (βΧββρί ίη ΕαΓ. ΗβΓΟ. Ρ. 475» * ατ νΡ ΐπνργον, μίγα φρονων 
ίη ανάρια, \?ίιίοη Είπιβίβγ η&β βπιβηώβιΐ ίνανάρία) ; (3) ογ Ιΐιβ ίββίί- 
ιηοη^ οΓ Έίγνο. Μ. ρ. 461. 53» * η&ί * ηβ ΐΓ&<1>Ιίοη&1 οΓίηο^Γ&ρη/ 
▼88 α»ίρ*ία Ιίΐΐ Αροΐΐοηίυβ ίηνβηίβίΐ άνάρία' (4) 1>χ ίηβ ρΓβροη- 
(Ιί'Πΐϋη^ 8ί1Η('ΓΡΠ06 υΓ ίΐιβ Μ88. 1θ άνάρΐία. 13. οντ( νμής\ 

VII υμάς, Β8Ζ (Γοΐΐονίηβ 2 Μ88.) ήμά(. Η 88^8 * υμάς 0ΟΠ1- 

ηκκίυιη Ββηβαιη ρΓβεοοί ; ηββ ρΐβοβπι, πκκίο &1ίααο Ιυοο Ιι&υβΓΪ 
νοίϊΐ, ΓβοβΓβ, ηβο βί βίη^υΐί Γ^ίαηΙ, ρυπιπΙΙαχ* <1ϋθβΓ6." 

3• Ισανται] ΊΓ ^τβ βΓβ 4ο ρίνβη & (ΙίβοΓοηΙ Ιαπι Ιο Ιΐιο 
ηβνο βηοΐι οοηάηοί οη ίΗο ρ&Γΐ ηΐ08ηίη^. 
οί Ιηοββ,' &ο. *Ί*ν ¥τοη1(1 ηανβ 92 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

φιεΐσθε του τα ελεεινά ταύτα δράματα εϊσάγοντος ρ. 3<ί 
κα\ καταγελαστον την πόλιν ποιούντος η τον ησυ- 
χίαν άγοντος. 

XXIV. Χωρίς δε της δόξης, ω άνδρες, ούδε 

5 δίκαιον μοι δοκεΐ είναι δεΐσθαι του δικαστού ουδέ ο 
δεόμενον απόφευγαν, άλλα διδασκειν κα\ πειθειν. 
ου γαρ επί τούτω κάθηται Ό δικαστής, επί τω κατα- 
χαρίζεσθαι τα δίκαια, άλΧ επί τω κρίνειν ταύτα' 
και όμώμοκεν ου χαριείσθαι οϊς αν δοκη αύτω, άλλα 

ίο δικάσειν κατά τους νόμους, οΰκουν χρη ούτε ημάς 
εθίζειν υμάς επιορκεΐν, ουθ υμάς εθίζεσθαι' ουδέ- 
τεροι γαρ αν ημών εύσεβοΐεν. μη ούν άξιούτε με, 
ώ άνδρες ' Αθηναίοι, τοιαύτα δεΐν προς υμάς πραττειν, 
ά μήτε ηγούμαι καλά είναι μήτε δίκαια μήτε όσια, 

15 άλλως τε μεντοι νη Αία πάντως κάί ασεβείας φευ- (1 
γοντα υπο Νίελητου τουτουΐ. σαφώς γαρ αν, ει 
πείθοιμι υμάς και τω δεΐσθαι βιαζοίμην όμωμοκοτας, 
θεούς αν διδασκοιμι μη ηγεΐσθαι υμάς είναι, κάί 
άτεχνώς άπολογουμενος κατηγοροίην αν εμαυτού ως 9• 6μώμοκ(ν~\ Ρ&Γί θ£ ίΐΐβ Ηγρβΐΐ>&ίθη. Τΐΐβ ρίΐΓ&εβ αλλωϊ 

^(Ι^β'β οαΐΗ "νναδ η μην ομοίως τ( πάντως και 18 ΓΘΙΐί &8υη(1βΓ ίο 

άκροάσισθαι των κατηγορούντων αΐΐπΐίί ίΐΐβ μίντοι νη Αία (ντίΐϊοΐΐ 

κα\ των άπολογονμίνων' ΙδΟΟΓ. 18 βΙβΟ 8. ί&ΐηΐϋ&Γ Ββ^αείΙΟβ, 

χν. 2ΐ. ρ. 314• ΡΙΐΒβάο 65 <1, 68 Β, 73 <*> & 6 Ρ• 

χαρκ'ισθαϊ\ ' ΤΊιαί Ιιβ \νί!1 33 2 & )> "νν•1ιίο1ι οοιιΐίΐ ΐϊ&νβ ίοαικί 

ηοί ίβνουΓ ΛνΙιοπίδοβνοΓ Ιιβ Γεβίδ ηο οίΐιβι• οοηνβηίβηί ρΐαοε. 

ίηοΐίηεύ ίο £&νοιιτ.' ΛνΊιαί ιη&ΐίββ δΐιοΐι α Ιηιβδίβ 

ίο. ημάς] ϋϋίοηά&ηίβ ίη ρο&βίοΐο, λνϊίΐιοιιί ρκ^οάΐοθ ίο 

^οηβΓ&Ι. ρβΓδρίουΐΙν, ϊδ Ιΐιβ νβτγ Γαοί 

II. ΐθίζισθαι] Ά11θ\ν νΟΟΓ- ίΐΐαί αλλωί τ€ πάντως και 18 α 

βθίνββ Ιο 1)β ίι&οϋυ&ίθά ; ' αη εηίΒοϊοηΙΙν ΓΑπήΚατ ρΙΐΓ&ββ ίο 

ίηβίαηοβ οΓ ίΗβ 8βιηΐ-ιαΐ(1(11β αάιηίί οί ίΐιΐβ άίβιηοηιυοπίΗ η< 

Ββηββ. Ώΐ£. 88. &ηά νεί Ββ Γβοο^ηΐδοά : Ό'ιχ. 

ι.-,. (Τλλωϊ — καϊ] 'Βιιί, Βν 294• Τΐιαβ ΒβΙίΙίεΓ, ϊη ΓείκΙίη^ 

Ζοαβ, Οβρβοίαΐΐν, \νΗβη Ι ΕΠΙ 011 βΓοίίΓ&πΙν αλλωί τ« πάντως νη 

Ώ\γ ίηαΐ αί Μβίβίυβ' ίηβί&ΙΙΟβ Αία μάλιστα μίντοι κα\, 18 νυηΙο 

£ογ ίηιρίθίν.' Α γοπι&γ^&Ηθ οί ίΐιβ ηιατίε. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 93 3ό• θεούς ου νομίζω, άλλα. πολλού δει ούτως εχειν' νο~ 
μίζω Τ€ γάρ, ω άνδρες Αθηναίοι, ώς ουδείς των 
εμών κατηγόρων, και ύμΐν επιτρέπω κα\ τω θεω 
κρΐναι περ\ εμού οττη μέλλει εμοι τε άριστα είναι 
και ύμΐν. 5 ο XXV. Το μεν μη άγανακτείν, ω άνδρες Άθη- Β. ΤΗβ 
$6. ναίοι, επ\ τούτω τω γεγονοτι, οτι μου κατεψηφισασθε, ωββββιηβηΐ οίΊΙιο άλλα τε μοι πολλά ξυμβαλλβται, κα\ ουκ άνελπιστον Ρβη»%. 
μοι γεγονε το γεγονός τούτο, άλλα πολύ μάλλον 
θαυμάζω εκατερων των ψήφων τον γεγονότα άριθ- ι° 
μον. ου γαρ ωμην εγωγε ούτω παρ ολίγον εσεσθαι, 
άλλα. πάρα. πολύ' νυν δε, ώς εοικεν, ει τριάκοντα 

ΐ2. τριάκοντα] 8ο ΖΗ ; τ/κΓς ΥΒ8. Οί Μ83., Οχοη. ντϋΐι βνβ 
οΙΗογβ Ηαβ τριάκοντα" \νΗίοΗ αίβο βρρΓονββ ίΐββίί ίη<1βρβη<1βη11γ. 5• και νμΙνΛ ΤΗβ <1βίβηοβ οί 
δοβπιΐββ, *τΗιοΗ νοαίά οβουργ 
Ιΐιβ βββοηά (Ιίνίβίοη οΓ ίΐιο 
ρ1«κ1ίη§8, 1>βϊη£ ΐΗιΐ8 οοη- 
ε1α<ΐ6ά, ίΗβΓβ νοηΐά ίοΐΐον ΗβΓβ 
ίΗβ νοίίη^ οί ΙΗβ ^ο^ββ, &ηά 
ΙΗβ βηηοαηοοηιοηί οί ίΗβΐΓ 
νβπΐίοί, άβοΐβπη^ ίΗβ οΗβΓ£β 
ρΓονβη. ΤΗβη \νου1(1 Ηβ^ίη ίΗβ 
ίΐιίπΐ (Ιίνίβίοη οί ίΗβ ρΐβ&ϋίη^β, 

0θη819ΐΠ1£ βΓβΐΙ^ Οί & 8ρββθΗ 

οη ίΗβ 8ΐ3β οί ίΗβ ρι-οββαιίίοη 
ίη αϋνοββογ οί ίΗβ ρβη&ΐίχ 
ηαπιο<1, βηά ββοοηάΊ^ οί 8ο- 

βΓαίβθ' άντιτίμησις, λνίκτβ Ιΐιο 

Αροΐο^τ &£&ίη Ιλ1{08 υρ ΐΗο 
ΙΙΐΓββίΙ. ΙηίπχΙ. ρρ. νί, χί, χνϋ. 
8. «χι ονκ — τούτο] ΤΗβ Ηαΐί- 
ίη# βοηηββίίοη (^ταηιιηαίίβ&ΙΙ^ 
ερβαΐίίη^) Ηβί^ββη ίΗίβ βΐ&αββ 
ίίικί ΐΐιβ ρι•βββ<1ίη£ ρβΓί οί ίΗβ 
•βηίβηββ ίβ ίιΐίοηι&ίίβ. ΤΗβ 
βΗοΓίββί *τ»γ ίβ Ιαΐίβη ίο αιτίνθ 
αί ίΗβ ρ&ΗίβιιΙαΓ >νΙιίοΗ ίβ ίΗβ ροίηί οί ίΗβ ββηίβηοβ : ϋί». 
258. Ιί ίβ ΐηβοιτβοί Ιο βυρ- 
τΛγ, &β δίβΠΗααηι (Ιοββ, κάί [6η 
και τούτο οτ•] ονκ, κ.τ.Χ. Ή&- 
ίΗβΓ ίΗβΓβ ίβ & βηΠβίίίηίίοη οί 
& βΗοΓίβΓ ίοπη οί βχρΓβββΐοη, 
βοιηρίβΐβ ίη ίίββίί, ϊ>ηί ηοί 
&£τββίη£ ννΐίΠ ίΐιβ ρΐιιη οη 
ΜτΗίβΗ ίΗβ ββηίβηοβ ββί οαί. 

1 1 . οντω ιταρ' ολίγον] Ηγρ6Γ- 
Η&ίίβ&Ι ίοΓ ιταρ' όντως ολίγον* 

Ι)Ί<ζ. 298. ΙλΙ. 'ηρ ίο βο Ηί- 
Ιΐβ' όϋίΓθΓβηββ ίΓοηι ίΗβ οίΗβΓ 
ο,ιι&ηΐίί*/ βοπιρ&Γβά : ί. β. ' βο 
βίοββ.' Ό\ζ. 1 24- 

12. τριάκοντα] ΤΗβ ΠΙΙΠίΟβΓ 
οί οοηι1οηιηίη£ νοίββ μ*88 28 ι, 
οηί οί & οοαΓί οί 5 σΙ : βο 30 
ίη Γοηη(1 ηυηιΗβΓβ, ογ 3 1 βχ - 
ΜΑ\γ, οΗ&η^η{5 βίίΐββ, νοηΐίΐ 
Ηβνβ ββββΙβΛ αη αοφίίίΐαΐ. 8ββ, 
ίοΓ ΐΗβ ίαΙΙοΓ άίβοηββίοη οί ΐΗίβ 
ροίηί, ΙηίπχΙ. ρ. χϋ βα^φ 94 ΠΛΑΤΩΝΟΣ Λ. ΡΓΟρΟβ&Ι 

οη ΐΗο 

Γ<Κ>Μη£ θί 

ίυΐΐ ρβϋοβ, μόναι μετεπβσον των ψήφων, άποπεφζυγη αν. Μέ- ρ. 3^ 
λητον μίν ουν, ως βμοι δοκω, καϊ νυν άποπζφευγα, 
και ου μόνον άποπίφζυγα, άλλα παντι δηλον τούτο 
γ€, οτι, €4 μη άνββη "Ανυτος καϊ Αύκων κατηγορη- 

ασοντες ίμοΰ, καν ώφλβ χιλίας δραχμας, ου μβταλα- \) 
βων το πέμπτον μέρος των ψήφων. 

XXVI. Τιμάται 8 ουν μοι 6 άνήρ θανάτου. 
€ΐ€ν' Ιγω δΐ δή τίνος ύμίν άντιτιμησομαι, ω ανδρός 
Αθηναίοι ; η όηλον οτι της άξιας ; τι ουν ; τι αςιος 

ιο€ΐμι παθόν η άποτϊσαι, ο τι μαθών Ιν τω βιω ουχ 
ήσυχίαν ήγον, άλλ άμελησας ώνπερ οι πολλοί, 
χρηματισμού τ€ καϊ οικονομίας καϊ στρατηγιών και 
δημτγγοριών κα\ των άλλων άρχων καϊ ξυνωμοσιών Τηβ ΐτηρϋο&ίίοη ίη μόναι Ιΐιαί Ιΐιβ ηιαίοήίγ ^&9 βτη&ΙΙ \νοιι1οί 
Γβοοηιιηβηά ίΐιβ βοηαιρίΐοη οί τριάκοντα ίηίο τρΐΐς. Ιη ΑηιΙυβ. 
ϋί. 4• Ρ• 2 3» πεντήκοντα. ι*8 α ηοοοβδΗΓγ βπίΘηάαίίοη Γογ πίνπ. ΟΓ. 
Τβ^Ιογ, Ιιββίί. ^)'8. οίΐρ. νϊ. 2. αττοπίφίττ/α] ΗαΙΓ ίη 3βεί, 
ίη βΐΐηβίοη ίο ηίβ &βοη8βΓ8 
1>οίη£ ίΙΐΓββ Ιο οηβ, 8οθΓ»ίββ 
ΓορΓοβοηίβ ίηβ π^οι-ίί^ αβ 
οϋί&ίηοά ογ ίΐιβ ]οίηί ίηΗηβηββ 
οΓ ίηβ ίηΓββ : βηρροβίη^ ίηβη 
βαβη βοοηββΓ Γορι•θβοηίβά ο^ 
οηβ-ίηΪΓά οΓ ίηβ ηι&]οι•ίί7, Μβ- 
Ιβίηβ £βίβ 1θ88 (Ιιαη ι οο, ί. β. 
1θ88 ίη&η οηβ-ηΓίη ο£ ίΐιβ \νηο1β. 
Τηβ ίηιΐίοίηιβηί είοοιΐ ίη Μβ- 
Ιβίηβ' η&τηβ, 1>ηί ίΐιβ τοα\\γ 
ίοτπιίίίαυίβ βοοπΒβΓ τνηβ Αη^- 
ίηβ : βεβ &£ίήη Ιηίπκΐ. ρ. χ. 

6. το πίμπτον μ Α Νοί '& 

ίίΓιΙι,' ουί 'ίΐιβ' ίηιΐίβρβηβαϋΐβ 
' ήΠΙι.' 

Ι ο. παθ("ιν η άποτϊσαι] Α ίββη- 
ηίβαΐ 1β£β1 βχρΓβδβίοη ; άποτϊσαι 
ηρρίίββ ίο & ρβοηηί&Γγ ρβη&ΐίγ, 
παθιϊν ίο άο&ίΐι, ίηιρηβοιιηιβηί, 
ογ ΐΗβ Ι&β. 8ο ϋεηι. Μκΐ. 47• ρ. 5 2 9> ° τον &" καταγνω η ή\ιαία, 
τιμάτω περ\ αυτοϋ παραχρήμα, ότου 
Αν δοκτ} άξιος (ίναι παθά,ν η άπο- 
τϊσαι (ραΓί θ£ ίΐΐβ νόμος ΰβρίως), 

ίη Τίχηοοταί. 105• ρ• 733• 

ο τι μαθών] ' ΓοΓ ηανίη£ 

ίηΐίβη ίί ίηΐο ηιγ ηβα(1, ίη 
Ι,ηβ (Ιίβροβ&Ι ο£ τ<αγ Ιίίβ, ίο 
άβη^ ηι^δβΐί Γββί.' «V ίβ ηοί 
' Λητίη^.' 

Ι3• άλλων] ΗβΓθ 18 ίΐΐβ ίάίθ- 

ηι&ίίο ηββ οί άλλοι £ογ '1>β- 
εΐάεβ :' ϋί^. 46. "λλω>> μπτμι 
\νϋΗ αΐΐ ίηΓββ ^βηίίίνοβ Γοΐΐοντ- 
ίη§: 'αηά \νηαί ηοί 1>β8Ϊάβ8, — 
ηι&^ίθίΓαοίββ, ο1η!)8, &ηά Γαο- 
ίίοηβ.' 

Συνωμοσιών] ΤΗβββ ί18ΡΟθΐα- 

ίίοηβ ντβΓβ &8 πίο αί Α.ϋΜΜ 
ηηθβΓ ίηβ ΤηΐΓίγ &8 ίη ίΐιβ 
Ρβίοροηηββί&η \ν»Γ. . ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 95 ■ 36. και στάσεων των εν ττ) πολει γιγνομενων, ηγησα- 
ε μένος εμαυτόν τω οντι επιεικεστερον είναι η ώστε 
ε\ς ταύτ Ιόντα σώζεσθαι, ενταύθα μεν ουκ τ)α, οϊ 
ελθων μήτε νμΐν μήτε εμαυτω εμελλον μηδέν όφελος 
είναι, επ\ δε το ιδία. εκαστον Ιων εύεργετεϊν την 5 
μεγίστην εύεργεσίαν, ως εγώ φημι, ενταύθα γα, 
επιχειρών εκαστον υμών πε'ιθειν μη προτερον μήτε 
των εαυτού μηδενός επιμελεΐσθαι, πριν εαυτού επι- 
μεληθείη, όπως ως βέλτιστος κα\ φρονιμώτατος 
εσοιτο, μήτε των της πόλεως, πριν αυτής της πο- ίο 
λεως, των τε άλλων ούτω κατά τον αυτόν τρόπον 
ά επιμελείσθαι' τι ούν ειμί άξιος παθειν τοιούτος ων; 
αγαθόν τι, ω άνδρες Αθηναίοι, ει δει γε κατά την 
άξίαν ττ) αλήθεια, τιμασθαι' κα\ ταύτα γε αγαθόν 
τοιούτον, ο τι αν πρεποι εμοί. τι ούν πρέπει ανδρι 15 
πεντγτι ευεργέτη, δεομενω άγειν σχολην επ\ τη ύμε- 
τερα παρακελεύσει ; ουκ εσ& ο τι μάλλον, ω άνδρες 
Αθηναίοι, πρέπει ούτως, ως τον τοιούτον άνδρα εν 
πρυτανείω σιτεΐσθαι, πολύ γε μάλλον η εί τις υμών 
"ιππω η ξυνωρίδι η ζεύγει νεν'ικηκεν Όλυμπίασιν. ϊο 5• Μ ϋ — ηΐ€ρτγίσίαν\ Τηίβ 
οΙαιίΒΟ Ϊ8 Γβροβίβίΐ ίη Ιηβ νοπΐ 
ΐνταΰθα, αη(1 §ονβΠ16<1 \>γ ηα' 
Μΐά Ιηο 1<ορ νίίη ίϋί^γίτίΐΐ' ίβ α 
ΓΟίΙοηάβηογ. (Αί Ιηβ βαπιβ 
Ιίιηθ ρπΛβοΙχ βηοίηοι• οίαυββ 
ίβ οοηίαβίη^ ίίββίί «τίΐΗ Ιΐήβ ίη 
ίηο βροβίίοι-'β πιίηιΙ, ίο ντηΐοΗ 
Ιών \νοιι1(1 Ιηϊ οβββηΐίβΐ, ηαπιβίγ, 

ο< ί* Μ/α ΐκαστον ϊμιλλον Ιών 
*ν*ργ(τιΐν, ί. β. οι 6ί ιών ΐμιλλον 
Μ/α ΐκαστον ιίχργ.) 

Ι4• τιμάσθαι] ' Τ1ΐ&1 Ι βηοΐΐΐιΐ 
Ιβ,)- ΙΗθ ρβη&Κγ.' 

1 6. *ΐ*ργ<τι>] 8ία111)&αηι οίΐοβ 
Χι.•ιι. (Ιβ ΥβοΙι^. ίίί. II, 1<χβ. χχ. 19. Ρ••*59• "^^ ϋοηι. Ρ. 
1•• 33°• Ρ• 446, τ/ Κ; οΌίψ-' 

αν ΐν πρντανίίω σίτησιν η ίϊλλην 
τίνα δωρίάν, αΐς τιμάτΐ τού{ (ν- 
€ργίτας ; 

1^. μάλλον πρίπα οντωί ώι] 
Τηίβ ίβ Ιηβ ίοπη οί οοτηρβήβοη 
ΜτίίΗ ώς, οοιηρΗο»ίβ<1 \>γ Ιηβ 
Γβάαηάαηί ίηββιΐίοη ο£ οΰτως. 
ΌΊ{ξ. 164. 

2θ. ζ*νγ*ι] Ηογθ ίηίβ νοπΐ 
ρΐαϊπΐγ βίαιη!» ίοΓ ίΙίΓΟβ ΟΓ 
Γοιιγ Ιιοτβοβ. Ηοβγοηίηβ ίη νοα 
Ββγβ κα\ ΐπ\ τριών και τίσσάρνν 
ϊτασσον. :ι1*> 96 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ό μεν γαρ υμάς ποιεί εύδαίμονας δοκεΐν \είναϊ\, εγω ρ. 3 
& είναΐ' και 6 μεν τροφής ούδεν δεϊται, βγω δε β 
δέομαι. ει ουν δει με κατά το δίκαιον της• αξίας τι- ρ. 3 
μάσθαι, τούτον τιμώμαι, εν πρυτανειω αιτήσεως. 
\>. Οοιη- 5 XXVII. ν Ισω$• ουν ύμΐν κα\ ταυτι λέγων πάρα- 
ίτοηΐοΛί πλησιως οοκω λέγειν ωσττερ περί του οίκτου και της 

άντφολησεως, άπαυθαδιζόμενος' το δε ουκ εστίν, ω 
Αθηναίοι, τοιούτον, άλλα τοιονδε μάλλον, πεπεισμαι 
εγω εκών είναι μηδενα άδικεΐν ανθρώπων, άλλα υμάς 

™ τούτο ου πείθω' ολίγον γαρ γρονον άλληλοις διει- 
λεγμεθα' επεί, ως εγωμαι, ει ην ύμΐν νόμος, ωσπερ 
κα\ άλλοις άνθρώποις, περί θανάτου μη μίαν ημεραν ο 
μόνον κρίνειν, άλλα πολλάς, επείσθητε άν' νυν δ' ου 
ραδιον εν χρονω όλίγω μεγαλας διαβολας απολυ- 

ΐ5 εσθαι. πεπεισμένος δη εγω μηδενα άδικεΐν πολλού 
δεω εμαυτόν γε άδικησειν και κατ εμαυτού ερεΐν αυ- 
τός, ως άξιος ειμί του κακού και τιμησεσθαι τοιούτου 
τίνος εμαυτώ, τι δείσας ; η μη πάθω τούτο, ου 
Μελητός μοι τιμάται, ο φημι ουκ ειδεναι οΰτ ει 

2ο άγαθον οΰτ ει κακόν εστίν; αντί τούτου δη ελωμαι 
ων ευ οιδ' οτι κακών όντων, τούτου τιμησαμενος ; 
πότερον δεσμού ; κα\ τι με δεΐ ζην εν δεσμωτηρίω, ο 
δουλεύοντα τη άεϊ καθιστάμενη άρχη, τοις ένδεκα ; 
άλλα χρημάτων, και δεδεσθαι εως αν εκτίσω ; άλλα 12. άλλοίί άνθρώποις] Τηβ βηίί© ίηβίβαά ο£ α ραΓίΐοίρίειΙ 

ΙίβοβθδΒΗίοηίαηδ, £ογ ϊηΒίαηοβ. οοηβίηιοΐίοη : Ώ'ΐ£. 279• 

8βθ ΊΊΐνίΟ^ά. ϊ. 132. 2 3• τοίί «νδίκα] ίΓί άφ' ίκάσ- 

21. ων — όντων] Οβηίΐίνβ θ£ τη: φυλής ΐγίγνίτο, και γραμμα- 

& ηουη νϋη ραιϋοίρΐβ βίίβΓ ην: (' Ββοτβί&τγ') αντο'α συν- 

νβΓΟβ ο{ Ιαιονοίηρ, &ο. : Όΐ£. ηριθμίΊτο' ΡοΙΙ. νϋί. 102. ΤΊιβγ 

26. ΤΗβ οΐ&ιιββ ΗολνβνβΓ ίβ Ιιαό 1 οΗ»γ£ο οί ίΗβ ρπβοηβ, &8 

εοπφΐίοαίοοΐ ))γ ΐΐιβ ρπϊβεηοβ τνβΐΐ && ο£ Ιηβ βχβονιϋοη οΓ 

οΓ ότι, ίηάίοαίίνβ ο£ α πιο- Ββηίβηοββ. 
)ΐΜ•ΐ](ίΐΐΛ ΐηίβηϋοη ίο &*1ορί & ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 97 

, 37• ταυτον μοί εστίν, όπερ νυν δη ελεγον' ού γαρ εστί 
μοι χρήματα, οπόθεν εκτίσω, άλλα δη φυγής τιμή- 
σωμαι ; ίσως γαρ αν μοι τούτου τιμησαιτε. πολλή 
μεντ αν με φιλοψυχία εχοι, ει ούτως αλόγιστος ειμί, 
ώστε μη δυνασθαι λογίζεσθαι, οτι ύμεΐς μεν οντεςζ 
πολΐταί μου ούχ οιοί τε εγενεσθε ενεγκεΐν τας εμάς 
ύ διατριβας κα\ τους λόγους, άλλ' ύμΐν βαρύτεραι γε- 
γονασι κα\ επιφθονώτεραι, ώστε ζητείτε αυτών νυνι 
απαλλαγηναι' άλλοι δε αρα αυτας οισουσι ραδιως. 
πολλού γε δει, ω Αθηναίοι, κάλος οΰν αν μοι 6 βίος ίο 
ειη εξελθόντι τηλικφδε άνθρωπω άλλην εξ άλλης 
πολιν πόλεως άμειβομενω και εξελαυνομενω ζην. ευ 
γαρ οιδ* Οτι, όποι αν έλθω, λέγοντος εμού άκροα- 
σονται οι νέοι ωσπερ ενθάδε' καν μεν τούτους άπε- 
λαύνω, ούτοι εμε αυτοί εξελώσι, πείθοντες τους 15 
θ πρεσβυτερους' εαν δε μη άπελαύνω, οι τούτων πα- 
τέρες τε και οικείοι δι αυτούς τούτους. 

XXVIII. "Ισως ουν αν τις εϊποι' σιγών δε κα\ 
ησυχίαν άγων, ω Έώκρατες, ούχ οιός τ εσει ημίν 
έξελθων ζην, τουτι δη εστί πάντων χαλεπώτατον ία 
πεϊσαί τινας υμών. εαν τε γαρ Χεγω οτι τω θεώ 
άπειθεΐν τούτ εστί και δια τούτ αδύνατον ησυχίαν 

. 38. άγειν, ού πείσεσθε μοι ως ειρωνευομενω' εαν τ αυ 
λέγω ότι κα\ τυγχάνει μεγιστον αγαθόν ον άνθρωπω 
τούτο, εκάστης ημέρας περί άρετης τους λογούς ποι- 25 
εϊσθαι κα\ τών άλλων, περί ων ύμεΐς εμού άκούετε 20. τοντϊ] Οί. Ιοχίυαΐ ΠΟΙ© ΟΠ ταντησί, 2 2 β. 

2. άλλα βή] Ιηίπχΐυοοβ ΐΗο 1 1. <ξ*\θόντι] Ίΐ Ι φήΐ Ιΐιβ 

1αβΙ οί α ΚΤΪ68 οί βιιρροβίΐΐοηβ. οίΙ>• : ' αβ 1>β1ο*τ ο, <£«λ#ών β». 
Ώ\%. 142. 2 ο. τοντϊ] Ν&ΐηβΐν, ότι ονχ 

Ο. άλλοι Λ« άρα] ΐΓοηίο&Ι. οϊός τ* ίσομαι. 

Η 98 ΠΛΑΤΩΝΟΣ διαλίγομενου και Ιμαυτον και άλλους ίξβτάζοντος, 6 ρ. $\ 
δβ ανεξέταστος βίος ου βιωτος άνθρωπω, ταύτα δ' 1 . 6 ανίξίταστος — άνθρώπω\ 

Τηβ ίηίβιτο^&ίοι^ (Ιϊεοίρϋηβ 
\ν1ιΐοΗ 8οοΓ&ίβ8 ϋιιιβ βχίοΐβ 
\?αβ ίΐι&ί Ιο ^τηίοη Ιαβ βοη§1ιί 
ίο 1>πη<* &11 ννΐίη \νηοιη Ιιβ 
οοηνβΓβεά. 

Τηβ βηΐ^βοί, αηοηί \ν1ιίοη 
ίηβ αηβΛνβΓβΓ Λναβ φΐβδίίοηβΊ, 
τν&β ηίηΐ86ΐ£: ντίήοη ίβ ίΐιβ Γβ&- 
βοη ^τηγ 8οβπιίβ8 αΐνν&γβ ίίίβη- 
ϋΗοά ΪΗβ ρΓΟ0688 \νίί1ι ίηβ 
ο&ιτρη^ οηί ο£ ίηβ ϋβίρηΐο 

ρΓβΟβρί, Γνώθι σίαντόν. Τΐΐβ 

ηπιηοηββ ο£ βηςυίΓγ ίο Λνΐιίοΐι 
ίί Ιβά λνβΓβ ηιαηί£ο1ά : — 

(ι) 1ιηο\νΐ6(1^β ο£ οηβ'β ολνη 
ηαίαΓβΙ βη(1ο\νπιβηί8 αηά ροδΐ- 
ίίοη, Λνίίΐι & νίβ\ν ίο 1ίνΐη£ £ογ 
ίΐιβ ^Γβ&ίβδί £θοά οί οηβδβ1£ 
&η<1 θίηβΓ8 : — ό (αυτόν «πσκί- 
ψάμίνος όποϊός τις ί'στί προς την 
ανθρωπίνην χρ(ίαν κ.τ.λ, Χ(Ή. 

Μβιη. IV. ϋ. 25 : 

(2) Γβνΐβ\ν ο£ ίΐιβ &οίη&1 νιββ 
ίο Λνηίοη οηβ η&8 Ιίββη 8ΐΐ(1 ίβ 
ρηίίίη§ οηβ'β ΗΓβ — Ιιαοηββ 187 

β, διδόναι π(ρ\ αυτόν λόγον, δντινα 
τρόπον ννν τ( ζη και οντινα τον 
παρίληλνθάτα χρόνον β(βίωκ(ν' 
811(1 Οβ1θ\ν 39 °> δίδόιχκ (λίγχον 
τον βϊου' 

(3) βχαηιίηηίίοη ο£ οηβ'β 
ορίηίοηβ, — ίηβίτ οοηβΓβηοβ, 
ίηβΐΓ οοηβϊδίβηο^, ίηβ ηϊδίοΓγ 
ο£ ίηβΐΓ £οΓηι&ίΐοη ; ο£ ντηίοη 

ίΐΐβ Γββυΐίβ »Γβ — 0011801011811688 

ο£ οηβ'β ο>νη ί^ηοΓβηοβ, &ηά 
οοηδοίοαβηβββ ο£ ίΐιβ §τοηη(1β 
ο£ οηβ'β Ιίΐιολνΐβά^β : Χβη. Μβηι. 
III. ίχ. 6, 8ορη. 230 β — ά: 

(4) ίηνβδίί^&ίίοη ο£ ίΐιβ ρηη- 
οίρίββ ο£ ηαηιαη 1ΐ£β βηά &οίίοη 
(£ογ \?1ιΐοη ίηβ 1ιηο\ν1β(1§θ ο£ 
οηβ'β ο\ντι η&ίυΓβ ίβ & ρΓβ- 
Γβ^αίβίίο : Αίο. Ι. 133 ο, V °ΰ» μη γιγνωσκοντίς ήμας αντονς . . . 
δνναίμίθ" αν (ίδ(ναι τα ημίτίρα 
αυτών κακά τ( κα\ αγαθά ;) — Χβη. 
Μβηΐ. Ι. ί. 1 6, π(ρ\ τών άνθρω- 
πίίων άΐ\ δκλ(γ(το σκοπών τί 
€νσ(β(ς, τί άσίβίς, τί καλόν, τί 
αίσχρόν, τί δίκαιον, τί ΐΊδικον, τί 
σωφροσύνη, τί μανία, τί άνδρίία, 
τί δίίλι'α, τί πόλις, τί πολιτικός, 
τί άρχτ) ανθρώπων, τί αρχικός αν- 
θρώπων, και π(ρ\ τών άλλων, Α 
τονς μΐν (Ιδότας ηγίϊτο καλονς 
κάγαθονς (ίναι, τονς δ' άγνοονντας 
άνδραποδώδ(ΐς αν δικαίως κίκλη- 
σθαι• &ηά ηβΓβ (ΐυβί βοονβ) 
τνγχάνίΐ μίγιστον αγαθόν ον άν- 
θρώπω τοΰτο, ίκάστης ημέρας π*ρι 
άρ(της τονς λόγους ποκίσθαι. 

Βαί ίηίβ βχαηιίηαίΐοη -νν&β 
ηοί α πιβΓβ (Ιϊδοΐρΐίηβ βηα!πι§ 
ΐη ίίδβΚ, οηί α ρΓβρ&Γ&ίίοη ίο 
ςη&Η^ & ηΐίΐη £ογ Γβοβίνίη» 
οηΐίηι-β &η(1 ίηιρΓονβηιβηί (Αίο. 

Ι. 124 ^» (πιμ(λ(ίας δΐόμΐθα, 
Ιί&οΙίββ 1 88 Ι), άξιονντα μανθά- 
ν(ΐν ΐωσπ€ρ αν ζη), £ογ αίίαΐηΐη^ 
οοηηβοίοάηβδΒ ο£ 1<ηοΛν1βά§β 
&ηά ΓαΙίοη&Ι ηιβίηοά ΐη &οίϊοη, 
β,ηά £ογ ύοίη» ίΐιβ οβδί \)γ Ηΐηι- 
8β1£ &η<1 ίΐιβ δί&ίβ. 

8θΟΓ&ίβ8 8ββΠ18 ίο Ιΐ&νβ βηΐ- 

ρίο^βά ίηβ βίΓοη^βδί ίβπηδ Ιιβ 
οουΐά Ληά ίο &88βι*ί ίΐιβ ίηάίδ- 
ρβη8&1)1βηβ88 ο£ ίΐιίβ οϋδοΐρΐίηβ : 
— Χβη. Μβηι. Ι. ί. 1 6 (ςηοίοοΐ 

&1)θνβ), III. ΪΧ. 6, το άγνοί'ιν 
(αυτόν, και ά μη οιδί δοξάζίΐν τ( 
κα\ οκσθαι γιγνώσκΐΐν, ίγγντάτω 
μανία: (λογίζΐτο (Ιναι, 8ορ1ΐ. 230 
(1, τον δ άν(λ(γκτον αν νομιστίυν, 
αν καϊ τνχχάνη βασιλ(νς ό μίγας 
ων, τά μίγιστα άκάθαρτον 8ντα, 
άπαίδίντόν τ( και αϊσχρον κ.τ.λ., 
Ηίρ. Μ». 304 Ρ, το καλόν άγνοών' 
καϊ οποτΐ ούτω διάκίΐσαι, οΐ(ΐ σοι ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 99 ). 38. ετι ήττον πείσεσθε μοι λεγοντι. τα δε ε\ει μεν 
όντως, ως εγώ φημι, ω άνδρας, πείθειν δε ού ρόδιοι/, 
και εγω αμ ουκ εΐθισμαι εμαυτον άξιονν κακού ού- 
δ(ΐ/09. €ΐ μεν γαρ ην μοι χρήματα, ετιμησάμην 
\) αν χρημάτων οσα εμελλον εκτίσειν' ούδεν γαρ αν 5 
εβλαβην νυν δε ού γαρ εστίν, ει μη άρα όσον αν 
εγω δυναίμην εκτΐσαι, τοσούτου βούλεσθε μοι τιμή- 
σαι. Ιχτως δ' αν δυναίμην εκτΐσαι ύμϊν μναν αρ- 
γυρίου ' τοσούτου ονν τιμώμαι. Πλάτων #€ οδε, ω 
άνδρες ' Αθηναίοι, καϊ Κρίτων και Κριτόβουλος καΙ ίο 
Απολλόδωρος κελευουσί με τριάκοντα μνών τιμη- 
σασθαι, αυτοί δ* εγγυάσθαι' τιμώμαι ούν τοσούτου, 
ο εγγυηται δ' ύμϊν έσονται του αργυρίου ούτοι άξιό- 

ΧΡ* ω - κρίίττον €ΐναι ζην μάλλον η Τ(θνά- 

ναι ; 8ΐκ1 ίη ίΐιε ρ&88&§β 1>€- 
Γογθ ηβ. 

Αηά ναβ ΙηβΓβ ηοί α οβυββ ? 
ΤΗβ βηιτβιιί ορίηίοηβ, άΊ-βΜτη 
Γγοπι ηιβη'β ρΓ&οϋε&Ι βχί^βη- 
βίββ, ίπιρβΓίββί οΙιββΓναΙίοη, 
αηά (ΙιΊκιμμΙ ηιοΓ&Ιίίγ, \νβΓβ 
ηο βουηάβι* ΐΗαη ίΐιβίτ ΒοιίΓοββ. 
Ιΐ να» βυΐιοιτβηοβ οί ίΗίβ ιηαββ 
οί 6ΓΤΟΓ αηά εοηνβηίΐοη&ΐίί^ 
(νΐήοη ιηε&ηντίΐΐβ ίηβ βορηώΐβ 

*ΤβΙ*β 8<Χ(φΐίη£ 88 ίΗβ Π13ίβπα1 

οί ΛβΐΓ βρίβπι), νηίοη ϊηιροΐΐί'ΐΐ 
βοβπιίββ Ιο βββίι ίο Γβοοηβίηιοί 
Ηαπιβη ορίηίοη οη α ο&βίβ οί 
' Γβ&βοηβά ΙηιίΗ.' 

3• και ίγ£» άμ'] Α Βυρρίβ- 
ΤΆβηίΛτγ Γοβδοη; — 'ΤΫβΓβ βί- 
Ιβηββ ρο&βίοΐβ, ίί ντοαίά οβ ηο 

Ιβββ & κακόν \ν1)ΐο1ΐ ίΙΐβΓβίοΓβ 

Ι ί•1χ>υ1ι1 ιΐοοίίηβ ίπιροβΐιι^ οη 

ΒΤΒβΙί.' 

6. νίν ί« ον γ6ρ] Τΐιίβ οοηι- 
Ιήη&ίίοη οί ρ&ιΊιοΙββ οβαΐΓβ 
βίντα^β ίη ββίίίυ^ ββΐάβ 8 \ιγ- ροΐΐιοίίο&ΐ ο88β ^ηίοΗ ίβ ίΗβ 
ορροβϊίβ οί ίΗβ βχίδΐίη^ βίβίβ 
οί ίΗβ 08ββ. ΤΗβ δί βηά ίΗβ 
γαρ βηίβΓ βίηιιιΙίαηβοιίΒΐγ ΐηίο 
ίΗβ οοηιΠίηβίϊοη, ντΗβΓβ ΙΗθγθ 

18 ηο εΐΐίρβθ ΙΙΟΓ &ρθ8Ϊθρ€818. 

Ώίξ. ΐ49• 

12. ί'γγνάσ&π] ΟονβΓΠβά 1 \)γ 

8η βηυίν&ίβηί οί 'ίΗβ^τ ββ^' 
οοηίήΐηβοί ίη κλίίονσι. Οί. 

8}Τηρ. 213 *> ""άκταί ονν . . . 
Κίλίύ<»ι> ΐίσιίναι και κητακΚίνκτ- 
θαι, και τόι> Αγάθωνα χαλ«ΐν αυ- 
τόν. ΌΊ%. 245- 

Ι3• άζιόχρίφ.] ΤΗβ ίΗΪΓθ! 8ηά 

Ι&βί άίνίβίοη οί ίηβ ρΐε&άίη^β 
Οβίηο; ί1ιιΐ8 ςοηοίικίοιΐ, Ιίκτο 
νυιι1(1 ί'οΐίολν ίπ>( Ιΐιβ Γπι;ι1 
νοϋη§ 8Π(1 ΐΗοη ΐΗβ βηβΐ νβΓ- 
άίοΐ οί ΐΗβ ^αϋ^^8 : \>γ \ν\\'κ\ι 
ίηβ ίοηη&Ι Ιγϊ&Ι \νοα1ι1 1>ο οοη- 
οΐυίίβο*. 

ΑίίβΓ ΐΗίβ, ηο^βνβΓ, ίοηΐθ 

Μ&βί \ν..η|>' 8Γ6 βίίΐΐ < .>ιιο•.1,•ιΙ 

Ιο θοοΓ&Ιοβ, νΐιο οοηίΐηυβΒ ίο 
8<1(1γο88 ίηοβο οί οίβ ^αοΐ^ββ Η 2 100 ΠΛΑΤΩΝΟΣ Γ. ΙλβΙ 
ΓθΗθΟίίοηβ, 
ίκΐιίτββββϋ 
Ιο ΐΗβ 

]ιιΊ :,'<■•< : 
.ι. ίο ίΗοββ 
\ν1ι• > Ιι.-ιΊ 
νοίβιΐ Γογ 
Ιιϊ» ουη- 
< 1 ■ ι η ι κι ί ΐ' ίι ; ΧΧΤΧ. Ου πολλού γ ένεκα χρόνου, ώ άνδρες ρ. 3 
' Αθηναίοι, όνομα εξετε και αϊτίαν ύπο των βουλο- 
μενων την πάλιν λοιδορεΐν, ως Έωκράτη άπεκτονατε, 
άνδρα σοφόν' φησουσι γαρ δη με σοφον είναι, ει 
5 κάί μη ειμί, οι βονλομενοι ύμΐν όνειδίζειν. ει ούν 
περιεμείνατε ολίγον γρόνον, άπο του αυτομάτου αν 
ύμΐν τούτο εγενετο' οράτε γαρ δη την ηλικιαν, οτι 
πόρρω ηδη εστί του βίου, θανάτου δε εγγύς, λέγω 
δε τούτο ου προς πάντας υμάς, άλλα προς τους εμού ά 

ίο καταψηφισαμε'νους θάνατον, λέγω δε κα\ τοδε προς 
τους αυτούς τούτους, "ίσως με οίεσθε, ώ άνδρες, 
απορία λόγων εαλωκεναι τοιούτων, οϊς αν υμάς 
έπεισα, ει ωμην δεΐν άπαντα ποιεΐν κα\ λέγειν, ώστε 
άποφυγεΐν την δίκην. πολλού γε δει. άλλ' απορία. 

\$μεν εάλωκα, ου μεντοι λόγων, άλλα. τόλμης και άναι- 
σχυντίας και τού εθελειν λέγειν προς υμάς τοιαύτα, 
οι αν ύμίν ηδιστ ην άκούειν, θρηνούντός τε μου και 
όδυρομενου κα\ άλλα ποιούντος και λέγοντος πολλά β 
και ανάξια εμού, ώς εγώ φημι' οία δη και εϊθισθε 

ιούμεΐς των άλλων άκουειν. αλλ οΰτε τότε ώηθην \ΐ\\ο βηοοδβ Ιο Γβπιαίη αη<1 ηβαΓ 
Ιώη. 

λνΤιβίηβΓ ΒποΗ α οοηοβδβίοη 
\*το8 αβίηαΐΐγ ηιαόΐβ ίο δοιταίεβ, 
ογ \νηβίηβΓ ίί \να8 οηΐγ α β\χϊ- 
ήβίβηίΐγ βοπιιηοη ρΓοοίίββ ίο 
£ΐνβ νβπβίιηΐΚίυόΙβ ίο ίηβ ηβ- 
Ιΐοη, 18 α αυβδίΐοη \νηΐοΙι βαη 
ηβπΐΐγ 1>β άβίβπηίηβοΐ. 8ββ 
ΙηίΓοά. ρ. χν. 

Ι. ου πολλού γ' ΐνΐκα χρ6νον\ 
8οοΓβΙβ8 ίβ ίβΙΚη^ ίηβ Αίηβ- 
ηίαηβ ίηαί ίηβγ ννοηΐό! τχοί ηανβ 
Ηβ(1 Ιο τναίί 1οη# ίο οβ βανβά 
Ιΐιβ ΓορΓοαοΙι οί ρυίίίη£ Ιιίηι ίο 
(ΙββίΙι, 1>γ 1βίίίη§ ηαίυΓβ ίαΐεβ 
ηβΓ ο\νη οοιίΓββ. • Ιί >ναβ οαί α 1>ι•ίβ£ βραοβ αΓίβΓ αΐΐ, Ι» γ Γογθ- 
δίαΙΚη^ \νηίοη ίηβγ τνβΓβ βη- 
ίαΐΐίη^ οη ίηβηίδβίνβδ ί1ΐ6 Γβ- 

ρΓ08,θ1ΐ.' ΐνΐκα ηιαιΊίδ ΙΐβΓΟ ίΗο 

βΙΚοΐβηί ηοί ίηβ ηηαΐ οαηδβ ; 
ίηβ ηιβαηίηο; ίβ ηοί 'γοη λνϋΐ 
ίηοιίΓ ΓβρΓοαοη Γογ ίηβ δαίίβ ο£ 
ίαΐείιψ Γγοπι πιβ & οπεί" γο- 
πιαίηιΙβΓ σίίίίβ,' — 1>αί 'α οποΓ 
βραοβ Λνίΐΐ οβ ίηβ βαηββ οί" 
γοηΓ ίηβαιτίης ίί.' Τΐιβ ' οποί 
βραεβ,' αοβοηΐίη^ΐγ, ίβ ηοί ίηαί 
οβί\*τββη ίηβ ρΓβββηί ηιοηΊβηί 
αηοΐ Ιιϊβ βχβουίίοη, ουί ίΐιαί οβ- 
ί\νββη ηίβ βχβουίίοη αικ1 ίΐιβ 
ηιοηιβηί \ν1ιοη Ιιβ ννουΐά" Ιιανβ 
Λίβα 1 ίη ίηβ οοαΓδβ οίηαίιΐΓβ. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 101 >. 38. δεΐν ένεκα του κινδύνου πράξαι ούδεν άνελευθερον, 
οϋτβ νυν μοι μεταμελει ούτως άπολογησαμενω, άλλα 
πολύ μάλλον αιρονμαι ωδε άπολογησαμενος τεθναναι 
η εκείνως ζήν ούτε γαρ εν δίκτ) ουτ εν πολεμώ ουτ 

Ι 39• *Μ« ουτ άλλον ούδενα δει τούτο μηχανάσθαι, όπως 5 
αποφεύγεται πάν ποιών θάνατον, και γαρ εν ταϊς 
μάχαις πολλάκις δηλον γ'ιγνεται οτι το γε άποθανεΐν 
αν τις εκφύγοι κα\ όπλα άφε\ς κα\ εφ Ίκετειαν τρα- 
πομενος των διωκοντων' κα\ αλλαι μηχαναι πολλαι 
εισιν εν εκάστοις τοΐς κινδύνοις, ώστε διαφεύγειν ίο 
θάνατον, εάν τις τολμά πάν ποιεΐν κα\ λέγειν, άλλα 
μη ου τουτ τ) χαλεπόν, ω ανδρός, θάνατον εκφυγεΐν, 
άλλα πολύ χαλεπώτερον πονηρίαν' θάττον γαρ θα~ 
Ι» νάτου θεΐ. και νυν εγω μεν ατε βραδύς ων και 
πρεσβύτης υπ ο του βραδύτερου εάλων, οι δ* εμο\ 15 
κατήγοροι ατε δεινό). κα\ οξείς οντ€ς ύπο του θατ- 
τόνος, της κακίας, κα) νυν εγώ μεν άπειμι ύφ' υμών 
θανάτου δίκην οφλων, ούτοι δ* ύπο της αλήθειας η. τό γ* άποθακιν 5* τ«] ΒβίοΓβ α» VII Η&νβ ράον" ΒδΖ Γβ}βο4 
(Ι Ιί βΓΓ8 ίη ίΐιίηΐνίη^ ίηαί ρςο» βχίβΐβ ϊη Οχοη. — ηο άουοΐ 
ιπίβίβί! β^ Ο&ι&ί. ΙλοΟ. Ρ1&1., ίη \ν1ιυΐη ■ ρ• 39 & 3 <*" "" ηιαβί. 1x5 
&η βιτ&Ιαηι ίοΓ " ραΐο» οιη." 4. *«ιιό»γ] ΙΤικ1θΓ8ΐηηά' άπο- 
λογησαμινος Η^αϊη. 

1 2. μη . . . ξ] Α η ίηβί&ηοβ οί 

ΙΙΐΟ ρΓβΛΜΪΐρΐΐνβ ν3.Γ16ΐγ θ( ΐΙΐΟ 

ι-αΐίνβ οοη}υηοΙίνθ. II 
Ϊ8 οοηηηβίΐ Ιο ηο^ϋΐΐνβ ββη- 
θβ. Ό\%. 59 ηο1β • 
Ι3• βαττον γαρ θ. Λϊ] ΤΗίβ 
ΓβίβΓβ Ιο Ιηβ ΓοΗβχ βποοΐ οί 
^τϊοΐιβίΐηβββ οη Ιΐιβ ονίΜοβι-'β 
βοαΐ, \ν1ιίοΙι ϋ ιΐβ^πκίοβ βη«1 
ηιΐηβ. Οί. ΟίΙο 47 € » <***<* 

μιτ ΐκ*ίνον (βΟ. Ιηβ βοαΐ) "φα 
ημί* &ιωτϋν ύιιψϋαρμίνυυ, φ τό ά&ικον Χωβαται κ. τ. λ. ; ΟθΓ£. 
509 β> μίγιστον των κακών ίστ\ν 
η αδικία Ψώ άδικονντι. Ι><•1\\ ινίι 
(Ιαη^βΓ Ηΐιιΐ (Ιβαίΐι Ιΐιβπ; 18 ιηιιιιγ 
α οΐιαηοβ οΓ ββοαρβ, Εβ βοοπιΐοβ 
ηαβ 3ιΐδί 1)οΓογο β&ϊά ; 1»αΐ ηοηβ 
ϋβίνββη ΐΗβ βνίΐ άεβίΐ »η(1 ίΐ8 
ίηΐβπι&ΐ οοηββςαβηοεβ. 8ίη11Ι).'β 
ςιιοΐ&ΐίου οί 0(1^88. νίϋ. 329» 

Ουκ άρ<τά κακά ϊργα' κιχάνψι το* 
βραδύς ωκνν' 18 ηοΐ Ιυ Ιΐιο ροίηΐ. 
1 8. υπό — ώφληκότα] '8βη- 
Ιβηοοά 1>)' ΤγιιΙΙι ίο Γβοοίνο Ιηβ 
ρβωιΐΐ^ οί.' — νΥηβντβΙΙ. 102 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ώφληκότες μοχθηρίαν και άδικ'ιαν. και εγω τε τω ρ. 39 
τιμηματι εμμένω και ούτοι, ταύτα μεν που ίσως 
ούτω και έδει σχεΐν, και οίμαι αυτά μετρίως εχειν. 
XXX. Το δ€ δ?) μετά τούτο επιθυμώ ύμΐν χρη- 

$σμωδήσαι, ώ καταψηφισαμενοι μου' και γαρ ειμί ο 
ήδη ενταύθα, εν ω μάλιστ άνθρωποι γρησμωδουσιν, 
όταν μελλωσιν άποθανεΐσθαι. φημι γαρ, ώ άνδρες, 
οι εμε άπεκτόνατε, τιμωρίαν ύμΐν ήζειν ευθύς μετά 
τον εμον θάνατον πολύ γαλεπωτεραν νη Δι' η οίαν 

ιο€μ€ άπεκτόνατε' νυν γαρ τούτο είργασασθε οιομενοι 
άπαλλάξεσθαι του διδόναι ελεγχον του βίου, τ6 δε ίο. οϊό/ιοΌΐ] ΑΛβΓ οΐόμΐνοι Η ίηΒβΓίβ οοηΐβοίαηιΐΐ^ μίν, ί&1ίίη§ 
ίηίβ Ιο 1>β 8υ^§βδίβά 1>7 οΐόμενοί μ* ο£ βοπιβ Μ88., &η<1 1)γ αη 
βΓ»80(1 οίαηΐί ίη Οχοη. ΤΗβ βΓαβϋΓβ ίη Οχοη. Λν&8 ρι-οοαυίγ μι, 
£ογ &η &οοβηί Ηη8 1)ββη βΓ&ββά βίδο £ι•οηι — ο». ΤΗίβ ΙιονβνβΓ 
11187 η&νβ οββη &η θγ881ιγθ \)γ Ιηβ οή^ΐη&Ι 8θήΙ)β ; βαοΐι &3 £ογ ίη- 
Βί&ηοβ ηιηδί Ιι&νβ οοβη ΛαΙ αϊ Οηίο 53 °^> νηβΓβ θίαπάδ δ» φθίραν 
■ννίίΐι &η ΘΓ0811Γ6 ββίΛνοβη — διφθίραν οβίη§ ρΐαΐηΐ^ Ιΐιβ ΐΓαβ Γβαάΐη^. Ι . (γω τ( . . . και ουΓΟί] ' Ι 
88 \νβΠ 88 ί\ϊβγ.' (γω 1ΐ88 ίΐΐβ 

8ίΓβ88, άπα Βΐ&ηάβ (ίη βοοοπί- 
βηοβ ννίίη Ογοθ^ &ΓΓαη§βηΐ6ηί) 
βΓβί Γογ Ιη&ί Γβ&δοη. ΐ>Ί%. 3°7• 

6. (ν ω — χρησμωδοΰσιν] ΤΙΐβ 

ορίηίοη, \νηίοη οοηηβοίβ ρΓΟ- 
ρηβίίο βη1ί§1ιΙβηπιοηί \νΐ1η ί,Ηβ 
βρρίΌ&οη ο£ άβ&ίη, ηαβ πι&ίη- 
ί&ίηβά ϋβ ηοΐά ηροη ηι&η1άη<1 
ίη &11 α^βδ. ΡαίΓοοΙηβ ίοΓβΙβΠβ 
Ηβοίοι-'β άβαία, II. χ*νΐ. 851, 
&ηά ΗβοίοΓ Ιηβ άεαίΗ ο£ Αοηίΐ- 
Ιββ, II. χχϋ. 35^ : ίηδίαηοββ Ιο 
\νηίο1ι οίΛβδΐοαΙ \νπίβΓ8 οΛβη 
βρρο&Ι ; ίηαβ Χβη. Αροΐ. 3°» 

άυίθηκί μίν και "Ομηρος ίστιν οις 
των ΐν καταλνσίΐ τον βίου προ- 
γιγνωσκ(ΐν τα μΐ\\οντα, βούλομαι 
δ« και (γω χρησμωδήσαί τι, Οίο. 

ϋβ ϋίν. Ι. 3θ> Γ»οίΗη8 βνβηίΐ; 
βρρίΌρίηφί&ηίβ ηιοΗβ ηί ηηίιηί 
ΓυΙυΓβ αυ^ϋΓβηΙαΓ; βχ φΐο βΐ ϋΐιιά βδί Οαίβηί, άβ φΐο αηίβ 
άίχί, βΐ Ηοπιβποί Ηβοίοπδ ο,ηί 
ηιοπβηβ ρΓορίη^υ&ηι Αοΐιίΐΐί 
ηιΟΓίεπι (Ιεηαηϋ&ί. 8ο 81ιη1ς- 
βρβ&Γβ, Β,ίοη. II. Αοί II. 8ο. ί. 
(Οταηηί) "ΜβΛίηΙεβ, Ι απι α 
ρΓοραβί ηβ\ντ ίηβρΐτ'ά; Αηά 
ίΐιηδ, βχρίΓίη^, άο ΓοΓβΙβΠ οΓ 
ηίιη." Αηά 8ιγ Η. ϋκν^ (" Κβ- 
ηΐίΐίηδ," ρ. 3ΐι)δρβ8ΐί8 οί Ηίηι- 
εβίί αβ " 1οο^ίη§ ίηίο ίηΐηπίγ 

\νίί1ΐ ίΗβ ρΓΟρΙΐβίίο 88ρΪΓ&ίΐοη8 

οβίοη^ίη^ ίο ίΐιβ Ι&βί; ηιοπιβηίβ 
ο£ βχϊδίβηοβ" — ίη & ΙοΙίβΓ ά&ίβά 
χχχδϊ ί\νο ηιοηίηβ ϋβίοΓβ Ιιίβ 
άβαίΐι. 

9• οΐαν] 8θ. τιμωρίαν. Α νίΓ- 
ίη»1 οο^ηβίβ &οοη8&ίίνβ βΛβΓ 
άπίκτόνατΐ. ϋί§. Ι. 

1 1 . 8ι$άναι ί λΐγχον] Ν8ΐηβ1γ, 
ηΐκΙβΓ Ιΐΐβ ρΓθ0688 οί ί'ξίτασις. 
οί. 38 8 ηοΐβ, &η(1 ββρ. Ιι&οΐιββ 
187 β ΙηβΓβ Ο[ηο1βι1. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 103 

λ 39• νμΐν πολύ εναντίον άποβησεται, ως εγώ φημι. πλεί- 
(1 ους έσονται υμάς ο'ι ελέγχοντες, ους νύν εγώ κατεΐχον, 
υμεΐς δε ουκ τ)σθάνεσθε' και χαλεπώτεροι έσονται 
οσω νεώτεροι εισι, και ύμεΐς μάλλον αγαναχτήσετε, 
ει γαρ οιεσθε άποκτείνοντες ανθρώπους επισχησειν 5 
του ονειδίζειν τινά ύμΐν οτι ουκ ορθώς ζητε, ουκ ορ- 
θώς διανοεΐσθε' ου γάρ εσθ αΰτη η απαλλαγή οΰτ€ 
πάνυ δυνατή οΰτε καλή, άλλ' εκείνη καϊ καλλίστη 
καϊ ραστη, μη τους άλλους κολουειν, αλλ* εαυτόν 
παρασκευάζειν όπως εσται ως βέλτιστος, ταύτα ίο 
μεν ούν ύμΐν τοις καταψηφισαμενοις μαντευσαμενος 
β άπαλλαττομαι. 

XXXI. Ύοΐς δε άποψηφισαμενοις ηδεως αν δια- »• *ο &ο•β 
λεχσειην υπέρ του γεγονότος τουτουι πράγματος, εν νοίβθ ίοτ 
ω οι άρχοντες άσχολίαν αγουσι κα\ ουπω έρχομαι ι $ φαιοί, 
οι ελθοντα με δει τεθνάναι. αλλά μοι, ω άνδρες, 
παραμείνατε τοσούτον χρονον' ούδεν γαρ κωλύει 
ρ. 4°• διαμυθολογησαι προς αλλήλους, εως εξεστιν. ύμΐν 
γαρ ως φίλοις ουσιν επιδεΐξαι εθελω το νυνι μοι 
ξυμβεβηκος τ'ι ποτέ νοεί. εμοί γάρ, ω άνδρες δικά- ϊο 
στα'ι — υμάς γάρ δικαστάς καλών ορθώς αν καλοίην 
— θαυμασιον τι γεγονεν. η γαρ ειωθυΐα μοι μαν- 
τική η τού δαιμονίου εν μεν τω προσθεν χρονω παντι 
πάνυ πυκνή αεί ην καϊ πάνυ επ\ σμικροΐς εναντιου- 
μενη, εϊ τι μελλοιμι μη ορθώς πράξειν' νυνϊ δε 25 Ι5• οί άρχοντα] Ύ\ί&ϊ 18, οί 22. ή *1ωθνϊα\ ' Τηβ άΐΓβοίίοα 

!νοικα. Ι ατη ^τοηί Ιο Γβοείνβ Γγοπι Ιΐιβ 

2 ο. ίικασταί] δίοϊηΙΐΗΓΐ Γβ- άΐνίηβ νοίοβ.' 8ββ Δρρ. Α, οη 

ΐη&ΐΊίβ (Ιΐ&Ι 11}) (Ο ΐΐΐϊ-ί ροίηί, ΤΟ δαιμόνιο*. 

^τΗρΓβ 6γθ1 ίΐιβ Ιηΐβ βη(1 Γαΐββ 24. πάνυ ΐπι σμικρο'ις] «τίββρα- 

^<1#68 ΛΓβ ββρβΤ&Ιβά, ίΐΐβ ΓϋΓΠΙ Πΐίοβ πάνυ ίΐΌΐη σμικροΊΐ, ίο 

οί ίΗο &<1(1γ688 ιιββά Ιωβ αοεη νΐιΐοΐι ϋ ϋβίοη^β : Ό'ΐξ. 298. 

£ άνίρα Αθηναίοι. 104 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ζυμβεβηκε μοι, άπερ οράτε και αυτοί, ταυτι α γε δη ρ. 4 1 
οιηθείη αν τις και νομίζεται έσχατα κακών είναι. 
εμο\ δε οΰτε εξιόντι εωθεν οίκοθεν ηναντιώθη το του \) 
θεού σημεΐον, οΰτε ηνίκα άνεβαινον ενταυθοΐ επί το 

5 δικαστή ριον, οϋτ εν τω λόγω ουδαμοΰ μελλοντι τι 
ερεΐν' καίτοι εν άλλοις λόγοις πολλαχού δη με 
επεσχε λέγοντα μεταξυ' νυνϊ δε ουδαμοΰ περί ταυ- 
την την πραΡιν οΰτ εν έργω ουδενι ουτ εν λόγω 
ηναντίωταί μοι. τι ούν αίτιον είναι ύπολαμβανω ; 

ιο£γω ύμΐν ερώ' κινδυνεύει γαρ μοι το ξυμβεβηκος 
τούτο αγαθόν γεγονεναι, και ουκ εσθ όπως ημείς 
ορθώς υπολαμβάνομεν, όσοι οιομεθα κακόν είναι το ο 
τεθνάναι. μέγα μοι τεκμηριον τούτου γεγονεν' ου 
γαρ εσ& όπως ουκ ηναντιώθη αν μοι το εϊωθος 

ΐδ σημεΐον, ει μη τι εμελλον εγώ αγαθόν πράξειν. 

XXXII. 'Έ>ννοησωμεν δε καΐ τηδε, ως πολλή 
ελπις εστίν αγαθόν αυτό είναι. δυοΐν γαρ θατερον 
εστί το τεθνάναΐ' η γαρ οίον μηδέν είναι μηδ' αίσθη- 
σιν μηδέ μίαν μηδενός εχειν τον τεθνεώτα, η κατά τα 

2ο λεγόμενα μεταβολή τις τυγχάνει ούσα κα\ μετο'ικησις 

5• μίλλοντί τι] Τηίβ αοουΓαίεΙγ Γ6ρΓβ8βηί8 Ιΐιβ Γβ&(1ίη£ οίΌχοη., 

τι 

\ν!ήοη βίαπάβ μίλλοντί (τί οβϊη£ ρηπια πι&ηυ), ΐηιροι•Ιίη£ ίη&ί τ» 
κΙιοιιΜ ίοΐΐοντ μίλλοντί. Ο&ΐβίΌπΙ ΙιβΓβ Ϊ8 ίηοχαοί ίη ηίβ ΓβρΓβ- 
ΒοηΙ&Ιίοη. 7• ^α.ντην\ 8ο νΒΗ; αυτήν 8Ζ. Ιί ίβ ΐηιροβδΐυΐο 

Ιο βηά α οίοητ τηβηηίη^ ίοι• αυτήν, Μτίήοη ϊβ ίΐιβ Γβα(1ϊη§ οΓ Οχοη. 
αηά ίΐνο οΙΗογ Μ88. ΟΓ. Ρ1ΐ2Β(1ο 6ο α, \νηβΓβ Οχοη. (&1οηβ) Ιιαβ 

ταύτην ίοΓ αΰτην. 

4• ίνταυθοΊ «τί τ6 δικ.] Αη 1 8. οίον] ( Αβ Ίϊ ννβΓβ.' Ρα- 

βηιρηαείβεοί βα^ηίναίθηί οΓ «π Γβηίηοί,ίοαΐ Ιο ίΗβ οοηβίπιοΐίοη. 
τόδί τό δικ. ΟΓ. Ι.6££. 679 ^> ΤΗβ ντοΓίΙδ \?1ιίοη ϋ φιαΚ&ββ 

κατά πάλιν μόνον αυτού, βφΐί- &Γ6 μηδέν ίΐναι. (ΤΗβ Βυΐ^οοί 

ναΐβΐΐί ίο κατ αΰτην μόνον την οΓ μηδΐν (Ιναι 18 τον Τΐθνΐώτα). 

7τόλιι>, Τ1ΐυο)*(1. νίΐ. 1 6, των αυτού Ώΐ£. 1 6. ΟΓ. Οβίολν, οίον ΰπνος, 

*Κ€ΐ δύο προίίΧοντο, νίϋ. 28, και αη(1 α§ίΐίη 6, οίοι/ άποδημησαι. 
«V την ΜιΧητον αυτού ΦιΚιππον Ι0• τα \ίγ>μ(να~\ Ιη ίΐΐο ρορα- 

καθιστ&σι. 1&Γ πίΙΐ^ΐοϋΒ ί<ί&οηΐη§. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 105 

4θ. τη ψνχτ) του τόπου του ενθενδε είς άλλον τόπον, 
ά και εΐ γε μηδέ μία αΧσθησίς εστίν, άλλ* οίον ύπνος, 
επειδάν τις καθεύδων μηδ' οναρ μηδέν ορά, θαυμά- 
σιον κέρδος αν εΐη 6 θάνατος, εγώ γαρ αν οιμαι, ει 
τίνα έκλεξάμενον δεοι ταύτην την νύκτα, εν τ/ ούτω Β 
κατεδαρθεν, ωστ€ μηδ* οναρ ιδεΐν, και τας άλλας 
νύκτας τ€ και ημέρας τας του βίου του εαυτού άντι- 
παραθεντα ταύτη τη νυκτΐ δεοι σκεψαμενον ειπείν, 
πάσας αμεινον κα\ ηδιον ημέρας και νύκτας ταύτης 
της νυκτός βεβίωκεν εν τω εαυτού βίω, οίμαι αν μη ίο 
οτι ιδιωτην τινά, άλλα τον μυέγαν βασιλέα ευάριθμη- 
τους αν εύρεΐν αύτον ταύτας προς τας αλλάς ημέρας και 
νύκτας, ει ούν τοιούτον 6 θάνατος εστί, κέρδος εγωγε 
λεγω' κα\ γαρ ούδεν πλε'ιων 6 πάς χρόνος φαίνεται 
ούτω δη είναι η μία νύξ. ει δ* αύ οίον άποδημήσαίι$ 
εστίν 6 θάνατος ενθενδε εϊς άλλον τόπον, καΐ άληθη 
εστί τα λεγόμενα, ως αρα εκεί εισϊν άπαντες οι τεθ- 
νεώτες, τ'ι μείζον άγαθον τούτου είη αν, ω άνδρες 
ρ.4 1 • δικασταί ; ει γάρ τις άφικόμενος εις Αιδου, απαλ- 
λαγείς τούτων των φασκοντων δικαστών είναι, ευρη- *> 
σει τους ως αληθώς δικαστας, οίπερ και λέγονται 
εκεί δικάζειν, Μίνως τε και 'Ραδάμανθυς και Αιακός 

2ΐ. «γ] 8ο ΥΒ8 ; ΖΗ οπήΐ. Οχοη. ηββ Η βοονβ Ιΐιε Ιίηβ 1>υί 
ίη Πγ8( Ιιλιι»1. ΤΗβ ώ( ίβ οοηβίβηΐΐ}• αάίΐεά πηβΓβ ίί ίβ & ροραΙαΓ 
&ρ|κ.•11αΙίοη ο( ν,•\ηο\ϊ Ιΐιβ ρΓορήθΙ^ ίβ Γβοο^ηίββίΐ, βικί ίβ ίτβίραοηΐΐ/ 
Γοΐιηά βίΙβΓίΠΟ βτΐίοΐβ, &8 ΡΜΐ•. 256 Ι), τω» ως αληθώς Όλνμπιακων, 
Κορ. 345 β > το ^ ς ως αληθώς άρχοντας, &0., &0. 

ν ψνχϋ] Αη ίηΙοηδίΒιχΙ 22. Μίννς τ* — ίλλοι] ΤΗβδο 

ίοηη οί Ιΐιο άβανβ οΓ ΓβΓβΓβηοβ, ηοαηβ &Γβ ίη ΐΗβ υοηήηαΐίνβ 

ί-(|ΐιΐναΐ6η1 ηναήγ Ιο α §βηίΐίνβ : 1>>• αΙΙπιοΐίοη ίο Ιΐιο ίη(€Γροββά 

Όϊξ. 28. Γβΐπίίνβ οΐβαβο, α» (Η* ικανοί 

12. αύται»] Α Γββηηιρίίοη οί οοη»Ιηΐ(Ηοη : Ό'ι%. ι ο 2. 

Ι&ιώτη» τι*ά 8Πί1 βασιλιά, βΛβΓ Νο^ΓΠβΓβ βίββ άοββ Τηρίοΐβ- 

ίηίοηουΐίυη οί ίυαριθμ. α» ιηυβ οοοιιγ ββ 3υ<ΐ£ο οί Ιηβ 
ώρίν. ίίακί (Ιΐιοαςη ΐιι Ηοω. 11} ηι η. 106 ΠΛΑΤΩΝΟΣ και Ύριπτολεμος και άλλοι όσοι των ημιθέων δίκαιοι Ρ• 4 1 • 
ιγένοντο £ν τω εαυτών βίω, άρα φαύλη αν ειη η 
αποδημία ; η αύ Όρφεΐ ξυγγίνεσθαι καϊ Μουσαίω 
κα\ Ήσιόδω κα\ Ό μη ρω £π\ πόσω αν τις δέξαιτ αν 
5 υμών ; βγω μεν γαρ πολλάκις εθβλω τεθναναι, €ΐ 
ταυτ Ιστιν άληθή' £π€ΐ βμοιγβ και αύτω θαυμαστή 
αν (ΐη η διατριβή αυτόθι, όποτε έντυχοιμι Ώαλαμηδει \> 
κα\ Αϊαντι τω Ύβλαμώνος καϊ €ΐ τις άλλος τών 
παλαιών δια. κρίσιν άδικον τίθνηκεν, άντιπαραβάλ- ΡβπΝϊΙ. 153 ηβ Β ^ 8 ' η ^ιΐίϊ^πιβηΐ 
οη βαΓίη). Αίβο ΡΙ&ίο ϊβ ίηβ 
οη])' Οι-ββίί \ν1ιο είγίεβ ^Ε&αιβ 
;|υ<1§6 οί ίΐιβ άβ&ά, ηβΓβ &ηά 
Οογ§. 523 ε; ίηου§η ηα&ηγ Κο- 
ϋΐαηβ ιηβηϋοη ηίηι ίηπβ. Βυί 
ίΐιβ Ββιηβ ρήηοίρΐβ βοοουπίβ Γογ 
ίΐιβ &80ΓΪρΙΐοη οί βηοΐι α ευο- 
ίβιτ&ηε&η ρΓβεππηβηοβ ίο ίΐιβββ 
Ιτλτο, βηά Ιο ίηβ Γβκιαΐηΐη^ ί\νο 
ιηοΓβ νίάοΐ^τ Γβοο^ηίδβά ,|ιιαϋ- 
εϊβΐ ρβΓ8οηα§β8 ηαπιβά ΙιβΓβ. 
ΑΠ ίοιίΓ τνβΓβ οοηηβοίβά Λνΐϋη 

ΐΗβ ββΟΓβί ΓΪ168, ΟΓ Π)γ8ίβΠβ8, 

οΓ ίΐιεπ- η&ίίνβ ρΐ&οοβ ; Μίηοβ 
^νίίΐι ίηβ ΟΓβί&η πι^βίβπβθ, 
\ν1ιΐοη ίηι•ου§η ίΐιβ Οι-ρΙπο ίη- 
,ήιιβηοβ \νβΓβ τνκΐβΐ^ 1αιο\νη. 
Κ,Ιι&οΙ&ιηαηίηυΒ, ηίβ αβδββδοι•, 18 
1)18 εουηίι•γπΐίΐη. .,Εαοιιβ \ν&8 
ίηβ ΙιβΓο οί Μ%ΐη&, ΛνΙιβΓβ ίηβΓβ 
νβΓβ (Ραυ8&η. II. 30, Οπ§βη 
βθν. Οβίβ. νί. 290. ο. 22, Ιλι- 
οίαη, Νβνΐ£. 15) ηιρίβι•ΐβ8 οί 
Οιρίιίβ οπ£ΐη. Αικί Τπρίοΐβ- 
ηιαβ \ναβ βοηηββίβό!, οί βουι-ββ, 
ννίίΗ Είβυβίβ. Τΐιβββ ,)ΐι<ΐ£β8 
βγθ βη ίηβίΛηββ οί ίΐιβ ί&βί ίηαί 
οβΓίβίη ίββΙϋΓββ οί ίηβ ΟΓββ^ 

ηΐ)'ί1ΐθ1θ£)τ ΜΓ6Γ6 ΠΓβί ίηβ ρΐΌ- 

άυοί οΓ ίηβ ηΐ)'8ίβΓ}-\¥ΌΓ8ηίρ, 
η ικΐ ίΐιβηοβ πΐϊΐάβ ίΐιβΐι• \ναγ 
ϊηΐο ίΐιο ρορυΙ&Γ ηιίηά. — ϋοΊ- 
1ΐιΐ£βι•, Οβηί. &ηιΙ ^^\ν, Υοΐ. Ι. Βΐί. ϋί. ρ. 1 75• Τηβ δβτηο &β- 
βουηί τη&γ ϋβ ββδίπηβίΐ Ιο 1ιο1<1 

οί ίΐΐβ ολλοί των ήμιθίων, \\1ΐ0 

&Γβ ευ^οΐηβά ίο ίΐιβδβ ίοαι• ; 
ίοΓ νβΓ^ πι&η^ ρΙ&οβ8 Ηαά 
πιγδίβΓ^-πίββ. ΚΗ&οΙιΐηι&ηΙΙιυβ 
18 ιηβηίίοη6(1 ϊη Ηοπιβι•, (0(1. 
νίϊ. 3 2 3)> &η( ^ ΐΙιβΓείοΓβ &ηίβ- 
οβάβηίΐ^ ίο Γη}'8ίβΓίβ8, &8 α 
ΐιιοΐ^β, ουί οη βΕΓίΙι βηά ηοί 
ίη ίΐιβ ηβίΙιβΓ \νοΗ(1. 

6. ΐμοιγΐ και αντω] Ι. β. Ί 

βΙιοιιΜ Η&νβ β ρΙβ&δΐΐΓβ ρβοιι- 
Ιίατίγ Γη) 1 • οντη.' 

7• διατριβή] Οί. ΕαίΙιγρΙίΓΟ βιιο 
ΐηίί., Ι.β^. Ι. 625 &. 

όπότ( — τίθνηκ(ν\ Τ1ΐ18 (Ιβρβηάβ 
Ιΐροη άντιπαραβάΧλοντι. Τΐιβ 
\ν1ΐ()1β δβηίοηοβ &πότ( — ά?7δεί ί?7 
ΐδ β Γβ-είαίβηιβηί πιοΓβ &ί Ιβη^ίη 

οί θαυμαστή αν (Ίη ή διατριβή, 

•ννΙήοΗ ίί ίο11ο\ν8 &8γηάβίίοα11) Γ , 
— αη ίηβίαηοβ οί Βίιιαί'^ 8ίΓαο- 
ίϋΓβ : ϋί§. 207. 

9• άντιπαραβάΧλοντι] 8θΟΓ3ίθ8' 
οοηιρ&πβοη οί ηίηίδβΙΓ Λνίίΐι 
Ρινίαπίθάββ ΓβοηΙΙβ ίΐιβ ίαΐ^ΐβ οί 
ίΐιβ ΓβρΓβββηίβίϊοη οί ίΐιβ Ρβ- 
1&ηιβ(1β8 οί Εατϊρίώβδ βοοη &ΓίβΓ 
8οοΓ»ίβ8' άβαίΐι, \\Ίιβη, βί Ιΐιο 

\νθΓ(1β (κάν(Τΐ (κάν(Τ( τον πάν- 
σοφον, ω Δαναοί, τάν οι/δίν άλ- 
γννονσαν άηδόνα Μονσάν, των 
Έλλά^ων τον άριστον, ίΐΐβ \\'1ΐθ1β ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 107 

ρ• 4 Γ • λοντι τα εμαυτού πάθη προς• τά εκείνων, ως εγώ 
οιμαι, ουκ αν άηδες είη. και δη το μεγιστον, τους 
εκεί εξετάζοντα κα\ ερευνώντα ώσπερ τους ενταύθα 
διαγειν, τις αυτών σοφός εστί κα\ τις οίεται μεν, 
(οτι δ* ου. επί ποσω δ* αν τις, ω άνδρες δικασταί,β 
δεξαιτο εξετασαι τον επ\ Ύροίαν άγοντα την πολλην 
ο στρατιαν η Όδυσσε'α η Σίσυφον, η άλλους μύριους 
αν τις ειποι και άνδρας και γυναίκας; οις εκεΐ δια- 
λεγεσθαι και ξυνεΐναι και έξετάζειν άμηχανον αν είη 
ευδαιμονίας, πάντως ου δηπου τούτου γε ένεκα οι ίο 
εκεΐ αποκτεινουσι' τά τε γαρ άλλα εύδαιμονεστεροί 
εισιν οι εκεϊ των ενθάδε, κα\ ηδη τον λοιπόν χρόνον 
αθάνατοι εισιν, είπε ρ γε τα. λεγόμενα άληθη εστίν. 

XXXIII. 'Αλλά κα\ ύμας χρή, ώ άνδρες δικα- 
σται, εύε'λπιδας είναι προς τον θάνατον, καϊ εν τι *5 
<1 τούτο διανοεΐσθαι αληθές, οτι ουκ εστίν άνδρ\ άγαθώ 
κακόν ούδεν ούτε ζώντι οΰτε τελευτησαντι, ούδε αμε- 
λείται ύπο θεών τα τούτου πράγματα' ούδε τά εμά 
νύν άπο τού αυτομάτου γεγονεν, αλλά μοι δηλόν 
εστί τούτο, οτι ηδη τεθναναι και άπηλλάχθαι πραγ- ζο 

6. άγοντα] Ε<1(1. άγαγόντα. ΒαΙ ίΙΐΟΓβ 18 ΒίΓΟϊ)£ Ρντιίηοίκ-ιιΐ 
^ιβΐίίΐαιίίοη (οεβίάββ Ιΐιβ \νβί§1ιΙ οί Οχοη. αηιΐ βνβ οΙΙιογ Μ88.) 
Γογ άγοντα. 8ββ ΟοπιηιβιιίβΓ^. 

Βυίΐίοηοο, Γοτηΐηόΐιχΐ οί βοοΓ&ίβθ, χρόνω διαφβ*ίρ€σθαι (αιε&ηίη£ οΧ 

1>ιιγ»1 ΐηΐο ίβατβ. Οί. Ιηίι-οά. ΐΗβ ϋοΐυ^β). 
ρ. χχνίπ. ηοΐβ ίο. *]. η «λλουί — ίΖπΌί] ΤΗβ θβ- 

6. άγοντα] ΡβΓίίοίρΙβ οί ΐΗβ 81Γ6 ίοΓ ϋΓβνίΐ^ ίη ίΗβ »ιι ιη ι ιιί ΐι £ 

ΐιη|χ;τίβ<:1, ντίιίοΐι φναβ £Γβα£βΓ υρ οί ίΐαβ βηυιηοηιΐίοη οιτβΐίβ 

ίιιΐΐηβββ βιηΙ νίνίιΐηβββ ΐΗ&η Ιΐιβ οίί ΐΗβ Ιβ^ίΙίπι&Ιβ ρΐβ,η οί Ιΐιο 

βοη»! νου1(1 Ηανβ ^ίνειι. Οί. βεηίβηοβ : ΌΊ%. 257• 

^88• °35 *» «α&ΜΓ'Ρ μαντις απών 1 6. άληΰίί] * Αβ & νβπΐ^.' 

τη{ τότ* διανοίας τον τιΰίντος 8ββ 1 8 &, ηοΐβ. 

αυτά (ΐηβ&ηίη^ Ι,^οΐΙΓ^ΙΙΒ 0Γ 20. πραγμάτων] Ήΐβ Μ'&ηίβ 

λϋπο*), 677 °> θώμ«ι» δη τάς «V βηά Ιιαιχίί-Ιιίρβ οί οίο! &£β. Οί. 

πιδίω πόΚαϊ . . . άρδην (ν τγ τάτί Χϋϋ. Αροΐ. 3>> «/*°• Η-*» ονν δοκίϊ 108 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 

μάτων βελτιον ην μοι. δια τούτο και εμε ούδαμού Ρ• 4 1 
άπε'τρεψε το ση μείον, καϊ εγωγε τοις καταψηφισα- 
μενοις μου κα\ τοις κατηγόροις ου πάνυ χαλεπαίνω. 
καίτοι ου ταύττ) ττ) διάνοια κατεψηφίζοντο μου καϊ 

5 κατηγορούν, άλλ' οϊόμενοι βλάπτειν' τούτο αυτοΐς ο 
άξιον μεμφεσθαι. τοσονδε δέομαι μεντοι αύτών' 
τους υιεΐς μου, επειδάν ηβησωσι, τιμωρησασθε, ω 
άνδρες, ταύτα ταύτα λνπούντες, απερ εγω υμάς ελυ- 
πουν, εάν ΰμϊν δοκώσιν η χρημάτων η άλλον του 

ιοπρότερον επιμελεΐσθαι η αρετής, και εαν δοκώσι τι 
είναι μηδέν οντες, ονειδίζετε αυτοΐς, ωσπερ εγω ύμϊν, 
οτι ουκ επιμελούνται ων δει, κα\ οϊονταί τι είναι οντες• 
ούδενος άξιοι. κα\ εαν ταύτα ποιητε, δίκαια πεπον- ρ. 42 
θως εγω εσομαι ύφ> υμών αύτος τε κα\ οι υιεΐς. 

1 5 άλλα γαρ ηδη ωρα άπιεναι, εμο\ μεν άποθανουμενω, 
ύμΐν δε βιωσομενοις' οπότεροι δε ημών έρχονται επι 
αμεινον πράγμα, άδηλον παντϊ πλην η τω θεώ. 

6. δ/ο/ιαι μίντοι αυτών\ Εάά. μίντοι αυτών δίομαι, αηά ΒΟ αΐΐ Μ88. 

βχοβρί Οχοη. Βυί \νηίοη οοΐΐοοαίίοη ηιοΒί βχαοίΐ^ βη^βδίβ ίΐιβ 
βηιρη&Βίβ τβφΐίτβά 1 Τΐιβ ροΒίίίοη ο£ μίντοι η&8 οίίβη ίο 1>β ΓβΓβιτβά 
Ιο β ΒυΙ)ί1β βίΐΓ. ΟΓ. 3ΐο, κα\ €» μίντοι τι, αηά ΐ)'\£. 294• *7• *ί\ 
8ο βά(1., π^ηίΐ^. ΤΕβ \νΌΐ£ηί ο£ Οχοη. \νίίη Γοιιγ οίηβι• Μ88., 
£Ϊνΐη£ «ι, Ϊ8 άίππηίΒΐιβά \)γ ίηβ ίί&οίβπι. 

θίυφΐΚοΰς μοίρας Τίτυχηκίναι' του 1^. πλην η] ΊΤΐΙΒ ΟΟΠΙΟίηαίίοη 

μίν γαρ βίου το χάΚατώτατον 18 βχαοίΐγ ρ&πΐΐΐβΐ ίο αλλ' ή. 

άπίλιπί κ.τ.λ. Τηο ί\νο ρ&ιΊϊοΙββ βηίβΓ ίηβ 

3• ου πάνυ] ΗβΓβ, 88 βίεβ- οοηιυίη&ίίοη <ϊοοι•όϋη&ί(;1}', ίη- 

\νη<3Γβ, ου πάνυ ηιαΛδ οηΐ^ ;ι ίι•οι1αοΐη£ ίηβ βχοβρίίοη ίο ίΐιβ 

υ«Γβ άβηίαΐ : ΌΊ%. ι 39• 8ο- ρΓβοβάΐη^ ηηίνβΓβ&Ι ηβ^&ίίνβ ίη 

οΓκίββ 18 ε&ίίβήβά \νΐίη βα^ίη^, ίΙιβίΓ ο\νη βονβΓ&Ι \να}-8. πλην 

1 1 Ηβνβ ηο βαίδοίβηί ο&λιβθ ίο ίηιρίίββ ' ίί Ϊ8 Ιίΐιο\νη ίο ηοηβ, — 

1>β όΐίερίβαββά.' Ηίβ ίίρωνΐία 8ανίη<τ ίΐιαί [ίη οοηίΓ&οϋβίίοη 

\νουΜ ίη ηο οβββ Ιι&νβ βηίϊβΓβά ίο ίΙιΐΒ] ΐί ίβ 1ίηο\νη ίο Οοά ; ' 

ηΐηι ίο Β&γ, Ί βηι Γ&τ ίτοιη ή, Ιβββ Ιι&τεηΐ^, 'ΐί Ϊ8 Ιίηο^η 

1)εΐη§ (1ί8ρ1ϋ&8β(1.' ίο ηοηβ, ογ ηολνβνβΓ [οηΐ^] ίο 

8. ταύτα ταϋτα λυποΰντα] ~Βγ Οοά.' 8ββΌί§. 1 48, αηά οΓ. Αγ. 

ρίγίη^ ίΗβηι ηηΑνοαΓίοιΙΙχ \νίίη ΝιιΙ). 360, Ού γαρ αν άλλω γ υπ- 

ΜΤ&τηΐη^ αηά ΓΟηίοηβίΓαηΟβ. ακοΰσαιμίν . . Πλην η Πμοδίκψ. ΑΓΡΕΝϋΙΧ Α. Το δαιμόνων. 

Τηε ντοιχΐ δαίμων ντοβ ηββ<1 Ιο άβηοΐβ βίΐΙΐβΓ θ*6ς ογ α βρίηία&Ι 
οβίη£ ίηίβηοΓ ίο θιός. Ιΐβ άίδίίηοϋνβ πιβ&ηίη^ &ε βρρίίβό" Ιο βίίηβΓ 
ο1ββ8 ίβ ϊϊι&ί \1 (Ιβηοίββ Βυοη & οβίηκ ίη Ίιϊβ άίαΐίηρβ υηΐΗ ιηβη. 
ϊΥοηι Ηοωβτ 4ο ΡΙ&Ιο δαίμων Ίβ ρβΓβιβΙβηϋγ ιη&τκοο! \>γ ΙηΪ8 πιβαη- 
ίη^ 1 . ^«μώ^^βΓβίοΓβ άβηοίββ Β ΓοόηηοοΙϊοηΓν ϊίί όϋνίηβ 8£βηβν; 
ηη<1 τ6 δαιμοψιον ιίβηοΐββ 8θτηβΙίπιβ8 βποο βη αετοηον, &ηά βοηιοΐϊηιββ 
Ιηβ β£βη4 ΐίββΙΓ. 8ο Αηβίοΐΐβ (Κηβ4. II. χχίίί. 8), τό δαι/^όνιον οΰόο> 
^στιμ αλλ' η θ(6ς η * Λοί» ΐργον, &η(1 Γογ ίηίβ άίδίίηβΐίοη ΜΓβ ιη&ν εοπι- 
ρΕΓβ Ρΐΰίο (ΡΙηΙγ. 242 β), «ι δ* ΐσπν ωστκρ ονν ?στι θ(6ς ή τι θ(7ον 6 
Έρως. ΤνΤιβη ψβ ΓββχΙ ίη Χβηορηοη (Μοηι. Ι. ί. 2), δκτΐθρύλητο ό>ς 

φαίη Σωκράτης τό δαιμόνων ίαντω σήμαιναν δθΐν δη και μάλιστα μοι 
δοκονσιρ αντον άίτιάσασθαι καινά δαιμόνια (ϊσφίρτιν, ΟοΙη 860868 οί Ιΐιβ 
νοπΐ ΛΓβ βχβηιρ1ίββ<1. δοοηιΐοβ ηιβαηί ον τό δαιμόνων & όΐίνίηβ 
»£βηον \ ΜοΙϋΐΗβ Μττββίβά Ιηίβ ίηΐο Ιηβ ββηββ ο£ & (Ιίνίηβ οβίη&. Ιη 
Ιηβ Αροΐο^ν θοοΓαΙββ ηι&Γΐίβ Ιηβ ροβίϋοη &3 α ο&τίο&ΙηΓβ ογ Ιηο 
βχρτβββίοη ί-κικωμωδων, βηά Οιβη £ΐνββ Ιηβ ίηΙβΓρΓβί&Ιίοη οοηβίβίοηί 

νίίΗ ηίβ 0\?Τ1 Πΐββηίης νίζ. δαιμόνια πράγματα. ΤηβΙ 8θΟΓβ1β8 18 

ηοί βρβΑκίη^ οί & οβίη£ ίβ βΙβ&Γ ίτοηι οίΙιβΓ ραδβη^οβ βίβο, &8 ΜτΗβη 
1)6 8ΛΥ8 (Αροΐ. 3 1 ε)ι ο™ Μ 04 βίων τι και δαιμόνων γίγνίται, ΟΓ (ΡΙηΙγ. 
242 θ), τό δαιμόνων τ» και τό *ιωθΐ>ς σημάον -γίγνίσθαι, ΟΓ (ΕαΙηνά. 
272 θ), τό ιιωβός σημι'ιον τό δαιμόνιον, ΟΓ (ΤΗβδβί. 151 β), τό γιγνόμ€νόν 

μοι δαιμόνιον. Νογ (Ιοββ ΡΙαΙο, \νηο Γβοο^ηίβββ Ιηβ βοηιηιοη ηοΐίοη 

1 Ιη 1*1*1. Βνηιρ. ιοα ά — 403 », δαίμων. 

Ιη!• νιο»• οί οαίμων »ρρβ*Γβ νβτγ αίβ- * \νΤιβηοβ Ιηο ρΗτ&ββ οί /ΕκΗίηε• 

Ιίης-ίΙ^, Ιηου^η Ιηβη, *β Ιηο άοοίΗηβ (ίϋ 1 1 7• Ρ• 7°) ' σα>ι 8 * *°^ βαιμοτ/ον 

1ιι•1<1 ίκ (ΗλΙ ί«ύ« άνθρώτω ού μίγννται, τιτό• ί(αμαρτάν*ιν αΰτυν νροαγομίνον 

λ11 μαντική \λ ιΐιβ ρΓονϊηοβ οί Ιήο ίβ ΐη(1οΙ«ηιιίηΑΐ«. 110 Το δαιμόνων. 

ο(& ρ6Γ3οη»1 αίίβικίαηί δαίμων (1>β££. 73° β > Τίηι. 90 &), βνβΓ £ΐνβ 
ίηΐβ η&ηιβ ίο ίηβ ρηβηοηιεηοη ίη ηιιεβίίου. Ενεη Τηβα§68 (λβ ΖβΙΙβΓ 

ΓβΙΤ1&ΓΐΕ8, Π. 65. Π. 2) £ΐνβ8 ηθ ρβΓΒΟηαΙϋγ ίο τό δαιμόνιον. Ή φωνή 
η τυϋ δαιμονίου (Τηοα£. 128 β) ΐΒ &ηιοΐ£ΐιοιΐ8. ΡΙ&ίο'β Ιΐεβ 18 80Π1β- 
1ίπΐ68 &φβθίΐν&1 (β. §. τό δαιμόνιον σημ(Ίον), αΠϋ" ΒΟηΐβίΐπίβδ βΐΐϊρίίο&ΐΐν 

ΒΐιΙ)8ίΗηίϊνα1. βΓ&παηιαίίοαΙΙν, Χβηορηοη οοηηηββ ηΐηιεβίί ίο ίηβ 
ΙαίίβΓ υββ οηΐν, — βίίΐΐ πιβι-οΐν ίη ίΐιβ βΪ£ΐιίποαίίοη οι β, άίνίηβ &£βηον. 
ΖεΙΙβΓ ηοίίοββ ίη&ί ίηβ ΐηίβΓρΓβί&ίΐοη οί δοοΓαίβδ' δαιμόνιον άβ λ 
1>βίη£ Γβπι&ΐηβο' ρβοιιΙί&Γ ίο Ηίβ βοουβΟΓβ (Οϊοθγο ίΓα,ηβΙαίΐη^ ΐί υγ 
άίνίηιπη φΐίοΜ&πι, Βίνίη. Ι. 54> ηο * ον δβηίιιβ) ηηίίΐ ίί \ναβ ΓβνΐνβόΙ 
1>ν ΡΙυί&ΓοΙι, ίηβ Νβο-ΡΙ&ίοηίβίβ, &ηο! ίηβ Οηπβίί&η Γαίηβι-β. 

λνΐιαί ίΐιβη νβΓβ ίΐιβ ηαίιΐΓβ &ηά ίαηοίϊοη οΓ ίηίδ δαιμόνων σημιΊον 1 
Ιιβί υβ 6ι•8ί οοηεαίί Χβηορίιοη, ίη \νηοηι ίηβ βΐιίβί ρ&δεα^ 68 &Γβ 
ίηο86 : 

ΜβΠΊ. Ι. ί. 2— 5, δκτ(θρύλητο γαρ ως φαίη Σωκράτη: τό δαιμόνιον 
ίαυτώ σημαίνίΐν' 6θ(ν δη κα\ μάλιστα μοι δοκοΰσιν αυτόν αΐτιάσασθαι καινά 
δαιμόνια είσφερειν. 6 δε ούδεν καινότίρον είσε'φερε των άλλων, όσοι μαν- 
τικην νομίζοντας οίωνοίς τε χρώνται κα\ φημαις κα\ συμβόλοις καί θυσίαις. 
οντοί τε γαρ ΰπολαμβάνουσιν ου τους όρνιθας ούδε τους απαντώντας είδε'ναι 
τα συμφέροντα τοϊς μαντΐνομίνοις, άλλα τους θ(ους δια τούτων αυτά σημαί- 
νειν, κάκύνος δε ούτως (νόμιζαν, άλλ' οί μεν πλ("ίστοι φασϊν υπό τε τών 
ορνίθων κα\ των άπαντώντων άποτρίπασθαί τε κα\ προτρίπίσθαι' Σωκράτης 
δί, ώσπΐρ ('γίγνωσκίν, ούτως έλεγε, τό δαιμόνιον γάρ (φη σημαίνίΐν' και 
ίτολλοΐϊ των ξυνόντων προηγόρ(υ( τά μεν ποιεΐν, τα. δε μη ποιεΐν, ώς του 
δαιμονίου προσημαίνοντος. και τοις μΐν πιιθομίνοις αίτώ συνέφερε, το'ις δε 
μη πΐίθομίνοις μετεμελε. 

IV. ίίΐ. 12—13, ^°* δ*> *Φΐ> ω Σώκρατεί, (οίκασιν ετι φιλικώτερον ή 
αλλοΐΓ χρήσθαι [οί #εοί], ει γε μηδ( ε'περωτώμενοι υπό σου προσημαίνουσί 
σοι α τε χρη ποιεΐν και & μη. "Οτι δε γ( αληθή \(γω κα\ συ, ω Έ.υθΰδημ(, 
γνώση, αν μη αναμένης (ως αν τάς μορφάς τών θ(ών ΐδης, άλλ' (ξαρκί} σοι 
τά έργα αυτών όρώντι σίβ(σθαι και τιμάν τους θ(οΰς. 

IV. VIII. Ι, φάσκοντος αυτοΰ το δαιμόνιον ίαυτω προσημαίνίΐν α. τε δε'οι 
κα\ α μη δεοι ποκΊν νπο τών δικαστών κατίγνώσθη θάνατος. 

IV. νΐΐί. 5~ 6, Άλλα νη τον Δία, φάναι αυτόν, ω Έρμόγ(ν(ς, ήδη μου 
(πιχ(ΐροΰντος φροντίσαι της προς τους δικαστάς απολογίας ηναντιώθη τό 
δαιμόνιον. και αυτός (ίπ(ίν, θαυμαστά λε'γείί. τόι> δε', θαυμιίζ(ΐς, φάναι, 
ει τω θ(<ρ δοκ(Ί βίλτιαν είναι ε'με τελει/τάν τον βίον ήδη • 

IV. VIII. II, (ύσ(βής οΰτως ώστε μηδ(ν άνευ της τών θ(ών γνώμης ττοιεΐν. 

δνιηρ. VIII. 5> τότε μεν τό δαιμόνων προφασιζόμίνος ού διαλέγει μοι 
τότε δ άλλου του ε'φιε'μενο;. Το δαιμόνων. 111 

Το ττηίβη ηιηεί 1)6 8χ1<1β<1 εϋΐΐ ίτοηι ίηβ ΙΓβηιοΓβΙήϋα, Ι. ί. 19, 

Σωκράτης ήγάτο πάντα μίν θΐονς ίΐδίναι, τά τ* λ(γόμ*να και πραττόμινα και 
τα σιγή βονλίυόμινα, πανταχού δί παρίϊναι και σημαίνίΐν τοις άνθρώποις 
νιρΊ των ανθρώπειων πάντων. 

Τηαβ νβ 8ββ ίη&ί Χβηορηοη ίβΐΐβ ηβ ηοίηίηβ 88 (ο ίΗβ ηίΐίυι-ο οί 
βοβτ&ίβδ' δαιμόνιον, ββνβ ίΐΐϋί ίί ΜΤ&8 ίηβ ίηδίηπηβηί ίΙιιου^Η ΜτηΐοΙι 
«ϋνίηο ίιιίϊηι&Ιίοηβ γολοΙιοι! Ιιϊηι υηδοΐϊοΐίοίΐΐχ. Ηβ βχΙήβΓββ (αηΐβδβ 

ΙΤβ &ΟΊηίί 83 Ιΐίδ ίΐΐβ θίού μοι φωνή φαίνίται ίη § Ι 2 οί ίΐΐβ ΧοΐΙΟ- 

ρΐιοηίβ&η Αρο1θ£χ) Ιο ίηβ βχρΓβββίοη σήμαιναν τ6 δαιμόνιον, ηιοηηπΐ£ 

1>Υ ίΐΐϊδ 6ΧρΓ6881θη (ββ βίΓβΗϋ}* ΒΗ1(1) ίΐΐϋί τυ δαιμόνιον 18 1)Πί ίΐΐβ 

ίηβίηιηιβηί, νΐιίΐβ ίί ίθ ίηβ ^οάβ >νηο &τβ ίηβ α^βηίδ, νηεηοβ ίη 

οίΙΐθΓ ρβ88&£ββ ντβ 0&Υ6 83 βηηίν&ΐίίηί βχρΓβδβίοηβ \θ(οϊ\ προσημαίν.υσι 
(Μβηΐ. IV. ίίί 12), τω θ(ώ δοκίϊ (ίί). νϊϋ. 6), θ(ών γνώμη (ίί). Ιί). Ιίβ 

ίηίίιηαίίοηβ άίπβΓ ίτοιη ίηοββ οϋίαίηβιΐ 1>^ μαντική ίη οοίη£ £ΐνβη 
βροηίβηβοηβΐχ. βοβΓβίββ ίβ ΓβρΓβββηίβα 1 αβ ηανίη£ ίηοη§ηί ηίπΐΜ.•1ί 
βίη^ηΐβχ, 83 & ιη&ίίβΓ οί ίαοί, ίη ροβββββίη^ ίηίβ %\(1. Ηβ άιά ηοί 
ηι*£β οίΙιβΓβ ίο βββ& Γογ & βίηιίΐατ 8ΐ§η. Αΐίηοη^η ηβ ΙχΊίβν«1 (Μοίη. 

Ι. ϊ. 19) πάντα μίν θίονς ίίδίναι .... πανταχού δί παρΐϊναι κα\ σημαίνον 
τοις άνθρώποις π(ρ\ των άνθρωπίίων πάντων, 1)β 8ββηΐ8 βίίηβΓ ίο ηβ,νβ 

όϋΓββίβα 1 οίΗβΓδ Ιο μαντική (Μβηι. Ι. ί. 6), ογ ίηβ ΟΓββΙβ (Οίο. άβ ϋίνίη. 
ί. 54)» ΟΓ *° η * νβ ρνβη ίηβπι ίηβ οβηβηί οί ηίβ οτκτη ιΐίνίηβ ίηϋιηα- 
ίίοηβ (Μβω. Ι. ί 4)• Ηβ ηονβνβΓ 1)β1ίβνβ<1 ίηβί ίί οίηβΓβ η&<1 ηοί 
ίηίβ #ίίί, ϋ νω οχ ίηβίτ ονη &η1ί (Μβηι. IV. ϋί. 1 3). 

ΛΫηβ,ί ίίβ ίηηβίίοη νταβ ιιοοοπίίη^ ίο Χβηορηοη, νβ £&ίηβΓ ίτοπι 
ίηβ ίϋβηίίη'β&ίίοη οί ίίβ ρΐΌνίηββ ^τίίη ίη&ί οί μαντική, \?ηίο1ι ίβ 
άβϋηβά ίη Μεΐη. Ι. ί. 6—9» άλλο μψ «τοι« κα\ τάδ* προς τους ίπιτηδίίονς' 
τα μίν γαρ αναγκαία συνιβούλίυ* και πράττΐΐν ως £νόμιζ*ν άριστ' αν πραχθη- 
ναι' π*ρι δί των άδηλων όπως άποβήσοιτο μαντίυσομίνονς !π(μπ*ν (ΐ ποι- 
ητία' και τονς μίλλοντας οίκους π και πολ(ΐς καλώς οΐκήσίΐν μαντικής ΐψη 
προσδ*ίσθαι' ηκτονικον μίν γαρ η χαλκητικυν η γίωργικόν η ανθρώπων 
άρχικόν ή των τοιούτων ίργων ίζίταστικον ή λογιστικον η οίκονομικόν η στρα- 
τηγικον γνίσθαι, πάντα τα τοιαύτα μαθήματα κα\ άνθρωπου γνώμη α'ιρίτά 
ίνόμιζιν ίΐναι' τά δ* μίγιστα των ίν τούτοις ϊφη τοΰί θ*ούς ίαντοΐς κατα- 
λ*ίπ<σθαι, ων ονδίν δήλον αναι τοις άνθρώποις . . . ϊφη δί δ*ιν ά μίν μαθόν- 
τας ποιιιν ΐδωκαν ο'ι θίοί, μανθάνιιν, Α δί μη δήλα τοις άνθρώποις ίστί, 
πιιμάσθαι δια μαντικής πάρα των θ*ών πννθάνισθαι' τους θ*ούς γαρ οίς 
αν ώαιν Γλίω σημαίνιιν. 

ΤΗίβ ΑΟΟΟπΙβ ΐτίίη ΡΙβίΟ, Αροΐ. 40 »» ΐ ίΐωθυϊά μοι μαντική ή του 

δαιμονίου. Ιί %•&3 ηο βηβη ^ηί(1β ίη ίΗβ πίΛίίβΓ οί η^ηί &ηά \ντοη^. 
Μ βοηββίβηοβ ίβ ; πογ γαί &η ηηίνβΓβ&Ι οπιβίβ ίο Γβνβ&Ι ίηιίΐιβ οί 
βοκηββ ογ οί ίαίατίίχ. Ιίβ ίαηείίοη Ηββ οη ίηβ οηβ ηβη<1 ρΓαβίίβ&Ι 112 Τό δαιμόνιον. 

— ίο ρΓοηοηηββ υροη » ρΓοροββά οοπγβο οί αβίίοη, ο£\νηΐο1ι 8οβΓαίθ8 
Ιιικί οο^ηίβ&ηοο, βίίηβΓ αβ ηίηΐ8β1£ & ρβΓίγ ίο ίί ογ ίη ίηβ ίηίβπ?8ί οί 
1ιΐ8 ΓΓΪεηίΙβ — ,οη ίηβ οίηβΓ η»ιηο! ίί ρΓοηοαηοβο! 3 ηοί οη ίηβ ΓηοΓβϋίγ 
Ιηιί οη ίηβ βχρβ<1ίοηο) τ (ίη ίηβ 8οβΓ&ίίβ ββηεβ ο£ \ν1ιαί λναδ Γο&ΙΙγ £ογ 
Ιΐιο 1>β8ί) ο£ ίΐιβ ρπ>ρο8β<1 οοιίΓββ. Τΐιίβ \νουΜ ηοί βχβΐηάβ £τοιη ίίβ 
<1βο•Ϊ8Ϊοη ηιοΓαΙ (μιβδίίοηδ, ΛνηβΓβ ίηβ ουίί^&ίίοη οϊίηβΓ >ν&8 οοβοηγο 
ογ ηι&ίηΐγ (Ιβρβηάβό! οη ίΗβ οοηββηηβηοβδ. Ιί \ν&8 ηοί α τηβΓβ ρΓβ- 
Ββηίίπιοηί, & {οΓβοοάίη^ ο£ βη&ηββ ιηίδίοΓίηηβ ογ ο£ βηαηββ βαβοβδβ, 
ίηβ ηιβΓβ Γβίΐβοίίοη ο£ & πι&η'β ο\ντη £ββ1ΐη£8 ο£ η&ρρίηβδδ ογ ςΐοοηι 
ντίιϊΐβ ίη δρίίβ ο£ίηβπι ηβ β&ΓΓΪββ οηί ηίβ οοηΓββ ο£ αοίίοη. Ιί δίαηιρβόΐ 
ίη δοοΓ&ίεβ' 0β1ίβ£ & άβίΐηΐίβ ο1)8,ΓαοίβΓ ο£ βχρβαΐίβηογ ογ ίηβχρβάίβηογ 
οη ίΐιβ οοητββ ίηίβηάβά, &ηά ηβ ηβνβΓ (Ηδοηβγβά ίί. 

Ιη ΡΙαίο ίηβ ηοίβοΐβ ρ&δβα^βδ &Γβ ίΐιβδβ : — Αροΐ. 31 ο— <1, τούτου 

δε αίτιον εστίν δ ύμεις (μου πολλάκις άκηκόατε πολλαχοΰ λέγοντος, οτι μοι 
θεϊόν τι και δαιμόνιον γίγνεται φωνή, ο δή και εν ττ/ γραφτ} έπικωμωδών 
Μίλητος εγράψατο. εμόϊ δε τοντ' εστίν εκ παιδός άρζάμενον, φωνή τις 
γιγνομένη, ή όταν γενηται άεϊ αποτρέπει μ* τούτο, ο αν με'λλω πράττειν, 
προτρέπει δε οΰποτ€. τούτ' ΐστιν ο μοι εναντιούται τά πολιτικά πράττειν. 
40 &— Ο, η γαρ εϊωθυΐά μοι μαντική ή του δαιμονίου (V μεν τω πρόσθεν 
χρόνω παντϊ πάνυ πυκνή αε\ ην και πάνυ επ\ σμικροί: εναντιουμενη, ει τι 
μελλοιμι μη ορθώς πράξειν. νυν\ δε ξυμβεβηκε μοι, απερ οράτε κα\ αυτοί, 
ταυτί, α γε δή οϊηθειη αν τις και νομίζεται έσχατα κακών είναι, (μοι δε 
οντΐ εζιόντι εωθεν οίκοθεν ήναντιώθη τό του θεού σημεΐον, οΰτε ήνίκα ανέ- 
βαιναν ενταυθο'ι επϊ το δικαστηριον, οϋτ (ν τώ λόγω ούδαμού μελλοντί τι 
ερεΐν' καίτοι (ν αΚλοις λόγοις πολλαχοΰ δη με ε'πεσχε λέγοντα μεταξύ. 
νυν\ δε ούδαμού περί ταυτην τήν πράξιν οϋτ εν έργω ούδενΐ οΰτ εν λόγω 
ήναντίωταί μοι. — Εηίη^ά. 2^2 β, κατά θεόν γάρ τίνα ετυχον καθήμενος 
ενταύθα, ουπερ σύ με είδες, εν τω άποδυτηρίω μόνος, κα\ ήδη εν νω εΐχον 
αναστηναι' ανισταμενου δε μου εγενετο τό εϊωθός σημεϊον τό δαιμόνιον. 
πάλιν οΖν εκαθεζόμην. — ΡΙιάΓ. 242 Ι), ήν'ικ εμελλον, ωγαθε, τόν ποταμόν 
διαβαίνειν, τό δαιμόνιον τε και τό εϊωθός σημεϊόν μοι γίγνεσθαι εγενετο — 
άε\ δε με επίσχει 6 αν μέλλω πράττειν — , και τίνα φωνήν εδοξα αυτόθεν 
ακούσαι, η με ουκ εα άπιεναι πρ\ν αν άφοσιώσωμαι, ως τι ήμαρτηκότα εις 
τό θε'ιον. — ΑΙβϊΙ). Ι. ίηίί. 103 &— Ι), τούτου δε τό αίτιον γεγονεν ουκ άνθρώ- 
πειον, αλλά τι δαιμόνιον εναντ'ιωμα, οι σύ τήν δύναμιν κα\ ύστερον πεύσει. 
νυν δ* επειδή ούκετι εναντιούται, ούτω προσελήλυθα. εΰελπις δε είμι κα\ τό 
λοιπόν μή εναντιώσεσθαι αυτό. — Τηβδβί. 151 β, ε'^ιοΐΓ μεν τό γιγνόμενύν 

* ^ΐβ&βΓ8 &ηί ΖοΙΙεΓ Η»νβ ηοϋοεά Λΐΐκηϊαη ρβορίβ — ίβ ίΙίΓοννη οη Ιηβ 

Ιΐιΐβ. Κοιπηγ1{ Ιηβ οοηΐΓ&βί ίη ίηβ άΐνίηθ ηιϊββίοη (28 β), ί.ηβ πι»11,θγ οί 

Αρο1οβ7• Τηβ ω&ΜβΓ οΓ θαΐ^τ — ηοί ίνιά^ηιεηΐ — Ιο &1)Βί&ίη Γγοπι ροΐΐίϊοβ — 

Ιο άβββΓί Ιηβ ρου* οί ρΓβιιοΙιβΓ 4ο Ιήβ ίβ ΛίΙποηίβά ίο ίΗβ δαιμόνιον (31 α). Το δαιμόνιου. 113 

μοι δαιμόνων άποκω\ν<ι ξννΐΐναι ΐνίοις ο* «φ• — Κβρ. 49^ β > το ^* <7Μ* τ '/ > ° , ' 
ονκ ό£»ο»» λί'γίΐι>, τό δαιμόνιον σημ&ον' η γάρ πού τινι άλ\ω η οϊοΊνι των 
ΐμπμοσθ*ν -γίγοιχ. ΤΗβ ρ»888§68 ίη ίΗβ ΤΗβα§68 εοηβίδί 1Π ρ»Γί οί 

ρ»Γτο1-1ϊ1νβ Γβρβίίίίοηβ οί (ΙββοηρίίοηΒ οΓ ίΗβ ρΗβηοηιβηοη εηΐΐβά 
Γγοιτι νατίοηβ ό!ία1ο§υβ8, ίη ρβτί οί ίηνβηϋοηβ ίοαηάο<1 οη ίΗβββ. 

ΤΗβ βοουυηΐ ίη ΐΗβββ ρ&8β&£β8 βχΗίΗίίβ εοηιο ίκΐόϋΐίοηβ αικί ν&ιία- 
ίίοηβ &β οοηιρ&Γθ<1 τνίίΗ ίΗβί οί ΧβηορΗοη. 

Αδ ίο ίΗβ ηηίιΐΓβ οί ίΗβ ρΗβηοιηβηοη, ίί ίβ βχρίαίηβά Ιο Ηβ & βί§η, 
νΗίι-Η οοηΒΪΒΐβ οί ίΐΓίίουΙ&ίβ τκτοπίβ, βηά ίΗβ ηββ οί ^τΗίεΗ εοΓτββροηάβ 
Ιο ίΗβ μαντική οί οίΗβΓ ηιβη. Ιί ίβ ΓβρΓβββηίβά αβ α ζίίΐ αίπιοδί 
ρβοηΐίβτ Ιο 8οεΓβίβ8, ίΗοη^Η Ην Ηίπι ροββββεβά ίτοπι Ηίβ εΗίΜΗοοά 
υρντατάΐδ. 

Ιίβ ίυηοίίοη βββπιβ βοηιβνιτΗ&ί ΠβίβΓΟββηβοηβ, εοιηρ&Γβά \νίίΗ ττΗ&ί 
\νβ Η&νβ ίοηηά ίί ίη Χβηορηοη. Βββίάββ £Ϊνίη£ ντ&Γηίη§8 &3 ίο &η 
ίηίβηάβίΐ εοηΓββ οί &είίοη, ίί Γβππιηΐδ οί α άυίν ηηρβΓίοπηβ<1 (ΡΗ<1γ.) ; 
ογ βη &άν&ηί&£β βοεηιββ Γγοπι οΗβνίη§ ίί, \?ΗίεΗ Η&β ηο Γβίίοη&Ι 
εοηηβείίοη νΗβίβνβΓ τνίΐΗ ίΐιβ οΗβάϋβηεβ (ΕηίΗνά 1 .). ΤΗβ ίβίββ οί 
ίΗβ ΤΗββ§ββ ά^εΐΐ οη ίΗβ πι&τνβΐ βχοίηβίνβΐν ; νβί, τνΗίΙβ ίΗβν Ιβ&νβ 
ίη© φωνή υηεοηηβείβό!. \νίίη &ην »εί οί ίηβ ^θ^πιβηί, ίΗβν Ιβ&νβ 
Γοοηι Γογ δΐιρρίνίη^ βηεη & εοηηβείίοη. ΡΙβίο ίατίηβΓ ίβΐΐβ αβ ίΗ&ί 
Ϊ(λ Γπηείίοη τν&8 & ηβ£βίίνβ οηβ — ά*\ άποτρίπιι προτρέπει δ« ονποτι 
(Αροΐ.). Τηβ ίπιροΓίβηεβ οί ίΗίβ Ιίηιίίβίίοη βΗβΙΙ Ηβ εοηβίάβΓβά 
ρΓβββηίΙγ. 

Γγοπι ίΗβββ <1&ί& \νβ ηιβγ ηο\ν βββίί ίο βιτίνβ &ί & οοηοίηδίοη ίοΓ 
οηΓββΙνββ. ΑοεοΓάίηβ ίο ΗοίΗ Χβηορηοη &η<1 ΡΙ&ίο ίηβ ίββί ίίββίί, 
^τηίβη 8οοπιίβ8 αββοηηίβά ίοΓ \>γ ίηβ ίαιμόνιον σημάον, ντ&β & δίκΐιΐβη 
ββηΒβ, ΐηιηιβοϋαίβΐγ οβίοΓβ ο&ττγ\ιι§ & ρηΓροββ ίηίο βΒββί, οί ίΐιβ 
βχρβύίβηογ οί βοβηάοηίη^ ίί, — ογ, Χβηορηοη \τοη1(1 βάά, οί ρΓοββ- 
αιίίη^ ίί. Μβ&ηνηϋβ \ΐβ &Γβ ηοί ροηηΓΐ ίο ββββρί δοβΓ&ίββ' αβοοιιηί 
οί ίηβ οαιΐ8β οί ίηίβ εηάβίβη ίββίίης ; ίΐΓβί, οβο»ηββ ηβ ν&8 ηο ρβ7~ 
εηοΐο^ίβί, βηίΐ, τκτηίΐβ ίη ηίβ οντη ^ϋβΤΤΓβ τν&β πιβΓβΐ7.άβΒεΓίΙ)ίη^ ηίβ 
οντη ΟΟηβείοηΒηβΒβ,^-ΟΧ,ΊΙΛ Χβηορηοη β&γΒ, αστήρ ΐγίγνωσκίν ούτω κα\ 
Ιλ€γ€, — ηβ ν&β Γββίΐχ ίπιροΓίίη^, ΐΐιΐο Ιμη (1ρ?ετίρίίοη βη ίηίοΓβηοβ 
οί ηίβ ο^τη ; ββοοηοπ^, Ό€ε&η8β Ηβ Γ&ίΙιβΓ άίηιίηίΒΐιβΒ ίΗβ ^τβίβηί οί 
ηίβ ο\τη ίββίίπιοηγ ίοΓ ηβ, ηοί πιβΓβΙ^ 1>γ ηίβ αίίοηίίοη ίο (ΐΓβ&ηιβ 
Ιο 6ο β), 1>αί ηιοΓβ ογ ηίβ αοβοίηίβ ίαίίη ίη μαντική αη(1 ίίβ αββ 
ίη <>1.(;ΐπΓιη£ ίοΓ οίΙιβΓβ ίΗβ βαηιβ (Ιίνίηβ ^ηί(1βηεβ >ν1ιί<Ίι ηβ οοί&ίηβά 
ιιηα.Ηΐν<ι1 ίΗΓου^Η ίΗβ σημιϊον ; αηά, ίΗίπΙΙχ, Ηβεααββ νΗϋβ Ηβ ΗβΙίβνβά 
Ηίηιββίί ίο Η&νβ (Ιβίβείβίΐ άίνίηβ β^βηεν Ηβπ?, Ηβ ντ&β ρβι-ίβείΐν ηη- 
εοηβείοαβ οί ίί ίη ίίβ ηιοΓβ οπΙίηβΓν ρΓυνΐηοβ, αβ ίΗβ αυίΗοΓ οί " &11 
Ηοΐν άββίτββ, αΐΐ ^οοά οοαηββίβ, ωιά αΐΐ ;αβί νοΛβ." Ιί, ίΗβη, 
114 Το δαιμόνιου. 

οββ1ίηίη§ ΒοβΓ&ίββ' ίΐ,οοοιιηί, -^β ω-β (ϋεροββά ίο ΓβίβΓ ίηβ ρηβηο- 
πχβηοη ίο θΓθϋη&Γ7 ρβ^βηοΐο^ίοαΐ ο&ηεββ, \νβ βαη Λο βο Β&ίίδίαβίοπίγ, 
ρΓονίάβά Λνβ βοηηηβ οατ βίίβηίίοη Ιο Χβηορηοη'β αοβοηηί αίοηβ. 
ΑΠ Χβηορηοη'β ηοίίβββ οί ίί βηοοηταββ ίηβ νίβντ, ίηαί Μι \ν&β α 
αηίβίε βχβΓοίβθ οί α ^£πιβηί ίηίοπηβά ογ ^ηογτΐβά^β οί ίηβ Βηο- 
^βί, ίι-αίηβο! ογ βχρβΗβηοβ, &ηά ίηίβιτίη^ ίτοπι ο&υεβ Ιο βϋββί 
τηίηοηί εοηβοίοηβηβδβ οΓ ίΐιβ ρι-οοβδβ. Ιη & ιηίικί βο ρυι•ίηβ(1 ογ 
ίβηιρβΓβηοθ Ληά ΒεΙί-ΐΕΠοννΙβά^β, βο βίη§1β οί ριίΓροββ &ηά τιηρβΓ- 
ίητοεόΐ ογ 1ο\νεΓ &ίηΐ8, βη(1ο\νβά \ήίη βιιοΐα ροτνεΓίαΙ η&ίαΓ&Ι ίαεηΙίίεΒ, 
εβρεείαΠγ ίηοεβ οί οοδβΓναίίοη αηά οί ε&αβαΐίίγ, * η β αοίΐίί γ Ιο ίοτβ- 
εαδί αηα ίο^υα^ε πιί§ηί οεβοπιε &1ηιοβί αη ίπιπιβάίίΐίε ββηδβ. Βαί 
ίί τχχμβϊ οβ εοηίβββεά ίη&ί βοιηβ οί ίηβ ίε&ίοτεΒ ίη Ρΐαίο'β &εεοαηί 
&τβ & Ιίίίΐε βιηΙ)8.ΓΓα8Βίιι§ Ιο ίηίβ νίεν. Τηε είη^αΐ&τίίγ &ΒθπΙ)β(1 ογ 
ΡΙ&ίο (Κβρ. 49 ^ ο) *ο * ηβ Φ& νβεά ηο ^ Γαη ^ &πκ>η£ ίΐιβββ άίίη- 
εηΐίίεβ, βίηεε Χεηορηοη πιεηίίοηβ ίί &8 & δίηρηίατ εη&Γ&βίεπδίίε οί 

8θΟΓαίβ8 (ΜβΠΙ. IV. νίίϊ. 1 1) ίΐΐ&ί Ιΐβ ΤνΕΒ φρόνιμο! ωστΐ μη διαμαρ- 
τάναν κρίνων τα β(\τ'ιω καϊ τα χί'ιρω, μηδέ αλΧου προσδΐΐσθαι αλλ αυτάρ- 
κης (Ίναι προς την τούτων γνώσιν, \νηίεη 18 ίηε Γαίίοηα1ίδ8<1 (Ιεεεπρίίοη 
οί ίηίβ \βτγ ρηεηοπιεηοη. Βιιί ίηε βί&ίβπιβηί ίη&ί 8οοΓ&ίεβ ε^ογεά 
ίηε φίϊ ίτοπι ηίβ εαΠίεβί (Ι&γβ ^ 8 η0 ^ ^^7 οοηβίδίεηί \νϋ1ι ίΐιο 
εχρίαη&ίίοη ^βί ρυί ίοην&ι•(1, — \νϋΙι αηγ εοηβίίΙβΓ&ίίοη, ίΐι&ί ίβ, οί 
ίηβ είΤεεί οί οΙ)86Γν&ϋοη, βχρει-ίεηεβ, πιογεΙ ίτ&ίηίη§, ογ η&οίί οί 
πιίηά. Α§αίη, &β \νβ Ιι&νβ βεεη, ίννο οί ίηβ ίηδίβηεββ οί ίΐιε οοοπγ- 
τεηεε οί ίηε σημΐϊον \νηίεη αΓβ Γβίαίβά ίη ΡΙαίο ρΓβοΙιιάβ ίηβ βχρία- 
η&Ιίοη οί ιιη &ο1; οί ίαίΐ^ηιβιιΐ;. Ιί ίβ ηο ^α^12Iηβη^, ηοτνβνβΓ ρβηβ- 
Ιτβ,Ιίη^, -ϊνηίοη Γβοαίΐδ 8οθΓ&1β8 ίτοπι Ιηβ βίΓβαηι ηβ ηαά ρηΓροββ<1 
ΟΓΟββίη^ βηοΐ οηη^β ηΐηι 1)&ο1ί ίο ΡηδεάΓαβ, ογ ^ηίοη ίοΛίόΙβ ηίηι ίο 
Ιεανβ Ιήβ εβ&ί 3ηδί ϋβίοΓβ ίηβ ίοΓίυίίοαδ βηίΓαηββ οί Εηίη7άβπιη8 
&ηά ηίβ οοωραηίοηδ. Ιί ^νβ ατβ ίο αοββρί ίηβδβ ίβαίυΓββ &β Ιιίβ- 
ίοήβαΐ, \τβ ηιυ8ί ^ίνβ υρ &11 βίίβπιρί ίο ΓίΐίΐοηαΙΐΒβ ίηβ ρηβηοηιβηοη 
Εί &11, &η(1 ί&11 ο&ο^ ηροη δοοΓαίββ' οντη &ββοηηί &8 βηαΐ. Βαί, ητεί, 
ινβ 1)&νβ βββη ίηαί ίηβΓβ &Γβ Γβαβοηβ β^&ίηβί &βοβρίίη§ ηίβ βββοηηί, 
&ηά, εβοοηάΐ^, &§ & ί η8 ^ ^β ηΐδίοήο&Ι ρΓΟΟΕϋίΙίί^ οί ίηβδβ ίννο ϊηδίίΐηοβδ 
βίβηάδ ίΐιβ ί»βί ίΗαί, ίηουςηρατβΐΐβίβίΐ ίη Ρ1ιιί»τοη, ίΐιβγ &Γβ ηηΐίΐεβ 
&ι\γ οίηβΓ ίη8ί&ηββ3 ^ίνβη \>γ Χβηορηοη »ηά ΡΙ&ίο ; ίοΓ (βοΚίιΐίί 
αβίάβ ίΗβ Τηβ&§β8 &β αροβιτρη&Ι) ίη βΐΐ ίΐιβ οίΗβΓ ίηβί&ηβββ ίί ίβ 
ίηιρίίβά ίηβί ίηβ οουτββ οί &οίίοη ίοΛΐάόΙβη ογ ίΐιβ νταΓηίη^ ίβ ρΓβ- 
,ίηάίβίίΐΐ, ηοί ίητου^η ίίβ ίοΓίιιίίουΒ βοηδβηαβηοββ, 1>ηί ίΐιτου^η βοηιβ- 
ίηίη§ ίΐιιιϊϊϋ ίη ίίββίί, αηά ίΗαί ίΐιβ εοηΓ8β ηροη \νηίο1ι ίΐιβ «§βηί ίβ 
ίητο\νη ο&οΐί Ιβαύβ ίο ίηβ £°<κΙ τββηΐί 1>γ β βηβίη οί πιβοηβ αηά ηοί 
\)γ & βη&ίη οί ΕοοίςΙβηίβ. Ίο δαιμόνων. 115 

ΤΫβ ηιαβί ίηβΓβίοΓβ ααΌρί ίηβ αΐίβπιαίίγβ ^τηίβη ίηνοΐνββ Ιβββ 
οοηβίάβΓαοΙβ (Ιίίδοαίί ΐββ, αηά Γβςατά ΡΙαίο αβ Ιβδβ Γαΐΐΐιίνιΐ ίηαη Χβηο- 
ρηοη ία Ιιίβ ΐΙΙιΐδίΓ&Ιίυη οί ίηβ ρΐιβηοιηβηοη. Ιί ίβ ηοί άΐήΐαιίί ίο 
εαρροββ ίΐιβί ϊ)γ ίταοίη^ ίί οαοκ ίο δοβταίββ' ου^ΐιοοά ηοίΙιίη§ ιηοΓβ 
ηιαγ 1)6 ίηίοηιΐοά ίΐιαη ίΐιαί Ιιίβ ιηβηιυΐχ όϋά ηοί Ββπτβ Ιιίπι (ο ίικίί- 
βαίβ ίηβ ηπ>1 οβ^ίηηίη^ οί ίηοεβ ηαοίίβ οί οοββιταίίοη αηά ίηαί 
ζηοπά αηά ηιβηίαΐ ίταίηίη§ ίΐΌΐη ^Ιιΐοη ίηβ ίαουΐίγ ξκπ. Αηά αβ 
Ιο ίηβ ηβίβτο£βηβοα8 ίηείβηοβδ οί ^&Γηίη§8 ςίνβη \>γ ίί, βίηοβ αβ 
ίηάίνίάηαΐ ίηβίαηβββ ίηβχ &τβ οβΓίαίηΙχ ίηνβηίίοηβ, ρβτί οί ίηβ 
πιβοηίηβΓ^ οί ίηβ άΐαΐο^αβδ ίη >νηίοη ίηβ)»• δίαηά, ίί ίβ άοίη£ ηο 
νίοίβηοβ Ιο Ρΐβίο'β £βηίαβ Ιο Βηρροββ, ίηαί &3 &η ίηνβηίοΓ ηβ ηαβ 
ηοί βοηιρίβά ίο ίτανββίγ ίηβ οηβΓαοίβΓ \νηίβη ϋβίοη^βά ίο ίηβ αβίυαΐ 
αηά βεήοαβ αεβ οί ίηβ §ίίί, αηά ίο βχίβηά ίίβ ορβΓαίΐοη ρ1α)•ίη11γ 
ΐηίο ίηβ άοπιβίη οί βηαηββ. 

ΤηοΓβ Γοπιαίηδ ίο 1)6 ηοίίοβά ίη Ρΐαίο'β αοοοηηί ίηβ \νβ11-^ηο\νη 
ΐββίιΐβίίοη οί το δαιμόνιο* ίο ηβ^αίινβ ίαηβίΐοΡΒ, ΙηαββοποΊη^ ίηβ 

■ΐ£η 18 & νοΐββ, ΡΙβίο αάάβ (Αροΐ. 3 1 ά), άι\ άποτρίνιι μι τσΰτο ο αν μίλλω 

κράτηι* νρατράηι & οΰποη. Οηβ άίί&οηΐίχ Ιίββ ίη ίηβ η&ίατβ οί ίηβ 
βαββ. ΤΥηαί Ιάηά οί άίνίηβ βοιηιι ιηηίοαίΐοη ογ ν ^** 1"ηά ^ '}" Λ Ζ~ 

Πίβηί ΟΟηίά ίη&ί^^ ^ΐοΤ ^^ΤΡ^^Τ ηορρ»»ϊ™> ^^γγτ,η^ ί Ο γ _ 

"ΤίάΊηΤρ~ΊϊοΠϊοΤ - οΤ3αά§ηιβηί βοηΐά οβ βηβη : ίηβ δαηιβ ρβηβίταίίοη 
ττηίβη οοηΐά άίβββπι ίηβ ίηβχρβάίβηβχ οί α οουΓββ οί αβίίοη ^τοαίά 
ββπτβ ίοΓ ίηβ άίβοβΓηίης οί ίηβ ηιοΓβ βχρβ<1ίβηί αΐίβπιαίίνβ. Α (ϋνίηβ 
οοηιπιιιηίοαίϊοη πιΐ§ηΙ οβ ίιηα§ίηβά υηάβΓ &αγ Ββΐί-ίηιροδβά Γββίτίο 
ίίοη ; βίίΐΐ ίηβ Γββίτίοίίοη κοιιΐά, ίη ρΓοροιΐίοη ίο ίίβ ΛΓϋΐίΓ&πηββΒ, 
άίββΓβάίί >'βί ηιοτβ ίηίβ η^ροίηββίδ, ντηίεη νβ ηβνβ αΐτβ&ά^ βββη 
Γβ&βοη ίο &ο&ηάοη. ΑηοίηβΓ άίηΐοηΐίγ Ιίββ ίη ίηβ βοηηίοί οί ίββίί- 
ιηοη^ &β ίο ίηίβ ρββηΐί&τίίγ. Χβηορηοη &ίίτίΙ>αίβ8 ίο ίηβ βί§η &η 
βρρΓονίη^ &β ΜΓβΙΙ &β άίββρρίΌνίη^ ίοΓββ (Μβηι. IV. νίϋ. ι, φάσκοντον 

αντοΰ το δαιμόνων ίαντγ προσημαΖν*ι* & τι δίοι και Α μη ί*ο* ποίΐΐν οί. 

Ι. ί. 4» ω ςαοίβά Λοονβ). Οίοβτο (ϋβ ϋίνίη. ί. 54) βίηιρί^ ββηοββ 
ΡΙβία Ρΐαί&τβη (Όβ 8οοτ. Ι)«ιη. α 1 1, ρ. ιοί 5), ββτββίη^ νίίη 
Χβηορηοη, ΓβρΓβββηίβ ίηβ βί^η &β κωλϋον η κι\<ϋο*. 

Τηεββ ατβ ίηβ ί «ό άίηιβαΐίίββ νΐιϊβη η&νβ ίο οβ ηιβί. Νο αίίβηιρί 
η&8 οββη πιιιάβ ίο πιββί ίηβ ητβί : ίΐιβ βββοικί ηαβ οββη ηιβί \>γ 
ητ&ΙΙονΐη^ ίηβ ητβί νηοΐβ, βηά βηρροβίης Χβηορηοη ίο ηβ ίη θιτογ ίη 

άίβίίη^αίβηίη^ ίηβ &βίη&1 βοηιηιαηίβ&ίίοη ηιοάβ 1»^ ίηβ βί^η, αηά. 

ΐηίβΓβηοε ιτηίβη δοατ&ίββ ηιαίΐβ ίΓοηι ίί , αηά «ηϊοΗ ηιϊ^ΐιί (αβ ίη 
Αροΐ. 4° ») ^ ροβίίίνβ. Βαί νβ βηαΐΐ ωββί οοίη άίηίοιιΐίίββ οχ 
:Μ>ηΐ6 βηβη βχρίαηαίίοη αβ ίηβ Γυΐΐονίηρ. Αβ ίο ίΐιβ Γβεοηβίΐβπιεηί 
οί αηίηοΓίίίββ, ντηβη ΡΙαίο ηααίιββ δοβπιίββ βαχ ά*\ άποτράηι μι, ηβ 

Ι 2 116 Το δαιμόνιον. 

ιΙβΒοηοβΒ ίί \)γ ϋβ πιΟΒί ρβΓββρίίρΙβ βοί, £ογ ϋβ βοίηβίάβηββ \νίίη βη 
βχίβΐίη^ ρνίΓροεε ^οιιΐά οβ βαρβΗΙαοηβ βηά Ιίϋΐβ ηοίίβββΜβ. ί£_\νβ8 
οηΐγ \νηβη ίηβ ρΓβββηίίιηβηί Γ&η βοιιηίβΓ ίο ηίβ τνίΐΐ ίηβί 8οβΓβίβ8 
**>/»απιρ. ιΐϊ.^ϊηίΐΐγ γοιιβοϊοιιβ ο£ί ί. Αη ιΙΙιιβίΓβΙιοη οί" ίηίδ ονβΓβΐ^ηί 
οοοαΓβ ΐη ίηβ βίβίβηιβηί ο£ βοιηβ ιηο<1βπΐ8 οοηοβηιίη^ βοηβοίβηοβ, 
ίηβί ίί ηββ οηΐγ & ηβ§βίίνβ £αηβίίοη, — 88 ίί ίηβΓβ ντβΓβ ηο Βαοη 
ίηίη£ &8 " βη βρρπ>νΐη£ οοηδβίβηββ." Ιη ίηίβ ββδβ βίβο ίηβ οή^ίη οΓ 
ίηβ ηηββίβίβιηβηί ίβ ίηβ ββηιβ, ίηβ ιηοΓβ ββυίβ βηά ηιαΛεά βηβ- 
Γ&βίβΓ ο£ ίηβ ηβ§βίίνβ ήιηβίίοη. Τηηβ ίί ίβ ίηβ βίβίβηιβηί ο£ ΡΙβίο 
ντηϊβη ηββάβ ίο 1>β δυρρίβηιβηίβό!, ΐνηίΐβ ίηβί ο£ Χβηορηοη, βο £βτ 
£ιόπι ηββάίη^ ηηβϋβοβίίοη, ίβ βίοηβ βοπηηβηβυΓβίβ \νΐίη ίηβ βοπιπιοη 
ββηββ ο£ ίηβ ββδβ. Αβ ίο ίηβ £αβί ίο τνηίοη Ρΐβίο'β ηοίίββ ροίηίβ, 
ίηβ νοπίβ ττροτρί'πί» θ« ουποη Λ^οηΜ Βββηι ηοί ίο οβ βη ίάΐβ ίβηίοΐο^γ, 
α ΓβίίβΓ&ίίοη ο£ τνήβί ^τβ ηβνβ βββη ίο 1>β & ο!β£βοίίνβ είβίβπιβηί, οαί 
ίο ηιβιΊΣ αηοίηβΓ £ββίαΓβ ίη ίηβ ββββ. Τηβ Υοΐεβ νββ ηο ΐτηρηίββ ; 
ίί άιά ηοί ερββίτ ίο ίηβ νίΐΐ, Ριιί ΙίηγΙ ά <η•ίίίπβΐ ογ ΓβΗβχίνβ ηιηοίΐο η ; 
ίί οϋά ηοί οοηίήρ κίβ ίο £οπη & ριχτροΒβ , Η ηί ρι•οηοηηοβ(1 )η(1^ ηιβηί 
οη & ρυτροΒβ βίΓββάγ ίη Ρβίη&. Μοίίνββ, οη ίηβ οίηβΓ Ιιβηά, ίπιρβί 
ίηβ \νΐ11 β1\ναγ8 ίη εοηιβ άΪΓβοίίοη ; ίηβγ ββηηοί 1»β ηβ§βίίνβ. Τΐιυβ 
ίΐιβ Ββίίίη^ £θΓίη ίηβ ητδί ρβΓί ο£ ίηβ Βίαίβηιβηί οη ίηβ ηβ£βίίνβ είάβ 
οηΐγ ίβ ^βίίύβιΐ ίη & \νβγ 1>γ ίηβ βηίίίηβδίβ. Αηά ίηβ ηαββηίη^ ο£ 
ίηβ ί\νο βίβηβββ ίο^βίηβΓ ίβ, ίηβί ίηβ νοίοβ ίβ β Γβίϊβχίνβ ^ιΙ|£*ηΐ6ηί οη 
ρϋΓροββίΙ ββίί οηβ, ρηί άοββ~ηοί βΐίρρίγ πιοιιν βδ οί ββίϊοη. 

Τηβ 1'βοί \νηίβη τό δαιμόνιον ΓβρΓβΒβηίβά \ναβ βη ηηβηβίγββά βοί ο£ 
^υά^πιβηί, — ηοί οη & ρπηοίρΐβ, 1>υί οη & ραΓίίβηΙ&Γ βοηΓββ ο£ ββίϊοη 
βίΓββθγ ρπ^'ββίβά; ηοί οη ίΐιβ ηιοΓβΙίΙγ ο£ ίηίβ, 1>ηί οη ίίβ βχρβ- 
(Ιίβηογ ίη ίηβ δοβπιίίο 8βη8β ο£ ίΗβ ίβΓηι. Ιί 'κ'&δ κριτική, ηοί ί'πι- 
τακτικη. ΛνηβίβνβΓ βοηηββίίοη ίί ηιί§Ηί τβ&ΙΙγ Ιιβνβ \νίίη ίηβΒρηη^β 
ο£ ίηβ \νί11 \νου1ά ββΓί&ίηΙγ 1>β 1β£ί οηί ο£ ίηβ βί&ίβπαβηί 1>^ οηβ ΛνΗο 
βοηΐά ίάβηίί£γ νίτίηβ ννίίη 1ίηο\ν1βά§β. Ιί \ν&8 δοβΓ&ίβδ' ειιΙ)δίϊίαίβ 
£ογ μαντική. Τηίβ ίηιρίίββ ίηαί ίη ίηβ ρΓονίηοβ ννηβΓβ ηιβη &Γβ "ννο ηί 
ίο Βηρρίβπιβηί ίϊιβ ίαίΐηΓβ οί' ρβηβίΓ&ίίοη ογ βχίβΓηη, Ι ρΓβίβπι&ίηπ ιΐ 
&ΐ(ΐ8, ΚοβΓ&ίββ Γβίιΐ8β<1, £ογ 1ιίηΐ8β1£, βηοΙι ΐΓΓαίίοηαΙ βχρβάίβηίθ, &ηά 
ϊο ηηίΐ, ίη ηιαηγ ίηεί&η ββδ &ί Ιβ&βί, & ^ηίάβ ^ίίηίη ηίηΊ8β1£. Βυί ίο 
ίΐιίβ £ΐιίάβ, 1>βίη§ (αβ «τβ ηανβ βββη) ίηβ οηίβοηιβ ο£ &η α8Ββιηο1α£β ο£ 
ηη&η&ΙγΒβά ρΓΟβββββΒ οί ίηου#ηΐ βη(1 ίηά^ηιβηΐ, Ιιβ ίη 8,11 §οο <1 Ιαίίΐι 
^&νβ & Γβΐ ί^ίοηβ η&πιβ. Ηίβ ηιβηί&Ι αβίβ, βο £&γ αβ ηβ οοηΐό! υηΓ&νβΙ 
Α^ ίηβηι, \νβ Γβ ηί8 ο\νη, \νβΓβ ηηηι&η ; ρβγοηοΐ ηΐβ ί:βη ίίιβγ ντβτβ (Ιίνίηβ ; 
&ηα \ν!ΐ8ΐ Γβ&ΐΐγ ν&8 οί ίηβ ηαίαΓβ ο£ βη ίηιηιβάίαίβ βπίίββΐ ββηΒβ 
βββηιβά ίο ηίηι βη ίηαηΐθάίβίβ ίηβρίΓβίίοη. 

Νο Οΐιπβίίβη ΛνοηΜ 1)β Βίβτίΐβά ογ β νίβντ ννΐιίοΐι Γββο^ηίββά βνβΓγ 


ψ• Τό δαιμόνων. 117 ρ&τί οί Ηΐ8 ηιβηί&Ι ρΐΌΟβββββ αβ ρβΗοπηβά ΐη άβρβηάβηοβ οη Οοά, — 
πογ οη ίηβ οίηβΓ η&η(1 νοαΜ ηβ 1)β Βηοο^β<1 ίο ηβ&Γ ίηβπι βρο^βη 
οΓ &β ίηιίβρβηιίβηίΐ}* αικί ρΓορβΗ}• ηΐβ ομγπ. δο 1οη# &β βββη νίβ\* 
Γβαοΐκπΐ ίηβ τκτηοΐβ ν&7, ηβ \νοιι1ι1 ηβ β&ίίβίΐβά \νΐί1ι ίί, αηά \νοηΜ 
οοπψΓβηβηό!. ίί. ΛΥηβί δοβΓ&ίββ <ϋ(1 νββ Ιο η&ΐνβ ββοη οί ίηβββ 
νίβνβ, &ηά ίο Βρβαΐί οί ηίβ ιηβϋίβΐ ρΓΟββββββ αβ ηυηιβη υρ ίο ίηβ 
ροΐηί νηβΓβ ηβ εοηΚΙ 8ίί11 ίο11ο\* ίηβπι, — οβ^οηά ίη»ί &β άΐνΐηβ. ΑΡΡΕΝϋΙΧ Κ ϋΙΟΕ8Τ ΟΡ ΙΒΙΟΜ8. 

Ι(1ίοπΐ8 οίΝουηβ : — Αοουβίΐϋνθ Ο&ββ, §§ ι — 23• 

ΜίοπίΒ οί Νοοηβ : — Οβηΐϋνβ Ο&ββ, §§ 24 — 2 7• 

Ιάΐοοαβ οΓΝουηβ : — ϋ&ίίνβ 0»8β, §§ 28 — 29. 

Ιάίοιηβ οΓΛβ Ατίίςΐβ, §§ 3° — 39• 

Ιάίοπίθ ο£ Ρι•σηοπώΐΛΐ \νοΓ(ΐ8Γ'§§ 4°~~ "55• 

Ιάίοπιβ ο£ νβΓΐ», §§ 56 — ι ίο. 

Ιάίοπιβ ο£ ΡΓβροβίϋοηβ, §§ ιιι — 131• 

Ιθίοπιβ οΓΡΛίϋοΙββ, §§ 132 — 162. 

Ιάίοπιβ ο£ Οοπιρ&ηβοη, §§ 163 — 178. 

ΙάίοπίΒ ο£ δβηίβηοββ : — ΑΙίτ&οϋοη, §§ 1^9 — 30 3• 

ΙάϊοτηΒ ο£ δβηίβηοββ : — Βίη&τ^ δίπιοίυΓθ, §§ 204 — 230. 

ΙίΙίοπίΒ ο£ Βεηίεηοβ» : — Αΐ)1)ΓβνίΛίβ(1 Οοηβίτυοίίοη, §§ 231 — 26ΐ. 

Ιάίσπιβ ο£ δβηίβηοββ : — Ρΐβοηωιη ο£ ΟοηβίηιοΙίοη, §§ 262 — 269. 

Ϊ(1ϊυπΐ3 ο£ ββηίβηοββ : — ΟΗ»η^β<1 Οοη^ηιοΙίοη, § § 2 ;ο — 286. 

Ιάΐοπιβ ο£8βηίβηοββ : — Αιτ&ηββπιβηί ο£ "ννοιχίβ &ηά ΟΙ&ιιββΒ, §§ 287 — 3 11 • 

Κ1ιβΙοή(»1 Γΐ^ΐΓββ, §§ 312 — $26. § 1. ΙοιΟΜδ ορ ΝοϋΝβ : — ΑοουβΑΤτνΈ Οδβε. 

Βββϊίΐββ Ιΐιβ ΑοοτίΒ&ίίΐνθβ §ονβπιβ(1 1>γ νβΐ"1)8 Τπιηθίίίνβ, »8 βηοΐι, 
οοοτιγ ΐΗβ ίο11ο\ήη§, οί & ιηοΓβ ΑόΙνβΓίη&Ι οίωχ&οίβι•. 

Α. Αοοτΐ8&ϋνβ8 ΓβίβΓ&οΙβ ίο ΙΗβ ριίηοίρΐβ οί ΙΗθ Οο§η&ίβ Αοου- 
Ββίίνβ. 

α. ΌΊτΒΰί «αά Γβ^αΙαΓ ίηΒί&ηοββ οί Ιΐιβ Οο^ηαίβ Αοοιίδ&ϋνβ. Ιί 
\ή11 βιιΐδοβ, &8 & ηοϋοβ οί ϋιβββ, ίο ροίηΐ οαί Λ&ί ϋιβ^τ &Γβ οί ίψο 
ΙΐΗκΙβ οηΐ^τ, νίζ.— 

α ϋιβ Αοαιβ&ϋνθ οί Ιΐιβ ΑοΙ ογ Έΰβοί Βΐ^ηίββά \>γ ϋιβ νβιΊ). 
β. ϋΐθ ΛοουβαΙίνο οί Ιΐιβ Ργοο€Β8 ίηιΐίο&ίβά \)γ ϋιβ ΥβΛ. §$ ι—3.] ΑΟϋυδΑΤίνΕ ΟΑ8Ε. 119 

ΤιτίναΙ Οο^η&ίβ Αοαιββϋνββ, ί. β. βπΛ Εβ 8Γβ οο^η&ίβ ίη 8βη8β 
οηΐ7 βηά ηοί είττηοΙοβΐοβΗ^, &Γβ ίηί^ηάβά ίο οβ ηβΓβ ίηοίτκΐβιΐ. 
Τΐιβ "Αοοαε&ίίνβ οΓ Ιηβ ΟβηβΓ&Ι Γογοθ οΓ Ιΐιβ ββηίβηοβ " ίβ τβ^ΙΙ^ 
βη ΑοαιβίΐΙίνβ οί Αρροβίίίοη. 8ββ οβίο^, Γ (§§ ι ο- 1 2). 

§ 2. δ. ΑοπίΒ&ίΐνββ \νηίοη ηιιιδί οβ βηΛίραΙ ω ΑφθβΙίνββ ογ 
Ρτοηοοηβ ίη αρηοηοιί νήΐΚ &η τιηοχρΓββδοιΙ Οοβη&Ιβ ΑοοπββΙίνβ. 
Τηβββ αΓβ οοπιιηοηΐ}• ηβηίβΓ (ηοί β1\τα^8; ο£. Η<1ί. ν. 72, κατίδησαν 

την «τί θανάτωΥ 

ΡΙμμΙο 75 °> &Ρ9" «α» άκουαν και ταλλα αισθάνίσθαι — 'ρεΗοΓΠΙ ίΐΐβ 
οίΗβΓ αοίβ ο£ Ιηβ Βεηβββ.* 

Ιθ. 85 ο, ηγούμαι ... ου χ*ΐρον ('κΐίνων την μαντικήν *χ*ι*. 

8^1ηρ. 205 Ι), τα δ* άλλα άλλοίί καταχρώμ*θα όνόμασιν, ί. θ. ' ίη Ιηβ 

οΙηβΓ οωββ.' δΐ&ΐΐο&ηπι ίαΐί οβ ίηίβ ο£ ' Ιΐιβ οΐηβΓ (&η) βρβοίββ 
ο( ίΗίη§3 ' \?ηΐοη ηβνβ ίο 1>β η&πιβχΐ, ' αηοά αά αείβΓββ βίΐίηεί 
Γοπη&β.' Τηίβ πιί^ηί οβ ; 1>α4 Ιηβ οοηβίτποϋοη οί Ιηβ ρβΓ- 
ίϊαιΙβΓ νβΓΟ χρψτθαι \ϋ&03 ηβ Ιΐιβ οίηβΓ ^87 ; οί. Τηηβ. ίί. 1 5, 
τί} κρήνη .... ίγγυς οϋση τα πλί'ιστου &ξια ίχρώντο, Η<1ί. ί. 1 3 2, 
χράται [τοις κρίασιν] ο τι μιν λόγος α'φία. 
ΡΗ(1γ. 228 Ο, (Α)*Ωί μοι δοκιίς συ ουδαμώς μχ άφησαν κ.τ.λ. (Β) 
Πάνν γαρ σοι αληθή δοκώ. 

Τηββεί. 193 °» &*ζ ια *** άριστ€ρα μεταρριονσης. 

Ι*β££• 79 2 °> τοντ ονκ€Τ αν ΐγω ξυνακολουθησαιμ' αν — ' ίηίβ 18 ΟΠβ 

Βίβρ ΓητΙηβΓ Ιηβη Ι ο&η #ο \πΛ ^οα,' ΈχΛούγ ρ&ΓαΙΙεΙ 8Γβ Ιηβ 
ΗοπίΟΠΟ τό# ικάνας, τόδ* χωίο, &0. 

Ογ&Ι. 4 2 5 °> ** τι ΧΡίστο* «δ« αυτά δκλίσθαι. 
§ 3. ο. Αά]οοΙίνββ ω ^βΐΐ &β νβΓΟβ εγθ ίοΐΐοντβοί \>γ & Οο§η&ίβ 
ΑοβΟΒ&Ιίνβ, ογ 1>7 οηβ ΓβΓβΓ»1)1β Ιο ΐΗβ εβηιβ ρηηοίρίβ. 
Αροΐ. 2 Ο Ι), καλώ τ( και άγαθω την προσήκουσα» άρττην, 
Ί\). ά, κινδννίνω [σοφίαν] ταύτην ίΐναι σοφός. 
^Ιβηο 93 °> ταντην την άρττήν, ην αυτοί αγαθοί ήσαν. 
Ηβρ. 349 β > ονκονν και άτηρ φρόνιμον αγαθόν [*Ίναι λίγης] ; — '§00<1 

αί Ιΐιοββ ίΗίη^β ίη νΐιίοΐι Ιιο ίβ ^πββ.' 
Ιθ• 579 °^» οονλος τάς μιγίστας θωιηίας και δουλείας. 
Γ>&θ1ΐ68 1 9 1 0> τοΰτο τοίνυν αίτιον ίλίγον ότι «γώ αίτιος. 

8θ ΊΤίαο^τΛ. ί. 37> αυτάρκη ΘΙσιν καμίνη, ν. 34» άτιμους ατοίησαν άτι- 
μίαν τοιάνδ*. 

(Β, 0, βικί Ό, νΛάοίχ ίοΐΐον, βτβ Ιο 1)β Γο§Λη1β(1 &8 νβΐ7 ηβ&τ &ϊίη 

Ιθ β»θ1ΐ οΙΙίΟΓ.) 120 ΌΙΟΕ8Τ ΟΡ Π)ΙΟΜ8. [§§4—6. 

§ 4. Β. Αοουβ&ίίνββ οί ίηβ ρ&Η ίο λνηίοη ίηβ 8θίίοη, ογ οΙι&γ&ο- 

ίοηβίίο, 18 Ιίπΐίίβοί, 88 περάν πόδα, βρνχαν οδόντας. (ΙίΟΟβοΙί). Α(1- 
,)6θίίνθ8 88 τνβΐΐ 88 ΥβΓΟΒ, οί ΟΟΧΙΓΒβ, 8Γ0 £ο11ο\νβΛ 1)^ ίηΐ8 Αοου- 
βΕίίνβ. 

(Ίΐ;ΐπηΐ<1. 1 54 °> θαυμαστός το κάΎΚος. 

Οί. 8ορΗ. Ο. Τ. 37 χ > τυφλόρ τάτ' ωτα τον Τί νουν τά τ δμματ (ΐ. 

§ 5. 0. Αοοιίδ&ίίνββ (^υβηίίί&ίίνβ (ογ, ίη αΐΐ ίηβ ίηβί&ηοβδ ίο11ο\ν- 
ίη£, Αφοοίίνββ ίη &£Γββπιβηί ντίίη βιιοη Αοοαδβίίνββ), βχρΓοβδίης 
Ηον ηιυοη οί ίηβ Βΐώίβοί ίβ ΟΓου^ηί ιιηςΙβΓ ίηβ ρΓβ(ϊίθ8ίίοη. 

Γιβ££. 95^ ^> α ^' V Χ®Ρ α ^ρόί τοντ αυτό μόνον φυσιν (χα, . . . ταύτα 

έκπΚηρούν. 
II). β, οσα τροφην . . . ή γη . . . πέφυκε βούΧεσθαι φίρΐΐν. 

Κβρ. 4^7 ε > °ί πατέρες, οσα άνθρωποι, ουκ αμαθείς έσονται — ' ίο ίηβ 
βχίβηί οί ηυω&η ο&ρ8οίίίβ8.' Ιί ΐδ ηβπΐ ίο ηίί υροη ίηο βχ8θί 
βΐΐίρββ, οοηιρ&πη§ οίηβΓ ίηδίβηοββ ; οιιί ίί ο&ηηοί 1)β νττοη§ ίο 
Ιοοίε οη ίηβ Αοοηββίίνβ &β α χ υ8ηίίΙ&ίίνβ. 

Οπίο 46 β, συ γάρ, οσα γε τάνθρώπεια, έκτος ει του μέΧΚειν άποθνη- 

σκειν αΰριον. 
ΓΗ. 54 °-> βλλ' ΐσθι, οσα γε τα νυν έμο\ δοκούντα, ιόν τι λέγης παρά 

ταύτα, μάτην έρεϊς. 

Κβρ. 4°5 °> ίοτρικης δεΐσθαι ο τι μη τραυμάτων ένεκα, αλλά δι' άργίαν. 
ΡΙμΙγ. 2^4 Ά > ον Ύ^Ρ • • • όμοδούλοις δεϊ χαρίζεσθαι μελεταν . . ., ο τι μη 
πόρεργον. 

ΤΐΙΙΙ. 4 2 β > άριστα το θνητον διακυβερνάν ζωον, δ τι μη κακών αυτό 
έαυτω γίγνοιτο αίτιον. 

ΙΗ. 69 θ", σεβόμενοι μιαίνειν το θείον, ο τι μη πάσα ην ανάγκη. 

II). 90 β, δίά βραχέων έπιμνηστέον, ο μη τις ανάγκη μηκύνειν. 

§ 6. ΗίίηβΓ &Γβ βίβο Ιο \)β ΓβίβΓΓοά ίηβ ίο11ο\νΐη£ ίηβί &ηοβ8, ννίΐη 
ίηβ άίδίίηοίίοη ίΗ&ί ηβΓβ ίηβ ηυ&ηίίίδίίνβ αοοιιβ&ίΐνβ 18 β,ρρίίβά 
τηΛίαρΤιατΐοαΙΙ^, ββ ίηβ ηιβ&δΐΐΓβ οί ίΐιβ άε^τββ οί ίΐιβ βοί ογ ρΓοοβεβ. 

Ιιβ^ρ• 679 α > ^* «" προσδίονται σίδηρου. Αβ \νβ 88^, 'ηοί ΟΠΟ οίΐ.' 
Οί. τί δ«» ; (' \νη&ί ηββά 1 ' ηοί • ντΗγ ίβ ίηβΓβ ηεβ(1 1 ') ίΙΙαείΓ&ίβά 

\)γ ΙεδβΙΙβ, ίί. 39» τ, ' '^ ίι αντούς υμνύναι . . . ', ουδέ ΐν δηπον. 
Ρηδβάο 9 1 ^» σώμα γ ά«1 αποΧλύμΐνον ουδέν παύΐται — ' 068608 ηοί 
οηο οίί.' Το 3θίη ίί \νίί1ι σώμα \νοιι1ά πιίη ίΗβ ββηββ. ΑηΛ οί. 

ΙΟΟ Ι), απίρ . . . ουδέν πίπαυμαι λέγων, 8ΠΐΙ Εΐΐί1ΐ)φ1ΐΓ0 8 Ο, ουδέν 
μέν ουν παύονται ταΰτ' αμφισβητούντες. $§ η, 8.] Α00ϋ8ΑΤΐνΕ 0Α8Ε. 121 

Ρηββ<1θ 99 °> ^"ογαθον και &ίον ζννο*ΐν κάί ζννίχίΐν ονδϊν οΐηνται. 

ΕαΐΗ^Γ(1. 293 ε» Τ 7 " 1 * " °ί" τι ουκ ίπιστημων «Γ ; 

Οηαπη. 174 ε > ^τόν τ» η Ιατρική υγίαιναν ποιήσει ; 

ΟγΪΙο 47 ρ > Γ0 ^ ί των πολλών λόγονϊ και μη&ν επαϊόντων. Νοίβ, 
ΙηαΙ επαϊόντων ίβ ίηΐπΐηβίΐίνβ (θ8 ίη&& (1, ίί τι'γ «στ»»» «παιων), 
8η(1 ΙηβΓβίοι-β μ^δίν «V. Ϊ8 ηοί ' τιτηο υηθβΓ8ΐ&η(1 ηοίηίης,' βαΐ 
1 Μτηο (Ιο ηοί ηηάβΓβί&ηά οηβ οίί.' 

Αροΐ. 1 9 0, ω» *γω ουδ«ν ούτι μέγα οντί σμικρόν πίρι ίπαιω. 

II). 21 Ι), *γω . . . ούτι μίγα οΰτ* σμικρόν ζύνοιοα ίμαντω σοφός ων. 

Π). 2 6 Β, Μίλι^τω τούτων οΰτι μίγα οΰτ€ σμικρόν πωποτι ίμίΚησεν — 

\νίιβΓθ, ΐη αοοοπί&ηοβ \νίίη ίηβ ί\νο Ιωί ίηδί&ηοββ, οΰτΐ μίγα οΰτι 
σμικρόν ίβ ηοί ίΐΐβ Νοπί. Ιο €μίΚησα>, ΠΟΓ ίη Γβ^ίηΐβη Τίνίίη τούτων, 
\)\χί ίη &£τββηιβηί \ντϊίη ίηβ Αοο. Οο^η&ίβ &ΛβΓ ίμίΚησιν. Ιη 
Ογ&Ι. 4 2 5 °> ούο*ν (Ιδότα της αληθΐίας, &ηά 1<⣧. 887 β, όσοι και 
σμικρόν νού κίκτηνται, ίΐΐθ 088Θ 18 άίίΤβΓβηί. 

Οπίο 46 0, πλίίω των παρόντων . . . ή/ιάτ μορμαΚύττηται. 

ΡηίΙβΟ. 23 β, πολλά ίσχισμίνον. 

8}τηρ. 1 93 & > άτταιτα (ύσφί'ιν π(ρι θίούς — ' ίη &11 ηίβ &θΙβ ίο &βί 
ρίοηβΐ^ ΙοΜτ&ΓίΐΒ ίηβ ^οάβ.' 

Αροΐ. 3° ε > *Η* μ*ίζω βλάψίΤί. 

ΟθΓ£. 51 2 °> ίλάττω δύναται σώζ(ΐν. 

ΟΓ. ΗοηιβΓ'β πάντα, ο8 ίη Οά. ίν. 654, τ ¥ δ* βίτφ ΪΓ< " τα «<»*"> & η< 1 
ίηβ οοπιπιοη βχρΓβββίοη τά μ<ν — τά δ/. 

§ 7. ϋ. Αοοηβδίίνββ ο£ ίηβ ιται/, ογ τηαητιβτ — 

8}'Πΐρ. 207 ^> τον α ^ το " ΐκίίνψ λόγον, η θνητή φύσις ζητΐϊ α» ίΐναι. 
Ροΐίίίβ. 296 6, τον ορον . . . όν 6 σοφός . . . διοικήσει τά των άρχο- 

μίνων. 
Κβρ. 416 Ο, τήν μιγίστην της ΐύλαβιίας παρισκινασμίνοι — ' οη & ίΌοί- 

ίη£ οί ίηβ £Γββίβ8ί ροβδίοΐβ Οβαϋοη.* {την μιγίστην της ίΰλαβίίας 

Ηΐίβ την πλίίστην της στρατιάς, Τηυο. νίί. 3> &0•) 
Οί. Ατ. ΡαΧ 232, και γαρ ϊξιίναι, γνώμην *μψ, μίΚ\(ΐ. 

§ 8. ΒλΓογ Ιο ίηίβ ΐΗβ οοπιπιοη ρητ&ββ τόν αυτόν τρόπον, &ο. : &ηά, 
ρΓΟϋβοΙ^, ίΗβ "ΑοοαβΛίίνβ Αοβοΐαίβ," — ' οη βηοη αηά ΒηοΗ & ίοοϋηο;.' 

ΡγοΙλ^. 3 1 4 °> δό^αν ημιν ταύτα, *πορ*νόμ*θα. 

ΟΗΐίαβ Ιθ7 β, /κ ί^ Τ"» 5 παραχρήμα νύν Χιγόμινα, το πρτπον αρ μη 

δννώμιθα πάντως άποδούναι σνγγιγνώσκίΐν χρ*ων. 
ΙΊιΐΙβΟ. 13 Ο, «' οί» δή ταντόν .... ίκόν, πάσας ηοονας αγαθόν ίΖται 122 ϋΙΟΕ8Τ ΟΡ ΙΌΙΟΜ8. [§§ $—12. 

προσαγορΐίας \ 0£. Αηάοο. ί. 92. ρ. 12, σκίψασθί τί αυτοί: υπάρχον 
ΐτίρων κατηγοροΰσι. 

§ 9. Ε. Αεεηβ&ίίνεβ ΓεΓεκώΙε ίο ίηβ ρήηείρΐβ ο£ ίηβ ΑεεηΒ&ίίνε 
οΓ Τίπιε ογ 8ρ&εβ. 

Το άββί^η&ίβ ίηβηι ίηηβ ίβ ηοί &η ίάΐε ρεΓίρηΓαβίβ ; ίί βεεπίδ ίο 
ίηείηιΐε, ίο§είηβΓ \νΐίη ίηβ ίηβί&ηεεβ ο£ β,η Αεευβ. ο£ Τίπιε ογ 8ραεβ ίη 
ίΐιβ ΙϊίβΓβΙ ιαβ&ηίη^, ίηοεβ ίη \νηίεη ίηβ ηοίίοηβ ο£ Τίηιβ ογ 8ραεε &Γβ 
ιιρρίϊβά ηιβίαρΗοτίοάΙΙι/. Οηΐγ ίηβ Ι&ίίβΓ ηβε<1 οε ηοίίεβά ηβΓβ. 

ΡηίΙβΟ. 59 β > τ ^ ^ Μ* 1 "" ταυ ^ Γα V °ύ μιγνύναι αυτά: ΐπιχΐίρητίον ; — 

\νηβΓβ ' &ΓίβΓ ' πιβαηΒ ίη ίηβ ΟΓάβΓ οΓ όϋδοουΓδβ. 
8ορη. 259 °> το ον • • • μ ν Ρ ία ' π * μνρίοις ουκ ίστι — ' ίβη ίηοηΒΗη<1 

Ιντηβ$ ϊνήοβ ίοΐά ' £ογ ' ίη βο ηι&ηγ ίηθίαποβδ. 1 
ΡΙκΙγ. 241 (1, ουκίτ αν τ6 πίρα άκούσαι: (μου Χίγοντο: — ' 8&νίη§ δΐΐγ- 
ίηίη§ ΓηΓίηβΓ ' £ογ ' 8&νίη£ &ηγί1ιίη§ τηοτβ ; ' — α τεαΐ ηιείβρηοΓ, 
&8 άίδοοιίΓβθ οηΐν ηιβί&ρηοΓίε&ΙΙγ ίαΐίββ ηρ ίραΛ€. Αβ ίο ίηβ 
οοηβίηιβίίοη, τό πίρα ίβ ηοί ςονεπιεα 1 , ίΓα,ηβίίίνεΙγ, βγ άκούσακ, 
\)\1Ϊ ΓοΙΙοννΒ λίγοντο:. 
8γΠΐρ. Ι98 Ο, τό δ' ί7Γί τ(\(ντής τοΰ κάλλουρ των ονομάτων και ρημά- 
των τίς ουκ αν (ξ(π\άγη άκούων ; τό £πί τ«λ. ίβ & Πίεί&ρηΟΓ ΙΓ0Π1 
ερ&εε, ρΓοο&Μγ, Γ&ίηβΓ ίη&η ίίπιε. ΕίίηβΓ ντ&γ, 8ία11ο. ίβ Λ?Γοη£ 
ίη βχρ1&ίηίη§ ίηβ εοηβίηιείίοη \>γ ηίβ ί&νοητίίβ ' (μιοά αίίίηβί αά.' 

§ 10. Ε. ΑββηΒαίίνβΒ ίη Αρροβίίίοη \ήίη, ογ είαηάίη^ Γογ, Ββη- 
ίεηεεβ ογ ρατίβ ο£ ΒβηίβηββΒ. 

Τηβββ ΑεεηΒβίίνβΒ ηι&γΙ)β βίίηβΓ (ι) Νοηη-ΡηΓ&8β8 ; Βββ & 1)β1ο\ν: 
ογ (2) ΡΓοηοηηβ ΝβηίβΓ, &£τεείη£ ινίίη Νοηηβ ηηθβΓΒίοοςΙ, — νίζ. 
βίίηβΓ Κεί&ίίνβ ΡΓοηοηηΒ ; Βββ 1) οβ1ο\ν : ογ ϋεηιοηΒίΓαίίνεβ, &ε. ; 
Βββ ε οείο^τ. 

Τηβ άοείηηβ ηετε βάναηεεοί ΕΒεεΓίΒ ίτνο ροΒίίίοηβ, \νηίεη ατβ 
νοΓίηγ ο£ ηοίίεβ ; νίζ. 

§11. (ί.) Τηβεε Νοηη-ΡηΓβΒββ βηά ΝεηίεΓ-ΡΓοηοηηβ ατβ Αοαι- 
εαΐΐνββ. Τηβ ρΓβν&Ιεηεβ ο£ ίηβ ΝευίεΓ ΟεηάεΓ ηι&ΙίεΒ ίΐιίβ (ΙίίΒειϋί 
ίο ρΓονβ ; 1>ηί βηεη ίηβίαηεεβ αβ ΕΓβ άβείβίνβ αΙΓοΓά &η αηα1ο§7 £ογ 
ίηε τεΒί : — 

ΤηεβΒί. 153 °> ' πι "τούτοι: τ6ν κολοφωνα, αναγκάζω προσβιβάζων κ.τ.\. 
0£. 8ορη. Ο. Τ. 603, Κα» τώνδ' ίΚεγχον . . . πΐύθον, βηά ίηβ ΑάνβΓΟΒ 
άρχην, άκμην, την πρώτην, &ε. 

§ 12. (ίί.) ΤΗε7 ΓβρΓβΒβηί, \>γ Αρροβίίίοη ογ 8ηΙ>8ίίίυίίοη, ΪΗ& 
Ββηΐίτκχ χΙβλΙ/. Το βαν, ίη&ί ίηβγ ατβ Οο^ηαίβ ΑεευΒαίίνβΒ, ογ ίη 
Αρροδίίίοη «τίίη ίΗβ (ιιηεχρΓε38β(1) Οο^ηαίε Αεεαε., τνΌΐιΙά 1)β ίηαϋβ- § ι 3 •] ΑΟΟυδΑΤίνΕ ΟΑ8Ε. 123 

ηυαίβ ίο ίηβ ί&οίβ. Γογ (ι) ίη πιοβί οί ϋιβ ίηβί&ηεββ ίηβ ββηββ 
ροίηίβ οαί ίΐιαΐ ίΗο Νοηη-ΡηΓβββ ογ Ρι-οηουη βίαηιΐΒ ονβΓ &§&ίηβί 
ίηβ ββηίβηβρ, ογ ροιϋοη οί α Ββηίβηββ, &β α νΐιοΐβ ; (2) ίη πι&ηγ οί 
ίΐιβπι, ηοί ίηβ ίηίβπΜΐΙ ίοπίβ βπί πιβΓβΙ^ ίηβ Λβίοποβΐ ογ Ιο^ίοβΐ 
ίοπη οί ίηβ ?βηίβηοβ Ϊ3 ίη νίο\ν. Ιί πιί^Ηί 1)6 β&ίά 4 ίη&ί ίηβ^ &τβ 
Ρτβοΐίοαίββ, ντηΐΐβ ίηβ βοηίβηοο ίίββίί ίβ ίηβ 8ηΙ>]βοί. 

§ 13. β. Αοοαδαίίνβ οί Νοηη-ΡηΓββββ ίη Αρροβίίίοη — 

£<β££. 73^ *» του™**) 8** (ύφημίας άπαλλαγην, όνομα άποικίαν τιθί- 
μτνος. 

Οτ&ί. 395 ^> ωρ κα * τ*\ος, η πατρίς άνττράπίτο. 

Οτίίο 45 °-> τ° σον Μ*/***» ό τι αν τνχωσι τοντο πράζονσι. 

ΒορΗ. 200 α, τ6 μίν μίγιστον, φιλοσοφίας αν στ*ρηθΐίμχν. 

Αροΐ. 25 Ο, η τουναντίον τούτον πάν, (Χς μίν τις κ.τ.\. 

Εβ££. 69Ι &, το μίν €ΐκος και το πολύ, βασιλίων τοντο ίΖναι νόσημα. 

ΡοΙΪΙίβ. 293 *> ΐπόμενον ο* τούτω, την όρθην αρχήν δ«ΐ ζητ*ϊ». 

Τηο ΑεαίΒ&ίίνββ ίη ίηβ ίηΒί&ηβββ νηίβη ίοΐΐον οη&ταβίβΓίβο Ιηβ 
Ιο^ίοαΐ ογ Λβίοποβΐ ίοπη — 

8τηΐρ. 2θ5 (1, το μίν κίφάλαιον, ϊστι πάσα η . . . ϊπιθνμ'ια . . . ΐρως. 

8ο 223 <*» 0τί*ί&8 ιο8 β, Ίηβ«ί. 190 1>. Οί. Ερ. Ιο ΗβΙ>. νϋί. ι. 

Τηβδβί. 153 > * π "' τούτοις τον κόλοφωνα, αναγκάζω προσβιβάζων κ.τ.λ. 
ΡΗβκΙο 66 β, ονοΊ» θάτίρον, ή ονοαμοϋ ίση κτησασθαι το *ί&ναι, η κ.τ.λ. 

δίηιί]&Γΐ7 68 ο (ρίητ&ΐ), &ηά Οΐι&πη. 1 6ο 1>. 
ΙΙΙυβίΓ&ίίοηβ ίτοηι οίηβΓ ντίίβΓβ οβ^ίη \ήίη ΗοηιβΓ : Π. ίν. 28, 

Λαοί* άγιιρούσ^, Ώριάμω κακά, Ιζζ, θάνατον νύ τοι ορκι' ΐταμνον, 
IX. 115» °^ τ * ψ*ν&ος ίμας άτας κατίλιξας, χχίν. 735> ρίψ* 1 • • • °π° 
πύργον, λνγρόν όλιθρον, Οά. XXI. 35> *ΎΧ ος «°' ω *«'> 'λρχΐ" ζ*νο- 
σύνης. ^Είκ:η. Α^. 2 25, θντηρ γνίσθαι θνγατρός, γνναικοποίνων 
πολίμων άρωγάν, Ι 406, ν*κρος . . . τησδΐ δίξιας χ*ρος Έργον, Οηο. 
200, €?χ» σνμπίνθβιν *μο'ι * Αγαλμα τνμβον, κ.τ.λ., 205» Και μην στίβοι 
γ*, ο"*ύτ*ρον τίκμηριον, Ποδών όμοιοι, τοΊς τ* ΐμοίσιτ ΐμφ*ρ*~ις. ΕΐΐΓ. 
Ογ. 1105, 'ΈΧίνην κτάνωμτν, ΜινίΚιω λνπην πικρά». Ατ. Αοη&ΓΠ. 
4*1, ονκ Μς χωλούς ποκ'ις. (8θ νίΐ^• &&. XX. 383, Ρτοίηάβ 
1οη& βίοα^ηίο, ροϋί ιιηι Ιίοί.) Τηαοτθ. ίϋ. 1 1 1, πρόφασν* «VI λαχα~ 
νισμύν ί'ξιλΰύντίς (αηά είπιίΙαΓίν τ. 8ο) : οί. ΐΗβ Ηοπαβπο ρΓβοβ- 
ίίβηΐ Π. Χΐχ. 302, ήτΐ δ< σηνάχοντο γνναικις, Πάτροκλο* πρόφασιν $ 
σφων 6* αύτων κηδι' ίκάστη (ηοΐ, 08 «ίοΐί, Οτ. Ογ. § 5^°> ιτρόφασιν 

ίη Αρροβίϋοη Ιο Πάτροκλο»•), Αγ. ν«ρ. 338» Τ™ °* ^*ί°'» * 

μάτανι, ταύτα οραν σ« βούλιται ; Αηΐίρΐΐο V. 63, ρ. Ι3^> *•λλ , αυτό 124 ΒΙΟΕ8Τ ΟΡ ΙϋΙΟΜδ. [§§ ι 4 , ΐ5• 

τό (ναντίον, ϊκίϊρος τοΐιτο θάσσον άν ΰπ' ίμον (πίίσθη. Αάά, &8 
&1χ)ν6, 8ορη. Ο. Τ. 603, Και τωνδ' Τλ(γχον . . . πΐύθου. 

§14. Τηβ ίοπηηΐβ, οί (^υοί&ίίοη ί&11β υηάβι- ίηίβ ηβαά — 

ΑΙβίΙ). Ι. 121 ά, ημών δ« γΐνομίνων, τό τοϋ κωμωδοποιοΰ, ουδ' ο'ι γΐίτον*ς 
σφόδρα αισθάνονται. 

Αροΐ. 34 ^> και γαρ, τοΰτο αυτό το του Όμήρον, ουδ' €*γώ από δρυός κ.τ.λ. 

ΡΗβΒίΙο 77 °-> δοκίΐί .... δίδιίναι, τό τώι> παίδων, μι) ώί αλι^ώϊ ό αν(- 
μο{ κ.τ.λ. — Τ^ηβΓβ τό των π. 13 ηοί βοηηββίβ(1 \νίίη διδιίναι, 1>υί 
ΓβίβΓΒ ίο ίηβ ββηίβηββ ό άνιμος αυτήν .... διασκΐδάνννσιν' ίΐΐ&ί 18, 

ίΙοβΒ ηοί ηιβ&η ' Ιο ίββτ, &8 οηίΐάτβη Γβ&Γ,' οηί ' ίο ίβ&Γ Ιβδί ίί 1>6 
&8 οηίΙχίΓβη ίηίηΐε ίί ίβ, ίηαί ίηβ βοηΐ £θβδ ίηίο ίΐιβ &ίι\' 

§ 15. ο. Αοοηββίίνβ οί Κβίαίίνβ Ρι-οηοηη ΝβηίβΓ ίη Αρροδίίίοη, 
Λνίίη & ββηίβηοβ ίο11ο\ήη§ — 

Ρΐ"θί&£. 35 ^ β> τοΰτο το πάθος, ο φασιν υπό των ηδονών ηττάσθαι— 
' \νηίοη ίβ ντη&ί πιβη άβδοηοβ τνηβη ίηβν 8&ν ^ η βν β,Γβ,' &ο. 

8θρη. 217 Ο, δί' (ρωτησίων, οΐόν ποτ€ κάΙ ΤΙαρμίνιδτ) χρωμίνω καΐ 
δκξιόντι λόγους πάγκαλους παρΐγΐνόμην ιγώ. Τηβ ΪΙΙηΒίΐ'Εΐίΐοη 

■ννηίοη 8οοι•&ίβδ πιβαηβ ίο ίπιρΓβΒΒ οη ίηβ δίι•αη£βΓ ίβ ηοί δίηιρίν 
Ρ&πηβηίάββ' ιιεβ οί (ρωτήσεις, ουί ίηβ \νηο1β δοβηβ, — ίΐιβ λόγοι 
πάγκαλοι ίη ννηίοη ίηβ (ρωτησΐΐς ΛνβΓβ ίηίβπνονβη, &ηά ηίβ ο\πι 
ρΓβββηοβ οη ίΐιβδβ οοο&δίοη8. Οί. Τηηονά. ίί. ^ο, δ τοις άλλοις 

άμαθία μ(ν θράσος λογισμός δε οκνον φίρΐΐ' &η(1 VI. 55> ον Χ ωϊ 
άδίλφος νΐώτΐρος ων ηπόρησιν Ιν ω ου πρότίρον ζυνεχως ώμιληκΐΐ ττ} 
άρχτ) — >νηβΓβ (V ω 18 ηοί = €ν τούτω (V ω, \)\ΐ{ = (ν τούτω ο, ί.β. 

' ίη & ρΓβάίο&πιβηί \νηίοη \ναβ ίη&ί οί Ιιΐβ ηοί Ηανίη^,' &ο. Αηβΐ 

ίη ίηβ ΟΟηίΠΙΟη 6ΧρΓβ8δίθη8 άν& ων=.άντ\ των, ά, ΟΧΐά ουι>ίκα = 

ΐνΐκα τού, 6, ίηβ ΚβΙαίίνβΒ α &η(1 δ &Γβ ΐηδί&ηοβδ οί ίΐιβ Ββπιβ 
οοηβίηιοίίοη, &£τββίη£ \ήίη ίηβ Ββηίβηοβ \νηίοη ίηβν ίηίΓοάηββ. 
Οόγ£. 483 &) δ δη, κα\ σύ, τοΰτο το σοφον κατανΐνοηκώς, κακούργος ίν 
τοΊς λάγοις — * &ηά ίηίβ 18 βχ&βίΐν ηονν νοη, ρΓθβίίη§ 1>γ νοηΓ 
1εηο\ν1β(1§β οί ίηίβ βη1)ίί1ίν, βηβ&ί ίη &Γ^ηηιβηί.' 

ΤηββΕί. 158 Ι), (Α) αρ' ουν ουδέ τό τοιόνδί άμφισβητημα ίννοεΊς . . . . ; 
(Β) Τό ποίον; (Α) δ πολλάκκ σ( οϊμαι άκηκοίναι ΐρωτώντων, τι αν 
τ•γ ΐχοι τίκμήριον άποδί'ιξαι κ.τ.λ. — ' ίη&ί \ν1ΐίβη 18 βχρΓβδδβά 1)ν 
ίηβ φΐββίίοη, \(τ1ιίοη Ι άβΓβ β&7 νο« η &νβ οίίβη ΗβαΓά, \ν1ι&ί,' &α 

ονηΐρ. 1 88 β, α δΐ7, προστίτακται τη μαντική (πισκοπιϊν τους Έρωτας 
— ΜτηβΓβ α δ^ α^Γβββ τνίίΗ ίηβ ντηοΐβ οί >νηβί ίοΐίοτνβ — ί Αηά 
ίΗυ8 ίί βίαηάβ, αοοοπίίη^ΐν ; — μαντική ίβ οηαΓ§β<1 ^τίίΐι ίηβ β»Γβ 
οί,' &β. 


§ 1 6.] Α00υ8ΑΤΐνΕ 0Α8Ε. 125 

8τπΐρ. 222 1>, α δη, και σοι λίγω μη ίζαπατάσθαι νπο τούτου — ' &ηά 

ίΐιαβ βοεοπϋη^Ι}-, Ι ρΓβββ υροη γοα βίβο ηοί Ιο ηβ,' &ο. 
§ 16. 8ο νίίη ίηβ ' ρ&ΓβηίηβίίοβΓ οίον, — ία Αρροβίίίοη \ήίη ίηβ 
εηίΪΓβ ββηίβηοβ — 

Κι•ρ. 6ΐ50, «*« °*°ν «? τινίς πολλών θανάτων ήσαν αίτιο» . . . . , κομί- 

σαιντο. 8θ Ροΐίίίο. 298 &, Τίΐη. 1 9 1>• 
ΕαίΗ}•ρ1ΐΓ0 13*» λίγομτν γάρ που, — οίοι» φαμίν Ιππους ου πάς ίπ'ιστα- 

ται β*ραπίΰ*ιν κ.τ.\, 
Ροΐίίίο. 267 β, οίον οί ΐμποροι και γιωργοι και . . . διαμάχοιντ αν οντοί 

ζνμπαντα κ.τ.\. 
Ογ νίίη » ροΓίίοη οί α ββηίβηοβ ογ & βίη&ΐβ \νοπ1. 

ΡΗ(1γ. 243 °^> 1ΐοΤι Ρ^ λόγφ οίον άλμυράν άκοην άποκλυσασθαι. 

Ροΐίίίο. 277 °> τ 1 ν °" >ν το ' ί φορράκοκ κα\ τη σνγκράσίΐ των χρωμάτων 

ίνάργΐΐαν. 
ΡΙΐ8Ρ<1θ 6+ ά, ήδονας τάς τοιάσδΐ, οίο» σιτίων τ« και ποτών. 
Ι1>. 73 °> (Ά-) πως λ* - /" 5 ι (Β) °""' τα τοιάδ*. 
II). 78 <1, τύν πολλών καλών οίον ανθρώπων. 
Ιο. 83 β, κα*οι> *παθ*ν απ* αυτών . . . οίον η νοσησας η κ.τ,λ. 
Αροΐ. 4° °> δυοίν θάπρόν ίστι τό τίθνάναι' ή γαρ οίον μηδίν αναι . . . 

τον τιθνΐώτα η κ.τ.λ. 

Λ 11 ίΗβββ ίηδίαηοοβ οί οίον βΐιονν ίΗβί 1 ίί είβικίβ οαίβίάβ ίΐιβ οοη- 
βίηιοίίοη οΓ ίηβ ββηίβηοβ. Βαί ίίβ ηβίη§ ίη α ρβ,ΓίίοηΙαΓ ηαπΛβΓ 
&η(1 οβββ εΐίΐΐ Γβφΐίτββ βχρίαη&ίίοη, αηά ίηβ οηΐ)• βχρί&η&ίίοη ίβ, 
ίΐιβί ίί ίβ ίη Αρροβίίίοη νήίη ίηβ ββηίβηοβ ογ βοπιβ ροι-ίίοη οί ίί. 
Νοίβ, ίηαί ίΐιίβ οίον η&β ίντο βη&ιΐββ οί ιηβ&ηίη£, αοοοπίίη^ &β ίί 
ίηίπχίαοββ (&) α ιηβί»ρηοΓ, Ττνηβη ίί ηιββηβ ' &β ίί νβΓβ ; ' ογ (ο) αη 
ίηβί&ηοβ, \νηβη ίί ιηβ&ηβ ' ίοΓ ίηβίαηοβ.' Α άίββΓβηί βη&Ι^βίβ ίβ Γβ- 

φΐΪΓΟίΙ ίθΓ οίον δη, οία δη, οια, β. £. ίη 

Οτίίί&β 1 1 2 Ο, οια θίρους, κατίχρώντο *π\ ταΰτα αΰτόις. 
8νπΐρ. 203 &, ίπίΐδη δί ΐδ*1πνησαν, προσαιτησουσα οίον δη {ίωχίας 
οΰσης άφίκίτο η Πινία. 

ΗβΓβ ίηβ β&ιηβ ρΗηοίρΙβ βο ίβΓ &ρρβ&Γβ, ίηβί ίηβ ΝβαίβΓ Αηίβ- 
ββάβηί ίο νΗίοΙι ίηβ Κβΐ&ίίνβ ΓβίβΓβ ίβ (ηοί & Οο§η&ίβ Αοοηβ. 1)ηί) 
ίηβ νΐΐοΐβ οίΑΟββ, — νίζ. ίη ίΗθ ίοπηβΓ ίηβί&ηοβ, καπχρώντο ότι ταΰτα 
αντοίί, ίη ίΗβ ΙΛίίβΓ προσαιτησουσα. ΤΗβ Κβ1»ίίνβ ββηίβηοβ ίβ βΐΐίρ- 
ίίο»1 ; οί. ίΗβ αββ οί ΚβΙ&ίίνββ ^ βηβΓΕ ^7 ν ^ ιη *ί> αη ^ * ηβ ^' 0Γ 
βχρΓβββίοη ίη 

Ρΐιβείΐο 6θ α, τοιαΰτ αττα *ιπ*ν οία δη ιΐώθασιν αϊ γυναίκα. 

1 Τ1>β ίσον ίη Ισον ου ηΙμκΙβ «ΧΛαύγ ίη Λβ ηιηβ ροιίϋοη. 126 ϋΙ6Ε8Τ ΟΡ ΙϋΙΟΜδ. [§§ 1 7, 1 8. 

§ 17. ο. Αοοιιβαίίνβ ο£ ΝειιΙετ Ρτοηουη (ηοΐ Κοίαϋνε) βΙ&η<ϋη§ Γογ 
& ββηίεηοβ ογ ροιΐίοη ο£ & Βεηίεηεβ, βχρΓβεεβά ρΓβνίοιιβΙ^ ογ ίπιιηβ- 

«Ιΐ&ί,εΓ/ &ΛβΓ. 

α. Γογ α ρΓβνίοιίβΙγ εχρίΌδβεά ροι-ίίοη ο£ & βεηίεηεε — 

8ορ1ΐ. 238 β, (Π γάρ, ω μακάριε, εστί, κα\ ταντά γε τών αποριών ή 
μργίστη — \ν1ιβΓβ ταύτα 18 Ιΐΐβ ρΓΟηοίηίη&Ι ΒΙΙΟΒίϋΐΐΙβ £θΓ (τι εστί. 

Ι/β^. 630 β, άρετης μόρων, και ταντα το φανλότατον — "ννΙίεΓβ ταντα ίβ 
4ΐιβ δυοβίίΐιιΐε Γογ μόρων. 

ΕϋΛ^ά. 299 <1> (Α.) χρνσίον αγαθόν δοκεΐ σοι ΐΐναι εχειν ; (Β) πάνν 
γε, και ταντά γε πολύ — \ν1ΐβΓβ ταντα 18 Λβ ΒΙΙΟδΙίΙηίε £θΓ χρνσίον 

Κβρ. 34 1 °ι "** Ύ° υν ^χ(ίρν σα5 ί °ύδεν ων *<" ταντα — \ν1ΐ8Γ6 ταντα = 
επεχείρησας, ντίιΐοΐΐ 111118 18 1)Γ0υ§1ΐί θ1θ8β ίο ονδίν ων, \η& εοη- 
Ιβιηρίιιοαδ επιρ1ΐ£ΐ8Ϊ8. 

δ^Ήΐρ. 2 ΙΟ Ι), καταστηναι πάντων των κάΚών σωμάτων εραστην, ενός 
δε το σφόδρα τούτο χαλάσαι — λνΙΐβΓβ τούτο δίαηάβ £θΓ καταστηναι 
εραστην, &κά ΙΙιβΓβίοΓβ οεεοπιβδ εικ1υε<1 \νϋ1ι ΐΗβ ε&ραεϋγ ο£ 
£ονεπιίιι§ ίνας (ΓϋΓ-ννΙιΐοΗ ο£. Ιι壧. 7 2 3 ^ ου &* Ύ"Ρ 9 σ Ρ ατοί 7Ταν ~ 
τ6ς δ*€Ϊ το τοιούτον δραν}. 

ΡΜΙβΙ). 37 Ί> Η• ων ονκ ορθην μεν δόξαν ερονμεν αν ορθότητα ϊσχη ; 
ταντον δε ήδονήν ; ΤΛτ1ΐ6Γβ ταντον κίίΐΐκΐβ £θΓ μών ονκ όρθήν ερούμεν 
αν ορθότητα ϊσχτ) Γβρβ&ίβά £ΐΌΠ1 ίΐΐβ οΙΙΐβΓ εΐ&ΐίβε. 

βθΓ§. 524 ί> « τίνος μέγα ην το σώμα φύσει η τροφτ) η αμφότερα. 

Ρ1ΐ8β(1θ 68 0, και φιλοχρήματος και φιλότιμος, ήτοι τα έτερα τούτων η 
αμφότερα. 

Ηοηΐ. II. ίίί. Ι79> Άμφότερον βασιλεύς τ αγαθός κρατερός τ αϊχμητης. 

§ 18. β. Γογ & ρΓενίουβΙγ βχρΓβββεά \ν!ιο1ο βεηίεηεε — 

Ι*88>• ^58 0^ τις ονν ορθώς αν νενικηκώς εϊη, — τοντο μετά τούτο ) (' ίΐΐβ 

ηεχί φΐεδίίοη,' — αβ ΡΐΌί&§. 3 2 3 °)• 
ΤηεβΒί. 189 β, λόγον ον αντη προς αυτήν ή ψνχή διεξέρχεται . . . τοντο 

γάρ μοι Ινδάλλεται . . . , ονκ άλλο τι η διαλεγεσθαι. 

Τίΐη. 27 0, (Α) σον ονν έργον λέγειν . . . , καλεσαντα κατά νόμον θεούς. 

(Β) 'Αλλ', ω Σώκρατες, τούτο γε δη, πάντες . . . επ\ παντός όρμη . . . 

πράγματος θεον άε'ι που καλονσιν. 

(Ιη ΐΗβ ί^ο Ιαβί ίηΒί&ηοοβ \νβ 1ΐ8,νβ Ιΐιβ ΝβιιΙ. Ργοπ. τοϋτο, ντίιΐοΐι 

Βίδηάβ £ογ Λβ ρΓθνίουβ ββηίοηοβ, οοηηεοίεά \νίΐΗ α ββηίβηοβ βυο- 

οβοάίιι^, ίη ντίιίοΐι ίΐιβ Ρι-οπουη ίβ νΐΓίυαΙΙγ Γεεί&ίειΐ βί 1α镧ε. Τΐιυβ, 

88 ίο ηιβαηίιΐβ, τοντο ΐβ ρΐ&εεόΐ Ββί,ντεεη Ιΐιε 1>νο βεηίεηοεδ αβ α §ι8.] ΑΟΟϋδΑΤΙΥΕ ΟΑ8Ε. 127 

8}τη1κ>1 οί βφΐίνβίβηοβ : οαί &β ίο ξτ&χητη&τ, ϋβ ι-βΐ&ίίοηβ ίο ε&Λ 
ίΐΓβ ιΙίδβΓβηί ; ίί $Ιαηά»/οτ ίηβ ββηίβηββ ρι•βοβ<1ίη£, Εη(1 ΐβ »"η αρρο- 
Πΐίοη υηίΚ ίηβ ββηίβηββ ίοΐΐο^ήη^. 8ο ίη ίΐιβ ίηβίβηεββ κτίιίβη ατβ 
βυΐ^υίηβιΐ) — 

Ροΐίίίβ. 262 β, (Α) κάλλιον ο* πον κατ «ΐδ»; και όϊχα οΊαιροΐτ αν, 
€ΐ κ.τλ. (Β) Όρθότατα' άλλα γαρ τοντο αυτό, πως <α> τις γίνος και 
μίρος . . . γνο'ιη ; 
Μβηο 9° *1| ονκοΰν και ίτ«ρι ανλ^σ<ο»Γ . . . τα οντά. ταντα, πολλή ανοιά 

«στ» κ.τ.λ. 8ο 8τπιρ. 178 β. 
δ^Πίρ. 204 &, οΰό* αν ο'ι άμαθίϊς . . . ίπιθνμονσι σοφοί γνίσβαι' αντο 
γαρ τοντο, «στι χαλ€πόν άμαβία, τό μη οντά .... οοκιιν αντω (ΐναι — 

\ν1ΐ6Γο αίτο τοντο, 8ίαη<1ΐη£ ίοΐ" ίηβ βοηίβηοο ρΓβββάϊη^, ίβ ίη 

Αρροβίίίοη νίίη τό μη οντά . . . ίΐναι, \νηίοη ίβ &1βο, 03 Ιο πιβαη- 

ίη£, ίηβ νίτίυ&Ι Γβ-βί&ίβηιβηί οί ίηβ ΡΐΌηουη. 

Αβ Ιο ίηβ εοηΒίπιοΙίοη οί ίηΐβ ββηίβηββ, το μη οντά — ιΊναι ενίάβηΐΐ γ 

(.'οηίαίηβ ίηβ Γβαβοη Γογ ϊστ\ χαλιπον άμαβία• οηΐν ίηαί ίί ίδ βχρΓββββά 

ηοΐ ίη Ιηβ Γβ^ηίατ οαιιβ&Ι ίοτηι, ότι τις ονκ ων . . . δο«ί αντώ ίΐκζι, ο γ 

πάρα τ6 μη . . . οοκ(1ν, ονΛ ηηάβΓ ίηβ ίοπη οί ίηβ Αροΐο^βίίβ Ιη&ηίίίνβ 

(βββ § 8 5 ). 

Ιί ίυΙΙο^Β, ίη&ί ίηβ αυτό τοντο ίηίπκΐυοβδ ίηβ ρΓβββάίη^ ββηίβηββ 
ιΐ8 α Γβαβοη. Ιη οίΙιβΓ νοπίβ, αντο τοντο ηβΓβ βί&ηάβ ίη ίηΓββ Γβία- 
ίίοηβ; (ι) ίο ίηβ ββηίβηββ ρΓβββ<1ίη§ ίί ίβ Γβΐκίβά Ρτοηοηιΐα&ΙΙ^, 
Λ8 βί&η(1ίη£ Γογ ίί ; (2) ίο το μη όντα . . . <1*αι ίί 18 Γβΐ&ίβα 1 Αρρο- 
είίίοη&ΙΙ^ ; &η(1 (3) ίθ ('στι χαλΐπυν άμαβία ίί 18 Γβίαίβά β&ηβ&ΙΙ^. 

Τηβ βχρίαη&ίίοη οί ίηίβ 1&βί ίηβί&ηββ νίΐΐ αρρίχ ίο αΐΐ νηίβη 
ίοΐΐοντ ηηάβΓ ίηΐ8 ηββχΐ : — ίηβ ΝβηίβΓ Ρτοηοπη ίηίιχκΐηοββ & ρΓβ- 
ββάίης ββηίβηββ ίη α οαιιβαΐ Γβΐ&ίίοη ίο ίηβ ρπηβίραΐ βοηβίπιβίίοη 
οί ίΗβ ββηίβηββ ίο \νηίοη ίΗβ Ριοηουη ίβ ρίηθΛ. Τηβ βααββ ίβ ηοί 
ΡίίΓΓηηιπΙχ Γβ-βί»ίβ<1, οαί, ίί ίί ίβ, ίηβ Ρτοηοηη ίβ ίη αρροβίίίοη ίο ίί — 
ΡτοίΒ^. 3 ΙΟ β, αντά ταίτα (' ίΗώ ίβ ^Οβί ντίιβί ίί ίβ ') . . . . ήκ* πάρα 

σ< ίνα νπίρ ίμον ^ιαλιχθης αντω. 
ΕαΙηγρΗτο 4 <1» ταντα δη ονν και αγανακτώ 6 πατήρ ... ότι ΐγω . . . τψ 
πατρι φόνου ίπιζίρχομαι. 
ι φ. 174 & > ταντα 6η ίκαλλωπισάμην "να κάλος πάρα καλόν Γα>. 
Οί. Ατίβί. ΝϋΙ). 335> Ταΰτ' &ρ ΐποίονν νγράν ν*φ*λάν .... ορμά*, 
353• ' Ταν ^ Ζρ* ταντα κ.τΧ &Βθ}ΐγ\. ΡβΓβ. 1 65, Ταντά μοι 6ιπλη 
μίριμν άφραστός «στιν ίν φρ*σί, &η<1 Εαηΐ. ζ12, ταΰττό τιι τάχ αν 
πατήρ . . . οικτον οίκτίσαιτ' «πηοη πιτνιΐ οόμος δίκας. δορίΐ. Ο. Τ. 
Ι004, (Α) Καΐ μην χάριν -/ α» άξίαν λάβοις βμον. (Β) ΚαΙ μην μά- 
λιστα τοντ' άφικόμην, όπως Σοΰ προς δόμους ΐλθόντος €ν πράξαιμί τι. 128 ΌΙΟΕ8Τ ΟΡ ΙΏΙΟΜ8. [§§ 19, 20. 

ΚΐΐΓ. ΑηάΐΌΠΙ. 209, Σν δ' ην τι κνισθης, . . . Μίί/ίλίωϊ δί σοι Μΐίζων 
Άχιλλίως' ταντά τοί σ *χθ*ι πόσις. 2 81. Ρβί. ί. 5> και αντ ο τοντο 
δ/, σπονδήν πάσαν παρασΐνίγκαντα, (ττιχορηγησατι κ.τ.λ, 

§ 19. γ. Γογ β ββηίβηββ βχρΓββΒβά ίιηηιβίΐί&ίβΐ^ β&βΓ — 

Ρ1)8Β<1θ Ιθ5 β, ορα δ^ « όντως όρίζΐΐ, μη μόνον το ίναντίον τό ίναντίον 
μη δίχίσθαι, άλλα και ΐκ(Ίνο, — δ αν ΐπιφίρτ] τι ίναντίον .... ίί>α»>- 
τιόττ^τα μηδίποτί δίζασθαι. 

Ρΐ*θίΐΐ£. 326 &, οι τ αν κιθαρισταί, ίτ«ρα τοίαΐίτα, σωφροσύνης επιμε- 
λούνται. 

Ρνβρ. 334 °> τ °ντο μίντοι ίμοιγί δοκίϊ «π, ώφίλίϊν μεν τον: φιλονς η 
δικαιοσύνη κ.τ.λ. 

Ηίρ. Μβ. 283 Λ, άλλ' (ΚΐΊνο, — μών μη Κ.τ.λ. ΟΓ. ϋβΠΙΟΒίη. ΟθΓ. 
1 23• Ρ• 208, καίτοι και τοντο, ίη Σιβοοίι. 55• Ρ• Ι0 97> ε ' π " κάκεΐνο, 
ΣγΒ. χϋί. 79• Ρ• *37> «Μ* &»/»». 

8ορ1ΐ. 248 ά, το δ/, ώς το γιγνώσκΐΐν ΐιπίρ ΐσται ποκΐν τι, το γιγνω- 
σκόμενον άναγκαων αν σνμβαίνει πάσγειν. 

Ιι⣧. 630 ά, τό δί, — πώς χρην ημάς λίγειν ; 

II). 803 <1, το &> — ν ν * ν πολεμώ μεν άρα οντ' ονν παιδιά πεφνκνία οντ' 
αν παώεία. 

Αροΐ. 23 Ά, τ° δί, — κινδυι>ίύίΐ ... τω οντι 6 θεός σοφός είναι. 

Οι. 8ί. Ρ&ηΐ, 2 ΟθΓ. IX. 6, τοΰτο δί', ό σπείρων φεώομενως, φεώομενως 
και θερίσει, 8ί. ΜαΛ IX. 23, τό, «ι δννασαι πιστενσαι — (ίΗβ τό 
ίηι•ο\?8 βιαρΙιαβίΒ οη ίηβ ευοοββάίη^ \νθΓάβ). 0£. βίβο ίηβ 
οοπιηιοη κΐΐοπι τοί5το μεν — τοΰτο δε (βαοη & ρΓβ-βίαίβηιβηί οΓ ίηβ 
οΐ&ηββ ντηίοη ίί ίηίΐΌάυοββ). 

§ 20. δ. Αοοηε&ίίνβ οΓ ΝβηίβΓ Ρι-οηοαη (£βη6Γ&11γ τις ογ άλλοί) 
Βί&ηάΐη^ ίοΓ α ββηίβηοβ, ογ ροΓίίοη οί & Ββηίβηοβ, ηηβχρΓββΒβά — 

Ρ1ΐ8Β(1θ 58 Ο, τι δε δη, τά περί αντον τον θάνατον ; τι ην τά λεχ- 

θίντα κ.τ.λ. 
8)ΤΙΐρ. 204 <1, (Α) ό ε'ρών των καλών τι ερα ; (Β) Γενέσθαι αντώ — 

ΤΛτΙιβΓβ τί βΙ&ικΙβ ίοΓ & ννΐιοΐβ άβρβηάβηΐ; Ββηίβηοβ, ίηυβ ; ' ηβ 
νηο άββίΓβΒ ίΗϊη^Β 1)βαηίΐ£α1 άβΒίΓβΒ ϋιαΐ ΐΗβι/ δΗοιιΙά — νοΗαΙ ? ' 
Τηβ άβρβηάβηί ββηίβηοβ ιβ ίηιΐΒ ΙβΛ ηηβχρΓβΒΒβά, 1>ηί ί,η&Ι τί 
βί&ηάβ ίοΓ Ίϊ ιβ ρΓονβά 1>γ ίΐιβ &η8\νβΓ, \νηίοη Βΐιρρίίββ οηβ. 
Έ,Χ&Μγ ραΓ&ΙΙβΙ 18 ^Εβοη. Α^. 953» (Α) Τί δ* αν δοκίΐ σοι Πρίαμος, 
«ι τάδ* ηννσεν ; (Β) Έι» ποικίλου αν κάρτα μοι βηναι δοκ*ϊ. 8ο 
8ί. ^οηη χχϊ. 28, Κύ^ΐί, οίτοί δ« τί ; — ΛνΙιβΓβ τί ϊβ Ιΐιβ ίιηρϋοίί 
οοηιρίβϋοη ο£ Ιηβ Ββηίβηοβ. § 2ΐ.] ΑΟΟϋδΑΤΙΛΈ ΟΑ8Ε. 129 

Οη ίηίβ ρηηβίρΐβ βΓβ Ιο ϋβ βχρ1»ίηβ<1 ΐΗβ ρηπιββδ τνίποη ίυΐΐο^. 
Αροΐ. 26 ά, ίνα τί τσίτα λ«γ»« ; (βίπιΠ&Γΐχ δ^τηρ. 205 β.) — ΤηβΓβ 
ιέ ηο γνψ<η ίο οβ βηρρίίβίΐ ; τί ίη ίίββίί ίβ ίηβ ίυΐΐ ΓβρΓβ- 
ββηίβίίνβ οοηιρίβπιβηΐ οί ίηβ ββηίβηββ ; ίηβ αείυ&1 βοηιρίοιηοηΐ 
ίβ οί οοιίΓδβ εηδρβηίίοιΐ ίη Ιΐιβ ίηΐβιτο^&ίίοη. 

ΜΟΓΙΟ 86 β, « μη Τί (8ΠΟ.Π&γ1)' Εβρ. 509 °)> βη ^ δρηρ. 2 22 β, €» 

μη τι άλλο. Τηβ εβηίβηββ ίβ βοπιρίβίβ ; ίηβ τ» ατκΐ ίηβ τ» άλλο 
βίΑΐκΙ Γογ ίυΐΐ ρΓοροβϊίίοηβ. 

δ^ΤΤηρ. 2θ6 θ, (Α) οΰ τοΟ καλόν «οτίν 6 Ζρως .... (Β) "Αλλά τί μην ; 
(Α) Ύης γννησΐως και τον τόκον *ν τω καλώ. ΗβΓβ Ιΐΐ6 τί ΓβίβΓβ 

ηηοΚ ίο Ιΐιβ μγοπΙβ τον καλόν, αηά ίίββίί βί&ηάβ Γογ α βίπιίΙβΓ 
ρΙΐΓβββ ; νηίοη ίβ ρπ>νβ<1 1>7 ίΗβ 8ηδνβΓ Τί}* γ(ννησ€ως. Εχοβρί 
οη ίηβ ρπηβίρΐβ ηο\ν οβίοΓβ ηβ, ίηβ ρηΓβββ νοηΜ η&νβ 1>β6η 
νηπαοΐβ, μκΙ ντβ βηοηΜ ίη ίηβ ρΓβββηί ίη6ί8ηοβ ηβνβ ίουηό! 
(νηαί δίβρί). οοη^Ιιιτββ) αλλά τίνος μήν ; δίπΐΐΙαΓ^ 202 (1. 
Τΐιβ ρΙΐΓ&86 Γηβγ οί οοηΓββ βςηβ11)'• είβικί Γογ & ^Ηοΐβ ββηίβηββ, 
88 Εβρ. 3 62 ά, 43 8 ο ('8ηθ νη&Ι Ιηβηϊ'). Τηβ β&ηιβ βχρίβ- 
ηαίίοη ΙιοΜε οί ίηβ τί ίη ίηβ ρηπιββ οί ροΐΐίβ βδεεηί, τί μην; 3 
(ΠίβΓ&ΙΙ^ 'ίί ηοί, ίηβη ντη&1?') ΤΙαβ βχρίβηβΐίοη οί τί; ίη ίΐιβ 
εβηεβ οί'νηγΓ 18 ίηβ ββπιβ; ωκΐ οΓ ίηβ 8ηβντβπη^ ρβΓίίβΙβ 

ότι, 'ΟββΛΠΒβ.' 

§ 21. Ιη Ιΐιβ ίο11θΜτίη£ ίηβίηηοββ Ιηβ 8Ϊ£ηίββ8ηεβ οί ίηβ τί ίβ 
Ηίηίβά ίη 8 εβοοηίΐ ίηίβιτο^αίίοη Γο11ο\νίη£. 

ΡηίΐΓ. 234 °> Τί ' σ0 * φοίντται ό λόγος ; — ονχ νπΐρφνώς ΐίρησβαι ; 
ΡΓθί8£. 3©9 °» τι ' °* >ν τα * νν > — 5 πσ Ρ* ΐκί'ινον φαίικι ; 

8θρη. 266 β, τί δ< την ημίτίραν τίχνην ; α\ρ ονκ αυτήν μίν οϊκίαν 

οικοοΌμικΐ/ φησομιν ποκΊν ; 
ΡίΜβάο 78 <1| τ * °< τωρ ιτοΚλων καλών . . . .; α\ρα κατά ταύτα ?χ«, ή 

κ.τ.λ. ; (Τηβ £ε η Μ γβ τό>ν — καλών ίβ βηβρβηάβά ίη & Ιοοββ βοη- 
ΒίΓυοίίοη, νΐιΐοΐι ίηβ βββοηά ίηίβΓΠ)58ΐίοη βηρβΓεβθββ.) 

ΡΙιίΙβΟ. 2"] Ο, τί ϋ δ σος \βί"ί] • • • ί — «V Λ• >«'«» α" λ^το; 

8θ ΡΓοΙμΜ^ Ρη«<1θ 64 <1, (Α) φαίνταί σοι φιλοσόφου άωρος ίΐναι 
ισιτου&ακίναι ττίρι τάς ήοΌνας καλονμίνας τας τοίάσο* *.τ.λ. ; (Β) Ήκι- 
στα. (Α) Τί δ< τας τών αφροδισίων ; (Β) Ουδαμώς. (Α) Τι Μ τας 
άλλαι τάί π*ρ\ τ6 σώμα θ*ραπ*ίας ; — οοκιι σοι ίντίμους ηγΓισθαι 6 

τοιούτος ; 8ββ πιοΓβ ίηβί&ηβββ ηηάβΓ ΒίηβΓ}• δίΓηοίϋΓβ (§ 207). 

Ι/6££. 63Ο β, ονκ άλλο η προς την μιγίστην όριτην μάλιστα βλίπων 

' Αη<1 τί *ίλλ« ; μ ίη Ηίρρ. ΜΙ. ίην»Η»1.1β, ιΗομ^Ιι »ΙίΓ»ο1β«1 Μχηβ- 
373 «1. Β«ρ. 349 ι1 • μ^ιι ο»η Ι» Ληβ• ΙηΙο μίλΛομιν. 

Κ 130 ΏΙΟΕ8Τ ΟΡ ΙϋΙΟΜδ. [§ 22. 

αί» βησα, τους νόμους. ΗβΓβ άλλο (ΙβηοίβΒ ίη Οηίΐίηβ & \νΗθ1β 

οίαηεβ, ίΐιβ £οπη οί \νηίο1ι ίβ Γβνβ&ΐβά ίο αβ ογ ίηβ οοπίΓαβίβά 
οΐ&ΐΐδβ προς — βλέπων. 
Κβρ. 37 2 ^» τ, ' αν αντα ' "λλο η ταΰτα έχόρταζις ; ΛνΙΐβΓΘ τι άλλο 

ΓβρΓβββηίβ & ββηίβηοβ ρβτ&ΐΐβΐ ίο ίΐιβ οοηίΓ&βίβά ββηίβηοβ αύτας 
αν ταΰτα (χόρταζα. 
ΙΙΙηβίπιίίοηβ ο£ ίηίβ οοηβίπιοίίοη &οοηη(1 ίη Τηυογίΐίοΐβδ, β.£. 

ϋΐ. 85, όπως άπόγνοια $ τον άλλο τι η κρατίΐν της γης, ίί. 1 6, ούδέι* άλλο 
ζ πόλί» την αυτόν άπολί'ιπων (καστος, 49» Α*'7 Τ ' "λλο τι »7 γυμνοί αν(- 
χίσθαι, ίν. 1 4, άλλο ουδέν η (Κ γης (ναυμαχούν, V. 98, τί άλλο η τους . . . 
πολίμίους μ(γάΚύν(Τ( \ νίί. 75» °νδέν άλλο η 7τόλ6ί (κπ(πο\ιορκημένη έωκ(- 
σαν, νίίί. 5> αμφοτέρων . . . όντων ουδέν α\λο η ωσπ(ρ αρχομένων. (Νοίίοβ 

ίηβ ίννο Ιαβί, \νηίοη ρΓονβ ίΐιβ ίην&ήβοίβηβββ ο£ ίηβ ουδέν αλ\ο^) 

§ 22. ΤΊιβ ΑάνβΓοί&Ι Ιηίβιτοο;ίΐίίνβ8 άλλο τι η αη(1 άλλο τι &τβ 
ίηβίβηοββ οί" ίηβ βαηιβ ρπηοίρΐβ ; »ηά ηια^ οοηνβηίβηίΐ}- 1)6 άίβοηβδβίΐ 
ΙιβΓβ οηοβ £θΓ &11. 

Τηβγ η&νβ ίηβ £ο11ο\νίηη; ροίηί δ ίη οοιηηιοη : (ι) &8 ίο ίηβΪΓ «86, 
ίΐιβγ 1)θί1ι βχρβοί αη αίΗηηαϋνβ αηβλνβΓ : (2) &β ίο ίηβΐΓ οοηβίπιοίίοη, 
ίΐιβ άλλο ίη 1>οίη (αβ ίη ίΐιβ ίηδίαηοββ ΙιβΓβίοίοΓβ §ίνβη) ίβ ηββά 1 ρΓΟ- 
1βρίίοα11γ; &η(1 (αβ \νβ Η&νβ β&ίά) βοίη ΕΓβ ίηβί&ηοββ ο£ ίηβ ΝβυίβΓ 
ΡΓοηοηη Αοοηβαίϊνβ βί&ηάίηο; £ογ α ββηίβηοβ, ογ ροΓίίοη ο£ & ββη- 
ίβηοβ, ιιηβχρΓβΒΒβ(1. 

Βηί £γοπι ίηίβ ροίηί ντε πιαβί ίηνβΒίψαίβ ίηβιη ββρ£ΐΓ£ΐίε1γ. 
Άλλο τ» ή οηαΐΐοη^εβ αη &ίΕπη&ίίοη \νίίη ΓβΒρβοί ίο βοηΐθ βροοΐαΐ 
ροΓίίοη ο£ ίηβ ββηίβηοβ. Ιί πιαγ οβ ίη&ί ίί βοπιβίίπιεβ αδεοίβ ίηβ 
\νηο1ε ; οηί (υηΐίΐίε άλλο τι) ίί ο&η, &ηά ίη ηιοδί ίηβί&ηοββ άοββ, 
απεοί β ρατίίοηίατ ροΓίίοη ο£ ίηβ ββηίβηοβ. Αηά ίηβ ίηίεπ•οο;αίϊοη 
ίδ, ίη βίηοίηββΒ, Ηπιίίβά ίο ίΐιβ ρ&τί αββοίβά. 

Αροΐ. 24 0, άλλο τι η π(ρ\ 7Γολλοϋ ποκΐ, όπως ως βέλτιστοι ο'ι ν(ώτ(ροι 
(σονται ; ΤΙιβ ίηίβιτο^αίίοη ίδ ηι&ιΐβ &8 ίο π(ρ\ πόλλοϋ ποκϊ. 

Κ.βρ. 37 2 β > «λλο τί η σΊτόν Τ( ποιοΰντίς και υποδήματα ; Τΐϊβ ίηίβΓ- 
Γοο^ιίΐοη ίβ ηια(1β &δ ίο σϊτόν τ( π. κ. υποδήματα, ίο ίΐιβ βχοίηβίοη 
θ£ ίΐΐβ νβΓΟ διαιτήσονται. 

Α1θ. Ι. 129 ^> Τ Ψ διάΚέγίΐ σΰ νυν ; αλΧο τι η έμοί ' } 

ΤΗβ ρηΓΟδβ §βίβ ίίβ ηιβ&ηίηο; ίΐιηβ ; ίίιβ βρβα^βΓ, αοοηί ίο ηΗΐηο ο, 
οβΓίβίη £βοί ογ ίηίηρ;, ^ίνββ ίί βΗίρη&ΒΐΒ υ^ ΠΓβί ββΐιίηο; νΙιβίηβΓ &ηγ 
οίΗβΓ οηο;ηί ίο 1>β ιι.ιι η< ■« 1 ίηβίβ&ά ο£ ίί. 

8οηιβ άοηΜ ηιί^ΐιί 1)β Μί \νηβίηβΓ η ίβ 'ίΐι&η' ογ Όγ.' ΟβΓίαίιι 
ρηπιββΒ \νοη1(1 ροίηί ίο ' ογ,' βηοΐι αβ §22.] ΑΟΟϋδΑΤίνΕ ΟΑ3Ε. 131 

Οθΐ'£. 459 ^> ΤΟντο συμβαίνιι η άλλο τι ; 

Ροΐίΐΐβ. 266 Ι), (Α) μών άλλως πως πίφυκχν, η καβάπ*ρ κ.τ.λ. ; (Β) Ονκ 

αλλ ω γ. 
£<β££. 683 β, βασιλιία ϋ καταλνπ-αι η και τ« άρχη πώκοτι κατιλΰθη 

μών ΰπό τίνων άλλων ^ σφών αυτών ', 
Ρΐ"θΙβ§. 33° ε > τ,ν ' °* ψνφ " ^<*° } Τ^» αυτήν ΐμοι η αΧλην \ 

Βαί ηιοΓβ άββίδΐνβ Γογ ' Ιΐι&η* βτβ 

ΡτοΙββ. 357 ε > &** το <>*«<Γ&" άλλο τι ζ αμαθίαν €ΐναι, &ϋά Ιηβ νβΠΛ- 

Ιίοηβ, 

8ορΗ. 2 20 0, τά τοιαιτα /ιών άλλο τι πλι^ν ίρ/ο^ χ/ϊή προσαγορίυίΐν \ 
ΡΙιηηΙο 91 <1, άρα άλλ' ^ ταντ' «στ/ν, ά κ.τ.λ. ; 8Π(1 Ιΐιβ οοπιπιοη Γογ- 
πιυΐ» ού6«ν άλλο ή αη<1 τί άλλο η \νηίβη βΓβ ηοί βηΛί^ριοηβ. 

Άλλο τ» οΙι&11ϋη§β8 βη β,βΐπηβϋοη νΐίη Γββρββί Ιο Ιηβ νηοΐβ ββη- 
Ιβηοβ ^ηΐοη Γοΐΐοντβ ίί. 

Κορ. 337 °» άλλο τι ονν και συ οντω ποιήσιις; — ) τ Ο!1 Πΐββη, <1θ '^ΟΙΙ, 

Ιΐκΐί ϊ)ΟΗ >νΐ11 (1θ ΚΟ ?' 

Β). 369 <!? άλλο τι γ*ωργος μίν «ιγ, ό 6< οικοδόμος, άλλοτ δ«' τις υφαν- 
τής ; — \νηβΓβ Ιηβ Γογοθ οΓ Ιηβ άλλο τι ββηηοί βίορ βΙιογΙ οΓ ίηο 
νηοΐβ ββηίβηοβ. 

ΟθΓ£. 467 &■> άλλο τι ουν οντω και π*ρ\ πάντων, — ίάν τις τι πράτττ} 
!ν*κά τον, συ τοϋτο βουλιται κ.τ.λ. ; — \ν1ΐθΓ6 Ιηβ ίηΙβΐΤΟ£»Ιΐοη ηΐηβί 
ξο οη Ιο Ιηβ βηά ; βη<1, ηβεΐόίββ, Ιηβ ντίιοΐβ ββηίβηοβ ΐβ £β11ιβΓβί1 
ιιρ ίη Ιηβ ρΓβ-βηηοηηβίηο; είβηββ οντω και πιρ\ πάντων. 

ΡΙιβεϋο 79 1*> (^) **Ρ* &*1> άλλο τι ημών αυτών τό μίν σώμα «στι το 
ί< ψνχή ', (Β) Ονδ«ν άλλο. 

8}'Πΐρ. 20Ι β, άλλο τι ό ΐρως κιίλλοΐί αν (1η ίρως, αίσχους δ* ου ; 

(Ιη ΕαΙη^ά. 286 ο, άλλο τι ή ψίυ&ή κ.τ.λ., Ιηβ ίηΙβΓΓο^βϋοη §οββ 
ίηΓου^η ββνβΓβΙ βΐ&υβββ : υιιΐ ΙιβΓβ 1\νο Μ88. οιηϋ ή.) 

ΤΗαβ άλλο τι «ΗβοΙβ Ιηβ \τηο1β οΓ Ιηβ ββηίβηοβ, Ι&β Ιηβ Γι-βηοΐι 
η'ββΐ οβ ρββ (}ΐΐ6. Τΐιβ ίηΐβιτο^ιιΐίυη ίΐ ηι&ΐίοβ ίβ ηοΐ ΓββίΓίβΙβά Ιο 
&ηγ ρίΐΓΐϊοιιΙατ ροιίίοη οί Ιΐιβ ββηίβηββ. 

Βαΐ 1ιο\ν (Ιοββ ΐί εοηιβ ίο ηβνβ ίΐβ ηιβαηίη^? Γογ ΐΙιβΓβ ίβ ηο 
βοΙοηΓ Γογ ϋηρροβίη^ ΐΐιβί ίΐ *1αηά$ /οτ άλλο η ή. 

II ΓβρΓβββηίβ βη ηηβχρΓββββά $νηΐ6Μ« (αοβοηΐΐης (ο Ιΐιβ ηεβ οί 
Ιϊιβ ΝβαΙβΓ ΡΓοηοηη &1 ρΓβββηί οβΓοΓβ ηβ) ; — ηαηιβίγ, ' Εηγ (ΙϋΓβΓβηΙ' 
ρΓοροβΐΙίοη Γγομ Ιη&Ι αοουί ίο οβ βηαηβίβΐβά. Τήβ βι>βίΐ1ιβΓ, Ιι^τ 
άλλο τι, ' ρηΐβ Ιΐιβ ιραββίίοη' βοουΐ ίηΐβ βη&άοιν οΓ & ρΓοροϋΐΐίοη, υυί 
&η1ίβίρα1β8 Ιηβ )\ιά%ηιαηί ογ οβΊτΐηρ; επηαΐΐ&ηυοαβί^ Γογ αβοβρί&ηββ 
Ιιίβ οιτη νίβ*. ΤΗηβ ΐΗβ ΐηΐβιτο^&ΐίοη βΐήοΐΐ^ βρβ&Κίη^ οβίυη^β Ιο 

Κ 2 132 ϋΙ0Ε8Τ ΟΡ ΙϋΙΟΜ8. [§§ 23—25. 

Ιηβ άλλο τ» &1οηβ, Ιηοη§η \ί βρΓβ&οΙβ ίι-οπι ίί, ίο ίηβ \?Ηο1β Ββηίβηββ 
οβ^οηό!. 

§ 23. ΤΗβ Ι&βί υββ ίο οβ ιηβηίίοηβόΐ οί ίηβ ΝβηίβΓ Αοου&αίίνβ οί 
«λλοί αδ βίβηαϋη^ ίοΓ ά ββηίβηββ. ογ ροιΊίοη οί α Ββηίβηββ, υηβχ- 
ρΓβΒββό 1 , ίβ ίη \ήηό!ίη§ ηρ β,η βηυπιβΓ&ίίοη. 

8^ΐηρ. 1*1 6 &, ασαντας τον θ(6ν και ταλλα τα νομιζόμΐνα. 

ΤηβδΒί. 159 °» * αι <αθ€νδοντα δη και πάντα ά νυν διήλθομΐν. (Ι β1&88 

ίηΐ8 ρ&88β£β υηό!βΓ ίΐιβ ρΓβββηί ηβα(1, οββαηββ \)γ ίηβ ββηββ 

πάντα ΠΠ18Ϊ βίαηά ίοΓ τδλλα πάντα. Οί. § 249) 

Ιη ηβίίηβΓ οί ίηβεβ ραεβα^ββ ο&η ίοβ Αβεηβ&ίίνβ οβ 8αί(1 ίο οβ 
Οο^ηαίβ, &8 ίί ίί λνβΓβ βυΐ^οίηβά ο^ κα\ ίο ίηβ ηηβχρΓβδββά Οο^η&ίβ 
Αββυδ&ίίνβδ θΐ ασαντας &ηά καθενδοντα' ίοΓ ίί 18 Γβ&Πγ οίηβΓ ρ&Γίίβίρ1β8 
ίηβ,ί βΓβ ααΜβά!, βο-ΟΓαϋηαίβ "«τΐίΗ ασαντας ίη ίηβ οηβ β&εβ βη(1 καθιν- 
δοντα ίη ίΐιβ οίηβΓ. 

ΤηβδΒί. 145 Λ > ? και αστρονομικός και λογιστικός τ* κα\ μουσικός κα\ 
οσα παιδίίας (χιται ' } 

ΡηΟΓ. 22*1 V, πίνητι μάλλον η πλονσίω κα\ πρΐσβυτίρω η νίωτίρω κα\ 
οσα άλλα ε'μοί πρόσαττι. 

II). 246 β, το δι θΐϊον καλόν σοφον αγαθόν και πάν ο τι τοιούτον. 3 § 24. Ιόιομ8 οε ΝουΝδ : — ΟΕΝίτινΕ Οα8ε. 
Α, Οβηίίίνβ οί Ερβχβ^βδίβ. 

Αροΐ. 29 Ο, άμαθία . . . αυτή η ΐπονίίδιστος, ή τον οΐισθαι (ιδίναι ά ουκ 
οϊδΐν. 

Ρηεβάο 78 Ο, τούτο το πάθος . . . , του διασκΐδάνννσθαι. [8θ Οχοη. 

βη(1 οηβ οίηβΓ Μ8.] 

Ιυ. 96 Ο, 6 τάς αίσθήσίΐς παρέχων τον ακοίκιν και όράν κα\ αισθάνΐσθαι. 
Ιο. 97 β > αντη αρα αιτία αντοΐς ιγΐνίτυ δύο γΐνίσθαι, η ζννοδος τον 
πλησίον αλλήλων τΐθηναι. 

§ 25. Β. Θβηίίίνβ οί α δυοβίαηίίνβ ννίίη ως, Ιοοββΐ^, (Ιβηοίίης ίηβ 
Λ£βηί ίο \νηοηι α ρατίίοηΙβΓ βίίββί ίβ ίο 1)β Γβίβιτβό!. 

Β^ηηρ. 2 1 2 β, και (ξαίφνης την αυλιιον θύραν κρονομίνην πολνν ψόφον 
παρασχί'ιρ ως κωμαστών — ΛνΙΐθΓβ ώς κωμαστών ίϊθβ8 ηοί βίοββίγ 

ίο11ο\ν ψόφον, ο\ιί οη&Γ&ο1βΓΪ8β8 ίηβ §βηβΓ&1 οίΓβοί ρΓ0<1αββ(1. 

1 [ϋηάβΓ ΐΗβββ ΐΗΓββ 6χ&πιρ1β8 ίβ ντίίΐβη ίη ίΗβ Μ8. " ΡγοοΓ ίο 1>β Βα1ΐ]οίηβ<1 
Ιΐιβΐ Ιΐιβββ »Γβ ΑοοηβΛίϊνββ."] §26.] ΟΕΝΙΤΙΥΕ 0Α8Ε. 133 

Οί. Αχί&ϊ. Εΐ!). Ι. χίϋ. 1 8, ούτω δή και τον πατρός .... φαμίν ΐχιιν 
λόγοι», και ονχ ώσπ*ρ τών μαθηματικών — (' ηοί ίη Ιηβ 8βηεβ ίη 

ντίιίοη ηι&ΐΐιβιη&ΐίοί&ηβ υεβ ΐΗο βχρΓβεβίοη.') .£ββη. Ευπι. 628, 

θαηίν Τόζοις ίκηβύλοισιν, ώστ' 'λμαζόνος, Οηο. 99°» *^Χ'* 

γαρ αισχνντηρος, ως νόμου, δίκην (Ιηβ 1&\Τ Οβίη§ ρβΓ8οηίΗβί1 ίηΐο 
&η 8£βηΙ, 88 ίτβφίβηίΐν βΙδβΛΥ'ΙΐΟΓβ). 8ορη. Α^ 99^> Όξ*1α γάρ 
σου βάξις, ώς θ*οΰ τινός, Διηλθ" Αχαιούς (' 1&6 α θεία φημη,' ίΗβί 18.) 
Ττββη. ΐ6Β, προσπτύσσεται Πλευραίσιν αρτίκοΧλος, ώστε τίκτονος 
(' Ιίΐίβ ΟΕΓνβΓ'δ νΟΓίί.') II). 112, πολλά γαρ ώστ ακύμαντος ή νότου 
ή βορία τ« κύματα . . . "6οι — \νηίοη ροίηΐβ 8£»ίη Ιο Ιΐιβ Ηοηιβηο 
το» ο* οΰποτι κύματα λιίπίΐ Παντοίων άνίμων, II. ϋ. 39^• 

§ 26. 0. ΟβηίΙίνβ οί α Νοηη \νίίη α Ρ&τΐίοίρΐβ, αΛβΓ νβΓΟβ οί 
Ιαιονήηρ, $βάηρ, βΗ&ιυίηρ. 

Αροΐ. 27 &, &ρα γνώσίται Σωκράτης 6 σοφός δη ϊμοΰ χαρκντιζομίνου ; 
II). 37 1>» &" «« °*& οτι κακών δντων. 

Οτβί. 412 8, μηνύίΐ ώς φίρομίνοις τοις πράγμασιν ίπομίνης της ψνχήϊ. 
Ββρ. 55^ 8 > "7 ονπω (ώ(ς , . . αυτών μενόντων ', 

Οί. Ηοηι. II. ίν. 357» Ωϊ V™ χ«χ>μ*νοιο. ^Εβοΐι. Ρ. V. 760, Ώγ τοίνυν 

όντων τώνδ* σοι μαθάν πάρα. 8ορ1ΐ. Α^ 28 1, Ώς ωδ* ίχόντων τώνδ" 

ίπίστασθαί σι χρη. Εατ. Μβ<1. 1 3 1 1 , Ώς ουκίτ όντων σών τίκνων 

φρόντιζί δη. 
ΡτοοβΜν οί ίηβ υββ οί Ιηβββ νβΓΟβ \νίίη α Οβηίϋνβ ηηββοοηι- 
ρ&ηίβά \>γ & ΡβτΊίοίρΙβ ΙηβΓβ ίβ ηο βίββτ ίηβΐ&ηοβ ίη ΡΙ&Ιο. 

Ιη Οηβιτη. 154 β » *θΐασάμ*θα .... τον (ΐδους, ίηβ ΟβηίΙίνβ ίβ νβΓν 

ροββίοΐν Ρ&τίίίίνβ, &8 βίεο ίη 
Ββρ. 4^5 °> μαθήματος ... ο 4» αύτοις δηλοϊ ΐκι'ινης της ουσίας. 
Ιη Ι«β££. 646 ά, κα\ της πίρι τον οινον άρα διατριβής ωσαύτως δια- 

νοψίον, Ιηβ ΟβηίΙίνβ ηββ ί&ο'ιί ΓβίβΓβηββ ϊο π*ρ\ ίη Ιηβ αηβείίοη 

ρΓβνίοηβΙν ρηί, ονκονν χρη και των άλλων επιτηδευμάτων πίρι δια- 
νοί'ισθαι τον αυτόν τρόπον ; 
Ιη Ββρ. 375 ^» °^ο~θα γάρ που τών γενναίων κυνών, άτι τούτο φύσει 
αυτών τό ήθος, κυνών 18 £0νβΠ16ί1 ογ ήθος. 

Ό. ΟβηίΙίνβ οί & Νοηη, ^τίΐηοην βην Ρβτίίοίρΐβ, βΛβΓ* νβΓΟβ οΓ 
ιη6ηΙΐοηίη(}. 

Μβηο 9^ Λ, ?χ*« ουν ίίπιΊν άλλου ότουούν πράγματος, ου κ.τ.λ. ; — ΛνΤίν" 

4 ΤΗβ ρΜΜ^β, Ββρ. 439 1) > τ °ϋ ΎΟ ί°" τον ΙΗ 8ον«;Γηβ«1 \>γ χ*1ρ. 8«β υηϋβΓ 
τον ου Μολαη ίχ*ι Κ ί γβ0 ότ» «τ.τ.λ., ία Βΐη»τν 8ΐπ»ο4αΓβ (§ 2»5). 
<ο 1>β οοηβΙταβΊ οΐΐίβητίββ ; τον ιοξό- 134 ΏΙ0Ε8Τ ΟΕ ΙΌΙΟΜ8. [§§ ιη, 28. 

ϋιίβ ΐΒ ηοί Ιο 1)0 εχρί&ΐηεά οη ίηε ρηηείρΐβ οί Αίίταοϋοη οΓ 
Αηΐεεεάεηί ίο Κείβίίνε, 866 υηιΙβΓ Αίίι•8είίοη (§ 191) 

Ε⣧. 8θ4 β, και ουδέν φοβηθΔς (Χποιμ άν τούτον τον λάγον οΰτΐ 
ιππικής οντ( γυμναστικής, ως άνδράσι μεν πρίπον &ν (ΐη, γυναιξί δ« 
ουκ &ν πρίπον. 

ΟΓ. 8ορ1ΐ. Α;). 1236, Ποίου κίκραγας ανδρός ωδ' ΰπίρφρονα; &ηά 10. 
1257» 0• 0• 355» * Α τονδ* (χρήσθη σώματος, Τγ8ο1ι. 1 122, Ύής μη- 
τρός ηκω της ΐμής φράσων. 

Ιη Ηοπιβι•, νβΓΐ)8 οί Ιοησωίηρ &ε. &1βο ίηηβ §ονεπι α Οεηίίίνε οί 
α Νοιιη \νίίηοηί α ΡβΓίίοΐρΙε. 

II. ΧΠ. 2 29, Έΐδίίη Τΐράων, 0(1. ΧΧΪ. 3^, Τνώτην αλλήλων, 811(1 80 
ΧΧΪίί. 109, Τνωσόμ*& αλλήλων. II. XIV. 37> οψίίοντίς άϋτής, XVI. 
8ΐΙ, διδασκόμΐνος πολίμοιο. 

§ 27. Ε. Οεηΐίϊνε οί & Νοιιη ρΐ&οβίΐ &ί ίηε 1>ε£ίηηίη§ οί & εοη- 
είηιείίοη, £ογ ίηε ββ,ΐίβ οί ρΓβπήβίη^ ηαεηίίοη οί ίί, \νίί1ιοηί βην 
^τβηιπι&ίΐεαΐ ,ίηΒίίήοβίΐοη οί ίΐιε §εηίίΐνε. 

Ρ1ΐ86<Ιθ 78 α!, τ'ι δ« τών πολλών καλών . . .', άρα κατά ταυτά (χ(ΐ, ή κ.τ.λ. ; 

ΟθΓ§. 5°9 °-> τι ^ £ ^ τ °ν <ίδ ικ( ΐ ν ') πότΐρον . . . ή κα\ κ.τ.λ. ; 

Ιι6§§. 75 1 °> δήλοι/ . . . δτί . . . του πάλιν (Ζ παρ(σκ(υασμίνην αρχάς 
άν€πιτηδ€ίους ΐπιστήσαι τοΐί «υ κΐΐμίνοις νόμοις, . . . ουδίν πλίον *υ 
τιθίντων Γί'στίΐ. 

Κερ. 57^ ^> "λλ' (υδαιμονίας Τί αυ και αθλιότητας, ώσαΰτως ή ήλλωί 
κρίνεις ', 

Οί. ^Εβοη. Α§. 95°> Τούτων μεν ουτως' ΆΤΐά Εαπί. 211, Τί γάρ γυναι- 
κάς ήτις άνδρα νοσφίστ] ; 8,180 Απδί. Ροΐ. Ι. IV. Ι, ώσπ(ρ δ( ίν τα'ις 
ώρισμίναις τίχναις άναγκα'ιον αν ("ιη νπάρχΐΐν τά οίκ(Ία όργανα, (ι 
μϊλλΐΐ άποτ(λ(σθήσ(σθαι το %ργον, ούτω κα\ τών οικονομικών. 

Τΐιε ρπηοίρΐβ 366ηΐ8 Ιο οβ ίΐι&ί ίηε ίηίεηάειΐ πιεηίίοη οί ίηε ί1ιίη£ 

18 Γ6£&Γ(ΐ6(1 ίΓΟΠΙ ίΐΐθ 81<Ιβ οί ί1ΐ8 §εηίίίνε 88 Ιίπΐίΐεά 811(1 0008810116(1 

πγ Η. Νε&Γ ίΐιίβ ηβε βίαπαΐΒ &1βο 

Ε壧. 969 0> την πάλιν ίατίον τής κατοικίσΐως. 

§ 28. Ιόιομ8 ορ ΝουΝδ : — ΏΑΤίνΕ Οα8Ε. 

ΟβΓί&ΐη ίηΐεηβίβείΐ ηεεβ οί ίηε ' ϋβίΐνο ο Γ Κ,είοΓεηεε' 8Γ6 ηοίίοε- 
&υ1ε. 8. ΤνΐΐθΓθ ίηε ϋ&ίίνε ΐβ οηΐγ ,μΐδίίίιεοί ογ πι&ΐόη^ Ιΐιβ ηοίίοη 
οΓ ΡνβίβΓβηεβ οοηοεηΐτ&ΐεο! εηοα^ΐι ίο ΐηείηθε Ροβδεββίοη. 
α. ϋβίΐνε οί Νουηβ. 

Αροΐ. 4^ 0> μεταβολή τις τυγχάνει ούσα και μίτοίκησις ττ/ ψυχή. 
Ρΐ18?αο 02 V), ημάς τους ανθρώπους *ν τών κτημάτων το'ις θΐοίς *ιναι. ,. 3°•] Ιλ\ΤΙ\Έ ΟΑδΕ. ΤΗΕ ΑΚΤΙΟΙ.Ε. 135 

ΡΗίΙβΙ). 5^ °» τ 5 Μ•* «<«ί»ου νκάρχαν τίχντ] οιόους προς χρ*ίαν τοις 

άν^ρώίτοΐϊ κραηΐν. 
Ι<6§£• 760 β, τ^ τώτω «αστω τ^ν ΐπιμ*\ΐΐαν ίΐναι τοιάνδ* τινά. 
II). 820 β, άστρα» . . . την μάθησιν τοις νίοα. 

β. ϋ&ϋνβ οίΡτοηουηβ. 
ΟΗ&πη. 157 6 > *) ΐ Γατ ρ*ρ α νμϊ» οικία. 

Ι<6£&. 624 Ι), τα'ις πόλΐσιν ΰμΐν θίντος τον! νόμους. 
ΤΗβδΒΐ. 2 ΙΟ \>,η μακντικη ημίν τίχνη. 

ΡΗδθίΙο 6θ 0, θ*ος . . . ξυνηψ€ν ίΐς ταντόν αντοΐς τας κορυφάς. 
II). 7 2 ρ > ζν πον ήμίρ η ψυχή [0x011.], &η<1 ΐοίά. ημίν η μάθησις. 
Οί. Τηαο. ί. 6, οί πρισβντ*ροι αυτοΐς των (ϋοαιμόνων. ΪΒΧΜ3 VI. 6. 
Ρ• 5^ι τν Μ*" °^ ν βδ«λφώ αντω . . . ΐτ(\(ντησάτην. 

§ 29. Ι). "\¥1ιβΓβ Ιηβ ϋβϋνβ 18 ^α8^^ββ<^ ον οα&κάης ίΐιβ ηοΐίοη οί 
ΚοίρΓβηοβ ίηοΐιΐιΐο Ιη&ί οί Ιηβ ΟΙ^βοί. 

α. Ιη Ιηβ βωβ οί ίηβ Ι&ΙΐβΓ οί ίντο βαοεί&ηΐίνββ. 

δνηΐρ. 194 ίΐ» ίπιμ*\ηθηναι του ΐγκωμίου τψ'Ερωτι. 
Κβρ. 6θ7 Λ, ύμνους θ(οϊς και ϊγκώμια τοΊς άγαΰοις. 
■^§8• ^53 <1» τας τω " ίορτων αμοιβας τοις θ(ο"ις. 
16. 95° € > αγώνων τούπκί τοΐί &οΪγ. 

0. Ιη Ιΐΐ6 β&ββ οί Ιηβ τβπιοΐβ ΟΙ^βοΙ &ίίβτ α νβΓΟ. 
Τηίβ υββ^β ίδ ραι-ίΐν οντΐος (ο Ιηβ ίοΓββ οί ΑΐίΓ&οϋοη, &η<1 Ιηβ 
ίηβί&ηβββ βτβ £ΐνβη υικίβΐ" (ο&Ι ηβαάΐ (§ 183). 

§ 30. ΙϋίΟΜβ ορ τηε Αετιοιλ. 

β. Αβ α ϋβηιοηβίΓ&Ιίνβ ΡΓοηοαη ΑηΙβββίΙβηΙ. 
Τηββί. 204 Λ, «V γ* τοΊς όσα (ζ αριθμού ίστ'ι. 8θ ΡΐΌίΛ§. 3 2 © ^> 

ΡΗϋβϋ. 2ΐο. 

δορη. 241 β, τ*χνων των Οσοι πιρι ταντα ιΐσί. 

Ρ1)(1γ. 239 °> **>' °^* ν *" *• τ •λ• (Γβίβΐτΐη§ Ιο συνουσία.) 

II). 247 β ι *" τ ψ °* «το» ον Οντως. 

Ρηΐΐβΐ). 37 α, το ψ το ηϋόμίνον ηοτται. 

Τίνα. 39 β » Τ Ψ & « στ * (*° ψ - 

Οίΐί&β 1 1 5 Ο, το* όσος ξύλινος (Γβί6ΓΓΪη§ ίο καρπός.) 

1α%%. 7^1 Ο, π*ρ'ι τους ων ίπιμί\οίνται. 

\\). 905 Ι», ίκίίνων των οίς κ.τ.λ. 136 ΌΙ0Ε8Τ ΟΡ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 3 Ι -*33• 

ΡΙΐίβιΙο 75 & ι * Μίν °ν 6ρίγ*ται τον 6 ίστιν ίσον. 
ΙΙί. 102 0, τφ οτι Φαίδων ό Φαίδων (στίν. 

,ΙεΙΓ, 0. 0. § 444» ηοίίοββ ΛαΙ "Ιηίβ ί(1ίοηι 18 ρβοα1ίίΐΐ•1>• Ρ1»ί;οηίο," 
ικΐίΐίη^ ΗοΛ^βνβΓ οηβ ογ ί^ο ίηβίαηοββ Ιΐοπι ίΐιβ Ογ»1;ογ8. 

§ 31. Ι). ΡΓβίΐχβοΙ ίο ΡβΓδοη&Ι Ρι-οηοηπε, 1αα£ΐιίη§1γ. 
ΤΙΐββΒί. 1 66 8, γέλωτα δη τον ιμΐ (ν το'ις λόγοις άπίδΐΐξί. 
8ορΗ. 239 °> τον Ρ* ν ΤΟίνυν *ν £ 7 € *• Γ •λ• 

Ρηίΐβΐ). 20 Ο, δΐΐνόν προσδοκάν ονδΐν δίΐ τον ΐμί. 

ΙΒ. 59 °, τον μεν δη σε και ψ€ και Γοργίαν κα\ Φιληβον χρη συχνά 

χαιραν ίάν. 
Β^ΊΒΙΒ 203 0> πάρα τίνας τους υμάς ) 
Ρ1ι(3γ. 258 &, και ος (ΐπ(, τον αυτόν δη λίγων, κ.τ.λ. 

^1Γ, Ο. Ο. § 45 2 > 8α ^ 8 " Λ^ 8 οοιιβίπιοίίοη βββηιβ ίο 1)β οοηϋηοΛ 
Ιο Ιηβ Αοουβίΐίίνβ." 

§ 32. ο. ΛνΊιβη Ιηβ δηϋΒί&ηΙίνβ Ιιπ,δ Ά ρΙαΓαΗίγ οί ΑφβοίίνοΒ ηιιαίί- 
ίγίη^ Ίί, ίηβ οπΙβΓ ίβ άίβίατοβϋ, \νίί,1ι α νίβτν ο£ Γβΐίβνίη^ Ιΐιβ ηβα-νί- 
ηβ88 οί ίηβ ίβπη, ίη ναποηβ \να} τ 8. 

α. Β^ ροβίροηίη^ Ιηβ βηοδί&ηϋνβ, λνηβη οηβ οί ίΐιε Α^βοΙίνβδ 
ου§ηί Ιο ηα,νβ £ο11ο\νβι1 ϋ. 

Ογ&Ι. 39^ Ο, *ν τη αρχαία τΐ/ ημΐτίρα φωνή. 
Β). (1, την Άττικην την πάλαιαν φωνην. 

δ^ηΐρ. 213 6, την τούτου ταντηνι την θαυμαστην κ(φαλην. 
Ββ£<*. 73 2 β > το θνΐ) το ν "πό\ν ζωον. 

Ρ1ΐ8Β(1θ ΙΟΟ 8., των άλλων απάντων όντων [80 ΟχΟΠ. αη(1 8βνβη οίΗβΓ 
Μ88.] — ί. β. των άλλων όντων απάντων. 

β. Βγ 1>ηη§ίη£ ίη Ιηβ δυοβίαηίίνβ οβίοΓβ ϋβ ίίπιβ. 

Ρΐΐίΐβϋ. 43 & > τον λόγοι/ (πιφΐρόμΐνον τούτον. 
Β⧣. 659 <ϊ> τον νπο τοί) νόμου λόγον ορθόν (ίρημίνον. 
II). 79° β > των πί Ρ' τα σώματα μύθων λιχθίντων. 
ΙΗ. 793 °> ° ννν δ*Ι λόγοί ήμίν (πιχυθ(ίς. 

§ 33. ϋροη ίηβββ ρπηοίρίββ βι•β Ιο οβ βχρΙηίηοΛ ίΐιβ 8ββηιίη§ 
βηοπιαΗββ \νηίβη οοβυι•, ίη Ιηβ Τταβίο Ροβίβ ββρβοί&ΙΙ^, ίη ίΐιβ βοΐΐο- 
βαΐίοη οί 8αθ8ΐαηίίνβ8 \νίίη η, ρΙαΓ&Ιϋγ οΓ βρίίΐιβίβ ρΓοοβ^βί! \>γ Ιΐιβ 
ΑΗίοΙθ. 

α. ./Εβοΐΐ^ΐ. ΟΗο. 49^» φίλτατον το σον κάρα (ΓοΓ φ. κάρα το σαν), 
δυρρί. 9, αντογαή) τον φυξάνορα γάμον (ΓοΓ γάμον τον φνξ.). 8ι•|Ίι. 
§34•] ΤΙΙΕ ΑΚΤΙΟυ:. 137 ΡΗΠ. 133» ΈρΜ* » πίμπων δόλιος (ΓθΓ Έ. δόλιος ό πίμπων). Τΐΐαβ. ί. 
120, ίν τη τοΰ Διογ τ# μνγίσττ) ίορτη. ί,γΗΐ&α νίί. 24• ρ• Ι ΙΟ, «V τόϊγ 
(ίλλοίί τοΙγ ί'/ιοΤϊ χωρίοις. Αγ. Εα^ Ι3 2 3» '^' τα ' σο ' ιοστιφάνοισιν οίκίΐ 
ταϊί άρχαίαισιν ' \θην*ις (ίηβ ΙββΙ ίΙΐΓββ ίηβίοηΟβΒ ΓΐΌΠΙ ^1Γ). 

β. λΕϊοΗ. Α^βηΐ. 1 642, 6 δισώιλίί σκοτω Λιμοί £ι/νοι*οϊ («τΙΐΟΓβ λιμοί 
ΪΒ βηΐίοίρ&ΐβιΐ), Ευηι. 653» το /«ΓΎ»* α *Μ όμαιμον (ρβΓήβρβ, ΓθΓ Ιΐιβ 
αΓμ' όμαιμον ηιί«ηΙ οίηοηνί&β 1)β Γβ§Ετάβ<1 88 νίτίυβίΐ/ α βίη^ΐβ \νοπΙ, 
08 ίη νΕββηίη. ίίί. γ8. ρ. 64, ο γάρ μισόηκνος, και πατήρ πονηρός, ουκ 
8» ποτ* γίνοιτο δημαγωγός χρηστός, ντίΐβΓΟ πατήρ πονηρός ίβ ΓθΓ Ιΐιβ 
ραι•ροΒ© οΓ Ιΐιβ ββηίβηββ & βίη^ΐβ νοΓά), δαρρί. 349» Τα * ί**"" φνγάδα 

πιρίδρομον. 8ορ1ΐ. Α^ 134» τ ΐ ί αμφιρντου Σαλαμίνος .... άγχιάλου, 
Ϊ1>. Ι 1 66, τόν άιίμνηστον τάφον (υρώιντα, Ρΐΐίΐ. 394» τον μίγ α " Πακτωλοί» 
ίΰχρνσον, Ο. Τ. 67 1, το σ6ν .... στόμα 'Ελίΐνόν, ίΐ). 1 1 99» ταν "/β/ι^ώ- 
νυχα παρθίνον χρησμωδόν. Ρίη(1. 01. V. 4» το " 0"άι> πάλιν . . . λαοτρόφον. 
ΤΗαο. ί. 96, ό πρώτος φόρος ταχθίίς, Τ. II, προ της νϋν αγοράς ονσης 
(Ιηβββ 1\νο Γγοπι ^1Γ). 

ΤΗβ οηοηιαίίββ τ*τηίοη Γβηιβίη ιιηοχρίαίικχΐ &Γβ ίΐιοββ ίη ινίιϊοη α 
Ροβ&βββίνβ Ρπ>ηοαη ίβ βοηββπιβόΐ, — ίη αΐΐ ίηβ ίηβίΛηβββ ίμός. ,^Εβοη. 

Α§&Π1. 12 26, τω μόλόντι &€σπότΐ] Έμω. 8ορη. Α^ 57 2 > ° λνμίώι» ίμός, 
Ο. Τ. Ι462, Ταίν 8 άθλίαιν οϊκτραιν Τ€ παρθίνοιν ίμαϊν. ΕΐΙΓ. Ηίρρ. 

683, Ζης 6 γ*ννψωρ ίμός. Α11 Ιηβί β&η οβ 8&ί(1 ίη βχρίβηβίίοη οΓ 
ίηβ βχββρίίοηβΐ Γοπη οΓ Ιηβββ ρ8εβ8£ββ, Ϊ3 ίηβΐ Ιηβχ 8Γβ βχοβρτϊοηίΐΐ 
ίη ηιβαηίη^. Οβηβπιΐΐγ, νηβΓβ ΙηβΓβ ίβ & Ροβββββίνβ ΡΓοηοαη 
8ΐΙ&β1ιβ<1 ίο ίηβ 8ηΙ>5ίαηίίνο, Ίί ίβ ίΐιαί \ν1ιίο!ι ηιαίίββ ίί άβηηίΐβ ; 
ηβΓβ Ιΐιβ δοοβίβηίίνβ ίβ Όβτίβούγ άβηηεά ίη ίίβ &ρρ1ίοαϋοη ίηόΐβ- 
ρβηάβηίΐγ οΓ Ιηβ Ροβββββίνβ ΡΓοηοηη. 

§ 34. ά. ΟτηϋΙβ<1 νίΐη Ιηβ ΓοπηβΓ οΓ ϊντο δαοείοηίίνββ ίη τβο^ηιβη. 
ΟοββΓνβ, ίΐιαί α (ΙίηβΓβηί βΙι&Λβ οί ηιβ&ηίης Γββυΐίβ Γτοηι ίηίβ άβνί- 
Ηίίοη Γγοπι Ιηβ βοηιιηοη Γοπη ; & εηαΐΐβ οΓ ιηβαηίη^ Λνΐιίοΐι \νοα1<1 οβ 
ΓβηάβΓβά βςυίν&ίβηΐΐχ ογ αΐΐαβηίιις Ιήβ Βββοηά Νοηη ηιοΓβ Ιοοββΐ^ 
Ιο Ιηβ ΓοπηβΓ. 

Κβρ. 395 °» δημΛονργονς ΐΚινθιρ'ιας της πόλίως — ' 8ΐ1:ί£ββΓ8 οΓΓΓββάοηΐ 

Γογ Ιηβ οίίγ.' 

8701 ρ. 1 82 β, σνμφίρ*ι . . . φρονήματα μ4 γάλα ΐγγίγνισθα* των άρχο• 

μίνων — ' ίΐιαί, Ιή^Η-βρίπΙβϋηβββ ίη Ιηβ ηιΐβά βηοαίιΐ οβ βίτοηςίγ 

ιΐβνβίορβά.* 
II). 1 96 Ό, π*ρ\ μίν ουν κάλλους τοΰ θ*οϋ — ' Οβ&αίχ 88 &11ήΊ>ΐιίη1>1β 

Ιο Ιΐιβ ςοίΐ.' 
ΤΙιββίί. 1 7 ο β > άτοπα αΰτψ καταφαίνεται της σμικρολογΐας — ' 8 ηΐαΐ'Μ'Ι 

ίη ίΐίο \*•βγ οΓ ηιίηυΐ• ικ - ' 138 ϋΙΟΕδΤ ΟΓ ΙϋΙΟΜδ. [§§ 35~ 3 8 • 

Ο&ί. 39 ι ^> ορθότατη της σκίψίως — ' ίηιεβί. πι&ηηβΓ ο£ νίβ\νίη£' — 

η ορθότατη \νοιι1(1 Ιι&νβ βββη ' ΐΗβ ίταββΐ ραιΐ οί Ιΐιβ νϊσ\ν.' 
Ηίρ. Μβ. 282 α, φθόνον τών ζώντωρ — ' βηνν α§&ίη8£ ίΗο ϋνΐη^.' 

0£. ΤΙΐΙΙΟ. ϋί. 82, των τ *πιχ(ΐρή(Τ(ων πΐριτΐχνησΐΐ κα\ τών τιμωριών 

άτοπία, VI. ^6, «τ! τον Μήοον τιμωρία, ϊίάί. Π. 1 9, τον ποταμού 

δί φνσιος πίρι (φνσιος 1)βίη£ 8, Ιορίο ο£ βηφίΐΓν). 

ϋίίϊβΓΟηί &ΓΘ βάάΓβδββΒ, &8 Ι<6§§. 602 Ο, ω άριστοι τών ανδρών, Βΐ^ Ά, 

ω άριστοι τών ζίνων, 820 1), ω βέλτιστοι τών Ελλήνων, νν'ΙΐβΓβ ίΐΐβ λ'οοα- 

Ιΐνβ ΒΙΐρβΓ86(1β8 ίΐΐβ ΑΓίίϋΙβ. 

§ 35. β. Οπιϊίίβά Μπίΐι Ιΐιβ ΙαίΙβΓ ο£ ί\νΌ διώδΐ&ηίίνβΒ ίη Γβ§ϊπιβη. 
ΤΗβ ιηββηίη^ ίικϋοαίβά 1>ν ίΐιίβ ροοιιΐίαηίγ Ϊ8 ίΐιβ οίοδβ αηίοη ο£ Λβ 
ηοΐίοηβ ΓβρΓβ8βη1β(1 Βγ Ιΐαβ ί\νο Νοιιηβ. 

8νηΐρ. 187 0, *" ^ίτη τη σνστάσα αρμονίας τβ κα\ ρνθμον. 

0£. ΤΙΐυΟ. IV. 9 2 > το εσχατον αγώνος. Η(1ί. ΐ. 2 2, το Ζσχατον κακόν. 

§ 36. Βί££ενβηί ίδ ίΐιβ ο&8β \ν1ιβΓβ Ιΐιβ Ι&ίΙβΓ 8αΙ)8ίαη1ίνο ίβ Ιΐιβ 
η&ιηβ ο£ & οουηίι-γ ογ ο£ ίΐιβ Ϊη1ια1)ϋβηΐ8 ο£ & οοιιηίι•γ ογ οίίν; £οι* 
1>β£οΓβ βυοίι Νοαηβ ίΐιβ Αι-ίίοΐβ ίβ Ιι&βϋιι&Πγ οιηίίίβιΐ. ΤΗΐδ ίβ λυογΙΙι 
οΙ)8βΓνίη§, £ογ ϋιβ δαίίβ ο£ ρΓ6ο1ιι<1ίη§ ππε&ρρΓβΙιβηδίοιι ο£ ίΐιβ οοη- 
βίπιοΐίοη, ντΙιβΓβ ΐΗβΓβ 18 & οοηοιιη'βηοβ ο£ Οβηϊίίνββ. 

Ρΐίβεάο 57 & > °^ Τ( Ί^Ρ τ ™ ν πολιτών Φλιασίων οίιδί\ς ΐπιχωριάζει τα ννν 

Άθήναζΐ — ' £ογ ηβϋΙιβΓ ο£ ίΐιβ Ρΐιΐίβδΐ&ηβ άοββ αην οΐϋζοη,' &ο. 

Τΐΐ&ί 18, Φλίασίωκ 18 ^ονβπίβά 1>γ ονδίϊί τών πολιτών. 
Σι⣧. 625 Ο, την της χώρας πάσης Κρήτης φνσιν — \ν1ΐ6Γ6 Κρήτης 18 

§ονβΠ1β(1 1)Υ χώρας φίισιν. 
0£. ΤΙΐΙΙΟ. ίίί. Ι09, τών ξνστρατηγών Άκαρνάνων, νϋ. 30, διίφθΐψαν 

. . . Θηβαίων τών Βοιωταρχών Σκιρφώνδαν. 

§ 37. £. Οπιίΐίοά α£ίβΓ οντος ρΓβοβάΐη^ α 8αΙ>8ίαηϋνο. 
Ρνβρ. 399 6 > ταντα ε δύο αρμονίας. 
II). 021 \), οντος, ω Γλανκων, μύθος (σώθη. 

8νπιρ. 179 °> τοντ ° γ*ρα(. 

8θρ1ΐ. 237 ί1> το τ ί τοντο ρήμα. 

Οοτοζ. 489 1>, οντοσι άνηρ. 

II). 505 °> °^ τ °ϊ άνηρ. 

Ρΐΐΐΐβΐ). 1 6 0, ταντην φημην. 

Τϊηι. 52 ά, οίτοί . . . δίδόσθω λόγος. 

§ 38. ξ. Οπιϊ11β(1 1)β£οι•ο άνηρ ον άνθρωπος 8ίαηι1ΐη§ (αβ ΓοΓβΙβΓ 
6χρΓ68Β«β ϋ) " ριυιιοηπηΐβ Ιοοο." §$39-4ΐ•] ΡΚΟΝΟΜΙΝΑΕ \ΥΟΚϋ8. 139 

ΡΗδεοΌ 58 β, ιύδαίμων γαρ μοι άνηρ [βΟ Οχοη. &Π(1 ϋϊΓββ ΟίΠΟΓ Μ88.] 
ίφαίνίτο, ω *Έ.χίκρατα—(ανηρ 1χ»ίη£ ΐΐΐβ 8ηΙ)}6ΰΙ.) 

Π). 98 1>. ΐπαδη προϊών και αναγιγνώσκων άρω άνδρα τω μΐν νω ονδΐν 
χρώμίνον. 

Οι. λΕβοΙιΪπ. ϋ. 57• Ρ• 35> ο'κίψασΰί δη διινην άνακτχνντίαν ανθρώπου" 
&1&0 ΐϋ. 99• Ρ• ^7' *°* ΥΨ τούτο άνθρωπος ίδιον και ού κοινον ποκϊ, 
8ΐκΙ 1 25• ρ• 7 1 » *π*ώη « τοϋ φανιροϋ την πόλιν άνθρωπος ουκ 
ηδύνατο σφηλαι. 

§ 39. η. (ίτοιη «Τοίί, Ογ. Ογ. § 459) " Ταΰτώ», θάπρον, βοπιβίϊιτιοβ 
Ιβίεβ Ιηβ Ατίίοΐβ, 88, ΙηείΓ οΓΐ^ΐηβΙ Αιΐίοΐβ 1)βίη§ Ιοβί ίη Ιηβ Οββΐβ, 
Ιηεγ 8Γβ Γβ^ΒπΙοίΙ αβ βίιηρίβ μγοπΙβ : 

Τίΐη. 37 β, «"«ρ» τό ταΰτόν. 

Ι1)ί<1. 6 τοϋ θατίρου κύκλος. 

Π). 44 °> τ ° Τί θάπρον και τό ταύτόν." 

§ 40. ΙϋίοΜβ ου Ρβονομιναι, ^οκϋδ. 

ϋί&1ο§υβ §ίνββ ζτϋαί οοοββίοη ίοΓ Ιηβ ιΐ8β οί Ρι-οηουηβ, &η(1 ΡΙβΙο 
Ιιαβ ίπιρατίεθ. Ιο ηίβ νιββ οί Ιΐιοηι α ξκ&ί αρρβαταηεο οΓ ίτοβάοιη &η(1 
ν&τίβΐ^. Ιί ΐβ ϋΐε.6 β βΐάΐίιιΐ οηβω-ρΙβ^βΓ'β ιιββ οί ηίδ ρ&ντηβ. 

Α. ΊΓεβ οί ΝβυίβΓ ΡΓοηοιιη ίο ΓβρΓβββηί α Βοηίβηοβ, ογ ροιίίοιι 
οΓ & ββηίβηοβ. Τηίβ Ιιαβ 1>€βη ίΓβ&ΙβίΙ ο£ βΐ Ιβη^ίη υηιΙβΓ ίΐιβ Αοοιι- 
ββίίνβ 0&8β (§§ 15-23)• 

§ 41. Β. ϋββ οί ΡΙοτ&Ι ΝβιιΙβΓ ΡΓοηουη Ιο βχρΓβββ & είη^ιιΙ&Γ ίβοί. 

ΤΗίβ ο3Λ2° οοηίποαίββ Ιο Ιηβ οηηοΐιιηβηΐ οί ΐΗβ βί^ΐβ; ηΓβίΙ^, ογ 
νΛτγίησ Ίί ; &ηά ζβοοηάΐγ, ογ ΓβρΓβββηΙίηο; Ιηβ ί&οΙ &β & οοτηρίβχ 
ρηβηοπιβηοη, 8η βο^τβ^βίο οί ηι&ηγ ραι-ίδ, Ιηβ βιιηι οί ιηηηγ εοη- 
Ηίίπιβηίβ, Ιηβ πιβοΐίη^-ροίηΐ οί ηιαη^ ΓβΙ&Ιίοηβ. 

Ύαΰτα 18 80 00118ΐ81ΐί1γ ΙΠ118 08€<1, Ιΐΐ&ί Ίί 18 οπί^ ΓβΠ18Γΐΐ&1)1β ίη 

Ι»Γΐίου1αΓ ]υχίιΐρυ*ΐίίυΐΗ : — 

Ρτθΐ8£. 323 Ο, ότι μίν ουν .... αποδέχονται κ.τ.λ., ταϋτα λίγω' ότι ό« 

κ,τ.λ., τοντό σοι μιτά τούτο πιιράσομαι αποδ*ιξαι. 
β^τηρ. 173 °> ** °^ ν ^** """ ^/"* &"Τγί)θ~ασθαι, ταΰτα χρη ίτοκίν. 
Π). 198 Ι), ουχ οΐός τ ΐσομαι οίδ" ΐγγυς τούτων — ΜτΙΐβΓΘ τούτων := τοϋ 
οίοί τ* ιιναι. 

Π). 2 04 ''» "Ερωτα . . . μτταξυ ιιναι σοφοΰ και άμαθους, αιτία δ* αΰτψ 

και τούτων η γίνισις. 
Ρηβάο 6 2 (1, τάχ' αν οίηθίίη ταύτα, φ*νκτίον π\<ιι άπο τοϋ δ«σποτον. 140 ΌΙΟΕ8Τ ΟΡ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 4 *— 44• 

ΡΗββάο Ιθ5 <1, το μη δεχόμενον . . . τι νυν δη ταύτα [βΟ Οχθη. 811(1 Υοη. 
Π] ώνομάζομεν', Άνάρτιον, εφη. 

Τΐηΐ. 87 1>, ταύτα μεν ουν δη τρόπο: άλλος λόγων. 

ΑΙοίΙ). Ι. 109 °> ν Ρ^ ς ταυ τ "Ρ α > το δίκαιον, τον: λόγους ποίησα. 

!<€££. 864 8, την δε του αρίστου δόξαν, δπηπερ αν εσεσθαι τούτων 
ηγησωνται πόλις είτε Ιδιωταί τίνες. 

α. ΑηΙίρΙΐΟ VI. Ι. ρ. 141 > »/θιστον • • • μη γενέσθαι κ.τ.λ., κα\ ευχόμενος 
αν τις ταΰτα εΰξαιτο. ^Εδοίπη. ϋ. 1 66. ρ. $0, ταϋτ εστίν ό προ- 
δότης καϊ τα τούτοις όμοια. Αηά ρήηι&πΐγ Ηοω. II. νίϋ. 3^2, 
Ονδί τι των μεμνηται, δ οι μάλα πολλάκις υ'ιόν Ύειρόμενον σωεσκον. 

§ 42. Αυτά. 
ΡΗίβάο 6θ Ο, (1 ενενοησεν αυτά Αίσωπος. 

Τά έτερα, αμφότερα, πότερα, &0. 
Ρΰ8Β(1θ 68 Ο, τυγχάνει ων καϊ φιλοχρημιιτος κα\ φιλότιμος, ήτοι τα 

έτερα τούτων η αμφότερα. 

Οΐίο 5 2 & > δυοΊν θάτερα. 8ο Ρ1ΐ36(1ο Τ 6 ά [δυοΐν τά έτερα Οχυη. 
αηά νβη. π]. 

■^ 6 8§• 7^5 ^> πατήρ μάλιστα μεν υίεων κα\ θυγατέρων, εϊ δί μη, θάτερα. 

Οι. ΙΒ8Β118 ί. 2 2. ρ. 37> δυοΊν τοϊν εναντιωτάτοιν θάτερα, ίίϊ. 58. ρ. 43» 
δυοϊν τά έτερα. Χβη. ΜβΠΙ. II. ϊί. 7> πότερα οΐει θηρίου αγριότητα 
δυσφορωτεραν είναι η μητρός; ΑηίίρΙΐΟ V. 36. ρ. Ι33> ποτερω ΧΡί- 
σονται των λόγων ; πότερα ω πρώτον ειπεν η ω ύστερον ; Ιι}'8188 
IV. Ι5• Ρ• 102, ά μεν εκείνοι τ/δεσαν, ίλθόντας ημάς ως τούτον, κα\ 
ημείς όμολογοΰμεν. 

§ 43. Τΐιβ βαηιβ ίβικίθηον Ϊ8 οοβΟΓνβοΙβ ίη ίηβ 088β ο£ Αφβοϋνββ 
Λνΐήοΐι εκίιτιίύ οί ϊί : & οΐιαηοβ ϊβ ΓβρΓΟβεηΙβά &8 ίηβ βυηι οί βο ηι&ην 
οοηίίη^οηοίββ ; α φΐ&ηίϊίν &8 ίΐιβ βιιιη οί 80 ηι&ην δηιαΙΙβΓ ιιηΐΐβ. 

Τίπΐ. 69 &, ου δυνατά [ί'στί]. 

Α 1<ήυ. Ι. 134 β > ω! τα *1*ότα. 

Ι> 0£ξξ. 828 δ, εχόμενά ί'στι τάξασθαι . . . εορτάς. 

ΜβηβΧ. 2 35 ^> ήμίρα: πλείω η τρείς. 

ΟθΓ§. 512 1), ίλάττω δύναται σωζειν. 

Αροΐ. 3° °> ονκ 'Μ' μ*ίζ& βλάψετε. 

Οί. Ηαί. νΐΐ. 2, οτι νομιζόμενα εΐη τον πρεσβύτατον την άρχην εχειν. 

Αηά ρήηι&πΐν Ηοπίογ. 

§ 44. Ο. ΐΓεβ οΓ 1γγ6^ιι1&γ ΡτοηοιηίηαΙ ΟοιτοΙ&Ιίνοβ. 

Αβ ΡΓοηουηβ ίοπη & ριοηυιιοηΐ ΓοηΗιιχ• ία οοηίΓαβίβά ογ οογ- §§45.46•] ΡΚΟΝΟΜΙΝΑΕ λνΟΚϋδ. 141 

ΓβίΒΐϊνε οΐ&αβββ, βο ϋιεγ βίβο οοηΐηοαίβ ΙΙιβΪΓ βη&τβ Ιο ίηβ νβ,ηί οΓ 
βτπιιηβΐΓ^ νηίοη βυοη οΐ&ιιεοβ ο&βη «χΗίΒίΐ. 

λ\Υ Γπκΐ 6 μά> — 6 ίτίροΓ, τιν*ϊ — οί ο*, &ο. &8 ΟοιτεΙ&Ιίνββ : ογ \>γ 
ΑηΛβίΓορΗρ Ιηβ ίοπηβΓ Οοιτβίδΐίνβ ίβ οπιίίίβίΐ. ΙΌγ ίηβίαηοββ &1; 
Ιβη^ίη βββ Μο^τ υηάβΓ ΑΜ>ΓβνίβΙβ<1 ΟοηβΙηιοΙίοη (§ 241). 

§ 45. (Τηβ ηε&άβ \τηίοη Γβιη&ίη ίι•β»1 οί" Ιηβ υβββ οί ρ&τίΐαιΙαΓ 
Ρτοηοηηβ.) 

ϋ. α. ΐΓββ οΓ άλλοτ 8Λ<1 ΐτιρος. 

Τηοη§η Ιηβββ ¥τοιχΐ8 ατβ ηοί βςηίν&ίβηί, Ιΐιε^• ΕΓβ οίΐβη ίηίβΓ- 
οΐΐίΐιψοιΐ 1>γ ΡΙ&Ιο. ΕνβΓ^ *προς ίβ βη άλλο*, Ιηου§η ίΐιβ βοηνβΓββ 
Ϊ8 υηίπιβ : αικί, υικίιτ ΙΙιϊβ ΙπηίΐβΙΐοη, Ιηβ ννοηΐδ αΓουΙαίβ ίηίυ οαοΐι 
οίηβΓ'β ρΐ&οβ ίη βνβΐ7 ροββίοΐβ \*τβ7• λνΤιβΓβνβΓ ίηβΓβ ίβ ςηββίίοη οΓ 
ί\ν<> {ΛΓίίββ ογ Ιηίη§β, οοΐη νοπίβ βΓβ ΙιαΒΙθ ίο 1»β ο»11β(1 ίηΐο Γβςηί- 
βίίίοη. Ενοη \?ηβη ίηβ ηυπιοβΓ βχοββάβ 1\?ο, Γογ Ιηβ βι-βί ίντο οΓ 
Ιηβ εβηββ βίίΙιβΓ ¥γογ(1 ίβ αββίΐ. Ογ ίηβ \τηο!β ΓοπηβΓ ρβιΐ οΓ α 

8€Π68 18 ΐΙίΓΟναί ίηΐο 8Λ &££Γβ£8ίβ, Ιο 3ΐ18ίίΓ^ Ιηβ 1186 οί ΐπρος ίη Οιβ 
ΙίΐίίβΓ ρβΓί. 

ί/β§ξ. 872 α, «αν βούληση θάνατον τις άλλος ίτίρω' (Ιΐΐ011§η β^ΙΙ&ΙΙ^• 

ΜΓβ Η&νβ 879 °» 0Γ °' α " «*«" άλλοι άλλον τρώση.) 
Οπίίββ 1 09 Ι), το μάλλον άλλοκ προσήκον, τούτο ίτίρονς αυτο'ις κτάσθαι. 
Εηίη}•ρηΐΌ 2 Ι), (Α) ου γαρ *κ*ΐνό γ καταγνώσομαι, ως συ νπρον [γ«'- 

γραψαι], (Β) Ου γαρ ουν. (Α) Άλλα σ« άλλο; ; (Β) Πάνυ γ*. 
ΡηίΙβΟ. 6 1 Λ, ήοονη . . . ίτίρας άλλη . . . άκριβΐστίρα. 
Ροΐίίίβ. 202 β, των μΐν ανθρώπων ίτίρα τις «Γναι, των οί αν θηρίων 
ϊΐλλη τροφή. 

δορο. 2 24 β > το V** • ' • *τ*ρ^ρ» το δ« . . . άλλω προσρητίον [ο»όματϊ\. 
II). 232 ά, (Α) τα . . . πΐρί τ« πάλης και των άλλων τιχνων ... (Β) Και 
πολλών γ* ίτίρων. 

8)*ΐηρ. 1 96 Ο, α γαρ τ« ί\ μη ϊχιι η μη οιλν, οΰτ' αν ίτιρω οοίη οΰτ αν 

άλλον οιοαζιι*. ΗβΓβ ίί ίβ ροββίοΐο ί\\&ϊ Ιηβ Μτοπίβ \ιτου1ί1 ηβνε 
Ιοβί »ρρΓορΓΐ»ίβηο«? \>γ 1)βίη§ ΓβνβΓββά ; 1>60&ιΐ86 & Ιΐιίη£ οβη 
οβ σίγβχχ οιι\γ Ιο οηβ, νΗϋβ ίΐ ο&η υβ Ιβιι^Ηί Ιο βη7 ηιιηιΙκ?Γ. 
ΤΙιοβΡί. 184 β, ά οι ίτίρας ουνάμιως αισθάνιι, άούνατον ίΐναι ί•' άλλι;( 
ταντ* αισθάν*σθαι. 

$ 46. β. άλλο*, < οββίαββ.• 
ΟθΓ^. 473 °» πολιτών και των ιίλλων ^'νων. 

Αροΐ. 36 Ο, χρηματισμού Τί και οικονομίας και στρατηγιων και Οημη- 
γοριων και των άλλο>ν άρχων κα\ ζυνωμοσιων και στασίων. 142 ΌΙΟΕ8Τ ΟΡ ΙΌΙΟΜ8. [§§47,4»• 

§ 47. Ε. 11868 οΓ αυτός. 

α. Αυτό. Τΐιβ ΝβαίβΓ δϊη^ιιΙβΓ οί αυτός 18 υββίΐ ρβουΐίατίγ ΐη 
Αρροβΐίίοη ίο βχρΐ'ββ3 ίηβ ββββηίίαΐ ηαίιΐΓβ ο£ & ίηΐη§, Βοπιβίίπιββ ία 
ίΐιβ ΡΙ&ίοηΐβ βηά βοπιβίίπιββ ίη & ηιοΓβ ροριιΙβΓ ββηββ. 

Ρνβρ. 3^3 & > ονκ α ντό δικαιοσύνην επαινούντα. 8θ 47 2 °• 
Ρη8Β(1θ 6$ ά, φαμεν τι είναι δίκαιον αυτό η ουδέν] 
ΡγοΙε^. 3^0 β, τι ποτ εστίν αυτό η άρετη. 
Ογ&Ι. 411 ά, αυτό η νόησις. 

Ιη ίηβ ηιοΓβ ρορηΙαΓ ββηΒβ, 1)υί ηοί ίη ίηβ Ρΐαίοηίβ, αυτός ΐη Οοη- 
οογΛ, βηά αυτό τοΰτο ίη Αρροβΐίίοη, βτβ ηββά αΐβο. Ε. %. 

Ρΐΐίΐβΐ). 6 2 &, αυτής περ\ δικαιοσύνης. 

β^ηφ. 199 °^ αντο τούτο πατέρα. 

Ρη8β<3ο 93 °> α ^ το τ ** • • • Ψ υ χί ν • 

Τΐιο Γβηι&ίηίη§ ηδββ ο£ αυτός ατβ ηοί βχοΐυβίνβΐρ Ρΐαίοηΐα 

β. αυτός ίη ίηβ 8βη8β οί" $ροηΙβ. 
Τΐιβ ηιοβί ηοίβννΌΓίΙιγ ίηβίαηοββ αΓβ \νΐίη δβιηί-ΙιηρβΓβοη&Ι ΥβΛβ, 
βηά \νί11 οβ £οηη(1 οβίοτν (§ 99)• 

γ. αυτός ίη ίηβ εβηββ οί 8θΙιι$. 
8^ΐηρ. 1 79 & > ούδίΐί ούτω κακός οντινα ουκ &ν αυτός δ "Ερως ενθεον 

ποιησειε προς άρετην. 

II). 187 β, «ν μεν γε αυτί) τί; συστάσα αρμονίας τ€ κα\ ρυθμού ουδέν 
χάλεπόν τα ερωτικά διαγιγνώσκειν. 

II). 198 ά, τάληθη λέγειν . . . , εξ αυτών δε τούτων τα κάλλιστα εκλε- 
γόμενους ως ευπρεπέστατα τιθεναι. 
Αροΐ. 21 ά, σμικρω τιν\ αύτω τούτω σοφώτερος. 

Εηίηγά. 293 ε> (Α) οΰκουν επιστήμων ει; (Β) ΙΙάνυ γε, τούτου γε 
αυτού. 

Ιι⧧. 836 Ο, αυτοϊ γαρ εσμεν. 

Κβρ. 437 β > α ντ ο το διψην . . . επιθυμία. . . αυτού πώματος — ' ίηίΓδί, 

&ββοπ1ΐη£ ίο ίηβ βίηιρίβ ηοίίοη ο£ ίί : ' — \νηβηββ \νβ βββ Ιιον 
ϋββ α ήΌτ¥8 Γγόπι ίηΐβ. 

§ 48. δ. αυτού (ΑάνβΓϋίαΙ) ίη ίηβ ββηββ οί ' οη ίΐιβ βαηιβ βροί 88 

1ΐβΓβίθ£θΓβ.' 

8^Πΐρ. 2 1 6 &, ΐνα μη αυτού καθήμενος παρά τούτω καταγηράσω — ί. β. 

ηοί ' ΗβΓβ' ηοΓ • ίηβΓβ,' οηί ' τοοίβ(1 ίο ίηβ εροί.' 

II). 2 20 β, ξυννοησας γαρ αυτόθι εωθεν τι ε'ιστηκει σκοπών. (ΤΙιΐ' 
ΟπΙβΓ 18 η^'ρβΓΟ&ίίο ΓοΓ ξυννοητας εωθεν τι, αυτόθι ε'ιστηκει σκοπών) 

— ' βίοοά \νίίηοηί ηιονΐη^ ίτοηι ίΐιβ βροί \νηβΓβ ηβ νββ.' §49•] ΡΚΟΝΟΜΙΝΑΕ λΥΟΒϋδ. 143 

8ορ1ΐ. 2 24 (1, αντον καθιδρνμίνος ίν ττολη. 

Οί. ΙΙοηι. II. ϋ. 237ι τόνδε δ* ΐώμεν Αΰτοΰ ε'νι Τροίη γέρα πεσσεμεν, 33 2 > 
"Αλλ* «τ/ί, μίμνίτε κάνης, ϊϋκνημιδ*ς * Αχαιοί, Αυτόν, ίίσόκΐν άστυ μέγα 
Ώριάμοιο ίλωμεν. Τι 110. ϋΐ. 8 1, οί δε πολλοί τών Ικετών διίφθαμαν 
αντον εν τω ίίρ«ρ άλλήλοι/;, νίίί. 28, και ε'ς την Μίλητο* αντοϋ Φί- 
λιηττοκ καθιστάσι. 

§ 49. Γ. ΤΙδβ οί ε'κε'ινος. 

ΙηβΙβηοββ οοοιιγ ίι-βαηβηΐΐ^ ίη ΡΙβίο, ίη \ν!ιΐοΗ ίηβ βΑηιβ οΐ^ββί ίβ 
άββί^ηβίβα 1 δυοοβββίνβΐ^•, ίη ίηβ β&ηιβ ββηίβηοο ογ οοηίί^αουδ ββη- 
Ιβηοββ, 1>7 οίτον ογ ίηβ οοΐίαηβ Ο&βοβ οί αντός, &ο., &ηά ε'κεΊνος. Τΐιίβ 
ιηοΐήΐίί 7 οί 1&η£υ&§6 ββΓνββ 88 8η ίηάβχ οί ίηβ οηνναπί Γηονβηιβηί οί 
ίΐιβ ίΐιου^ΐιί, βηϋ ηβίρβ 8ηά ίηοίίβδ Ιηβ ηβ8ΓβΓ (ογ υβ Ιηβ ΓβαίΙβΓβ) 
Ιο ϋββρ ρ8εβ νίίη ίί. Αβ ηβ^• οΙ»]βοί8 8τβ 0Γοη§ηί ίηίο Ιηβ οβηίΓβ 
οί ίηβ ηβΐά οί οΙ)8βΓν8ΐίοη, Ιηβ οΐ^ββίβ νηίοη νβΓβ ^βί ηοτητ ίυΐΐ ίη 
ί*ΓοηΙ άτορ ΙχΊιίηϋ. 

(Τντο ογ ίΙΐΓββ οί Ιηβ ίο11ο\νίη§ ίηδίαηβββ 8Γβ αυοίβά 1>)' δί&Ηυ&ηηι.) 

Ρηβαο 6θ ά, λέγε τοί•α/ι» αντψ . . . όη ουκ εκΐίνω βονλόμενος . . . άντί- 
τεχνος είναι (ποίησα ταντα. ΗβΓβ ε'κείνω 18 κίβηΐίαιΐ \νίί1ΐ αντω. 

II). 68 β, φοβούμενοι ετίρων ηδονών στΐρηθηναι, κα\ επιθυμούντα (κιί- 
νων, άλλων άπίχονται νπ άλλων κρατούμενοι. ΤΗβ ««ναι 8Γβ 
ί<1βηΐίθ8ΐ1)• ίΐιβ έτεροι. 

Ιο. 73 δ > *ό* τις Τί πρσπρον ή ίδων ή άκουσας . . . , μη μόνον εκείνο γνω, 

άλλα και ΐτιρον ε'ννοηση. 
Ώ). ΙΟΟ 1), ει μοι δίδως τε και ζνγχωρίΐς είναι ταϋτα .... Σκάκι δη τα 

έξης ίκίίνοις. ΟβΟββ' &ηβ^6Γ Η88 ίηΙβΓΥβηβθ, 8ηά 8θβΓ8ίβ8 ΓβίβΓ8 

ίη ('κίίνοις ίο ίηβ 88Π16 ίηίη^δ ντηίβη ηβ Ιιαιΐ 3θβί ε&ΙΙβά ταύτα. 
Ιο. Ιθ6 Ι), άρτιον μ* ν τό περιττον μη γίγνεσθαι ε'πιόντος του αρτίου, 

ωσπερ ώμολόγηται, άπολομίνον δε αντον άντ ίκιίνον άρτιον γεγονεναι. 

Τΐΐβ αΰτοΰ βηά ίκίίνον οοΐη ΓβίβΓ ίάβηΐίεβίΐ^ Ιο τό πιριττόν, αύτοΰ 

οβοοηιίη^ ΐκίίνον 83 άρτιον ίβ 1)Γου^Ηΐ ίυΓνν&Γ(1. 
II». 1 1 1 Ι), τάί δί ώρας αυτοΐς κρασιν ΐχιιν τοιαντην, ώστΐ ('κίίνονς 

άνοσους είναι και χρόνον ζην πολύ π\(ίω των ίνθάδε — \ν!ΐβΓβ αΰτοΐς 

ίήίΐββ ίηίο εκείνους &8 ιηβηίίοη των ε'νθάδε &ρρΓ08βΙιβ8. 
Ογ&(. 43° β > ^**ί<" αντ φί ^" /*<» τυχ>7> εκείνου εικόνα. 
ΧΑβαββ 1 86 Ι), «7 τις ημών . . . εχίΐ . . . ('πιδε'ιξαι τίνες Αθηναίων . . . δι 

ϊκί'ινον ομολογουμένως αγαθοί γεγόνασιν. 
Ροΐίΐίβ. 277 ©» τ «•" στοιχεί** έκαστο* ί* ταις βραχντάταις και ράσταις 

τω* συλλάβω* Ίκανώς διαισθάνονται, και τάληθη φράζαν π*ρι ίκΐ'ινα 

δννατο\ γίγνονται .... ταύτα δε γε ταΰτα ε* άλλαις (\μφιγνοονντ*ς 144 ΌΙΟΕ8Τ ΟΡ ΙϋΙΟΜδ. [§§50—52. 

κ.τ.λ. Τηβ ('κΐΐνα ^ίνββ ηοίίββ ίΐιαί οπγ αίίβηίίοη ίδ ίο 1>β ρΓβ- 

Ββηΐΐ^ ίΐΙΓηοά ίο ταντα ταΟτα (V άλλαυ. 
ΟΓ. Αγ. Είη. IX. ί. 4> ων Ύ"Ρ δ*όμ*νος τυγχάνιι, τούτοις καϊ προσίχΐΐ, 
κάκίίνον γι χάριν ταντα δώσ« — ΤΛτηβΓβ ίκί'ινου 18 \(1βηίίβ&1 ίη ΓβίβΓ- 
βηββ \νίί1ι ίηβ ρΓβοβάίη** τούτοις, — &η(1 ιηοΓβ ο&ρποίοηβΐ^, Χ. ίχ. 

1 6, ί'πΐ το καθόλου βαδιστίον (ΐναι δόξΐκν αν, κάκΐΐνο γνωριστίον ώς 
(νδίχίται, (Ίρηται γαρ ότι π(ρ\ τούθ" α'ι έπιστημαι — \?ηβΓβ ΠΓδί (κύνο 
αηά ίΐιεη τούτο ΓβίβΓ ίο το καθόλου. 

§ 50. Ο. ϋβββ ο£ τις (ίηόίβηηίΐβ). 

Ιη ίηβ ββηββ ο£ * α ρβΓίίβηΙ&Γ ίηίβ ογ ίη&ί,' τις ίδ πνκΐβ ίο οοηίΓΐ- 
ουίβ ίο £ΐνβ Ιίνβΐίηβδδ βηά ν&ηβί^ ίο ίηβ 1αη£ΐια£β. Τηηβ 

α. Ιη ϋΙηβίΓαίίοηβ τις £ΐνβ8 ίηβ Γογοθ οι ' ίοΓ ίηεί&ηοθ,' ογ Γ&ίΙιβΓ 
ίηβ ΓγοποΗ • ρβτ βχβΗίρΙβ.' 

δ^τηρ. 199 ^> " [ίρωί] μητρός τίνος ή πατρός ^στ^ 
Ρ1)86ΐ1θ 66 Ο, αν τινΐς νόσοι προσπίσωσιν. 
ΡΗ(1γ. 230 (1, θαλλόν ή τίνα καρπον προσ('ιοντ(ς. 
Ηίρ. Μ&. 292 &, δΐσπότης τις σου ό άνθρωπος ίστΊ; 

§51. β. Ογ ίί (ΐΓαντβ ίΐιβ αίίβηίίοη ο,ντΒ,γ ϊγοτλ ίΐιβ ρ&ΓίίβυΙυΓ 
ϊΠυβίΓ&ίίοη §ίνβη ίο ίηβ Ιπηά οΓ ηοίίοη ίηίβη(1β(1 υγ ίί, — ίΐιηβ 
8οίίβηίιΐ£ ίηβ βίΓββί οί ΐί. 

ΡΙκΙγ. 201 Ο, ίί μη ΤοργΊαν Νέστορα τίνα κατασκ(υάζ(ΐς, ή τίνα θρασύ- 

μαχόν τ( κα\ Θεόδωροι/ Όδνσσ«α. 
Ρΐΐΐΐβΐ). 1 6 0, δια τίνος ΤΙρομηθίως. 

ΟΓ. ./Έβοη. Α^Εηΐ. 55> ύπατος δ' αΐων ή τις Απόλλων η Πάν κ.τ.λ. 
Αγ. Κ&η. 9 Ι2 > Αχιλλέα τιν η Ήιόβην κ.τ.λ. 

§ 52. γ. Ιη βηηηιβΓ&ίίοηΒ ίί 1ΐ88 ίηβ ΓοΓββ οί ' ίηίβ ογ ίηαί :' Ιπιί, 
Βρββί&ΙΙγ, ηάΜβό! (βαρηοίοηδΐ^, &β οηβ ππ^ΐιί βα^) ίο οηβ ηιοπιοβΓ οί 
ίηβ βηηηιβΓ&ίίοη, ίί ββΓνββ ίηβ ρυτ-ροεβ οί βΓβαίίη^ ναπβί}', \τηίβη ίη 
βηηηιβΓ&ίίοηβ ΡΙ&ίο βρββί&ΙΙγ &ββοί8 Γογ ίΗβ ρηι-ροδβ οΓ Ιίββρίη^ ίηβ 
αίίβηίίοη αΐβιΐ. 

8}Τηρ. 203 α, ό . . . π(ρ\ τίχνας η χίΐρονργίας τινας ϊσοφος] βάναυσος. 
ΡΗίβα!θ 65 β, μήτ* ακοή μητι οψις μητ( άλγηδων μηδί τις ήδονη. [8θ 

ΗβΓΜ&ηη Γγοπι Οχοη.] 

Αροΐ. 27 ά, <1 οί δαίμονςς θ(ων παΐδίί «σι νόθοι τινίς η (κ νυμφών η 
ίκ τίνων άλλων. 

Ρ1ι(1γ. 235 °> % 7Γου Σαπφούς . . . . η Ανακρέοντος . . , , ή κάϊ συγγρα- 
φέων τίνων. 

Ροΐΐίίβ. 305 Ο, μηθ υπό τίνων δώρων μη& ύπο φόβων μητ( οίκτων μη& 
υπό τίνος άλλης ΐχθρας μηΰί φιλίας. §§53— 55•] ΡΚΟΝΟΜΙΝΑ^ \νθΚΌ3. 145 

§ 53. Η. ϋβββ οΐ ΤΜοντος. 

α, ΟοηνβΓβαΐίοη&ΙΙγ, £ογ ' εαοΐι ίυΐιΐηι Ιΐιίιιΐίίυβ οί,' — 1>αΙ Ιιβνβ 
ηοΐ γβΐ βχρί&ίικχΐ 

8)Τ1ΐρ. 2 ΙΟ (1, ΐπιστημην μίαν τοιαντην, η «στ» καλοί) τοιοϊ&€ . . . ος γαρ 
α» . • • παιοαγωγηθή, . . . κατόψίταί τ» θανμαστον την φύσιν καλόν κ.τλ• 

— ί1ΐ6 εχρίαηαΐϊοη οΓ τοιαντην 1>€§ϊηηΐη§ ίιηιηθάί&ΐβΐ^ &ΛβΓ ϋ, 

ΛνίίΙι ή «στ*. 
Ρΐΐδβάο 73 °» • • * ^ ταν *^^"τημη παραγίγνηται τρόπω τοιοντω, ανάμνησιν 
«ινα». λί'γα» ό« τίνα τρόπον ; τόνόν [βΟ 3ί»111>. &Η<1 Ηεπη.] ίάν τις 
κ.τ.λ. ΤΗβ τοιοντω 6ΧρΓ68868 1&8.1 ΐί 18 811θ1ΐ Ε8 Ιΐΐβ βρββΒΙβΓ 1ΐ88 

ίη 1ιΪ3 ταίηϋ. ; Ιιϊξ βχρί&η&ΐίοη οί ΐΐ Ιο οΐΙιεΓβ ίο11ο\ν3 &ϊ \ίγω 67. 

§ 54. β. Αβ α πΐ6Γ6 8υΙ»8ΐϋαίβ ογ δ^πι^οΐ ίο γ α ρ&τϋευΐ&τ νυοτΛ 
ρΓβο«1ίιι§, Ιο ανοί<1 Γβρβίίΐίοη οί ίΐιβ Β&ηιβ Βοαηά. 

ΡΙΐκόΌ 67 β, «μ ούτω μ*ν καθαροί άπαΧλαττόμίνοι .... μττα. τοιούτων 

ίσόμιθα — ί. 6. μττα καθαρών. 
Π). 8θ Ο, «'άν μίν τις χαριίντως ΐχων το σώμα τίΧίντηστ) κα\ «ν τοιαύτη] 

ώρα — ΐτΙΐβΓβ τοιαύτη βίιηρΙχ ΠΙβ&Ιΐβ χαριίσοη]. 
Π), θ, η ψνχη άρα, το α€ΐ&ίς, τό (Ις τοιούτον τόπον !τ(ρον οίχόμίνον— 

¥Γι1βΓβ τοιούτον ϊτιρον Π16&Ι18 άιιοη. 
ΓΙ). 84 8, το αληθίς κα« τό θί'ιον και το ά&όζαστον θίωμίνη . . . οίίτα». . . , 

ίπιιοαν τίΧΐντηστ), «V το ζνγγτν*ς κα\ ΐίς το το»οντον άφικομίνη 

απηλλάχθαι — «τΙΐβΓβ τό τοιούτον Βίωκίβ ίθΓ τό άληθίς και τό θίΐον 

και τό άδόξαστον. 
Το. 79 °» θάνατοι και ταράττίτα» κ.τ.λ. άτ« τοιούτων ίφαπτομίνη 

ΜΓιΙβΓβ τοιούτων 18 & 81ΐΙ*3ΐίΙΐιΐ€ ίθΓ πλανωμίνων και ταραττομίνων. 

δ^ΐηρ. 2θ8 ά, ύπίρ άρττης άθανάτον κα\ τοιαύτης ο^όζης. 

Τί££ίξ• 7 2 3 ^» °^* Ύ°Ρ φ*!* * * παντός &*1 τό τοιούτον δράν — νΙΐβΓβ 
άσματος 18 8θΙυ&11)' §0νβΠ16<1 \>γ τό τοιοντο δράν, 1>€0811Ββ ΐΜβ 18 

ΙΗ« βιώβϋΐιιΐβ Γογ προτιθίναι προοίμιον ΐη ίΐιβ ίοΓβςοίηο; εβηίβηοβ : 
ο£ β^πιρ. 2 ίο ο, ςαοΐβά αοονβ (§ 17)• 

§ 55. ΤΙΐιΒ Ιάίοπι βχίβηάβ ίο οΟιθγ Ιάηάτβά Ρτοηοαηβ. 
Κβρ. 507 Ρ, ιτολλά καλό κα\ πολλά αγαθά κα\ «κάστα οΰτ»ί — \?1ΐβΓβ 

όντως ρ6Γ80η&1β8 πολλά. 
1«β8• 853 ^» •Όμο&τ**» τάντα όπόσα ννν μίλλομβν τούτο δρα»" — νΙΐβΓβ 
τούτο ίρ9* ΓβρΓβββηΙβ «V ίίκασταί άγ«ιν ογ ίΐιβ Ηΐίβ, ίηιρίίβά ίΓοηι 
ην ό«ί \αμβάν*ιν αύτο τιμωρίαν κα\ τίνων ποτ* δικαστών τνγχάνίΐν 
ρΓβΟίίΙίη^. 

Ι 146 ΡΙ0Ε8Τ ΟΓ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 5 6 > 57- 

Οί. ΙΤ<1ί. ϋί. 82, ανδρός γάρ ίν6ς τοΰ αρίστου ουδέν αμίΐνον αν φανΐίη' 
γνώμη γάρ τοιαύτη χρίώμίνος — 1.6. αρίστη. Αγ. Εΐΐ). Ι. Χ. II, 

νπάρζΐΐ δη το ζητούμινον τω (υδαίμονι κα\ Ζσται διά βίου τοιούτος 

ί. 6. (υδαίμων, &Π(1 VIII. IV. Ι, ομοίως δί κα\ η διά το χρησιμον' 
κα\ γαρ τοιούτοι άλληλοις οΐ αγαθοί — ί. β. χρήσιμοι. Α(Μ IX. νϋ. 6, 
ήδιστον δί το κατά την ίνίργΐίαν, και φιλητόν ομοίως. ΤΙΐϋΟ. ϊί. 49> 
κα\ πολλο» τοΰτο κα\ έδρασαν ιίς φρέατα — 1. β. έρριψαν σφάς αυτούς, 
8Π<1 IV. 64, κα\ τους άλλους δικαιώ ταντό μοι ποιησαι, ΰφ' υμών 
αυτών κα\ μη ΰπό τών πολεμίων τοΰτο παθίίν — 1. β. ησσασθαι. Αγ. 
Ι'.ΐΐι. IV. ί. II, φιλοΰνται δί οί έλΐυθέριοι' ωφέλιμοι γάρ, τοΰτο δ' 
(V τη δόσίί — λνηβΓβ τοΰτο δίϋΐκΐ.•* £θΓ ωφέλιμοι ίίσι, V. VI. 5, διο 
ουκ ίώμίν άρχιιν ανθρωπον, ότι έαυτω τοΰτο ποιεί [80. αρχΐϊ\, 
VIII. χίϋ. 7> V δ' ηθική ουκ ί'πι ρητυϊς, αλλ' ώί φίλω δωρύται, η 
ότιδηποτΐ ίίλλο. 

§ 56. ΙϋΙΟΜ8 ΟΓ νΕΕΒ8. 

Α. Μοοά. 

α. Ιηόϋο&ίίνβ Οοπείπιοϋοηδ. 

α. Τηβ πιβαηίη§ &88ί§ηβ<1 ίο Ιηαϋο&ίίνβ Ιπιρβι-ίβοίδ, ΑογϊβΙρ, ογ 
ΡΙιιρθΓίβοΐΒ, Λνϋΐα ίί, άβρβηιΙίη£ οη α βίηιίΙ&Γ ΑροιΙοδίδ ννίίΐι αν, ΙιυΚΙδ 
εα,ιι&ΙΙγ (ι) \νηβη ίηβγ (Ιβρβηά οη α βΐιηρίβ Ιιιπηίίίνβ. 

Οΐ*ΐίθ $2 0, *£ΐ ν σοί Φ υ >»7ϊ τιμησασθαι, (ί έβοΰλου. 

II). 44 Κ ΟΜ >ί τ' ων σι σώζΐΐν ίί ήθΐλον άναλίσκΐΐν χρήματα, άμ(- 

λησαι. 
Ρθ8ίΐΙθ Ιθ8 (3, ίί κα\ ηπιστάμην, 6 βίος μοι δοκίί . . . ουκ έξαρκΐίν. 
8ορη. 246 ά, [δοκίϊ δίΐν] μάλιστα μέν, ίί πη δυνατόν ην, έργω βίλτίους 

ποκίν. 
Ιί6££. 79° °» ο•* 6 *" [| υ ΜΦ'Ρ ί1 ]' ε ' δυνατόν ην, οίον άίΐ πλέοντος. 

§ 57. (2) Ιη οΙαιίΒββ οοηηβοίβά βγ α Β,εΐαίίνβ ΑάνβΓΟ ογ Ργοποιιιι 
τνίίη &η Ιηάίο&ίίνβ οί τιιιίιιΐβΐΐοά ραβί οοηίϊη^εηογ. — Πιβ ρήη- 
οίρΐβ οί 8β<]Η6ηοβ ΗβΓβ ΠΙιΐδίΓαίβά Ιιαβ ηοί ΐιεβη οβββΓνεοΙ βχοβρί 
ίη ίΐιο ο&8β οί Ιη(Ιίο&Ιίνβ8 ίο11ολνίη§ Κ,βΐ&ίϊνβ ΑάνβΓΟβ: \ν1ιβΓβα8 
(οεβίάβδ ίηβ οΙηβΓ οιιίΐγϊη^ ίηδίαηοββ \ν1ιίοη οοηιβ οβίοΓβ ιιβ ΙιβΓβ) ίηβ 
ρπηοϊρΐβ &ρρ1ΐββ βηιι&ΙΙγ ίο ίΐιβ Ορίαίίνβ (βββ οοΐονν, § 72). 

Εηίηγίΐ. 304 β> αξιόν γ ην άκοΰσαι κ.τ.λ., Ινα ήκουσας κ.τ.λ. 

Οπίο 44 °-> '* Υ α Ρ ωφίλοι/ . . . οιοί Τί (ΐναι κ.τ.λ., ΐνα οίοι Τί ήσαν κ.τ.λ. 

ΤηΟΗ-'ί. ΙΟΙ 0, τΐθαΰμακα ότι ουκ (Ιπιν κ.τ.λ., ΐνα μ(γαλοπρ(πώς .... 
ήρζατο κ.τ.λ. 

Κβρ. 37^ β » ψΗ•ν ν \_ αν \ δ*" ίΡ .... δι* απορρήτων άκοίιην κ.τ.λ., όπως ότι 
(λαχίστοις συνίβη άκοΰσαι. §§ 58, 59•] ΥΕΚΒ8. 147 

ΟθΓ£. 5°6 Ι), ή&ως αν Καλλικλ€ΐ τοντφ Ζτι δάΧ^γόμην, (ως αιτώ .... 

άπί&ωκα κ.τ.λ. 
(.Ίιαπη. 17 Ι β, τοΰτο ο* ήν αν, ον άηστημην *ιχον — 'ίηίβ 170θ1(1 ηβνβ 

οββη ίΐωί οΓ ντίιίοΐι ΐΗβγ ηβά 1εηο\ν1β<1§β.' 
Ιη Ιΐιβ ηοχΐ ΐηβΐ&ηοβ ίνα ηβ&ΐΐβ & εβοοικί βΐ&αββ ίη & (Πί&ΓβηΙ 
ιηβ8ηίη§. 

Μι ΠΟ 89 Ι), ους . . . αν ίφνΧάττομίν, "να μηδάς αντονς &ιίφθ*ιρ*ν, άλλ' 
ϊπιώη άφικοιντο *ίς την ηΚικ'ιαν χρήσιμοι γίγνοιντο. 

Ιη ίΐιβ ηβχί, όπως 1ο§β8 ίΐβ ρονβΓ ονβΓ Ιηβ βββοηά ο£ 1\το βΐ&ηββδ, 
ηπΊ Ιηβ ηιβΛηΐη^ ίβ εηρρίίβά Ο)• όν. 

1*88• 959 °> ( ωντι «όίί βυηθί'ιν, όπως ο τι δικαιότατος ων και οσιότατος 
*ζη τί ζων καί τ*\€ντησας ατιμώρητος αν ϊγίγνττο. 

ΙηβΙβηβεβ ηββά ηοί 1)β ιηηΐΐίρΐίβό! : 88 βη ϋΐα^ίπιίίοη, \?β Μ&7 
ηυΐίοβ ίη βοηβίαβίοη Ιηβ νίι-ίιιβίΐ^ 1>ηί ηοί ίοπη&Η^ ΐίίβηΐίοβΐ οοη- 
Βίπίβίίοη ίη δορη. ΕΙ. Ι022, Εΐΰ" ώφ(\α κ.τ.λ. πάντα -γαρ κατίιργάσω — 
ϊτηβΓβ οοηββαηβηΐΐ)• *τβ ηββ<1 ηοί εηρροεβ βη βΐΐίρεβ οί αν. Τηβ υβ&§θ 
Ιχί^ίηβ ττίίη ΗοωβΓ: βί. Β. νί. 348, Ένθα μ* κνμ' άπήρσ*. 

§ 58. β. ΓαίυΓβ Ιηιΐίοδίίνβ νίίη 3ν. 

Κορ. 6 15 (1, ούχ ήκίΐ, ονο^ αν ήξ*ι δίΰρο. 

Αροΐ. 29 Ο, ήδη αν . . . ίπιτηδ*ΰονπς διαφθαρήσονται. 

8}Γΐηρ. 222 8, ι&ων αν τις . . . €νρησ*ι. 

Έ.\ιί\\)ά. 287 θ, κάΊ νυν ονο* ία» ότιονν αποκριν*ϊ', 

Ρ1)<1γ. 227 "» °"* αν °" ΐ1 V* κα ' ασχολίας νπίρηρον πράγμα ποιησ*σθαι * 

Τηβ ΓαίιΐΓβ βχββρίίοη&Η^ Γβίαίηβ Ιΐιίβ αν ίη ΟγηΙϊο Οϋΐίφΐβ» 
Ι^β£&. 7 1 9 β » τον α ^ τον & ν ίπαινίσοι. 
Οί. Ιϋδβαβ ϊ. 3 2 > προσηπιΐΚησίν ότι οηλώσοι ποτ όν. 

§ 59. Ι). Οοη|αηβΙίνβ Ροίβηΐί&Ι ΟοηβΙπιοΙίοηβ. 
Τηβ Οοη)ηηβ1ίνβ ΡοΙβηίί&Ι η&β 8ΐ« τ 8)•8 & άβΐίίκταΐίνβ ηιβ&ηίηχ, 
ΜτΗίοΗ ΙιοΜτβνβΓ &<1ιηίΐ8 οί ΓαΓίΙιβΓ (ΙΐβίίηβΙίοηβ, αββοπίίηβ Ιο ν&τίοηβ 
Ιπηιΐβ οί 8βη(βηββ8. 

α. Ιη πι&ΙΙβΓβ οί 808ΐΓ8βί ορίηίοη, Ίί ίβ 5 ΡπβητηρΙϊνβ. 

Ιη ηιβΙΙοΓβ ίη ντηίβη ίηβ νήΐΐ ίβ βοηββπιβά, ϋ ίβ 
β. Ό(1ϋ>€ταΙ\τχ (ίη 8 ηιοΓβ βρββίβΐ ββηββ) «τηβη 11>β ββηίβηββ ίβ 
ίΐιίβιτοββίίνβ : 

γ. ΙΙοτΙαίοτη/ ογ άίΚοΎίαΙοττ/, \νηβη Ιηβ ββηίβηββ ίβ ηοί ίηΙβΓ- 
Γοριϋνβ. 

Οηΐ^τ Ιηβ βτβΐ οί Ιηβββ ηβ&άβ ΓβςηίΓββ ίΐΐαβίπιϋοη 1>γ βχ&πιρίββ ηβΓβ. 

' ΤηΙβ ομ ίβ οοη£η«<1 ίο ηβριίΐτβ 
ί 2 148 ΌΙ0Ε8Τ ΟΡ ΙΏΙΟΜ8. [§§ 6ο— 6%. 

α. ΡΓΟβαιηρίίνβ υββ. 

\νϋΗ μη. 

ΟθΓ£. 4^2 β, μη άγροικότΐρον ?) το αληθίς ΐϊπί'ιν. 
Ριβρ. 603 Ο, μη Τί άλλο ί/ παρά ταύτα ] 
δ^Πίρ. 194 °> άλλα μη ουχ ούτοι ημ(1ς ωμΐν. 

Αροΐ. 39 & > Μ ον το ^ τ * Ό χάλίπόν. 

ΤΙιθ Ιικϋοαίίνβ ϊβ &1βο υββιΐ \νϋη μη &ηά μη ου ύνΛΪΙαήγ : β. £. 
ΈαίΙιγά. 298 ο, μη ον λίνον λίνω σννάπτας; &ηά (μοί ίηίβιτο^αΐίνβΐγ) 
Τ*ΤΟΪ&£. 3 1 2 &, «λλ' Άρα μη οίχ νπο\αμβάν(ΐς — ' ΟΙΐί; ρβΓηαρβ, Ιΐΐβη, ^011 

(Ιο ηοί βυρροδβ.' 

\νίί1ΐ όπως μη. 

Οΐ*&ί. 43° ^» όπως μη (ν το'ις ζωγραφημασιν τ) τοΰτο ) .... «π» δ« τοις 

ονόμασ'ιν ον. 
Τΐΐβ Ιη(1ΐθδίίνβ 18 αΙβΟ Ιΐββά \νίΐΗ όττωί μη. 
Μβηο 77 & } όπως μη ονχ οΐός τ Ζσομαι. 
ΡΗδδάο 7 7 0> (νίστηκΐν ο ννν δή Κίβης ίλίγί . . . . , όπως μη ... . δια- 

σκΐδάνννται η ψυχή. 

§ 60. Υ^ίΐη ον μη. 

Ρ&88ΐιι§ ο^ ίηβ οοιηιηοη ιιββ (ΑοπβΙ), \νβ Ιιανβ ίΐιο Ρι-βδβηί Λνϋη 

ον μη ίη 

Κβρ. 34 ϊ β » ον Μ °*° 5 τ ' # Γ • 

ΡΗίΙβΙ). 48 (1, ον μη δνρατύς ω. 

Οί. 1836118 νίϋ. 24- ρ. 7 1 » 0υ Μ9 «σι'ι/?. [8ο Ββ1ί1ίβΐ''8 βάϊβοη: ίΐιβ 

ΖϋΓΪοΙΐ β(ΙΐίθΓ8 §ίνβ ίϊσίΐ ίίί ίΐΌΠΙ ΒβΙίΙίβΓ'Β οοπ^βοίυΓβ.] Χβη. 

0)Τθρ. VIII. ί. 5, ου μη δννηται. 8ορη. Ο. Ο. 1024 (801116 Μ88.) 

ου μη ποτ* . . . (πΐύχωνται. 
Τηβ Γο11ο\νίιΐ£ ϊβ οηΐ^ α ν&π&ίίοη οί Ιηβ υββ \νϋη ον μη, πο\\ον 
δίί Βίβηάίιι^ &8 α ιηβΓβ ΑάνβΓΪ) £ογ οί. 

ζχΟΤξξ. 517 *> 7Γθλλοί γ( δ*ί μήποτί τις τοιαντα (ργάσηται. 

§ 61. ο. Οοι^αηοϋνβ δα^αηοίίνβ Οοηδίηιοίίοηβ. 
Τΐιβ £ο11θΜτίη§ αίοηβ ηββά οβ ηιβηΐ ί< >ι ιηΐ. 

α. ΑίυβΓ σκοπΐϊν, δράν, &ηά Ιΐιβ Ιΐΐιβ, \νί11ι μη. (Τΐιίβ 18 08 ίί, 
νβΓβ Ιηβ Οπιίίο Οοΐΐηιια ο£ ο. α.) 
ΡΙιό^Γ. 2 6θ &, σκοπύν μη τι Χίγωσι. 
ΟόΓ£, ~, Ι 2 ιΐ, ορα μη άλλο τ» τό γνναΐον κα\ το αγαθόν η. 

§ 62. Τΐιΐβ υββ ϊβ ΓΓο^υβηί ίη ίΐιβ Ιηάίο&ϋνβ : β.§. 

ΙιΛ. Ι 7 9 Ο» όρώμιν μη Νικία; οΐΐταί τι λίγίΐν. §§ 6 3—*5•] νΕΚΒ8. 149 

8ορΗ. 235 δ ι δκττάζομιν ϊτι μή τνγχάνίΐ κ.τ.λ. 
Ι 2 1 6 0, σκ(ψώμ(θα μη . . . λανΰάνίΐ κ.τ.λ. 
Ιο. 2 1 8 ΐΐ, φοβούμαι . . . μη . . . ίντίτνχήκαμιν. 
ΡΉκάο 84 6, φο$*Ισθ* μη δυσβολώτίρον . . . διάκαμηι. 

§ 63. β. Α&6Γ πριν, «τίΐΐιοηΐ άν, ίη ηο^αΐίνβ εβηίβηοββ. 
ΡιΗΜΟ 6 2 0, μή πρότ*ρον αύτον άποκτιννίναι &*ιν, πρίν ανάγκην τίνα 

6 θίό{ ίπιπίμψ Π . [8ο &11 ίΐιβ Μ88.] 
ΤΙΐΟβεΙ. 169 1), τον -γαρ προσιλθόντα ουκ άνίης πρ\ν άναγκάστ]! .... 

προσπαλάϊσαι. [8θ &11 ΐΗβ Μ88.] 
1>β££. 873 **> ου &* €κπ\υτον ίθίλίΐν γίγνισθαι το μιανθίν πριν φόνον 

φόνχύ όμοίω ομοιον η δράσασα ψνχη τ'ιστ). 

§64. γ. ΑΓίβΓ σκοπάν, όράν, &ηά ίηβ Ι&β \νίί1ΐ ίάν. 
Οτΐΐο 48 β, άρα της σκίγ(ως την αρχήν, ίάν σοι 'ικανώς Χίγηται. 
Ρ1ΐ3Β<Ιθ ΙΟΟ 0, σκσπη &ή τά ίξής ίκιίνοις, ιόν σοι ξννδοκ^ ωσπΐρ ίμοι. 
ΟθΓ§. 5 ΙΟ Ι), σκόττα &η κάί τόδ« ίάν σοι ϋοκώ *ν λίγίΐν. 
ΟΗβΠΤΙ. 167 1>ι σκίψαι ίάν τι ιπρ\ αυτών ίίπορώτιρος φανης ίμον. 
(_'Γ. ΓιΥβίαβ XV. 5• Ρ• Μ4» σκίψασθί ίάν ικανον γίνηται τίκμήριον. 
Αηΐΐοο. ί. 37• Ρ• ^, άναμιμνήσκίσθαι ίάν αληθή λί'γω. Αη<1 ρη- 

ηιαπίν ΗοιηεΓ («Ιεΐί, Ογ. Οτ. § 877)» Π• χν • 3 2 >*°ΦΡ α **3» ?" τοί 

"ννΐιβί ίβ ^τοιΊη ηοΐίοίηρ; ηροη Ιηίβ υ?β£β ίβ, Ιη&Ι ίάν £ίνββ α <1ίί- 
ίβΓβηΙ βηβίΐβ ο£ ιηββηΐη^ Γγομ ίηβ ηιοΓβ ηβαβί *1. ΤΙιβ φίεβίίοη 
βυ1)ΐηί11θί1 ίβ Γβρι•οββηΙε<1 ον Η ββ & ρβΓίβοΙΙν ορβη οηβ ; νΙιοΓβββ «ί 
νουΐιΐ ηίηΐ Ιηβ βρο&ΐίοι-'β ίοΓβ^οηβ βοηοΐαβίοη, βηιΐ §ίνβ & οβΓΐίΐίη 
βρρβ&τ&ηοβ οί ροβίΐίνβηβββ. 'Εάν ίβ Ιηει-βίοΓβ οΐιοββη Γογ ίΐιβ ωΐνο 
οΓ βχρΓβββίη^ ηιοΓβ ρβΗββί βοηΓίββν, ίη βοηΐβχίβ βηοΐι ββ Ιηοββ ^βΐ 
£Ϊνοη, νίικίι π•1αίβ Ιο Ιηο οοικίικ-ΐ οΓ Ιηβ ιΙίιι1< >^η»\ 

§ 65. ί. "ΚΊίη ογ 5ν. 

Τηβ ιΙίΩβΓβηΙ βη&<1οβ οί πιββηίη»; ρΓβΡοηΙεά ον ί>ς ντ'ιύι Λβ Ιηόϋοβ,- 
ίίνβ Λΐιά ογ αν μγϊΙΗ ΐΗβ Οοη]αηοίϊνβ ΕΓβ ρ&Γ&ΙΙβΙ μγϊΙΗ ίΗοββ ^υΒί 
ροίηΐβίΐ οαί ίη Ιΐιο οβββ ο£ *2 αη<1 ίάν αίΊεΓ σκοπ*ιν. ΤΗβ ιηβαιιίη£ 
οΓ ος &ν οε&Γβ ιιροη & (ΙοαοίΓαΙ Γβικίίη^ ίη ΡΙικιΙο 96 β, ρΓε&βηίΙν Ιο 
οβ ιιιι-ΐίϋυικ «Ι. 

Τ»γ. 2 1 7 ε» °*°" &ν $ τά παρόν, τοιαύτα ίστί — «τΗβΓβ οίον Αν β Ιβανοβ 
ίΐ «ιυΐίβ ηη(ΐ€ίθΓπιίηο<1 οΓ ντη&Ι Ιήηά τό παράν ίβ. 

Ρ1ΐ{Ρ<1θ 98 β, *μο\ βίλτιον ίίοοκται ίνθάί* καθήσθαι, κα\ οΊκαιότιρον 
παραμένοντα νπίχ*ιν την οΊκην ήν αν κ*\*ίσωσι. ΗβΓβ ίί ίβ ηοΐ 
Ιη&ί ην αν «λίΰσωσ• ηαβ βην ΓυΙαΓο Γοίχβ, Γογ Ιηο ρΰη&Ην !»•»« Ι 150 υΐΟΕδΤ ΟΕ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 66, 6η. 

1)βοη α\ν&π1θ(1: ουί ίί £ΐνβ8 ίΗβ ιηβ&ηίη§ 'ίΐι&ί ΐί ίδ η§1ιί Ιο 
ΒίΆγ Άτ\ά &οίό!β ίΐιβ ρεηαΐί^, >ν1ι»ΙθνβΓ ίί 1>8, ^Ηϊοΐι ίΐχβγ Ιι&νβ 

Ρ1ΐίΡ<1θ 96 Β, αν τί σοι χρησιμον φαίνηται ων αν λίγω, προς την πίΐθώ 
π*ρ\ ων αν λίγης χρησα (1&1ίίιΐ£ Γογ £Γ&ηίεό! ΙιβΓβ 6 Ιΐιβ Γεαάΐη£ ων 
αν λίγη:) — ' ^οα οαη αρρΐ^ ίί ίο Β&ίίθί^ίη^ ^οιίΓδβΙΓ \νίί1ι Γεβρεοί 
Ιο )όιιγ οΙ)]εοίίοη8, ννΙι&ίβνβΓ ίΗβ^ βε.' Ιί ίβ ίπιβ ίΐααί ίΗβ 
ο^βοΐίοηβ 1ι&(1 ρΓβοβ(1βό! ; ουί ΟΛά οηΐγ πιαίίεβ ίΗβ ίηβίαηοβ 
ρ&Γ&ΠοΙ ίο ϋιβ 1&3ί : αηιΐ ΛνΗ&ί ων αν ίηίίπιβίβδ ίε, ίΗαί δοοΓαίεβ 
άοεβ ηοί Λνΐεΐι Ιο "Βίικί Οβυββ ίο ίΐιβ ρΓβοίββ β&8β Ιιβ Η&δ ΒίαΙβά. 

Αθ ]υ3ί ΗβΓοΓβ Ιΐθ Ιΐ&ά βαίο! έξ(πίτηδις πολλάκις αναλαμβάνω, Ίνα 
μη τι διαφυγή ημάς, (ΐ τί τί βονλΐΐ προσθης η άφίλης, — ίο \ν1ΐΐθΗ 
Οββββ 1ΐα<1 ^Ιΐβπίεΐΐΐ^ Γβρίίεά αλλ' ουδέν ίγωγΐ ίν τω παρόντι οΰτ 
άφίλί'ιν ούτι προσθΐϊναι δίομαι, — Ιιβ ΠΟ\ν, 1>)τ £Ϊνίη§ & Ο 67161 "^ ^ υΓη 

ίο ίΗβ βεηίβηοβ, Ιβ&νεβ α Ιοορίιοΐβ ορεη ίοΓ Γαίατβ φΐαΐϊήο&ίίοη. 

§ 66. θ. Ορί&ίίνβ Ροίβηίϊαΐ Οοηβίηιείίοηδ. 

α. \νίί1ιοαί αν, βχρΓ688Ϊη§ δίπιρίβ ροβδΐοϋίί^. 
Ιι6§§. 777 °» ττροί α τις άπαντα βλίψας διαπορησΐΐΐ. 
ΈιΜΪ\ΐγά. 298 β, (Α) Ουκοΰν τον σαυτοϋ πατέρα τύπτιις ', (Β) Πολύ 

μίντοι δικαιότ€ρον τον ύμίτίρον πατέρα τυπτοιμι. 
ΟθΓ£. 49 2 °> τι Τ Ώ άληθΐία αίσχιον κα\ κάκιον (ϊη ', 
Έ\\3ίάθ 88 Ο, μη ουδΐνος άξιοι (ΐμ^ν κριταί, η κα\ τα πράγματα αυτά 

άπιστα η — \ν1ιβΓβ ίΗβ Ορί&ίίνβ, &8 <1Ϊ8ίίιι§ιιί8ΐΐ6(1 ίτοιη ί,Ηβ Οοη- 
;)ιιηείίν6, άβηοίββ & ίΓ&ηβίίοΓ^ &8 ορροβεΛ ίο ει ρεηααηεηί 
βοηίίη^βηο^. 

§ 67. β. Τνίίΐιοιιί αν, ίΗίβ 1)βίη» υηάβΓΒίοοά ίτοπι & ρΓβοβα1ίη§ 
οοοπίϊη&ίβ βεηίεηοβ. 

Κβρ. 3^0 Η, ουδίίί Αι; γένοιτο, ως δόξικν, ούτως αδαμάντινος. 0£. 

ΤΗυογά. VI. 89, δημοκρατίαν .... ουδίνος &ν χίΊρον [γιγνώσκοιμι], 

οσω και λοιδορησαιμι. 
8^ΐηρ. 196 0, κρατοΐντ' άν ΰπο Έρωτος, ό δ« κρατο'ι. 
ΡΙΐΒΒίΙο 99 & > *' • • • λίγοι, . . . αληθή άν λέγοι' ώς μίντοι . . . ποιώ, . . . 

ίτολλ^ κα\ μακρά ραθυμία (Ίη του λογού. [8θ Οχοη. &Ι1(1 ίΙΐΓβθ 

οίΙιβΓ Μ88.] 

(Ή;ιπυ. 174 β, (Α) . . . ώφίλο'ι αν ημάς. (Β) Η και ΰγια'ινΐΐν ποιο'ι', 

• II ίβ Λβ Γβ&<Ηηβ οί Οχοη. »η<1 Ιο οβ ρΓβΓβιτβά. 8ο Ηβπηαηη ιιηα 
οηβ οΛβΓ 8<Μ>α Μ8. Βυί ρβΓη»ρβ Λβ Ζατΐοο αϋΐοη. 
Ιΐι»; οΙΙιογ Γε,αιίϊη^ — αν Κίγιιι — ου^ηί $§ 68—70.] νΕΚΒδ. 151 

Κορ. 3^2 ά, (Α) πότ*ρον δια τ6 μη (ίδίναι τα παΚαώ άφομοιων αν 
ψίΰδυιτο ; (Β) . . . (Α) 'Αλλά δ*διως τους ίχθμονς ψίύδοιτο ; 

§ 68. γ. \νϋΗ &ν ίη εΐαηβεβ νηβΓβ Ιΐιβ αν βιΐηβι-ββ οίοββΐ^ Ιο ίηο 
Υβι-Ι), ειμΙ ηοί Ιο ϋιβ Κοίαίίνβ ΡΐΌηοαη ογ Ρ&ιΐϊοΐβ 1>^ νηίοΐι Ιηβ 
οίβυββ 18 ίηΙηκ1αοβ<1. 

8}ΐηρ. 187 ά, ως αν κοσμιωηροι γίγνοιντο . . . , δ*ΐ χαρίζίσθαι. 

Ιη. Ι90 Ο, δοκώ μοι *χ*ιν μηχανην, ώς αν ιιιν κ.τ.λ. 

ΡινΙγ. 23° ^» ακμήν «χ« της ανθης, ως αν η/ωδίστατον παρί χοι τον 
τόπον. 

ΟθΓ£. 453 ε > **" ουτ<ύ 'Γροίν» «■»* μαλιστ' αν ημ'ιν καταφανές ποιο'ι. 
Ηϊρ. Μ&. 283 β, ουχ οΐός τ ησθα π(ίθ(ΐν, ως . . . αν . . . ίπιδιδοκν. 

Γ1)0?<1θ 82 β, δι ('πιθιμίας ιστίν, ως αν μάλιστα αύτυς ό δΐδιμίνος συλ• 
Χηπτωρ €ΐη. 

Ργο1&£. 318 β, ευβουλία . . . όπως αν άριστα διοικόϊ. 
Ί^γ. 207 Ρ> προθυμοΰνται δπως αν ευδαιμονοίης. 

ΟγλΙ. 395 *> κα*δυν*νίΐ τοιούτος τις ΐΐναι ό Αγαμέμνων οίος ά αν δόζ(κν 
αύτφ διαπονιίσθαι. 

II). 39^ β > °^* " τι °^ { τ ' &" *"ψ *νρ(~ιν, ου σνντίίνω. 

Ι^^2• 7°° β > ηδονή δί τβ του χαίροντος, (ΐτ* β(\τίων «Γτί χαίρων αν 

ί"η τις, κρίνοιτο ορθότατα. 
Οί. Αηίίρΐιο ί. Ι7• Ρ• ί'3» *'βου\(υ(το η άνθρωπος δπως &ν αυτοϊς τ6 
φάρμακον δοίη, πότιρα προ δ*ίπνον η άπο δΐίπνον. 
. Ιί τα&Υ 1)β ηοΐοά, Ιη&ί ίηοβε οίααβββ λγλ ηοί δαί^υηοΐΐνβ, &η<1 
ΙΙιηΙ ίΐιίδ άϋΓοινηοβ ηιαι-ΐίβ οίΓ Ιηβββ ίηβίαηοββ ϊτοτη βαοη αβ Κορ. 

412 θ, φίλοι, . . . όταν υίοιτο κ.τ.λ., Ιί⧧. 66 1 Ο, ΓΚαττόν [«στ» /οίκοι»] 
αν ως ολίγιστον ά τοιούτος χρόνον ίπιζωη, λνΐιϊοΐΐ ΐηϋϊί 06 ββραΓ&ΙεΙ^ 

αεοουηίε<1 Γογ. 
§ 69. δ. Ψίίΐι &ν, εςυίνβίεηϋγ Γογ ϋιε ΓαΙιΐΓβ. 
(δ 1 ) Ρο11θΜηη£ & ΓαίυΓβ ίη ίΐιε ΡΐΌίΛβίβ. 
Ρ1ΐίΕ(1θ 10*1 ^, 6 κίνδυνος νϋν δη και δόξίκν αν δηνοί ιϊναι, Λ τις αυτής 

άμ*\ήσιι. 
Αροΐ. 35 & > "' • • • ΐνονται, αίσχρυν αν (ίη. 

§ 70. (ί*) Ρυ11ο*νίη§ & Οο^αηοΙίνβ νίΐΐι αν ίη Ιηβ ΡγοΙλβϊβ. 
Κορ. 55^ », ίάν τ»ί προστάττν . . . , χρηματίζοιντο αν. 8θ 4^2 ά. 
δ^ΓΠίρ. 200 Ο, στον τις λ«'γι;, *ίποιμ*ν ίίν. 
ΡΙκΙγ. 244 °> * αν 4ή \*γωμ<ν . . . , μηκύνοιμιν 'ιν. 
ΡΙιΐΚ'Ι». 55 β, &* τις . . . χωρί(θ . . . , φαΰλορ . . . αρ γίγνοιτο. 152 ΏΙ0Ε8Τ ΟΡ ΙϋΙΟΜδ. [§§ η\— 74. 

§ 71. (δ 8 ) Γο11ο\(τίη^ αη Ιικϋο&ϋνβ, ΐηνο1νίη£ & Εαίατβ ιηβ&ηίη§. 

8}'Πΐρ. 2θ8 Ο, (Ι ιθίλίΐς ΐΐς τήν φιλοτιμίαν βλίψαι, θαυμάζοις αν ... , 

« μή ΐννοίΊς κ.τ.λ. — ΤνΙΐβΓβ « (θ(λ(ΐς βλίψαι 18 & νίι•ίιι&1 ΓαΙατβ. 
Αροΐ. 37 °> π °λλή ην μ( φιλοψυχία «χο», ίί ούτως αλόγιστο! (Ιμχ κ.τ.λ. 

1>βο&ιΐΒβ ίΐιβ Γβοί, 18 ηοί βο αβ ι/βΐ. 
Ρι•οία§. 349 °ι ονκ αν θανμάζοψι, (Ι . . . ίλίγίί — οεοαιιεβ Ι άο ηοί 
&ηον) ίΐιβ ίαοί αβ ι/βί. 

Ογ&Ι). 4 2 & ^> '* μίντοι ίχίΐί τι συ κάΚΚιον τούτων λίγειν, ουκ αν 

θανμάζοιμι. 
Ιι&0068 1 86 Ο, « δ« Νικίαί . . . μςμάθηκΐν, ουκ αν θαυμάσαιμι. 

§ 72. β. Ορίαίίνβ 8υΙ)}αηοίίνβ Οοηβίηιοίίοηβ. 

α. ϋηοΙβΓ ρήηοίρβί Ορί&ίΐνβ ββηίβηοβ ννϊΐΐι ογ γτίΐηοιιί αν (βββ 
αοονβ, §§ 66, 67) — ίηβ 8αΙ)]αηοίίνβ ββηίβηοβ οβίη§ 
(α 1 ) Β,βίαΐίνβ. 

ΟθΓ§. 5 12 β, τ'ιν αν τρόπον τούτον ον μίλλοι χρόνον βιώναι ως άριστα 

Μβηο 9 2 β > πω5 °νν αν (ΐδείης περί τούτου τοΰ πράγματος . . . , ου 
παντάπασιν άπειρος ("ης ; 

ΟΓ. Ηοηΐ. Οά. χίϋ. 291, Κΐρδάλίος κ (ΐη . . . δς σ( παρίλθοι, ΐν. 2 2 2, 
Ογ το καταβρόξεκν . . . οϋ κεν βόλοι, XV. 35^> Λ.(υγαλίω θανάτω, ως 
μη Θάνοι όστις (μοιγί . . . φίλος (1η. 

§ 73. (α 2 ) ΑάνβΛΐ&Ι. 

Γι⧧. 73° °> μέτοχος (ΐη, Ινα ως πλείστον χρόνον αληθής ων διαβιοΐ. 

Μβηο 98 Ο, ωφίλιμοι άνδρες αν (ΐ(ν, . . . ΐΐπερ (ΐίν. 

Κβρ. 54 * & ι ω! αν γίνοιτο, (ΐπ(ρ ποτί γίγνοιτο, δοκΐΐς (υ (ϊρηκίναι. 

ΡοΙίΙΐΟ. 295 °> ί " πω μ ΐ ν • • • ιατρον μέλλοντα . . . απίσίσθαι . . . συχνόν, 
ως οΐοιτο, χρόνον, άν (θίλειν κ.τ.λ. • 

Οι. Ηοΐϊΐ. II. V. 214, <*π' φ" κόρη τόμοι αλλότριος φως, Ει μή ΐγω 
τάδί τόξα φαεινω ΐν πυρ\ θΐ'ιην, 0(1. χΐΐ. Ιθ6, μή σύ γ* κί'ιθι τύχοις, 
δτί ροιβδήσ*ι*ν, ίϋ. 114, ^Ψ $'* κ * αμυναίμην δτ« μοι σ'ινοιτό γ' 
(ταιρους, XXI. 1 1 4, Ου κί μοι άχνυμίνω τάδί δώματα πότνια μήτηρ 
Λίίποί αμ αλλω ιούσ δτ (γώ κατόπισθί λιπο'ιμην. 

§ 74. β. ϋηάβΓ ρπηοΐραΐ Ιηάίο&ίίνβ ββηίβηοβ, \νηβη ίΐιβ άβρβικίβηί 
νβΓΟ Ϊ8 ίηίβηάβά Ιο 1)β1οη§ ίο &11 ίΐηιβ — Ιηβ δαί^ιιηοΐΐνο 8βηΙεηοβ 
ηείηβ 

(0 1 ) Εβί&ίίνβ. 
1^88• 759 °> °' ί Μ7 καθίστήκοι καταστατίον \ϊστ\ν\ 'κρίας. §$ 75—77-] ΥΕΚΒ8. 153 

Οί. Ηυηΐ II. V. 4°7» °^ &ηναν>ΐ, ος άθανάτοισι μάχοιτο, (Μ. VI. 286, 
Και δ' αλλ»; ν<μ*σώ, ήτις τοιαύτα γ μ*'ζ°ι, 111. 3 ' 9> '^* κ των ανθρώπων, 
όθιν ούκ Τλποιτό γ* θνμώ. Αΐκίοο. ίϋ. Ι. ρ. 23, τοΐϊ ΐργκς άφ' ών 
η ίίρήνη γίνοιτο ίναντιοΐνται. 

§ 75. (0 1 ) ΛάτβιΊή&Ι 
Κβρ. 4 ΙΟ 0> °νχ οί ίΐ«ά ηΜί οιονται καθιστάσιν, Ίνα . . . θίραπιύοιντο. 
ΚΐΐΙϋνιΙ. 296 ρ > °^" 'Λ ω ^Μ** π " Γ άμφισβητοίην . . . όπως ου πάντα 

ιπίσταμαι. 
ΟθΓ£. 44^ β, ούδίίΓ *Ρ<^"ά, ποία τις Λη η Γοργίον τίχνη. [8θ ΠΙΟβί 

ίί ηοΐ »11 οΓ ίΐιβ Μ88.] 
Α1θ. Ι. 135 8 > τνραννοΰντι &*, ως μηο< ΐπιπλψτοι τις αύτψ, τι το συμ- 

βησόμινον ' 
Οί. Ηοίη. Οθ. XIV. 374» ΈλοΊμίν οτρύνησιν, στ άγγίλίη ποθίν ίλθοι, 

XVII. 250, "λζω τήλ' Ιθάκης, Ίνα μο* β'ιοτον πολύν άλφοι. 

§ 76. (β*) ΑίΙνβΛΪΕΐ \νϋ1ι «*. 

Ροΐίίΐο. 208 (1, τούτο . . . [ί'οτί] ποιητίον, ίί μη μίλλοιμιν κ.τ.λ. 

ΜβΠΟ 8θ ά, €ΐ έντύχοις αύτώ, πώς ίΐσ« οΥ» τούτο Ιστιν ', 

Ηΐρ. Μα. 297 β > °Ρ° 7"Ρ> '* • • • τ °ύτο φαιμιν (ΐναι καλόν. 

Ιι€ξξ£. 642 8, όράτί τί ποιώμίν, ίί ταύτα μίν ίάσαιμίν κ,τ.λ. 

II). 658 Ο, ίί ... τα πάνυ σμικρά κρίνοι παιδία, κρινοϋσι τον τα θαύματα 

ίπιοίίκνΰντα. 
ΟΙίαπη. 173 ε > "' °^ βούλοιό γ*, . . . σνγχωρήσωμιν κ.τ.λ. 
ΡΗδΡίΙο 9 1 Λ, ού > α Ρ όπωί . . . δόζίΐ άληθη (ΐναι προθνμηθησομαι, ίί 

/ι<7 ίΓ>7 πάρ*ργον. Οί. Ιΐιβ βαιηβ ρΙΐΓβββ, Βαί αηϋβΓ βη ΙηβηΐΙίνβ 
εοηίοηοβ, Κβρ. 4 1 1 β ; *η<1 Αγ. ΕΐΗ. Νιο. V. ίν. 5» λί'γίται ως 

απλώς *ιπ*ίν «τ» τοϊί τοιοΰτοις, καν ίί μη τισιν οίκιΊον Ονομα ίΐη, τό 
κίρ&ος. 
Οί. Ηοίη. Οά. νίί. 51» θαρσαλίος γαρ άνηρ ίν πάσιν άμίίνων Έργοισιν 
τίλΐθίΐ, ίί καί ποθ<ν αλλοθιν Τλθοι. Αγ. Είΐι. Νιο. Ι. ίν. η, $1 
τοΰτο φαίνοιτο αρκούντως, ούοίΐ» προσο*ήσ*ι του ίίότ». Εγβί&β 
XXXIV. 6, τί τφ πλ^ίΐ πίριγίνησ*ται, ίί ποιησαιμιν κ.τ.λ. ' } 

§ 77. γ. "ϋικΙεΓ βη ΙηβηΐΙίνβ ββηίβηοβ — νΐήοΐι ηβοβββΛΓΪΐν Ιβανεβ 
Ιΐιο Ιίιηβ οί ίΗβ ϋ^ρβικίεηΐ ΥβΓΟ, αβ ιηκΙθγ ΐΗβ ΙββΙ 1ιοη«1, κηιΐβθηβά. 
ΟΙιβΓΤΙΐ. 164 Λ, (ί οοκιϊ τις ώφίλιμα και ίαυτψ ποιιιν και *κ<ίνω ον 

ίώτ«. 

Γινβίβ 2 1 2 ά, ίί 6 ίτίροί φίλοι, φίλω ίΐναι ϊίμφω. 

ΤΗββεί. 164 Λ, β<« γ* μίντοι [τοντο φάναι], ίί σώσοιμιν τον πρόσθ* 
λόγο». 154 ϋΙΟΕδΤ ΟΓ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 78, 79• 

ΡΙΐδΡίΙο 95 &> προσηκ(ΐν φής φοβύσβαι, (Ι μη ανόητος (1η, τω μη 
(Ιδότι. 

ΡγοΙ»£• 316 0, οΪτγοι τοϋτο γίνίσθαι, (1 σοι ξυγγίνοιτο. 

ϊιβσσ. 9 2 7 °> τον ν °νν, ω και βραχύς (νΐίη, προσίχοντα (ί(ργ(Τ(Ιν. 

Ρΐΐδκίο 85 <Ι, κινδυνίύοντα διαπλίϋσαι τον βίον, (Ι μη τις δύναιτο άσφα- 
λίστίρον . . . διαπορΐυθηναι. 

Οί. ΗθΠ1. II. IV. 202, σον δί πλάον δίπας αΙ(ϊ "Έστηχ, ώσπ(ρ (μο'ι, 
πΐ((ΐν δτ( θυμός άνωγοι, 0(1. XXIV. 253< Τοιούτα) δί Ζοικας, ότίΐ 
λούσαιτο φάγοι τ(, Έΰδίμεναι μαλακώς. ΤΙΐϋΟ. ΐ. 120, ανδρών σω- 
φρόνων (στίν, (ι μη άδικοΐντο ησύχαζαν. 

§ 78. ΝοΙβ ίΐια,ΐ ΐΗβ ρήηοίρΐβ οί ΐΗβ ΟρίαϋνβΒ οίαεβίββά ιιικΙθγ (β) 
Βπά (γ) 18 ίΐΐθ β&ηιβ 6δ86ηϋ&11ν. Ηβπη&ηη (ϋβ ΡλγΙ. αν) ηοΐϊοββ ΐΗο 
ιΐ8&£β υηάβΓ (γ) : βαί Ιΐιβ βχίβηί ο£ ίΐιο ρπηοίρΐβ Ιιαβ ηοί βΜταοίαΙ 
βΐίβηίΐοη. 

§ 79. Γ. Ιη6ηίϋνβ Οοηβίηιοϋοηδ. 

Ιηίίηίίίνβ β&€Γ Ε^Ι&ϋνβ ΡΐΌηουηβ βικί ΑάνβΛβ. 
Ριβρ. 4'5 β » (ννα ε • ' • τοιαύτας, οίας χαμώνός τ( στίγαν και θίρονς 

Ίκανας (ίναι. 
Ολ>Γ£. 457 ^> (Ιπόντΐς τοιαΰτα, οια και τους παρόντας αχθίσθαι. 
Ρΐ"θΙ&σ. 334 °» χρησθαι ίλαίω . . . όσον μόνον την δυσχίρ(ΐαν κατα- 

σβίσαι. 
Τ1ΐ08Βΐ. ΐ6ΐ \>, ονδΐν (πίσταμαι πλίον, πλην βραχίος, όσον λόγον παρ 

ίτίρον σοφοΰ \αβ(1ν. 
ΡγοΙ&§. 33° ε > φάναι της άρίτης μόρια (Ιναι οΰτως ίχοντα . . . , ως ουκ 

(Ιναι κ.τ.λ. 
8νηΐρ. 213 & > παραχωρήσαι τον Σωκράτη ως (ΚίΊ,νον καθΐζίΐν, 
Εηΐ1ιγ<1. 3°^ β » κα4 ' /* 01 δο«ί . . . αλλόκοτος (Ιναι, ως γ( προς σί 

τάληθίς (Ιρήσθαι. 
Αροΐ. 29 Ο, άφίίμίν σί, (φ' ωτί μηκίτι φΐλοσοφΐ'ιν. 
ΡΗάΐ". 269 <1, το δύνασθαι ωστ( α-γωνιστην τίλιον γίνίσθαι. 
Ργο4λ§. 33^ °> αδύνατον υμ'ιν ώστ( Πρωταγόρου τούδί σοφώτίρόν τίνα 

ίλίσθαι. 

ΡοΙίΙΐΟ. 295 *> Ικανός γίνοιτ αν . . . ώστί ίκάστω προστάττ(ΐν το προσ- 
ήκον. 

Ρηκαο 1 03 β, «στιν Άρα π(ρ\ (νια των τοιούτων, ώστί μη μόνον αϋτ6 
τό (ΐδος άξιοϋσθαι κ.τ.λ. 

Οί. ΤΊπίΟ. ί. 2, ν(μόμ(νοι τα αυτών ίκαστοι, όσον άποζην. Αηά. ϋΐίβνίββ §§ 8ο— 82.] ΥΕΚΒ8. 155 

Βορη. Αηί. 3°3> Χρόνφ *οτ *ζ*πραζαν ώί δοΰναι οίκην, Κ). 37^, 
Οΰ γαρ γίνοιτ αν ταϊθ' όπως ονχ 2>3* «χ«ν, 9 2 4> '^ 5 * α ' ιη ρ' *Χ&Ρ°*ς 
ι'ζιος θρηνώ* τνχίΐν. 

§ 80. ξ. ΙηηηίΙΐνε ϋβββ. 

α. Γϋίατβ Γοΐΐοΐήησ οΐός τ*, δυνατό;, &<5. 

ΡΗδΒ<1θ 73 *> °^* ^* °*"*' τ ' ί•"»" τοϋτο ποί»;σ«ν. 

ΡΙηΙγ. 277 ^> °^ *ρότΐρον δυνατόν τίχντ} Ζσισθαι. 

0£. Ι.Υ8Ϊ88 XXVII. 2. ρ. 1 78, ό»ότ* αν δοκώσιν αίτιοι *ιναι ^ηφΐΐ'ισθαι 

νμας. Ιβθ€Γ. χίϋ. 2. ρ. 29 1, ή/ώ» *νο*ίξ*σθαι βουλόμίνος. [Τηβ 

Ζιιποΐι 0ί1ίί0Γ3 §ίνβ «νδ«ί£ασ&α.] 

§ 8 1 . β. Αοηβί οφΐίναίβηί ίη πιβαηίησ Ιο ΡαΙιΐΓβ. 

8}Τ1ϊρ. 193 <*, ελπίδας παρίχίται [»7«αί] (νδαίμονας ποιησαι. 

Εϋΐΐΐνΐΐ. 278 0, ίφάτην *'πιθ*ίξασθαι την προτρ*πτικην σοφίαν. 

Ρΐ*θ1&§. 3 1 6 ϋ, τοΰτο δ« όίίταί ο'ι μάλιστα γινίσθαχ, *ι σοι £υγγ€ΐΌίΤ0. 

Οί. ΗοΐΏ. II. IX. 230, (ν οοιτ) δ« σαωσίμΐν ή άποΧίσθαι Ν^αί, χϊίί. 
666, Πολλά» γάρ οι Γ«ι*ί γίρων αγαθός ΠοΧυϊοος Νονσφ υίτ' άργαλίη 
φθίσθαι, ΧΧ11. ΙΙ9> ορκον ΐΧωμαι Μι) τι κατακρνψίΐν αλλ" άνδιχα 
πάντα οάσασθαι, Οά. 'ύ. 1 7 1, Φ»?Μ* τίλίυττ^ναι άπαντα, ίν. 253» 
Ώμοσα μη μίν πρ\ν . . . άναφηναι, ίχ. 49^> φβ/χο» αντόθ' οΚίσθαι. 
ΤΙιΐΙΟ. 1. 26, προύπον ... «γ ποΧ(μϊοις χρήσασθαι, 8 1, ί.'κοί Ακ- 
ραίου; . . . μι•]τί τ# γτ; δονλίνσα< (βο νίΐΗ ουκ (Ικ6{ ϋϊ. ΙΟ, IV. 85, 
νίϋ. 46), ΐϋ. 4^> τίνα οΐίσθ* ηντινα ουκ αμίΐνον παρασκ€νάσασθαι ; 
V. 2 2, ο'ι θ€ .. . ονκ ϊφασαν οεζασθαι, 'ύ. 3> * νόμισαν ίπιθίμίνοι 
ραοΊως κρατησαι, IV. 63, το «'λλίττίί . . . ίκανώς νομίσανης ιιρχθήναι, 
ί. 1 26, τώ Κυλωνι . . . άν<Ιλ«ν 6 θ(6ς, καταλαβί'ιν την άκρόποΧιν. 
Μ&Λΐ. ΡβΓ8. 173» ' ίσ ^ ί • ' • μη σι ϋίι φράσαι, Α&&Π1. 1202, €ΤΓ€ύ- 
χίται . . . άντιτίσασθαι (ηοί 'ρΓηνβ' 1)Πΐ 'ΟΟββΙβ'). 8ορη. ΓΜ1. 
1329» πανλα» ίσΛ τ?;σδ« μη ποτ ΐντνχ*Ίν Νάσου, Α^. Ιθ82, Ταύτ»;ι• 
νόμιζ* την πόΧιν χρόνψ ποτί 'Ε^ οίρίων ίραμοίσαν ιις βνθον π*σίί* 
(ηοί βοή οΓ οη3(οτλ, λβ Ηβπη. &ηά Ι»ίην.). Εογ. Αηάτ. 3 11 » 

Σ« μΐν γαρ ηΰχ*ις θ(ας βρίτας σώσαι τόο*. Ηίΐΐ. ί. 53» ΤΓ Ρ°λ'" 
γονσαι . . . μτγαλην άρχην μιν κατάλυσα*, νί. 62, τα άλλα ΐφη 
καταινίσαι. Γινβίϋβ χϋΐ. 1 5• ρ. Ι3 1 » °*> κ «φασαν ΐπιτρίψαι, Ά. 
32. ρ. 132» °ύ γαρ οιμαί σ* ίξαρνον γνίσθαι, χχχίίϊ. 2, ηγησατο τ6ν 

ίνθάο* σίΧΧογον αρχήν γνίσθαι. [8ο ΒοΙςΙεεΓ : ΐΗβ ΖαήοΗ βάίΙΟΓβ 
Ιΐανβ γ*νησ*σθαι.] Αγ. ΝοΙ). 35» *ν*χνράσασθαι φασιν. 

$ 82. γ. ΡπϊββηΙ β^υΐν&ίβηΐ ίη ηιβαηίησ Ιο ΓαΙαΓΟ. 

ΟγΪΙο 52 0, ί»μο\όγ*ις καθ' ημάς παλιπνισθαι. 

ΟθΓσ. 520 Ο, μη φόνοι σνμβον\*ν*ιν, «'άν μη τις αντώ αργνριον λοφ. 156 ϋΙ0Ε8Τ ΟΡ ΙΌΙΟΜ8. [§ 8 3 . 

Ροΐΐίΐβ. 264 β, η ουκ οΐίΐ κα\ τον άφρονίστατον . . . δόξαζαν ούτως; 

Οί. Τΐααο. ίν. 24, ήλπιζον . . . χειρώσασθαι, και ήδη σφων Ισχυρά, τα 
πράγματα γίγνεσθαι, 12 7, προσεκειντο, νομίσαντες φεύγειν τε αυτόν 
και καταλαβόντες διαφθείρειν, 2 1 ] , ότι . . . αυτούς (νόμιζαν υύκεη 
σφίσιν επικηρυκεύεσθαι. λΈβοΗ. Ευπί. 892, τίνα με φης εχειν εδραν ; 
ΑηίίρΙΐΟ ϋ• Α. α. 5• Ρ• Ι!5> τον μ ( ίζ°ν α ϊπίδοξον οντά πάσχειν. 
Ιδδβυβ ΐί. 32, ώμόσαμεν (υ ποιε'ιν άλλι^λουρ. ΙδΟΟΓ. VI. 69. ρ. Ι3°> 
μη γαρ οΐεσθ' αυτούς μενειν. [8θ ΒβΙίΙίβΓ'β Ρΐΐίΐίυΐΐ : ίηβ Ζϋΐίβΐΐ 
βοϋίΟΓΒ §ίνβ μενε'ιν ίΐΌΠΙ ΒθΙί.ΙίβΓ'8 οο^εοΙιΐΓβ.] 

§ 83. δ. Ιηβηίίίνββ ίο11ο\νιη£ ββι-ίαίη Υβι-Οδ (οί 8αψη<], ΙλίηΗη^, 
&β.) βοπιβίίιηββ βοηίαίη & ΌίοΙαίίνβ ίοΓββ. Τηβγ &τβ ίη ία,βί Ιηβηί- 
ίίνβδ ΟΜί(^ιιβ οί ίηβ ϋβΚοβΓαίίνβ Ροίβηίίαΐ. Ιη βοηββφίβηββ οί 
ίΐιίβ ίοιχβ οί ίηβ Ιηηηϋίνβ ϊη ίΐιβββ βαβββ, ίηβ §ονβι•ηίη£ Ύατο §βί8 
β (ΙΐίϊβΓβηί &ηά α βίΐΌη^βι• ηιβαηΐη^; : Ιο ' βαγ ' οββοπιβδ Ιο ' Γββοηι- 
ηιβηοΐ ' ογ 4ο ' ρπιγ : ' ίο ' ίηΐηΐί ' ηββοηιββ ίο ' ίηΐηΐί βί,' ογ ίο ' £ΐνβ 
οοαηββί.' Βαί ίί ΐβ ίηΓοη^η ίηβ Ιηβηίίίνβ, &8 οβΐη^ αη Ιηβηίίίνβ 
ο£ ίΐιβ Ροίβηίίαΐ, ίηαί ίηβ ηιβαηίη» οί ίηβ £ονβπιίη§ νβΓΟ ίβ 
είΓβη§ίηβηβ<1 ; αηο! ηοί νίββ νβΓββ. 

ΡΐΌία£. 34^ 1>, Σιμωνίδης ηγησατο κα\ αυτός . . . τνραννον . . . επαι- 

νίσαι — 'ίηοη§1ιί βί' — Ιίί. 'ίηου^ηί ίίΛν&Β-ίηοηηίοβηί-οη-ηίηι- 

ββΙί-ίο-ρΓαίββ.' 
Οπίί. 399 ^> Ψ ν Χ*1 ν λί'γβίί επισκεψασθαι. 
Ηίρ. Μ&. 291 &, εμοί δοκεϊ . . . ημάς μάλλον φάναι κ.τ.λ. ΠθΙ ' ίηαί 

\?β βαν ' οαί ' ίηβί ντβ βΐιουΐά εαν.' 

Ρ1ΐ8β(Ιθ 83 β, οί δικαίως φιλομαθείς κόσμιοι τ εϊσ\ κα\ ανδρείοι ούχ ων 

οί πολλοί ενεκά φασι. ΗβΓβ ίηβ ηΐ6&ηίη§ ΐβ ηοί • ίοΓ ίηβ Γβ&δοη 
\τηίβη ίηβ τ^ογΜ &ίΙηοηίβ8 ίο ίηβια,' οηί « £ογ ίΐιβ τβ&βοη ίοΓ 
\ν1ιίοΗ ίΐιβ \^ογ1(1 βανβ ρβορίβ οηρ/α ίο οβ [ίβιηρβΓ&ίβ].' Τΐι&ί 
18, φασι 18 ίθ11θ\νβά Ον κοσμίους (ΐναι ηη(1βΓ8ίθΟ(1, βηά ί1ιΪ8 ΐΐναι 
βοηίαίηβ ίΐιβ ϋΐβίαίΐνβ ίοΓββ. 

II). 104 β, δ τοίνυν ΐλεγον όρίσασθαι — ' \Ντηαί Ι ρΓΟρΟδβόΙ. ίΐΐαί \νβ 
βΐιοαίά (Ιεβηβ.' 

Οί. Ηοίη. II. ίίί. 98, φρονίω δ( διακρινθήμεναι ήδη Άργείους κα\ Τρώας 
(Ί ίΐΐίηΐε §00<Γ). Τηηβνά. ίίί. 44, νομίζω περί του μέλλοντος 
ημάς βουλ(ύ(σθαι, ίν. 86, ούδί άσαφη την (λΐυθΐρίαν νομίζω ίπι- 
φίριιν, νίί. 42, νομίσας, ούχ οΐόν τ( (ΐναι . . . , ούδ( παθ(ίν δπ(ρ 
Νικίας ίπαθίν (λγΗβΓΘ ίΗβ Βίβίαίίνβ ίοτββ 18 ρθ88β88βά 1>7 ίΐΐβ 
Βββοηά Ιηηηΐίίνβ οηΐν), ϋ. 42, τό άμύν(σθαι και παθείν μάλλον 
ηγησάμενοι ή το κ.τ.λ., ν. 4°, ηγούμενοι, οπτ} αν ξυγχωρτ}, ησυχία» §§ 8 4 , 85] νΕΚΒ8. 157 

ϊχιιν, ί. 4°> άντιίπομίν, τους προσήκοντος ζυμμάχονς αυτόν τίνα 
κυλήζαν, V. 46, λ«'γων . . . τον πόλίμον άναβάλλίσθαι, IV. 99» °»τί- 
κρίναντο . . . άποφίρτσθαι τα σφίτιρα (' »η&¥ΤβΓβ<1, Οαΐτν θ£Γ νοίΙΓ 
«1(•η«1 '), νί. 1 3> ψηφίζ*σθαι τοιτ Σικ*λιώτας καθ* αντυνς ζυμφίρίσθαι. 
^ΕϋθΙΐ. ΟΙΐΟβρΙΐ. 1 43• ^*γ β (' Ι Ι )Γ& 7') φα*η*<Μ σοϋ, πάτ*ρ, τιμάορον. 
δορη. ΤγβοΙ). 543> Εγώ & θυμοϋσθαι μίν ουκ ίπίσταμαι (' (Ιο ηοΐ 
1< ηυντ Ιη»1 οηο οα^ηί ίο 1>β &η£τν '). 

§ 84. *. Ιηβηίΐίνβ αβ & Νοαη δαϋδίβηΐίνβ, ντίΐηοπΐ ίηβ Αι-ίίοΙβ. 
δνπίρ. 194 ^> ονϋ» δΊο«Γ«, όιτηοϋν ότιοϋν γίγκσθαι. 8θ Κ«ρ. 5 2 3 β • 

Ι η Αρροβΐΐΐοη. 
Αροΐ. 23 β, όνομα δί τοϋτο λίγσθαι, σοφός αναι. 
Ρτοίβ§. 3 2 3 °> ° '*'* σωφροσύνη» ηγοΰντο (ίναι, τάληθη λ«γ«α». 

ϋικΙβΓ ^ονρπιιηβηί. 

Ηορ. 4 2 9 ϋ > *^Ρ*°* ^* '*'" ί τοίαν αυτήν ίΐναι η τοίαν. 

δνΐηρ. 209 1>, ίνιτορ€Ϊ λόγων π*/>ί αρηης και πίρι οίον χρη €ΐναι τον άνδρα. 

§ 85. ζ. Αη Αοοαβ&Ιίνβ 7 ο( Ιηβ Ιηβηίίίνβ, \νίίη ίηβ Αι-ίΐοΐβ, βοιηβ- 
ίίπιββ οοουΓ3 8ΐιΙ>]υίη£ά ΐη βαίίβοαίΐοη οί βοιηβ βχρΓβδβίοη οί ίββ1ίιΐ£ 
3οβΙ ρΓβοβ(ϋη£. Τΐιβ " τό ίικ1ϊ<ριαηίΪ3 " ΐβ ίικίμάβά ίη ίηίβ υββ (ίί ϊβ 
βχβιηρίίββά ίη ίηβ βτβί ί\νο ρ&88&£β8 ίοΐΐοννίη^) ; ηαί & ηιοιχ• οοπι- 
ηιβηβατ&ίβ (Ιββίςη&Ιίοη λνοιιΜ οβ ίηβ Άροΐο^βίίο Ιηβηίίϊνβ.' 

ΡΗίθίΙο 99 ^> «"<>λλΐ7 αν κα\ μακρά ραθυμία (ίη τοϋ λόγου, τό γαρ μη 

δκλίσθαι οιόν τ (ίναι κ.τ.Χ. 
δ ντίΐρ. 1 7 7 8 > ον &*ινόν, άλλοις μίν τισι θ(ών ύμνους κ.τλ. ', . . . 
Ηρακλέους και άλλων (παίνους . . . άλ(ς ΐπαινον (χοντ(ς . . . και 
άλλα τοιαύτα συχνά ΐδυις αν «γκικωμιασμίνα, τό ονν τοιούτων μ(ν 
πίμι πολλην σπου&ην ποιησασθαι, (ρωτά Κ μηϊχνα πω ανθρώπων 
κ,τ.λ. 
Τηβ βρβ&κβΓ 3α^ίίήβ8 Ιΐΐ6 ννίίπτιΐη >ηίη «τηΐοη Ιιβ ηαβ βροίεβη 1>ν 
βαΙ))οίηΪΒ§ & 8ΐιΐ(1Ϊ6<1]γ (ϋβρ&ββίοη&Ιΰ ΒίΛίοιηβηΙ οί Ιΐιβ ο&ββ. 

ΟοίηρβΓΟ ΕυΓ. Μ 6(1. 1 05 1, άλλα της ίμης κάκης, Το κα\ προίσθαι 
μολθαχούς λόγους φρνί' αΐ1(1, 6ΧΕθί1ν ρηΓ&11θ1, Α1θ. 832, άλλα 
σον, τό μη φράσαι κ.τ.Χ, 

Ρ1ι«(1θ 6θ Ι), «ί θαυμασίως πίφυκί [τό ή&ν] προς . . . τό λυπηρόν, τό 
άμα μίν αΰτώ μη *θ*λ*ιν παραγίγνισθαι τγ άνθρώπω. Τ1ΐ6 τό άμα 

κ.τ.λ. {\&]αιΐΛσ Γογ στΒΛίβά ΐΗβ Γβ«άίη^ ίβΓβ) ίβ ίΐιβ 3υ8(ί£ϋ&(ίοη 
οΓ Ιΐιβ βχρΓβϊβΐοη ώς θαυμασίως. [τό 18 ίΐΐβ Γβ&(1ίΐΐ^ οί Οχοη. 

βη(1 οηο οίηβΓ Μ8.] 

τ Ιί «η ορίηΐοη ωιιβΐ \κ α*ζ»τά«ά μ Ιο ΐΗβ ΓοΓΟβ οί Λίβ Α«οβ»ΐίνβ, ίΐ πιυβί 
Ιμ ΙΗ»4 ΐΐ >• €αι*αΙ. Ηββ § ι8 »1»νβ. 158 ϋΙΟΕδΤ ΟΓ ΙϋΙΟΜδ. [§§86,87. 

0£. ΑηίίρΙΐΟ ί. 28. ρ. 114, θαυμάζω δ( της τόλμης τον άδΐΚφοΰ και 
της διανοίας, το διομόσασθαι. δίηΐϊΙβ,Γΐ^ ΗγρβΓίά. Ογ. Ευη. 0θ1. 
3, αξιόν ίστιν ΐπαινςϊν την πόλιν ήμώρ της προαιρίσιως ΐν(κιν, το 
προΐ\ίσθαι. ΗβΓβ ίηβ Ιηηηίίίνβ8 ,Ιηδίί^ ίΐιβ λν&πιιίη ο£ ίΐιβ 
βχρΓβδβίοηβ θαυμάζω αη(1 άξιον ίστιν. 

δ^ΐηρ. 204 &, αντο γαρ τοντο. (στι χαΧπτον άμαθία, το μη οντά καΚον 
κάγαθον μηδέ φρόνιμον δοκιϊν αΰτώ (ΐναι Ίκανόν. ΗβΓβ το μη κ.τλ. 
ΟΟηίβίηβ ίΐΐβ ΓβΛδΟη £θΓ ί'στί χαλΐπύν άμαθία : Οηί, ρΐΐί &8 ίί 19 

ηοί ίη ίΐιβ οοπιηιοη Ο&υβ&Ι £οπη, οηί υηάβΓ ίηίβ βροΐο^βίίο 
ίοπη, ίί βίβο ^ι18^^ήβ8 ίΐιβ ίοηβ ο£ ίπιραίίβηοβ ίη -ννηίοη άμαθία 
Ηαβ οββη πιβιιίΐοηβά!. 
§ 86. η. Τηβ ΑοοηΒ&ίίνβ ο£ ίηβ Ιηηηίϋνβ, βχρΓβεβίη^ ίηβ ΓβΒίιΙί, 
ίη ηβ£»ϋνβ ο1αιΐ8β8, ίβ οοιηηιοη. 

Αροΐ. 36 8., το μ(ν μη άγανακτιίν . . . άλλα τί /^ιοι πολλά ξυμβάλ- 
λ(ται κ.τ.λ. 

Ρ1ΐ3Β<1θ 7 4 °^ *) ε '"δ" τι εκείνον το μη τοιούτον (Ιναι ; [8ο Ηβπηαηη 

\νίίηοηί Μ8. αηίηοήίγ.] 
Τηίβ υββ •ννοα1(1 βββηι Ιο ΐ)β βοηηηβά 1 ίο ηβ§ίΐίίνβ οΐ&υδββ. 

Ι^αοΐι. 190 β, ιγω αίτιος ... το σ« άποκρίνασθαι μη τούτο ο διανοού- 
μενος ηρόμην άλλ' Έτερον, 18 ΠΟ βΧΟβρίίοη, δίηοβ ίΐΐβ ηβ^ίΐίίνβ 18 

Ιηιί ροδίροηβοΐ. 
Τηβ Οβηίίίνβ ο£ ίηβ Ιηβηίίίνβ βχρΓβ88β8 ίΐιβ ο&ηδβ ογ ρηΓροββ 
ρπηι&ΓίΙγ, Γ&ίηβΓ ίηπη ίηβ Γβδηΐί, ίη οοίη &£ηπηαίίν6 &ηύ ηβ§αίίνβ 
οΐ&υβββ. 

§ 87. Β. νοίββ. 

&. "ΤΙιΐΓά 8βηββ ο£ Ιΐίάάΐβ νοίοβ." Τηβ &8βπρίίοη ίο ίηβ 
Μίάάΐβ νοίοβ ο£ ίηΐ8 πιβαηίη^, — ' ίο §βί & ίηίη£ (Ιοηβ \)γ 
&ηοίηβΓ,' — ίβ ρΓονβά ίο οβ βιτοηβοτίδ, αηοΐ ίη&ί ίη ίί8 £ανοηηίβ 
βχβηιρίίηο&ίΐοη (διδάσκισθαι), \>γ βοηιβ ρ&8δ&£β8 ίη ίΐιβ Μβηο. 

Μβηο 93 °^> V ονκ ακηκοας οτι Οιμιστοκλης Κλΐόφαντον τον υ'ιον Ίττπία 
μιν (διδάξατο αγαθόν ; Βη^, ίυβί β£ίβΓ, ίπαιδίύσατο — \νηβΓβ ίΐΐβ 

\νηο1β ροίηί ο£ ίηβ ρ&88&£β Ιίββ ίη ίηβ βίΐαοαίίοη ο£ ίΐιβ βοη ογ 
ίηβ £αί1ιβΓ ηίπΐ8β1£ άιβίίηοίίνβίγ. 
Οη ϋιβ οίΗβΓ ηαηά, ντβ Ιι&νβ 

Μβηο 94 °> Θουκυδίδης αυ δύο ν'κΊς (θρ(\^€ . . . , και τούτους Ιπαίδινσι 
τά τί άλλα «δ κα< (πάλαισαν κάλλιστα Αθηναίων" τον μίν γαρ Ξανθιά 
(δωκ€ τον δι Έΰδώρω — ^νΗβΓβ ίηβ Αβίίνβ ('παίδΐυσΐ 18 08 ιΐίείίηβ- 
ίίνβΐγ ηββά ο£ ίηβ £αίηβΓ'8 (/βΙΙϊηρ Λιβ 8οη$ ΙαηρΤιΙ 1>>/ οΐίιβΓβ. 
δίηαίΙ&Γΐγ ίο. ο, ^, ίδί&αξι. § 88.] νΕΚΒδ. 159 

Αβ Ιΐιβ Γβνουηίβ βχβπιρίθ, &ιοασκ<σθαι, ίηηβ 8 Γ&ΙΙβ ίο ίηβ ρτοαηά, 

ΒΟ άο ίΐΐβ Γββί. Δαν*ίζ*σθαι, ίοΓ ίη8ΐ&ΠΟβ, ίβ 'ίο ίαΐΐβ & 6αν*ϊον,' αβ 
&αν*ΊζΐΐΛ> 13 ' ίο £ΐνβ ίΐ &ανΐϊον' ίΗ&ί 18, ίΐΐβ £βηβΓ&1 Πΐββηίτΐβ θΓ ΐΗβ 

Υ «.τ Π 1)61112 'ίο όίββΐ ίη οανιΐα,' ίηβ ΜίαΊΙΙβ πιο&ηβ 'ίο (Ιβαΐ ίη ίηβπι 
£ογ οηβββΙΓ.' 8ο ίί ίβ \πίη οίηβΓ νβΓΟβ βχρΓβββίηβ ίπιηβαοίίοηβ Ιο 
Λνΐιϊεΐι ΙΙιβΓβ πιυβί οβ ί\νο ρ&Γίίββ : χρίρ βηό! χρήσβαι βχρΓβ83 ίΐϊθ 
αοίίνβ βη<1 ρβδβίνβ βκΐβ οΓ ' (Ιβηΐίη^ ίη οΓ&βΙββ.' 8ο, ΓΒίηβι - (ΙίίϊβΓβηίΙγ, 
' 1>ηη£ίη§ & ηιαη Ιο ^βίίοβ ' 1>βοοηιβ3, οη ίηβ άίβίηίβΓβείβά 1 Βΐάβ, ίηβ 
οΗΐοβ οί Ιηβ }νάξβ, κρίναν, αηι1, οη ίηβ ίηίβΓββ^ 8Ϊϋβ, Ιηβ οίδοβ οί" 
ίΐιβ ρΓΟΒββυίυΓ, κρίν*σθαι. 

ΤΗβ ί&οί ϊρ, ΙηΗί ίηβ Αοίίνβ νοΐοβ ίβ αηίίβ ω Βυβοβρίίηΐβ &8 Ιΐιβ 
ΪΠιΚΙΙβ οί ίηβ τηβ&ηίη£ 'ίο £βί & ίηίιΐ£ άοηβ ογ Εηοίηβι•;' ηβίίηβΓ 
νοΐοβ, ηονβνβΓ, 1>7 βηγ ρΓορβΓ ίηηβΓβηί ίοΓββ, ουί ίη νίι-ίαβ βοΐβΐν 
οί Ιηβ εοηιπιοη ρπηοίρΐβ ίη&ί " <ηιΐ &οίί ρβΓ αΐίαπι ί&οίί ρβΓ εβ." 

ΕχΑπιρΙββ ο£ ίήβ Αοίίνβ νβΓΟ η&νίη^ ίηίβ πιβ&ηίη» ιηβγ 1>β ίοηηοί 
ίη ^Έββη. Α#. 594> "Ομως δ" ϊθυον, — ντηβΓβ 01νί«ηιηβ8ίι•& αίίηηυίββ 
Ιο ηβΓδβΙί ίηβ β&ηιβ αοίίοη ντηίοη \νω ίη ν. 87 ιΐββοιίοβίΐ 1>ν Ιηβ \τοπ1β 

π*ρίπ*μπτα θνοσκιικ'α, — ίη Ηάί. ίίί. 8θ, \ανηρ τύραννος] κτύνα άκρι- 
τους, &0. 

§ 88. 1). ΤηβΓβ ίβ & £βηηίηβ ίηηβΓβηί ββηββ οΓ νβΓΐ)β, τνηίοη 
<1β8βι*νβ8 πιογθ άίβίίηοί ηοίίοβ ίη&η ίί Ηαβ ΓβββίνβίΙ. Ιί είαικίδ ηαΐί- 
ντ&γ οβίτνββη ίηβ ΜκΜΙβ αη(1 ίηβ Ρ&8&ίνβ. 

'Το βΐΐον οηβββΙΓ ίο οβ,' 'ίο βχροββ οηβββίί ίο οβ,' 'ίο £βί 
οηβββΙΓ,' — βη1τ)ββίβ(1 ίο ίηίβ ογ ίη&ί, πι&γ ββ άββί^ηβίβίΐ ίηβ 8&ηί- 
ΜχάάΙί ββηββ. ΤΗβ Γο11ο\νίη£ βΓβ βχ&πιρίββ. 

Οίίο 48 <ϊ, ΐξάγοντις κα\ ('ξαγόμινοι — ' β11θ\?ίη£ οηΓββΙνββ ίο Οβ 

β&ιτίβίΐ ββΓοββ ίηβ ηοηΙβΓ.' 

Ρη8Β<1θ 67 β, άναπιμπλώμιθα ' &11ον? ΟηΓββΙνββ ίο Οβ ΐηίββίβίΐ.' 

Αηά βο Ηίρ. Μα. 291α. 
8ορη. 253 °ι [φ^όγχοιτ] τους σνγκίρανννμίνονί Τ€ και μη — ' Υνηίβΐΐ 

βΐΐονν ίηβπίΒβΙνβΒ ίο 1)β αηίίβά ' — 1 β. ' νηίβΐι η&ηηοηίββ.' 
Μβηο 9 1 °» μηΰίνα . . . τοσαντη μανία λάβοι, ωστ* πάρα τούτους 

ΪΚθόντα λωβηθήναι — ' §βί ηίπίββίί ίηίο άίβ^ΓβΟβ.' 

Ρηίΐβΐ). 58 β, άπίχθησα Γοργία — ' γοα Μτϋΐ ίηβυτ ίηβ ηαίΓβά οΓ 
ΟοΓ^ίαβ.' 

' &Μ{ασθαι κίβο τηωιηβ 'ίο 1*1<β » χορυν άνίρων, ΑηβΙ. ΝαΙ). 783. "ΐθ\&• 

ρυρϋ.' 8« Ρίηϋ. 01. νϋί. 77, τ ^ &Ά- 4»^'• ού" Αν ^Λαζαίμψ σ' ίτι (8ο- 

(ασθαι Μ τοι *Ί&ύτι βάτιρον, Ηίιηοηί<1. οηΐβ• §|κ>»Ιιβ.) 
»ρ. (ΐ»ίβΓ. Κγ. ϋν. ρ. 377» &ι&α(άμ*νοι 160 ΌΙΟΕ8Τ ΟΡ Π)ΙΟΜ8. [§ 8 9 . 

Αροΐ. 35 °> ΧΡν °^ Γ< *}Ρ"* ! *θίζ (1 " νμας «τίορκίίΐ', οϋ& υμάς εθίζεσθαι. 
Εαυ&ΙΙν ηαΓίίβά ίβ Ιΐιβ βχίβίβηββ οΓ ίηίβ ηββ ίη οίΙιβΓ βηίηοΓβ. 
Ηοηι. Οά. ϋ. 33» ονημενος — Όηβ ίηαί β&Γηβ & οβηβηί,' ίν. 373» 

Ώί δη δήθ" ενι νήσω ερύκεαι — ' 8.11θ\νβδί ίηγ8β1£ ίο 06 (Ιβίαίΐιβ Λ ' 
1}γ 0»1νρ80. Τΐΐαο. ί. 77» ΐλασσουμενοι εν ταϊς ζυμβολαίαις δίκαις, 

' 1βίΙίη£ οιΐΓββΙνββ οβ βιΐΓί»ί1β(1 οΓ οηΓ άυβ,' Βίιηίΐ&ι-ΐν ίν. 64, 
οσοι> εϊκος ησσάσθαι. ΕΐΙΓ. ΡΗοβη. 6θ2, (Α) Και σε δεύτερον γ 
απαιτώ σκήπτρα και θρόνου! χθονός. (Β) Ουκ άπαιτούμεσθα. 8ορ1ΐ. 
Α]. 217, νύκτερος Αίας άπελωβηθη. ϋβΠΙ. άβ ΟθΓ. 2 77• Ρ• 3*8, 
την (μην δεινότητα . . . ευρησετε πάντα Ιν τοις κοινοϊς ε'ξεταζομενην 
υπέρ υμών αεί, β. ϋίοηνδ. 14. Ρ• 1 287, ηγούμενοι δε'ιν ελαττοΰσθαί 
τι και σνγχωρεΐν. Αίΐά στεφανοϋσθαι, 80 ΟΟΠΙΐηοη ίη ΡίΐκΙκΓ 
(β. §. 01. νίΐ. 1 5» Νβηι. νΐ. 19) £ογ '\νίηηίΐ]£ & βΓοτγη.' 

Ηβηββ αίδο ίηβ (Ιοηβΐβ ββηββ ο£ νβΓΡ&Ιβ ϊη -τός, α.8 γνωστός, ΐτοτη 

γιγνώσκειν, ' ΙίΠΟΛνη : ' γνωστός, ίτΌΙΠ γιγνώσκεσθαι, ' Ο&ρ&Μθ θ£ ϋβίη§ 

1ίηο\νη ' (Ιίί. ' βΐΐονάη^ ίίδβ1£ Ιο 1)β 1αιο\νη '). Αη(1 ίη ρΓίν&ίίνβδ — > 

ήλυτοί, ίτοπΐ λύειν, * ηηΟΓοΙίβη ; ' άλυτος, ίτοτα λύεσθαι, • ίηαί άθ68 

ηοί &11ο\γ ίί8β1£ ίο οβ 1>Γθ1εβη,' ' ηηοΓβαΙί&οΙβ.' 

Τηβ 8&ηιβ εβηδβ βχίβηάδ ίηίο Ι&ίίη. Ιιίν7 ίϋ. 42, Ν&ίηΓ& Ιοβί αο 
ν&ΙΙο, ηοη νίΓίαίβ &ηί &πηΪ8, ίηί&ο&ηίηι•, Ιίί., Ίβί ίηβηίδβίνββ Ιίβ 
ρτοίβοίβά 1 ί>ν ίηβ δίΓβη^ίη ο£ ίΐιβή• ροβίίίοη' — ί. β. ' \νβΓβ £&ίη ίο Ιβί, 
ίηβΐΓ η&ΐϋΐ-αΐ αηά αι-ίίηοί&Ι ϋβ£βηοβ8 ρι-οίβοί ίηβηι.' 8ο«ίιιν. χν. 1 57» 
(ΙβίβηάίβΓ Ϊ8<3βηι ΤατπΙηιβ, ΎΊτ^. Μη. ϋ. 7°7> ε6Γνίοί ίηιροηβΓβ 
ηοδίΓ36. 8ο ^πβ οοηεηΐίυβ ίδ ' οηβ \νηο Ιβίδ ηίηίδβΙΓ 1)β βοηδηΐίβά 1 
ίη πιβ,ίίβΓβ ο£ Ι&ντ.' 

§ 89. Ο. Τβηββ. 

Α ϋβρβηάβηί δβηίβηοβ £ο11ο\νίη§ α Μαίη Ραβί Οοηδίηιοϋοη ίβ 
ηοί δΐίΓβοίβοΙ (ίη Τεηββ ογ Μοοά) ϋγ Ιηβ Τβηββ ο£ ίΐιβ Μ&ίη ϋοηβΐηιο- 
ϋοη ίη ίηβ £ο11ο\νίη2 οαβββ. 

α. "ννΐιβη & £αοί οοηΐεηιρί&ΐβίΐ ίη ίΐιβ Ρβρβηάβηί οΐ&ηδβ &8 &ΐΓβ&(1ν 
«χί&ηί οοηϋηηββ 80 &1 ίηβ ίίηιβ ο£ ίίβ υοίη§ αΐΐηάεά ίο 1>ν ίηο 

ΐρίϋίΐ)Γ 

ΡηβεάΌ 98 Ο» οπ6 δη θαυμαστής ελπίδος ωχόμην φερόμενος, επειδή ορώ 
άνδρα τω μεν νφ ουδέν χρώμενον κ.τΧ. ΤΗβ £αθί θ£ Λνΐΐίοΐΐ 8θΟΓ8ίβ8 

1)£«1 υβοοηιβ &\ν»Γβ \ν&8 οηβ ΛνΗίοη, \νίίΗ ίίβ οοηδβηηοηοβ ο£ 
<1ίθ»ρροίηίβά ηορβ8, βίϊΐΐ Γβπι&ίηβ(1 ίη £η11 £οπ;β &ί ίηβ ίϊηιβ &ί 
\τηίβη ηβ \ναβ βρββίιίη^. 

II). 99 ^> *δ»ί< τοίνυν μοι μετά ταύτα, επειδή άπείρηκα τα οντά σκοπών, § 9°•] νΈΚΒδ. 161 

*.τ.λ. Ώιβ ριΐΓβαϋ ίΐιβη αίΓβαιΙ)- Γοηουηαχΐ Ιιαόΐ ηβνβΓ βίηββ 
οββη π?8αηιβ<1. 

Αροΐ. 2 1 Ι), ηπορουν τί ποτ( λίγα. Τΐιβ ^(Ι^ηιβηΙ οΓ ίηβ Οπιβίβ 
οηββ ηί,ΙβΓβά ίβ Γβ^&τάθίΐ αβ Γβπι&ίηίη§ οη Γββοπΐ Γογ ιϋΐ Ιίπίθ. 

Ρ1ΐ8Ρ(1θ 88 Ο, ίδο'κονν . . . *ις άπιστίαν καταβολών . . . , μη οΰ&(ν6ς άξιοι 
*ιμ€Ρ κριταί, ή και τα πράγματα αυτά άπιστα $. ΤΙΐβΓΘ ΛΓΘ ΙΐβΓΘ 
Ιννο Ββρβη<1βηί βΐιηίδββ: Ιΐιβ ίοηηβΓ, βχρΓβββίη^ » ΐΓβηβίΙοΓγ 
βοηΙίη§βηο7, ίβ αίΓβοΙβό! ο^ Ιΐιβ Μαίη ΟοηβΙηιβίίοη αηά ίηΓθ«τη 
ίηίο Ογ&Ιϊο Οοίκρια ; ίΐιβ βββοηά, βχρΓβδβίηρ & ηγροίηβΐίβαΐ 
ΓαβΙ ννΐιίοΐι ίΓ νβηηβά 1 πιηβί 1)β ρβπη&ηβηί, ίβ ηοΐ αβεοίβά.. 

Τΐΐη. 3- ρ ι ζυνίστησβν ό ζυνιστάς . . . τά&( διανοηθΐίς, πρώτον μίν Ινα 
. . . τίλίον . . . €*η, . . . (τι δί Ίνα άγηρων κα\ άνοσον η. 

ΟΓ. Γφ'βίαβ ί. 6. ρ. 92, *π(ώη . . . γννα7κα ηγαγόμην . . . (φύλαττον . . . 
ίπιΛη 6ί μοι παι&ίον γ'ιγνΐται κ.τ.λ. 

§ 90. β. \νΐιεη Ιΐ»β βνεηί βοηίβηιρίαίβιΐ αβ ΓυίηΓβ ίηΐΐιβ ϋβρβηιίβηί 
βΐ&υββ ίβ εΐίΐΐ ίη Ιΐιο Γη Ι π π.• ι\1 ίΐιο ιηοηιεηΐ οί ίΐβ οβίη^; αΐΐηάβό! (ο 
\>γ Ιΐιβ ρρβαΙίβΓ. 

Αροΐ. 1 7 &> «λίγοι», ώς χρην υμάς (υλαβΐ'ισθαι μη ΰπ' ϊμοΰ (ζαπατηθηπ 

— οβοβυββ ίΗβ ιΐβοβρίίοη ίΙΐΓβαΙβηβίΙ \νββ Ιο 1)β Ιοοίκκΐ Γογ ίη 
Ιηβ βρβββη \?ηίβη ^88 ηον\τ οαΐ οβ^οη. 

8^ηΐρ. 193 β » π ήνυ αν *φοβονμην, μη άπορησωσι λόγων" . . . νυν δί 
όμως θαρρώ. Αί ίηβ ΐηοηίβηΐ ;ιΙ Λνΐιϊοΐι Ιηίβ 18 βαί(1, ίΐκ' ροίηΐ 
οΓ ίίπιβ νηβη Ιηβ βοηίίη^βηβ^ οΓ άπορησαι Λνίΐΐ οβ (Ιββίιΐβίΐ ίβ 
βΐίΐΐ ΓηΙαΓβ. 

Αροΐ. 29 Ο, *φη . . . λίγων προς υμάς ως, (ι διαφ*υξοίμην, ήδη άν 
νμων οί υ'κ'ις άιαφθαρησονται. Τήβ ΓβΟβοη Λνΐΐ^ διαφευζοίμην ίβ 

αββοίβ<1 })γ Ιηβ Οι-αϋο Οοΐίςα», ΐΗοη^η οαηαΐΐ^ ΓηΙαΓβ \νίΐΗ 

διαφθαρησονται \ν1ιϊο1ι ΓβΠίαίηβ ηηιιίΓιτΙΐ'ΐΙ. ίβ ίΐΐαΐ Ιΐΐβ ΡΓΟίββίβ 

(Ιββοηηεβ αη βνβηί ρατβΐ^ η^ροίηβΐίοαΐ, ηο^ οηβ αββηηιβά αβ 
αυοηΐ Ιο ηαρρεη ιιί «11. «ΐ διαφ€ύζομαι \\οηΚ1 Ικινι• ίπ»ρ1ίι•«1 αη 
βββυηιρίίοη ΙΗηΙ δοεηιίββ λνυηΜ 06 ίΐ(:φΐί11ς•(1. 

8^Πΐρ. 198 Ι), ίνθυμουμινος ότι ουχ οϊός τ ίσομαι . . . ου&ίν κα\6ν 
ίίπίΐν, ύττ' αισχύνης ολίγου άποδρας ωχόμην. Ηβ Ηββ βΐίΐΐ ΙΗβ 1θβ1( 
οβΓοΓβ Ηίιη, αη(1 κίίΐΐ Ιΐιβ Γββίίη^ ΐΗαΙ Ιιβ λνίΐΐ οβ ιιηβο,ηαΐ Ιυ ίΐ. 

II). 198 β, προυρρηθη γάρ, ώς ϊοικιν, όπως ϊκαστος ημών τον Ερωτα 
ίγκωμιι'ιζΐΐν ύόξίΐ. 

Οί. 1>βΐη. <1β 0θΓ. 85. ρ. 254» α '•* ™ το{ *Φΐ σνμβησινθαι, ίά» ί'γώ 
σπφανωμαι. 

Μ 162 ϋΙΟΕδΤ ΟΓ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 9 ι — 93- 

§ 91. Τΐιβ 1180 οί ίηίβ οοηβίηιβίΐοη ίβ ίη ΡΙαίο βο οαΓβίαΙΙγ ι-β- 
βίήοίβά ίο Ιΐιβ οαββΒ ίαβί Βρββίηβά, ίηαί ίί \νοιιΜ οβ ηη]υΒίίηαυ1β 
ίο οοηίουηά ίί Λνίίΐι ίηβ βίπιρίβ ίιτβ^αΙαΓ Γβευιτβηοβ ίο ίηβ Οκιίίο 
Κβοίβ, \ν1ιίοη ίβ βο βοηιηιοη ίη οίηβΓ λνήίβΓβ. 

8νηΐρ. 190 Ο, εβουλεύοντο ο τι χρη αυτούς ποιήσω. λνοΐΐΜ 06 αη 
βχοβρίίοη ίο ίηβ ηιΐβ, ίί χρη ννβτβ αη οπ1ίηαι•ν ΥοΛ. 

Τΐιβ πιΐβ βββιιΐΒ ίο ηοΐά ίη Ηοηΐ6Γ, II. ν. 127, Οά. *•>• *5> μ«1 ν. 23, 
αη(1 νίϋ. 44» &η( 1 χ ϋ*• 4 Χ 7> &°• ΝίίζΒβη (οη 0(1 ίίί. 76) άβηίββ ίΐιαί 
ίηβ ρπηείρΐβ ηβι•β ροίηίβοί οιιί ίβ ίηβ ίΓαβ οηβ. Ηβ ροίηίβ οαί ί\νο 
ρ&88»»β8, II. ν. 567 & η< 1 χν. 59^> &β Γβίαίίη^ ίί. Βιιί ία οοίη ίηβββ 
(ι) ίΐιβ Γβα(1ΐη£ ναήββ οβϋνρββη Ορίαίίνβ αηά Οοη)ηηβίίνβ, αη<1 (2) ίη 
1>οίη ί\νο ριιτρο868 &Γ6 ηιβηίίοηβά, βο ίηαί ίί ίηβ Οο^ιιαοίίνβ ίβ ίηβ 
η§ηί Γ6£κϋη§ ίί ηιαν λνβΐΐ Ιιανβ οββη αοίορίβά £ογ ίΐιβ ρητροββ οί 
ίϋβίίη^αίδΐήη^ ίηβ ηβαΓβΓ αη<1 ίηβ ΓβηαοίβΓ ραΓροββ. 

§ 92. ο. Ιπιρειίεβί Τβηεβ υθβόΐ £ογ ίηβ ΟΓαίΐο Οοΐίςαα οί ίηβ 
1 ΡΓορΙιβίίβ ΡΓβββηί.' 

8νηΐρ. 190 β, οντΐ γάρ δπως άποκτείναιεν εΐχον . . . , αί τιμάι γαρ αυτοίς 
και ίερά τα. παρά των ανθρώπων ηφανίζετο — ΛνηβΓβ, } αεί 0.3 ουκ εΐχον 
ίβ ίΐιβ ΟΜίοηβ Ναιταίΐοη οί (Ηβ ϊΐιου,φΐ ουκ εχομεν, ' ίΐιβν εοη1(1 
ηοί, ίηβν ί1ιοη§1ιί,' βο ηφανίζετο ΓβρΓβββηίβ ίΐιβηι ίηίηΜη§ αϊ 

τιμάι ημΐν κ.τ.\. αφανίζεται. Νθ\ν αφανίζεται Υΐουΐά ηανβ 1)ββη α 

1 ΡΓορΙιβίίβ ΡΓβββηί,' αηά βο ηφανίζετο ϊβ ίΐιβ Οοΐΐαιιβ Ναιταίΐοη 
οί ίηίβ. 

Οί ΑηίϊρΙΐΟ ίί. Α. β. 9• Ρ• 1 1 7> άλούί μεν γάρ την γραφήν της μεν 
ουσίας γιδειν εκστησόμενος, τή{ δε πόλεως και του σώματος ουκ εστε- 
ρούμην — ' Ι ίβΐί Ι βοηΐά ηοί οβ.' Αηάοο. ΐ. 58-60. ρ. 8, φονεύς 
ουν αυτών εγινόμην κ.τ.Χ. ταΰτα δε πάντα σκοπών ευρισκον κ.τ.\. — 
ΛνηβΓβ ίηβ σκοπών βηβΑΥΒ ίηαί εγινόμην ηιβαηβ ' Ι ίβΐί Ι \ναβ οη 
ίηβ \ναν ίο οββοηιβ.' 

§ 93. ο. Αοήβί. 

α. Ιίβ ηιβαηίη§ βίΓοη§1ν βχηίοϊίβά ον ίοΓββ οί ίΐιβ οοηβίΓηοίΐοη 
ίη \νηίβη ίί Βίαηάβ. 

ΡιΚΙΓ. 249 β • α * ^' αλλαι, όταν . . . τεΧευτησωσι, κρίσεως ετυχον. 
ΟθΓ§. 484 Ο, εάν . . . φύσιν ίκανην γενηται έχων άνηρ, . . . επαναστάς 

ανεφάνη δεσπότης ημέτερος ό δοϋλοί. 
Ρηΐΐβΐ). Ι γ (1, όταν γάρ ταΰτα \άβης ούτω, τότε εγενου σοφός. 
Ιίν818 217 (1, οταν δη τό γήρας αυταίς ταυτυν τοϋτο χρώμα επαγάγΐ) 

τότε εγενοντο . . . λευκαί. 

ΊΊιβ 8ηϋ]αηοίίν6 οοηβίιιιοίϊοη \νίί1ι αν, ηοί αιΙιηΪ3δ11>1ο Λνΐίη α ραεί ^ 94—97] νΕΚΒδ. 163 

Τοιιμϊ, ουηείΓ&υιβ ηβ ίο βββ ίη ίηβ Αοηδί Ιΐιο ^χρΓβββίοη οΓ αη βοίίοη 
ίιΐ8ί&ηΙ&ηεουί>1}• εοηιρίείβ, γ&ΙΙιογ ίΐιαιι οί &ιι αείΐοη ηεοββββηΐ}- ροδί. 

§ 94. β. Ιΐβ ηιεαηίη§ βίΓοηβΙχ βχηίΐήίβα 1 Ι)^ ίοΓβε οί ίηε εοηίβχί. 

ΡΗβεθο 88 ά, πη ό Σωκράτης μιτηΚθ* τον λσγον ; Κί. ' ονβΓίοοΙε ' (β&Πΐβ 

πιβίβρηοΓ ΟΒ 89 ο, « . . . . μ* &ιαφ*νγοι [Ηβπη&ηη Γγοιπ βτβί 
Ιυιΐκΐ οί Οχθη.] ό λόγο*). Οί. Ρΐηά\ 01. νΐ. 62, μττάΎΚασίν τ* μι». 
Αηίίρηο ϋ. Α. α. 3• Ρ• > 15» « ωί °* ^Χ^ϋ» ' ηηίίΐ ηβ ίβ βαηςηί/ 

Ι1>. Ιθ8 Ο, [η μι*] φίρτται ιίς την αντί] πρίπονσα» οίκησιν' η Κ ... . 

ωκησ( τον αύτη ίκάστη τόπον προσήκοντα — ίηβ §θθά 80θ1, νίίηοοί 

α ηιοηιεηί οί βιιβρεηβε, ογ Βεηβίυΐε Ιαρββ οί ίίπιβ, ' βί οηεβ βικίβ 

α ηοπιβ ίη ' &ο. 
8)Π1ΐρ. 172 &, ούτος, ού τηριμίνεις ; Καγώ €Π•Μ7τάί ιπρΐΐμ*α>α — ηοί 

' \ν»ίΙβά Γογ Ιιΐιη ίο οοιηβ αρ ντίίη ηιβ,' 1)αί ' Ιβί ηίπι εοηιβ ηρ 

νίίη ηιε.' 
II). 1 7 3 °> τι °^ ρ °ν δ«Γ)Ί7 σω μοι ; 8βπιε ρηΓβΒβ Ρη)ίβ§. 3 1 ο &, ' \?Η γ 

ηοί βί οηεβ Γβΐ&ίε ίί ίο πιβϊ' 8ο ΡηβεάΌ 86 ά, 8ορ1ι. 251 ε, &ο. 

Οί. Ατίβί. νββρ. 2Ι3> Τ» ουκ απικοιμηθημΛν ; 
8)*Πΐρ. 209 8, ά ^νχ,7 τι ροσ ηκα και κνησαι και κνάν. κυήσαι 18 ίηβ 

βτβί ιηυηιβηί οί ίηε βίΑίε κν*Ί*. 

ΗίΠΟε Αροΐ. 2 Ι Ο, 22 (1, ϊο~οξ( } ϊοοξαν, * Ι β&ηΐβ ίο ΙΙΐίΓϋΕ.* 

§ 95. Ό. Ιηιρ€Γ8οηα1 ΥβΓΟβ. 

ΙιηροΓβοηαΙ ΥογΙμ ίη ίΐιβ βαπιβ ήφά ίοηη ω ίη Ιαίίη (Ιο ηοί 
βχίβί ίη ΟΓββκ:. Ενβη ίΐιοββ ττΐιίεη βχρΓβββ ίΐιε ρΓοεββδββ οί ίηαηί- 
πιαίε ηαίατβ, αβ να, νίφ*ι, ΐσασ* (ΤΙιαε. ίν. 52), ατε οηΐ)• ίιηρβΓδοη&Ι 
ίη ίΐιαί ραΓίίουΙατ ιιββ, αηά ηοί λΙ^-β^β βο ενεη ίηβη. 

Τ^β 6ηά, ηοννενει•, ίη βίΐιΐίίίοη ίο ίηβδβ, 

§ 96. &. Ραβ&ίνβ ΙηιρβΓβοηαΙβ (ίηβ ηεατεβί βρρΓΟΛοη ίη ΟΓεεΙί ίο 
βΐηεί Ιιηρβηοηαΐβ). 

ΡΙμΙγ. 232 Α, ουκ άλλωι αυτο'ις ιηπόνηται. 
Ι)}. 2 6 Ι Ο, Χίγιταί τ< και γράφίται. 
Ροΐίίίο. 299 α > &" & α* καταψηφισθη. 

1*%£. 9•4 & » &η>Λ»θ*ιπ*ν (Οοηίιίνο Αυβοΐιιίβ). 

§ 97. ο. ΟηΑβί-ΙιηρβΓβοη&Ιβ (αβ \νο τα&γ οαΐΐ ίαβηι), ντΙιβΓβ & ταςηβ 
Ν'οιηίηαίίνβ, βησΗ αβ ' ίηβ οίΓβαηιβΙαηοββ,' ' ίηβ ενβηί,' 'ίηβ οοητββ οί 
ενβηίβ,' ίβ αηάβΓβίοοά. Τΐιβ οοηιωοο Λνοπίβ *'ν6'*χ*ται,παμίχ*ι (Τηαε. 
ίν. 85 Λο), ίηε ρΙΐΓ&βε όντως ϊχ<ι, &ο., ατβ βηεη εαβεβ. \νε <1ο ηοί 
Ιίηοντ βΐΗ*»)δ ΜτΙιείΙιβΓ ίηβ τηριβ ηηο!εΓ8ίοο<1 ΝοηιίηΛίίνβ ίβ ΡΙογοΙ 
ογ βίηςαΐβχ, βχοβρί ιτηβΓβ ίηβ νεΛ ίβ ΓερπΜβηίεϋ [>γ λ ρβηρΗηβίβ 

\! 2 164 ϋΙΟΕδΤ ΟΡ ΙΙ)ΙΟΜ8. [§§98,99• 

(;(■> 1 1 "ΐιι. II. IV. 345» Φ&' \?Ι ν \ χ ίν. 9^, Τρωσι μεν ίύκτά γίνηται, XVI. 
128, ουκίτι φνκτά πίλωνται, χχί. 533> °ίω λοίγι* Ζσΐσθαι, 0(1. ΐί. 203, 
ισα ΐσσΐται, νϋϊ. 3^4» Ή δ* "/)' Έτοιμα τίτνκτο, χί. 455» °νκ*τι πίστα γυ~ 
ναιξίν, Τηηο. ΐί. 3> ί7Γί ΐ ίτοιμα ην, ί. 102, τούτου ίΐ/δίά (φαίνετο, ί. 7> 
πλωϊμωτίρων όντων, ΙΙΪΙΐ. VI. 5 2 ι δί^λά σφι (σεσθαι, Ιΐΐβ ΟΟΠΙΠΙοη 

αδύνατα ('σπ, &ο.), ογ ν/ηβΓβ (&8 ίπ ΒβνβΓ&1 οΓ Ιΐιβ Γο11ο\νίη§) &η Α(1- 
,^οΐίνβ βΐ&ηιΐβ ΐη αβτβεηιβηί; νάίη ίηβ νβ&ηβ υη(1βΓδίοο(1 Νοπιΐ- 
ηαϋνο. 

Κερ. 5δθ (1, δέξίται, ως ('μοι 8υκ(ϊ, και ΐτίραν άπόδίίξιν — ' ίΐΐβ 0036 

ν/ίΐΐ βάαήί;/ 
II). 45 2 ^> καϊτοϋτο (ν(δ(ίξατο — ' ίηο Γββαΐί πιαάβ ίΐιίβ ρΐαίη &1δο.' 

Ρ1ΐίΒ(1θ 73 °> *"" ΤΙΓ ΐπί τα διαγράμματα αγτ] ίντανβα σαφέστατα κατη- 
γορεί οτι τούτο ούτως ΐχει — ' Λνΐΐ&ί βηδηβδ 18 ρΐΌθ£ ροδϊίϊνο,' &0. 
Λροΐ. 28 1), ουδϊν δίΐνόν μη ('ν ('μοϊ στη — Ιίί. ' Ιβδί ΐΐΐβ ΟΟαΓδβ οί 

βνβηίβ ΒηοηΜ οοηιβ Ιο α βίαηίΐ-δίίΐΐ.' ' ΤηβΓβ ΐβ ηο (1&η§βΓ οί 
ϋιβ ταΐβ 1«•βα1άη£ άοννη ΐη ηιν ο&Ββ.' Οί. Ατ. Είη. VI. νϋΐ. 9, 
στησΐται γαρ κάκέί — ' £ογ ίηοΓβ ίοο (ΙβηιοηδίΓαϋοη ηηίδί βίορ.' 

Η(1ί. ίϋ. 82, ΐ'κ δ( τον φόνου απέβη ('ς μουναρχίην. 
Ρηΐΐβΐ). 25 ά, αλλ' ίσως κα\ νυν ταυτον δράσει — ' ρβΐΐίαρδ ίϊ ννχΐΐ (Ιο 

βαααΐΐν \νβ11 ηο\ν.' 
Ρ1)36άθ 1 1 8 β, ΐπειδάν προς ττ} καρδία γίνηται — ' \ν1ΐβη ίΐΐβ αοί ίοη θ£ 

ίηβ ροίδοη Γββοηβ8 ίηβ ηεαι-ί.' 

§ 98. Ιη Λβ ηεχί ΐηδ&ηεε, ν/β βηά &η ΙηιρεΓδοη&Ι εΐ&υδε ΓβρΓβ- 
βεη1;ΐη§ Ιηβ νει•1). 

Τίηΐ. 24 β, (ζ ης επιβατον επ\ τας άΧΚας νί]σους . . . εγίγνετο. 

§ 99. Ιη Ιηε Γο11ονήη§ ίηδ£αηοεδ ννβ βηά &η Αφεοϋνε ογ ΡαιΊί- 
εϊρίε ΐη &§τββπΐ6ηί ννίίη ίηε ν&^ριε ηηάετβΐ,οοιΐ Νοπιϊηαϋνε. 

Ρηίΐθΐ). 2 Ο Ο, προϊόν δ' (τι σαφίστερον δ(ίξ(ΐ — Ίΐΐβ Ββφίεΐ θ£ ίηβ 
ΕΓ^υηιβηί; \νί11 πιαίίβ ΐΗίδ νβί οΙβ&ΓβΓ.' 

Ρΐΐδβάο 1 1 7 1), «αι οΰτως αυτό ποίησα — ' Ιΐΐβ α£6ΤΐΙ ΙβΛ ίο ίίδε1£ ν»ά11 
οοηιρίοΐβ ϋβ ν^οΛ.' ΤΙιβΓβ ίδ άεΐίοαον ίη ίΐιβ νβ^ιιβηβδδ \νίίΗ 
νηίοΐι οοΐη ίΐαβ άβ&οΐΐγ α§βηί &η(1 ίίβ βίΐβοί; αΓβ (Ιβδί^ηαίβά. 

ΤηβδΒΐ. 200 Ο, ό τόν ποταμόν καθηγούμενος ίφη αρα δ(ίξ(ΐν αυτό. Α 

πιαη ινηο §οββ βΓδί ΙΙίΓοη^Η & δίΓΟ&ιη, ΐί αδίίβοί, " Ηο\ν άεβρ ΐβ 
Ίϊ ? ", β&νβ, " Ηο\ν ο&η Ι ίβΐΐ ϋβίοΓοηαηο1 1 ινβ αΐιαίΐ βββ." ϊΥοπι 
ΙΙιΐΒ ρ&δΒα^β >νβ §α!ηθΓ Ιΐιαΐ ίΐιβ βχρΓβδδίοη •\ναβ ίη ρορυΐαι* 
υββ. 

Οη^ΐαβ Ιθ8ε, τοϋτο μινουν οΐόν ιστιν, αυτό σοι τάχα δηλώσιι. $§ 100—103.] νΕΚΒδ. 165 

ΙΠρ. Μβ. 288 V), ότι μίν ίπιχιιρήσιι €υ όιδα' <» δ** ίπιχαρήσας ϊστα* 

καταγίλαστος αΐτο δ*ίζ*ι — ' ^νβ βΙι&ΙΙ βεε Ογ ΐΗθ ενβηί.' 
Ρτοί&£. 324 8, αντό σ* διδάζα. 
Ρ). 329 1>, Ικανός μιν μακρούς λόγους και καλούς ίΐπάν, ως αυτά δηλοΊ. 

§ 100. Οί. Ή,άί. V. 78, δήλοι δ* ού κατ ο» μούνον, άλλα πανταχη, η 
ίσηγορίη ως ίση χρήμα σπουδαίοι», νί. 86, οδτ€ μίμνημαι το πρηγμα, οΰτι 
μ* πιριφίρα ούδίν ιΐδίναι τουτίων των υμάς λίγ(Τ€. τΕβοΗ. ΟΗοβρΙΐ. 993» 
Φίλον τίως, νυν δ* ίχθρόν, ως φαΐνα, κακόν (' 08 ίηβ βνβηί βηενβ.') 

^Εβοηίη. ί. 4θ. ρ. 6, ώί αυτό τούργον €&ιιξ*ν. Αηίίρηο ν. 6ο. ρ. 136, 
αίτψ μοι πρόφασιν ούδ*μίαν ΐχα άποκτάναι τον άνδρα. 1^*8103 Χ. 20. 
ρ. 1 1 8, δήλωσα δί' (βο. ΐά φ10(1 βεορίίίυΓ δηλωσ€ΐ) οίχήσίται γάρ. 

§ 101. \Τε βηά βίβο Νοη-ΙιηρβΓβοηαΙ βεηίεηεε3 οη ίηβ πιο(1θ1 οί 
εοηιε οί ίηε ίθΓ6£οίη£, β. £. 

Οτβί. 393 β > το ονομ* 1 , ° °ύτο ημϊν δήλωσα κ.τ.λ. 

Π). 4° 2 V) τοντό γψ (γο όνομα) ολίγον αύτο λίγα στι κ.τ.λ. 

8ορ1ΐ. 237 1>> καί μόλκττά γ* δη πάντων ό λόγος αύτύς αν δηλωσαΐ. 

Οί. Όβνα. 0. ϋΐοη^τβ. Ι3• Ρ• 1287, ίδηλωσ€ σ' αύτο τό Έργον. ΕΐΐΓ. 
Ηεΐ. Ι46 80^., (Α) Συμπροξίνησον, ως τύχω μαντίυμάτων "Οίτη ν(ως 
στίίλαιμ' αν ονριον πηρον κ.τ.λ. — (Β) ΠλοΟί, ω ξίν, αύτος σημανά. 

§ 102. Ε. Ιηίπιηβίίίνε ΐΐ8β ο£ νει-ηβ ΤΓήηΒίίίνε. 

δοπιβ νβΓίΜ ΤΓ&ηβίίίνε Γβοβ<1β, ίη ρ&ΓίίευΙατ 8Ϊ§ηίβοβίίοηΒ, ίηίο 
ΙηίΓβηβίΙίνβ νει•οβ. Αί ίηε β&ηιε Ιίπιο, ίηε^τ (Ιο ηοί εεαβε ίο 1)6 
Αείίνε ; ηείίηεΓ άο ί1ιεγ οεεοπιε 6ίπεί1γ Κεβεχίνε. 

ΤΙιιβ ΗβρρεηΒ ίη ί«Ό εαβββ. 

§ 103. α. ΛΥηεη ίηβί, ίο ντηίεη ίηε αείίοη μγμ οήσίηαΐΐγ τερΓε- 
βεηίεά αβ ρβββίησ οη, Ίη, ογ εοηιεβ (ο οε γο£λγ(1ο(1 &β, α ρ&ιΐ οί ίηε 
ΑςεηΙ ; αηά νηεη ίατίηεΓ ίηε οαεηίίοη οί Ίϊ ε&η Ι» άτορρε(1 \νϋ1ιοαί 
πι&ιτίησ ίηε βεηβε. "Εχαν, ίη βετεΓ&Ι οΓ ίίβ βεηβεβ, εχεηιρίίβεβ Ιΐιίβ 

Γγοπι ϊχίΐ» βονεπιίη^ βη ΛεεαΒαϋνε οί ρ&Γί οί Ιηε δυΐ^εεί \^ο 
Η&νε, 6. 8• Ηοπί. ΟΙ. χίχ. 38, κίονις νψόσ «χοντίί — ' ΙιυΜίης,' ρΐΌ- 
ρετίχ ηοί Ιπεπιβεΐνεβ, 1>υΙ ΙΙιείΓ Ιααά», οτ, ν&βηεΐ^, ρατίβ ο/ Πιβτη- 
9βΙνβ$, βΙοΓί. δο Η(1ΐ. ί. 1 8 1, άνάβασις ίς αυτούς ϊξωθ*ν κύκλω πιρι 
πάντας τούί πύργους Ζχουσα πιποίηται — ¥ΤΠεΓ6 «χονσα Ηλ8 Γογ ίΐβ 01)}ε<:1 
ειοΗ ρηΗ οί Ιΐιε άτάβασις ίη βυεεεββίοη. 

Γγοπι «χα» κονεπήης »η Αοεοβαϋνε οί ίΗαί νηίοη εοηιεβ ίο οβ 
Γ<?^»π1ε«1 ββ ρ&Γί οί ίΐιε δηΐ^οεί, *τε Ηβνε ο. ξ. 0<1. ίη. 1 82, αύταρ 
1•/ωγ< Ώύλονδ' ΐχον — ' ΗεΚΙ τηγ βΗίρ οη ΙιεΓ εοηΓββ ίοΓ Ρ^ΐοβ ; ' — ίηβ 166 ΏΙΟΕ8Τ ΟΡ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 104, 105. 

βηίρ, 88 £ο!Ιο\νίη§ ίηβ ντ'ύΐ οΓΙιθγ β&ρί&ίη, ίβ, \νηβη ντε &Γβ Βμ*Ανη% 
ο£ Ιιίβ ηιονβπιβηίβ, νίΓίυαΙΙγ ρηχί οΓ ηίηι ; — ννΐιβηϋο βίπιρί^ • Ι ηβΜ οη 

£θΓ Ρ)Ίθ8.' 

Οη ίηβ οίηβΓ η&η<ϊ, ίη ίηβ £ο!1θΛνίη£ ρ&δδ;ΐ£6 κατίχαν η&β £ογ ιΙβ 
ΟΙ^βοί ίη&ί τνΐιίοη ίβ ΗίβΓοΙΙγ β ρ&Γί οΓ ίηβ 8υη]οοί. 

ΡΙΐδεάο 1 1 7 Ο, οίοι τ ήσαν κάτεχαν το μη δακρΰαν ' Ιο Ιϊββρ ίηβΓΙΊ- 

ββίνββ,' — 1>ηί ρΓοροΗγ ίΐιοββ ρατίβ ο£ ίηβηιβοΙνοΒ \ν1ποη 1ΐ&(1 Ιο 

(Ιο ννίίη ίηο ρβΓίίοηΙαΓ α££ββίίοη ίη φΐβΒίίοη. 
8ο &£ΐιίη ίηο οοιηπιοη ίχ( 8η (Οπιί. 439 & » &οι•£. 49° °> ΪλΑ. 
198 ο, Ι<6§£. 639 <1) ίβ ' ηοΐίΐ,' Βοίΐ. 7 οηΓ ^οοί ^ ΓΟΐη »ύναηοίη§ — γοιίΓ 
ίοη^υο £γοπι 8ρβ&1ήη£ — 7οατ ίηοη^ηίδ ίτοηι ηιηηίη^ οη — (&8 Ιηβ 
βαββ πι»7 οβ )• 

ΟθΓ£. 475 &,τω λόγω ωσπεριατρω παρέχων — ΌίΓβπη^,' ηοΐ δίηοίΐ^ 

οηβεβίί, οηΐ ίηο ραΓίίουΙ&Γ Ιίηιο ογ ρ&τί ηοβ(1ίη§ ίτοίΐίιηοηί. 
§ 104. ΟίηβΓ εχ&ιηρίοδ ίη ΡΙαίο ατβ 

Ριβρ. 3^8 β, όταν τις ίφιΐ) Ισχνρω γέλωτι. 8θ 563 ■» ζνγκαβιίναι. 

ϊ\). 42 2 ϋ, ανάστρεφαν. 8θ Ι^&βη. 1916- 

II). 467 Ο, ανάΚαβύν. 

II). 473 °» μεταβαΚίΐν-, 

II). 54° α > 59 1 6 » παρακινάν. 8θ 573 °> νποκινάν. 

Ρη8Β0.0 65 β, *γγνς τι ταναν τον τΐθνάναι. 

Ιο. 98 &> χαλωντα και ξνντΐΐνοντα τα νΐνρα. 

ΡΙκΙγ. 228 β, παν*. ίύί ίηδί&ηοοβ ίΐιίδ ηίβο ίιι Ηυιη. ΟΛ. ί. 34°> 
ίν. 659• [Ι η Οά. ΐ. 34° * ηβ Γβαάίη^ Ββοηιβ <1οηοί£η1.] 

Ροΐίίίο. 258 Ά, θίαιτητω, . . . ξννίμιξα. 

Ρηβεάο 7 2 Ι), « τό καταλάμβαναν μ(ν αη, το δ' άνίγΐίρατθαι μη άντα- 

ποδώοίη — Ιιι. (α8 \νο ιηί§ηί 8ίΐ)') ' ρηί ίη αη αρροαΓίΐηοο οη ίΐιβ 
οΛβΓ βίάβ/ 

§ 105. Τηίβ ΙηίΓ&ηβίίίνβ ιιεβ ο£ ίηβΒβ νβΛβ οβοοηιοβ βο η&ίηπιΐ, 
Ιη&ί, α£ίβΓ ίί ίβ ββί&οΐίβηβα!, \νηβη ίη ραι-ίίοαΙ&Γ οα?ββ ίΐ ίε οοηνοηίοηί 
ίΐι&ί ίηβ 01>]ββ4 βΗοηΙα. οο βχρΓΟδββά, ίί ίβ βχρΓββββά ίη ίΐιβ Ό&Ιίνβ. 

Ε. §. II. χχίίί. 686, άνασχομίνω χ*ρσ\ στιβαρησι. Τηβ Ιαηςυα^β 1ΐ»0 
1)θοη αβοηβίοηιβά ίο άνασχίσθαι ΙηίΓαηείίίνβ £ογ ηοΐιΐίιψ ηρ Ιηβ 
ηαικίδ ; βο ίηαί \νΗβη, ίη ΟΓάβΓ Ιο βΙι&Γ&οίβΓΪεβ ΐΗβ Ιιαηίΐβ, ίΐιβ ροοί 
(Ιοβιγοβ ίο βχρΓ088 ίηβ Ο1)]βοί, ίί £α1ΐ8 ηιοΓβ ηαίηΓβΙΙ^ ίηίο ίΐιβ ϋβίίνβ. 

8ο Οά. ίχ. 489, Εμβόλια» κάππί—ΐμβαλάν οοίη§ ιΐδβά αίοηβ, β. ^• 
ίη Απβίορί). Ηβη. 206, £ογ ' ϋ&βηίη^ ίη ίηβ οβγβ.' (Αη βιτοηοοηδ 
ίηίβΓρΓβίαίίοη ο£ ίηίβ Ιαβί ρηεε&^ο αήδοβ £γοπι ηβ«1οβί ο£ ίΐιβ ριϊη 
οίρΐβ \νβ &Γβ ηοίίβίη^.) 

8θ 0<1. Χ. 1 40, ι-^ϊ κατηγαγόμ(σθα. §§ ιο6— ιο 9 •] νΕΚΒδ. 167 

§ 106. 1). \νΐιβη Ιηβ Αοοηβ»ίίνβ οί Ιηβ ΟΙτ)βοί, ηοί οοίη^ ίη &ηγ 
\τ&γ ΓβΓβΓβΜβ ίο ίηβ Α#οηί, ίβ ηβνοΓίηβΙβΒΒ βο ηαίυι*1 η ββφίοηοβ ίο 
Ιηβ νει-Ι), ίηαί ίηβ νβΓΟ ίίββίί νϋΐ 8Η££ββί ίί ίί οιηϋίβά. 

8>ΤΠρ. 196 (1, παράτων μη ίλλίίπαν — ' ίο ίβΐΐ ΒηΟΓί ' — Ηί. ' ίο Ιβανβ 

α άφο\(τί\ο]ΐ ο/ βο πιηοΗ ίη α βίνβη φΐαηίίί^.' 
Ρΐκίτ. 237 *!> θίμινοι άρον, *1ι τοντο άποβλάτονης και αναφερόντα 
την σκεψιν ποιώμεθα. αναφερόντα, ' ΓβίοΓτίη^/ Βθί1. ΟΙΙΓ ββΒΟΓίίοηβ 

αηιΐ Γοββοηίη^β. 

ΟθΓ£. 5 1 2 β, επιτρίψαντα περί τούτων τω θεό) — { εηίΐ"Π8ίίη£,' 8θί1. ίηο 

άβοίβίοη. 
§ 107. 8οηιο υβββ οί εχειν ίΐΐυβίπιίο ίΐιίβ ρΓοοοβ8 βίβο. 

"νΓβ 6η<1, ΤΙίΠΟ. ίίί. 89, των σεισμών κατεχόντχον — ίηβΓβ 18 ΠΟ ηββά 

Ιο βχρΓβββ ινλαΐ ί\κγ ρβΓνβίΙβο! ογ οοοηρίβά, Βΐηοβ σ«σμοι (βο ηββό!) 
ιηυβί 1)6 σεισμοί της γης. Ογ \?ηβη ϊχειν ίβ υββά οί αη ΟΓΤηγ ΟΟΟΠρ}•- 
ίηζ & ροβίϋοη, ίηο ΥβΛ αίοηο βυίδοββ Ιο βχρτβββ ίηίβ. Αη(1 (ω νβ 
Πάνο βββη ίη ίηβ ρηπιΐΐοΐ ο&βο) βο ηχβό! ηι&)* ίηίβ ηββ οβοοπιβ, ίηαί 
νηβη ίηο ροβίϋοη οοοηρίβά ηββιΐβ Ιο οο οχρΓββββίΙ, βηοίηοΓ οοη- 
κίηιοϋοη ίβ ίοιπκΐ Γογ ίί ; οί. Τηυο. ϋί. 34> * ν διατειχίσματι είχον βο 
νϊϋ. 28. 8πηί1ατ1^ α ςοηβπιΐ ηιονίη§ ηίβ βπηγ ίβ βαίά άγαν, \ήίηουί 
ινηγ ΟΙ^βοί οχρι-οβδοά : τνηβηοβ ίηο ηβχί είβρ ίβ ίηβί ίηβ ντηοΐο 
απη7, ττηίοη βίτίοίΐ^• άγεται, ίβ ββίά άγαν οί. Τηυο. ν. 54» *Αργ«κκ δ' 

άγοντα την ημε'ραν ταΰτην πάντα τον χρόνον, ε'σίβαλον. [8θ Ατηοΐά : εσε- 

βαλΚον Ρορρο »ηό! ΟοΙΙογ]. 

§ 108. Τηίβ ίβ (ιηβ ηοοουηί οί α νατίαϋοη, νηίοη ηιίμΐιΐ οίβο οβ 
Ιαΐίοη ιηοΓβΙ^ ίοΓ οηο οί ^ονβπιπιβηί : — 

Ρη»(1θ 58 0—59 *» °^ Γί Ύ*Ρ *** θατάτφ παρόντα μ* ανδρός επιτηδείου 
έλεος ίίσηΠ . . ,* δια δη ταντα ουδίν πάνυ μοι ίλαινον <1σή*ι. Αη 
οηιοΐίοη ηιβ^τ οβ 8&ί<1 βίίηοΓ ίο οηΙοΓ Ιηο ρβΓβοη Ιιίηιβοΐί (αβ ίη 
«λ»ΟΓ μ* *ιοη^ίΐ), ογ Ιο βηίβΓ ηίβ βοηΐ ; οηΐ ίη Ιΐιίβ ο»ββ ίί ίηο 
ΓοίβΓοηοβ ίο ίΐιο ροΓβοη οο ηα&άο οΙεβΓ Ιηο ηιοηϋοη οί Ιηο εουΐ 
Π1&7 οο Β])οτο(1 ; ΙηβΙ ίβ, ΐΗο νοΛ οοοοιηοβ ΙηΐΓ&ηΒίϋνο, βηά ίβ 
ίοΐΐοντβό! }))• & Όαίίνο οί ίηο ρβΓβοη (αβ ίη ίΐιο ΙαίίοΓ βοηίοηοο 
οί ίηβ ρ&ββα^ο ςηοίοίΐ). 

§ 109. Γ. ϋβββ οί ίηο ΡαΓίίοίρΙο. 

α. ΡοπρηΓββίίοβΙΙχ, ινίΐη Ααχίΐίατ^ νοΓθ8ηοβίβηίϊ\ 
Ροΐίίίο. 273 °» ιτολλ^ί ?" μτίχον αταξίας. 

II). 274 °ι ***<" γτγονός, 289 », V" "" τιϋίν. 3°^ Ο, «στ» τείνοντα. 
'Πιη. 3^0, «στ!» ο». 68 <1, ηγνυηκως αν ιιη. 77 % € 'Ί διαδιδόμ*νον. 168 ΌΙ0Ε8Τ ΟΡ ΠΠΟΜ8. [§§ 1 1 ο— ιΐ2. 

8ορ1ΐ. 244 °> το άποδίχεσθαι . . . [«"-»] λόγον ουκ αν Έχον. 
^*{?8• 86θ β » *' ^ ταύτα ούτω: εχοντά εστίν. 

§ 110. β. ΡθοαΙί&Γ ΙηΙπιηβίϋνβ ιιββ οΓ έχων ν?'ή\ι νβιΊ>8. 
Ευΐη^ίΐ. 295 °> *Χ ων φλυαρείς. 
Ρ1ΐ(1τ. 236 β, τί δητα έχων στρέφει ; 

§ 111. ΙϋΙΟΜ8 ΟΡ ΡβΕΡ08ΓΠΟΝ8. 
Άνά. 

Ιη ΟοπιροδίΙίοη. 

ΡηβΒοΙο 87 β, άνατίθΐμαι. Οϊ \νίίηςΙπι\νίη§ η,η^ άββ(1 ογ νοπί. Νο(; 

α ηιβίβρηοΓ Γγοπι άπιυ^ΐιίβ ρ&ιϋοηίαι-ΐ^, Ιηοη^ΐι οαρ&υΐβ ο£οβίη£ 

80 βρρίΐβά — &8 ίη 

ΗίρραΓοΙί. 229 β, ωσπερ πεττεύων εθε\ω σοι εν το'ις Χ&γοις άναθεσθαι ο 
τι βού\ει των ειρημενων. 0£. 8ορ1ΐ. Α^ 4 7 6, Ώροσθεϊσα κάναθείσα τον 

γε κατθανιΊν, &πά Ιχ)1)βϋ1ί'8 ηοίβ ηροη ϋ. 

Άπό. 
0£ ίΐΐβ 1186 ο£ Ιΐιβ 00(1ΪΡ/ ηΐβΠΐΙ)βΓ8. 
Κβρ. 613 0} δρωσιν όπερ οι δρομης όσοι αν θεωσιν ευ άπο των κάτω 

άπο δε των ανω μη ' ΜτΙΐΟ ΠΙΠ ΪΒΑτ\γ Λνΐΐΐΐ ίΙίθΙΓ 1θ£8, ΟΙΐί; \νϊΛ 

Ιΐιβ υρρβΓ ρ&ιΐ ο£ ΙΗθϊγ 1>ο(1ίβ8 (ηβα(1, ηβοΐϊ, ιιπηδ) ίη οςκΙ £οπη.' 
(Ενβη εηρρο8Ϊη§ 1\\&ϊ κάτω οοχιΐά ΓβίοΓ ίο ίηβ είβΓίΐη^ ροϊηί; 
αηά ανω ίο ίΐιβ ίιιπιίη» ροΐηί, -ννηΐοη ο&η εοαίΌβΙγ οβ εχιρροΓίεά 
\>γ ίηδί&ηεββ, ίηβ &1>8θ1ιιΙο ιΐδβ ο£ τα κάτω ατιά τά ανω ίη ΙηΪ8 
ηιβαηίη£ ΐβ ίηοοηοβίναοΐβ.) 

Ι/⧣. 795 °> ° Τίλί'ωί παγκράτιον ησκηκως . . . ουκ άπό μεν των αρι- 
στερών αδύνατος εστί μάχεσθαι κ.τ.\. 
Οί. Απβίορίΐ. νββρ. 656, Χόγισαι φαύλως μη ψήφοις άλλ' άπο χειρός. 

§ 112. Διό. 

β. "\νίίη Αοοηβαίίνο ; ' 1>γ Ιιβίρ οί.' Τηίβ ίβ Ιΐιο ηβο 80 οοηιτηοη 
^Λβηνατάβ ίη Ιηβ Ογ&Ιογβ. 

Κβρ. 35 2 °> (ν ΐ ρ τις αντοϊί δικαιοσύνη, . . . δι' ην έπραξαν α έπραξαν. 

Ι). Τνίίΐι Οβηίίϊνβ. 

Ρηβεάο 8 2 β, την ψνχήν . . . άναγκαζομενην . _. . σκοπεϊσθαι τα οντά . . . 

μη αυτήν δι αυτής — 'βοίίη^ οηΐγ ϊ>γ ατιά ίηΐΌυ^Η ίΙεοΙΓ,' ίη<1ο- 
ροηι1οη11}τ οΓ αηγίΐιίη^ οχίενηβΐ Ιο ΐίεβΙΓ. 

8θ Κορ. 5 ΙΟ Ο, αντοΐί εϊδεσι δι αύτων την μεθοδον ποιούμενη, ;\ικΙ 

ΒΐηιϋαΓίχ 5 11 §§ ιΐ3— ιΐ5•] ΡΚΕΡ05ΓΠΟΝ8. 169 

Οΐ. Αγ. Εΐΐι. Χίο. V. ΐν. 14, όταν μψ* πλίον μητ «λαττον αλλ* αυτά 

&ΐ αυτών γίνηται. 
Ήβρ. 4^3 β » ** ονόματα δια των στομάτων μόνον φθίγγοιντο. 
Π). 580 1), ό δια πάντων κριτής άποφαίνίται — ' ίηβ ρβΓΛΠΙοηηΙ ^ίΐςβ 

ιΐοοκίββ αβδοΐυίβΐ ν.' Αη οπίίη&τν εβηββ οί διά πάντων, οβ£ίηηίη£ 
« ίΐΗ ΗοπιβΓ. 

Μοηο 74 Λ > τ ^ ν Μ" 1 "» ^ δια πάντων τούτων ΐστί — 'νηίοη ίβ 0\ΐ1 
1)βνοηύ λ11 ίηβββ,' ί. β. '\?ΐιίοη αΐΐ Ιηβεο Γαη αρ Ιο,' 'νηίοη 
ίδ ραΓβηιουηΙ ίο &11 Ιηββο.' 

Κορ. 343 °> ^*° «^""οί καί ημίρας — ' ηί^ΙιΙ &ΛβΓ ηίςηΐ »ηά ά&γ 
»ΛβΓ ά&γ.' 

Π). 62 Ι 8, πορτίκσθαι δια καύματος τ( και πνίγους &ινον. 

8νπΐρ. 220 Ι), ανυπόδητος δια. τον κρυστάλλου ίπορτύίτο. Τηίβ 1160 θί δια 
ίη ρΓΟββ 18 ηηίααο : βββ Βοπιη&πίν'β δνηΐΛΧ, ρ. 234• Ι* οοΐβίηβ 
ϊη ροβίΓν, 1)€§ίηηίη£ ¥τίΙη Ηοπιογ'8 δια νήσου Ιων ίη 0(1. χϋ. 335• 
Ιβ ϊΐβ εηιρίονιηεηΐ ίη ίΐιο ΙοχΙ ίηίοηάβά Γογ ίΐιβ βαΐίο οί £ΐ•ηικΚ- 
Ιο^υοηοβ ? 

ο. Ιη ΟοηιροβίΙίοη. 
8νπΐρ. 221 1), οΊαπορτίκσθαι, ΜκΙ Οηίίαβ Ιθ6 8, &ιαπορ(ία — οΓ ίτβ- 
νβΓβίηβ α οοΓίαίη ίηΙβΓν&1 ο£ βραοβ 1>βΐΜτββη £νο (Ιββηοά ροίηίδ. 
— ' (1οίη§ Οίο άίβΐ&ηοο.' Οί. διαθίΐν, ΡγοΙ&£. 335 β • 

§ 113. Είς. 

α. 0£ ρΓθ§το88 α1οη£ ογ ίη α οοιΐ&ίη Γοηίβ. 
ΡΗββάο 1 1 4 Ο, φίρονται . . . *ϊς τους ποταμούς — ηοΐ ' ίηΐο ' οηΐ ' αίοη^' 
ογ 'ιίοττη' ίΗβ ΗνβΓβ 9 . 

§ 114. β. ' Το ίηβ ηηηιοοΓ οΓ.' 
Ι«β££. 7©4 °? οπίχτι θαλάττης €ΐς τινας ογδοήκοντα σταοίονς. 
0(. Τηιιο. ΐν. 124, ολίγου {ς χίλιους. 8ο Χβηορηοη &η<1 ΌβΗίοβΙη. 

§ 115. γ. Ίη Γβ8&π1 ίο,' ' ίη Ιηο ροίηί οΓ,' ' νίΐη & νίο^ νο.' 
8νηαρ. 184 1>, €υ<ργ(τούμ€νος ιίς χρήματα. 
\})Π\. ά, 6 μίν 6 > υνάμ€νος *ις φρόνησιν κα\ την αλλην άρττήν ζνμβάλ- 

λισθαι, 6 δ« δίόμίνος *ίς παίύ*νσιν και την άλλην σοφίαν κτάσθαι. 
II). 1960, *'ς γ* άν&ρίαν "Ερωτι ούδί "Αρης άνϋίσταται. 
II). 219 Ί» άνθρύπω τοιούτω ο"ω ίγω ουκ αν ω μην ποτί ίντυχΛν ιίς 

φρόνησιν και ιϊς καρτιρίαν. 
ΤηΟίΒΐ. 1 69 β, Ικανοί ίαντοϊς ιΐς αστρονομία». 

• [νηΐβτ Λ» οχ»ιηρ1β ί> ίη ίΗβ Μ8. "Οί. Οϋγι^"] 170 ϋΙΟΕδΤ ΟΡ ΙϋΙΟΜδ. [§§ ιι6— 1 1 8. 

Τ!)086ΐ. 178 0, τδ π(ρι λόγους πιθανόν ΐκάστω ημών ισόμΐνον (ίς δικα- 
στηριον βίλτιον αν προδοξάσαις ή των ιδιωτών όστισοΰν ; 

Ε⧣. 635 &» * στι ταύτα ούτω:, (ίς ά και μηδέν γι άνης επίτιμων τοϊς 
νόμοις ημών. 

ΕϋΐΗνά. 3^5 ^' τα νικητήρια (ίς δόξαν οίσίσθαι σοφίας πίρι. 

ΟΓ. Ηοπί. II. 111. 158, Αινως αθανάτησι θ(τ/ς (Ις ωπα (οικ(ν. ΑΙβο 
Αη(1θ0. ϋ. 23. ρ• 2 2, πολιτίίαν δίδοντας τ(, και (ίς χρήματα μ*γά- 
λας δωρ(άς. Σινβίαβ XXVI. 21. ρ. Ι 7 7> π( Ρ ι *Ρ ον °ύδ(ν οντος (ίπ(ϊν 
ίξ(ΐ (ίς μισοδημίαν. 

§ 116. Ιβ. 

&. ΕυίηνοΙ. 282 &, ('κ παντός τρόπον παρασκίυάζίσθαι. 

\). Αροΐ. 23 &, (Κ τούτων κα\ Μίλητος μοι (πίθίτο — ' ΙΐΟΓΟυροη :' 

£ηβ ηοϋοη ΐβ οΓββφίβηοβ ο£ Ιίηιο ΓβΙηβΓ ίηαη οοηΒβφίβηοο. 

Οί. ^ΕβοΗ. Επη. 2, (κ δι της θίμιν, Οηοβρίΐ. 1055, Ποταίνιον γαρ 
αϊμά σοι χςροϊν (τι' Έκ τωνδί τοι ταραγμος (ς φρίνας π'ιτνιι. 

§ 117. Έν. 

». Ίη ίηβ ροίηί ο£.' 
Κορ. 402 Λ, (V τω (ϊδ(ΐ όμολογοΰντα — ' ηβτοοίη^ ίη 1η€1Γ »8ροοί.' 
δνπίρ. 213 6, νικώντα (ν λόγοις πάντας ανθρώπους. 
Τ1ΐ636ΐ. 2θ6 9,, τα στοιχεία (ν ττ\ οψ(ΐ διαγιγνώσκ(ΐν παρώμενυς. 

\>. Α(1νβΓθία11ν οοπφουικίοά. 
0° Γ 8• 457 Ά > *μβραχύ. 0£. Ιηο ίοπη καθ(ίς ίη 81. Ιοηη νίϋ. 9, Φ)ρ- 

χοντο (ΐς καθΐϊς. 
§ 118. Έπί. 

α. "ν7ί<;η ϋαΐίνο; — 'ίη οοηηβοίίοη λνίΐη' — βί^ηίΓνΐηβ α ηιοι-ο 
πιαΐβπ»! οοηηβοίίίοη Ιηαη ϋ βί^ηίβοβ ννίίΐι Ιΐιο Οοηίίίνο. 

■ΚβΡ• 37 ^ 0, (στι δί που η μεν (πι σώμασι γυμναστική, η δ' €τγι ψυχ>ί 

μουσική. 
Ιο. 4°8 ο, ούδ' ('π\ τούτοις την τίχνην δ("ιν είναι. 
Ιθ• 53 2 °> €7Γ ' αδυναμία βλέπε ιν. 

8νηΐρ. 1 86 &, [Έρωί] ου μόνον ΐστιν ('π\ ταις ψυχαϊς τών ανθρώπων. 
Ιο. 184 0, (π\ τούτω κα\ ('ξαπατηθήναι ουδέν αϊσχρόν. 
Ια 1 86 Ο, αλλοί μίν 6 ('π\ τψ ύγκινώ Έρως άλλος δί ό Μ τω νοσώδ(ΐ. 
Ιο. 2 ΙΟ α, το κάλλοί το ('π\ δτωοϋν σώματι. 
ΙοίΐΙ. Ι), το ('π' ίιδί* καλόν. 

8θρη. 247 <*, Τυ <*"' η τούτοις Άμα κα\ «V (Κ(ίνοις ξυμφνες γεγονός. 
ΓοΙίΙΐΟ. 3 ΙΟ Λ, ('πι τούτοις δη τοϋτ είναι τιχνη φάρμακον. §§ιΐ9—ΐ22.] ΡΚΕΡ03ΙΤΙΟΝ8. 171 

Τίπΐ. 48 <Ν Ικανά η*ν *πι τοις ΐμπροσθΐν λίχθίΊσιν. 

Οί. Αηιΐοο. ί. 2 ζ. ρ. 4» τώι» φ*νγ<>ντων *π\ το«γ μυστηρίοις. 

§ 119. 1). ΑιΙνβιΊή&ΙΙγ οοιηροιιηάβιΐ. 
Ι«6βΚ• 697 β, ίπ\ ΐτι χίίρονς. 
Οί". Ηοπι. Οιΐ. νϋΐ. 245» *'£ ' τ ' π<νρων. 

§ 120. ο. Ιη ΟοπιροβίΙίοη. 

ΟΗίο 43 °ι όηλυΓΓοχ — ' βχοπιρίβ.' ΡβΓίΐΛρβ ίηβ ιηβαηίης ο£ Μ ίβ 
' «ΐΐΐί λ πΐΓίηβι* Γββυΐΐ' ογ ' οοηάίίίοη,' »ηά βο ΐπιλνΐσθαι μτοχΔΑ 
1)β ίο οοίβίη α πιαη'β Γβίβαβε, ηηάβι- ίΐιβ βοηοϋίίοη οΓ β ι-αηβοπι 
ίο 1)β ρ&ίά. δίπιίΙβΓΐ^ \νοηΜ *παγγί\\(σθαι οβ * ίο αηηοηηοβ ΒΟ 
08 ίο \>υιά οηβββΙΓ ίη ίίπιβ ίο βοπιβ/ &η<1 βο • ίο οδΓβΓ,' • ρΓοηήββ.' 

8τΠΐρ. 172 &, «τιστάί πίριίμιινα. (πιστηναι 18 ίο βίορ ίη ίηβ 0Ο11Γ86 
οί ρΓΟ£Τβ88 ΓγΟΠΙ ΟΠΟ ροίηί ίο ίΐηοίηβΐ*. στηναι 18 ίο βίορ, \νίίΗ- 

ουί βη^ ΓβίεΓβηοβ ίο πιονίης &£&ίη. 8ο ίπΐΚίγσθαι ίβ ίο ρίβκ: 
οηί, ο. ξ. ίη ρ&88ΐη£ αίοης α Ιίηβ. ΐπιστάς τηριίμανα ίβ βηυίναίβηί 
ίο ίηβ οηβ \νοπ1 ΐπίμανα. Γογ (πιμίναν Βββ υΐκίοΐ' πιρί, § 1 27. 
1Ίΐ£βάθ 62 Ο, δ Σωκράτης . . . ί'πιβλίψας προς ημάς. ΓΐΌΠΙ ίηβ ηοίίοη 

οί βυ οοοδδίοη ηβΓβ α^αίη \νβ βηοαίιΐ £βί ' 1οο1«η§ [Γγοπι Οοοββ] 

ίΟ ϋβ,' ' ίυΠΐΪΒ£ ίΟ ΙΙΒ.' ΟΓ. Αροΐ. 3 1 <1, <πκωμωδων. 

§ 121. Κατά. 

α. \νίίΗ Αοαιε&ίίνβ. 

^*8£>• 9*8 8, <π*ται κατά πόοα — 'ίη βίοββ βΙΙΟΟΟΒβίοη.' 
8ορΗ. 243 ^ι κατα πο ^ α 7*ι ω θία«ττ/τ<, νπίλαβΐς — '^οα Ιιανβ βαιι^ΐιί 
&ί οηββ ίηβ ίπήη οί ίΐιβ Ιΐιοαβίιί .' Τΐιίβ ίβ οΓ βουΓββ α ρΓβςη&ηί 

«86 οΓ ίΐΐβ ΡΓβροβίίίοη, ίπίρίγίηβ κατά πόδα ίπόμτνος. 

ο. νί'ιύί ββηίίίνβ, ίη Δίίτίοηίίνβ βοηβο. 
Μβηο 74 °» Μ ,αν άρντην λαβί'ιρ κατά πάντων. 
Το. 76 Β, κατά παντός σχήματος τοντο λ<γω. 
ΙΚ 77 8» κατά όλον *ιπων άρ*τής πίρι. 
Ρ1ΐ8ε<1θ 70 ιΐ, μη τοίνυν κατ* ανθρώπων σκόπα μόνον τοντο— ' ΟΟΙΐβί(1θΙ' 

ίΗίβ ηοί &β βη αίίήηηίβ οΓ πιαηΐόηά οηΐγ.' Τΐιο κατά, ίη & ρΓοβ- 

η&ηί 1186, 8ί&η(1β ίΟΓ ως κατ ανθρώπων λιγόμίνον. 
ΤΊιάτ. 200 Ι), σνντιθίΐς λόγο» ξραινον κατά τον 8νον. 

§ 1 22. ο. Ιη Οοιηροθίίίοη. 
α. 8)Πΐρ. 219 0, κατα&αρθάνην — ' ίο 6ΛΠ1 \)γ βίοβρίη^.' 
β. Οί <1οίη£ α ίΐιίηρ; νίίηοηί γο^ιιπ! ίο οΙΙιογ οοη8Ϊ<1θΓβΙΐοη8. 172 ΌΙϋΕδΤ ΟΓ ΙΌΙΟΜ8. ["§§ 123—125. 

Αροΐ. 33 β » °^ κ αν * κ *ΐν°* 7' αντου καταδΐηθίίη — ίηιρ1)άη£ ίΐιβ Γβφίβεΐ; 
ίο οθ πηρπηοίρίβά ογ &γΙ>ϊΙγ&γ)\ 

Ιίβ^β• 86 1 Ι), δούί δί ουδίνα λόγοι/ ως ορθώς (ϊρηκ(, κατανομοθΐτησα. 
ΟΓ. Ι^βί&δ VI. 3• Ρ• Ι0 3> ^ κατςΚίησαι ί\ καταχαρίσασθαι Ανδοκίδη. 
Ιδ3β118 νίί. 3^• Ρ• 67» τους (χοντας άποδοΰναι τά οντ αύτω κατα- 
ναγκάσαντΐς — ' ρβΓΘΠίρίοπΙ^ ΟΟΓηρβΙΚηβ.' 
ΊΤιίβ κατά ο&οη, οιιί ηοί &1\ν&78 ογ ηβοεβδαπί^ (δβο ίΐιβ Ιωί ίη- 
βΐηηοο), £ΐνβ8 &η ιιηΓηνοιίΓαοΙο ηιβ&ηία§ ϊο ϊ\ιβ ντοτά. 

§ 123. Μέχρι. 

ΑάνβΓοίαΙΙ^ οοιηρουικίβοΐ. 
ΟθΓ§. 4^7 °) Μ*ΧΡ ι οποί. 

§ 124. Παρά. 

&. Λνίί,Ιι Αοουβαϋνβ. 
α. 8ορ1ΐ. 242 &, παρά πόδα μΐταβαλων (μαυτόν. 
ΟΓ. Ρίΐκΐ. Ρ^ίΙΐ. Χ. 62, πάρ ποδός, &Πί1 8ορ1ΐ. ΡΗΠ. 838, παρά πόδα. 
β. Αροΐ. 36 &, οΰτω παρ ολίγον — ΙίίβΓαΙΙ^, ' Ιφ ίο 80 Ιίίί,ΐο' ίΙΪΓ- 

ΓβΓβηοβ Γγομ Λβ οίΙιβΓ φΐ&ηΐίί^• οοιηρβΓβά, ί. β. εο ηε&Γ Ίί. 

γ. Ιη Οοιηραήδοη; βί^πΐΓρη^ ηοί 'οβ^οηά' οιιί ' οοηίχαδίβίΐ 
Μτίίΐι' (\ίϊ. ζ τ)\ιί εοοπίΐη&ίε ντίίΐι'). 

ΡΙκΙγ. 276 β, παγκάλην λέγίΐς παρά φαΰλην παιδιάν. 
ΤΙΐβδΒί. 144 η > άνδρΐίον παρ όντινονν. 
Γογ οίΗβΓ ίη8ίαηοο8 8ββ Ιιΐϊοπίδ οΓ Οοπιρίΐπδοη, § 1 74• Οί• ΤΗιιο. ν. 

90, (π€ΐδη παρά το δίκαιον το ξυμφίρον λίγειν ΰπίθΐαθΐ. 

ο. "ννίίΗ ϋ&ίίνβ. 

Κερ. 366 Ο, καϊ παρά θίο'ις κα\ παρ 1 άνθρώποις πράξομεν κατά νουν — 

' οιιγ άβα1πΐ£8 οοίΐι \νίί1ι £οάδ αικί λυΗΙι πιεη Λνίΐΐ οο Λνΐιαΐ \νο 
άββίτβ.' 

ο^Πίρ. 1 88 α, ό π*ρ\ τάγαθά μΐτά σωφροσύνης .... αποτελούμενος καϊ 
παρ ημίν και παρά θεοϊς ["Ε/χβγ] — * ίβΠίρβΓ&ηΟΘ βΧΘΓοΐδβίΙ ίη (1ε&1- 
ίη§8 οβίννββη οιίΓδεΙνβδ (πιεη) &ηά \πίη ίηβ ςοάβ.' 

§ 125. ο. ΛνϋΗ Οβηίίίνβ; — 'οοί&ίηβά Γγοπι' ογ 'ρΓοοββίΙίη^ ϊτοτη,' 
— οΓ α βεηΐίπιεηί ογ ορίηίοη. 

■^ β {?δ• 733 & » τούτο παρά του λόγου χρή λαμβάνοντα σκοπεΊν. 

ΟΟρη. 2 26 (3, λέγεται παρά πάντων καθαρμός τις. 

*^88• *>92 Ι), το δί παρ ημών γιγνωσκεσθαι ταύτα . . . ουδέν σοφόν — 

' Ιη&ί Ιηεββ ίηίη£8 βηοιιΜ τβοοίνβ Γοοο^ηίίίοη Γγομ υβ.' 
Ογ&1. 412 β, παρά πολλών ομολογείται. :6, ΐ27•] ΡΚΕΡ03ΙΤΊΟΝ8. 173 

Ροΐίΐίο. 296 Ο, λόγο» τον παρά των πολλών λίγόμινον. 

Οηΐίαβ 1 07 Ι), τά παρά πάντων ημών ρηθίντα. 

ΡτθΙβ£. 312 Β, η παρά Πρωτοπόρου μάθησις. 

8}ΤΗρ. 1 82 ά, η παρακίλινσις τω ίρωντί παρά πάντων θαυμαστή, {παρά 

πάντων ίο\\θΨΆ παρακίλιυσις.) 
Οι. Αηιΐοο. ί. Ι40. ρ. 1 8, παρά πάντων ομολογουμένως ταΰσ* ΰμ'ιν 

νπάρχΐΐ. 

§ 126. Ιη ίηβ Γοπι&ίηίη^ ίηβί&ηοββ Ιηβ ΡτβροβίΙίοη Ιιμ α ρΓβ^ηΛηΙ 
ΓοΓοβ : ίΐι&ΐ 18, Ιηβ Γ&βΙ Ιΐιαί &η ορίηίοη ογ ββηΐίπιβηΐ ίβ ΓβΓβιτεά Ιο 
ίβ ΙβΛ Ιο οβ ααιΙβΓδίοοίΙ Γγοπι ίΐιβ παρά. 

ΙΙβρ. 362 0, παρά θΐών και παρ ανθρώπων τω άδίκω παρ€σκινάσθαι τον 
βίον αμίΐνον. 

16. 4^1 6, βίβαιώσασθαι παρά του λόγου. 

II). 6 1 2 0, μισθούς . . . όσους τι και οίους τ^ ψυχί] παρίχιι παρ' ανθρώ- 
πων Τί και θ(ών. 

Ι1)ί(1. ά, ώσπιρ ΐχΐΐ δόξης και παρά θίών και παρά ανθρώπων. 

Τΐΐη. 52 <*, Οί/ΤΟί .... παρά της ίμής ψήφου λογισθιΐς *ν κΐφαλαίω 
δίοοσθω λόγος. 

λΥίΟι Ιΐιίβ ιΐδβ οΓ παρά οΓ. Ι6βί οΓ προς, Ηάί. ίϋ. 137) **« Φ*"^ ν Ρ° ς 

Δαρ*ίου ίων και ό» τη ίωυτοΰ δόκιμος. Αηΐίρΐΐο ί. 2 ζ. ρ. 1 1 4» κα * 
γάρ άν δικαιότιρον και όσιώτιρον και προς θιών καΙ προς ανθρώπων 
γίνοιτο νμιν. 

§ 127. Ώιρί. 

Ι) 10 . \Υ1ΐ6 ϋ&ίίνβ — ' ΐη Ι6β βρΙιβΓβ οΓ,' 1ίΙβπϋ1)\ 

ΡΐΌΐθ£. 3*4 α > όρ* Μ πί Ρ ι Τ0 ' Γ φιλτάτοις κυβτΰης τι και κινδυνίΰης. 
Ρ6»(1υ 1 1 4 4 θαρράν χρή π*ρι τη ίαυτοϋ ψυχή άνδρα. Τΐΐβ Γββΐ ΐ η £ 
ίβ ΓβρΓβββηΙβίΙ αβ 1οο&11γ \ναΙο1ιίη£ ονβΓ ίΐβ οΐ^οοί. 
ά. Ιη Οοηιροβϋίοη. 

ΡΗίΒ<1θ 59 6 » * α ' 'ΙΡ 1 " «ί«λ^ών 6 θυρωρός .... «ττί πίριμίνιιν, και μη 
πρότιρον παριίναι κ.τΧ. Τηβ ηΐ(ϊβηίη§ οΓ πιριμίνιιν \νί11 1)6 βίαβί- 
ά&Ιβθ. 6γ άίϊΐΐη^αίϋΐιίη^ ΐί Γγοπι ΐπιμίηι». ίπιμίνιιν ίβ Ιο βίορ 
ίη ΐηβ οοϋΓβο ο Γ α ρΐΌ^Γβββ Γγοπι οηβ ροίπΐ Ιο αηοίΙιοΓ ιπιΐϋ 
βοιηβοοϋγ βοηιββ ογ εοηιβ11ιίπ£ Ηαρρβηβ. Τ6β ίπί, αβ ίη ί'πιστη- 
ναι, ίβ Ιοο&Ι, &π(1 ίί αίβο ρΓββαπιββ Ιΐι&1 ίηβ ρΓο^τβββ ίβ Ιο 6β 
Γββαηιβίΐ. 1 1 αηβΜτβΓβ Ιο Ιηβ ΙιαΙϊη ρι-κβίοΐατί. π*ριμ*ν*ιν ίβ ίο 
ιΙοΤοΓ αη\} ίηίβηάβά ρΓοοθβάίηρ;, Ιο Γβηωίη ιη $1αΐυ. ψιο, απίϋ 

'* [Ιη Ιηβ Μ3. Ιηβ αβββ οί **ρϊ «τίΐΐι Ιηβ Α<χα**ϋν« λικΙ Ιηβ ΟβηίΙίνβ ιτβΓβ 
II») 1>»1ίνβ «το Ιβϋβτβά 1>., ΊΧλ οκ• ίη Ιο η»νβ οοηιβ ίη, ΙβΙΙβτβά ». *αά ο.] 
Οοηροάϋοη ά. Λρρβτβηϋ/ αβοβ «τΐΐη 174 ΌΙΟΕ8Τ ΟΡ ΙΌΙΟΜ8. [§§128,129. 

& οβΓίαίη ίαίαΓβ ιηοηιβηί. Τΐιο π(ρ\ ηαβ Γβ£βΓβηοβ βίπιρίγ ίο 
ίΐιβ Ιαρββ ο£ ίηβ ίηίβΓναΙ ο£ ίίηιβ. Ηβηοβ π(ρψ(ν(ΐν ΙιβΓβ Ϊ3 ' ίο 
ιηταίί & οβΓίαίη ίίηιβ, ' \νηίοη ίίηιβ ΐβ βρβοίηβα 1 ίη ίηβ ηβχί λνοηΐβ. 
ίπψίναν ννυηΐά 1)β ηηευίίαηΐβ, &3 ίηβ οάποΒείοη ο£ ίηβ νίβίίοπΒ 
ίηίο ίΐιβ ρηΒοη βουΐά ηαπίΐγ οβ Γβ^απίβίΐ &8 α οοηίίηηαίίοη οί 
ίηβΐτ \να!1ί ίο ίηβ ρήβοη. 

δ^ταρ. 172 β, 6 Φαληρίύς, (φη, ούτος Απολλόδωρος, ου π(ριμίν(ΐς ; 
Κάγω (πίστας π(ρΐ(μ(ΐνα, ΗβΓβ ίΐΐβ αΐΐόϋίίοη θ£ ίηβ Ιοοαΐ (πίστας 

ίη ίηβ εβοοηά Ββηίβηοβ βηβννε ίΐιαί περίμεναν ίε ηοί Ιοοαί. ού 
π(ρψ(ΐχις ; ' \ναίί β, Π10η1βηί , ΐβ παοΓβ οίνίΐ ίηαη ' \ναίί ϋιβνβ.' 

§ 128. Ώρός. 

α. "ν^ίίη Αοοηεαίίνβ. ΡΓβ§ηαηί £οπ:β ; — ί. β. ηοί ' Γογ' ουί ' μι 
τβρατά ο/βίιιβ8$ /ογ' : ίη οίηβΓ Λνοπίβ, ίΐιβ ΡΓβροείίίοη ΐβ τβΐ&ίβά ίο 
ίηβ ββηίβηοβ, ίη \?1ιίοη ίί Βίαηάε, ηοί ίπιηιβίΐίαίβΐ^, ηηί ίηπηιςη ίηβ 
ηιβόίΐηηι οΓ αη ηηβχρι•β8Ββ(1 οΙαυΒβ. 

Ρη8Β(1θ 1 1 7 Ο, γ» λί'γίυ π(ρ\ τοΰ8( του πόματος, προς το άποσπίΐσα'ι 

τινι; — 'ννηαί εαγββί ίΐιοη θ3 ίο ίΐιίδ (Ιι-αα^ηί α<1ηιίίίίη§ ο£ & 

Ιίηαίίοη ίο ε (Ιβίί^ V Ιίί. ' ίη Γβ£αΓ<1 ο£ ϊίβ βίηβ88 £ογ & Ιίηαίίοη.' 

ΡΓθί&§. 328 Ι), νοησαί τίνα, προς το καλόν κάγαθον γ(ν(σθαι — ' ίο ηοΐίοβ 

α ρβΓΒοη [ίανοαταοί^] ίη Γ0§απ1 οί ηίβ βίηβεβ Γογ οβοοκήη^' &ο. 

8^Πΐρ. 1 77 β> (νησαν α\(ς (παινον θαυμάσιου (χοντ(ς προς ωφίλΐΐαν. 
Ιλ6££. 757 °> "«Μ 61 τιμάς μ(ίζοσι μέν προς άρΐτην α« μίίζους κ.τ.λ. 
ΡηβΒίΙο 6 Ο β, ή ορθή προς άρίτην αλλαγή — Ιίί. 'η^ηί ίη Γ0§απ1 οΓ 
βίηβ88 £ογ πια]πη§ ηιβη £οοά.' 

Κι ρ. 581 β, αμφισβητούνται (κάστου του (ΐδους αι ήδοναί .... προς το 
κάλλιον κα\ αίσχιον ζην. 

ο. ΛΥίίη ϋαίίνβ. 

Ρηκάο 1 1 2 β, αναντίς γάρ προς άμφοτ('ροις το7ς ρίύμασι το ίκατίρωθΐν 
■γίγνίται μίρος. [8θ Οχοη.] 

II). 84 β, προς τω (Ιρημίνω λόγω ην ' &080Γ0β<1 ίη.' 

0£. ϋβΠΙ. Ρ. £ί. 1 27• ρ. 38θ, ην όλος προς τω λήμματι ^β1£). 

§ 129. β. Ιη Οοπιροβΐίίοη \νίίη α νβΛ προς βοηιβίίπιβε Ιι&β ίΐιο 
§βηβΓ»1 πΐ6αηίη£ ο£ ' αάάίίίοηαΐΐ^,' αη(1 ίηβΓβ£θΓβ ταίΙιβΓ φΐαΐίβββ ίηβ 
νηοΐβ εβηίβηββ ίΐιαη αηίίββ \νϋ1ι ίηβ νβΓϋ, αηά άοοβ ηοί αίΤβοί ίη 
αηγ \ν&7 ίΐιβ ηιβαηίη^ ο£ ίΐιβ νβι•1>. 

Κβρ. 5 2 Ι Λ, ίίϊ άρα και τοΰτο προσίχιιν το μάθημα — 'ίο ηανβ ίη 

αϋάίίίοη,' 
Ιϋ. 607 Ι», προσ(Ίπωμ(ν δί αυτή — ' αηά Ιοί ηβ Β&γ ίο ΙΐβΓ ΠΙΟΓβονβΓ.' §§ ι 3 ο, 1 3 1.] ΡΚΕΡ03ΙΤΙΟΝ8. 175 

ΤηβκΙ. 2θ8 β, την διάφορα* των άλλων προσλάβη—' βρρΓβΠβηάβ ίη 

βίΐιΐΐίίοη ίΐβ ίϋβίΓβηοβ ίτοπι οΙΙιβΓ Ιΐιίΐί^.' 8ο 209 <1, προσ- 

ίοζάσαι. 
Αροΐ. 2 Ο &, σφίσι ζυνύναι χρήματα δώάντας, και χάριν προσίΛίναι. 
ΓΙΐ«ι1θ 74 ^ϊ το ^ ί προσπάσχίΐ*, *ννο<α>. 
ΟθΓβ. 5 1 ^ ίΐ, θίμιστοκλία ταύτα ταύτα (ποίησαν και φυγή προσίζη- 

■ΜΝΚ 

§ 130. 'Ύπίρ. 

' Λλ'ϊΐΐι α νίβν Ιο.' 
Ρηκίΐο 107 0, «"/κλίίας &*ΐται ούχ ύπΐρ του χρόνου τούτου μόνον ΐν 

ω καλοΐμιν ΤΟ ζβν. 
ΡγοΙλκ. β 1 ^ <1, «»ιγ« τω ικανίσκω και *μοι ύπίρ τούτου ΐρωτωντι. 
0(. Σ)\αΊλβ χΐί. 78. ρ. 1 27 1 °^Χ ^""'Ρ ύμων αποθανόντος θηραμίνοντ 

αλλ* ύπίρ της αυτού πονηρίας. 

§ 131. 'Ύπό. 

&. ΑάνβΓοί&Πχ οοηιροηηό'βό'. 
ΡΙηΙγ. 242 ά, νπό τι άσφη [λόγοκ] — ' ΒΟΠίονΙι&ί ίηιρίουβ.' 

0ο㣕 493 °> ^ ΤΓ< * τι "Τ "" • 

Ι). Ιη Οοηιροβϋίοη. 

α. ύπόΚογίζ(σθαι. 
Αροΐ. 28 ά. Οϋο 48 ά, ΡΜγ. 231 Ι». 

8ϊπη1&γ1) τ , 

ΡτοΐΛ£. 349 β > 'Ύ^Τ* ον &* ¥ σ0 ' ύπόλσγον τίθεμαι. 

Ι^&ί,Η. 189 1>> λ«Υ ούν μη&ίν την ημχτίραν ηλικία» ύπόλσγον ποιούμενος. 

ΝοΙβ, Λ&1 νπολογίζίσθαι ΐβ ηοΐ Γββίηοίθά Ιο αη ηηίΛνοηΓ&υΙθ 
86ηβ€ ; θΓ. Ι^'βΙΕΒ XXX. 1 6. ρ. 184, ού&ν (Ικΰς αύτψ τούτο ύπόλσγον 
γ*νίσθαι [βΟ ΒβΙίΙίΟΓ ; ούΜνα . . . τούτου Ζαΐίοη βίΙϋοΓβ] — «τΙΐβΓΟ αύτψ 
ΐηο;ΐΠ8 'ίη ηίβ Γ&νουΓ,' &ηά χχνίϋ. Ι3• Ρ• 1 8θ, ού& άοίκως τούτοις 
φημ\ αν ιιναι ύπάλσγον την ίκΐ'ινων φυγην, — ηοί, &Ά Τβ^Ιοί", ' ΙΐοηββίβΠΊ 
βχοΛαΙίοηαη ίη βηο βχβίΐίο ηαΙ>βΓβ,' υαί ' ηοη ίηρηα ίίβ ΙαικΙϊ 
ίπΊρυί&ηάυπι.' 

Τηβ ντοπΐ άοθβ ηοΐ ηιβ&η ' Ιο ηώίτααΐ,' αοοοη!ίη£ ίο οογ ηοίίοη 
οί ί1»β οροΓ&ϋοη ; οαΐ ' Ιο ΓβΛοη αραίηίΐ,' 'ρβτ οοηίνα' : — Ιηβ βωηβ 
ηιειηϊη^ οί ύπο Μτηίοη νβ #βΙ ίη νη-αιτ^*, νπνμοσία (' αη αβκίανίΐ Ιο 
Βίορ' ρΓΟΟββάίηββ), ύποτιμάσθαι (ο^αϊναΐοηΐ Ιο άντιτιμάσΰαι). 

β. ύποπίν*ιν. 
ΙΙβρ. 37 2 <1> μ<τ/Μωί ύποπίνοντις. 176 ϋΙΟΕδΤ ΟΡ ΙΌΙΟΜ8. [§ 132. § 132. ΙϋίΟΜδ ορ Ρακτίοο:8. 

Α. Και βχρίβίίνβ, — ρΓ600(1ίη£ »ηά ίηάίο&ϋη^ ϋιβ βιηρίιαίίο χνοπί. 

α. Ιη Κοίαϋνβ ΙηΙβπΌ£&ίίνο ογ Οοη(1ίίίοη&1 ββηίβηοββ. ΗβΓβ 
καί τη&γ ββηβΓαΙΙ^ 11 1>β ΓβηάβΓβύ 'βί &11.' 

Ρ1ΐ8Β(1θ 77 ^> π Ρ ιν καί ίίΓ ανθρώπίΐον σώμα άφικίσθαι — Ί>β£θΓ6 ϋ 

εαπιβ ;ι( ηΐΐ.' 
II). 88 &, πριν και γίνίσθαι ημάς — ' 1)β£θΓβ \νβ οαπίο ίηΐο Οβΐΐ1£ ΛΪ 

βΐΐ' 

II). Ι ΙΟ », δττου &ν κα\ γί} # ' βχίδΐδ &1 3,11/ 

Αροΐ. 2 2 α, ΐνα αοι και άνίΚίγκτος ή μαντΐ'ια γίγνοιτο. ΗβΓβ και 

Γ&βίβηβ ίΙββ1£ ίο ϊήβ Ι&ϋβτ ροιϋοη ο£ ίΐιβ οοιηροαηιΐ άνΐλΐγκτος 
— ' ηοί Ιο 1)β ο»11β<1 ίη ίριβδίίοη &ί αΐΐ.' 

Ρΐΐίβάο 66 ά, (άν τις ήμΐν καί σχολή γίνηται. 

II). ιο8 (1, «ί κα\ ηπιστάμην — ' ί£ Ι βνεη Ιιαά Ιιαά ίΐιβ Ιίηοννίβίΐ^β.' 

II). Ι ΙΟ Ο, « δίΐ και μΐιθον λίγαν καλόν — ' ί£ ΐϊ 13 α11θ\να1)1β ίο 

η&Γτ&ίϋ & βοΐίοη &ί αΐΐ.' 

0£. ΤΙΐΙΙΟ. ί. 15} οθΐν τις και δύναμις παρ(γίν(το. 

Τ1ιΐ8 και £ι•β<ρκ;ηί1γ βηΙβι-8 ίηέο β ββί ρΙίΓαββ \νί1;1ι ίΐιβ Αφβοίΐνε 

σμικροί. 
Αροΐ. 28 Ι), ότου τι και σμικρόν οφίλός ίστιν. 
δορί). 247 °> '* τι καί σμικρόν ΐθίλυνσι σνγχωρί'ιν. 
II). 2 6 1 Ι), βαρρίΐν χρη τον κα\ σμικρόν τι δυνάμΐνον. 
ΡΗϋβΙ). 58 &, ζνμπαντας οσοις νοΰ και σμικρόν προσηρτηται. 
Ροΐΐίϊο. 278 <1, πώς . . . δύναιτ' αν τις αρχόμενος άπο δόξης ψΐνδοΐ/ς 

«πι τι της άληθίίας και μικρόν μίμος άφικόμΐνος κτησασθαι φρόνησιν ; 

ΤΗβ ΓβΕΟΕίηίη^ ρ&ββ&^ββ εΐιβτν Ιΐιβ και βηίεΐΊη^ ίηίο ΙιιίεπΌ£&ίΐνο 

ρΙΐΓ&Βββ. 

ΕϊΐΐΗγρΙίΓΟ 3 β, τι και ποιοΟιτά σί φησι διαφθί'ψίΐν τους νίονς ) 

Ιο. 6 Ι), τί γαρ και φησομΐν ) 

Ρΐίβεάο 6 1 β, τί γαρ αν τις και ποιοΐ άλλο ; 

Ρί£Ιθ1ΐ68 184 <1, τί γαρ αν τις και ποιοι; 

11 ΡβιΊΐίψβ Η ίβ ΙιεΙΙει• Ιο β&γ ΙηαΙ & ηαιηεΓοιιβ ίοΓΟβ, νηίοη ΐί ηιϊςΐιΐ 

Ιΐιο 1ιβ)Γ ίο ΙΙιβββ ραΗ8&^68 ΐβ β. ξ. Τηιια Βίηΐίβ Ληγ οηβ τνβ νβΓβ.' 8ο Απβ*. 

ϋ. 1 1 ,ουκουνχρή,ίΐτφ καΐ&οκοΰμίννλή- Εΐΐι. Νιο. V. χν. 9. «ί* Λ δτ) β\ίνουσι 

θ*ι ίηίναι, τούτον ίν*κα άμ*\ίστιρύν τι και δοκίΐ ίΐναι αδικία νρυ$ αυτόν — 

παρισκίναομίνονι χωρ*ΐν — ' ίΓ αηγ οηβ ' «ροη Ιΐιΐβ νΐενν Ιΐιετβ ίβ, \ν!ιαΙ \νβ 

οοηβίιΐβπ Ιηα( νβ »τβ & ιιιιιηυι-ου» »τβ ίηοΐΐηβά ίο ίΐιΐιιΐί ΙηεΓΟ ίβ, ίη]υΓ^ 

ίοτοβ, μ «« α«,'— ογ γλΙΙιογ * ίί νο «Γβ οΓ οηβββίί.' § 1 33] ΡΑΚΤΙ0ΕΕ8. 177 ΤΊιβΓβ 18 α Ιηίεηί βίΗπηηίίοη ίη α βίιηρίε ΙηίεπΌ£βίίνβ βεηίεηεε 
\νί11ι τ«. ΤΗβ κα\ ηειιίτβΐίβββ ίΙιΐΒ αίπΓΠιίιΙίοη. 'ΑΥηβί η&νε ^οα 
(Ιοηβ ? ' ϊπιρίίββ ίΐι&ί γοιι Ιιανβ άοηε βοηιείηίη^ : ίηε ητβΐ ίηβίαηοε 
ιΛονε 8ΐΐ6\τ8 1ιο\ν ίΐιίβ ίιηρΙίεαΙίοη ϊβ ηευίΓ&Ιΐββά. Ιί ίβ ηοΐ βο τνίίη 
πώς καί, ποϋ καί, &ε., \νηεΓ8 ίηε και αββ,ττηβ ίηε ίηιρίίεά ΡΐΌροβίίίοη : 
νΕβοΙι. Οΐιοερη. 528, Πο * Κ{ " τίλ*υτά . . . λόγος ; ' \?η&ί \ν&8 Ιΐιβ ίββυεϊ ' 
— ίπηρΐ} ίη£ εχρεείαίίοη οΓ οηβ. [Ί)ίη<1θΓΓ ντίίη ίηε Μ88. Γβαάβ Κα» 
πο'ι. ΟΓ. Ιΐο^τβνβΓ ΕΐΙΓΪρ. Ρΐΐοεη. Ι354> Πωϊ *"" πίπρακται δίπτυχων 
παίδων φόνος ;] 

β. Ιη ΑίΤιπηαίΐνε Ιηιίερεηάεηί, εεηίεηεεβ. ΗβΓθ ίηε ΓοΓοβ οΓ 
κα» ίβ οΓίεη (Ιίίϊκ-πΐΐ ίο ΓβηθβΓ \)γ & ντοτά, Ιηιί ίί βεεπίΒ Ιο οε &1\ν&}*8 
ίάεηίίε&Ι νΐίη ίηε εηιρη&βίβ. 

ΡηίΙεΟ. 23 β, παντάπασιν αν τίνα κα\ άτιμιαν σχοίη. 
Ευί1ΐ)'(1. 304 β > οντωσι γαρ πως κα\ (ΐπΐ τοϊς όνόμασι. 
Κβρ. 328 0, δια χρόνου γαρ και ίωράκΐΐν αυτόν. 

Ι1>. 395 β > «"ολλοΰ και ίίήσομίν. Τΐιίδ ρηπιβε ο&εη ΓεειίΓβ. 

8)Τηρ. 1^7 & > φόναι ίη πάντας κα\ βοίλίσθαι. 

ΙΙηΐΙ. Ο, καί τούτο μ*ν ήττον και θανμαστόν — νηεΓε 8ΐ»111)αχΐηΐ ΐνβΐΐ 

εοιηρατεβ Τηαα νΐ. ι, # μάλλον και ίπίθιντο, οηί \νι•οη£ΐ7 ^ίηβ 
και', υοίη ίΙιβΓβ βηά ηεΓε, νίίη ίηε ΑιΙνεΓΟ. [8ο 8ί»11υ&υηι, 
Ιηιί ηϊβ ΓείεΓεηοε ίβ ητοπ£. Ηε βεεηΐ8 Ιο ηιεαη ΤΗηε. ίν. ι, 
τνηεΓε ίηε ο1(1 ειΐΐίίοηβ η&νε ζ μάλλον κα\ ίπΐτίθίντο, Ρορρο &ηά 
ΟοΙΙεΓ τνίΐη ιηοεί οΓ ίηε Μ88. η κα\ μάλλον *πίτίθ(ντο.] 

Ρ1ΐ8Β(Ιθ Ιθ7 ε, 6 κίνδυνος κα\ δόξΐΐιν άν δΐΐνυς (ίναι. 
Γΐιΐΐου. 25 Ο, συ κα\ «μοϊ φράσίΐς, ώς οΐμαι. 

§ 133. ΑάνεΛβ οΓ ίηίεηβίΐν Μ-ε οΓίεη ίηηβ ειηρη&βίζεό!. 

Αροΐ. 1 8 1>, και πόλοι πολλά ήδη (τη. 
Βερ. 34 2 °» συν*χώρησ(ν ινταΰθα και μόλα μόγις. 
8ντηρ. 189 Β, *φη (ΙπΛν τον Αριστοφάνη δτι Και μάλ' ίπαύσατο. 
Ιο. 194 *» *ν * α * Μ**λ' αρ φοβο'ιο. 

Γ1ΐί»•«1ι> 117 0, και μόλα ΐλιως. Ιθί(1. ε, κα\ μόλα ίυχίρως. 
ΡΓθίΒ§. 3<5 ^> ντρωμασι και μόλα πολλοί ϊ. 
■^*δβ• ^3 2 8 > * α ' Μ^' *νί»τ* ουκ άφυι'ις 5ντας. 

ΙΊια.•ϋυ 6 1 ε, και γαρ ίσως και μάλιστα πρίπ*ι μίλλοντα ίκιϊσ* άπο&η- 
μ*'ιν διασκοπίΐν κ.τ.λ. 

Βερ. 404 ϊί, άπλ^ που κα\ ιπιιικης γυμναστική και μάλιστα η πιρ\ το» 
πόλΐμον. 

Ν 178 ΌΙ0Ε8Τ ΟΡ ΙϋΙΟΜδ. [§§ 134, ΐ35• 

Ι*8ί?• 773 °ι * /"> βονλόμιθα ξυμβαίνΐΐν ημ'ιν, και μάλιστα ξνμβαίιχι 
ταις πλί'ισταις πόλίσι. 

ΕίχίΗ^ά. 293 β» (^) >Αλλ ' ™** ν "Ρ α * η ' ιστασθον '> ( Β ) Κί " Ζ""*"» ? δ> 
όί — ' οη Ιΐιβ βοηίηΐΓ^.' 

Οί. Ηθη). Οά. ί. 3*8, Δω/κ» . . . δόμιναι οΐκόνδΐ φίρτσθαι, Και μόλα 
καλυν (λών, ίΐ). 46, Και λί^ν Κΐ'ινός γ( (οικότι κιίται ολίθρω, II. Χ111. 
638, Ύώνπίρ τις κα\ μάλλον ϋλδίται (ξ ίρον Λναι, Οά. νίϋ. Ι54> 
Κ^δίά μοι και μάλλον ινι φρΐσΐν ήπ*ρ αΐθλοι. Ηάί. 11. 69, οί δ( 
π*ρ\ Θήβας και κάρτα ηγηνται αντους (ίναι Ίροΰς (\νηβΓ6 θ£ 0Ο11Γ86 
και κάρτα £068 \ήίη ηγηνται). ^Εβοη. Ρ. V. Ί2$, Αύται σ 
όδηγησουσι κα\ μάλ' άσμίνως, Οηοβρίΐ. 879» * αι Ζ"^* ^βώιτοί δ« δίί, 
Είπη. 373» &ό£αι τ ανδρών και αάλ' υπ* αιθίρι σ(μνα\ κ.τ.λ. 8ορη. 
ΕΙ. 1455» Πάρΐστι δήτα και μα'λ' άζηλος θία. 

§ 134. Και Ϊ8 βη!)}βοί ίο Η^φβι-ο&ίοη ίη ίηίδ ιιββ &8 ίη οίηβι-8. Ιη 
ίηβ ίοι•6§οίη§ βχ&ηιρίββ ίηβ και ίηάίο&ίβθ ίηβ δίτβδβ Ιαίά οη ίηο 
ΛνοΓά ηβχί ίΌ11ο\ήη£ ίί : οηί \νηβη ίΐιβ \νοι*ά Ιο 1)β βηιρηαδίζβΐΐ 
1)β§ίη8 ίΐιβ οΐ&ηββ ίηβ κα\ \& βοηιβίίπιββ ροβίροηβά!. 

Ρΐΐδδάο 63 Ο, (ΐπ(ρ τι άλλο των τοιούτων, διισχυρισα'ιμην αν και τούτο 

— νΙΐβΓβ ίηβ και 6ΐηρηα81Ζ63 διισχυρισα'ιμην. 
II). 68 0, η σωφροσύνη, ην και οί πολλοί όνομάζονσι σωφροσύνην — 

νηβΓβ ίΐιβ βΙγ688 ο£ κάΊ ίηοίηάβδ ην. 

ΟθΓ£. 020 \), μόνοις δ" ίγωγΐ και ωμην τοϊς δημηγόροις και σοφισταΊς 
ούκ (γχωρΐΊν μίμφΐσθαι τούτω — \νηβΓβ και βηίρηαδίζββ μόνοις. 

Οί. Ηάί. ΐ. 191, «γ δ δη και τό κάρτα (πνθοντο — ΐ. β. (ίί ίηβ ΟΓάβΓ 
αΐΐοντβά ίί) το και κάρτα. 

§ 135. Μ^. 

α. Ιη Ιηάίβ&ίίνβ ββηίβηββδ βχρΓβ8δίη§ α ηβ^αίίνβ βηρροβίίίοη. 
Τηβδθί. 192 β, Σωκράτης ΐπιγιγνώσκίΐ . . . , όρά δ« μηδίπρον — ' Οηί 

Ββββ, 1>7 ίηβ βηρροβίίίοη, ηβΐίηβΓ.' 
1'ηΐΐοϋ. 1 8 β, τοΰτ αυτό το'ιννν ημάς 6 πρόσθίν λόγος απαιτίΐ πώς ίστιν 

«» κα\ πολλά αυτών ίκάηρον, και πώς μη άπηρα (υθύς αλλά κ.τ.λ. 
Γ1ΐίΐ•(1ΐ) Ιθ6 ά, σχολή γαρ αν τι 3λλο φθοράν μη δίχοιτο. Τΐΐβ ΗΙβ&η- 

ίη^ ΐ» ηοί ' οΓ αΐΐ ίηϊη§8 ίηαί βχίβί εβαΓοβ &ητί1ιίη§ βοιιΜ 1)β, 
ίη βαβη & οιιβθ, βχβηιρί ίτοηι βοΓπιρίίοη,' 1)ηί 'ίηβι-β βοηΜ 
η&πΐΐγ βχίβί αη^Ιιίηο; ηοί αάηιίί1ίη§ οοιτηρίΐοη.' Τηβ βχίβί- 
βηοβ οί ίηβ Λνΐιοΐβ βίωβ ' ΐηοοΓτυρΙίΙ>1β ' υββοηιββ ηαβδίίοηΗϋΙβ. 
ΙΙΐρ. Μβ. 2 97 β > δ α> χαί/κικ ημάς ποιη, μη τι πάσας τάς ήδονάς, άλλ' 
ο ά» δια της άκοης ' ευρροββ ννβ ΒΗ^, ηοί.' $§ 136—139] ΡΑΚΤΙΟΙ,Εδ. 179 

Ηΐρ. Μα. 299 ^» &ρ' °^ ν ί^ύ ί^• 01 ■ ■ • &αφ*ρ* 1 τφ ήΛύ «Ζκ»; μή 

γαρ ίί μΐίζων τις ηδονή ή ίλάττων. 
Ροΐίΐίϋ. 292 β, ΐΓΓΓΤ«νται τοσοντθ4 ούκ Α» γίνααπό ποτ*, μη τι οη 
βασιλίΊς γ« — ' Ιβί αίοηβ Ιάη§8.' Οοηιραηη^ Ιΐιίβ νίίη ίηβ Ι&βί 
ίηβί&ηοβ οηί οηβ, τ*τβ βββ ηο\? ίηβ ίοτββ οΓ μη τ» ίβ βηη&ηββά ])γ 
ίίβ /οΙΙοΐΰϊηφ ίίϊβ είαυββ \πίη νΐιίοη ίί ίβ οοηίΓ&είβά. 

Τίηΐ. 2 6 Ο, \*γ*ιν *1μ1 Ζτοιμος, μη μόνον ίν κίφαλαίοις άλλα κ.τ.λ. 
Ροΐίίίβ. 295 ©ι Μ9 *ζ*στω δή πάρα ταύτα ΐτ*ρα προστάττίΐν ; (' 18 Ιΐβ 
ίο οβ ίοι-υΐόΜβη ί ') 

α. -/ΕδοΚίη. ϋί. 21. ρ. 56, ότ» ηρζα, μη αποδημήσω; (' &ηι Ι ηοί 

Ιο ' Αχ. ?) 
Τΐιβ μη ίη ίίϊβ ΒΓαβη^Ιο^ίοαΙ βοηιυίηαίίοο μη ότι οοηιββ αηάβι- ίηίβ 
ηβ&ά ; Γογ ίηβίαηεββ βββ ϋβίον, § 154• 

§ 136. β. Ιη ίηβ ϋβρΓβββίοΓχ ίοπιι οΓ οοηίι-αιίίβϋοη. 

Κυί1)}*(1. 294 » (Α) ουκ ίζαρκι'ι σοι άκοΰσαι κ.τ,λ. \ (Β) Μηδαμως' 
αλλά κ.τ.λ. 

ΙΟ. 3©0 Λ, (Α) τι δ« ; (Β) Μι;σ<ν. 

Ρπ)ίβ§. 3ϊ8 0| τούτο /χ«μ οΰ&ίν θαυμαστό* Χέγιις' άλλα μή όντως. 
Μβηο 75 8 ι (Α) *τ«ρ*> «ίτΛ». (Β) Μ17, άλλα συ €ΐπί. 
Οί. ΑτίθΙορη. Υββρ. 854> (Α) Οντος συ, πο'ι θ*1ς ; «VI κα&ίσκους ; 
(Β) Μ^δαμώί. 

§ 137. γ. Ι η ίηβ ββηβο οΓ '^ηβίηβΓ.' — Γογ ίηβίαηββδ Βββ &1κ»νβ, 
§6ι. 

§ 138. ί. Ιη ίηβ ββηββ ο£ 'ρβιΊι&ρβ' — ίτοπι νηίοη Ιηβ ββηββ οΓ 
1 «ΊιβίηβΓ ' 31131 ηιοηΐίοηαΐ ί1ο\νβ. 8ββ βοονβ, § 59• 

Εαϋΐ)*ϋ. 298 0, μη γάρ, ω Ευθύδημί, τό λιγόμοΌν, ου λίνο* \ίνω 

συνάπτας ; — ' Ετβ 70η ρει-ηβρβ ηοί ^ΐηίης ' Αχ. ? ί. β. ' ρβτη&ρβ 
^οη &γθ ηοί ρίηίη£.' 

Ρτοίββ. 3 1 2 Λ, αλλ* Δρα μη οΰχ ϋπολαμβάικις — ' ρβΓη&ρβ, ίηβη, ^ΤΟΙΙ 

οη ίηβ οοηίΓαΐ7 άο ηοί βηρροββ.' 

§ 1 39. Ου πάνυ. 

πΐιϊ\ ΟΓββΙ Π16&ηίη£ οΓ ου πάνυ 18 ' Ιΐίΐπΐΐχ,' ' βΟΑΓΟβΙ^.' 
ΤΗβαί. 1+() ά, οϋ ""άτυ τοΰτο οι&α. 
Π). 1720, ουκ αν πάνυ τοΚμησιι* φησαι. 
Θ^Ιιφ. ΐ8θ 0, ου πάνυ δαμνημόνηΜΡ. 

II). 204 (1, οΰ πάνυ ΐφην ίτι <χ*ιν *'γώ προχείρων άποκρίνασΰαι. 

V 2 180 ϋΙΟΕ8Τ ΟΡ ΙϋΙΟΜδ. [§§140,141. 

ΠΐίΒίΙο 63 &, ού πάνυ (ύθίως (θελίΐ πΐίθΐσθαι. 
Ιοίά. 0, ούκ αν πάνυ διισχυρισαίμην. 
ΪΟ. 85 <1, οΰ πάνυ φαίνεται ϊκανως ίίρησθαι. 
Π). ΙΟΟ &, ου πάνυ ζυγχωρώ. 

Τηβεεί. 145 8 > °^ κ*™ "£ 10 " Τον νο ^ ν π Ρ οσ ^Χ (ΐν • 
II). 176 Ο, ού πάνυ ρά8ιον πι~ισαι. 
Ρ1ΐ88€ΐθ 59 °5 ούδίν πάνυ μοι (λαινόν «ίσ#«. 

Αροΐ. 41 <1, * α * «■/««Τ'* τοίί καταψηφισαμίνοις μου καλ τοϊς κατηγόροις 
ού πάνυ χαλΐπαίνω. 

Τηο ίΌ11ο>*άη£ ίηι-βθ ίηβίβηοββ &Γβ άβοίβίνβ Γογ ίηβ ηιβ8,ηίη§ 
' ΒΟ&ΓΟβΙγ.' 

Εηίη^ρηίΌ 2 0, ούδ* αΰτόί πάνυ τι γιγνώσκω, ω Εύθύφρον, τον άνδρα, 
ΐτοί&ε. 33 1 β > ον π( *νυ ούτως, ού μΐντοι ούδί αν ως συ ^ιοί δοκίΐί 

οΐίσσΌι. 
ΡΗΐΙβΙ). 4 1 α > σχίδόν γαρ τω ψ(ΰ8(ΐ μίν ού πάνυ πονηρας αν τις λυπας 
τί και ήδονάς θΐίη, μΐγάλη δί άλλη κα\ πολλτ} συμπίπτουσας πονηρία. 

Τηβ ίο11ο\νίη§ ίηι-ββ »Γβ ίο οβ ίηίβΓρΓβίβοΙ οη ίηβ ρπηβίρΐβ ο£ 
Ιιίίοίββ. 

8)Τηρ. 195 β > κρανίων, α ίστιν ού πάνυ μαλακά — 'βΐίυΐΐδ, "ννΐΐΐοΐΐ Ο&η 

Ιιαπίΐ^ οβ βαίά Ιο οβ βοΓί ίηίη^β.' 

Αροΐ. 19 Λ, οΐμαι δ« αυτό χαλίπον (ϊναι, κα\ ού πάνυ μ( λανθάνιι οιόν 

ίστιν — ' Ι οαη η&ιχίΐγ 8&7 Ι άο ηοί ΙεηοΛν.' 

II). 41 <ί> κα ' «γωγ* τοΐί καταψηφισαμίνοις μου . . . ού πάνυ χαλιπαινω 

— ' Ι οαη βείίΓΟβΙγ 8&7 Ι ωη άΐδρίβ&ββά ' — ' Ι η&νβ ηο Βυίηοίβηί 
οαυδβ Ιο οβ άίβρ1β&8β<1.' 
Οι. Αγ. ΕίΗ. Νίβ. II. νϋ. 3> ίλλ(ίποντ(ς π(ρ\ τας ήδονάς ού πάνυ 
γίγνονται, IV. ί. 30» τα Μ*" °^ ν ™) Γ ασωτίας ού πάνυ συνδυάζεται. 

§ 140. ΒίββΓβηί 18 Ιι&βΐΐββ 183 0, ού πάνυ ολίγοις ίγω τούτων παρα- 
γίγονα — νηβΓβ πάνυ §068 βίοββίγ \ήί1ΐ ολίγοις. (^ϋϊίβ άϋίβΓβηί &1βΟ 
ΕΓβ πάνυ ού, παντάπασιν ού, &0. 

§ 141. ΟύΚ. 

Τηβ υββ οΓ ούδ« Γογ κα\ ού ίη ίηβ βεηββ ηοί οΓ ' αηά ηοί ' οαί οΓ 
1 αίβο ηοί ' 18 \νοΓίΗ ροΐηίΐη§ ουί ίη βαβββ \νηβι•β ίΐιβ ούδί φΐβΐίηββ 
βρβοί&Π}* ηοί & δυοβίηηίΐνβ (ίΐιβ βοηιηιοη ο&ββ) οοί βοηιβ οίΐιβι* Ραΐ'ί 
οΓ8ρθ6οη. 

ΡηϋβΟ. 23 °> σ Χ*δ°ν β« ούδ< μάδιον — ΓοΓ σχίδόρ δ« και ού ράδιον. §$ ι 4 2, ΐ43•] ΡΑΚΤΙ0ΚΕ8. 181 

ί&γ£. 73° °^> τίμιο* μίν δη και ό μηδίν άδικων" ό δ* μηδ' ΐπιτρϊπων 
τοίρ άδικοΐσιν άδικι'ιν πλίον η διπλασίας τιμής ίίξιος ΐκίίνον — ' ΟΙΐΙ 

Ηθ ττΐιο δει/ωιά ίΑ« άοββ ηοί βΐΐον ' &α 

Επί1ΐ)φΗΓΟ 15 Ο, μίμνησαι γάρ που ότι κ. τ. λ. η ούδί μίμνησαι ; — ΓθΓ 
ή και οι• μίμνησαι ; ' ΟΓ ΟΠ ίΐβ ΟΟΏΪΤΗΤγ,' Ιίί. ' ΟΓ, ΐΤηίοΗ 18 &1βΟ 

βη βΐίβπιαίΐνβ.' 

Ρηβκίο "]2 &, ίδί τοίννν όντως άτι ούο* αδίκως ωμολογηκαμΐρ — 1.6. ίδί 

τοίνυν και ούτως ότι ουκ αδίκως ώμ. 
ΟΗΐο 44 Κ ω! *ν°*\ * αν °"ύ απόθανες, οΰδί μία ζνμφορα ίστίν, άλλα 

κ.τ,λ. Τ8κίη§ ίηίβ Γ68«1ΐη§ ηο^τ Γογ £Γ&ηΙβ<1 [Οχοη. 8ηά οηβ 
οΙίβΓ Μ8. Ιι&νβ ονδίμία], ϋ *ά11 οβ βχρί&ίηβά \>γ Γββοΐνΐη^ Λβ 
ουδί, &ηά 8ΐί8€ΐιίιι§ Ιΐιβ κα! ίο ως, 'είηοβ τηοτβονίτ ίηβ βνβηί 
οι γοητ άϋ&ύι ίβ ίο πιβ ηοί οηβ ηώίοΓίαηβ, Ιηιί ' &ο. 

Ι1>. 45 β » """ Ύ°Ρ ονΌ> * τολΰ τάργΰριον «Ότι — ΓθΓ και γαρ και κ.τ.λ. 

ϊ\). 45 ε > **■* &* ον ^* δίκαιον — ΓθΓ «τι δ« και ού δίκαιον. 

Ο. Ιβοΰτ. χνίίί. 65. ρ. 383» * Γ * °δδ* °^ Γω ράδιο* ?" — ' νπβη, ύβηάη, 
ίί ντββ ηοί ε&8γ.' Ατ. Είη. V. νίίΐ. ίο, «τι δ« ονσ« — £ογ «τι δ« 
και ού. 

§ 142. "Αλλα". 

α. ΙηΙτοάαοίη^ & βηρροββά οΙ)]βοϋοη. 

Ββρ. 3^5 <ϊ-<1» ^β ηβνβ ββη&ίΐπι αλλά γαρ άλλα δη. 

Αροΐ. 37 °""°> νβ ηβνβ ^β ββήββ πσπρον άλλα άλλα δη. 

β. Ιηίτχκίαείπς αη ίηδί&ηοβ. 

δ^Πίρ. 196 ά — 197 8 > νβ ^ Ιβνβ ^ β ββήβΒ πρώτον μίν και μ*ν 

δη . . . γ* άλλα. 

§ 143. Εύσυς, νυν, αντίκα, ττολλάκΐί, &0. 

α. ΐΐθΰς, 'Γγοπι ίίΓδΙ Ιο Ι&δΙ,' ΡπιΙγ. 259 °• 

β. ννν, * 88 Ιΐιβ 08ββ ηον βίβηίΐβ,' Οτΐίο 54 &> Αροΐ. 38 Ι). 

γ. αντίκα, 'Γογ ίηβίβηοβ,' Τηβ«ί. 1 66 1), Ρι-οίββ. 359 β > Ρηό^"• 235 ε > 

Ιι6££. 7 2 7 8 > ΟοΤξ. 483 & , ώσπ'ρ αυτίκα, ΙλοΙιθβ 195 °> * π " αντ " (α • 

δ. πολλάκις, ' ροΓοΗβηοο/ βίΙβΓ /ιή, ΡγοΙα^. 361 ο : ΛίΙβΓ «ί ά^χι, 
ΡΗβκΙο 6ο 6, Ιαοΐιββ 1 79 °» χ 94 & > Ροΐίίίο. 264 ο, «ί γι»»» πολλ<ί«ϊ 

άρα οιακι^κοαί, ΡΗ(1γ. 238 ^» «' α, ' ^Ρ ϊτολλάκΐΓ νυμφοληπτος γίνωμαι. 
Αη<1 ρβΓΗ&ρβ Ρ1ΐ83(1θ 73 ^» &"»"«Ρ 7* «»» Ίψμίαν τις ίδων πολλάκις 
Κί&ητος άν*μνήσθη. 

«. 5τ«, ' Η'ΙιοΓβαβ.' "Οτ' ουν δη ε(ΐυίνιι1ί•ηΙ Ιο *π<Μ) ονν, 8ο|>1). 
254 »> Τιω. 69 8- 8ο όπότι, Ευΐΐινιΐ. 297 ^> ΙλοΗοβ 169 <!. 182 ΌΙΟΕδΤ ΟΡ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 144— *47• 

§ 144. Τηβ ι•οπι&ίηίη£ ηεβ<ΐ8 ίΓε&ί οΓ Ρ&ΓίίεΙβΒ ίη εοπιυίη&Ιίοη. 

Β. Ιη οιχΙβΓ ίο τιηάβΓΒίΛΐιά &η<1 ίο ίηίβΓρΓβί εει-ί&ίη εοηιοίηίΐίίοηΒ 
οΓ Ρ&ΓίίοΙβΒ, γο^ιπΙ πηιεί οβ ηα<1 ίο ίηβ Γβεί, ίΐι&ί ίηβγ εηίοΓ 8νηη!- 
Ιαηεοηδ!»/ ίηίο ίηβ βεηίβηεβ, &8 ίί ^βΓβ Βρββίάηβ &ί οηεβ ΓβίΙιβΓ ίη&η 
ίη βηεεβΒβίοη. 

&. Α ΓαπιίΙί&Γ ίηβί&ηεε ΐβ ίηβ εοηιΐήη&ίίοη κα\ — δί, β. £. 

Κερ. 573 υ > * ως αν καα Ψ!> σωφροσύνης, κα\ μανία! δ( πλήρωση ίπακ- 

τοΰ. Τηβ δ« βηά ίηβ και βηίβΓ ίηίο ίηβ ηαβ&ηίη£ &1)Γβ&Βί ο£ οηβ 
αηοίηβΓ. 

§ 145. 1). Και μίντοι οηΐγ άιΰβτβ ΐτοτα και — δ« ίη ίηβί ίηβ μίντοι 
ΐ8 ΒίΓοη^βΓ ίη&η ίηβ δί, &ηά ίη&ί ίηε ίν^ο Ρ&ΓίίεΙβΒ &νε ηοί ηεεββ- 
ββπΐγ ββρ&τ&ίβά 1>γ ίηβ ίηίβΓνβηίίοη ο£ οίηβΓ ννοΓάβ. 

85Τηρ. 214 6,- και μίντοι ουτωσ\ ποίησον. 

ΓΙ). 22 2 α, κα\ μίντοι ουκ ίμί μόνον ταντα πΐποίηκίν, α\\α και Χαρ- 
μίδην Κ.Τ.λ. 

Αροΐ. 1 7 β, κα\ μίντοι και πάνυ τοΰτο υμών δίομαι. 

II). 2 6 θ, άπιστος γ' (ΐ, κα\ ταΰτα μίντοι σαντω. 

II). 31 0> * α * " μίντοι τι από τούτων άπίλαυον κ.τ.λ. 

Εΐΐΐ1))'(1. 289 β, κα\ μίντοι ούδ(ν θαυμαστόν. 

Αΐβ. Ι. 1 1 3 β» κα* μίντοι και *υ "Κίγΐΐς. 

§ 1 46. β. 8ηεη & εοηιοΐη&Ιίοη &β&ίη ίδ κα\ οΰν καί. 

ΡγοΙ&£. 3°9 °» * α * 7°Ρ πολλά ύπΐρ ίμοΰ (ϊπ(, βοηθών ίμοί, και ούν και 
άρτι απ' ίκίίνου ΐρχομαι. 

(1. 8υοη &£&ίη ϊβ δ* αλλά. 
8θρη. 235 &, σύ δ" αλλ* ίί'πί πρώτον. 
β. Αηά &£&ίη δί — μίντοι. 

ΡηΐΐΓ. 267 β, Πρωταγόρΐΐα δί ουκ ην μίντοι τοιαΰτ' άττα ; 

§ 147. Γ 'Αλ>αγάρ. 

ΗβΓβ νβ ηιυΒί οΌββΓνβ ίο»ί ίηβΓβ 18 ηο ΕΙΙίρββ, βυεη &β ϊβ ίη- 
νοίνβά ίη ίηβ βηρροΒίίίοη ίη&ί, \νηβΓβ&8 ίηβ γαρ τβίβΓΒ ίο ίηβ εΐαηεο 
ίπιηιβάίβίβΐ^ 8ηϊη)οίηβ(1 ίο ίί, ίηβ άλλα ηβίοη^β είίΙιβΓ ίο & εΐ&αβε 
ηηθβηίοοά ογ ίο α εΙ&ηΒβ Γο11ο\ηη£ &ί & £τβ&ίβΓ άίβί&ηεβ. Τηβ 
ββηββ ΓοΓοίάβ 8υεη α Βηρροβίίίοη : Γογ ίηβ αλλά βίίβ ηιηεη εΙοββΓ ίο 
ίηβ οΐιΐηχο ίπ)ηιβ(1ί&ίβ1γ βη!))οίηβά ίη&η ίηβ γαρ ιϊοβΒ. Άλλα γαρ ηβΒ 
ί^το ηιεαηίη^Β : οηβ \νηβη ίί ίηίπχΙυεεΒ &η οΐ^εείίοη, αηά ϊβ ίΙιοΓβ- 
ΓοΓβ ίΐΌηίεβΙ; ίηβ οίηβΓ, -ννΗΐοΙι αίοηβ ηββϋβ ίΐΐαβίηιίίοη, ντηεη ίί 
η»8 ίΐιβ ίοΓββ οΓ ' Όαί οβ ίΗαί αβ ίί ηιβ)τ,' ογ ' 1>υί ίΐιε ίηιίη ίβ.' $ 148.] ΡΑΚΤΙ0Ι^8. 183 

8}'Πΐρ. 1 8θ ιι, Αϊσχνλος δ* φλυαρεί κ.τ.λ.• άλλα γαρ τω* όντι κ.τ.λ. 

ΡΙκΙγ. 228 &, « ίγω Φαϊ&ρον αγνοώ, και ίμαυτοΰ άτϊλίλησμαι' άλλα γαρ 
ουδ*τ*ρα «στ* τούτων. 

ΡΙ)8ΒΟ!θ 87 ά, μίτρι "ιν μοι φαΐνοιτο λίγον, ως ή μίν ψυχή πολυχρόνιο» 
«οτ», το δ« σώμα άσθτνίσηρον και ολιγοχρονιώτίρον. άλλα γαρ αν 
φαίη ίκάστην των ψύχω» πολλά σώματα κατατρίβτι» .... αναγκαίο» 

μίντ' άν *ίη κ.τ,λ. — ' ουί, ηβ ηιί^ηί ββ^, 1)β ίηβί 88 ίί νη&γ' &α 
16. 95 0-< 1> μηνί* 1 » . . . . οτι πολυχρόνιο» «στ* ψυχή κ.τ.λ. αλλά γαρ 

ουδίν τι μάλλον ην άθάνατον. 
ΜθΠΟ 94 € > άλλα γάρ, ώ ίταίρ*, μη οΰκ ζ διδακτόν άρττη ' ΟΙΐί ίΠΟ 

ίηιίΐι ιβ.' 

Αροΐ. 19 β» *°* °νχ ώί άτιμάζων λ«γω κ.τ.λ. αλλά γάρ «'/ιο* τούτων, ω 
άνδρας Αθηναίοι, ουδϊν μίτίστι. 8θ 1 01(1. ά, II). 25 Ο, &0. 

α. Ηοπί. II. νϋ. 237~ 2 4 2 > Αΰτάρ «γών (υ ο28α μάχας κ.τ.λ,• *Αλλ* 
ου γάρ σ ί'θίλω βαλίαν κ.τλ., 0(1. Χ. 201, Κλαίον δ« λιγίως κ.τ.λ.• 
Αλλ' ον γάρ τ« πρηξις ίγ'ιγνττο μυρομίνοισιν. 

§ 148. £. Άλλ* ή, πλην ή. 

ΤΗβ }οίηί ιηβ&ηίηο; ίβ ' βχοβρί.' Β^ ΐΗο αλλά ίηβ βχοορίίοη ίο 
ίΐιο ηο§Βΐίνο νΐιΐοη Ηαβ ρΓοοοάβίΙ ίβ είαίβ(1 Πβΐΐχ : ίΐιο η βΐΐονβ ΐ1»ο 
ηο£&Ιίνο βί&ίβπιβηί ίο Γβνΐνβ, βολβοί ίο ί1ιΐ8 βχββρίίοη &1οηβ. 

δ^ΠΙΐρ. 189 β, ννν δ' ουκ «στ*ν [άνδρόγννον] άλλ* ή «'ν όν«»δ«* όνομα* 
««ιμ«νον. 

ΡΙΐβκΙΌ 82 0, μ^ φιλοσοφησαντι οΰ θίμις άφικν*~ισθαι άλλ' η τ<|> φ*λο— 
μαΰΐΐ. 

Ιο. 8 1 Ι), ώστί μηδϊν άλλο δοκΐ'ιν «ίνα* αληθίς άλλ' η το σωματο*ιδ*ς. 

II). 97 Ί» ονδ*ν άλλο σκοπ€Ϊ» προσηκην άνθρώπω . . . αλλ* η τ6 Άριστον. 

ΡτοΙ&ξ. 3 2 9 Ί» ουδίν διαφίρα άλλ' η μιγίθίΐ κα\ σμικρότητι. 

II). 334 V» Ρ*Ι χρψτθα* Λαίφ, άλλ' η ο τι σμικροτάτω. 

II). 354 °» ^ 'Χ* Τ * τ ' άλλο τβ'λο* λ«'γ«»ν, . . . αλλ* ή ηοονάί τ* και 

λύπας ; — Τηβ ϊηίβηΌ£&ίίνβ Ϊ3 βςυίνβίβηί ίο 8 ηβββίίνβ ; βο ίηβί 
ίηβ ηιΐο Βίβηάβ £θο<1 ίΐιαί άλλ' η οοοαη οη!γ βΛογ & ηβ^βίίνβ 
ΐη ίΗο ιηβίη οοηβίηιείίοη. ΤΗβ 5λλο ίβ &ηίίάρβίοΐ7 οΓ ίΗβ 
βχοβρίίοη, &ηά ίηίβ ίβ β1?ο ρΐβοηβδίΐο. 

Αροΐ. 42 8, άδηλο» πηντ\ πλην η τω θΐψ &^&ίη & νίΓίυβΙΙ)* Πβ^Λ- 

ίίνβ εβηίοηοβ, ίηε άδηλην παντΧ οβϊη^ βο^αίν&ΐοηί ίο δήλο» οϋδ*»ί. 
ΤΗο ηπ»1ο{5>* οΓ άλλ' ή ρβΓίβο11γ 3υβίίββ8, βο ΓβΓ &β δτηίβχ ίβ 
βοηεβπιβϋ, ίπβ <1Ϊ8ρυίβ<1 Γβ&άίης πλην ή. Τηβ πλην ηιηΙ βΜ η 
βηίβΓ ίΗβ ηιοβηίη^ κίιηυΐίβηβουβί/, ϊηίΓοιΙυςίη^ ίΐιε βχοβρ(ϊοΐι 184 ΌΙ0Ε8Τ ΟΕ ΙϋΙΟΜδ. [§ 149. 

β&εΗ ίη ίίβ ο\νη ^β^ ; πλ^ ίιηρΙίβΒ ' ίί ίβ 1ίηο\νη ίο ηοηβ — 
Εβνίη§ ίΐιαί [ίη εοηίΓ&ίΙίείίοη ίο ίΐιίβ] ίί ίβ 1ιηο\νη ίο Οοά ; ' ή, 
Ιεββ η&ΓΒηΙν, ' ίί Ϊ8 1ίηο\νΉ ίο ηοηβ, ογ ηο\νβνβΓ [οηΐγ] ίο Θ-οά.' 

Οί. Τηηο. V. 6θ, ου μ(τά των π\(ΐόνων βουλβυσάμινος, άλλ* η ίν\ άνδρ\ 
κοινώσας, 8θ, (ψηφίσαντα . . . μη ξνμβαίνΐΐν τω άλλ ι; αμα, VII. &0, 
ονκίτι ομοίως ηναντιοΰτο, άλλ" η μη φανιρώς γί αξιών ψηφίζίσθαι, 
νΐϊΐ. 28, ου προσδιχομίνων άλλ* η Αττικά: τα: ναΰς (ίναι. 

§ 149. Η. νΰν δ« . . . γάρ. Τηίβ εοηιοίηαίίοη ίβ &1\ν&γβ ρι-βεβάβά 
ον β. ηνροίηεβίβ οΓ βοπιβίηίη» εοηίΓ&ι-γ ίο ίαείβ, &ηά ίβ ραΓ&ΙΙεΙ ίο 
ίηβ Ρι-οίββίβ οί ίη&ί Ββηίβηεβ, Λνηίεη ίί εοηίΓ&άίείβ. Τηβ δί αηύ ίηβ 
γαρ βχβιχίββ α δίηιαίί&ηβουβ ίοι•εβ ; δ« ΓβρΓβββηίδ ίοαί ίηβ εοηάίίίοη 
βί&ηίΐβ άίββΓβηίΙν ίη ίβεί ίτοηι \ν1ιαί ίί ίβ ίη ίηβ δΐιρροΒβά εαββ, &η<1 
γαρ ίηΓί1ΐ6Γ ΓβρΓβββηίβ ίη&ί ίηβ ίηίβΓβηεβ ηιαβί οβ (ΙίββΓβηί. 

ΤΗβ εοηιοίη&ίίοηβ νυν δ« . . . γάρ αηά άλλα γάρ αρρΓοαοΙι βαεη 
οίηβΓ ίη ηιβ&ηίη^ &8 \νβ11 88 ίη Βίηιοίητβ. Νίι> δ« . . . γάρ ίβ 1ιο\νβνβΓ 
οηΐν ηββά ίη εοηίι•αάιείίη£ ίΐιβ Ρι-οί&βίβ οΓ & ηνροίηβίίεειΐ ρι-οροβί- 
ίίοη. ΤηβΓβ ίβ οί εοιη-Ββ ηο ΕΙΙίρββ ίο οβ βηρρίίβά ; ίΐι&ί ίβ, τνβ &Γβ 
ηοί ίο Ιοοίί οη ίο α ββηίβηββ οβνοηά ίο βηρρίν & εΐ&υββ ίο ίηβ νΰν 
δ*. Τηβ δ« βίίδ &8 βίοεβ ίο ίηβ βΐ&ηδβ ίπιηιβ(1ίαίβ1γ δηΐ^οίηβά &8 
άοββ ΐΗβ γάρ• ίηβ νυν ('ββ ίηβ ε&ββ αείηαΐΐν Βί&ηάβ') οβ1οη£8 ίο βοίη 
Ρ&ΓίίεΙββ εαυαίΐν. 8οηιβ οί ίηβ ίηεί&ηεβδ \νηίε1ι ίοΐίοτν \νοηΜ αάπιίί 
οί ίηβ Εΐΐίρίίοαΐ βχρί&ηβίίοη οί ίηβ νΰν δ«• οηί ηοηβ οί ίΐιβηι ηβοβδ- 
βίί&ίβ ίί, &ηό! 80Π16 οίηβΓδ άο ηοί &ιΙπιίί οί ίί. 

ΕϋΙηγρηΓΟ 1 1 6, κα\ «ι μίν αυτά ΐγώ ΐ\*γον, Ισως αν μ( *πίσκωπτ(ς' 
νΰν δ« σα\ γάρ αί υποθίσΐΐς (ϊσίν άλλου δη τίνος δ«ΐ σκώμματος. 

10. 14 6, δ ίΐ άπίκρίνω, Ίκανώς αν ήδη 4μ(μαθηκη. νΰν δί ανάγκη γάρ 
τον (ρωτώντα τω (ρωτωμίνω ακολουθών τι δη αν λίγΐΐς κ.τ.λ. ; 

Αροΐ. 3° 8, «ί μίν ην μοι χρήματα, €τιμησάμην αν' νΰν δ« ού γάρ 
«στίΐ/. 

ΡΐΌίββ. 347 », ο-ί ουν, και ίί μίσως ΤΚ(γ(ς (πκικη και αληθή, ουκ αν 
ττοτί (ψίγον. νΰν δ« σφόδρα γάρ ψ(υδυμ(νος δοκ('ις άληθη \φ»' 
δια ταΰτά σ( ΐγώ ^τίγω. 

Οη&Γηΐ. 175 β• - ^» ου γάρ αν που . . . άνωφίλίς ('φάνη, <ί τι ('μοΰ 6φ(\ος 
ήν. νΰν δί πανταχη γάρ ηττώμίθα. 

Ι*ε1ΐβ8 184 Λ, €Ϊ μϊν γάρ συνίφΐρίσθην τώδΐ, ήττον αν τοΰ τοιούτου 
ΐδιι. νΰν δ( την ϊναντ'ιαν γάρ λάχης Νικία ίθ(το. (Ζ δη ?χ« άκοΰσαι 
και σοΰ. 

II). 200 6, ίί μίν ουν κ.τ.λ., δίκαιοι/ αν 1\ν κ.τΧ. νΰν δ" ομοίως γάρ 
ιτάντις ίν απορία ίγίνόμιθα. τί ουν αν τις κ.τλ. • ο_, 53 .] ΡΑΚΤΙ0Ι.Ε5. 185 

Ι^6££. 875 °> ' ν " ταντα *ΐ ποτ* τκ ανθρώπων . . . παρα\αβ*ϊν δυνατός 
*ιη, νόμων ον&ίν αν οίοιτο κ.τ.λ. νυν ο* οΰ γαρ ίση» οΰ&αμού ου- 
δαμώς άλλ' η κατά βραχύ, οώ δή το ο*ύτ(ρον αιρίτίον. 

ΟΓ. Ιιγ&'ι&Β χίί. 6 1, ρ. 125, όμως σ* *γώ γαρ οίομαι άναπαύσασθαι. 

§ 150. ί. ΤΊΐβ 0&868 οί ου μη ΒΩά μη ου, νΐΐβη Ιΐΐβχ ΠίαΙίΟ ΟΊΛΛ 

ηβ£&ίίν6, πιαεί 1>β βχρίβΐηβά υροη ίΐιΐβ ρήηοϊρΐβ οΓ βίπΗίΙΙ&ηάί^ οΓ 
Γογοθ. Τββ Γ6δΐι1ίίη§ ηβββίίοη, ίΙιοα^Η εΐη^ΐβ, ΐβ βοΐΗ βυΐ^βοίίνβ 
&ηό! οΐ^βοΐίνβ. 

ΟΓ οί μη & δίη§1β ίηβΐ&ηοβ το,&γ εαβκβ. 

Ι^αοΐΐοβ 1 97 &> και γαρ μοι δοκίΐί ονό« μή τ/σθήσθαι ότι κ.τ.λ. 

ΟΓ ίΐιβ αβεβ οΓ ρή οΰ Μγ. Ο&ιηροείΐ, ΤΙιεδείβίαΒ, Αρρβη<1ίχ Β, Ηβ8 
^ίνβη & Ιιβρρν &ηα1}'3Ϊ3 &ηά οχρίαηαίίοη. Βαί Ίί ηιαν 1)6 ηοίίοοά 
ΐΗ&ί ΐη & ρβοαίί&τ ίηείβηοβ Ηϊβ ι-οδίποΐίοη οΓ μη οί Ιο & ϋβρβηάβηί 
οίαιίδο. ■«'ίΐΐι Ιΐιβ Ιηβηίίίνβ οτ Ρβιϋαρίβ, (Ιοββ ηοΐ &ρρ1γ• 

ΡΙΐΐΙβΟ. 12 6, πως γάρ ηδονή γ( ήοονί} μη ούχ όμοιότατον αν (ΐη ', — 
Μτΐιίοΐι Ηο^τβνβΓ ίβ νίΗνι&ΙΙ^• βομπνιιΐοηΐ ίο πώς γαρ αν ίνδίχοιτο, 
ηοονην ηοον^ μη ούχ όμοιότατον (ίναι ] 

§ 151. Ο. Μαη^ εοπιΐήη&ΐίοηβ οΓ ΡβΓίίοΙββ εγθ ΈΙΗρΙίοαΙ. 8αο1ι 
&τβ ίΐαοδο οΓ & Νβ^&ϋνο ντΐΐΗ ότι ογ όπως νΐήοΐι Γο11ο\ν. 

λ. Ού μόνον ότι — ' Ι \να8 ηοΐ οηΐ7 2οίη§ Ιο 88,7 ' (ρβτβη11ΐ6ΐί<:α1ΐ3'). 
8)ΐηρ. 179 °» *θ*λονσα>, ού μόνον ότι ανορις, άλλα και κ.τ.\. 
Ι*β££. 75 1 °ι ον ί* "™" ονοίν π\ίον «ν τ(θίντων, ούο* ότι γΛωϊ αν 

πάμποΧυς ζυμβαίνοι, σχΐοον 6« ιτ.τ.λ. 
ΟΓ. Τΐΐαο. IV. 85, και γαρ ον μόνον άτι αυτοί άνθίστασθ*, αλλά και ο« 

αν Ιπϊω, ησσάν τις ίμοί πρόσιισι. 

§ 152. Ι). Ονχ όπως \ϊά3 & βίιηίΐ&τ πιοαιαίη^ ίη ΝββΛίίνο ββηίοηοοβ. 
\\Ίκ•ηοβ πιοκονβΓ ονχ όπως ίβ βακί Ιο οβ βφΐίν&ίβηΐ Ιο ουχ όπως οΰ' 
νΐιΐοΐι πκ•βη8 ίΐιβί ίΐιβ Νβ§8ΐίνο νΐήοΐι Γοΐίολνβ οχίοηιΐδ ίΐ» ηιοβηίης 
Οβΰΐίντ&τάβ ονβΓ ΐΗβ ουχ όπως οΙα,χΐΒβ. 

ΜβΠΟ ()6 α, οί φάσκονης διδάσκαλοι ιΐναι ουχ όπως άλλα»» διοασκαλοι 

ομολογούνται, άλλ' οχιοί αϊτοί ΐπίστασΰαι. 
ΟΓ. ΤΤίαο^ό!. ί. 35> °"Χ Οπως κβολνται . . . γ*νησ*σθί, άλλα και . . . 
π*ριό τ '€σθ* (νΗοΓΟ ΐΗυ Νβ^ίίνο ΐβ ΟΟΓΤΟ^τβά 1>χ κωλυται γ*νη- 
σ*σθ* Γγοπι πίριόψισθι, ντϊιίάϊ οβίο»; ίΐβ ορροβίΐβ ίβ & νίΓίαιιΙ 
ΝβββΙίνο), ΐίί. 42, ουχ όπως ζημιοΰν άλλα μηο* άτιμάζιιν. 

§ 153. ο. Ουχ ότι — ' ηοΐ ουί ΙΗηΙ ; ' ΙΐΙ. ' Ι νββ ηοΐ βοίηρ; Ιο άζηγ 186 ϋΙΟΕδΤ ΟΓ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 154, ΐ55• 

ίηαί ' (ρ&Γεηίηείΐε&%). Οεε«ιτίη£ ΐη βεηίεηεεβ ο£ Νε£&ίΐνε £οπη, ΐί 
ηοιτο\νΉ ΙηείΓ Νβ^&ϋνβ. Ιί ΐβ ςυΐίε (Ιΐβετεηί £γοπι ού μόνον δτι. 

ΊΤίβδΒί. 157 °> ωστί '£ απάντων τούτων, δπ(ρ *ξ αρχής ίλίγομίν, ουδέν 
€ΐναι ίν αυτό καθ" αυτό . . . . το δ* (ϊναι πανταχόθΐν (ξαιρίτίον, ούχ 
οτι ήμιΐς . . . ήναγκάσμ(θα . . . χρήσθαι αντω. 

Ρΐ*θία§. 33^ °^ Σωκράτη ίγγνώμαι μη (πιλήσ(σβαι, ούχ δτι παίζΐΐ — ' £θΓ 

»11 ΐί οε ίηιε ίη&ί' &ε. 

ΟθΤ£. 45° β > ου8(μίαν οΐμαί σί βούλίσθαι ρητοριχήν καλ(ϊν, ούχ δτι τω 

ρήματι ούτως (ΐπ€!. 
ΙλΥΒΙΒ 219ε, πάσα ή τοιαύτη σπονδή ουκ ίϊτί τούτοι: ϊστιν ίσπονδασμινη 

. . . ούχ δτι πολλάκΐί λίγομςν κ.τ.λ. 

§ 1 54. ά. Μή δτι — * Ώβάητα,' ' πιιιείι 1εβ8 ' ογ ' ηιυοη πιοΓε,' &εεοΓχ1- 
ΐη£ &β ίηε βεηίεηεε ΐβ Νε§&ίΐνε ογ Αίηπη&ίΐνε : ' ηοί Ιο βα^,' ί. ε. ηοί 
βυρροβίη^ ιΐ8 ίο 6&)\ 

δ^Πίρ. 207 ε, μή δτι . . . άλλα και. 8θ 2θ8 β. 
Αροΐ. 4° ^> Ρ•ή οτι • • • > αλλά. 
ΡγοΙ&£. 319 °*> Μ τοίννν δτι . . . άλλα. 
Ιι££θζ, 799 °> π " Γ που "* 0Γ > Ρ-ή ° τι πρίσβύτης. 
Οΐ"&ί. 4 2 7 β > άπου»» πράγμα, μή δτι τοσούτον. 
ΡΗίΙεΙ). 6θ ά, καϊ ότιούν (ΐναι ή γίγνίσθαι, μή δτι δή γ( ήδονην. 
Ρηθχ. 240 8, α και λόγω άκουαν ούκ ΐπιτΐρπίί, μή δτι δή κ.τ.λ. 
ΟθΓ£. 5 1 2 Ο» 0Γ °^ τί στρατηγού, μή οτι κνβ(ρνητον, οντΐ άλλον οϋδί^όϊ 
«λάττω ΐνίοτ( δύναται σώζΐΐν. 

§ 155. Τ>. ΕΙΙΐρίΐε&Ι αίβο, οηί ΐη & δίΐΐΐ §ΓεαίεΓ άε§τεε, &Γ8 ίηε 
οοηιοΐη&ϋοηθ \νηΐεη ηο\? £ο11ο«τ. 

α. ού μίντοι άλλα — ' ^εί, 8ο Γ&γ Γγοπι (Κα οοηίτατΊ/.' ΑΛογ ού 
μί'ντοι 18 ίο οε ιιικΙεΓβίοοά & ρι•ορο8Ϊίΐοη ίηε εοηίΓ&ΐΎ ο£ ίη&ί \νΊιΐεη 
Γο11ο\νβ ίηε άλλα. 

δ^ηηρ. 199 & > Χ α *Ρ« τω δή" ού γαρ ίτι (γκωμιάζω τούτον τον τρόπον" ού 
μίντοι άλλα τά γ* αληθή . . . έθίλω «τι-ίί»* — ' } Γ εί ηοί 80 ίβ»1 Ι &Π1 

ωηκτϋϋη§, — οη Ιηε εοηίΓ&Γν Ι &ηι ^ίΐΐίη^, — ίοιιΙίεΓ Ιΐιείηιίΐι.' 

Μεηο 86 Ο, (Α) /3ούλίΐ ούν κ.τ.Χ. ; (Β) Πάνν μίν ονν, ού μίντοι, ω 

Εύκρατα, άλλ' ϊγωγ* (κΛνο αν ηδιστα σκΐψαίμην — ' γ&ϊ ΏΟΪ 80 ίΐΐαί; 

ίί ντοιιΗ ηοί, — οη ίΗε εοηΐΓβΓγ ίί \τοη1ά, — οε ηιοβί ίο νηγ 

ίαβίε ίο ' &ο. 
ΟΓ&ί. 43^ έΙ> «κ•*"»/* δ« (ζ€τασβ(ίσηί Ικανως, τά λοιπά φαίνίσθαι (κίίνη 

ίπόμΐνα. ον μίντοι άλλα θανμάζοιμ' άν ίί και τά ονόματα σνμφωνΐΐ 

αυτά αύτοΊ{ — ' ^εί Ι άο ηοί ιηοαη ογ ίΗίβ, ίη&ί Ι βΐιοηΐά ηοί 
νοηάεΓ, — οη ίηε εοηίπΐΓ^ Ι εηουΐά \νοηάεΓ, — ϊί' &ε. -6— ι6ο.] ΡΑΚΤΙΟΙ,Εδ. 187 

Οι. ΤΙΐΙΙΟ. V. 43» °^ Ρ**™* αλλά και φρονηματι φιΧονίΐκών ηναντιούτο. 
8θ νίΐί. 5^, ίντανθα οη ούκίτι άλλ' άπορα νομίσαντα κ.τ.λ. 

§ 156. 1). ΟΓ ου γαρ άλλα ίΐιβ β&πιβ βχρί&η&ΐίοη Ιιοΐάβ ; — ' Γογ ηοΐ 
ίΗβ €ΟΠίταΓΙ/, οχιί,' ί. β. ' ίθΓ, βο ΓβΓ ίτοπι Ιΐιβ οοηίΓ&Γ^.' 

ΕϋΐΗ}'(1. 305 β> τ ' ουν \ οοκούσί σοι τι λίγιιν ; ού γάρ τοι αλλ* δ γ« 
λόγος ϊχιι τίνα *ύπρίπ*ιαν — ' ίθΓ Ι ΙΏυεΙ β&^,' &0. : Π10Γ0 1ίΐ€Γ8.11γ, 

1 Γογ, <1ο ^οα Ιεηονν, βο Γηγ Γγοπι Λβ οοηϊτατγ,' Αο. 
II). 286 Β, πώς λίγίΐς ; ον γαρ τοι αλλά τοντάι» γ« τον λόγοι» . . . ά»ι 

θαυμάζω — ' Γογ, άο γόη Ιίηο^, Ι πιηβί εβγ Ι ' &ο. 
Ρ1ΐ8&<1θ 83 β, κόσμιοι τ *ίσι και άνδρί'ιοι, οι/χ ων ο'ι πολλοί ακκά φασιν 

. . . ου γαρ άλλ' ούτω λογίσαιτ αν ψυχή άνορος φιλοσόφου — ' ίθΓ, 

βο £λγ ίτοπι ϋιβ οοηΐΓ&τ^,' — ί. β. ' Γογ, ιηοεί ωβτίΓβοΜ^.' 

§ 157. Ο. Ού μόνον γ« αλλά. 
ΡΗβειΙο 107 Ο, ού μόνον γ* άλλα ταντά τ€ «ν λίγ€ΐς, και τάς ύποθίσιις 
τάς πρώτος, κα\ ίΐ πισται Ιμιν ίίσιν, όμως ίπισκαττίαι. Τΐΐβ Γϋΐΐ 
ΟΟΙΙβΙπίοίίοη 13 ον μόνον γ* ταύτα *ν λίγιις, άλλα ταΰτά τ* (υ λί- 

γ*ις και κ.τ.\. — ' ηοΐ οηΐ^ ίβ νΐιβί ^τοα 88^ ίηιβ, ουί & ΓογΙΗογ 
οθ86Γν*8ίίοη ΐη ΐΗβ β&πιβ άΐΓβοίϊοη ίβ ίηιο,' ηβπιοί^ τάς ύποθί- 
σ*ις κ.τ.λ. 

§ 158. \νΤΐ8ί ίδ ίο οβ ηοΐίεβίΐ &8 ίο αΐΐ ίΐιβ ΙΗγ€θ βχρΓβββίοηβ, ον 

μίντοι άλλα, ον γαρ άλλα, αηθ ον μόνον γ' άλλα, 18, Ιΐΐ8ΐ Ιΐΐβ ου 13 ηοΐ 

ΓείτοδρβοΙίνθ 1)ΐιΙ ρι-οίορίίο, ΓοΓειτίη^ Ιο α ρΓοροβίΙίοη ^τίποΐι ίβ ηοΐ 
£χρΓ688βά ουί ίβ ίηάίε&Ιθά \>γ ίΐ$ οονίτατ}) οχρΓΡβββά ίο ίΗο άλλα 
εΐ&υββ. 

§ 159. Ε. ΟίΗοΓ ηοίίοεβοΐβ οοηιυίη&ΐίοηβ ο£ Ροχϋϋΐββ βτβ βιιοΐι &β 
ίυΐΐον. 

&. Μίν γ* βηδνβΓΟίΙ 1)^ δ«, ΐη «ΌΓίνίη^ οιιΐ α οοηίτββί οοίνβοη 

ίΐΤΟ (,Ή&ΓβοΙβΓβ. 

δ^πηρ. 1 8θ ά, πώς 6* ου ούο τω θ*ά ; η μίν γ€ κ.τ.λ. η δ« κ.τ.λ. 

II). 215 Ο, ιτολν γ» θαυμασιώτιρος ίκίίνου' 6 μίν γ* κ.τ.λ. συ & κ.τ.λ. 

ΟΓ. Τΐΐηο. ί. ΤΟ, οΐ μίν γ* ν*ωτ(ροποιοί. ϋβηι. άο Οογ. 93• Ρ• 2 57» 

6 μίν γι σύμμαχος ων. [8θ ΒβΙίΒΙβΓ ! ό μίν γαρ Ζαηοΐΐ &1.) 

τΕβοΗίη. ίΐί. 63. ρ. 62, ό μίν γ* την ίζουσία* δ«'ία)«ί. 

Ι), και μην οί&* . . . γ*, 
ίέξίζ- 7^8 ί1-€, τίμιο» ιιναι σώμα ού το κάλον ούΜ ισχυρον κ.τ.λ., και 

μην ονοί τά τούτων γ' εναντία, τά ο' ίν τω μίσω. 

§ 160. ΤΗο ίοΐΐονίηο; ατο ναηυα3 οοπιυΐηαΐίοηβ ννίίΐι οη, ίο *•1ικ•Ιι 
γ* ίβ οΓΐβη βιι^οίηο•!. 188 ϋΙΟΕδΤ ΟΓ ΙΏΙΟΜ8. [§§ 1 6 1, ι6α. 

α Κα* μίν δη, ι*τίίη &η(1 τνίίΐιοαί γ« ΒηΙ^οίηβά. 

Κβρ. 409 », διο δη * α ' '£")&« • • • φαίνονται κ.τ.λ. Και μίν δη, (φη, 

σφόδρα γι αυτό πάσχουσιν. 
δ^ΐηρ. 196 β, ω δη πρίπίΐ ημάς μαρτνρίω χρήσθαι, ότι ποιητή: 6 "Ερως 

. . . πάσαν ποίησιν την κατά μονσικήν . . . κα\ μίν δη την γ( των ζώων 

ποίησιν τις ίναντιώσΐται κ.τ.λ. ; 
8ορη. 217 β, καϊ μίν δη κατά τΰχην γ(, ω "Σώκρατα, λόγων ίπΐλάβου 

■παραπλήσιων κ.τ.λ. 
Ρΐΐάτ. 231 Λ, και μίν δη ίί μίν κ.τ.λ. (ι δι κ.τ.λ. 8θ 2β2 \>, 233 8 " 

ά. Άλλα μίν δη, \*άίηοηί ΟΓ \νϋ1ΐ γ(. 

Οι-βί. 428 1>, αλλά μίν δη — ' \νβ11, ηο άοηΙ)ί.' 

Οηίο 48 &, αλλά μίν δη . . . γ( — ' ννβΐΐ, βηί ίΐιβη ' (ίη ίηβ πιοηίη ο£ 

&η οϊ^ββίοι•). 
Ρ1ΐ8ε<1ο 75 β > ΕυίΙψρηΓο ίο ά, Οοι•£. 49 2 β > 5°° <1, άλλα μίν δη . . . 

γ« — ' οαί ΓατίηβΓ ' — ίη & βοηδββαίίνβ ρΐΌοί. 

β. Άτάρ ουν δη . . . γ(. Ροΐίίίβ. 269 ά. 

£. "Αλλ* ουν δη όμως γΐ. Κβρ. 6θ2 Ι). 

ξ. Ου γαρ δη . . . γ€. ΡηδβιΐΙο ()2 \). 

η. Ώς δη τοι — 'ηο\7 ίΓαβ ίβ ίί ίηαί.' Εβρ. 366 β, Τίηι. 26 ο. 

ί. Ώς δησν — ΪΓοηίε&1. Οογ§. 468 β, 499 °• 

,). Και δη και — 'ίηβη, Ι βυρροββ,' ΪΓοηίο&ΙΙγ. Αροΐ. 26 ά. 

§ 161. Ρ. Οοιτβΐ&ίίνβ Ρ&ΓίίβΙββ. 

&. Ιί ίβ \νοι*ίη οΙ»80Γνίη§ ίηαί ίη ίηβ Ε&ννβ οΓ ΡΙαίο οΰ 1ι&8 πιοΓβ 
ΓΓβααβηίΙ^ δ« βοηίΓ&είβά ντίίΐι ίί ίη&η άλλα. 

ο. Ιηβίβ&α 1 ο£ ίηβ βοπιπιοη αλλωί τ« και \νβ ίΐηά βοιηβίίιηεΒ και 

«λλωί και, Η8 Ιι&βηβΒ ΐ8ΐ 8, 1 87 Ο. 
Ο. ΙΐΤΟ^ΙΐΙαΓ ΟθΓΓ6ΐ&ίίν€8. 
Τίηΐ. 2 Ο ά, μαλα μίν ατόπου, παντάπασί γ( μην άληθοϋς. 
^*8β• 9 2 7 °> °£ ν /*'" άκούουσι, βλίπουσίτΐ οξύ. 
δ^Πίρ. 205 <1, το μίν Κίφάλαιον, κ.τ.λ. άλλ' οί μίν . . . ο'ι δί κ.τ.λ. 
II). 177 °ι *°^ τον 70 /**" ψ" 1 " " κα * θαυμαστόν, άλλα κ.τ.λ. 
Λροί• 38 ά, απορία μίν ίάλωκα, ού μίντοι λόγων. 

§ 162. Νοίβ, ίηαί μότο» ίβ η&βά 1 , βηά ηοί δί, (ι) \νηβη ρ&ΓίίβαΙβΓ 
οιιιρηηβίβ Ιι&β ίο 1>β §ίνβη ίο ίηβ ορροβίίίοη ; (2) ντηβΓβ, ββ ίη ίηβ 
ίηβί&ηββ ηβΓβ οηοίειΐ, δΐ οοιιΐιΐ ηοί Ιϊβ οοηνβηίεηίΐγ ηββά ; (3) ίη 
ρχρΓοββίηρ ορροβίίίοη ίο α οίαηββ \νηίο1ι ίβ ίίβοΐί ίηίΓοάαοβά Βγ δ«'. §§ 163—165.] 0ΟΜΡΑΚΙ8ΟΝ. 189 

§ 163. ΙϋΙ0Μ8 ΟΡ ΟθΜΡΑΚΙ80Ν. 
Α. δ^ηίΑχ οί νοπίβ ο£ ίηβ ΟοπιραπιΙίνβ ϋβ^τββ. 
Β. „ „ \τοΓ(1β οί ΐΗβ 8αρβι•1&1ίνβ ϋβ^τββ. 
Ο. „ „ οίηβΓ ΟοηιρβΓβϋνβ νοπίβ αηά ίοππυΐκ. 
Α. Οοηιρ&τ&ίίνεβ. 
ε. ΟιχΙίη&Γγ ίοπη. 
ΤΗβ οηΐν οβββ ηββάίηβ γθπι&γ^ ιιιηΙογ Ιηίβ ηβαό! ίβ Ιΐι&ί οί α οΐ&αββ 
οοηιρατβίΐ 1>ν ή, Μτηίΐβ ίΐβ ρι-οηοηιίηαΐ ρΓβ-8ΐ»Ιβιηβηί (βββ βοονβ, § 19) 
ίβ οοπιραπίΐΐ ίη Ι.ηβ Οβηίίίνβ. 

Ρ1ΐ9£(1θ 89 ά, ουκ αν τις μΐ'ιζον τούτου κακόν πόθοι, ή λόγου: μισησας. 

ΟγΪΙο 44 ε » Τ,Γ αν αίσχίων (Ίη ταύτης δόζα, η οΌκίΐν κ.τ.λ. ; 

8θ ΣιΥ81&8 XXV. 23• ρ. 1 73» ον &* ν Ύ&Ρ αν ( *1 αύτοΊς χάλεπώτίρον τού- 
των, η πννθόνΐσθαι. ΛΥβ ΙπίΟβ ίηβ Ιάίοηΐ 1>ιΐο1ί Ιο ΗοίτιβΓ, 0(1. 
νι. 1 82, ου μίν γαρ τονγ* κρέίσσον και αρ*ιον,*Η όΊΓ όμοφρονίοντΐ 
νοημασιν οίκον (χητον Άνηρ η&€ γυνή. 8θ 1 1 <1ί. ί. 7 9> ωϊ °' πα Ρ α 
δόξαν Ζσχι τα πρηγματα, η ώς αυτός κατΐδόκα. 

§ 164. Ι». ΚαΓβΓ ίοπηβ. 

α. Ώς &3 ίηβ Οοη)ηηοΙίοη οί Οοηιρ&πδοη. 
Κορ. 526 Ο, α γ* μ(ίζω πόνυν παρίχιι ουκ αν ΰαδίως οΰδί πολλά αν 

*υροις ως τοϋτο. 
Αροΐ. 36 ά, ουκ €σθ' δ τι μάλλον πρίπίΐ όντως ως . . . σιτΐίσθαι. 
Οί. ΗοΠί. II. ίν. 2 77ι [^ίψοί] μ*λόνηρον ηυτ* πίσσα. 8θ 1<νβίαβ νίί. 

12. ρ. 109, ηγούμίνος μάλλον λίγίσΰαι ώς μοι προσηκι, \\). 31• 

ρ. ΙΙΙ,προθνμότΐρον πιποίηκα ώς . . . ηναγκαζόμην. 

§ 165. β. Οοπιρ&ΓΛίίνβ ίοΐΐονβά \>γ ΡΓβροβίίίοηβ. 

Παρά. ΝοΙβ, ΙΙι&Ι Ιηβ παρά ίη ίηίβ οοηβίτηοΐκιη ίβ η•»ί ' Ββνοηά,' 
υυΐ ' οοηΐΓββίβά \ήίη ' (ΙίΙ. 'ρηΐ οο-θΓ(ϋηΕΐβ τκτίΐη.') Οί. ΡΙκΙγ. 276 β, 
παγκάλην λίγας παρά φαύλην παιδιάν. Αιιιΐ Τηηονίΐ. ν. 9°ι •«■«δ»; πάρα 
το δίκαιον τδ ξυμφ*ρον λίγίΐν ΰπίθισθί. 

Ροΐίΐίο. 296 Ο, «? τις γιγνώσκΐΐ παρά τους τών ΐμπροσθιν βίλτίονς 
νόμους. 

1^88• 7 2 9 6 > ίστ ' τα των ζ*" ων * α ' «»γ τ °νί ζ* νους αμαρτήματα παρά 
τα τών πολιτών ίϊς θ*δν ανηρτημένα τιμωρδν μάλλον. 
Ώρό. 

Ρ1ΐ36(1θ 99 *> &ικαι6τ<ρον . . . ιιναι πρδ του φίύγιιν . . . ΰπίχιιν . . . δίκην. 

ΟτίΙο 54 1>> Η-Ψ* ιτοΐδας πιρ\ πλίίονος ποιον μητβ τδ ζ^ν μητ* άλλο 
μηδίν πρδ τον δικαίου. 

Οί. Η(11. ί. 6 2, οίσί η τνραννις πρδ {λίνθιρ'ιης ήν ασπαστότιροψ. 190 ΌΙΟΕ8Τ ΟΡ ΙϋΙΟΜ8. [§§ ι66— 168. 

Άιτι. 
] {<.• ρ. 6 1 9 β| αΐτιάσθαι τών κακών πάντα μάλλον άνβ ίαντού. 

Έν. 
Εΐΐίη^(1. 3°3 °> ^ολλα Ρ& °^ ν και ®^• α οι λόγοι υμών καλά Ζχουσιν, ΐ'ν 

δί τοις και τούτο μ(γαλοπρ{π(στ{ρον. 

Κατά αΓίβΓ η". 
Ρη«<1θ 94 6 > π °λύ &ιοτίρον τίνος πράγματος η κα& όρμονίαν. 

§ 166. ο. Ιπ•β£αΐ8,ΐΊΐΐβ8. 
α . ΡΙεοηαδΙίο Γοπη. 
Ογ&Ι. 433 ^> *Χ (ΐς Τίνα «αλλίω τρόπον . . . άλλον, η κ.τ.λ. ; 
ΟθΓ§. 4^2 Ι), οΐμαι την λύραν /χοι κρΐϊττον ΐΐναι άναρμοστΐϊν . . . μάλλον 
η €μ€ {μαντώ άσύμφωνον (ίναι. 

Οη&πη. 159 β > Ρυϋΐίο. 286 &, Τϊιη. 87 ο, Ιί€^• 7 2 9 °> 8 54 6 ί— «Η 
ίηδίαηοεβ ο£ α ΟοπιρείΓαΙίνβ Αφβοίίνβ ογ ΑάνβΛ Λνίίΐι μάλλον ογ 

ήττον. 

§ 167. β. Οοπφ&τ&ίίνβ ίη Γβ^ΐπιβη ί\ποβ ουογ. 

ΡΐΌίββ. 35° ^> θαρραλΐώτίροι (Ισ\ν αυτο\ {αυτών, (πίΐδάν μάθωσιν, ή 

πρ\ν μαθίΐν. 
δγΐηρ. 220 6, προθυμότιρος {γίνου των στρατηγών {μ{ λαβ(1ν η σίαυτόν. 

Α οοηιρβη<ϋοα8 \ν&7 οί Β8,)ά η § *^° ίηίη§8 ; οηβ, ίΐι&ί 8οοΓ&1β8 
Λναβ Βηχίουθ ίΐι&ί Α1οί1)ί&(1β8 ΒηοηΜ 1)β οηοββη Γ&ΙΙιβΓ ίη&η 
ηίηιββίί ; ίηβ οί ηβι•, ίη&ί, ίηου^η ίηβ £βηβΓ&ΐ8 ίοο ντβΓβ &ηχίου8 
Γογ ίηίβ, 8οοΓαίβ8 >ν&8 ιηοΓβ αηχϊοαΒ ίη&η ίηβ^. Τηίβ οοη- 
βίηιβίίοη ίβ ίΠηβίΓ&ίβά ογ ίηβ οίηβΓ βίπιρΙβΓ ΐηβί&ηοβ. 
Εχ&βίΐ^ ρ&Γ&11β1 18 ΤΙΐΐΐΟ. νϋ. 66, τό γ" υπόλοιπον της δόξης άσθίνίστί- 
ρον αυτά {αυτού ίστ\ν η π μηδ' ωηθησαν. 

§ 168. γ. Οβββ &ΓίβΓ η αδβΐιηίΐ&ίβά ίο ίΐχβ Οβββ οβίοΓβ ίί, Ιτ/ ΑΐΙταο- 
Ιϊοη. 

Ι Ίιιΐ'ίΐο 1 1 Ο, {κ [χρωμάτων] λαμπρότερων και καθαρωτίρων η τούτων. 
Μεηο 830, άπο μίίζονος η" τοσαύτης γραμμής. 

ΤΙιϊβ (Ιοββ ηοί αρρβαΓ ίο ββ ίΐιβ γο^ιΙ&γ βοηβίηιβίίοη. Οοπιρ&Γβ 
ίΐιβ οοηΒίπιοίίοηΒ \νίίη ωσπίρ, §§ ΐ75> 176, οβίοντ. Τΐιβ Ηοηιβπβ ηεβ 
\νίί1ι ή ν&ήββ : οη ίΐιβ οηβ η&ηύ 1 \νβ η&νβ, II. ΐ. 2 6ο, και άρίίοσιν ψπίρ 

νμ'ι» Άνδράσιν ώμίλησα' ΟΠ ίΗβ ΟίηβΓ Ιΐηΐκΐ, Ή. Χ. 557» άμίίνονας, ψ 
π»ρ οΐ&{, Ίππους δωρησαιτ, 0(1. χνϊί. 4*7> σ ' ΧΡ*Ι δόμίναι και λώΐον η{ 
η*ρ (Τλλιιι. ϋ. χχίν. 486, Μί»^σα» πατρός σίΐο . . . Τελικού ώσπίρ ίγών. 
Ιη ϋοηιοΒίΙι. αίβο ίηβΓβ λγθ οοίΐι οοηβίΓυοίΐοηΒ ινίίΗ ψ β. £. Γ. Ιι. 27. 
ρ. 349> ον&ν {λάττονος ή τούτον" 1)ϋί ϋβ ΟθΓ. 102. ρ. 28 1, τών πρότίρον §§ι6 9 — 172.] ΟΟΜΡΑΚΙδΟΝ. 191 

η *γώ δοκιμασάντων, ίΐ). 1 78. ρ. 287, ημών αμίΐνον η 'κίΐνοι ττροορω- 
μίνων. 

§ 169. δ. Οηιϊββίοπ οί ή. 

ίβξξ. 95^ 8, ΰφην δ* μη πλίον ΐργον γυναικός μιας ΐμμηνον. 

II). 958 β, υψηλότιρον πότί ανδρών ίργον. 

ΡπΚαΟ 75 8, °^ π< Ρ* τ °ΐ> ϊο~ου . . . μάλλον η κα\ πιρι αυτοϋ τον καλόν. 

[Οχοη. αίοηβ οηιίΐβ ή ΗβΓβ. ΤΙιθ οΙΙηϊγ Μ88. αη(1 Ιΐιβ <χΙ(1. Ηανο 

ή καί.] 

§ 170. <. Οιηίββίοη ο£ μάλλον. 

Εβρ. 37° β > "λ^' ϊσω: ούτω ράδιον η 'κίίνως. 

Μεηο 94 ρ > Σ»*»» ρόδιοι» £*στι κακώς ποκ'ιν ανθρώπου! η (υ. Οί., 08 ίΐΐβ 

Ζυπϋΐι β(1ί1θΓ8 βα^ββί, Ι.)•8Ϊα3 χϋ. 89. ρ. 1 28, Ιβοογ&Ι. ν. 115. 
ρ. 105, νίϋ. 5ο. ρ. 169. 
ΤίΠΙ. 75 ε> ζννίδοζ* τοϋ πλΐίονος βίου φαυλότερου δι τον ίΚάττονα 
αμίίνονα δντα παντι πάντως α'ιριτίον. 

Οί. Χβη. Μβω. IV. ίίί. 9> " &Ρ α Τί « στι Τ0 * Γ θ* ** *μγ°* η (' οίΗβΓ 
ΙΙίΕη') ανθρώπους θίραπιύιιν. Ι^νπίιΐϋ ϋ. 6 2. ρ. 1 96, θάνατον μιτ' 
ιλιυθιρίας α'ιρούμινοι ή βίον μττά δουλιίας, XXI. 2 2. ρ. 1 63, ουκ οιδ' 
ους τινας η χιμάς ιβουληθην πιρϊ ιμοΰ δικαστάς γινίσθαι. 

§ 171. Β βυρβι-ΐβίίνοβ. 

β. ΟπΙίηΕτγ ίοπη. 

Ι). Ε&ΓβΓ ίοπηβ — νίΐΐι Ρι-οροδίίίοηβ. 

Έπί 
Τίνα. 23 Ι), το κάλλιστοι» και Άριστον γίνος ιπ' ανθρώπους. 
ΡβΓίι&ρβ ΐΒΪΒ 18 οοηβοΐουβίγ Ηοπιβηο : οί. β. £. 0(1. χχΐϋ. 124, σην 

γαρ άρίστην Μητιν «V ανθρώπους φάσ' ίμμιναι. 

ΡβπρΙίΓωΙίο \ήΛ Α». 

ΙιΟξξξ. 74 2 β > το ^ ί κικτημίνονς ΐν ολίγοις τών ανθρώπων πλαστού νομί- 
σματος άξια κτήματα. 
II). 892 8, ώί ΐν πρώτοις ΐστϊ σωμάτων ϊμπροσθιν πάντων γινομίνη. 

§ 172. ο. ΙιτββαΐΕηΙίοβ. 

α. ΐ<6££. 9^9 8, ιίνδ/κιότατοΓ των ΰστιρον ΐπιγιγνομίνων. Οί. 
Ρ)ΐ86ΐ1θ 6 2 8, τοντο μόνον τών άλλων απάντων. 

β. Ρίοοηαβϋο. 
8)'η»ρ. 2 1 8 (1, τον ώί ο τι βίλτιστον {μι γΐνίσθαι. 
1>£(ξίζ• 73 1 1•» π ράον ώς ο τι μάλιστα. 
II). 908 α, ώς ο τι μάλιστα άγριώτατος. 192 ϋΙΟΕδΤ ΟΡ ΙϋΙΟΜδ. [§§ 1 73— 1 75• 

Ιλ?£5• 75^ & > ωί ° τι ράλ ιστ ' ολιγίστοίΓ. 
Οί. ΙΙοιη. 0(1. νίίί. 5§2, μάλιστα Κηδιστοι. 

§ 173. Ο. ΟίΙιβΓ Οοπιρ&Γβίίνβ τνοπίβ αηά ίοπηυίδβ. 
β. "ννιΛ ή. 

Κβρ. 33° β > °' ^* κτησάμΐνοι διπλ§ η οί άλλοι ασπάζονται αυτά. 

II). 534 β > '•' α Μ 1 ) ίράί πολλαπλασίων λόγων (μπληση η όσων οί παρΐ- 

ληλυθότίς. 
Π). 455 °> διαφΐρόντως ?χ(ΐ ή το τών γυναικών. 
ΡηδΒΐΙο 95 **> & ία φ*ρόντως ή (ί (ν άλλω βίω βίους (Τίλΐύτα. 
ΡηαΓ. 2 28 (1, διαφίρίΐν τα του (ρώντοςη τα του μη. 
Ογ&4. 435 & > α7Γ0 το ^ ανόμοιου γι η 6 διανοούμΐνος φθίγγομαι. 
Ρΐΐίΐβΐ). 35 & > (πιθυμά των (ναντίων η πάσχει, δο Ρ1ι(1γ. 2 75 & • 
ΘόΓ£. 481 Ο, αλλά τ« ημών ΐοιόν τι (πασχ€ πάθος η οί άλλο». 
Οτίίο 53 β > τι ' ποιών >) ΐύωχούμενοί ('ν θετταλία ; 

§ 174. Ι). ΛΫΊΛ παρά. 

ΚβΡ• 337 ^> ΐτίραν άποκρισιν παρά πάσας ταύτας π?ρι δικαιοσύνης, 

βίλτίω τούτων. 
Ρ1ΐ8β(1θ Ιθ5 1>, παρ ην το πρώτον ίλΐγον άλλην. 
ίι&ΟϊΜϊΒ 1781), άλλα λίγουσι παρά την αυτών δό£αν• 
Ιο. 1 8 1 (1, (άν δ' (χω τι άλλο παρά τά λίγόμενα. 
■*^ β ββ• 9 2 7 6 > ποίκίλλοιτίί (πιτηδΐΰμασιν Ιδίοις τον τών ορφανών βΐον 

παρά τον τών μη. 
Αηά, Λνίίΐΐ παρά δΐηΐρΐΐ/, Τ1ΐ686ί. 144 &, άνδρς'ιον παρ δντινοϋν. 

§ 175. ο. Λνϋΐι ώο-πίρ βηά Ιΐιβ ΙίΊεβ ΑάνβΛβ ; &ηά τνϋΐι εοΓΓβΙ&ϋνβ 
ΑφβοΙίνβΒ ο£ ΗΙεβηβΒΒ. 

ΡηΕΒαο 86 α, ί? τις δασχυρίζοιτο τω αύτώ λόγω ώσπερ σύ. 
ίο. Ι ΟΟ Ο. (άν σο\ ζυνδοκη ώσπερ (μοί. 
ϋθΓ£. 464 <1> «" άνδράσιν ούτως άνοήτοις ωσπερ οί πα'ιδΐς, 
Αροΐ. 1 7 Ο, Κίκαλλκπημΐνους λόγους ώστκρ οί τούτων. 
Ροΐίϋα 274 <1, «^* ι τη* ίπιμίλίίαν αυτούς αυτών ίχΐΐν καθάπΐρ όλος 6 
κόσμος. 

νίΊΐϊΐ Α(1)βθίϋνβ8. 
" 0Γ £>• 45$ Λ » ούΜν οιμαι τοσούτον κακόν, όσον δόξα ψΐυδής. 
ίΐνα. 78 Π, πλίγμα (ξ άίρος κα\ πυράς οίον οί κύρτοι ξυνυφηνάμΐνος. 
Ρπ>ίβ£. 327 θ, άγριο» τινίς, οιοίπίρ ους πίρυσι Φιρίκράτης (δίδαξίν 

«πι Αηναίω. δθ Ο&ί. 43 2 Θ • 
ΟΓ. Ηοπί. 0(1. XX. 28 1, Παρ 8' άρ' 'Οδνσσήϊ μοϊραν θίσαν . . . Ίσην 

ως αυτοί π»ρ ΐλιίγχανον. -\ 1 77•] 00ΜΡΑΚΙ80Ν. 193 

§ 1 76. Νοίβ, ίηβί ντΙιβΓβ ίΐιβ Νοαη ΟΓου^Ηΐ ίηΐο οοπιραηβοη 1>ν 
ω<ητψ Ϊ3 Ιηβ 8αΙ>)6θί υΓ ίΗβ Κεί&ϋνβ οΐ&αββ, ίΐιβι-β ίβ & ρΓβίβΓβηββ 
£ογ Ιΐιβ Νοπήηβίίνο, ΐη βρΐίβ οΓ βηοη »η ΈΗίρββ οΓ ίηβ νβιΊ> 83 πιί§ηί 
Ιιανο Ιβά Ιο 8ΐι Αίίπιοίβα ΟοηδΙπιοίίοη. 

Οί. ΗθΠ1. II. χχίν. 486, Μνησαι πατρός σ*ίο, θ*οΊς ΐπιιίκίλ Άχιλλη/, 
Τηλίκου, ωσπίρ ιγών. ΙίΥβίβθ VI. 3 2 • Ρ• Ι0 ^, λυπουμίνω ωσπίρ 
ούτος. ΙβΟΟΓ. χνίϋ. 47• Ρ• 3^0, τους ίχπτιρ Καλλίμαχος β*βιωκότας. 
Τηίβ ηοη-αιίιηίββίοη οί ΑίίΓ8βίΐοη ο&βη ΒββαΓββ ίηβ πιββηίηβ ; 

88 ^8θ1)ίη. ϋ. 120. ρ. 44) Τ0 ^ Γ μικροπολίτας, ωσπίρ αυτός, φοβίΐν 
τα των μίΐζόνων απόρρητα. [8θ ΒβΙίΙίβΓ : αυτούς Ζυήοη β(1.] ^1Γ 

(Ογ. Ογ. § 869) ηοίίβββ, &β Γ8Γ6 ίιΐ8(8θθ€8 οΓ ΑίίΓββίίοη, Τηυβ. 

νί. 68, ουκ άπολί'κτους ωσπίρ και ημάς, 8ορη. Ο. Ο. 869, οΌίη βίο» 
Τοιούτον οίον κάμί γηράναι ποτί, ΙιΥβ. 49 2 • 7 2 > [*• β • χ ^• 7 2 • Ρ• χ 3^] 
υΐ&αμοϋ γαρ Ισπν Άγόρατον Αθήναιον ίΐναι ωσπίρ θρασυβουλον. 

\ν*β να&γ βχΐά, ηονβνβΓ, Γγοπι Ρΐ8ΐο, ίηβ ίη3ΐ8ηοβ ίη Αροΐ. 170, 

συ γαρ α» πρίποι τ^Οί τ<7 ηλικία ωσπίρ μίΐρακίω πλάττοντι λόγους- 
ίίς υμάς ίίσιίναι, — \?1ιβΓβ μίΐρακίω 18 &βΌθΙ<χ1 Ϊ)Υ ΑίίπίΟίΐοη ία 
π\άττοντι. 

§ 177. ά. ΟοηιρβΓίβοη οΓ οηβ δβηίβηοβ 88 & \?ηο1β *•ίίη βηοίηβΓ. 

8νηΐρ. 1 7 9 β > ^"* ταύτα ^ίκην αΰτψ ΐπίθίσαν, .... ούχ ωσττιρ *Α^ιλλ«α 
ίτίμησαν. 

Π>. 189 Ο, οοκούσι .... θυσίας αν ποίί'ιν . . . ., οίχ ωσπίρ νυν τούτον 
ονοιν γίγνίται. 

II). 213 Η, «λλοχώι» αυ μι ί'νταύθα κατίκίίσο, ωσπίρ ίΐώθης ίξαίφνης 
άναφαίνίσθαι. 

1\>. 2 1 6 <1, ίρωτικως διάκίΐται . . . , και αΖ . . . ουοίν οΐοίν, ως το σχήμα 
αυτού τοϋτο ού ϊιιληνωοίς ; Τηίβ ΒβηίβΠΟΘ ΟββΟΠΙβΒ &η ίηβί&ηββ 
αηάβΓ ίΐιβ ρι-βββηί ηβ8ί1 ον Ιηβ Γβπιον8ΐ οΓ ίΐιβ βίορ &ίίβΓ τούτο. 
Τηβ Ιίνβΐΐηβββ ο£ ίηβ ρ88β&£β §8Ϊη& &ν ίΐιίβ, &β πιιιοΐι &β ίί βαββΓβ 
1>ν ίΗβ βοηιηιοη ρηηβίιΐ8ίΐοη. Τηβ βοηνβΓβίοη οΓ & β&ίβ^οήβ&Ι 
ββηίβηββ 8ί ίίβ βίοββ ίηίο &η ίηίβιτο§8ίίνβ οηβ ίβ ηδίαπιΐ &ηα 
βοηιπιοη. [Τηβ ΖηποΗ βαίίοΓβ ηβνβ ίηβ βοηιηιοη ραηβίιΐ8ίίοη.] 

Τηββί. 1 87 Ο, χρη, 2» θίαίτητί, λίγιι» προθυμίας μάλλον η ως τ6 πρ&- 

τορ ωκνας άπυκρίνισθαι. 
Αροΐ. 39 °> τιμωρία» νμΐρ ήζιιρ .... χάΚίπντίρα» νη Δχ" ή οΐα» *μί 

απίκτόνατι. 
Οί., ρβΐ-η&ρβ, Τηαβ. ί. 19, ίγ***το αύτο'ις «ς τόν$* τό» π&ίμο» η 

ί6ία παρασκιυη μ*ίζων /} ως τά κράτιστά ποτ» μ*τά ακραιφνούς τη* 

ζυμμαχίας ήνθησαν — ί&1ίΠ1£ ως ίο Οβ ηοΐ * ΜΓΠβη ' 1>αί ' 1ΐΟ*τ;' 1>αΙ 

Ο 194 υΐΟΕδΤ ΟΓ ΙϋΙΟΜδ. [§§ 178, ΐ79• 

ρηπίβπΐγ Ηοηΐ. Οά. XXIV. Ι95 -Ι 99» ως «^ μίμνητ Όδυσηος .... 
Ουχ ώϊ Τυνδαρί'ου κοΰρη κακά μησατο έργα. 

§ 178. "ννβ πιάν ηοΐίοβ Ιΐιβ £Γ&οβίΊι1 αεβ ο£Λβ ν«§\ιβ ΟοιηρβΓ&Ιίνβ 
βχρΓ68βϋΐ£ α πκχϋββά άβ§τββ. 

βνπίρ. 176 0, ^ττοι» Αν «ιι^ αηδής. 
Ροΐίϋϋ. 286 Ο, εσχε μήκος πλέον. 
Ρ1ΐ8Β(Ιθ 1 1 5 1>> &π ( Ρ <*« λί'γω, ούδί!» καινότερον. 

Οηβτπι. 174 0» 5^» Γί > Εαϋινά 1 . 293 β, 5"»» ™" τί > ί η ΙηίβπΌ£&ϋνβ 

Ββηίβηοββ, &γο λ βοΛ οΰκ βηά ούκοί»». 
0£. ίηβ 1»&ίίη ΒΪ ηιΐηιιβ. 

§ 179. Ιόιομ8 ορ 8εντενοε8 : — Αττεαοτιον. 

Α £υ11 Βοηβπιβ ο£ &11 ίηβ ν&πβίίβΒ ο£ Αίίηιοίίοη τα&γ \)β οοη- 
βίηιοίβά υροη ίΐιβ ίηβί&ηοββ Γουηά ίη ΡΙ&ίο. Τηβ ν&πβίίβΒ ντηίοη 
*τβ ίτβ&ίβά ο£ ΙιβΓβ ίηοίικίβ &11 Ιηιί βοπιβ ο£ ίηβ πιοεί οοηιηιοη. 

Α. Αίίπιοίίοη ο£ ϋβρβηάβηί ββηίβηοβΒ. 

η. ΙηΗηίίίν&Ι ΒβηίβηοβΒ. 

α. Τηβ οπϋηίΐΓν ίοπη ο£ ΑίίΓ&οίίοη ΙιβΓβ ίβ ίΐι&ί ίο 1>β βββη 
ίη Αγ. Εΐη. III. V. 3> «Φ* νμ' ιν «Ρ α το έπιεικέσι και φανλοις είναι, ΟΓ 
ΕνβίίΐΒ χχνίϋ. ΙΟ. ρ. 1 8θ, το'ις αρχουσιν . . . επιδείξετε πότερον χρή 
δικαίοις είναι, — ίη άΐΒίίηοίίοη £γοπι ίηβ υη&ίίπιοίβά £οηη, β. §. ΛΕβοΙι. 

ΟΙΐΟβρη. 140) Αύττ; τέ /χοι δ*οί σωφρονεστέραν πόΚυ Μητρός γενέσθαι. 
ΟτΑΪ. 395 °> * ατ ' εκείνου λέγεται ουδέν οίου τε γενέσθαι προνοηθήναι. 
Ηίρ. Μι*. 292 β, το καλόν, ο παντί, ω αν προσγένηται, υπάρχει έκείνω 
καλώ είναι. 

Ιί ντ'ι\\ Ββ βββη ηβΓβ ίη&ί Ιο ρΓβββηί αη ορροι-ίηηίίν £ογ ΑίίΓ&ο- 
ϋοη, ΙΙιβΓβ ηιαεί 1>β ΕΙΙίρδβ ο£ ίηβ δαί^βοί ο£ ίΐιβ ΙηΕηίίίν&Ι εβηίβηοβ, 
&ηά ηιοΓβονβΓ ίίβ Οορηία &ηά ΡΓβόϋο&ίβ πηίδί 1>θ ίη όϋβίίηοί \νΌΐ•άβ. 
"νΥηβΓβ ίηβ ΒυΙ^βοί ο£ ίηβ Ιη£ίηίίίν&1 εβηίβηοβ ίβ βίβο ίΐιβ εηΐ^βοί ο£ 
ίΐιβ ρπηοίρ&Ι ββηίβηββ, Αίίπιοίίοη ίβ ίην&παοΐβ, &ηά ίηβ οοηβίπιο- 

ίίοη βαηηοΐ 1)6 ΟΟηββίνβά νΐίΐΐοηί ίΐ, 88 βουλημένων υμών προθύμων 

είναι, ΤΊιυβ. ί. 7 1 ; ^ηβΓβ ηοΙννίίΙιβίΛηάίη^ ίηβΓβ ίβ ΑίίΓ&εϋοη 
(ΐΗου^η 1,<>1>οο1< άβηίβΒ ίΐ). 

β. Α £οπη, ννΐιίβη ίη οηβ ογ ί^ο ρ&ΓΐίβηΙ&Γ Ιθίοπιβ ίβ οοηιηιοη, 
ίβ άβνβίορβά ίη ^τββίβΓ ν&ηβίγ ίη ΡΙ&ίο : \νηβΓβ ίηβ Ιηήηίίίνβΐ 
ββηίοηοβ ίβ άίβηιβηιοβΓβά, β,ηά ίηβ 8αΙ»|θοΙ; ογ βοπιβ οίΗβΓ ρΓοηιίηβηΙ 
Νοηη ο£ ίηβ ϋβρβηϋβηΐ ββηίβηοβ ίβ ρΐαοβίΐ ίη αάνβηοβ, ηηάβΓ ϋιβ 
άΐΓβοΙ ^ονβΓηηιβηί ο£ Ιηβ ρηηοίρ&Ι ββηίβηοβ. §§ 180-183.] ΑΤΤΚΑΟΤΙΟΝ. 195 

Οηβ βοιηηιοη ίτρβ ίβ (β. £.) Ηάί. ν. 38» «8*« ζνμμαχύτ* οί μτγάλης 
ίζτυρ<θηναι. Αηά 1 ρηηιαήΐν ΗοηιβΓ, II. χνίϋ. 585» °* °* ή™ 1 &**«'«» 
μ«»> άη•ίτρο>77ώντο λιόντων, αηά νίί. 4©9• ΑηοίηβΓ οοιηιηοη, ίηοη^η 

ρβΟΙίΙίβΓ, ίνρβ 18 ίγώ δίκαιος ΐίμι τοϋτο ποκΊν νΗίοη Βί&ηάβ ΓοΓ δίκαιον 

*στιν ίμί τούτο ποιεί» — ίηβ ίμί 0βίη§ αίίΓαοΊβίΙ ουί οί ίηβ Ιηβηίίίν&1 
βονβπιηιβηί ίηίο ίηβί οΓ ίΐιβ ρπηοίραΐ ββηίβηββ. ΟΓ. Ηάί ίχ. 77» 

άξιοι ίφασαι> είναι σφεας ζημιώσαι. 

§ 180. Οί ίηβ ΡΙ&ίοηίβ ί^ρβ οηΐ^ βρββίηιβηβ ηββ<1 1)β £ΐνβη ηβΓβ; 
Γογ ίηβ ΓββΙ οί. ' Βίη&πτ δίπιοίατβ,' §§214, 220, Οβ1θ*Γ. 

8}'Πΐρ. 207 β, ε'ιπερ τοί άγαθοΰ εαντω είναι αε\ έρως εστίν — ντΗβΓβ τον 

αγαθού, ίΐιβ βολβοί οί ίηβ Ιη£ηίίίν&1 θοηίβηοθ, ίβ βθρ&τ&ίβίΐ 
ίτοπι ίί, 8ΐκ1 ρΐίΐοβίΐ υικΙβΓ ίηβ ^ονβΓηπιβηί οί έρως ϊστίν ίη ίΗβ 
ρηηοίραΐ βοηΒίηιοίίοη. 
Ιη ίηβ ίοΐΐονίη^ ΐΐ ίβ ηοί Ιηβ βηΐ^βοί, ηαί βοπιβ οίηβι- Νοαη, οί 
ίηβ Ιηβηίίίν&Ι εβηίβηοβ, νηίοη ίβ βΐίπιοΐβά. 

Κβρ. 443 °> αρχόμενοι της πόλεως οίκίζειν. 

ΟθΤ%. 5*3 β > «"'»Χ«'ΡΤ Γί ' 0, ' ΪΗ-ϊ* ί<ΓΓ ' Τ0 ^όλει "β* τοΐί πολίταις θερα- 

ηΜΡ, 
Ίαε%£. 79° β » τρόπον ονπερ ήργμεθα των περί τα σώματα μύθων λεχ- 

θίντων διαπεραίνειν. 

§ 181. γ. Ιη Ιηβ ίο11ο«ίη^ Ιηβ ίνο ίοπηβ »1>ονβ βχίβί ίο^βίηβΓ. 
Τηβ βαΐ^ββί οί ίΐιβ Ιηβηίίίνβΐ ββηίβηββ βαββΓβ ΑίίΓββίίοη ίη ίηβ 
πίΛΐιηβΓ ^βί ηιβηίίοηβό!, βηά ΒββοηάΊ^ ίηβ ΡΓβίΙίβ&ίβ οί ίηβ Ιηβηί- 
ίίνβΐ Ββηίβηββ ίβ &ίίΓ&βίβ<1 ίηΐο &£Γβοπιβηί νίίΐι ίί. 

Κβρ. 459 °> ^*' " κ Ρ ων «"Όΐ τω " αρχόντων. 

ΕηΐΗ}•<1. 282 ά, οίων επιθνμώ τών προτρεπτικών λόγων είναι. 

§ 182. Νοίβ, ΗονβνβΓ, ίη&ί *τΙιβη ηοίη οοηίίπιοίίοηβ η&νβ ίηβ 
βΕηιβ 8ιιΙ))οοί, Ιηβ ΡΓβ<1ίοβίβ οί ίΐιβ Ιηβηίίίναί ββηίβηββ Γβνιτίβ Ιο 
Ιηβ πιαίη βοηκίηιβίίοη. 

\&σσ. 773 °» το " αντ ψ ζννειδάτα φερόμενον. 

Οη&πη. 169 β, ου ιτιστ€να* ίμαντψ Ικανός ιιναι. 

§ 183. ο. Ιο αηοίοοΓ Ι^ρε, βπεείίη^ ίΗβ β&ηιβ οΐβββ οί ββηίεηοοβ 
•β Ιηβ ΙωΙ, νβ ηβνβ ίηβ 8ηΙ>]ββί οί ίηβ Ιη£ηί(ίν&1 ββηίβηββ, βίίβΓ 
δίκαιον «στ»*, ανάγκη ίστίν, οΧόν τ* ίστί», Εη<1 Ιηβ Ιίκβ, ΟΓ βΛβΓ νβΓίιβ 
ο(βιάρ%η$, ίαπιβά ίηίο & ίοΓββά ϋβΐίνβ οί ΚβίκΓβηοβ &ΛβΓ δίκαιον &ο. 
ΌοαοίΙββΒ, Ιηβ ΌβΙίνβ οί ΚβίβΓβηββ οίίβη Πικίβ ίίβ ρΐαοβ ίη ίηβ 
π»β*ηίη{5 Ηβ νβΗ &β ίΗβ β^ηί&χ ; Ιιυί ίΗίβ ίβ ηοί αΐνβ^β ίηβ οωβ, 

Ο 2 196 ΌΙ0Ε8Τ ΟΡ ΙϋΙΟΜδ. [§ ι8 4 . 

β. §. ίη 4ηβ ρ&38β£ββ Γγοπι Ηίρ. Μβ. 294 °> Μβηο 88 ο, βηιΐ Οτ&ϊ. 
392 β : νηεηοβ Ιηβ Ιηιβ βοοοηηί οί" ίί ίθ ΑίίΓ&οΙίοη. 

Κβρ. 334 °> "λλ* όμως δίκαιον τότ( τούτοι: τους μίν πονηρούς ώφ(λ(ϊν 

κ.τ.λ. 
ΟγΪΙο 50 β> *<" ο-οϊ ταύτα άντιποκΊν ο?«ι δίκαιον ΐΐναι ; 
Ρ1ΐ8Β(1θ 75 °> ^άγκη ήμ'ιν αυτήν (ΐληφίναι. 

Ηίρ. Μ&. 289 β, τ6 ορθώς λΐγόμΐνον ανάγκη αντω άποδ€χ€σθαι. 
II). 294 β> ανάγκη αύτοϊς μ€γά\οις (ίναι. 
Οΐβπη. 164 1>, γιγνώσκ(ΐν ανάγκη τω Ιατρω. 
Μβηο 88 Ο, (Ι αρα άρΐτή των ίν τη ψνχη τι «στι και άναγκα'ιον αντω 

ωφΐλίμω (ίναι. 
Ι.αοΐκ'8 196 β, άναγκα'ιον οΐμαι τω ταντα λίγοντι μηδίνος βηρ'ιον αποδΐ- 

χισθαι άνδρίαν. 
ΜβηβΧ. 241 β, οιόν τ€ άμννΐσθαι ολίγοις πολλούς. 
ΡΗίβ(1θ Ιθ6 Ο, αδύνατον ψνχτ) άπόΧΚνσθαι. 
ΡΗ(1γ. 242 Ι), αίτιος γ*γ(νήσθαι λόγω τιν\ ρηθήναι, 
ΡΗίΙβΙ). 33 & > τω τον του φρ ον{ ' ιν (λομένω βίον οίσ& ως τούτον τον 

τρόπον ονδΐν άποκωλνίΐ ζτ}ν. 
Οτ&ί. 39 2 & > όρθότίρόν ΐστι κα\(Ίσθαι χαλκις κνμίνδιδος τω αντω όρνίω. 
ΡΙΐ8Β(1θ 9 2 °> ""Ρ^""** ξννωδύ (Ίναι καϊ τω π*ρϊ της αρμονίας [λόγω]. 
8ορ1ΐ. 231 β, (θ(μ(ν αύτω σνγχωρήσαντΐς δόξων ΐμποδίων μαθήμασι 

π€ρ\ Τγ*νχήν καθαρη)ν αντον (ίναι. 
Ββρ. 59^ ^> ύπολαμβάνιιν δ(Ί τω τοιούτω ότι ΐύήθης. 
Λροΐ. 34 β > δΐδογμίνον «στι τω Σωκράτίΐ διαφίρίΐν τινι των πολλών 

ανθρώπων. [8ο Οχοη. 8ββ ηοίβ οη ίηβ ίεχΐ, ρ. 9°» βοονβ.] 

Οί. ΙΊιίΙυΙααΗ βρ. 8ίθ1). ρ. 45^> °^Χ °*^ ν τ ' % ς ονθΐνι των (όντων και 
γιγνωσκομίνων ύφ' άμών γνωσθημίν, &ηά 8,£αίη ίθ., άδννατον ης 
αν και αύτα'ις κοσμηθημΐν. [(^ηοίθά \>γ Βοβοΐίΐΐ ίη Ηίβ Ρ1ΐί1θ1&08, 
ρ. 02.] ΑποΙοΟ. ί. Ι40. ρ. ΐ8, τάδ( νμ'ιν άξιον (νθνμηθηναι. 

Οη Ιΐιβ οίΗβΓ ηαηιΐ >νβ ηβνε, ηηηβα&ΙΙ^, 

ΟθΓ£. 4.") 8 (1, αίσχρον δή το λοιπ-ό»/ γίγιχται *μ( γι μή έθίλίΐν. 

§ 184. ο. Αίίπιοίίοη ο£ ΡβΓίίοίρί&Ι οίαηεβ &ϋ&οηβύ ίο ΐΐιβ Ιηήηί- 
Ιίναί ββηίβηοβ. 

Ηθγθ ΐΗβ υη&ίίπιοίβίΐ Γοπη τνοαίοΐ 1>β β. £. 

ΟπΙο 51 ^> προαγοριύομίν Αθηναίων τω βονλομίνω . . . ίξύναι λα- 

βόντα τα αντον άπιίναι. 
Οι. Ηίϋ. ίχ. ^8, και το) θ*ος παρίδωκί ρνσάμΐνον την 'Ελλάδα κλΐος 

καταθίσθαι, Λη^ Ηοηΐ. II. χ. 1 8 7, των νπνος όλώλ« Νύκτα φυλασ- 

σομίνυισι. §§185—187.] ΑΤΤΚΑΟΤΙΟΝ. 197 

Ιϋείηηοβδ οΓ ίΐιβ βίίΓβοίβό 1 Γυπη βΓβ 

Αροΐ. 17 Ο, ονϋ γαρ Αν πρίποι τή&ί τρ ηλικία . . . πλάττοντι λόγους 
«Γ ΰμας (Ισιϊναι — \ϊ•η6Γβ πλάττοντι 18 βίίΓββίβά ίηίο ΟΟΓΓβΡρΟΓίά- 

βηοβ νίίη ηλικία- ίηοη^η ίηβ ΟβηάβΓ Γοΐΐονβ Ιΐιβ ίΐιοπμΐιί. 88 ίη 

^• θ 8&• 933 *> τα * Γ ψνχαΐς των ανθρώπων ουσωπουμίναις προς αλλήλους. 
Οϊ. Ηυηι. II. ΐν. ΙΟΙ, Έΰχ(ο . . . ρίξίΐν (κατόμβην . . . , Οικαο* νοστησας. 

§ 185. ΚβίβΓβηββ ίο ίηβ υη&ίίΓ&βίβά Γοπη βχρίαίηβ Βΐιοη ρΐαοββ &β 

δ}ΐηρ. 1 76 ά, οΰτι αύτ6ς ΐθίλήσαιμι Αν πΐίΐν, οΰτ* αλλω σνμβουλίύ- 
σαιμι, άλλως τ( καϊι κραιπαλώντα νηβΓβ κραιπαλώντα 8§Γ063 

Γ^υΙβΗ^ ν ίίη ίηβ βυ^ββί ο£ ίηβ πι*ί» υηά<?Γδίοο<1 8&6Γ συμβον- 

λίυσαιμι. Αη(1 ΒΟίηβλνΗβί ΒΪηΐΐ1«Γΐν 
ΡΙκΙγ. 276 ©, του ίνναμίνου παίζαν . . . μυθολογουντα — ίΐΐίβ Αθ0118δ- 

ίίνβ 8π*ίη£ Γγοιπ α ΐΏΪβ-ΓβοοΙΙβοΙίοη οί ίηβ Ιηθηίίίνβ βοηδίπιβ- 
ίίοη Ιββί ρΓβοβάΐη§. 

§ 186 ο. ϋβρβη<1βηί ββηίβηβββ ίηίπκΐυοβοί ογ Οο^αιιοϋοηβ ογ 
Οβίίφΐβ ΙηίβΓτο^βίίνββ. 

α. ΗβΓβ, ίοο, 88 ίη ίηβ Ιη£ηίίίν&1 ββηίβηοβ, ίηβ Ββηίβηοβ ίβ ίοπι 
&£ΐιη(ΙβΓ, βηά & ροιΊίοη ο( ίί, οοηδίΒΐϊη^ οί 8 Νουη ογ 8 Νοιιη-ρηΓβββ, 
οΐΌυ^ηί υηάοΓ ίηβ όϋΓββί §ονβΓηηιβηί ο£ Ιηβ ρπηοίρβί οοηβίπιοίίοη. 

Τηίβ ΑΐίΓ&είΐοη ιη&ηίίβΒίβ ϋββΙ£ ίη βη οπίίηβι-γ ί^ρβ ^ η β • 8• 

Γ<80η©Β 196 8, τούτον ού μανθάνω δ τι βονλίται λίγαν. 

ΜοΓβ Γβηΐ8Γΐί8ΐ)1θ ΡΙ&ίοηίβ ίοπηβ 8Γβ β. £. 

8ορη. 2 6θ 8, ί«ΐ λόγον ημάς οΊομολογησασθαι, τί ποτ ΐστίν — \?ΗβΓβ 

λόγοι/ η88 ϋββη βίίΓ&βίβίΙ ίηίο ίΐιβ ρπηείρ&Ι οοηρίηιβίίοη, 
&1ίηοηςΗ ίηίβ οαη βυρρΐ^ οηΐγ & Ιοοββ ^ονβπιηιβηί Γογ ίί. 

ΡΗίβ(1θ 64 8, κινδυνίνονσιν όσοι τυγχάνουσιν ορθώς άπτόμίνοι φιλοσο- 
φίας λίληθίναι τους άλΧους οτι ουΑίν «λλο ΐπιτη&ιυαυσιν η άποθνη- 
σκιιν. ΤΗίβ 18 &η ΑίίΓ&βίίοη Γογ κιν&υνιύίΐ λιληθίναι τους (ϊλλοιτ 
ότι όσοι κ.τ.λ. 

§ 187. Ιη ίΗβ ΓοΙΙοΜτίη^ ίί ίβ ηοί ίηβ 8ηΙ>]ββί, Ιηιί βοπιβ οίηβΓ 
Νουη ογ Νουη-ρηΓ&ββ, οΓ ίΐιβ ϋβρβηάβηί ββηίβηοβ, \νηίο1ι ίβ 
βίίπιοίβα". 

ΡΙιβμΙο 102 ϋ, όμολογιίς τό τον Ίιμμΐαν νπιρ*χ*ιν Σωκράτους ούχ ώς 
τοις 'ρήμασι λίγται οΰτω και τό άληθίς ίχ*ιν — \ν!ΐβΓβ τό . . . 2ωκρ<1- 

τους ίβ ίΐιβ Αβεαβ&ίίνβ &ίίΓ&οίβ<1 υη«1<τ £ονβι*ηηιβηί οί όμολογιΐς 

(βΟηΐρβΓβ δ«ΐ λόγον ημάς οΊομολογησασθαι, 80θνβ). 198 ΏΙΟΕ8Τ ΟΡ ΙϋΙΟΜδ. [§§188,189. 

Οπίο 44 ^> αντα δη\α τα παρόντα νυνί, ότι οΐοί τ (Ισ\ν ο'ι πόΚλόι ου 
τα σμικρότατα των κακών (ργάζίσθαι — ί. β. δηλόν £σ-πι> οτι οί αυτά 
τα παρόντα ΐργασάμίνοι, οί πολλοί, οιοί τ ίϊσ\ν ου τα κ.τ.λ. 

Ρΐΐεεάο 82 &, δήλα &ή και ταλλα οι αν ίκάστη ΐοι — ί. β. δηλόν ίστι δη, 
οι αν ίπι των άλλων ίκάστη ΐοι. 

Γογ ίηβ Γβ3ί οΓ ίΗβ ίηβί&ηοββ ιιηάβΓ ίηΐβ Ιιβ&ά βββ ' Β111&17 
8ΐηιοΙαΓβ,' §§ 2ΐ3, 2 1 8, οβ1ο\ίτ. 

§ 188. β. Οοπιρ&Γ&ίίνβ ββηίβηοβ ίηΐπχϊιιο&ά ογ #, &ίίταοΙβά, βίίβΓ 
οπάββίοη ο£ ίηβ Οοραΐ», ΐηίο &§Γββπιβηί ΛνίΛ Ιηβ ρήηοίρίΐΐ οοη- 
βίηιοίϊοη. 

ΜβΠΟ 83 0, άπδ μΐίζονος η τοσαύτης γραμμής. 

(8εβ ίηβ ΓβπιαΓίίβ υηάβΓ ' Ιίΐίοηιβ ο£ Οοπιραπβοη,' § 1 68, αοονβ.) 

§. 189. Β. ΑίίΓ&οίίοηβ ΐηνο1νίη§ ίηβ Β,βίαίίνβ. 
β. Αίίπιοίΐοη ο£ Κβίβΐϊνβ ίο Αηίβββάβηί. 
α. Γγοπι Αοοηβ&ίίνβ ΐηίο Οβηίίίνβ. 

Αροΐ. 29 Ι), κακών ων οϊ8α οτι κακά ίστίν. 
ΡΙκΙγ. 249 °) άξίως ου ί βίωσαν βίου. 

Οί. Ηοπί. Β. V. 265, Της γαρ τοι γΐν*ης, ης Ύρωΐ π*ρ (υρυόπα Ζίύς 
Δωκΐ. 

β. Γγοπι Αοουβαίίνβ ίηίο ν&ΓΪοαβ ο&8β8 οθΓογθ βούλίΐ 12 , \νηϊβη 
\ήίη ίηβ Κβΐ&ίίνβ Γογιιιβ &1ιηο3ί οηβ ΛνοΓά, Ιίΐίβ 1;&ίίη χν,ΐνίβ. 

0γ&1. 43 2 β > τα &* κα ή όστις βούλίΐ αΚλος αριθμός. 
ΟθΓ§. 5 1 7 & ) %ργα . • . βια τούτων δς βού\€ΐ (ΐργασται. 
Ρηίΐβΐ). 43 ^> τριών όντων ωντινων βούλΐΐ. 

γ. Γγοπι ϋαίίνβ ΐηίο Οβηΐίΐνβ. 
Ι<6££. ρ66 β, πάντων ων κίνησις . . . ούσ'ιαν ίπόρισιν. 
δ. Γγοπι Νοππη&Ιΐνε ίηίο 
Οβηΐίΐνβ. 

Τηοΐβί. 165 β, ζυνΐποδίσθης ύπ' αυτόν, ου δη σ€ χίίρωσάμινος . . . αν 
ίλΰτρου. 

Οί. Όβνα. (1β 0θΓ. 130. ρ. 270, ούδί γάρ ων ντυχίν %ν — ί. β. τούτων 
α ίτυχιν. 

α Οοηιρατβ (ΙΙιου^Ιι Μιβββ (Ιο ηοί ίηνοΐνβ Λβ Κβίαίίνβ) 

Κβρ. 414 °• Ιψ' ήρώ" β' ου γ*γονο* ούδ' οΐδα *1 γίνόμνον &*. 
8γπιρ. 2ΐ6 <1, ίνοΌθιν δί άνοιχθίΐι *όση$ ο'ασθί γίμα σοϋψροσύνη* ; 
ΚιιΐΗγρΙιι-ο 1 5 Λ, τί δ' ο<« ίλλο ή τιμή τ« και γίρα ; 
ΓΙϋυΟο 59 ο• τ '»'«* ψρ* ί^ακ οί Κόγοι ; §$ 190, 191.] ΑΤΤΚΑσΓΙΟΝ. 199 

1>8ΐίν6. 
Κβρ. 402 Ο, «V άπασιν οίς «στι π*ριφ*ρόμ(να. 
ΓΠΒΒαο 69 Λ, τούτο δ* όμυιόν «στι* ψ νύν δη (Κεγίτο. 

Α«Ό8Λΐίνβ. 
Οΐ. Τηυο. V. III, ρβΐΉ&ρβ, πιρι πατρίδος βονλίΰίσθ* [βούλήν] ην 
μιας πίρι . . . ΐσται. (Τηβ ΒΗΠΙβ ίηΙβΓρΓβΙ&ίίοη 18 εη££08ί*ί<1 &8 

"ροδβίΗβ" ίη Ιβΐί, Ογ. Ογ. § 822 ηοΐβ.) 

§ 1 90. «. ΡΓβροβίΙίοη, βν \νΚίο1ι Ιηβ Κβίβύίνβ ίβ ςονβπιβά, αύ$οτ&&1 
1>ν Αΐίηιοΐΐοη. 

Λ6ρ. 520 (1, ίν π-όλϋ 7 ήκιστα πρόθυμοι αρχαν οί μ«λλο>τκ αρζαν. 

Ι°• 533 " — β > °' ί τοσούτων πίρι σκίψις όσων ημϊν πρόκαται. 

Χαοι)68 Ι92 Ι), γ/γ ονσα δνναμις η αύτη ίν άπασιν οιγ νύν ση ίλίγομιν 

αύτην ίΐναι, €π*ιτα άνδρ'ια κίκληται — τνηβΓΘ οΐς ΠΙΙΙδί Οβ ΓοΓ «V οΓγ. 
ϋπΐί. 43^ β > &ρα δι άλλον του η ονπΐρ ίικύς ) 
ΟθΓ^. 453 β » *ό\ι* ο* 'ϊ «τ» των αϊτών τιχνων λεγομτν ωνπιρ νύν δη. 

8ΐα1Ιο&αιη (οη Αροΐ. 27 ό!) οίΐββ οΙηβΓ ίηβΐ&ηοεβ ίτοπι ΡΙ&Ιο, ΒαΙ ηβ 
ίβ ηοΐ \ν8Π-ΗΐιΙ<Ηΐ ίη §ίνίη£ ίηβηι ίηβ βππιβ ίηίβΓρΓβΐΗΐίοη. Τηαβ 

Αροΐ. 2 7 <Ι, ή ΐκ τίνων άλλων ων δη κα\ λίγ»νται 18 βίπίρίν 'ΟΓ 

[βρπιη^] ή-οηι βοηιβ οΙηβΓ Ιχ?ίη£8, \?ηοββ οηΜι-βη &οοοπΚη§1ν 
Ιηβν Ετβ οβ11«1.' 
Ρ1ι«ι1θ ΐ6 ά, ίν τούτω [τω χρόνω] άπόλλνμίν ωπ*ρ κ.τΧ. ΗβΓβ Ιηβ 

οββί αη(1 πιοβί Μ8δ. η&νβ «V ψπβρ. 
Οΐ οίηβΓ ^ττίΐβΓΒ, οΓ. 8ορη. Ο. 0. 74^, Ον* αν ποτ ίς τοσούτον 
οικίας π*σ*ϊ» "Έ&οζ όσον πίπτωκΐν. Ι&δευβ Γγ. α. 8 [θά. ΒβΚΚβΓ. Ιβ. 
ΧΪί. 7» βά' ΖΐΙΓ.], αλλούιν ποθίν ή ΐκ τούτων ων, Γ.Υ8Ϊ&8 XIV. 2. ρ. 139» 
Ατ' *νί<Μί [τοντων] ων οντοΓ φιλοτιμείται τους ίχθρούς αίσχύνβσ&αι, XXI. 
21. ρ. 163• δίομαι μη ηγησασθαι τοσαύτα χρήματα *ιναι Α (' &ην Βϋΐη οί 
Πΐοηβν %η ΟΟηήά^ταΗοη ο/ Μτηίοΐΐ ') €γω βονλοίμην αν τι κακόν τ% πόλίΐ 

γνίσθαι. [8ο ΒβΙίΙιβΓ βπ(1 ίΐιβ Μ88. δι & βά. Ζαηοΐι.] 
§ 191. Ι). ΑΐΙπιοΙιοη οΓ Αηΐβο&άεηΐ ίο ΚβίΛίίνβ. 

Μβηο <)6 &, *χ*ΐ{ οΖν ίίίΓίίν άλλον οτονονν πράγματος οί οί μίν 

φάσκοντις διδάσκαλοι ιιναι κ.τ.Χ. ; 
Ροΐίίίο. 271 0, τον βίον ον κ.τΧ. πάπρον . . . ήν κ. γ. λ. ; 
Μβηο 9^ 0, ωμοΚογηκαμτν δί γ*, πράγματος οΖ μηη διδάσκαλοι μητ* 

μα&ητα'ι ίΐιν, τούτο μηδ* διδακτον ιιναι. 
ΟηΙο 45 °» *ολλαχοϋ και άλλοσ* όποι αν άφίκη. 

ΤΙιο ΙωΙ οί Ιηεββ ίηβίβηοββ ίβ υί & ρβοαΙίΑΓ 1νρ«, ΙοοαςΗ ίηο 200 ΌΙΟΕ8Τ ΟΓ ΙϋΙΟΜδ. [§§ τ 9 2, 193• 

ίοπηβΓ βΓβ βοηιπιοη, αηά Η&νβ ίΗβΐΓ ρι-οίοίνρββ ίη ΗοηιβΓ : εί. II. χ. 

4 1 6, φύλακας ο' &ς €ψίαι, . . . ΟίτΐΓ κΐκριμίνη ρύίται στρατόν, 0(1. νϋί. 
74, άΐΛίμΐναι κλία ανδρών, Οΐμης της τότ αρα κλίος κ.τ.λ., χχϋ. 6, 
σκοττον άλλον ον οΰττω τις βάλΐν άνηρ ΈΪσομαι αϊ Κ( τύχωμι, ΧΧ111. 35^> 
Μήλα δ α μοι κ.τ.λ., Πολλά μίν αυτός «γώ ληίσσομαι, ίίλλα δ' Άχαιοι 
Δώσουσ (\νΗβΓ8 μήλα ΓβρΓβδβηίβ άντι μήλων). Οη Οά. νϋί. 74 
ΝίίζβοΗ ΗοΜβ οΐμης ίο Ηβ &ίίΓ&θίβ(1 ίΐΌΠΙ οΐμη Πθί οϊμην' Ηββ&ηββ 

βΙβενΗβΓβ ίΗβ &ίίι•8,βίβά \νοΓ<1 ίβ ίΐιβ ίοΓβηιηηβΓ οί α ρήηοίρ&Ι 
ββηίβηεβ Ιο Ηβ βοπιρίβίβό!, ντΗβΓβ&β ΗβΓβ ίί ίβ ίη ββηδβ Ηηί ρ&Γί οί 
ίΗβ βχβ§βίίβ Κβΐ&ίίνβ βεηίβηεβ. Τΐιυβ ίΗβ δεηίεηεβ •ννοη1ά Ηβ οηβ 
οη ίΗβ Πΐ0(1ε1 οί 0(1. ϊ. 5°, Νι^σω «V άμφιρύτη . . . Νί)σορ δίνδρψσσα, 
ΟΓ II. VI. 39^> ΉίΤί'ωΐΌϊ* Ήετίων, ος ϊνακ κ.τ.λ. 

§ 192. ο. Οοηδίπιείίοη βΗαη^βά αίίβΓ Κβΐ&ίίνβ βΐ&ηββ Ην Αίίι-ββ- 
ίίοη Ιο Ιηβ Κ,βΐ&ίίνβ εΐ&αββ &δ ίηβ ηε&Γβδί εοιίδίΓαείίοη. 

Ν.Β. Τηίβ ρπηείρΐβ, οί ΑίίΓ&βίίοη ίο Ιηβ ηβΛΓβδί βοηδίηιοίίοη, 
εχίβηό!β αίβο Ιο οίΗβΓ β&δβδ -ννηβΓβ ίΠβΓβ 18 ηο Β,βίαίίνβ βΐ&ηδβ. 8εβ 

§§ 201-203, Ηβ1θ"«Γ. 

Κβρ. 4° 2 Η, °ύδ« μουσικοί πρότ(ρον ίσόμίθα ούτε αυτο\ οΰτΐ ους φαμιν 

ημ'ιν παιδιυτίον (ίναι τους φύλακας. 
ΡΗχάο 66 θ, ημ'ιν ίσται ου φαμίν ΐρασταΧ ΐΐναι φρονησΐως. 
1 Γθ1&§. 34 2 "> σο φία τών Ελλήνων π(ρί(ΐσιν, ωσπ*ρ ους ΤΙρωταγόρας 

(λ*γ(, τους σοφιστάς. 

Οηίο 48 Ο, <5γ δί συ λίγ(ΐς τας σκίζας . . . } μη ως αληθώς ταΰτα 
σκίμματα τ) κ.τ.λ. 

Ηφ. Μ&. 28 1 Ο, ϊκήνοι ων ονόματα μΐγάλα λίγίται «τι σοφία, Ώιττα- 
κοϋ κ.τ.λ. 

δνηΐρ. 200 α, (Κΐίνου ΐράν ο οΰπω ίτοιμον αυτω (στιν ουδΐ ?χ«, το 
ίΐς τον ίΐτ(ΐτα χρόνον ταΰτα (ίναι αυτω σωζόμενα τα νΰν παρόντα. 

Αροΐ. 41 &, ίΰρησ*ι τους αληθώς δικαστας οίττιρ και λίγονται ί'κίΐ δικά- 
ζαν, Μΐνως κ.τ.λ. 

ϋί. Ηοπί. II. ιχ. 13 1| Η- ΐτα & ΐσσιται ην τότ άπηΰρων, Κούρην Βρισηος. 

§ 193. Ιί Ϊ8 ηοί Ιο οθ βαρροβεά Ιηαί ίΗβ Νοιιηβ \νηϊοη ίοΐΐονν 
ίηβ Κείβίίνβ ο1»η?68 ίη ί1)β βΓδί ίΙΐΓββ οί Ιηεββ βχ&ηιρίβδ &Γβ 
Αηΐβοβίίβηΐβ ίο ίηβ Εεΐ&ίίνβδ. Αβ ίη ίΗβ ίοηι-ίη βχβπιρίβ ίΗβ 
Κβίβίίν© η&β ηιι βχρΓεββεά Αηίβοβάεηί ίκΐίνου, βο ίη ίΗβ οίπβι-8 ίί 

1ΐ88 οηβ υη(1βΓ8ίθΟ<1 ; βη(1 ίΐΐβ Νοηηβ τουρ φύλακας, τους σοφιστάς, 

ταΰτα, βΓβ Γβδρβοίίνβΐν βχβ^βίίβ οί ίΗβ υη(1βΓδίοο(1 Αηίβοβάβηί. 
(Ταΰτα ΓΡρΓβΡβηίβ α Γβιηίηίηβ Νουη Ην βηοίΗβΓ Αίίπιοίίοη, ΛνΗίοΗ 

ίββ ΗβΙοΜΤ, § 201.) §§ 194—196] ΑΤΤΚΑΟΤΙΟΝ. 201 

Ο'Γ. Ηοπί. 0<1. ί. 69, Κνκλωπος κίχόλωται όν οφθαλμού άλάωσίν, Άντί- 
θ*ον Ώολνφημον. ΑΙδο II. χϋ. 1 8— 2θ. Το ΐΗίβ βχρίαηηΐίοη πιαεί 
1>β βίβο οοαίοπηβθ ίΐιαί οΓ 8ορ1ι. ΑηίΪ£. 404, ον συ τον νικρόν 

ΆΐΓίίίΓαΓ. § 194. ΤΗβ 8&ηιβ ρπηοίρΐβ αοοοιιηΐβ Γογ Ιΐιβ ίο11ο\νίη§ βίβο. 

Ο^ΐηρ. 2θ6 8, ον&ν γ* άλλο «στ»» ου ίρώσιν άνθρωποι, η τον αγαθόν. 
ΡΗίΒΐΙο 89 8, το μίν ουν ΐχ*ιν ό τι λίγοι ίκ*ΐνος οίδϊν άτοπον — \νΊΐ€Γβ 
ίκΐ'ινος 18 βΙΐΓ&ΟίΟίΙ ίτΟΠΙ ίκάνον, 81Π00 ΪΙ 18 ΐχιιν &1ΐά ΤΧΟί λίγοι 

ιτΐιϊοιΐ π*ί|αΪΓββ ίΐιίβ ΡΓοηοαη &8 ίίβ δπΐ^βοΐ. 

8^πΐρ. 199 *-» κα λ<*ς μοι ίδοξαε καθηγησασθαι τον λόγον, λίγων ότι 
πρώτον μίν ό«ο* αυτόν ίπιδί'ιξαι όποιος τίς ί'στί»» ό Έρως, νσηρον ο* 
τα ίργα αΰτοϋ — ντΙΐβΓβ νβ *1ΐ< Ίΐΐιΐ Ιιανίί Η&ά αυτό•» . . . τον Έρωτα 

1>αΙ ίοΓ Ιΐιβ ίηΙβΓνβηίίοη οΓ όποιος τίς ίστιν, ντίιίοΐι ρΓβνβηίβά 
Γβοαιτβηοβ Ιο Ιΐιβ ΑοοαββΙΐνβ. 
ΊΊιβ 8&ηΐ6 1)ίίΐ8 ΒΗβ\νβ ίΐδβΐί αύηοπηαΙΙυ ίη Ι^εί&β χχν. 1 8. ρ. 1 73» 

ο'κσβΐ χρηναχ, ους ίκεινοι παρίλιπον . . . , ΰμ*ΐς άπολίσαι. 

§ 195. <1. ΑίΐΓ&οίΐοη οί Ιΐιβ θηίΐΓβ Κβΐήίίνβ οΐ&υεβ (ί. β. οί διιΐ^βοί 
εγκ! Ρι•β«ϋ«ι1ε, — Οοραΐα Η&νϊη£ οεεη οπιίΙΙοό!) Ιο ίΗβ ΑηΙβοεάβηΙ. 

α. 
8)Τ1ΐρ. 2 2θ Ι), οντος πάγου οίου δεινότατου. 
ΡΗϊμΙο 104 α, τον περιττού οντος οίχ ουπ*ρ της τριάδος. 
8ορ1). 237 ^> °*ν 7* '/*°' ί ιταΡτάπαοΊν άπορον. 
Γιβ"^. 674 Γ > ονο ^ ομπίλων αν πολλών δίοι ουδ' ζτινι πόλε ι. 
Κορ. 607 8, όσον μόνον ύμνους ποιησεως παραδεκτίον εις την πάλιν — 

Γογ όσον ποιησεως ίοτιν ΰμνοι. 

ΟΓ. Ηοπί. Οά. ίχ. 3 2 !> το /**" • • • Κσκομιν . . . Όσσον θ* Ιστόν νηός, 
Χ. 112, γυναίκα Έ,υρον οσην τ όρεος κορνφην, 1 67, Πείσμα 6* όσον 
τ δργυιαν. Αγ. Εφ 977» "κρ*<*βυτίρων τινών οΐων αργαλεωτάτων. 
8ορΗ. Α^ 4^8, πατρός Ε'περ τινός σθενοντος, 1416, άνδρι .... 
άγαθω . . . κονδενί πω λωονι θνητών, Ο. Ο. 734» ""ίΛ** . . . σθίνου- 
σαν ... «Γ τιν' Ελλάδος μίγα. ΑηβΙ. ΜβίβρΗ. IX. ΐίί. Ι, αντί- 
κειται δί τό ίν και τό πολλά κατά πλιίονς τρόπους, ων Ινα τό ίν και 
τό πλήθος ώς άδιαίρττον κα\ διαιρετόν. 

§ 196. β. ΜοΓβ ροοιιΐίατ (οβοαυββ ίΗβ Κβίβίίνβ ίβ ηιβχΐβ Ιο β£τββ 
*τϊίΗ ΐΗο 8ιι1^Γ<•ΐ οΓ ίΗβ Ρνβίβΐίνβ οΐΛαββ— οοηΐΓβίΙ ούχ <Λκιρ της 
τριάδος «1>ονβ) ΛΓβ 202 ΌΙΟΕ8Τ ΟΡ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 197— 199• 

8ορΗ. 246 0, υπίρ ης τίθενται της ουσίας — ί. β. ΰπιρ [τον] ο τίθενται 

την ουσίαν είναι. 
ΟθΓ£. 477 Λ » (Α) ωφελείται &ρα ; (Β) Ναί. (Α) *Αρα ηνπερ ε'γω 

ΰπολαμβάνω την ώφελειαν ; — ί. β. άρα [ωφελείται τοϋτο] δπερ εγω 

ΰπολαμβάνω την ώφελειαν είναι ; 

§ 197. γ. Ιη ίηβ ΓοΙΙοΜτίη^ ίηβ Κβίαϋνβ οίαυββ ίδ ΓβρΓβδβηίβά ογ 
Ιηβ Κβΐ&ίίνβ μτογ(1 οηΐν, Λβ δυΐ^βοί οβίη£ ίάβηϋο&Ι \νίίη Λ&ί ο£ ίηβ 
πιβίη ββηίβηββ αηά 1>βίη§ Ιηβι-βίΌι-β, τνίΐη ίηβ Οοριιΐ», οηιίίΐβά. 

Οί. Ηοίη. Οά. ϋ. 209, Ευρύμαχ* ηδέ και άλλοι δσοι μνηστήρας άγαυοί, 
— 1.6. άλλο» μνηστήρες άγαυοί, δσοι. εστε' &Ι1ΐ1 Ηαί;. IV. 28, αφό- 
ρητος οίος κρυμός — ' Γτοβί ντηίβη ντ&8 ίηβαίϊβΓ&ηΙβ, — Ιο βαβη & 

(Ιβ^Γββ Κ&8 Ίϊ ;' &ηά ίϋ. Ι94> °' δ* σ Φ ί άφθονοι δσοι εν τοϊς οϋρεσι 

γίνονται" ίη &11 τνηίοη ίηβίαηββδ ίηβΓβ ίδ ηο ραίβηΐ ΑίίΓ&οΙίοη, 
1>υΙ Ίϊ ΐβ ιηβ,ίΐβ ροβδίϋΐβ ον ίηβ ΕΙΗρδβ, α£ΐβΓ ίΐιβ Κβίαίίνβ, οΓ ίί8 
8αΙ)}βοί &ηά ίηβ Οοραΐα. 

ΕυίΗνά. 2 75 °> σο Φ^ αν άμηχανον δσην — ' ίηοοηοβίν&ϋΐθ, 80 £Γ6&ί 

\νβ8 ίί.' 
ΟθΓ£. 477 ^> υπερφυεί τινι αρα ως μεγάλη βλάβη κα\ κακω θαυμάσια» 

υπερβάλλουσα. 
ΟΓ. ίηβ ΟΟΠΙΐηοη Ι(ϋθΠ1 εδωκεν αυτώ πλείστα δσα — ' ίηίη§8 5Μ^3β?*- 

ΙαΙΐνβϊι/ ηι&ην, εο ηι&ηγ \νβΓβ ίηβν' — ντΙιβΓβ δσα ΐβ (Ιοηηίΐβββ &η 

Αββηββίίνβ. 
Τηβ ββπΐθ βχρίαη&ίίοη &ρρ1ίβ8, ίηου^Ιι ΑίίΓ&βίίοη άοββ ηοί ήηϋ. 
ρΙήΟβ, ίη ίηβ Α(1νβΓΐ>ί&1 βΧρΓβδδίοηβ άμηχάνως ως (Κβρ. 5 2 7 β > ΡπίΪΓ• 
263 ίϊ), ΰπερφυως ώς (8νΐϊΐρ. 1 73 °> ΟθΓ£. 49^ °)> θαυμαστώς ως 

(Ρΐιβεάο 92 β, 8νηιρ. 200 &). 

§ 198. Τηβ Ηοηιβπβ Ιόϋοπι ^νίίη τοϊος άίϋβΓδ — β. £. ίη Οά. ί. 209, 

θάμα τοίον, ίίί. 3 2Ι > Έγ πέλαγος μέγα τοίον, IV. 37 '» Ν177ΓΙΟΓ . . . λό;»» 
τόσον, ίβ. 776 βηά νίί. $0, σιγή τοίον, χί. 134» Άβληχρος Η- α ^ α ™ίος, 
XV. 45°> Κερδαλέον δη τοίον, XX. 302, Σαρδάνιον μόλα τοίον — ' Ιο ΐΗαί 

άβ^τββ,' — ίηάίοαίΐη^ »η ίπΐ8§ΐηβά, βηά ίΗβΓβίοΓβ &η ίηίβηββ, άβ^τββ. 
Ίοίον οχρΓ688θ8 Ιηβ άβ^Γββ ο£ ίη β βρίΐΗθΙ ρι•βοβ(1ίη£; οηΓ οίος 
ΐ » ι - ΐ ί ϋ . -; ϋιβ βρίΐηβί οβίη§ ΙηβΓβ &ϊ &11. 

§ 199. β. ΑίίΓ&οΙίοη οί ίηβ βηίΐΓβ Αηίβοεάβηί οΐβιιββ (Οορηίβ 
οηιίΐ1©<1) ίο Λβ Κβΐ&ϋνβ. 

ϋΐίαπη. 175 Ο» ουδίνος δτου ουχί άλογώτιρον. 8θ ΡΓοίβ^. 3'7 °• 
ΡοιίΙΐΟ. 308 Ι), ουδαμώς ως ου φήσομιν. 
α. ΗΊΐ. νίί. 1 45> °^δαΜ*ϊ>>' των ου μίζω. §§ 2οο— 2θ3•] ΑΤΤΕΑΟΤΙΟΝ. 203 

§ 200. Γ. ΑίΐΓ&οϋοη οΓ Ιηβ Κβΐ&ίίνβ ίηίο β§τβ€ΐηβηΙ ™* α * ηβ 
Ργ6<1ϊο»1€ οΓ ΐί« ολ*ό οίααββ. 

ΡΗ(1ΐ\ 255 °> V τον ρήματος (Κίίνου πηγή, δν 'ιμιρον Ζ(υς ωνόμασί' 

(νηβΓβ ίηβ Αηίβοβθβηί οί δν 18 ρεύματος.) 
Οί. Ιΐιβ Ηοηιεήο'Η θίμις ΐστίν. Π. ίχ. 276, &0. 

§ 201. Ο. 

β. ΑίίΓΛοίίοη οί & ΝβυΙβΓ ΡΓοηοπιίη8ΐ 8αο]εοί ίηίο β^τββπιβηί 
ττίΐη ίηβ ΡΓβόϋοβίο. 

Αροΐ. 1 8 8, δίομαι . . . τούτο σκοπήν, κ. τ. λ.' δικαστού γαρ αντη άρττή 

— ΧτηβΓβ οί ΟΟΟΓδβ αντη ΓβίβΓ9 ίο τοϋτο σκοπύν κ.τ,λ. 
8ορη. 24° °> ονκ ον ' ι ρα «στο» όντως ην λίγομίν 'ΐΐκόνα ; 
0τ8ί. 3^6 Ο, Λ . . . ίστίν αντη ή αλήθιια (ΓβίβΓΓίη^ Ιο \ν1ΐ&ί η8(1 

^3ί οββη α§Γ66<1 υροη). 

Μ 11103 3 Χ 7 *» πολιτικά άρα ταντα συγγράμματα (στιν, συς ο'ι άνθρωποι 

νόμους καλοϋσιν. 

ΟτΐΙο 4^ Ο, ας δ* συ λίγης τάς σκίζας , . . , μη ως αληθώς ταντα 

σκΐμματα η — ΤΤηβΓβ ταντα ΓβρΓθβοηΙβ τάς σκίψΐΐς, \)\ΐΙ 1ΐ88 ΟΘβη 

•ββίιηίΐαίβά Ιο σκΐμματα, ίαβ ΡτβάίοΛίβ οί ίΐβ ονη ΒβηΙβηοβ. 
Οί. Ηοίη. ϋ. ί 239ι σκηπτρον . . . 6 δ* τοι μίγας ΐσσΐται όρκος, ν. 
305» *νθα τ< μηρός Ίσχίω ίνστρίφίται, κοτνλην δί τί μι» καλίονσι. 
ΙΙάί. ί. 86, άκροθίνια ταντα (βο. τον Κροϊσον) καταγι*'ιν. ^ΕΙδοΗ. 
Ρ• V. 753» Ότψ θαν*ιν μίν «στ» ου πιπρωμίνον' Κύτη γαρ η*ν αν πημά- 
των απαλλαγή. 8θ ΎΊτζ. ϋΕη. Χ. 828, 8ί ψ1& ββΐ 68 0ΟΓ8. 

§ 202. 1). Αίίπιοΐίοη οί ίΐιβ Οορυΐα ίηίο &§Γββηιβηί τκτϊΐη Ιηβ 
Ρτβ<ϋθ8ΐ€. 

Μβηο 9 1 β > ουτοί γ* φανΐρά ίστι λώβη. 

^*88• 735 € > τονς Η«7*στα ήμαρτηκότας ανίατους 6* όντας, μ€γίστην δ* 

ουσαν βλάβην. 
Ρίίπηαίι. 134 °> πάντα, Α δη ως ιδίας οντάς οΰσας ύπολαμβάνομιν. 
Ροΐίΐίο. 2 7 1 β, θιΰς ΐν*μ*ν . . . , ζώον ον ίτίρον θίΐότιρον. 

§ 203. ο. ΑίίΓΕοίίοη οί Ιηβ ΑΗίβΙβ οί 8η Ιηηηίΐίνβΐ οΐβαβο ίηίο 
8£Γβ€πι<?ηΙ ττϋη & ντοπΐ ρΓβοβόϋη^, \νίΐΗ νΐιΐοΐι Ιΐιαί ςίβυβο ίβ ΐη 
ΑρροβΐΙίοη. 

ΟΗβΓΠΙ. 1 7 3 6 > *μμ**°Ρ*ν τω λόγω τψ ίνδαίμονα ίΐναι τον ίπιστημόνως 

ζύντα. 
Ι>6^. 9θ8 0, τη δόξη, τη θίων *ρημα ιίναι πάντα. 
Οί. ΊΙΛΙ. νί. 130, της άζιώσιοι, της ίζ ΐμιΰ γημαι. Χοη. Μοιη. Ι. 

ίϋ. 3> καλην ϊφη παραίν*σιν *ΐναι, την Καδ δϋναμιν ΐμδ*ιν. 204 ΡΙΟΕ8Τ ΟΡ ΙΟΙΟΜδ. [§§ 204, 205. § 204. ΙϋΙΟΜ8 ΟΡ 8ΕΝΤΕΝ0Ε8 ! — ΒίΝΑΙΙΥ δτΚΤΧΤϋΚΕ. 

ΟβΓίβίη Ιίΐίοπι&ΐίο αίίεοίίοηβ οί ίΗε δεηίβηοβ βτβ ίΗε £Γ»πηηβίίθ£ΐ1 
Γοβαΐΐ οί βχρΓεββίη^ ίη ί\νο ρ&Γίβ & βοηεβρίίοη \νΠίεΗ βχίδίδ ίη ίΗβ 
βρββΙίεΓ'β τηίηά ββ οηβ. 

ΤΙιβ ίηιηιείΐίαίβ αδβ οί ίΗίβ βΓίίηεβ 18 Ιο ρΓββεηί ίΗε εοηεβρίίοη ίο 
ίΗβ ΗββΓβΓ ίη ί>νο ρβτίΒ, \νΗίεΠ, αίίεΓ βηίβπη^ Ηίβ ιηίηά βεραΓαίεΙ^, 
ΛνίΠ ΙΙιβΓβ Γβαηίίβ. 

ΤΙιβ αΙΙβΗοΓ ηβε 18 (ι) ίο ίβείΐίί&ίε & εΙεβΓ εχρΓεδβίοη οΓ α βοηι- 
ρΐεχ εοηεερίίοη, αη(1 (2) ίο δβί ΠείοΓε ίΗε &ρρΓβΗεη8Ϊοη ί\νο ίηι&^ββ 
οί ίΗε οΗ)εοί, ηβ ϊί ρΓβδβηΙβ ίίβεΐί β,ϊ ί\νο δηοοεδβίνε πιοιηβηίδ ; βηά 
Πγ ίΐιίβ ηιε&ηβ ίο £ΐνε ίί ίηβ ε&ιηβ Ιάηά οί ίηΐΐηβδβ ννίίΗ \νΗίοΗ ίΗβ 
ίπι&£β οί πιαίβπ&Ι οο^βοίβ ίβ ίηνεβίεά Η^ " ΗίηοευΠίΓ νίβίοη." 

ΤΗίβ Ιίΐίοηι Η&β Ηββη, ίη οβΓίβ,ίη οί ίίβ ίοπηβ, τ&ηΐίβά ηηόίεΓ Αρρο- 
βίίίοη. Βυί ίί άοεβ ηοί ΓεβεηιΗΙε ίί εχοερί ίη α η&ΙίεόΊγ £Γ&πιηιαίίο&1 
ροίηί οί νίβ\ν. Αρροβίίίοη ίοπηβ Πηί οηβ άββεπρίίοη οί ίΐιβ οΗ]βεί, 
&ηά ΙηβΓβίοΓβ ίβ ηο Βίη&Γγ δίηιοίηΓβ βί βΐΐ : ίη οίΙιβΓ ΛνοΓαΙβ ίη 
Αρροβίίίοη ίηβ ί\νΌ ΓβρΓβββηί&ίίοηΒ &Γβ Βΐηιηΐίβηβοιιβ ; ννηβΓβββ ίη 
ίηβ Ιάίοηι ΗείοΓβ ηε ίΗβγ &Γβ δηΗδίίίηίίνβ ; ίΗβ ίηοη^ηί Ηββ ηιονεά 
ίη ίΗβ ίηίει*νβ1 Ηβίννββη ίΐιεπι ; βηά ίΗου§Η ίΗβ οηβ ίβ ίη Βοηιβ βοΓί 
α Γβρβίίίίοη οί ίΗβ οίΗβΓ, ίΗε^ αΓβ ηοί ίάεηίίεαί. 

§ 205. ΕχΛηιρΙβΒ οί ίΗίβ Ιάίοηι ίη ίίδ πιβίη ίοπηβ βΓε ίο Ηβ ίουηά 
ίη βΐΐ ΟΓββΙί ΙίίβΓ&ίηΓβ ; Ηηί ίί8 βρρίίεβίίοηβ ίη ΡΙβίο αΓβ ρΓββηιί- 
ηβηίΐγ ν&ηοηβ βηά εηοίΐβ. ΤΗεβε βΓβ βπιΗοάϋβά 1 ίη ίΗβ ίοΐίολνίη^ 
οΐβδβίίίοβίίοη. 

Α. ΛνΗβη ίΗβ Βίηαΐ7 8ίπιείιΐΓβ βπιΠΓβοεΒ ί\νο άίίίβΓεηί βεηίεηεεβ, 
ΗοίΗ (ΙβΒοπρίίνβ οί ίΗβ ββπιβ ίβεί. ΤΗβ ηιαΛ οί ίΐιε ΒίηβΓ^ 8ίηιο- 
ίηΓβ ίβ ίΗαί ίΐιβ ί\νο βεηίβηεεβ αι•β £Γβπιηιβίίεβ11)τ εοοπϋηαίεά \>γ 
Αβγηάείοη. 

Νοίβ, ίΗβί ίΗβ ηι-βί-ρίβεβά 1 βεηίβηεβ β1\νβ} τ β βοηίβίηβ εοηιβίΗίη^ 
\?ΗίεΗ ίβ π 1 1 Γ. .Μ•.•• 1 ηιοΓβ ίηΐΐ^, ογ Γββίβίβά ίη βηοίΗεΓ \να^ (βοπιείίπιε8 
\νίίΗ αηβοοΙϋίΠίε Γβοίηηοί&ηε^ οί εοηβίπιοίίοη) ίη ίΗβ Ι&ίίεΓ. 

Β. λνΐιβη ίΗβ ΒίηαΓ^ 8ίΓηείηΓβ, ηοί εχίβη<1ίη§ ίο ίΗβ νβΛ, 
εοηβίβίβ οί ίννο βυοοβββίνβ βχρΓβββΐοηβ (ΙβΒοπΗίη^ ίΗβ βαπιβ ίΗίη^. 

Νοίβ, ίΗ&ί ίΗβ βΓ8ί-ρ1»εβά εχρΓεδδίοη ίβ βοπιείίιηεβ ίΗβ Ιεββ »ιη- 
]>1ι;ιΓκ•. ογ βί Ιβ&βί ίΗβ ηιοΓβ {ξ 61 ^ 1 " 8 !» &η<1 ίβ ίηίΓοάηείοΓ^ ίο ίΗβ 
οίΗοΓ ; Βοηιείίπιεβ ίί ίβ ίΗβ πιογο βηιρΗαίίο &η(1 βηίηοίβηί, αηά ίΗβ 
οίΗβΓ ίοΐΐοντβ βρβχβββίίβ&ΙΙ^. §§ 2ο6, 2θ7•] ΒΙΝΑΚΥ δΈΚϋΟΤϋΚΕ. 205 

Ο. "ννΐιβη & ϋβρβικίθηί ββηίβηοβ Η&8 οββη Γββοΐνβίΐ ίηίο ί«το ρατίβ, 
\>γ ά'ΐΆ?η£Λφηξ ίτοηι ίίβ οοηβίπιοίίοη, αηϋ ρΐαοίη^ ίη β(1ν&ηοβ οί ίί, 
α ροιΐίοη οί ίΐ οοη8Ϊ8ίίη^ ο£ & Νοιιη ογ Νοτιη-ρΗΓ&δβ, βικί οπη^ΐη^ 
ΒοίΗ ρ&ι-ίβ οοοπϋιι&ί€ΐ7 αηάβΓ ίΐιβ ^ονβπιηιοηΐ οΓ ίΗο Ρι-ίηοίρ&Ι 
β^ηίοηοβ. 

§ 206. ΧοΙβ, ίΗβί (ι) ίΐιβ ΓοΓβδία11β<1 ροΓίίοα ίΐιαβ Ιιββ & άβ^τεβ ο£ 
βίί«ιιίίοη βηβαΓβά Ιο ίί, μτΙπ<:Η, ηοί \>ύησ βίνα^'β βοΙΓ-βνίό'βηίΙγ οηι- 
ρΗαίϊο, ίί πή^ΐιί οίΙιβπΑτίββ Γ&Λ1 Ιο οοίαίη : αικί (2) ^τ&ιηιηίΐίίοβΙΓρ, ΐΗβ 
ΓοΓββίίύΙοίΙ ροΓίίοη πι&γ 1>β 8»κΙ ίο βαίίοΓ ΑίίΓ&οίίοη, — Αίίπιοίίοη, 
ίηαί Ϊ8, ουί ο£ Ιΐιβ Ρβρβηάβηί οοη&ίηιοίίοη ίηίο ίΐιβ Ρπηοίραΐ 
οοηβίπιοίίοη. 

§ 207. Α. ^ τ ηβΓβ ίΐιβ Βίη&τρ δίπιοίνίΓβ βηιΟΓβοββ ί^ο άίβθΓβηί 
ββηίβηοββ, οοΐη άββοπρίίνβ οΓ ίΐιβ β&πιβ ίαοί, &η(1 £πιιηιη&Ιίοα11)Γ 
οοοη1ίηβίβ<1 1>^ Αβ^ακίβίοη. (Νοίβ, ίη»ί Ιΐιβ βδβοί οΓ Αβ^ίκΙθΙοπ ίβ 
αΐνβνε ίο πΐίΐΐίθ ίηβ οοηηεοίίοη οίοδβι•; ίί ίβ ίίβ ο£Βοβ ίο άοηοίβ 
βΐπααΙίΗηβΐΙγ ογ ηψκΐ βεηυεηοο.) 

β. Οοιηιηοη ίτρβ οΓ ίηβΐΗηοββ. 

Αροΐ. 4 1 8 > θαυμαστή αν ("η ή διατριβή αυτόθι, — όπότ€ ίντνχοιμι Πα- 
λαμήδίΐ κ.τ.λ. } άντιπαραβάλλοντι τά ίμαυτοϋ πάθη προς τά (Κΐίνων, ώς 
ι'γώ οιμαι, ουκ αν άηδίς (1η. 

8}ΓΠΐρ. Ιθ8 0, τό τοϋ Όμηρου (πίπόνθη, — (φοβοΰμην κ.τ.λ. 

Ρ1ΐίΒ<1θ 67 β, (Ι φοβοιντο καΐ άγανακτο'κν, ου πολλή αν άλογία (ϊη, — (Ι 
μη άσμψνοι (Κ(1σ( Ιυιιν οι κ.τ,λ. \ 

II». 68 Λ, ου ταΰτόν τοΰτο π(πόνθασιν, — ακολασία τινι σωφρονίς *1σιν ; 

II). 73 °> αντ0 τοΰτο δίομαι παθ(\ν π*ρ\ ου 6 λόγος, — άναμνησθηναι. 

8οίοο 74 Λ > 0° Γ β• 5*3 °> 5*9 °> Ρ1ιϋ^1>• 4*>ο, Μβηβχ. 235 °, — ίη 
&11 οΓ «τΙιΐοΗ ίΐιβ βΓ8ΐ-ρ1ίΐ€β(1 εχρΓβββίοη ίβ Γοπηβά νίίη πάσχ*ι». 

ΙΒ. 70 *> [^"χή] *κ(ίνη τ5 ήμίρα 6Ίαφθ*ίμηταί τ* κα\ άπολλύηται, η α» 
άνθρωπος άποθάνη' — (ύθυς άπαλλαττομίνη τοϋ σώματος .... οιχηται 
δοιπτομίνη και ουδίν ίτι ουδαμοϋ ζ. ΗθΓ6 ΐΐι»• ββηίβηοβ ιΰθυς ....>' 

ίβ ίΐιβ οοιηρίβίβ άοαοΐο οί Ιΐιβ βοηίβηοβ ίκ^ίνη .... άποθάιη}. 
Π). 86 Ι», τοιούτον τι μάλιστα νπολαμβάνομιν . . . ΐΐναι, — ωσπ*ρ κ.τ.λ., 
κρασιν ίΐναι τούτων κ.τ.λ. 

ϋθΓ£. 5°5 β » **° Α*°* τ ^ το " Επιχάρμου γίνηται, — 6\ προ του ίι'ο άνδρα 

ϊλιγον, «ίί ων ικανός γίνωμαι. 
Γΐιίΐβΐ). 35 β • (Α) τ* #, όταν ίν μίσω τούτων γίγνηται ; (Β) ΠΛς ίν 

μισώ ; (Α) Δία μϊν τό πάθος άλγη κ.τΛ. ; 206 υΐΟΕδΤ ΟΡ ΙϋΙΟΜδ. [§§208,209. 

Ι-βββ• 697 •, τ* *• »•Ρ*Χ3 *■&* • • • • ΐΓίίραβώμ'",— διατί/ιά* χωρίί τά 

τ« μίγιστα και δεύτερα και τρίτα. 
II). 7©8 1), όταν μη τον των ίσμών [δ κατοικισμος] γ'ιγνψαι τρόπον, !> 

γίνος απο μιας ίον χώρας οϊκιζηται. 

Τηίβ Ιάϊοπι 1)β8ίιΐ8 τήίΐι ΗοηιβΓ : 8ββ (Μ. νίϋ. 339» Αί ΤΡΡ τοντο 

γένοιτο, άναξ (κατηβόλ* Άπολλον, — Δίσκοι μίν τρ\ς τόσσοι άπιίρονίς 
άμφ\ς (χοκν, . . . Αύτάρ (γών ίυδοιμι παρά χρυσέτ) Άφροδίττ]. 0£. 
Αΐίβίορίι. Ι« 78. 1 2 1 9, « δε πάνυ δεΐ τοΰτο δράν, Ύμϊν χαρίζΐσθαι, 
ταλαιπωρήσουν. 

ΥίΓίΐΙ&ΙΙ^ ΒΙΠίίΐΗΓ 18 
Αροΐ. 20 Ο, ου -γαρ δήπου σοϋ γε ουδίν των άλλων πιριττόπρον πραγ- 
ματΐυομίνου έπειτα τοσαύτη φήμη .... γίγονεν, — ει μη τι ίπραττΐς 
άλλοιον η οι πολλοί• (£θΓ σοϋ ... . πραγματ(νομίνου 18 & νίΓίυ&Ι 

ρΓθ1&8Ϊ8, ο£ ντηίοΐι (Ι . . . . πολλοί Ϊ8 ίΐιβ άοιΛΙβ.) 

0£. ΤΙΐΙΙΟ. V. 97» καί το ονφαλπ ήμ'ιν δια το καταστραφήναι αν παρά- 
σχοντα . . . , ει μή π(ριγίνοισθ(• 

§ 208. 1). "Ιηεί&ηοβΒ ίηνοΐνίησ; αη&οοίυΐΐιίο τβάυικίαηο^. 

Ρΐΐΐΐβΐ). 13 β, οιει γάρ τίνα σνγχωρήσισθαι, — θίμινον κ,τ.λ., (ΐτα ανε£ε- 

σθα'ι σον λέγοντος κ,τ.λ. \ 
ΟγΪΙο 45 6 > Μ ^°£ΐ) ^ παν το πράγμα .... άνανδρία πΐπράχθαι . . . — 

κακία κα\ άνανδρία διαπΐφίυγίναι ημάς δοκΐϊν. 
Αροΐ. 2 6 β, οντωσί σοι δοκώ, — ουδίνα νομίζω θ(6ν (ίναι ; [8θ Οχθη. 

αίοηο. 8ββ ηοί« &ϊ ρ. 69, &ϊ)ονβ.] 
Ιί⧣. 859 °^> Ι * ναι τονς δικαίους ανθρώπους, 6\ν και τνγχάνωσι κ,τ.λ., — 

κατ αυτό γ£ . . . πάγκαλους ίΐναι. 
II). 933 &> (πιχίΐρίϊν πί'ιθΐΐν, αν ποτΐ άρα "ίδωσι κ,τ.λ., — ολιγωρΐϊν των 

τοιούτων διακ(λ(υ(σθαι. 

§ 209. ε. Ιη δϊππίββ ογ Οοηιρ&πδοηβ. Ιη βιιοη ο&δββ ίηεΓβ 18 £τε&1 
Ιβηάβηο^ ίο Ιηβ Βϊη&Γ/ δίηιοΙιΐΓβ: ίηβ ί&οί ΐΐΐαβίχ&ίεο!. ΐβ βίίΐίβά 
(ρβΓίι&ρβ οηΐγ ίη οιιΐΐΐηβ) οβ£θΓβ ίηβ ίΙΙαβΐΓ&ϋοη, βη(1 Γβ-βί&ίεά &£ίβΓ 
ϋ. Νοίβ, 11ι»ί ίη Ιηβββ 0&868 ΐΐιβ ρΓβ-Βίαίβπιβηί ΐβ ο£ΐεη οΐ'οΐίοη ο£Γ 
ογ πιβΓβΙγ ηΐηΙβ<1 &ί, βο Ιΐι&ί ίΐιβ ίαΐΐ ββιιββ Ϊ8 πγβΙ βχρΓββββά ίη ίΐιβ 
ιν-.-ΐ ;ιΐ Γΐη••ΐιΐ . (ΤηΪ8 ΐβ β8ρβοϊ&11γ ηοίΐοβΕοΙβ ίη βχρΓβββϊοϊΐβ ϊηνοΐνϊη^ 
βοιτίϊ ογ ίηβ ΙίίΕβ.) Τΐιβ ίηβίαηοεβ ίη οίηβΓ αιιίΙιοΓβ 1)β^ΐη \νίίη ΗοπιεΓ : 

β. £. II. IX. 13, σν δ' Αγαμέμνων "Ιστατο δακρυχίων, ώστε κρήνη μίλάνυ- 
δρος . . . , — -Ώγ ο βαρύ στ(νάχων ΐπ* 'Αργίίοισι μίτηύδα. 0£. &1β0 δορά. 

α [Ιη Λβ ηΐΑΐ^ίη οΓ Ιηβ Μ8. ΐβ ννπΐίοη — * <3ιι«Γβ. Ατβ Ιηβδβ Γβ»11^ (ΙίβΙΐηοΙ 
&οηι Ιΐιοββ (ρνεη ίη § 207 ? "] §$2ΐο, 2ΐι.] ΒΙΝΑΚΥ 8ΤΚυ0ΤυΚΕ. 207 

Α^ 840, Κάί σφάί .... Ανναρπάσιιαρ, ωστπρ ΐΐσορωσ' <μι Αντοσφαγη πί- 
πτορτα, — τωι αντοσφαγάς .... όλοιατο. (1x1. 0οί. Ι - 39> ®^ • • • • *^ Γ Γ,ί 
6-κτά . . . κλονιϊται, — &ς και τόνο* κ.τ.λ. 

ΟθΓ£. 483 β, ο ν «ατά τοντορ τ6ρ ρόμορ Α> ημ(~α τιθίμίβα πλήττοντα 
τονς β«\τίστΌνς . . . . — «κ ρίων λαμβάνοντα, ωσττίρ λίοντας κατ«πά- 
&οντί{, καταδονλονμίθα. 
Ροΐίίίο. 296 β, τοντορ ί*ΐ και ιτ(ρ\ τσίτα τά» ορορ ιΐναι . . . . , ύσπ*ρ 6 
κνβιρνητης .... σώζ*ι τον* σνινανταί, — οντω και κατά το* αίτϋν 
τρόπον τοίτορ, κ.τλ. 
ΡΗκάο 6 1 Λ, άπ»ρ ϊπραττορ τοντο νπίλά^ανοι» αντά* /«μ άταΜλ«ν«)>, 
ωσπιρ οί τοΐί θίονσι οΊακίλινόμίνοι, — και ί'αοί οντω τϋ ΐνύπνιον όπ<ρ 
(ΤτραττΌΡ τοντο ΐπικίλΐναν. 

II). 109 6» κατίδίίν αν άνακν^αρτα, ωσπιρ ινθάύ* ο\ ιχθύίς άνακίτττοντα 
όρωσι τά ΐνθάο(, — όντως άν τίνα και τα ίκίΐ κατιδίΤν. 

Οΐϊΐο 54 ^ι 1 *αντα ίγώ δοκώ άκουαν, ωσπιρ οί κορνβαντιωντις των αυλών 
άοίοίσι* άκου<*ν, και {ρ ΐμοι αντη η ηχη . . . βομβίΐ. 

Ροΐίΐίο. 20ο 0, κα/ μοι όο«ΐ τϋ/δ* πι/, καθάπιρ κ.τ.λ., — και το βασιΧικορ 
γίνος ϊοικίν άφωρίσθαι. 

0ΐ"8ί. 4 1 7 ^> * ΟΜίν , ουχί καθάτηρ οί κάπηλοι αίτω χρωρται,—ον ταύτη 

λ«γίΐι> μοι 6οκΐΊ τά λνσιπλονρ. 
Ώ). 433 & > * να Μ9 όφλωμτρ, ωσπιρ οι {ρ λίγϊνη νίικτωρ πΐριϊόρτη οψί 

όοον, — και ημάι «VI τά πράγματα οοξωμιρ αντρ τ§ άληθιία οΰτω πωί 

ίληλυθίναι οψιαίτιρον τον ϋοντος. 
Τΐπΐ. 19 0, προσίοιΚ€ 0€ δή τιια' μοι τοιωδ* τό π<ί#οί, οίον «" τιγ . . . . 

άφίκοιτο κ.τ.Χ. , — ταύτα* και ίγω πίπονθα προί τηρ πάλιν ηρ οΊήλθομιν. 

§ 210. Αβ & ν&η&ϋοη, ίΐιβ Βίη&τ^ 8ίΓαοΙιΐΓβ ΐβ βοπιβίίπιββ άβ- 
Λί•1ορο<1 ίη ίηε ίΙΙυβίΓ&ίίοη, βη<1 Ιΐιοη ΙΙιθγο ίβ ηο Γβ-βίηΙοηιβηΙ οί ίηβ 
ίΙΙαβίΓ&ίβίΙ ί&οΐ, — ΐΗίβ υοίη^ ΐιηρίΐβΐΐ βυίΕοίβηΙΙ^ ίη Ιηβ ΓΟ-ΒίαΙοιηοηΙ 
οί Ιηβ ϊΙΙυβίΓβί ίοη. 

Ρ1ΐα•(1θ 6θ 0, ψ αν τά !τ€ρορ παραγίνηται ατακολονθιϊ νσηρον και τά 
ΐτ*ροΡ' &σπ*ρ οζρ και αντψ μοι <οικο>, ΐναδη κ.τ.λ., — ήκιιρ δή φαίνε- 
ται ίπακολονθυνρ το ή&ν. 

ΟΊίβΓΠΐ. Ι 56 1), «στί γαρ τοιαύτη [^ ί'ιτφδή] οία μη ίίνασθαι τηρ κίφαληρ 
μόνον νγιά ποιάν, αλλ* ωσπιρ ίσωί ή*οη και σν άκηκαας των αγαθών 
ιατρίν, ίπιιοαρ κ.τ.λ., — λίγονσί που οτι κ.τΛ. 

§ 211. (1. Ρμγβ οί Ιηί^ΓτοβΛϋνβ ββηί<?ηο©β, ίηβ ίοπηβΓ οί^ΗίοΗ 
Ιΐ ρ&τΐΐχ ΡτοηοπιίηΕΐ, — & βΐιοΐβίοη βοηίς•ηοβ, νηίοΐι ίβ ρυΐ ίοηναπί 
Ιο Λίτββΐ Βΐίβηΐίοη, βηά Ιο ίηίπχΐυοβ Ιΐιβ Γβ-βίΛίοωβηί, οί «τΐήοη ΐΐ ΐβ 208 ΌΙΟΕ8Τ ΟΡ ΙΌΙΟΜ8. [§§212,213. 

ίΐιβ άοηυΐβ. Τΐιβ Ρι-οηοηιίη&Ι ρ&Γί ίβ ίηβ Ιηίβττο^αίίνβ τί, \νηίβη 
ΓβρΓβββηΙβ ίηβ ΡΓβ<1ίο&ίβ, ογ ραι-ί οί ίηβ ΡΓβίΙίο&ίβ, οί ίηβ Γβ-βί&ίβ- 
ηιβηί. Τηβββ Βίη&Γγ Ιηίβιτο8&ίίνβ ββηίβηβββ ίηβΓβίοΓβ £ο11ο\ν ίΐιβ 
^οηβΓ&Ι ρήηοίρΐβ οί ϋουοίβ Ιηίβιτο£αίίνβ3 ίη ΟΓββΙε ; Λνηίϋη ίβ, ίη&ί 
ίηβ οηβ ίηίΓθ(1υοθ8 ίηβ οίηβΓ, — ίηβ ήπίί-ρίαοβίΐ οβίη£ β,1νν&>'8 ίηβ 1β38 
ρΓβοίββ βη(1 (Ιβηηίίβ. 

ΡΙκΙγ. 234 °> τ, ' σοί Φ αίν( ™ ° λόγοι; ουχ νπιρφυως (Ιρησθαι; — 
ΜτηβΓβ τί ΓοΓβΒη&οΌ^δ ύπ^ρφυως *1ρησθαι. (ΟΓ. δ^ΐηρ. 204 Λ, ό 
ί'ρών των κάλων τί ίρά ' Γίνίσθαι αιτώ.) 

Ιβ. 20ο β, τ» δί τον μΐλίγηρυν "ΆΒραστον οίόμίθα η και Ώ(ρικλία, «Ζ 
άκονσααν κ.τ.λ. ; πότΐρον χαλιπώς αν αυτούς . . . (ίπ*ιν κ.τ.λ. ; 

ΟΙίΕΓηΐ. 1 54 ^> τι ' σοί φαίνεται ό νΐανίσκος ', ουκ ίυπρόσωπος ; 

Ρηίΐβΐ). 2 7 β, τι δί δ σος [/3ίοί] ; ιν τίνι γίνίΐ αν λίγοιτο ; 

II). ζ6 β, τί οί λογιστική κ.τ.λ. ; πόπρον ώς μία λ(κτίον ) 

Ρ1ι(1γ. 277 ^» Τί ' ^* α ^ π( Ρ ι τ °ν καλόν η αίσχρον (ίναι τό λόγου! λίγαν 
κ.τ.λ. ; αρα ου δίδι^λωκί τα λίχθίντα . . . ως κ.τ.λ. ; — τί ΓθΓβ8η&θ1θΛν8 
ως κ.τ.λ. 

ΡγοΙη^. 3°9 °> " ™ ν τα ν ^ ρ ') ? πα Ρ * Κ(ινον φαίνίΐ ', 

8θρ1ϊ. 206 0, τί δί την ημ(Τ€ραν τίχνην ; αρ' ουκ αυτήν μίν οίκιαν οικο- 
δομική φησομΐν ποκίν ; 

Ρΐίδεάο Υ 8 ίΐ, τί δί των πολλών κάλων . . . . ; αρα κατά ταύτα ϊχα, η 

κ.τ.λ. ; (\ν1ιβΓβ ί1>β Οβηίίίνβ ίβ Βυβρεικίβίΐ ίη & Ιοοββ βοηβίηιβ- 
ίίοη, \νηίβη ίηβ Γβ-εί&ίβηιβηί βηρβΓΒβάβδ.) 

ΟθΓ£. 474 ^> Τί ' ^ τόδί ; τα καλά πάντα (ϊς ουδΐν άποβλίπων καλί'ϊς 

ΐκάστοτΐ καλά ; ΗβΓβ ίηβ νίι•ίη&1 8ηΙ>|βοί οΓ ίηβ Γβ-δί&ίβηιβηί ίβ 
£οΓβδηαάο\νβά 1>7 τόδί, \νηίο1ι ΙηβΓβίοΓβ ίβ Νοηιίη&ϋνβ ; βηά Ιΐιβ 
ΡΓβίΚο&Ιβ \)γ τί, \ν1ιίοη (&β ίη &11 ίηβ οίηβΓ ίηβί&ηοββ) ίβ Αοοη- 
ΒαΙίνβ. 
Οί. 8ορη. Α). ΙΟΙ, τί γαρ δη πάϊς 6 του λαιρτίου ; Ώοϋ σοι τύχης 
ϊστηκΐν ) 

§ 212. Τηβ ρ&Ββ&^ββ »ΐ8θ («ΐηοίβά ηηάβΓ ' Αοουεαίίνβ Ο&εβ,' §§ ι δ- 
ι 9, αυονβ), ίη νηίοΗ α ΡΐΌηοηη ΑοουΒ&ίίνβ ίβ ίη Αρροβίίίοη ίο λ 
ντίιοΐβ βεηίβηοβ ίο11ο\νίησ, &Γβ νχΗηαΙΙ^ οί ΒίηαΓ^ δίηιοίηΓβ : Γογ Ιηβ 
Αοεηβ&Ιίνβ ίβ Ιηβ βη&άον οί" α Ββηίβηββ. 

§ 21 3. Β. "νΓηβη Ιηβ ΒίηαΓ^ 8ίηιβίηΓβ, ηοί βχίβηάίη^ ίο ίηβ νβΛ, 
οοηβίβίβ οΓ ίντο βηβββββίνβ βχρΓβΒείοηβ (ΙβββΓίοίη^ Ιΐιβ ββηιβ ίηίηο;. 

». λνΠβΓβ ίΗβ ίΪΓ8ί-ρ1&οβ<1 βχρΓβββίοη ίβ ίΐιβ ΙββΒ 1ο§ίβ&11^ βρββίββ, 
ρΓ ίΗβ Ιβββ οηιρίιαίίο, ηικί ίβ ίηίΓθ<1ηβίθΓγ ίο ίηβ οίηβΓ. (( 214, 215] ΒΙΝΑΚΥ δΤΚϋΟΤϋΚΕ. 209 

α. Τνΐΐθη? ίί ίβ » Νουη-ρηπίδβ. 

Αροΐ. 37 ε > τΐί <**' καθχσταμίνη άρχη, τοις !νδ*κα. 

ΡΙιηκΙο 65 <1, λί'γ» ό« ιτ»ρ1 πάντων, οίον μτγίθους πίρι κ.τ.λ., — της 

οϊσίας, ο τνγχάιχι ϊκαστον ον. 
11). 8 1 β, τοί ζννίπακολουθονντος, τοί σωματοίΐοΌΰς, επιθυμία. 
Π). 82 Ι), »»γ ταντόν, τό άνθρώπινον γίνος. 
ΙΚ 1 1 3 Λ, τώ* τίτΑίντ^κότωκ, τών πολλώι». 
δ^1ηρ. 215 ^> Τ ψ Σατνρω, τώ~ Μαρσνα. 

ΕαίΗ)*(1. 274 β, το ""ρόγ^" 1 » τ^* άρ*^» ρα^Ή -0 " *Σ»«*. 

ΟγηΙ. 415 *» το δ•^>/«> •7 ΡΊΧ*""!• 

*&• 435 ε > Τ Φ φορτικά τοντψ προσχρησθαι, τη ξννθηκη. 

ΡΐΌΐ8£. 3^7 °> ^λά^ίί» ταντην οιμαι βίλτίω (Κΐ'ινης ιιναι, τό ό/ζολο- 

γί'ιν μάλλον ή ΐξαρνον ΐΐναι. 
(Ίιβπη. 173 β » *ΡΡ*ι*>Ρ*ν τ& λόγω, τω ίΰοαίμονα ίΊναι τον επιστήμονας 

ζάντα. • 

^-*&1ζ' 9°^ °» ΤΒ ^ί?> 'ΐ Λώ» (ρήμα (ΐναι πάντα. 
ΟθΓ£. 462 0, ονκονν καλόν σοι δοχίί ή ρητορική (Ζναι, — χαρίζισθαι οιόν 

τ αναι άνθρώποα ; 

§ 214. β. ΤνΤαβΓβ ίΐ ίβ Ρι-οηοπιίηαΐ. 

ΕυΙΠ^'ρΠΓΟ 8 β, τοντο μίν άληθίς λίγίΐς, το κίφάλαιον. 

Λροΐ. 24 6, αντό τοντο οΐ&*, τονς νόμους. 

ΟηΐΙ. 423 β» αυτό τοντο μιμ*ϊσθαι δύναιτο ίκάστου, την ουσιαν. 

ΟθΓ£. 5θΟ ε> οΖ τι αν μάλλον σπουοασ€ΐ( τκ, η τοντο, όντινα χρη 

τρόπον β» ; (Λβ ίλ¥0 εχρΓβββίοηβ ΗΓβ ον &ηά η τοντο κ.τ.λ.) 
ΓΒ. 518 &, ταύτας μίν οΌνλοπρ*πίΊς ιιναι, τάς αλλάς Τ€χνας. 
ΡΗίΙβΙ). 38 Β, «ΓΓται τανταις . . . ηοονη καϊ λνπη πολλάκις, άληβίΐ και 

ψ*υ&*ΐ &ό£η λ<γω. 
ΤΐΐΙΙ. 22 ά, 61 μίν ίν τοις όρ*σι διασώζονται, βονκυλοι νομίϊς Τ€. 
Ρπ)ΐ8£. 35 * •» ^ Ρ*" *"" ° ΊΤΟ ΐιτιστημης γίγνεσθαι, την ουναμιν. 
Κβρ. 39^ °> ^ Ρ** Ρ°* δ ***» ?" ό^ 'Τ**» Μ^τρ 10 * όι»ήρ> *Β*λησίΐ». 
1<ε££. 86 1 ά, τοί* δυοΐι» το μ*» ονκ άνικτόν ΐμοί, τό γί μη λίγίΐν κ. τ. λ. 
8}τηρ. 198 ά, τό ί< άρα ου τοντο 1)ν, το καλώ; ίπαινύν ότιοΰν. 
Π). 207 ^» δννα™ δ* ταυτπ μόνον, τρ γινίσιι. 
Ι\}. 222 β, ί»το» αντών γιγνόμ*νος . . . νουν ϊχρντας μόνους ιΰρήσιι, τ*ν 

λόγων, 
λάά Ιο Ιΐιβββ ΐΗβ ίΓβςαβηΙΙ^-Γθοαιτίηβ βχρΓβββίοη $ &* ος 6 Ινκρστη*. 

§ 215. υη«1οΓ Ιΐήβ 1ιβ«(1 οοηΐ6 αίβο Ιηο ίηβΐ&ηοββ οί αντό ΐη ϋβ 
ρβουΙΪΑΓ ΡΙβίοηίο τηο&ηίη^. 

Ρ 210 ΏΙΟΕ8Τ ΟΡ Π)ΙΟΜ8. [§§ 2ΐ6, %\η. 

8)τηρ. 199 °^> αντο τοΰτο πατέρα. 
Ρ1ιΚ<1θ 93 °» αυτό τοΰτο . . . ψνχην. 
ΡΐΌίθ§. 3 6θ β, τ» ποτ (στιν αυτό η άρΐτη. 
, Οαί. 4 1 1 θ!, <™τό ή νο^σι*. 
Κβρ. 3^3 *> ^* α ^ δικαιοσΰνην (παινουντ(ς. 

§ 216. γ. "νΠιβί-β ίί 18 & Κβίαίίνβ βίαηεβ. 

Κβρ. 4° 2 °> οντί αντοι οΰτ( ους φαμ(ν ημΐν παιδ(υτ(ον (ίναι, τους 

φύλακας. 
Ρη8Β(1θ 74 °μ °* ς ™ ρ δή (λίγομιν, το'ις ΐσοις, 8ίηιί1αι•1γ Ηίρ. Μα. 

291 ο, Οοι•£. 469 &, Ρι•οία£. 342 1>, Οίίο 48 ο, 1&8£. 653 * &«• 
Οαί. 422 Ι), ά (ρωτάς, τα ονόματα. βίπήΊ&ΐΊ^ Ρηίΐβΐ). 4 2 β. 
Τίπΐ. 33 & > ^ ζυνιστά, τα σώματα. 

Ηίρ. Μα. 294 β > Ϋ πάντα τα μεγάλα (στι μεγάλα, τω νττΐρίχοντι. 
8^Πΐρ. 200 ά, ικίίνου (ράν, ο οΰπω (τοιμον αυτω (στιν οΰδί (χ(ΐ, το ίίί 

τον (πάτα χρόνον ταΰτα αναι αυτω σωζόμινα τα νυν παρόντα. 
ΤήβδΒί. 167 Ο, & δη τιν(ς τά φαντάσματα . . . άΚηθη καλοΰσιν — ' Επά 

ίηβββ, Ι Γηβαη ίηβΐΓ ορίηίοηε, εοηιβ οαΐΐ ίπιβ.' 

ΤίΐΠ. 40 Ι), *| ης δη της αιτίας γ(γον(ν οσα . . . ά(\ μίνα — ' αηά ηβηββ, 

ίτοιη ίΐιίβ 081186 ηαηιβΐ^, απεβ,' &β. 

Ιιβ££. 647 & » φοβουμίθα δ( γ( πολλάκις δόξαν . . . ον δη και κάλοΰμίν 
τον φόβον ημΐϊς γ( . . . αισχΰνην. 

ΑηοίηβΓ βχρίαηαίίοη χηί^Ίιύ Ηανβ οββη οοηββίνβύ οΓ βοιηβ οί ίηβββ 
ραεβα^βε, ίΐιαί ί1ιεγ ατβ βίπιρί^ οαεβε ο£ ΑηίβοβοΙβηί αηά Κβίαίίνβ ίη 
ΓβνβΓββά οπίβι•. Βιιί ίηίβ ντοηΐά ηοί αρρίν ίο ίηβ Ιαεί ηνβ ; οοηεβ- 
αηβηίΐν, αΐΐ πιυβί οβ ΓβίβΓτβύ ίο ίηβ ρήηοίρΐβ οΓ ΒΐηαΓν 8ίηιοίΗΓβ. 
Ιί ίβ Ιο 1)β ηοίίβεά, ίηαί ίΐιβ ορβΓαίίοο οί ΑίίΓοείίοη, ρΓουαοΙν ίη ίηβ 
Ιητββ Ιαεί ίηείαηοββ, βεΓίαίηΙν ίη ί\νο οΓ ίηεηι, βοπιρίίοαίββ ίΐιβ βαεβ ; 
1 β. ίηαί ίηε Κείαίίνεβ α^τεε ηοί \ήίη ίηείΓ Αηίβοβάεηίβ, υιιί τοερβο- 
ίίνβΐ^ νίίη τά φαντάσματα, &χΛ της αίτιας. 8«β ΆίίΓΟΟίίοη,' § 201, 
ιώονβ. 

Οί., αβ ίηβίαηοββ ίη οίηβΓ αηίηοΓβ, ^ΕΒοηίη. ί. 72. ρ. ίο, ων . . . ψοΰ- 

σατ( των νόμων. Αηά. 8ορη. Αηί. 4°4> θάπτουσαν ον σν τον νίκρον 

Άπάπας — ' ηίηι \ν1ιοηι ίΗοη ΓοΛοάββί ίο 1>ηΓ^, ηαηιβΐ^ ίΐιαί 
οοΓρΒβ' (ίίί© οπΙβΓ 18 ητρβΛαίίο). 

§ 217. Νοί ίο 1>β ίάοηίΐίιειΐ \νίίη ίηβ ίΌτβ^οίη^ αΓβ ίΐιβ Γο11ο\ντιΐ£, 
νΐιίοΐι οοηίίΐίη αη ίηιρίίοίί 8ϋηΙβηο€, ίηοη^η ίί Ιιαβ οεβη ορβΓαίβά οη 
1>7 ΈΙΙίρββ, αη(1 ίη ίηβ ηκί ίντο ογ Αίίι-αβίίοη αΐεο. 

8θρ1ΐ. 246 Ο, νπίρ ?)ς τίθΐνται της ουσίας — ί. β. νπίρ [του] 6 τ'ιβίνται 
την ονσ'ιαν (Ιναί, §§218-220.] ΒΙΝΑΚΥ δΤΚϋΟΤϋΚΕ. 211 

ΟθΓ£. 477 *> ηνπ«ρ *γω ΰπολαμβάνω την ώφίλιια* — ί. β. [τοντο] όπ«ρ 

ίγώ ΰπολαμβάνω την ώφίλιιαν ίΐναι. 
Ρ1ΐϊΕ<1θ 78 ά, 1ρ λόγον δίδομ*ν τοΟ (Ιναί τΛβΓβ ζί 18 ΐΗβ ΡΓ«1ί<»Ιβ 

Εη<1 τον ίΐναι ύχο διιϊ^βοί οί α ββηίεηοβ οί νΐιίοΐι Ιΐιβ Οορυ1» ίβ 
ΒυρρΓβ88βά. 

§ 218. Β. \ΫΤΐ6Γβ Ιΐιβ ΗΓδΙ-ρίΛοβά βχρι-θββΐοη ϊβ ίΐιβ πιοΓβ βπιρίι&ΐίο 
αιιιΐ ΒΐιβΐοίβηΙ οί ίΐιβ ί\νο. 

α. Οοηιηιοη ίγρο οί ίηβί&ηοθβ. 
ΟθΓ£. 5^3 *» τονς άλλους πάντας δημιουργούς, όντινα βούλα αϊτών. 
ΟιΤ\\ΛΒΑ Ι ΙΟ Ο, πόνο* Οσα ξύννομα ζώα . . . πάν δυνατόν πίφυκ*ι>. 
ΡΗιΙγ. 246 Ο, η θ€ . . . Ντχή] • • • σώμα γηινον λαβοΰσα, ζώον το ζύμ- 

παν ΐκλήθη. 
Ρΐΐίεάο 6 1 Ι), ους προχείρους αχον μύθους . . . , τούτους «ποίησα, οις 

πρώτοις (νίτυχον. 
II). 69 Ι), χωριζόμενα θ€ φρονησ«ως, . . . . μή σκιαγραφία τις η η τοιαύτη 

άρττη. 
II). 105 Λ, ο αν «πιφίρη . . . , αυτό το «πιφίρον την «ναντιότητα μηδί- 

ποτ« δίζασθαι. 
Οτ&ί. 4θ8 &, τό ίρμηνία «ιναι κα\ τό αγγ*\ον κ,τ.λ., π«ρ\ λόγου δύναμίν 

€<ΓΓί πάσα αύτη η πραγματεία, 
Γι6££. 668 ά, τών μίμιμημίνων ο τι ποτί ίστιν, «καστον τών σωμάτων. 
Ιο. 734 β » «αθάπιρ ούν δή τίνα ξυνυφήν ή και πλίγμ αλλ ότιοΰν ουκ «κ 

τών αυτών οιόν τ «στι την τ «'φυφήν και τον στήμονα άπιργάζίσθαι. 
Οί. 8θρΗ. Α}. 1002, αντόι» . . . σώμα τυμβίΰσαι τάφω, ΙΙ47> °ύτω ο* 

και σί και τό σόν λάβρον στόμα . . . τάχ αν τις . . . Χαμών κατασβί- 

σ*ι* την πολλήν βοήν. 

§ 219. Α οαποιιβ ν&τίβϋοη οοοπη ΐη 
Ρτοΐ8£. 3 * 7 & ι ™ αποδιδράσκοντα μη δννασθαι άποδράναι . . . , ϊτολλή 

μωρία και του ΐπιχιιρήματος. 
ΡΗίΡίΙο 99 *» '* Τίς λίγοι . . . .ώς δια ταύτα ποιώ α ποιώ, .... πολλ»; αν 

καΙ μακρά ραθυμία *ιη τοΰ λόγον. 

§ 220. β. "ΝΓΙιβΓβ ίΐιβ βΓβ^ρΙβοβά εχρΓΟββίοη ϊβ οοΐΐοοίίνο, ΐΗβ θΐ1ΐ€Γ 
«Ιίβίπΐηιΐίτβ. 

8)'Πΐρ. 178 Β, τούτων ύμίν «ρω ίκάστου τον λόγον. 

II). 190 (1, αντανς διατιμώ δίχα ϊκαστον. 

Τίηι. 3 2 °> προς Χλληλα .... άπ*ργασάμΛνος, Ο τί πΐρ πυρ προς άίρα 

τούτο άίρα προς ύδωρ, κα\ ο τχ άηρ προς ύδωρ ύδωρ προς γην. 
Ψβ νοΛγ ΙπΜϊβ ϋιίβ οβοΐι Ιο ΗοπιβΓ : β. $ ΟΛ. ί. 348, όση δίδωσιν 

Ρ 2 212 ΌΙ0Ε8Τ ΟΡ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 22ΐ, 222. 

Άνδράσιν άλφηστ^σιν όπως ίθίλησιν ίκάστω, X. 1 7 2, άνίγαρα δ' 
ίταίρους Μαλιχίοις ΐπίίσσι, παρασταδόν άνδρα ίκαστον. 

§ 221. γ. ΤνΐιβΓθ ίηβ Ι&ίίβτ οχρΓβββίοη ίβ Γβδίηοίίνβ ο£ ίηβ ίοπηβΓ, 
Ιΰοίη^ ίη £&οί οη\γ α Γβ-βηαηίίαίίοη ο£ ρ&Γί ο£ ϊί. 

Ρη8Β(1θ 64 Ο, οιμαι γαρ αν δη τους πολλούς .... ξυμφάναι αν, τους μίν 

τταρ' ήμϊν ανθρώπους κα\ πάνυ. 
ΟθΓ£. 5 Χ 7 β > δόξαι κα\ αύτω και τοις άλλοις θίραπίυτην (Ιναι σώματος, 

παντϊ τώ μη ίίδότι οτί κ.τ.λ. 
ΟΓ. Ηάί. νΐΐί. 83, κ«ί ο* σύλλογοι/ τών ί'πιβατίων ποιησάμΐνοι προηγό- 

ρ€ν( (υ (χοντα ϊκ πάντων θίμιστοκλίης. ΑΓΙδίοί. Είΐΐ. VI. χϋ, (πάτα 

κα\ ποιούσι μίν, ούχ ως ιατρική δι ύγ'κιαν, άλλ' ως η ύγκια, ούτως η 

σοφία (ύδαιμονίαν. 

§ 222. δ. \νΐιβΓβ ίηβ Ι&ίίβΓ βχρΓβδβίοη ίβ ηιβΓβΙ^ ρΓοηοιηίηαΙ, αηά 
ΓβδίιπιρΙΐνβ. 

θΓ&ιηιη&ϋθίΐ11γ, ίηβ ρΓοηοηιίη&Ι Γββηιηρίίοη ίδ (λνηβΓβ ηο β1ΐ3η§6 
ο£ βοη&ίπιοίίοη ίηίβΓνβηββ) α ρΐβοη^ειπ : οηί Λβίοήβ^ΙΙ^ ίί ίδ ηοί 
Γβάιιηιίβηί. Ιίβ Λιηβίίοη ΐβ ίο Γββ&Ι Ιο ίΐιβ ίηοιι^ηίβ ΐη ίίβ ρΓορβΓ 
ρΐαοβ βη βχρΓββδίοη \νηίβη η&β, £ογ α βρββί&Ι ρυηροδβ, οββη 8βί ίη 
βάνβηοβ ο£ ίηβ πΐίΐίη ροΓίίοη ο£ ίηβ δβηίβηββ, ογ λνηίοη ηαβ οββη 
ηβΐά 1 ίη βιΐδρβηββ 1>γ ίΐιβ ίηίβΓνβηίίοη ο£ βοπιθ Αά]ββίίν&1, ΑάνβΓοί&Ι, 
ογ Κβΐ&ίίνβ οίαυββ, ογ βοηιβ οηβη^β ο£ βοηδίπιβίίοη. 

Ιηβί&ηεββ ο£ ηι&ίη ροΓίίοη ο£ Ββηίβηββ ίηίβΓνβηίη^. 

Τηβδβί. 155 β > 'β" σοι ανδρών ονομαστών της διανοίας την αληθααν 

άποκΐκρνμμίνην σνν(ξ(ρ(ννησωμαι αυτών. 
Αροΐ. 4° ^» οιρίί &ν μη δτι ϊδιώτην τινά, άλλα τον μίγαν βασιλιά 

(ύαριθμητους αν (ύράν αυτόν ταύτας. 

Κβρ. 375 °-> °ίο~θα γάρ που τών γενναίων κννών ότι τούτο φύσα αυτών 
το ήθος. 

1*δ8• 7°° °» τοιί Μ'" γίγονόσι π(ρ\ παίδίυσιν δίδογμίνον άκουαν ην 
αύτοις. 

Ρηίΐβο. 30 ά (ίηου§η ίηβ ρΓοηουη ηβΓβ 1ι&3 πιογθ £θΓββ), άλλ' ««π-» 

τοϊς μίν πάλαι άποφηναμίνοις ώς άίΐ τοΰ παντός νους αρχα ξύμμαχος 
(κιίνοις. 

ΛβΡ• 353 &, το ίπιμίλάσθαι και &ρχ(ΐν κα\ βουλ(ύ(σθαι κα\ τα τοιαύτα 
πάντα, ίσθ* ότω αλλω η ψυχή δικαίως αν αυτά άποδο'ιμΐν ) 

(2ί. δορίΐ. Ο. Τ. 7^7» Παίδόρ ίί βλάστας ού διίσχον ημίραι Ύρί'ις καί 
νιν κ.τ.λ. Χ 2:3—226.] ΒΙΝΑΚΥ 8ΤΚϋΟΤυΚΕ. 213 

§ 223. ΙηβΙαηεββ οί Α(Ι)βς*ίίν&1, ΑάνβΓϋί&Ι, ογ Εβίαΐίνο οΐιιυβο 
ίηίί.τνιπιίιΐ£. 

8}ΤΙΐρ. 200 Α, πάτερον 6 Έρως ε' κείνου, ου εστίν έρως, επιβυμε'ι αυτού; 
δίηιίΙίΐΗ^ ΟΙιλγπι. 195 *• 

ΤηββεΙ. 1 88 Ι), & μη οδό», ηγείται αυτά είναι έτερα; 
Ρη«Β<1θ 104 Λ, α ο τι αν κατάσχη, ανάγκαζα . . . αύτο ΐσχειν, &ηά βΐΐηΐ- 
ΙεγΙ^• ίη ίΐιβ ηβχΐ ββηίβηοβ. 

II). Ι 1 1 Ο, τονί σε, βαθύτερους οντάς, τό χάσμα αυτούς ελαττον έχει*. 
Αίοίΐ). Ι. 115 θ, τό άρα βοηθε'ιν . . . . , β μεν κάλο» κ,τ.λ., καλόν αντο 

προσειπας ; 
Ί-£ξξ. 625 Β, τοΟτο* ονν φαϊμΐν αν ημείς . . . , ε κ τοΰ τότε διανίμειν 

κ,τ.λ., τούτον τον επαινον αυτόν ειληφεναι. 

§ 224. Ιηβί&ηοββ ο£ οΐιαηςβ οΓ οοηΒΐταοίίοη ίηΙβΓνβηΐηο;. 

Τίπΐ. 37 *1» ημ*ρας γαρ και νύκτας και μήνας και ενιαυτούς ουκ όντας 

πριν ούρανόν γενέσθαι, τότε άμα εκείνω ζυνισταμενω την γενεσιν 

αυτών μηχαναται. 
ΓΗίΙί'Ι). 49 °> πάντες όπόσοι .... άνοητως οοξάζουσι, καθάπερ ακόντων 

ανθρώπων, και τούτων άναγκαιότατον επεσθαι τοΊς μεν κ.τ.λ. 
ΓΒ. 13 1>» κακά σε οντ' αϊτών τα πολλά καϊ αγαθά σε, όμως συ προσα- 

γορεύεις αγαθά αυτά. [ΪΌγ ίΐ ίβ αυτών, ηοί τα πολλά, λνΐιίοΐι 18 

ΓβρΓβββηΙβά \»γ αυτά.] 
Ηίρ. Μλ. 29 2 ^» ° παντι ω αν προσγενηται υπάρχει εκείνω καλφ είναι. 

§ 225. Νοίβ, (Η&Ι οαυίΐοη ίβ ηββάβά οβίοΓβ βρρίρηρ ΙΙιϊβ βχρίβ- 
ηαϋοη οί ϋιβ Γββιιπιρϋνβ Ρτοηοιιη. ΪΌγ ίηβί&ηοβ, ίη ΡΙηΙγ. 265 ο, 

τούτων οε τίνων . . . ρηθέντων ουο'ιν είδοϊν, ει αντοϊν την δύναμιν κ.τ.\., ίΐΐθ 

τούτων . . . είόοΊν ίβ & ββηίΐίνβ ΑΙ>βο1ϋί€. 8ο 8)τηρ. 1 95 & » Φ•?Μ« ου> * *7" 

πάντων θεών εύόαιμόνων όντων Έρωτα .... ευοαιμονεστατον είναι αυτών, — 

πάντων . . . όντων ίβ & ΘβηίΙίνβ ΑΒβοΙαί*. (Γογ Ιο.ο οοηβίπιοϋοη, οί. 

Γβοΐΐι-β 1 8 2 Ι), επιτιθεμένου άλλον άμύνασθαι αυτόν.) Α^αίη, 1/8x1)08 1 8 2 ά, 
το όπλιτικόν τούτο εΐ μεν «'στι μάθημα . . . , χρη αντο μανθάνειν, — όπλετικον 
ίβ Νοπιίη&Ιΐνβ. (01 & βίπηΙβΓ οοηβΐηιοίίοη δ/πιρ. 202 Ι).) Α§&ίη, 
Κβρ. 439 °» τ °ν τοζότου ον καλώς έχει λέγειν, ότι αυτού άμα α'ι χείρες τό 
τά£οι» απωθούνται τι και προσελκονται, άλλ' Οτι άλλι; μεν η απωθούσα χειρ, 
κ,τ,λ., — τον τοξότου Οβίοϋββ Ιο Λβ Ββΐιίβηοβ άλλί) μεν η απωθούσα 
χειρ, κ,τ.Χ. 

§ 226. Ο. Ε)ορ€η(1ϋηΙ ββηίβηοβ Γββοΐνβθ ίηί» ϊντο ρ*τ1β, \>γ 
ΛΪΒ(}η(ξΛξΐησ Γγοιπ ίΐβ οοηβΐηισίίοη βηά ρΓβιηΐβίηο; & ροιίΐοη οί Ίΐ 
οοηβΐβΐίης οί & Νοαη ογ Νουη-ρΙΐΓ&ββ, αηιΐ υΓίη^ίη^ οοϋι ρβχίβ 
οο-οπίίηβίβΐ^ υηιΙοΓ Ιΐιβ ^ονοπιπιοιιΐ οΓ ΐΐιβ Ρπηοίρ»! βοηίβηοβ. 214 ϋΙ0Ε8Τ ΟΡ ΙϋΙΟΜδ. [§ 227. 

8. Τηβ ρΓβτηίββιΙ βχρΓεβΒίοη πιβν 1>β ίηβ δαί^βού οί Ιΐιβ ϋορβηιίβηΐ 
ββηίβηοβ. 

α. Τηβ ϋβρβπάβηί ββηίβηοβ οβΐηο; οηβ \νϋη & ΓίιιΐΙβ νβΓΟ. 
Εηΐΐΐνίΐ. 294 °» οισθα Έυθΰδημον, όπόσους οδόντας έχει; 
Ηίρ. Με. 283 &, τεκμηριον σοφίας των νϋν ανθρώπων, δσον διαφερουσι. 
Ρΐΐίβάο 75 °> εΐληφότας επιστημην αυτού του ίσον, δ τι εστίν. 
Τηβδβί. 102 ά-β, θεούς . . . ους εγώ . . . ως είσιρ η ως ουκ είσίν, εξαιρώ. 
Ρΐΐδβάο 86 ά, Κεβητος άκοΰσαι, τι αυ δδε εγκαλεί τω λόγω. 
II). 95 ^> ταύτα δη ουκ αν θαυμάσαιμι κα\ τον Κάδμου λόγον ει πόθοι. 
Ιι&βηββ 179 β > (Ια-ηγήσατο οΰν τις ήμϊν και τοΰτο το μάθημα, ότι καλόν 

εϊη μαθίϊν το (ν δπλοις μάχεσθαι. 
ΟθΓ§. 449 β » δηλοϋσι τους κάμνοντας, ως αν διαιτώμΐνοι υγιαίνοιεν. 

Νοίβ, ίηαί & νβι•ν Ιοοβθ ^ονβπιηιβηΐ; εηίΗοβδ £ογ ίηβ ρΓβηπ8β<1 
βΧρΓβΒβίοη, &β ίη ίηβ ΙηΓββ ίηεί&ηοβθ £Ό11ο\νιη£. 

.8ορη. 2 6θ β, δίί λόγον ημάς διομολογησασθαι, τί ποτ' εστίν. 

11)1(1. ά, την είδωλοποιικην .... διαμάχοιτ αν .... ώς παντάπασιν ουκ 

εστίν. 
ΡΐΌίβ£. 354 & > °^ τα τοι όδί λέγετε, οίον τά τε γυμνάσια καϊ τάς στρα- 

τίίας κ.τ.λ., — δτι ταΰτα αγαθά ; 

Ιη ίΙ:β 1\νο Γθοηαίηίη^ ϊηΒίαηοββ ίηβ ρΓβιηίδβοΙ βχρΓβδδίοη οβοοηιββ 
ίηβ διιοίεοί ο£ ίηβ ρήποίραΐ ββηίβηοβ. 

ΟθΓ£. 44^ ^ δηλυς γάρ /χοι Πώλο; , . . , οτι την καλουμενην ρητορικην 

.... μ(μελ(τηΚ(ν. 
Ρη36(1θ 64 &, κινδυνεύουσιν όσοι κ.τ.λ. λεληθεναι τους άλλους οτι ουδέν 

άλλο επιτηδεύουσι. 
Τηβ ίοπη ίΐΐαβίηιίβά ον βοτηβ σί ίηβ αοονβ βχαηιρίβθ ίβ ο£ οοιίΓββ 
οοηιιηοη βηοη§η ίη αΐΐ &αί ηοΓβ, οβ§ίηηίη£ \νίίη ΗοιηβΓ : οί. 0(1. χνίί. 

373» Αύτόι* δ' ου σάφα οιδα, πόθεν γίνος εύχεται είναι, χνίΐί. 374» Τώ κε 
μ ΐδοις, ει ωλκα διηνεκεα προταμοίμην. Τηβ 1θ08βΓ ^ονβΓηπίβηίδ &Γβ 
ίΐΐηβΐπΐίβίΐ 1)7 Τηαο. ίϋ. 51, εβοΰλετο δε Νικίας . . . τους Πελοποννησίους, 
όπως μη ποιωνται εκπλους, ΑπβίορΗ. Αν. Ι 269, Δεινόν γι τον κήρυκα, τ6ν 
πάρα τους βροτούς Οϊχόμΐνον, (ϊ μηδίποτε νοστησει πάλιν. 

§ 227. β. Τηβ ϋβρβηοίβηί ββηίβηοβ 1>είη£ &η Ιηβηίίίναί οηβ. 

■*^ίΙ>£>• ^53 & > φρόνησιν δε [λέγω, «ίνα»] ευτυχές δτω και προς το γήρας 
παρεγενετο. 

Οτ&Ι. 419 <^> ουδίν προσδΐ'ιται τοϋ διότι ρηθηναι. 
ΡικΙγ. 242 Ο, αίτιο: γεγενησθαι λόγω τινϊ ρηθηναι. 
8νηΐρ. 207 &, τοΰ αγαθού ί'αντφ (ΐναι α«ί ϊρως εστίν. 8, 22 9 •] ΒΙΝΑΚΥ 8ΤΚϋΟΤυΚΕ. 215 

Ιη Ηιυ Γοηιαίηίη^ ίηδί&ηββ Ιήβ ρΓβιηίβθα 1 βχρΓβββίοη υββοιηβδ ίΐιβ 
8υΙ>)κο& οί ίΐιβ Ρηηβίραΐ ββηίβηοβ. 

ΟΙΐ&πη. 1 53 &» ή^γγελται . . . η μάχη πάνυ ισχυρά γεγονεναι. 

§ 228. Νοίβ, Ιη&Ι Α<Λι•»βΙίοη οοοιιγβ, ^τηβΓβ ροββίοΐβ, ίη Ιηβ 
Γββίίΐυατ^ ϋβρβη<1βηΙ ββηίβηββ &1βο ; αβ ίη Ιηβ Γβιηαίηίης ίηδίαηοββ. 

Ρ1ΐΚ<1θ 9° °> επειοάν τ»γ τιιστενστ) λόγω τινί, άληθεί είναι. 

Ογ»1. 4*5 °> "^ πιστεύεις σαντγ, οίος τ αν είναι — αΙΐΓ&οίβίΙ Γογ οΐό» 

τ &» εινα'ι σε. 
Ηίρ. Μβ. 283 β, εφβόνονν το'ις εαυτών παισ'ιν, ως βελτίστοις γενέσθαι* 
Κβρ. 459 °> °** ""Ρ 4 *" **"«* *"ώι» α^τχόιτω»•. 
Ευΐη^ίΐ. 282 (1, οίων επιθυμώ τών προτρεπτικών λόγων είναι. 

§ 229. 1). Ογ ίηβ ρΓθηιίββά βχρΓβββίοη ΠΜΐγ ηοί οβ Ιηβ 8ηο]βοΙ ο£ 
Ιηβ ϋβρβηάβηί ββηίβηοβ. 

Οοηββφίβηϋ^τ Γβάηηό!βηο7, ίιηρίίοίΐ ογ βχρίίοίΐ, οίΐβη οββαΓβ, 88 
ίη βοπιβ οί Ιηβ ίηβΐ&ηβββ \τηίβη Γοΐίοτν, ίη νηίβη \ ίβ ρΓβδχβά ίο Ιηβ 
^γοπΙβ ίη *τηίβη Ιηβ Γββηηά&ηβ^ Ιίβδ. 

α. Τηβ ϋερβηάβηΐ ββηίβηοβ οβίη£ οηβ \νίίη & Γίηϋβ ΥεΛ. 

ΡηβΒίΙο ζΒ β, ευοαίμων μοι άνηρ ε'φαίνετο κα\ τοϋ τρόπον και των 
λόγων, ώς άδεώς κα\ γενναίως ε'τελεύτα. [άνηρ Ηβπη. \νίίη Οχοη. 

βηά ηιοβί ο£ ίΐιβ οίηβΓ ΜΜ8.] 
Οηΐο 43 ^» σ ' • • • *υδαιμόνισα τον τρόπον, ως ραδίως αυτήν φέρεις. 
ΡηΟΓ. 264 ά, την αίτίαν της των πτερών αποβολής, δι ην ψυχής 

\άπορρει. 

Ο^Πίρ. 1728, διαπυθεσθαι την Αγάθωνος ζννονσ'ιαν . . . περί τών ερω- 
τικών λόγων, τίνες ήσαν. 

ΕαίΗ^ίΙ. 272 ϊ>, ου φοβεΐ την ηλικία», μη ήδη πρεσβύτερος βς ; 

Ρυΐϋίβ. 3°9 <1> το " &ΐ πυλιτικον . . . αρ' ισμεν, ότι προσήκει μόνο» 
δυνατόν είναι τϊ) της βασιλικής μονσΐ] "\τοντο αντί» εμποιείν) 

ΡγοΙλ£. 3 χ 8 β, ευβουλία περ\ τών οικείων, όπως αν ... \ οικία» διοικο'ι, 

Τίΐη. 24 0, την ευκρασία» τών ωρών εν αυτω κατιοοϋσα, ότι φρονιμό- 
τατους άνδρας όίσοι — (θΟ. 6 τόπος, ΓβΓβΓΓβίΙ ίο ίη αΰτψ.) 

0γΪΙΪ&8 Ιθ8 Ο, προλέγω σόι την τον θεάτρου διάνοια», ότι θαυμαστώς 
ό πρότερος εύδοκίμηκεν εν \αΰτω ποιητής. 

Αροΐ. 25 β, άποφαίνεις την σαυτοΰ άμελειαν, ότι ουδέν σοι \μεμε'ληκε. 

Μβηο 96 β, ώμολογήκαμεν τοΰτό γε, ότι ουκ αν ίίλλωΓ εχοι. 

Ρηβ<1θ 65 ά, της ουσίας, ο τυγχάνει έκαστο» \6». (ΟΓ. § 213» ΛΟΟνβ.) 

Μβηο 7 2 °> μ*λ/ττ»;ϊ περ\ ουσίας, 5 τι πατ εστί. 


216 ΌΐαΕδΤ ΟΓ ΙΌΙΟΜ8. [§ 230. 

Οι. ΤΗαα V. 1 6, Ώλειστοάναξ . . . ες ενθυμίαν τοίί Αακεδαιμονίοις Μ 
προβαλλόμενος, ως δια την \ εκείνον κάθοδον παρανομηθεΐσαν ταύτα 
ζυμβαίνοι. 

Ιη ϋιβ ίΙΐΓββ Γβτηαΐηΐη^ ίη8ΐ»αοβ8, ύιβ ρΓβπιΐ3β<1 βχρι-βδεΐοη 
Ικϊοοιηββ Ιΐιβ δυΐ^βοί οι Ιη.6 Ρπηοίρ&Ι ββηίβηοβ. 

ΡΗδβάο 82 &, δήλα δι) κα\ τάλλα, οι αν εκάστη ΐοι, κατά τάς αυτών 
ομοιότητας της μελέτης — \νη.ϊθ1ΐ ΐηβ&ηβ δήλον δη οία και ταλλα «σται, 
τουτέστιν οι αν ίκάστη ΐοι κ.τ,λ. 

ΟγΪΙο 44 ^> αυτά δήλα τά παρόντα, ότι οίοι τ είσιν οι πολλοί ου τα 
σμικρότατα των κακών εξεργάζεσθαι — Λνΐΐίοΐΐ Π168,η9 δ^λοΡ δτι οιοί τ 
είσίν . . . εζεργάζεσθαι, τοιούτον γαρ έργον εστίν αυτά τα παρόντα. 

II). 45 β > Ρ*Ι δύξη άπαν το πράγμα το περ\ σε άνανδρ'ια τιν\ τη ημέτερα 
πεπράχθαι, και η είσοδος της δίκης εις τό δικαστήριον, ως \ εισήλ- 
θες, κ.τ.λ. 

§ 230. β. ΊΊιβ ϋβρβηιίβηί ββηίβηοβ Ββίη^ Ιηβηίί,ϊν&Ι. 
δγπίρ. 197 & > την τών ζώων ποίησιν τις εναντιώσεται, μη ουχί Ερωτος 

είναι σοφίαν τ) \γίγνεταί τε και φύεται πάντα τά ζώα) 
Ρ1ΐ8ε(1θ 102 ΐ), ομολογείς το τον Σιμμίαν νπερεχειν Σωκράτους, ούχ ως 

τοις ρημασι λέγεται οΰτω καΐ το άληθες εχειν. 
1^88• ^41 Ί> τ ° άληθες διισχυρίζεσθαι, ταΰτα οΰτως εχειν. 
Ρνβρ. 489 β, διχμεν την φύσιν, οίον ανάγκη φΰναι τον καλόν τε κάγαθον 

εσόμενον. 
Ιο. 443 °> ορχόμενοι τής πόλεως οίκίζειν. 
ΟόΓ£. 513 θ 3 επιχειρητεον ήμϊν εστί τί) πόλίΐ κα\ το'ις πολιταις 

θεραπεύειν. 

1<β£&• 79° °! ήργμ*θα τών περ\ τά σώματα μύθων λεχθέντων διαπερ- 
α'ινειν. 

Ροΐΐίΐα 285 β, το'ις μεν τών όντων, ραδ'ιως καταμαθε'ιν, αίσθηταί τίνες 
ομοιότητες πεφύκασι. 

Ιιΐρ. Με. 294 β, οΐχεται αρ ημάς διαπεφευγος το καλόν, γνώναι ο τί 
ποτ εστίν. 

Οΐϊίο 52 Ό, ονδ* επιθυμία σε όλλ^ί πόλεως ελαβεν είδε'ναι. 

ΟΐΐΙίαδ 115 α, (ως εϊς εκπληξιν μεγεθεσί τε κάλλεσί τε έργων ϊδεϊν την 

οϊκησιν άπειργάσαντο. 
Ρ1ΐ8Β(1θ 84 0, ως ϊδεΐν εφαίνετο. 
ΑροΙ. 33 °> ΤΓ«Ρ«'χ« εμαυτον ερωτάν, 
ϋι. Ηοίη. II. νΐΐ. 4°9> ^ύ 7°Ρ Τίί φ«δ» νεκύων κατατεθνηώτων Γίγνετ, 

ίπεί κι θάνωσι, πυρός μειλισσεμεν ωκα. $§231,232.] ΑΒΒΚΕΥΙΑΤΕϋ ΟΟΝδΤΚυΟΤΙΟΝ. 217 

νίιΐιι&ΐΐγ βίιηίΙ&Γ Ϊ8 
Ρΐΐΐΐβΐ). 2 6 Ι), νβριν . . . κατιδονσα ή 6(ός, πίρας, . . . ον&ν . . . ίνόν. 
Ιη Ιΐιβ ΓβιηΒΐ'ηίη^ ίηεί&ηοββ ΐΗβ ρΓβπύββά εχρΓβββίοη 1>βοοηιβ8 ίΐιο 
8ιιΙτ}βοΙ οΓ Ιΐιβ Ρπηοίρ&1 ΒβηΙβηεο. 

Αροΐ. 37 ^> ^αλοϊ οΰ* <*" Ρ** ό βίος (ίη, (ζίλθόντι . . . £§•». 
Ρτυίβ£. 3 ι 3 8 > '" ¥ π ^ νΓ ' <<ΓΓ * τα σ< »> ή *ν η κακώς πράτταν — (δΟ. σί. ) 
Κβρ. 5 2 5 ^> προσήκον το μάθημα αν (ίη νομοθίτησαι και π(ίθ(ΐν τονς 
μίλλοντας (ν τρ πόλΐΐ των μεγίστων μ*θ(ζ(ΐν (πι Ί" λογιστικοί» ίίναι- 

ΟθΓ£. 449 Β— Ο, <' σ '« Μ•" ή*™ των άποκρίσίων αναγκαίοι δια μακρών 
1" τονς λόγονε ποκισθαι. 

Ευΐΐι^τά. 28 Ι (1, κινδνντν» ζνμπαντα α κ.τλ., ον »τί/>ί τούτον 6 λόγος 

αυτοϊς (ίναι Οπως κ.τλ. 
Οι. ΤΙΐΙΙΟ. νίίί. 4^> «ντίλ/στίρα δ« τά λινά, "}* βραχ("ι μορίω της 

δαπάνης, και άμα μ(τά της ίαντον άσφαλΐίας, αύτονς π(ρ\ (αυτούς τονς 

Έλληνας κατατρίψαι. 

§ 231. ΙϋΙΟΜ8 ΟΡ 8ΕΧΤΕΝ0Ε8: — ΑΒΒΚΕνίΑΤΕΟ 0θΝ8ΤΚϋεΠΟΝ. 

Α. ΑηΙβοοιΙβηΙ &ηά Βιΐ&ϋνβ οΐ&υ^οδ 5ΐιρρ1)•ϊιΐ£ εβεΐι οΙΙιογ'» 
ΕΠίρβββ. 

δ^Πίρ. 2 Ι 2 0, ό τι και δπη χαίρίΐς ονομάζων, τοντο ονόμηζί — \ν1ΐβΓΘ 

*τβ ιηαβί ευρρίβιηοηί ΐΒβ Αηίοοβιΐοηΐ ββηίβηοβ ίΗιΐδ — τοντο και 

ταύτη όνόμαζ(. 

Ρ1ΐ8Β<1θ 9 8 Β, ταντα και ποκΐν και πάσχον α πάσ\(ΐ — \τΙΐ©Γβ ίίΐθ 
Κβίβίΐνο ββηίβηοβ ίηίβηιΐβίΐ 18 Γαΐΐγ ά πάσχ(ΐ κα\ ποκϊ. 

8)ΐηρ. 1^8 &, ά δ« μάλιστα και ων (οοζ* μοι άζιομνημόνίντον, τούτων 
ίιμίν (ρω (κάστον τ6ν λάγον — ^ΓΠβΓβ Ιηβ ΑηίβΟβιΙβηΙ ββηίβηββ 
ίλχ\\γ ίβ τοντων (κάστον τον λάγον, και ταντα, νμιν (ρω. 

§ 232. Β. ΕΠίρβββ βυρρίίβιΐ ίτοπι ρβτ&ΐΐεΐ οοηβίταβϋοηβ ίη οο-οπίί- 
ηβίβ εΙβυββΒ. 

ΡΙιληΙο 62 β, τνγχάικι . . . ϊστιν ©τ» και οΐς βίλτιον τίθνάναι ή ζβν. 
οις οί βίλτιον τ(θνάναι, θανμαστον . . . (Ι τούτοις το"ϊς άνθρώποις μη 
όσιόν «στί κ.τΛ., — νηβΓβ βΛβΓ οις Μ ιπυκί 1)β βυρροβοά ϊο Ββ 
Γβρβ&Ιβά και ότί, &η<1 &Γΐο•Γ τοντου τοις άνθρωποις βίηΐΐ1αΓΐ)' και 
τοτ«. 
Ιθ. 69 1ί, τοντο ν μ* ν πάντα και μ(τά τούτον ωνούμινά τι και πιπρασκό- 
μκνα .... μιτα φρονησαος — \ν1ΐ0Γ0 ΐηα«1 1)6 βυρρίίοά φρονησος 
κα\ ΙλΤοιχ» μ(τά φρονήσω ως, ρατ&ΐΐϋΐ Ιθ τούτον και μιτά τούτον. 218 ΌΙ0Ε8Τ ΟΓ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 233, 234. 

ΡοΚίίο. 258 α, θεαιτητω . . . συνε'μιξα χθες δια λόγων και νυν άκηκοα, 
Σωκράτους δε ουδέτερα — ννΐιβτβ ίηβ οίαυβββ βυρρΐ^ 680η οίηβΤ 
0Τ088ΜΤΪ8Θ ; άκήκοα Τβαηΐτββ ίΗβ Οβηίίΐνβ Θεαίτητου, αηά ουδέτερα 
ΐιηρίίββ & Σωκράτει ρατ&ΐΐβΐ ίο θεαιτητω, αβ \νβ11 08 α Σωκράτους. 

§ 233. Ο. ϋβρβηύβηί ΝΌηη βίίβηΐΐ^ ειιρρίίβά ίτοηι οηβ οί Ιννο 
οο-οιχΗη&ίβ ο1αιΐ8β3 ίο ίηβ οΙΙιογ, ΐη ο, ηβλν ωκΐ ςϋίΓβτβηί ^ονβτηηιβηί. 

Αροΐ. 19 <1> οξιω υμάς αλλήλους δίδασκαν Τί και φράζειν — ντίίοτβ 
ίΐλλήλοΐί 18 ίο Οθ 81ΐρρ1ίβ(1 ίο φράζειν. 

Γ.&θ1)08 187 0\, δίδοντες τ( κα\ δεχόμενοι λόγον παρ* αλλήλων — \νηβΤβ 
(ίλλ^λοΐί ΐβ ίο Οβ βηρρίΐβοί ίο δίδοντα. 

Ιίθ££. 934 β > διδασκε'τω κα\ μανθανετω τον αμφισβητούντα — ίο μανθα- 
νετω βΐίρρΐ^ πάρα τοΰ αμφισβητούντος. 

Ρτθίβ£. 349 & > σ ' παρακαλεϊν . . . κα\ άνακοινουσθαι — 80. σοι. 

Ρΐΐάτ. 238 6, τω ΰπο επιθυμίας άρχομενω, δουλεύοντί τε — 80. επιθυμία. 

II). 278 β, προς άλληλα κολλών τε και άφαιρων — 80. άπ' αλλήλων. 

8}Τηρ. 195 °> μετά δε νιων άει ξύνεστί τε και εστίν, ΐ. 6. και «στ! των 
νέων. 

Οί. Χβη. Ηβΐΐ. Ι. ΐΐΐ. 9> όρκους ελαβον κα\ εδοσαν πάρα. Φαρναβάζου. 

§ 234. Π 14 Νβλν 8ιιΐ)|βοί ΐη ίηβ δβοοηά οί ί\νο ο1»ιΐ8β8 βϋβηίΐ^ 
ΒηρρΙΐβά ίτοηι ίΐιβ ίοπηβτ. 

Κβρ. 333 °> ° ταν Μ^ν &*Π ούτω χρήσθαι, αλλά κε'ισθαι — 80. αυτό. 
δ^Πίρ. 212 Ο, θύραν ψόφον παρασχεΐν, . . . και αύλητρίδος φωνην 

άκούειν — 80. αυτούς, ίτοηι αύτοίς ΐπίρΐίβά. \>γ παρασχε'ιν. 
II). 187 β, όπως αν την μεν ηδονην αυτού καρπώσηται, άκολασίαν δε 

μηδεμίαν ε'μποιηση — 80. η ηδονή. 

ΙΙβρ. 4 Μ <1> *δόκουν ταΰτα πάσχειν τε, κα\ γίγνεσθαι περί αυτούς — 80. 
ταύτα. 

Ρηβεαο 58 Ι), νόμος εστίν αυτοίς εν τω χρόνω τούτω καθαρεύειν την 
πύλιν, και δημοσία μηδενα αποκτιννύναι — 80. αυτούς. 

Ιΐ). 72 Ο, λήρον τον Ένδυμίωνα ενδείξειε καϊ ουδαμοϋ αν φαίνοιτο 80. 

Ένδυμίων. 

Αροΐ. 40 Ο, <3 γε δη ηίηθείη αν τις και νομίζεται έσχατα κακών είναι — 

Λνΐιοτβ ίηβ Νοηήηαίΐνβ ίο νομίζεται ΐβ α εηρρίΐβά ίτοηι ίηβ ρτβ- 
οβάΐη§ Αοουβαίΐνβ 3. (ΤΙιΐβ ΐβ &η ΐηβίαηοβ οί ίηβ ηβχί Ιιβαά 
βίβο.) 

Μ [ΙΙηάβΓ Λϊβ β«Λίοη ίβ ντίΐίβη ΐη " ΠΙοβίτ. : " ουί, Ιηβ ϋΐαβίπιΐίοηβ ντβτβ 
Ιηβ Μ8. "ΙΙΙυβίΓ. Γγοπι Ηοπιθγ :" »ηά ηεν©Γ ραΐ ίη.] 
βο υηαβΓ §§ 235» ^9> 3°°> 3°*. 3«>8, §§ 235—237] ΑΒΒΚΕνίΑΤΕϋ ΟΟΧδΤΚυσΠΟΝ. 219 

§ 235. Κ Κβίβίίνβ ΡΓοηουη, ίη & ηο\? &η<1 (ΙίββΓεηΙ ςονοι-ηιηβηί, 
βυρρίκχΐ (υ ίΐιο δοουπιΐ οΐ&αββ. 

8)'ΐηρ. 200 ά, δ οΰπω ίτοιμον αιτώ «στιν, ονδί ΐχ*ι. 

ΙΒ. 201 &, ον ϊνδ*ής ΐστί, και μη ϊχιι. 

Ρβ8Β<1θ 65 8, ω μηδίν ηδύ των τοιούτων, μηδί μττίχΐΐ αντων. 

Οοτξ. 4^2 Ι), & τύ νυν θαυμάζεις, παρησθα δί και αντος Χίγομάηις. 

ΜβηβΧ. 243 °• ων ΧΡ*Ι αί< μ*Ρ#ηο~θαί τ< και *παιν*ιν. 

§ 236. Ιη ίΗο Γο11ο«τίη§ ρ&ββ&£69, ίηβ ΓοΓοβ οί Ιηβ Κβίαΐίνβ ίβ βίίΐΐ 
Ιο 1)6 βαρρίίβά, ιιΐίηοιι^ΐι α Όοπιοη»ΐΓίΐΙΐνο ΡΐΌΐιοαη 611β ίίβ ρΐαοβ ΐη 
Ιηβ οοηβΐηιοίίοη. 

Ββρ. 357 °> ήδο•"" όσ°* αβλαβί'ις και μηδΐν δια ταύτας γ'ιγντται. 
II). 395 ^> ων Φ / 1 *" κήδ*σθαι και δ*1ν αυτού; άνδρας αγαθούς γΐνίσθαι. 
Ρη&<1θ ΙΟΟ Ι), α €* μοι δίδως Τ€ κα\ ξνγχωριϊς ΐΐναι ταύτα. 
Λ'ΪΓίαΗΐΙγ βίτηίΙ&Γ ίβ Κβρ. 337 β » πράτον μίν μη «δω*, . . . (π*ιτα . . . 
άπΐίρημίνον αντψ ίίη, \ν1ΐΟΓ6 μη ίίδώί ίδ ίΙΐΟ Ο^αΐνίΐΚ'ΙΐΙ θ£ δί αή 
(Ι&ίίη. 

§ 237. Γ. Οοηιηιοη ρ&τΐ βηρρίίοα ίτοπι & ρΓβοεάίη^ Ιο α βηΙ)ββ- 
αυβηί οΐβιιβο. 

β. ϋεπηίίβ ΑγϊϊοΙθ. 

Τηβ ΟΓβοΙίβΙβ ίπίΐίοαίο ττΙιβΓβ ΑΓίίοΙββ η&νβ ίο οβ βυρρίίβά. Τηβ 
εοηιρίοΐβ ίττβ^ηΐέΐπί^ νίίη Λίτηίοη ίηβ^ &Γβ βχρΓββββίΙ &ηά οηιίίίβιΐ 
βαβ^τβ ίηαί ίηβ οο]6<;ί ίβ, ηβχί ίο οοηβίββηβββ, ίο ρΓοάαοβ ναΗβίγ οί 
βχρΓβββίοη βηά εοιιηιΐ. 

Κβρ. 344 °? το Μ'" Γ "^ κρ*ίτονος ξνμφίρον το δίκαιον τυγχάνει ον, το 
δ* άδικο* Γ 1 «αιτώ λνσίτίλοίί'. 

II). 43^ 0-β,*τά ίτλίί'» ιτρο? τά ίλαττ» . . . και αν [ ] βαρύτερα προς 
] κουφότιρα και [ ] θάττω προς τά βραδύτερα. 

Π). 477 *> "" /**•' Γ τ* * ΚΓ, ^ώστ» άγνωσια δ* *ιτ» [ ] μή δΊτ». 

Ιί). 544 °> 7 Γί • • • ίπαιναυμίνη, η Κρητική" . . . και [ ] δεντίρα . . , 
καλούμενη δ* ολιγαρχία. 

II). 545 & > Γ0 *' φιλόνίΐκον . . . και [ ] ολιγαρχικοί* αν και [ ] δημοκρα- 
τικών και τΰρ τνραννικόν. 

Ρ1ΐ8Μΐθ 67 <1, χωρισμός της ψυχής ατό [ ] σώαατοί. [8θ Οχοη.] 

ΟθΙ*£. 4^9 Ο, και τά γ« Αθηναίων ν*ώρια και [ ] τριήρεις και τά πλοία. 

[θο ιηοβί Μ88.] 

8/ΐηρ. ΐ86 β, ^ τ« ιατρική . . . , ύσαντα» δ« και [ ] γνμιαστική και [ 
γωργία. 220 ϋΙΟΕδΤ ΟΕ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 238—241. 

ΡΒ(1γ. 253 ^> άρίτη δί τι'ί του άγαθοϋ, ή [ ] κακόν κακία, ου δκίπομΐν. 
Ρηίΐϋΐ). 45 & > μίΐζους -γίγνονται ικρ\ τον: κάμνοντας . . . , ή π*ρ\ [ ] 

υγιαίνοντας ; 
Ι<6§£. 7^9 °> το ^ ί /"" <λάττΌ" α 5 «'ί τα * Χ"Ρ αΓ > [ ] /*««£τ δ° νπο τήι/ 

αγκάλη •>. 
II). 960 0, [ ] Λάχίσ-ίΐ/ /*€»» την πρώτην, [ ] Κλω#ώ δί την δίυτίραν, 

τι)ν"Ατροπον δί [ ] τρίτην. 

§ 238. 1>. ΡΓβροβϋίοη. 

8}Τηρ. 209 <!, «»ί €ΐς"Ομηρον βλίψας κα\ Ήσίοδον. 

Δροΐ. 2 5 ^>ι καί π( Ρ ι "ίππων και των άλλων. 8θ Ρ1ΐ3β(1θ 1 1 1 ά, &0. 

§ 239. ο. δοπιβ 1&Γ^€ΐ• ρ&Γί οΓ ίΗβ οΙ&ιΐΒβ. 

Ροΐίίίϋ. 3°8 β, τους μη δυναμένους κοινωνών . . . οσα ί'στί τ€ΐνοντα προς 
αρίτην, αλλ' ίίί άθΐότητα. 

§ 240. Ο. Αη&βίι-ορηβ ; ίη&ί ίβ, ίηβ Βΐιρρ1γίη£ οΓ & \νοπ! ίΓοτη 
ε βυοδβαυβηί Ιο & ΓοπηβΓ βίαηββ. Τηβ ο^βοί ϊβ, 88 ϋίβββη (Ρίη<1. 
Νβπι. χ. 38) Γβΐϊΐ&τΐίδ, ίο £Ϊνβ Ηνβΐίηβδβ ίο ίηβ Ββηίβηββ ογ 8ίΓβη§ίΗ- 
βηίη£ ίΗβ ΙβίβΓ ο1αιΐ868 ο£ ίί. 

Τηβ υββ οΓ ίΐιϊβ η^ΗΓβ ϊβ πιοΓβ βχίβηβίνβ ίη ροβίΓγ ίη&η ΐη ρΓΟδβ ; 
ίΐιβ Γο11ο\νίη£ βρββίββ ο£ ίί, ηοΛνβνβι•, οοβατ ίη ΡΙ&ίο. 

λ. ΑηαείΓορηβ οί Όβηηίίβ Αι-ίΐοΐβ. (Τηΐβ ίβ ίηβ βοηνβΓΒβ ο£ 
ίηβ υδ&2 β βοηδίάβΓβόΙ ηηάβΓ ίΐιβ Ιαεί ηβαά.) 

Ριβρ. 49 * ^> *' Γί *γγ (1ωι ' ( " Τΐ των ζώων. 

ΡηίΙοΟ. 35 β » ° σα π( Ρ ι ο-ωτηρίαν τ ί'στί των ζώων κα\ την φθοράν. 

Ιίβ££. 795 °> δίαφ«ρ«ι μαθών μη μαθόντος, και 6 γυμνασάμίνος του μη 
•γ*γυμνασμ€νου. 

Οι. Ή.ΟΤΠ. Οά. χνίίί. 228, Έσθλά τί και τά χίρηα. ΛΕββη^Ι. 8. ο. Τ. 
314» άνδρο\(τ*ιραν και τάν ρίψοπλον αταν, 8ΐΐρρ1. 194» Αιδοία και 
γόίδνα κα\ τά χρ*ΐ" ΐττη, Οηο. 7 2 7> χθόνιον δ' Έρμην κα\ τον νΰχιον. 

§ 241. Ι). Αη&βίΓορηβ οΓ ΡΐΌηουηβ ίη Οοττβΐ&ίίνβ βΐ&υβββ. 

Ϊ^Ρ• 455 β > * α * Τ 1 "^ ιατρική, η δ' ου. 8θ 45 ! β • 

8^Πφ. 207 (1, νίος άίΐ γιγνόμΐνος, τά δί άπολλύς — ΤδτηβΓΘ \νβ ηΐυβί 

βηρρΐ^ τά μΐν ίο νίος γιγνόμίνος. 
ΙΊΐίΐ'ΐΙο 105 *1-€, (Α) το δ« δίκαιον μη δ(χόμ(νον και 6 αν μουσικον μη 

δίχηται [τί 6νομάζομ(ν\ ; (Β) Άμονσον, το δ( άδικον — \ν1ΐβΓβ ΟβΓοΓΘ 

αμουσον ΠΙΙΙβί 1)β βαρρίίβίΐ το μίν. 8θ 8ορΙΐ. 221 β, 248 α, 

Ρηϊΐβο. 36 β, &ο. )| 242-244] ΑΒΒΚΕΥΙΑΤΕΌ ΟΟΧδΤΚυΟΤΙΟΝ. 221 

Τ1ΐ08»1. 1 9 Ι Ο, κηρινον ίκμαγ*Ιον, . . . τφ μίν καθαρωτίρου κηροϋ, τψ δί 

κοπρωϋ*στίρου, καΊ σκΚηροτίρου, ίν'ιοις δ« ΰγροτίρου — νΠΟΓβ ΙχϊΓοΓβ 

σκληροτίρου ΠΙ 118 1, 0€ βΐίρρίίβιΐ Οί'οιγ μίν. 
Αροΐ. 1 8 (1, όσοι 0€ φθάνω .... χρώμινοι υμάς άνίπιιθον, οί ϋ καί 

αϊτοί πιπιισμίνοι άλλον; πίίθοντίς — ΊΛτηβΓβ 1)βίθΓΘ φθάνω ΤΠΜ8Ϊ 1)β 

βαρρϋοιΐ οί μ<ν. 

Οί. Ηοηΐ. II. ΧΪ. 53^• °Φ* "™>'«» <, > , ' όπλί'ωι» ραθάμιγγΐς (βαλλον, Αί δ* 
αττ* ίπισσώτρων, χχίί. 1 57» ιταρα&ραμίτην, φ*νγων, 6 δ* οπισθί 
διώκων > ίχ. 5 1 Ι , Ε* /**" Τ^ρ Μ^ δώρα φίροι, τά δ* σπισ& όνομάζοι, 
Οά. ίίί. 33» "Ρ* α •μ™"•»* άλλα δ* Γττίΐρον, χίν. 232, Τώι» ίξαιρτύμην 
μινοιικία, πολλά δ* σπ'ισσω λάγχανον (ί. β. ττολλα μίν μ<»Ό«ικί'α). 

§ 242. ο. Αηββίι-ορηβ οί ΟοιτβίΛΐίνβ ΑθνβΓΟβ. 

ΤΗβ3?1. 192 ά, ακούω, . . . τόΥ* δί α'σθησιν ου&μίαν ΐχω. 
ΡΗ8Β<1θ 1 1 6 8, οΊάλίγόμίνοι πίρΐ τώ» ίίρημίνων κα\ άνασκοποΰνης, τότ« 
δ* αδ ΐΓίρϊ τ^γ ξυμφορας δίί|ίόντίί ΜΤΠ6Γ6 τ©Τ€ Πΐυδί 1)6 ΒυρρΚβ<1 

Ιχ?ίθΓβ διαλίγόμ*»*». 8ο βίβο Οΐίίαβ ιΐ9 ^» ΡΙ"^ • 35 β > 
Τίηι. 2 2 ο. 

Τηβ 1ββνίη§ μ*» Ιο ϋβ βυρρίίβά ίι-οπι &η βχρΓββββά δ« ίη ίηβ Οογ- 
ι-εΐ&ϋνβ οίααββ ίβ οοπιιηοη : ε. §. Κβρ. 357 °> 35** »> 57 2 *> δτ^Ρ• 
199 ϋ > 201 β • 

Οί. Ήοτα. II. χχίί. 171, [άλλοτί μίν] "ΐοης ίν κορυφ^σι πολυπτύχου, 
άλλοτ* δ* αντ* κ.τ.λ., χνί. 689, 'Οστ* [ότ€ μ«ν] και όλκιμοι» ά»^ρα 

φοβ*Ί . . . ότι δί κ.τ.λ., &η<1 80 χχ. 5 2 • 
§ 243. (1. ΑηαβίΓορΗβ ο£ Οοιτβίβΐίνβ Οοη]ηηοΙίοηβ. 

8ορΗ. 2 1 7 β, <"""' ίμαυτόν, ίΐτί και προς ίπρον. 

ΟθΓ£. 488 ά, διόρισον, ταντόι» ^ (τιρόν «στι κ.τ.λ. 

ΤΗβ«1. 169 Α, Σδωμ**, ορθώς η ουκ ορθώς {δυσχιραίνομίν. 8ο ΐ6ΐ ά. 

ϋ). 173 ^> '^ ^* ^ κακώς . . . μάλλον αυτόν λίληθιν. 

Οί. Ηοηα. ΟΑ. ϋ. 132, ζώ« όγ' ^ τίθνηκ*. 

§ 244. β. Αη&βίΓορΗβ οί Ρτοροβίΐίοηβ. 
Ρΐΐίΐβΐ). 2 2 Ο, των μίν οΖν νικητήριων προς τον κοινον βίον ουκ αμφι- 
σβητώ πω ΰπίρ νου, των δί 6η δ«ντίρ<ίβν &ραν και σκοπιΐ* χρη π*ρ\ 
τί οράαομΛν. 

Τΐιίβ κίηά οί ΑηΒβίΓορΗο ίβ ββ οοηιπιοη ίη Ποπιογ οβ ίί ίβ ίη ΙαΙογ 
ροβίβ. 

Τηβ οοηνβΓββ υβηςο ίβ ηοΙίοββΜβ ίη ροοηΙΐΛΓ ίηβ(&ηο€β : οί. Ηοπι. 
Π. χί. 374» *Ητοί 6 μίν θώρηκα Άγαστρόφου ιφθίμοιο ΑΣτυτ' ά*6 222 ϋΙΟΕδΤ ΟΡ ΙΏΙΟΜ8. [§§ 245, 246. 

στηθίσφι παναίολον ασπίδα τ ωμών. Αη(1 ΤηβΟΟΓ. ί. 83, Πάσας άνα. 
κράνα!, πάντ άλσ(α, 10. 1 1 7, Ουκ ϊτ' άνα. δρύμως, ουκ αλσ(α. 

§ 245. Η. νβΛ Βυρρ1ίβ<1 ίτοηι & βο-ΟΓάίη&ίβ βίαυββ βίΙηβΓ ρΓβοβάίη§ 
ογ ΒυοββαΛίβηί. 

δ^ηΐρ. 2 1 3 &, Κ(λ(ύ(ΐν (ϊσιέναι, κα\ τον Αγάθωνα καλίΐν αυτόν — ίη ίηβ 
860011(1 ε1&1186 18 ίο 06 βαρρΗβά λέγίΐν ΟΧΙΪ ΟΪ Κ(λ(ύ(ΐν. 

Αροΐ. 38 0, κ(λ(ύουσ'ι μ€ τριάκοντα μνών τιμησασθαι, αυτο\ & έγγυ- 
άσθαι. 

Ιη ίηβ £ο11σΜπη£ ϊηβΐ&ηεβ ίηβ νβι•1> ίβ 9υρρ1ίβ(1 αΓίβΓ &η ίηίβΓνβηίη^ 
βοπιρίβίβ βίαυββ. 

8}'Πΐρ. 183 β, 1} χρήματα βουλόμίνος παρά του λαβ(ϊν η άρχην αρξαι ή 
τιν αλλην δΰναμιν ΛνΙΐΘΓβ ίο ίηβ Ιβδί οΙίΠΙΒβ Πΐηβί 1)6 8υρρ1ίβ(1 

λαβείν ίτοιη ίΐιβ ηβχί ουί οηβ ρΓβ06<1ίη§. 

Ιη βΐΐ ίηβ ίοΙΙοΜτίη^ ίί ίβ ίηβ δηοδί&ηίίνβ νει-ο ίη&ί ηαβ ίο Ββ 
βυρρϋβά. 

Ο^τηρ. 1 86 &, ως μέγας κα\ θαυμαστός κα\ (πι παν δ θίδς τ(ίν(ΐ — \νηβΓβ 
ί'οτί ίβ ίο 06 βηρρίίβά ίο μέγας κα\ θαυμαστός. 

8ορη. 256 β, ξύμπαντα . . . έροϋμίν . . . (ΐναί τί κα\ [δπρρίγ 'αΓβ'] 
οντά. 

ΡΐΚΐΓ. 234 β, σαφή κα\ στρογγυλά και ακριβώς (κάστα των ονομάτων 
αποτ(τόρν(υται. 

Τ.1Π1. 22 (Ι, 6 Νίΐλοί (ϊς τ( τα άλλα σωτηρ και τότ( έκ ταύτης της 
απορίας σωζίΐ. 

II). 50 Ο, ούτως ως κα& (ν (καστον μέν . . . ουδέν όρώμίνον, ξυναθροι- 

σθίντων δέ . , . όρασθαι. 
Ι<6££. 872 8, ιαν δέ αυτόχ(ΐρ μέν μη, βουλ(ύστ) δέ θάνατον τις άλλος 

έτέρω. 

§ 246. 1. νβΓΐ) ογ Ρ&ΓίίοίρΙβ Βηρρίίβίΐ ήοπι εηοοπίίη&ίβ οοηδΐπιο- 
Ιίοη ίο πι&ΐη οοηβίηιβίίοη, ογ νίοβ νβΓβ». 

Γ^ηαΓ. 33° °-> ωσπ(ρ οΐ τα θρέμματα θαλλδν . . . προσ(ίοντ(ς αγουσι — 

"«ΊΐβΓβ ίο ο'ι τα θρέμματα ΠΙΠβί 06 βΙίρρΗβά άγοντα. 
γ ηεβαο 1 1 4 υ, οι αν δόξωσι διαφίρόντως προς το όσίως βιωναι — ΛνΙΐβΓβ 

ίο διαφίρόντως παηβί 06 βΐίρρίίβά βφιωκέναι. 
1 Ικ'ίΐ'ϊ. ΐ8θ &, νπ(ρβάλλ(ΐ τό ούδ' ούδίν προς το μηδέ σμικρόν (νίϊναι — 

ΊνΙΐβΓβ ίο τ6 ουδ' ουδέν ΠΙΗβί 06 6ηρρ1ίβ(1 ένί'ιναι. 
ΚΛ. ΙβΟΟΙ*. IX. 28. ρ. 194, παρακάλέσας ανθρώπους, ώς οί τους πλ(ί- 

στονί λ«γο»τ«ί, π(ρ\ π(ντηκοντα — \νηβΓβ ίο οί . . . λέγοντίς ηιηβί 

οβ βυρρίϊβά λ« 7 ονσ.. (ΟΓ. Ερΐβί. &<! ΗβΟΓ. χ. ίο.) Η(1ί. ίί. 86, £ 247— 249 ] ΑΒΒΚΕΥΙΛΤΕϋ ΟΟΧδΤΚϋΟΤΙΟΝ. 223 

οΓτω μίν τοΐτ το ιτολυΓ«λ«στατα σκ€νάζονσι ντκροΰς. ΤΗυο. ϋ. 53» 
ρρον γαρ «τόλμα τις α πρότιρον άπΐκρνπτ*το μη καθ" ηδονην ποι*ΐν — 
{τόλμα 80. καθ" ηδονην ποκιν. 

§ 247. 1. 
Λ{Κ)1. 1 8 0, λ δ« πάντων άλογωτατον, δτι οΰσ« τά ονόματα οιόν τί αιτών 

ύδίναι — \ντηίοη ίβ Ιο οβ ευρρίβιηοηίθίΐ ίΐιυβ — δ δ« πάντων ίστ\ν 

άλογωτατον, ΐστ\ τοΰτο, ότι .τ. λ. 
8}'ΐηρ. 183 1>, ο δ* δ*ινότατον, ως γ( λίγονσιν ο'ι πολλοί, ότ» καϊ 

όμνΰντι μόνω συγγνώμη. 

δΐϋΐ πιογθ οΐΐίρΐΐοαΐ ίβ 
Ρ1ι<1γ. 248 °> °^ ^' '**Χ* 7 ττολλ») σπουδή, »/ προσήκουσα . . . νομή ΐκ 

τοΰ ί«ί λαμώνος τυγχάνει ούσα — ί. β. ου δ* *ν(χ η πολλή σπονδή 

ίστΐν, «στ» τοιτο, ότι η πρ. κ,τ.λ. 
Οί. Χοη. ΜβΠΚ II. VI. 1 7, ό ταράττίΐ σ«, ω Κριτόβουλί, οτι πολλάκις 

. . . οράς κ.τ.λ. ΙβΟΟΓ. IV. 1 76. ρ. 77» ° ^' πάντων καταγίλαστό- 

τατον, ότι κ.τ.λ. ΙιΤβΐαβ XXX. 29• Ρ• 1 86, δ δί πάντων δίΐνότατον, 

ότι κ.τ.λ. [8ο ΒβΙίΙεβΓ : Ζυήοη βάϊ οηιίΐ ότ».] \Υβ η&νβ αίβο Ιΐιβ 
ίο11ο«'ίη£ ναηαΐΐυηβ: — ΙβΟΟΓ. VI. 5^• ρ. 127, ° & πάντων σχ«τ- 
λίώτστο»-, ίί κ.τ.λ. (βηά βίπιΐΐ8Γΐ7 χνϋί. 1 8. ρ. 375)» χν • 2 3• 
ρ. 3 Χ 4> ° δ* πάντων δ*ινότατον, όταν κ.τ.λ., Ι,νΒΐίΐδ XIX. 25. ρ. Ι54> 
ο 8« μίγιστον ηκμήριον' Δήμος γαρ κ.τ.λ. 

§ 248. Κ. Οί Ι^ο Νουηβ ΐη Γβ^ΐπιβη, Ιΐιβ £ονβππησ Νουη 1©& 
Ιο 1)β 8αρρ1Ϊ6(1 \>γ ίηο οοηΐβχΐ, ϋνΐιίΐβ ϋβ ρΐαοβ ΐη Ιηο οοηδίπκϊΐίοη ΐβ 
Ιακεη ον ίηβ σονβπιβά Νουη. 

δνπίρ. 214 °» μ*^>οντα άνδρα πάρα νηφόντων λόγους παραβάλλιιν— 
^ΤΠβΓβ μίθνοντα άνδρα Βί&ηάά ίοΓ μ*θνοντος ανδρός λόγους. 

Π). 217 <1» Τ§ «Χ /**»Τ7 «V ** *λ•ί>ΊΙ ^ΟβΓΘ ίμαΰ βί&ηάβ ίοΓ κλίνης τη* 

*μης. 
ΡτοΙββ. 3 1 β, ο&τ' Αν των ίμων ΐπιλίποιμι ονδίν οντ* των φίλων. 

Τηΐβ η&Ιατ&Ι ΐίΐΐοηι Ιχ^ΐηβ ντϋα ΗοηιβΓ : οί. II χνίί. 5», "όμαι ΧαρΙ- 
τισσιν όμοιοι. 

§ 249. 1ι. ΟοηιρΙβηιβηίβΓν άλλο» οηιίϋθά. 
Τηββεί. 159 °> * α * ^θίΰδοντα δη και πάντα Α νυν διηλθομτν — \νηβΓβ 

πάντα βίβίκΐβ ΓθΓ ' &11 ΟΟβΐίΙββ.' 
Π). 145 *> αστρονομικός και πολιτικός ... και όσα παιδείας <χ«τα«, 
Ρηβίίΐο 69 ϋ, τούτον πάντα . . . πιπρασκόμβνα — 'αϋ ΟΐΗ«Τ Ιθίη£8 

οΰίη^ ρ*τΐ6(1 ¥τϋη Γογ ίοΐβ.' 
8χ> τ» μην ; ' \νΚηί, ίΓ ηοί νΚ»1 νοα βΛν Υ 224 ΒΙ0Ε8Τ ΟΡ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 250—253. 

§ 250. Μ. Οοηίι•&8ίβ<Ι οίαιιββ ίο οβ ηιβηί&ΙΙ^ Βΐιρρίίβίΐ. 

Κβρ. 475 β > ουδαμώς {φιλοσόφους φησομ(ν\, άλλ' όμοιους μίν φιλοσό- 

φοις — 80. φιλοσόφους δ ου. 
Τηβδβί. 201 Ι), ουδαμώς ίγωγι οΐμαι [δύνασθαι διδάξαι], άλλα πίισαι 

μίν — £0. διδάξαι δ ου. 
(Μίθ 43 0"> °^ &ί τοί άφΐκται, αλλά δοκΐϊν [βΟ Οχθη. ΒΠ(1 ί\9Ό ΠΙΟΓβ 

Μ88.] μίν μοι, ήξΐΐν τημΐρον 80. ' 1^11* Ι 8ΙΪ1 ηοί ΒΙΙΓβ.' 

Ρ1ι(1γ. 242 Ο, (ϊμ\ μάντις μίν, ου πάνυ δί σπουδαίος, αλλ , ωσπΐρ οί τα 

γράμματα φαύλοι, όσον μίν ίμαυτω μόνον Ικανός. 
Οί. ΑηάοΟ. ί. 22. ρ. 4> ταντϊ ίλίγ(ν αν, η ου ; ίγώ μίν οΐμαι — 80. ' Ουί 

βηοίηβΓ πιί^ηί ηοί.' (οΐμαι μίν ίγώ \νοιι1(1 η&νβ οββη ' Ι ϋύηΐί, 
υιιί &πι ηοί βαΓβ.' 

§ 250*. ΜΜ. ϋί8 ι }ηηοίίνβ οΐ&ηββ ίο υβ ηιβηίαΐΐγ ειιρρίίβά. 

ΟΓβί. 3^9 β > * ωί αν ' Γ ν ν αντ ν ν ιδίαν αποδίδω, ίάν τϊ ίν ίίλλω σιδηρω, 
\ίάν τ« ίν τω αυτώ^ όμως ορθώς ϊχΐΐ το όργανον. 

§ 251. Ν. Ρι-οΙαείβ οΓ& η^ροίηβίίοαΐ Γβαεοη ΙβΓί ίο 1)6 ηιβηί&Π^ 
ευρρϋβά. 

δ^πίρ. 236 I), (Α) (\(ΐς (Ιπίϊν; (Β) Ον μίντ αν . . . ίφοίτων πάρα σί 
— ΐ. β. ■ Νο : Γογ βίεβ Ι βηοηΐά. οβΓί&ίηΙγ ηοί η&νβ,' &ο. 

Ρηάΐ". 2 27 °^> '^' γράψικν κ.τ.λ.' η γαρ αν άστΐϊοι και δημωφίλ("ϊς (κν 

οί λόγοι. 
Εαί1ΐ)'ά. 28θ β, ου γαρ δηπον άμαρτάνοι γ' αν ποτί τις σοφία .... 

η γαρ αν ουκίτι σοφία (ΐη. 

§ 252. Ο. Ηγροίηβίίοαΐ βοηίθηοθ ; — (ϊπιρ ΓβρΓ68βηίίη§ ίηο Ργο- 

1&ΒΪ8. 

Εηίΐιγά. 296 Ι), οΰκουν ημάς γι [σφαλίΐ], άλλ', (Ίπ(ρ, σί. 

Κβρ. 497 6 > ου το Ρ*Ι βουλισβαι, αλλ', (ΐπ€ρ, το μη δΰνασθαι διακω- 

λύσιι. 
1<β^. 667 β, ουκ, ω 'γαθί, προσίχων τούτω τον νουν δρώ τοΰτο, (ΐπ(ρ. 
ΧΟ. 9°° ©> κ °ι τών μίν προσηκΐΐν ημϊν, (ΐπ(ρ, όπόσα φλαΰρα. 
0£. Αήβί. Είη. VIII. ϋί, άλλ' (Ίπ(ρ, σώζΐσθαι βουλΐται αυτόν, Ίνα 

αυτός ίχ Ώ ' βίβο ίΙ>. IX. νϋ, Χ. ϋί. Αηά Αηβίορη. ΝιΛ. 227, 

Επιιτ από ταρροΰ τους βίους υπ(ρφρον(Ίς, Άλλ' ουκ από της γης, 

ΐ"ιπ«ρ. 

§253. Ρ. Η^ροίηβίίο&1 ββηίβηοβ; — «ί δ« ΓβρΓ68βηίϊη§ ίΐιο Ρτο- 

ίΑ8Ϊ8. 

Β^ΐηρ. 212 Ο, «ί μίν βοΰλπ, ως ίγκώμιον ϊ?γ Έρωτα νόμισαν ίίρησθαι' 
*ί δ«, δ τι κα\ οπη χαίρΐΐς όνομάζων, τοΰτο όνόμαζΐ. §§ 254, 255•] ΑΒΒΚΕ\ΊΑΤΕΌ ΟΟΝδΤΚυΟΤΙΟΝ. 225 

Ευίηνιΐ. 285 Ο, α μίν βούλνται, ίψίτω, α ό*, ο τι βούλΐται τούτο 

ποαΐτω. 
Ι^§5• 688 0, «ϊ μίν βονλισθΐ, ως παίζων « δ*, ώς σπουδάζων. 
Α1θ. Ι. Ι 1 4 Γ>, τί ουκ άπίο*ιζας, α μ«* /3ονλίί, ίρωτων μ* ώση* μ ίγω 

σ€' €« δ«', και αίτοί ότι σανυταύ λόγω δί«'£ίλ&. 

Τΐιίβ «ϊ & (Ιοββ ηοί βίβηι! Γογ « όί αή, ίη ΓβΓβΓβηοβ ίο ίηβ βούλα οϊ 
ίΐιβ ίοπηβΓ οίαυββ ; 1>ιιί ΓβίβΓβ ίο α βούλα ο( ίίβ ο*τη, νίίη Γβίρι-εηοβ 
ίο ίηβ <:οπιίπ£ οΐβαεβ. 

Τΐιβ ιΐ8Α§β )β οοπιπιοη ίη ΗοπαβΓ : οΓ. II νί. 376, Ε* ο*, 3γ*, χχίί. 

38ΐ, Ει β", «γη - », IX. 46, α ο* και αϊτοί, Φίυγόντων κ.τ.λ., 202, Ει οί, σν 
μίν μη άκουσον. 

§ 254. (}. Βτροίηβίίο&Ι ββηίβηοε ; — ευρρΓβεβίοη οΓΑροάοώ. 
Κ«ρ. 575 ^ι οΰκον* 'β» μίν ίκόνης ύπίίκωσιν — * ΐάν β« κ.τ.λ. 
Οογιτ. 520 β, €ΐ *υ ποιησας ταύτην την (ύίργσίαν άντ' »ν πάσ*ται — * 
«» δί μη, οΰ. 

Μ'»Γβ οοηιηιοηΐ^ ίηβ ίοπη ίβ ίαν μίν ....«&, αβ »1βο ίη Τηηογ- 
άίάββ. 

8}'Πΐρ. 185 ά, ίαν μίν σο* ίθίλβ παί(σθαι ή λύγζ — ' ίί δ« μη, κ.τ.λ. 
!*££• 854 °» και *°* ρίν σοι λωφά τι τό νόσημα — * α ί< μη, κ.τ.λ. 
Ρπ>ί&§. 325 *1» <«" Μ'" «κώ* π*ίσηται — " « & μη, κ.τ.λ, 

Π). 3 1 ! <1) "" /**» €'^ΙΚν7Γαΐ . . . * «ΐ 0€ μη, κ.τ.λ. 

Ηίρ. Μ&. 287 &, ίαν . . . άντιλαμβάνωμαι — ' βηρρΟδβ Ι' &0. 

8νΠφ. 199 6 » βπόκριναί όλιγω ιτλ«ίω, ίνα μάλλον καταμάθης ο βούλο- 

μαι• ίϊ γαρ ίροίμην κ.τ.λ. — ' βηρροββ Ι ΤΓβΓβ ίο βΒΚ, ηΟλΑΓ,' &0. 
Εορ. 44° ^> β^λ* '* προ* τούτω και τό9* ίνθυμά . . . , ότι κ.τ,λ. — 
8^ηΐρ. 177 °> '* ^* βούλα συ σκίψασθαι κ,τ.λ. — 

λΥίιΙι α βούλΐΐ, ογ «ί βούλατθι, ίΗβ Ρι*οί88ΐ8 βίβο ίβ οΛβη ουΓίαίΙοό!. 

β^Πίρ. 220 ά, α ί« βούλατθ* ίν ταις μάχαις κ.τ.λ. — \τηβΓβ α βούλατθ* 
ΓΡρΓθβοηίβ «ί βοΰλισθί σκίψασθαι τον Σωκράτη οποίος ίστίν. 

Οτ&ί. 39 2 *> *' ^' ^3ουλίΐ ιτίρΐ τήρ Ορνιθος. 

Τηθ«ί. Ι96 β, «Ι δ« βούλα, . . . κ*χρήμ<θα. 

α. Ηοηΐ. Π. ί. 580, Είττίρ γάρ κ* ίθίλησιν κ.τ.λ., χνί. 559» ^^ " Μ*" 
άίικισσαίμίθ', *.τ.λ., χχί. 4^7» Εΐ ο* «θίλας πολίμοιο οαημίναι κ.τ.λ., 
ΟΛ. χν. 8ο, Ε! σ* ίθίλας. 8αρρΓββΒΪοη οί ίΗβ Αροάοβίβ ίβ βίεο 
οοπιπιοη ίη ΗοηιβΓ &ΛβΓ ότ»/, — ββ II. ίίί. 59, 0(1. ίίί. ιθ3,νϋί.336. 

§ 255. Κ. Γοπη οί Αροθοβίβ οΓ α Η}τροί1ιβίί(»1 ΓβρΓβ8βηί«<1 1)^ Αν, 
νβΓΟ ογ ΡΕΓίίαρΙβ 1>€ίη^ υπ(1εΓβίοο(1. 

Ρηβκίο 98 Ο, ίοοξο' όμοιότατον πιπονθίναι &σπ<ρ αν ά τις ... . λ«γο*. 226 ΏΙ0Ε8Τ ΟΡ ΙϋΙΟΜδ. [§§ 256, 257• 

Ιη ίΐιίδ οοηιηιοη ρηπιββ Ιηβ αν ΓβρΓββοηίβ ηοί 8ο ηιηοη β ρ&Γ- 
Ιΐοαίαΐ' ββηίβηοο, βαοΐι &8 ο. %. ηβΓβ πιπονθώς άν (ΐη τις, 1)ΐιί Γ&ίΙιβΓ 
& ν&£ηβ Ββηίοηοβ βυοη 88 το πράγμα άν (Ϊη. 
Αροΐ. 29 Ο, τούτω κα\ ενταύθα Ισως διαφέρω . . . , κα\ (Ι δη τω σοφώ- 
τΐρός του φαίην (ίναι, τούτω αν — 80. σοφώτ(ρος αν φαίην (ίναι' — Οηί 

11ιΪ8 8χιρρΓβ88Ϊοη ίβ & £τ&οβίυ1 ©80&ρβ ίι•οηι ίΐιβ &ρρβ&Γ&ηοβ ο£ 

8βΙί-88έ>6Γίϊθη. 
ΡοΙΗΐΌ. 308 Ο, €ΐ τις πράγμα δτιούν, . . . καν (ϊ το φαυΧότατον, . . . ξυνί- 
στησιν. ΗβΓβ Ιηβ καν . . . φανλότατον \Β βΧ6£βϋθ οί δτιούν — ' &η^ 
ννη&ίβνβι•, εο ίη&ί βνεη ίί γου αικΙβΓβίοοά Ίί οί ίΐιο νΐΐββί Ίί 
νίοχάά πιβ&η ίΐιαί.' ΤΗβ και Ίβ Ιι^ρβΓϋ&ίϊοβΙΙγ ρΐαοβά, &ηο! 1)β- 
1οη§8 ίο ίηο (Ι εΐ&υδβ. 

8γπΐρ. 221 6, ονόματα κα\ ρήματα ϊ£ωθ(ν πΐριαμπίχονται, Σάτυρου αν 

τίνα ύβριστοϋ δοράν' — ' 8οηΐ6ίηϊη§ [Ιΐ^ο] \νη&ί & Β&ίγτ'δ Ηίίΐο Λνοΐΐΐά. 

ϋβ.' Ιη Ιΐιίβ ίηδίίΐηοβ, &8 αίδο ίη Ιΐιβ Ιαβί, Ίί ΐβ & ΡαΓίίοίρΙβ, ηοί 

& νβΓΪ), \νηίοη ίβ Ιο Ββ υηάβΓβίοοά. 
1&6ρ. 4^8 8, τ'ι δ« δη τά π*ρ\ τον πόΧεμον', πώς ίκτίον κ.τ.Χ. ; Λ/γ', 

ίφη, ττοΓ αν ; 

§ 256. 8. Οοηάίίίοη ογ Κ,βαβοη Γβίβιτίη^ ίο &η ίτηρΙΐοΗ ΡΐΌρο- 
βΐΐϊοη. 

Ρ1ΐ86(1θ 6 1 \), Έυηνω φράζί . . . αν σωφρονη €με διώκίΐν — ' ίθ11 Μπί ίο 

ίο11ο\ν ηιβ, — ιοΜΰΗ 7ιβ νήΙΙ άο Ίί Ιιβ ϊβ λνίδβ.' 

8^ηρ. 1 7 3 °^} οπόθεν . . . την (πωνυμίαν ίΧαβις . . . , ουκ οΐδα (γωγί' (V 
μεν γαρ τοϊς Χόγοις ά(1 τοιούτος (ϊ — ' Ι άο ηοί ίΣηο^ ηο\ν )Γ011 

ο&ηιβ \)γ Ίί, ονί αϊ αΙΙ βνβηΐβ ίίβίδ ι/οη ; ϊον ' &ο. 
ΤΙιβ&Βί. 158 8, οκνώ ΐΐπΐ'ιν ότι ουκ Ζχω ο τι Χίγω' ότίΐ κ.τ.λ. 
ΡΐΌΐ8£. 333 β > ώσχυνοιμην αν ίγωγ* τούτο όμόλογιΊν ίττ€ΐ πο\\οί γί 

φασι κ.τ.Χ. 
II). 335 °> **/"' ^ πΐι και ταύτ αν Ίσως ουκ άηδώς σου ήκουον. 

§ 257. Τ. ΒίΓβοί οοη]υηοίίοη οί οηβ ογ ηιοΓβ ρ&Γίίοιι1αΓ8 \νίί1ι & 
ο1»ιΐ8β οονβΓίη^ ίηβ Γίϊβί. 

β. Ιη βυπιπι&πΐγ ΟΓβ&Ιιίη^ οίΓ οηηηιβΓ&ίίοη οί ρ&ΓίίοηΙ&Γβ. 

ΡαίΕαο ΙΟΟ ίί, η (κείνου τού καΧού (ϊτ( παρουσία (ΐτ( κοινωνία ίίτε όπη 

δη και όπως προσαγορίυομίνη. 
^*88• ^34 β > " Τί τρίίτηρίδΐς (ΐτ( αύ δια πίμπτων ετών ιϊβ οπη και όπως 

αν . . . διαικμηθωσι. 
Τΐιη. 48 Ο, την μίν πίρΐ απάντων *ϊτ< άρχην ίίτί αρχάς €?Γί οπη δοκίΐ. 
Ο-πΙο 50 &> βτ άποδιδράσκ(ΐν, (ϊθ' όπως δ(ΐ ονομάσαι τούτο. 
Αροΐ. 41 ο, Οβνσσία η Σίσυφον η ΐιΧΧους μύριους αν τις ΐΐποι. §§ 258, 259] ΑΒΒΚΕνίΑΤΕϋ ΟΟΝδΤΚυσΠΟΝ. 227 

ΡΙΐίΚΐΙο 70 6, οίον τό καλόν τω αίσχρω ϊναντίον \τ\-γχάνα όι/], και άλλα 

&η μνρία όντως Ζχιι. 8ίπήΐ8ΐ•1ν ΡηβΒίΙο 73 ^> 94 ϋ > Οογ§. 483 <1> 
!*££• 944 ϊ>• 

ΡτοίΐΙ£. 325 &> δικαιοσύνη, και σωφροσύνη, και το όσιοι» ιιναι, και συλ- 
λήβδην ίν αυτό προσσγορτυω ιιται ανδρός άρττην. 
Τ1)6 ροοιι1ί8ΓίΙν οί ίηβββ οοηίΓ&οίαΙ ίοπηβ οί βχρΓΟββίοη ιηβν 1>β 
βρρΓβοίβΙβά \}γ οοηιραηϋ^ ίηβ ίο11οτττίη§ Γ0£ΐιΐ8Γΐν οοιηροββίΐ 8βη- 

ί «Ί106 : — 

Ργο18£. 35^ *) '«"' 7°Ρ ^ ν " Γί τ *Ρ ννον λιγιις (Γτί χαρτόν, ΐΐπ δπόΰίν 
και όπως χαίρεις τα τοιαύτα όνομάζων, ω βίλτιστί Πρόδικί, τοίτά μοι 
προς 6 βούλομαι άπόκριναι. 

ΤΗβ οοηίΓ&οίβίΙ ίοπηβ £ΐνβ ηβ βίντβνβ ίΐιβ ίββίίηρ; οΓ »1>1)ΓονίαΙίυη, 
03 ίί ίΗβ βρβΛΚβΓ ντ88 ΙιίιπββΙΓ ίπιρβίίβηΐ οί ρΓοϋχϊίν. 

ΟθΓ£. 494 °^> (Α) φ*}!" το * κνώμίνον ήδίως αν βιωναι. (Β) Πόπρον ίί 

την κεφαλήν μόνον «τ?σιώ, η «τι τ'ι σε ερωτώ ' 
Αροΐ. 20 ά, οντοι δε τάχ αν ... . μείζω τίνα η κατ ανθρωπον σοφίαν 

σοφοί εΐεν, η ουκ εχω τ'ι λέγω. 

§ 258. Ι). Ιη βητηηι&ΓΥ ίπιηβίίίοηδ ίο οηβ ρ&Γίίοαΐ8Γ. 
Τίβ(ξ$ξ. 7 * 5 °> Τ0 ^ Γ άρχοντας . . . νπηρετας . . . εκάλεσα οΰ τι καινοτομίας 

ονομάτων ένεκα, αλλ* ήγονμαι κ.τ.λ. 
Αρυΐ. 36 8, το μη άγανακτείν . . . άλλα τέ μοι πολλά συμβάλλεται, και 

ουκ άνελπιστόν μο* γεγονε τό γεγονός τοΰτο. 
Οί. ΙιΥ8Ϊ88 χχνΐίί. 4~5• Ρ• 1 79> °Ψ αι • • • ουδενα αν . . . ε'πιτρεψαι . . . , 

άλλων τε και Έργοκλής ελεγεν. 8ί. Ματίε VI. 5, *<" °ύκ ήδύνατο ε'κεΐ 

ουδεμίαν δνναμιν ποιησαι, ει μη . . . εθεράπενσε. 
Ηίρ. Μβ. 28 1 0, (Α) τ» ιτοτί τό αίτιον ότι οί ιταλαιο} .... φαίνονται 

άπεχόμενοι . . . ] (Β) Τ» δ* οϊει άλλο γε ί) αδύνατοι ήσαν ; 
Ρ1ΐ«(1θ 63 θ, (Α) σκεψώμεθα τί εστί» ο βοίλεσθαί μοι δοκεϊ πάλαι 

είπε'ιν. (Β) Τί δ« άλλο γε η πάλαι μοι λέγει ό μίλλων κ.τ.λ. ; 

§ 259. ϋ. ϋββ οί πολλοΰ δει ίηβίβ&ά οί οί>. 

Ιη ίηβ Γ6£ΐι1ατ ογ ίαΐΐ οοηβίπιοϋοη ίτολλοΐ βίί ίβ βίΙΙιβΓ ίηΐ6ΓίθοΙθ<1 
ρατβηίΐιβίίο&ΐΐν, ογ βυΙ)|οίηβά, Ιο βίΓβη^Ηβη α ηβ£&ϋοη. Βαί, ίη ίΗβ 
ΐτιβί&ηοββ νΐιΐοΐι Γο11θΛ>ν, α Νβ^Ιίνβ ίβ άΓορρβά οαΐ, βηά ίΗβ ιτολλοΰ β*ί 
ίί χα&άβ ίο 611 ίΐιο β&ιαβ ρΐ&οβ ίη ίοβ εοηβίηιοΐίοη \ν1ιΐο1ι ίΐιβ Νβς&ίίνο 
ΙΒθΙ 

Ββρ. 378 0, ΐτολλον δίΐ μνθολσγητίον . . . , «ίλλα κ.τ.λ. 

8ντηρ. 203 Ο, ιτολλον ί«ϊ απαλός . . . . , άλλα σκληρός. Υ\χ\\γ Λ\Λ 

Γβ£υ1&ι-1ν ίΐιίβ νου υ Ηβνβ 1»βη ουχ απαλός, — ιτολλον γ« «αϊ ί«ϊ, — 

άλλα σκληρίίς. 

<ϊ 2 228 ΌΙ0Ε3Τ ΟΓ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 260—262. 

ΟθΓ£. 5 ' 7 Λ > πο\\οΰ γ( δεΐ μηποτί τις τοιαύτα (ργάσηται. Γαΐΐ^ ου 
μηποτί τι: (πολλοΰ γ* δεΐ) τοιαύτα (ργάσηται. 

§ 260. V. ΕχΙοηβίοη οί ίΐιβ ^ονβπιηιβηί οΓ β νβΓΟ, ίΓΓ&ίίοηβΙΙ^, βο 
88 Ιο &(1ιηϋ οί ίηβ βάάίΐΐοη οί &η 8,ίίοι•ί,ηοη§ηΙ Ιο α ΡαιΊίάρί&Ι 
οΐβιΐδβ \νίίηοηί & ηβ^ οοηΒίπιοίϊοη. 

Ροΐίϋο. 2 76β, (Ι: ταυτον βασιλία κα\ τΰραννον ξυνίθΐμιν, άνομοιοτάτους 
οντάς αυτούς τι και τον της αρχής ίκατίρου τρόπον — ΛΥ'ΗοΓβ ίηβΓβ 18 

ηο ^Βΐϊπο&ίίοη ίη ίηβ ββηεβ Γογ οηη§ϊη§ τ6ν τρόπον ηηάνν Ιΐιο 
§ονβπιιηβη1; οί ξυνίθΐμΐν. 

§ 261. Τν\ Τ\νο ΡαιΐίοίρΙβΒ, ΓβρΓβΒβηίίηρ; Ιΐιβ ΓβοίρΓΟΟ&Ι βοίίοη οί 
ίννο ρ&Γίίβδ, τα&άβ ίο β£Γβθ βαοη οί Ιΐιβηι \νίϋι ΒοΙη οο^οίηΐΐ^, — ίο 
&νοί(1 βρβοϊβο&Ιϊοη ίη εβί ίβπηβ. 

Οτίΐο 48 θ\, (ζάγοντίς τι και (ξαγόμινοι — ί. β. συ τε (ξάγων, ίγω τε 

(ξαγόμΐνος. 
Οί. ΙβΟΟΓ. VI. 47• Ρ• Ι2 5> άίΓ«'ίΓοι/χ«/ δ* αν άκοΰοντίς τε και λέγοντίς — 

ί. β. ύ/ιεϊί τε άκούοντίς, εγώ τε λίγων. δοηίβΥνηαί ΒΐηΐίΙαΓί^ Ατίδΐί. 

0&ίβ£. VI. Ι3> ορός μϊν μικρόν Χίγιται, κίγχρος δε μιγάλη, τω των 

όμογΐνων μΐίζονα (ΐναι — ΤΛΤΠ6Γ6 ΗοτνβνβΓ μείζονα, βϋΐΐ Π10Γ6 ΟΓ&Ο'Ιΐ^- 

Ιο^ίο&Π^, βΙ&ΙκΙβ ίοΓ την μ(ν μίίζω, το δε ΐΚαττον. 

§ 262. ΙϋΙΟΜδ ΟΡ 8ΕΝΤΕΝ0Ε8 : ΡΐΛΕΟΝΑδΜ ΟΡ ΟθΝ8ΤΚϋΟΤΙΟΝ. 

Ργοπι ίηβί&ηοββ οί Ρΐβοη&βπι ηιυδί; οβ βχοΐιιάβά 
ι. 0&3β8 ίη \ρηίοη ίηβ ίοιτβ οί & \νοπΙ η&8 1>ββη &ίί6ηυ8.ίβΛ ο γ 

ίΐβ ίτβφίβηί ηββ ίη ίη&ί ρ&ΓίίοηΙ&Γ οοηηβοίίοη ; β. §. είναι βηΐτΐοίηεοί 

Ιο ΐκων βηά ίηβ Ιίΐίβ : 

2.ΤΑ.11 ο&868 ίη \νηίβη Γβοηηκί&ηογ η&8 ΓβΒηΙίβιΙ ίτοηι Οΐιαη^β 

οί Οοηβίηιοίίοη, ογ ίΓοπι Βίη&Γγ 8ίηιβίηΓβ : 
3• 0&8β8 οί ίηΐΐηβββ οί ΟοηΒίπιβίίοη : β. £. 

ΡΙΐΒβίΙο 6 2 β, τοΰτο μόνον των άλλων απάντων — \ν1ΐίβη 18 βίηΐρΐγ ίΐΐο 

ίαΐΐ ίοπη οί \ν1ιίοη μόνον απάντων \νο«1<1 Ιι&νβ 1)ββη αη βυοΓβνία- 
ίίοη ; &β ' (Ιίβίίηβί ίΓοπι &11 ίηβ Γββί ' ίβ πιογθ αβοηΓαίβ ίηαη 
' (Ιίβίίηβί ίτοπι &11 : ' 

Ογ ίηβ ηββ οί ώστε \νίίη ίηβ Ιηηηίίίνβ, ίο11ο\ήη§ δύναμαι &ο. 

Ογ ίηβ αββ οί & άβ1ίΙ)βΓ&ίβ ίοπη οί ερβ&ΐίίη^, &8 ίη 
Αροΐ. ΙΟ Ο, τί δ<7 \ίγοντ*ς οιίβαλλον οί δια/3άλλο«^-ερ^ 
II». 34 0^> ινιακή &ν μοι δοκω . . . λέγειν λίγων κ.τ.\. 
Ιι>. 36 β, ονκ άνίλπιστόν μοι γίγονΐ το γεγονός τοΰτο. § 263.] ΡΙ,ΕΟΧΛ^Μ ΟΓ ΟΟΝδΤΚϋΟΤΙΟΝ. 229 

1>β££. 858 8, τίνα τρόπον αν γιγνόμτνον γίγνοιτο. 

Γ1ι«'•1υ 75 ^> * α ' '" τα * { *ρωτησίσιν ίρωτωνης κα\ «V τάίς άποκρίσισιν 

άποκρινόμινοι. 
Οί. Ιί-δΡΙΙΒ ϋ. 2 2, ούκ αν ποιησάμίνος άλλον οίκΐΐότίρον {μου ποιησαιτο αν" 

\ν1κ•ινΙ>ν νβ &τβ Γβηιίη<1βά οί ΗοπιβΓ'β ((Μ. χί. 6 1 2) Μή τιχνη- 

σάμίνος μηδ* άλλο τι τ*χνησιιιτο Ός κίΐνον Τΐλαμωνα «>/ ίγκάτθιτο 
τ*ΧΥ!Ι• 
Ογ, ίη οοοπίίη&ΐβ οίααβββ νηίοη Ιιβνβ α οοιηηιοη ρ&τί, ίηβ 
οχρΓββείοη οί Ιηίβ ίη οβοΐι οίβυδο, &8 ίη 

ΡΗ(1γ. 255 ^> ωσπ*ρ ίν κατόπτρω *ν τω ϊρώντι ίαντον όρων. 
Κβρ. 553 °> ιτταΐσαντα ωσπ*ρ προς ίρματι προς τ§ πόλίΐ. 
ΡπΒΒίΙο 67 <1, &σπ*ρ « δασμών ίκ τον σώματος. 
(ΟοπιρΗΓβ Ιηβ8β Μτίΐΐι Ιΐιβ Γβοί Ρΐβοη&δπι οί" ΡΓβροδίίίοηβ οοΐον — 
§ 26 5 .) 

§ 263. Α. Ρΐεοη&βιη οί ρ&ιϋουΐ&τ ντοπίβ. 
&. Οί Ιηβ Νβ£8ΐίνβ. 
α. Ιη Ιηβ ββιηο οίβηββ. 

Κ^ρ. 339 °» οΰπω δηλον οΰδ* « μιγάλη. 
ΙΒ. 389 *) ουκοϋν Όμηρου ούδί τά τοιαύτα άποδίξόμίθα. 
ΟπΙο 43 ^>, ού μα τον Δί" ουδ* αν αντός ήβ(λον. 

Εϋίη^'ά. 279 &> °^δ* σ*μνοϋ ανδρός πάνυ τι ούδί τοΰτο ΐουαν ί?να 4 
ίνπορ*ιν. 8ο Ρηβεάο 1 1 5 ο• 

Ροΐίΐίο. 300 β, μηδίν πλήθος μη& ηντινοϋν δυνατόν λαβί'ιν τίχνην. 
Ρηβάο ΙΟΟ &, οΰ μα τον Αία ου σφόδρα. 

Ηϊρ. Μα. 292 Β, οΰ μοί δοκίΐ, ω Ιππία, οϋκ, « ταΰτά γ* άποκρι- 
ναίμην. 

Ι;) Γ βΪΒ 2210, ουκ αν, ιΐ γ* το κακόν κ.τ.λ., οίκ αν ην κ.τ.λ. 
ΟγηΙ. 39^ 6 » °^' ** τι °^ Γ τ ' & ν **Ί ν *ί>ρ*ϊν, οί) συντείνω. 
ΕηΐΗ)*ρΙιΐΌ 4 *1» οντ' « 5 τι μάλίστ' άπίκτίΐνιν, . . . ου δ*'ιν. 

Οί. Ηοιη. II. ί. 86, &ο. 

ΤΗβ ηβ&£β ίβ οοηιιηοη, οί οοηι-ββ, ττΙιβΓβ Ιηβ Νβ^β,Ιίνβ ίβ άίβίτί- 
1>υΙβ(1 (ο βυΐκΐίνίβίοηβ οί ΐΗο ββηίβηοβ, &8 ίη 

ΤΙιββεΙ. 163 Λ, αλλ* οΰ δίκαιον οϋτ* συ οΛ-' 4»» ήμιΐς φαΐμτν. 

Τηβ οΒ]ββΙ οί Ιηβ Ρΐβοηββπι ίβ, βίΐβΓ ρΓβηιίβίη^ Ιηβ ΝβρΛίνβ μ &η 
ιιηηοαηοβηιοηΐ οί Ιηβ £βηβπι1 ίυπη οί Ιΐιο ββηίβηββ, ίο ρΐ&εβ ίΐ αίβο 
ίη βίοββ βοηΐ&οΐ νίΐη Ιηβ νοπΐ «τ1ικ•η Ίί ίηιηιβίΙίΛίβΙ^ οοηοβτηβ. 230 ϋΙΟΕδΤ ΟΓ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 264—268. 

§ 264. β. Νοί ίη Λβ βαιηβ οίααιββ. Ιη 4ΐιΪ8 ο&3β ίΐιβ Γορβίϋίοη 
Βββηιβ αΐιηοδί 1δ ΐιτ&Ιίοη&Ι. 

Αροΐ. 2 7 β, όπως δε συ τίνα πείθοις &ν ως ου, κ.τ.λ., ουδεμία μηχανή 
εστί. 

"■^88• 747 ^> Μ&* τοϋθ ημάς λανθανετω περ\ τόπων, ως ουκ εισ\ν 
άλλοι τίνες διαφέροντες άλλων προς το γενναν ανθρώπους αμείνους 
και χείρους' οΐς ουκ εναντία νομοθετητεον. οί μεν γε που δια πνεύ- 
ματα κ.τ.λ. 

ΟΓ. Αηίίρΐΐο VI. ΙΟ. ρ. 142, οί/τ* όστις ουκ ίιΚλα κατηγορά η α διώκει εν 
πράγματι τοιούτο), πιστεϋσαι δηπου αυτω άζιώτερόν ίστιν ή άπιστησαι 
— ΉτΙιβΓβ ουκ 18 ΐιτ&Ιίοη&Ι. 

§ 265. 1). ΟΓ ΡΓβροβίΙΐοηβ. 

ΡΗ(1γ. 278 Ά, (ν δε τοΊς διδασκομενοις ... «V μόνοις το εναργές είναι. 
ΟΓ. ΤΙΐΙΙΟ. ΐίί. 53> ΐν δικασταϊς ουκ εν άλλοις δεξάμενοι γενέσθαι η ΰμϊν. 

§ 266. ο. ΟΓ 0οη]υηοϋοη8. 
8) τ Πΐρ. 210 Ι), κα\ εάν επιεικής ων την ψυχην τις κα\ εάν σμικρόν άνθος 
<Χ77• 
ά. Οί&ν. 
Ρη^Γ. 276 Ι), ττ) γεωργική χρω μένος τέχνη αν σπείρας εις το προσήκον 
αγαπωη αν κ.τ.λ. 

Αροΐ. 3 1 & > κρ°ΰσαντες αν με, πειθόμενοι Άνΰτω, ραδίως αν άποκτεί- 
ναιτε. 
β. ΟΓ ίφη, &0. 
8}Τηρ. 175 ^> καί ''"■«" οη Ευ αν εχοι, φάναι, ω Άγάθων. 
16. Ι90 0, λέγει οτι Αοκώ μοι, εφη, κ.τ.λ. 

§ 267. Β. ΚβδίιηιρΙΐοη οΓ& Νοηη, ^ΙιβΓβ ηο Οη&η§β οΓ ΟοηβΙπιο- 
Ιίοη Ιιββ ίηΙβΓνβηβ(1, \>γ Οοΐίηαβ Ο&βββ οΓ αυτός. 
8ββ αηάβΓ 'Βίηατ^ 8ί:πιοίαΓβ,' § 222, αοονβ. 

§ 268. 0. Ρΐβοηαβπι ίη Ββηίβηοββ οΓ ΟοηίΓ&βί. 
Ροΐΐίΐε. 202 &, τό ζητούμενον εν διπλασίοισι τα νυν εν το'ις ήμίσεσιν εις 
τότε ποιήσει ζητε'ισθαι. 

ΙιΟ£§. 805 8, ημίσεια πόλις άντ\ διπλασίας. 

ΤίΠΙ. 39 °> ολίγοι των πολλών. 

1 Ιικαο £8 α, πάλαι γενομένης αυτής πολλώ ύστερον φαίνεται αποθανών. 

II). 7 β> ί* μείζονος ίντος πρότερον ύστερον Τλαττον γενησεται. 

Μ 01, ρβΛ»ρ8, Τΐΐϋογά. ίΐί. 36, πόλιν &Κην οΊαψθεϊραι μάλλον ή ου τον» αΐτίον». §5 269—271] ΟΙΙΑΝΟΕΌ ΟΟΧδΤΚυΟΤΙΟΝ. 231 

8θρη. 219 1), °**Ρ &* Μ *ρότ*ρόν τα αν ΰσηρον *ις ουσία» αγη. 8θ 
265 Ι). 

ΟΓ. Ι^Γβί&β χχχί. 24• ρ. 189, τοιγάμτοι πράτιρον β*λτίων γινόμινος 

πιρι την πάλιν, ύστερον βυυλ*ύ*ιν άζιοντω. 
Ρ1ΐ8Β<1θ 64 0, ία» "φα και σοι ξυνδοκη ακ*ρ και ίμοί. 

Ιο. "]6 β, α»αγκαϊον, οΐτως ώσπ€ρ και ταύτα ΐστι», όντως και την ημΐ- 
τίρα» ψυχην *ιναι. 

Οί. Χοη. Αηαο. II. ί. 22, και ήμϊ» ταύτα δοκκΐ απίρ και βασιλι'ι, Ηοηι. 
II. νί. 47^> ^ Γ€ &Ό καί τόνδ* γ*νίσθαι Ώαιδ' ϊμόν, ως κα\ €γώ π*ρ, 
άριιτρί-πία Ύρώίσσι, (οηά ΠΙΟΓβ ίη ΗβίιιάοΓί, οη Ρη«<1ο 64 ο). 

§ 269. Ρ. Ρΐβοηαβηι ίη ΒΐβΓβοΙ)'ρβ<1 ρηηυηβ. 

Ρ1ΐ9Ρ<1θ 9 Ι (1, ττολλα δη σώματα και πολλάκις κατατρίψασα. 
ΓΒ. 99 °> ττολλή και μακρά ραθυμία. 

II). 79 β> °*? *"" *α*τί (ρβιΉαρβ). 

^* β 8β• 823 0, μητ* ίγρηγορόσι μητι ιύδσυσι κύρτοις αργον θήρα» δια- 
πονουμί'νοις. (Τ1ΐι8 ρΟΓίίαρβ «ρρΐΌ»θΙΐ68 Ι16&Γ6Γ Ιο Η^ρβΓΟΟιβ — 
ίοΓ Η'ΙΐίοΊΐ 8ββ § 3 1 7> ΜΟΜΓ.) 

§ 270. ΙϋΙΟΜδ 0¥ 8ΕΝΤΕΝ0Ε8 : — ΟΐΙΑΝΟΕϋ ΟΟΝδΤΚϋΟΤΙΟΝ. 

Δ. Α β ίο 08868 οί Νοαηβ. 

λ. Νοιηίη&ϋνβ Αοβοΐαίβ — ίη βχροβϋίοη. 

8θρΗ. 206 (1, τίθημι δύο διχή ποιητικής *ϊδη' θίία μίν κιίϊ ανθρωπινή 
κατά θάτ(ρον τμήμα, κατά δ« θάτιρον τύ μίν αυτών ο"ν, τ6 δ* ομοιωμάτων 
τινών γϊννημα. 

Π). 2 1 8 β, τι βήτα προταζαίμίθ' αν (ΰγνωστον και σμικρά» . . .', οίον 
άσπαλιιυτης, 

§ 271. 1). ΙηνβΓβίοη οί §ονβπιηιβη4. 

Τηβ&Ι. 192 &, 3*ΐ ώδ* λέγισθαι π*ρ\ αυτών, *ζ αρχής διοριζόμενους. 

Αροΐ. 2 10, διαλ*γόμ*νυς αύτφ, ϊδοζί μοι ούτος 6 άνηρ κ.τ.Χ. 

Ι/6££. 8ΐΙ 0, άποβλίψας προς τους λόγους . . . , ϊδοξα» . . . μοι . . . 

ιϊρψτθαι. 
Ιϋ. 92 2 \), άναγκα'ιον δί ιίπιιν, βλίγ-ας κ.τ.λ. 
Ρΐΐΐΐοΐ». 49 Ο» ιτάντις όπόσοι κ.τ.λ., αναγκαιότατο» ϊπισθαι τοις μίν 

ρώμην αϊτών κ.τΛ. 
Τ1ι«βΙ. 173 ^» <"τονδα\ V ίταιρ*ιών <Ίτ' αρχάς και σύνοδοι και δι'ιπνα 

και συν αύλητρίσι κώμοι, ούδ* οναρ πράτηιν προσίσταται αίτυίς. 232 ΌΙΟΕδΤ ΟΡ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 272-275. 

8}Τηρ. 2θ8 β, οΐ δε κατά την ψυχήν — είσι γαρ κ.τ.λ. — τούτων όταν 
τις κ.τ.λ. 

Οοτξ. 474 θ > και Μ ν τ ° 7* * ατα ΓΟυΓ "ό/*ουΓ ... ου δηπου έκτος τού- 
των ί'στί τα καλή. 

Κορ. 565 (1— β, ώϊ άρα ό γευσάμενος τοϋ ανθρωπίνου σπλάγχνου .... 
ανάγκη δη τούτω λύκω γενέσθαι. 

Εϋΐ1ΐ} Γ ά. 28 1 ά, κινδυνεύει σύμπαντα . . . ού περ\ τούτου 6 λόγος αυτοϊς 
α ναι. 

(Ίίίϊ;ΐ8 Ιθ7 β, (κ δη τοϋ παραχρήμα νΰν λεγόμενα, το πρέπον αν μη 
δυνώμεθα πάντως άποδιδόναι, συγγιγνώσκειν χρεών. 

§ 272. ο. ΌίίΓβΓβηί §ονβι•ηιηβηΐ8, βίΛβΓ ο£ Λβιη Γβ^αΐβ,ι•, οι•ου§1ιί 
Ιθ£β11ΐ6Γ ίηίο οηβ δβιιίβηοβ. 

Κβρ. ^*]Β ά, τοιαύτα λεκτεα μάλλον προς τα. παιδία ευθύς και γερουσι. 

II). 566 β, όταν προς τους εξω εχθρούς τοϊς μεν καταλλαγ^ τους δε κα\ 
διαφθείρη. 

δ^Πίρ. 203 &, διά τούτου πασά εστίν η ομιλία . . . θεο'ις προς ανθρώ- 
πους, και εγρηγορόσι και καθεύδουσι — Λβ \νοπΐ8 κα\ εγρηγορόσι κα\ 
καθεύδουσι ΓβΓβΓΓίη^ Ιο ανθρώπους. 

Ρΐΐδβάο 88 Ο, ίίί άπιστίαν καταβαλεΊν ού μόνον τοις προειρημενοις 
λόγοίί, αλλά καϊ εις τα ύστερον μέλλοντα ρηθησεσθαι. 

§ 273. ά. 01ι&η§β Ιο & ρΓβνίοιιβ οοηείπιοίίοη. 
Ι&βρ. 413 β > τον άκηρατον εκβα'ινοντα καταστατεον άρχοντα . . . , και 
τιμάς δοτεον και ζώντι και τελευτησαντι, . . . γέρα λαγχάνοντα. 

§ 274. β. ΟΗαη^β ίο & Οβηΐίίνβ Αοβοΐαίβ. 

ΙΙορ. 59° ^> ομεινον παντι .... άρχεσθαι, μάλιστα μεν οίκείον έχοντος 

κ.τ.λ. 
Εβ£8• 755 °-> τούτους είναι στρατηγούς . . . , δοκιμασθεντων καθάπερ οΐ 

νομοφυλακες. 

§ 275. ί. Τΐιβ £ο11ο\νϊη£ &γθ βίιηρίβ Αηαοοίυίΐια, Γβάαοίυΐβ ίο ηο 
ρήιιοίρΐβ •νν1ι&ίβνβΓ. 

1ίθ££. 823 <1, εΊΒ υμάς μήτε τις επιθυμία .... ποτέ λάβοι . . », μήτε 

Ιγρηγορόσι μήτε καθΐύδουσι κύρτοις άργον θηραν διαπονουμίνοις. 
(Ί 1 1 ί;ι* 1 1 6 (1, νεώς ήν σταδίου μεν μήκος, εύρος δε τρισΊ πλεθροις. 

§ 275*. ΑΑ. Αβ ί© ΝαπιοβΓ ο£ Νοαηβ &ηά Ριόποιιιιβ. 
α. 
ΡΙΐΒδάο 6 2 β, τνγχάνίΐ τω άνθρώπω . , . ίστιν δτε κα\ οΐς βελτιον. §$ 276, 277] ΟΗΛΧΟΕϋ ΟΌΧ8ΤΚΓΟΤΙΟΧ. 233 

Ρ1ΐ3?άθ 82 β, οΓ αν ίκάστη "οι κατά τάς αιτών ομοιότητας της μ*λίτης. 
8^'Πΐρ. 207 1)> ερωτικώς 6Ίατιθ*'μ*να π*ρ\ την τροφή» του -γΐνυμίναν, και 

ίτοιμά «στο» ύπίρ τούτων διαμάχίσθαι — νΙΐβΓβ τούτων = τοϋ γινο- 

μίνον. 
ΡγοΙλ». 345 β > °νχ °* °* ΜΤ «οκά πονϊ) ίκών, τούτων φησί» ίπαινίτης 

*ιναι. 
Κορ. 4 2 ^ ε > " Γ αποθανονμίνους, ός αν τούτο δρα. 

ΟοηνβΓδβΙ}" Ιο ίΗβ 1&δΙ ίνο ίηβΐαηεββ 
β^ΓΠίρ. 187 €, προσφ*ρ*ιν οις αν προσφέρε, όπως αν την ήδονην καρ- 

πώσηται. 

\>. 
ΙΙβρ. 554 *> θησανροποιος άτήρ, ους δη και (παιικΊ το πλήθος. 

§ 276. Β. Α8 ίο νβΓΐ». 

β. Οπ^ίηαΐ οοηδίηιοίίοη &1>αη<1οη6<1, β&€Γ ίηίβΓροββά οίαυββ, ίη 
ΓβνοαΓ οΓ ίΐι&ί, οΓ ίΐιβ ίηίβΓροββίΙ οίΑΐΐΒβ. (Γογ 0&6Γ βρρΠο&Ιίοηβ οί 
ϋιβ β&ιηβ ρηηοΐρΐβ, βββ ' ΑίίΓβοίΐοη,' §§ 192-194» &&ονβ.) 

ΡΙΐ8&<1θ 107 Ο, τάς ύποβίσας τάς πρώτος, και « πιστοί νμΐν ΐΐσίν, όμως 

ίπισκιπτίαι σαφίστιρον. 
Τΐιϊδ οΐι&η^β ίδ οοηιπιοηοδί αΛβη ειιοΐι ίηίβΓροββά οίααββδ αβ βχρΓβεβ 
*αι/ΐη$, βββτηϊηρ, ογ ΟιίηΜηρ. 

Οτ&ί. 3^4 °» ® τι °« ον ψηοΛ κ.τ,λ., ωσπ*ρ ύποπτεύω, αύτον σκώππιν. 
ΡΙηΙγ. 272 ά, παντάπασι γαρ, 6 κα\ κατ αρχάς ίίπομιν, ... ότι ου&ίν . . . 

$*οι κ.ι\λ. 
ΟθΓ£. 493 °• το ^* κόσκινον αρα λ**/* ι, ως ΐφη ό προς μ€ λίγων, την 

ψνχην ίΐναι. 
1>β££. 728 (1, τ6 & τρίτον, πάς αν τούτο ι>οήσ«*, την τοϋ σώματος ιιναι 

κατά φύσιν τιμήν. 

§ 277. ο. ΟοηΒίπιοίίοη ο1ιαιΐ£ΐη§ [τονα. ΙηβηίΙίνβ ίο Γίηΐίβ νβιΊ>. 
δ^ΓΠίρ. 177 β » ^ • • • -Έρωτα μηΜνα πω ανθρώπων Τίτολμηκίναι άζίως 

ύμνησαι, άλλ' ούτως ημίληται. 
II). 184 Ι), ?στι .... νόμος, ώσπιρ κ.τ.λ., ούτω 6η και άλλη μία μόνη 

δουλιία ίκούσιος λιίπιται ούκ ίπονι'Λιστος. 
Αροΐ. 19 β, τούτων ΐκαστος οίος τι «στί»> ιών <ις ίκάστην των πόλεων 

τους νίονς, οις !ζ*σ~τι των εαυτών πολιτών προίκα ζυν*ίναι ψ άν βου- 

λωνται, τούτους πιίθονσι κ.τ.λ, 
ΊΊιοκΙ. ΙφΟ ά, αϊ μαίαι δύνανται τάς ώΚνας μαλθακωτίρας ποι*'ιν, κα\ 

τίκτ*ιν τ* 0ΐ7 τάς δυστοκούσας, και *άν νίον ©τ δόζη άμβΧίσκιιν, άμ- 

βλίσκουσι. 234 ΒΙ0Ε8Τ ΟΡ ΙΌΙΟΜ3. [§§ 278—281. 

§ 278. ο. Οοηβίπιοίίοη ββ^υη αίτβδΗ \νίΐ!ι Οοη)ϋηοΙίοη ογ ΚθΙλ- 
ίΐνβ, &ΛβΓ ίηΙβΓνβηΙίοη οί & Ρ&Γΐίοίρί&Ι ογ ΑιΙνβΓοίίΐΙ οΐβιιεβ. 

Ιλ5§§. 8 ΙΟ ά, κελεύεις γαρ δη με, της αυτής όδοΰ εχθοδυπού γεγονυ'ιας 
πολλοίί, ϊσως δ' ουκ ίΚάττοσιν ετεροις προσφιλούς . . , μεθ ών δια- 
κίλίΐ'ίΐ με κ.τ.λ. 

Οπ&0 44 ^> Χ ω ρίν Μ*" τον ΐοτερήσθαι τοιούτου επιτηδείου, οίον εγώ 
ουδενα μηποτε εύρήσω, «τι δ* κα\ πολλοΐϊ δόξω κ.τ.λ. 

ΟθΓ§. 457 °> ΐαν ^*» °Ψ αι ) ρητορικός γενόμενος τις κατά ταύτη τί] τέχνη 

άδικη. 
Ε.βρ. 53° °> άτοπον . . . ήγησεται, τον νομίζοντα . . . κα\ ζητείν κ.τ.λ. 
ΟΗϋ&β 114 β » V νηο-ος αύτη παρείχετο . ... το νυν ονομαζόμενον μόνον, 

τότ€ δε π\ίον ονόματος ην το γένος εκ γης ορυττόμενον ορειχάλκου. 

§ 279. ά. Οοηβίηιοϋοη οβ§ιιη \νίΐ1ι οτι, αίΊβΓ νβΛβ ο£ &ηοΐϋίη<} ογ 
βαι/ΐηρ, αηά βηΪ8Γΐβ<1 ■ννΐίΗοιιί; Γ6§&Γ(1 ϊο Ίί. 

ΟθΓ£• 481 <Ι, αισθάνομαι σου εκάστοτε . . . , οτι όπόσ αν φη σου τα 

παιδικά και όπως αν φη εχειν ου δυναμένου άντιλεγειν. 
ϊιβζζ. 892 ά, ειπον οτι πρώτον εμε χρήναι πειραθήναι κατ εμαυτόν. 
Οπίο 5θ Β > ίροϋμεν προς αυτούς οτι Ήδίκει γαρ ημάς η πόλις ; 
Ρπ)ίβ£. 35^ 8 » *' 7**Ρ Γίί λ/γοι οτι Άλλα πολύ διαφέρει. 

§ 280. ΟίΙβη, ίτοιη Λβ ίτοφίβηο^ ο£ ίΐιίβ ιΐ8β \νίί1ι οΐδα, &ηά ννίΐΐι 

λίγω ΟΓ ΐϊπον, ΟΤΙ 0600ΙΠΘ8 ϊη 8110ΓΙ ΟΟΠί,βΧΐθ & ΠΙβΓβ 6Χρ1βίίνβ. 
Κβρ. 5θΙ β) οίσθ* οτι τούτω αν διενεγκεΐν. 
Αροΐ. 37 ϋ > ων *^ οι °* <*τι κακών όντων. 
8γΐΏρ. 1 75 Ί» * α * ΑΑ οτι Ευ αν εχοι κ.τΧ. 
II). 1 89 ϋ, ειπείν τον Αριστοφάνη οτι Και μάλ' επαύσατο. 

§ 281. Ο. Αβ Ιο ΟγηΙϊο ΟΜίηυ». 

λ. ΟΗαη^β £γοπι Ιηόϋοαίίνβ Ιο Ιηίΐηϊίίνβ ΟΓ&ίίο Οϋϋφια. 

Οόγ§. 5ΐ7 0— 0-> σ« . . . οιμαι . . . ε'γνωκεναι ώς . . . η μεν έτερα διακονική 
εστίν, η δυνατόν είναι εκπορίζειν κ.τ.λ. 

ββρ. 39 1 β - ^> Μ°" «ώ/χίν \ίγ(ΐν, ώς θησεύς .... ωρμησΐν οΰτως ίπ\ 
δ<ινάς άρπαγας, μηδί τιν άλλον . . . ηρω τολμήσαι αν κ.τ.λ. 

ΟηήΓΓΠ. 164 (1, δοκίϊ τό γράμμα άνακύσθαι . . . άντι του χαΐρί, ώς τούτου 
μ*ν ουκ ορθού Ζντος του προσρηματος, του χαίρίΐν, ούδί δ«ίν τούτο 
παρακ(\ίύίσθίΐι αλλήλους. 

Ι-:κ•1)0Η Ϊ98 Ο, ηγούμεθα . . . δΐΐνά μίν είναι κ.τ.λ.' δίος δί παρέχει κ.τ.λ.• 
δίος γάρ είναι κ.τ.λ. $§ 282—284.] ΟΙΙΑΝΟΕϋ ΟΟΝδΤΚϋΟΠΟΝ. 235 

§ 282. 1>. ΟΗ&ηββ ίπ)ηι Ιηιΐίβαίίνβ ίο Ορεινό Ογ»Ηο ΟΠΙκιηβ. 

ΡγοΙα§. 327 0~<1> «1 &«* αυτόν κρίκσθαι προς ανθρώπους, οις μη παι- 
δεία ίστϊν, αλλ* «ο> άγριοι. 

ΡΗ»η1ο 95 €— ^> ούϋν κωλίαν φτ/ς πάντα ταύτα μηνίαν . ... ότι πολυ- 

χρόνιόν τί ί'στ» ψνχη κ.τΑ.• αλλά γαρ οΰ&ίν τι μάλλον ήν αθάνατο» 

κ.τ.λ.' κα» ταλαιπωρουμίνη . . . ζώη κ.τΧ. 
ΙΗ. <)6 1>, ίμαυτόν άνω κάτω μίτίβαλλον σκοπών .... πόπρον τό αίμα 

€στιν κ.τλ., ΐκ τούτων δ« γίγνοιτο μνήμη. 
ΡΗάν. 241 β, ό &* άναγκάζίται κ.τΛ., ηγνοηκώς . ... ότι ουκ άρα ίδ« 

ποτί ί'ρωντι . . . χαρίζ*σθαι , . . , «Ι Μ μη, άναγκαΐον ΐΐη κ.τ.\. 
II φ. Μη. 301 ά, δόζαν ("χομιν π*ρ\ ίμού τ€ και σον, ώς ΐκάπρος ήμώι 

ίΐς ίατ'ι, τούτο ί«, δ ίκάπρος ημών ίίη, ουκ άρα ("ημ(ν άμφότίροι. 
ΟθΓ£. 5 1 2 α, λογίζίται ότι ουκ « μίν τις .... , τούτω δ« βιωτίον «στ» 

και τούτον όνήσίκν. 

ΡΗίΙβΠ. 4 1 <1» [«ΨΤ™»] «Γ το μάλλον τ« και 5""οι» ά/ιφω ο^χισθον, και 
ότι τών άπιίρων ιΐτην. 

ΟΗ»ΓΠ1. 156 <!-€, Ζάμολ^ίΓ, Ζφη, λ/γίΐ ότι . . . ον δίί κ.τ.λ., αλλά τοϋτο 
και αίτιον *ΐη κ.τ.λ. 

Ιί ρΗουΜ Ηβ οΗββΓνβ<1, Ηο^τβνβΓ, Ιΐιαΐ ίΗβ Ορίβίίνβ ίη ίΗβββ ρ*β- 
β8£ββ ίβ ηοί βίπιρί^ ίΗβ βββοί οί Οτ&ίίο ΟΗΙΐηιΐΛ : ίοΓ βοηιβ οί ίΗβ 
ρβ38Λ^ββ βΓβ ίη Ρτβββηί ίίιηβ. ΤΗβ βπιβΓ£βηοβ οί ίΗβ Ορί&ίίνβ ιηατκιβ 
ίηβ ίΓ&ηβίίίοη ίτοιη ίαβί ίο ΐηίβΓβηοβ ; ίί ίηάίο&ίββ ίΗβί; \τβ βτβ ηοί 
βαΐίβο! υροη ίο βοοβρί «η αόΉϊίίοη&Ι &ββει-ίίοη, 1>ιιί οηΐγ ίο Γο11ο\ν 
οηβ βίβρ ΓιΐΓίΗβΓ ίη ίΗβ άίτββίίοη βίΓβίκΙ^ βηρροββά. ΤΗίβ ίβ ίήβ 
ρπηοΐραΐ βοοοηηί ίο 1>β ρίνβη οΓ ίΗίβ οΗ&η£β οί οοηείπιοίίοη : ίί 
ηι&7 Ηβ, Ηονονβι•, ίΗ&ί α βηΗβίάί&Γγ ο&αββ ίβ ίηβ ίηοΓοβδίη^ ηββϋ, αβ 
ίηβ ββηίβηοβ ηηνίηιΐβ, οί ηιαι*κ.ίη£ ίΗβ (Ιβρβηάβηββ ηροη ίΐιβ ηι&ίη 
βοηέίηιβίίοη οί ίηβ 1&ίβΓ αη<1 ίηβΓβίοΓβ ηιοΓβ Γοηιοίβ ο.Ι&αΒββ. 

§ 283. ο. ΤΗο βοηίΓ&Γ^ οΐιαη^β, 6όπι ίηβ ΟρίΛίίνβ Ογ»Ιιο 01)1ί(]υα 
ίο ίΗβ Ιικίϊοίΐίίνο, ίβ ίη Ρΐαίο νβιγ υηοοηιηιοη ; βαεΗ &β ίβ ίοαικί ίη 

Τίΐη. 1 8 β, ίτ'ιθΐμτν, μηχανώμίνοι όπως μη&ι\ς . . . γνώσοιτο, νομιούσι 0€ 
πάντα κ.τ.λ. 

$ 284. ά. ΟΗ&η£β ίΓοηι Ορίαίίνβ Οι-αίίο ΟΗΠα^αβ ίο Ιηηηίίίνβ 
Οπιίίο ΟΗΙίφία. 

Ρΐιβεθο 9^ Η, ίμαντόν άνω κατ» μ«τ«',3αλλο* σκοπών .... αρ\ ίπιιοα» 
κ.τ.λ., ώς τυκς ϊλιγον, τάτ* 6η τα ζώα ζνντρίφνται' και πόηρον 
κ.τ.λ., ί'κ τούτων δ« γίγνοιτο μνήμη και οοξα, «κ ί« μνήμην και δόξης 
γίγησθαι ίπιστήμην. ΤΗίβ ρ&ββ&^β βΧβσΐρ1ί£ββ Η. αίβο (νΗβΓβ ίί 236 ΏΙΟΕδΤ ϋΡ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 285—287. 

18 οηοίβο"). Τηβ ^βίίηοβίίοη ο£ ίηίβ £ηΓίηβι• οηαη£β ίο ίηβ 
Ιηηηίίίνβ Ηββ ίη ίηβ ρ&Γβηίηβίίβ&Ι ως τίνα «λίγοι/, >ν1ιίο1ι ηδητρβ 
ηβΓβ ίηβ ϊηΗυβηοβ ρι•ορβι•1γ άαβ ίο πόηρον. 

§ 285. β. ΡβΓίίοΐρίβΙ βίαηββ, ίη & εβηίβηοβ ο£ Ιηηηίίίνβ Οπιίίο 
Οϋΐία,αα, οη&η»ΐη§ ίηίο Ιηηηίίίνβ. 

Ρ1ΐ86(1θ 1 1 1 Ο, τόπους δ* ίν αυτή (ΐναι, τους μίν βαθυτίρους κα\ άνα- 
πΐπταμίναυς μάλλον ή ϊν ω ημ(ΐς οϊκοϋμχν, τους δί το χάσμα .... 
(λαττον ΐχαν. 

Ρυΐίίίο. 293 6, λί * Τί '°" μψιμη μ^νας . . . , &ς μ(ν ως (υνόμους Χίγομίν 
ί'π* τά καλλιω, τάί δί αλλπί ('πι τα αϊσχίονα μΐμιμησθαι. 

α. Ηοίη. II. χνίίί. 535> ^ ν ΚΈρκ €ν δί Κνδοιμος όμίλΐον, (V δ' ολοη 
Κήρ, Άλλοι» ζωον ίχουσα νίούτατον, άλλον άουτον, Άλλοι/ τ(θν(ΐώτα 
κατά μόθον ίλκί ποδοϊιν, 0(1. νίί. Ι25> 5μφακ(ς (Ισϊν* Ανθος άφκ'ισαι, 
ίτΐραι δ' ύποπΐρκάζουσιν. 

§ 286. Ό. ΙηνβΓΒΪοη ο£ ίηβ Αηίβοβάβηί βίαηββ, 80 ίη&ί ίηβ Ρι-οηοηη 
ίη ίί άΌββ ηοί ΓβΓβΓ ίο ίηβ Κβίαίίνβ £οι•β£θίη£, οηί ίο 3οηιβ οίηβΓ 
\νοΓά ίη ίηβ Β,βΐ&ίίνβ οίαηββ. 

Τηβδβί. 20Ι Ο, οΐς μη παρεγίνοντό τινΐς . . . , τούτους δύνασθαι κ.τ.λ., 

λνηβΓβ τούτους Γβ£βΓ8 ίο τινίϊ. 
Ρ1ΐ86(1θ 7 Ο β, άρα αναγκάίον, οσοίί ί'στί τι (ναντίον, μηδαμόθ(ν αλλοθΐν 

αυτό γίγν€σθαι κ.τ.λ. ; — αυτό Γβ£βΓ8 ίο τι. 
Ιλ'818 2 ι 9 <1, ο αν τίς τι π*ρ\ ποΧλοΰ ποιηται . . . , άρα κα\ άλλο τ» άν 

πΐρ\ πολλοΰ ποιοΐτο ; 
Ρΐΐδβάο 1Ο5 0, ω άν τι (V τω σώματι έγγίνηται, θ(ρμον ίσται ) — 60. το 

σώμα. 
Βνηΐρ. 204 Ο, 6ν δί συ ωηθης "Ερωτα ΐΐναι, θαυμαστον ουδίν ΐπαθΐς. 

§ 287. ΙϋΐθΜ8 ορ 8εντενοε8: — Ακβανοεμεντ ορ "Υνοκϋδ 

ΑΝϋ ΟίΑυδΕδ. 

Α. ΗγρβΓΐ)»ίοη. 

Τηβ θίερί&ββηιβηί ο£ ίηβ ηβίηπιΐ ογ<1θγ οι \νοΓ<ΐ3, ννηίοη ίβ ββΐΐβά 1 
ΗνρβΛ&ίοη, ίβ ηοί ο£ οβρήοΐοηβ &ο!ορίίοη. Ιίβ ηεβ ίβ ι. ίο ίηοΓββββ 
ίΐιβ ηιοίΐίίν ο£ Γβ^ηίαίίη^ ίΐιβ βηιρηαείβ ; &ηά 2. ίο βη&Ι/Ιβ Ιαη^αβ^β 
ίο ι-βρΓββοηί, ίη & άβ^τββ, ίηβ Γαρίάΐίγ ο£ ίηοη^ηί, 1)^ ηια1ίίη§ οηβ 
οχρΓβΒβίοη ΙίίβΓ&ΙΙ^ οβίοη ηρ βηοίΙιβΓ. 

ΤΗβ ΗγρβΓΐ>αίοη \νηίοη Γββηΐίβ £τοηι ίηβ βίοββ &άηβΓβηοβ ο£ Ργθ- 
ροβίίϊοηβ ίο ίηβΐΓ ο&βββ (βββ 1>β1ο\ν, § 298) ίβ ίο 1>β βχββρίβά Γτοπι 
ίΗβ βββουηί ^α8ί ^ίνβη. Ιί ίβ ίΐιβ Γβ^ιιΐί 8ΐηιρ1γ ο£ & ^ιαηιηιιιίΐι,αΐ 
βχΐ^βηο^. Κ 288, 2 8 9 .] ΟΚΌΕΕ ΟΡ ΥΥΟΚϋδ ΑΧΌ ΟΕΑΙΓδΕδ. 237 

Τηβ ηαηιβ Η}*ρβι•1)8ίοη ηβά 1>ββη £Ϊνβη, μκΙ ίηβ Γββί Γββθ£ηίββ<1, 
ίη ΡΙλΙο'β οντη ίίπιβ. δοβπιίββ ίη ίηβ ΡΐΌίβ^οΓββ (343 «Χ »η ΓββίίΓν- 
ίη§ ίΐιβ βχρΐ8ΐι&ίίοη οΓ ίηβ ρ&8β&£θ οΓ 8ϊηιοηίι1θ8, β8)•β νπιρβατον δ«ϊ 

θάνιιι (V τω ασματι το άλαθίως. 

§ 288. 8. Οίαηβββ ίηίβπηίη^ΐοίΐ ο^ ΗτρβΓΪΜΐίοη. 

Ι<6££. 693 0> **" άλλα &η πολλά ημάς τοαχντ αν γίγνηται ρήματα μη 
οιαταραττίτω. 

II). 86θ ά, ακουσίως ο* ίκονσιον ουκ (χα πράτπσθαί ποτι λόγοι/ — 
\ν!)6Γβ ίηβ ΐ¥ΓΟ β1&11868 ονκ ΐχα λόγο» 011(1 άκονσιωί ίκονσιον πράτ- 

τ*σθαι &γθ οουηίοΓοΗβη^ίκΙ. 

Αροΐ. 2 6 8, ον δηρο νόμος (ίσάγιιν ίστ/. 

Ιηί-ίβηβββ ίτβίριβηί^ οβαΐΓ ίη ο1»υδ68 ίηοίίΐίηίοΐ Ιο ίηβ ηιβοΙιΐηοΓ^ 
οί ίηβ (Ηοΐο^υο, — &β ίη 

ΡΗκάο 7 1 ε > *7 ω σΜ « 'Φ'ϊι 'Ρ**> ό Σωκράτης. 

8)Τηρ. 214 0, αλλά, φόνοι, ω Έρνξίμαχΐ, τον 'λλκιβιαοην. 

Αροΐ. 25 ο, «»ι« δ ιτροί Διο5 Μίλητο. 8ίιηίΐ8Γΐ7 2 6 β, Μβηο 7ΐ & 

8>τηρ. 212 6, ό«α . . . την τον σοφωτάτου και καΧλίστον κίφαλην — 
«ά» άπω οντωσί — άναδήσω αρα καταγίλάσίσαΥ μον ως μίθνοντος \ 

ΐνο ββηίβηοββ βτβ ηβΓβ βοηηίβΓβη&η£β(1. Αβ Αίοίοΐβάββ Γβηβ8η3ββ 
ίΐιβ ίοπη ο£ ιιτοπίβ νήίη ιτηίβη Ηβ ίηίβηάβ Ιο 8οεοηιρ&η7 ίηβ 
οτονηίηρ; ο£ δοοΓ&ίββ, ηβ ϊηίβΓηιρίβ ηίηίδβΐί Ιο ^βίίί^ ίηβηι, 
&ηά <1ο€8 ηίβ 1)β84 Ιο οαττγ οη Ιηβ ίνο ββηίβηοββ ίθ£<?ί1ιβι\ 
Τηβββ, ίΓ οηβ ΙμμΙ ϋββη ροβίροηβά ίο ίΐιβ οίήβΓ, νοοίά Ιιβνβ 
ηιη — " Τη8ί ίτοηι ηι^ ο^νη ηββά ίο ίηβ ηββίΐ οΓ ίηβ νίδββί 8ηά 
Ιιαηϋβοιηβεί οί ιηβη Ι ηιηγ ίΓ&ηβίβΓ ίηΐβ β&τΐ&ηά — \Ν τ ο11 ! &ηά 
ίί Ι &1ΐ8ΐ1 88^ * η8 *> — νηβί ίηβη ? νίΐΐ γο\χ ιη&ΐεβ Γυη οΓ πιβ ? " 
Ιη ίτγ'ιηχ ίο 08Π7 οη οοίη ίο§βίΙιβΓ, ηβ υΓβ&ίίβ &ηά βοαηίβΓ- 
οηαη^ββ ίηβηι, (Ιΐβίίη^ηίβηίη^ ίηβηι (ΙοαΜΙβββ \>γ άίββΓβηοβ οί 
ίοηβ. 

£νβη βο νίοίβηί & ίπ^ββίίοη &β ίηίβ η&β ΐίβ ρ&Γ8ΐ1β1β ίη Ηοπιογ. 

§ 289. ο. θΓβπιπΐ8ίίο8ΐ ρονβπιηιβηίβ ίηίβπηίηςίβο! &7 ΗτρβΛβίοη. 
Ιι&βηββ 195 ^ π Ρ°* τι τον *' '""'" βλίψας ; 
8)'Πΐρ. 191 (1, «οτυ» . . . 6 ίρως ΐμφντος αλλήλων τοις άνθρωποις. 

ΡΗίΙτ. 249 ^> ' στ ' &Ι °^ ρ &*νρ° & *■*** ί**** λόγο* πβρι της τττόρτηχ 

μανίας. 
Ροΐίίίο. 309 *» **° κακ ^ ί ^*° φνσ*»( ακωόοίμινα. 
ΡΗίΙβΟ. 19 *» πανσαι τον τρόπον ήμ'ιν απάντων τοΐ/τορ. 238 ΏΙΟΕδΤ ΟΡ ΙϋΙΟΜδ. [§§ 290-293. 

ΟΓ. Απίΐοο. ϊ. 3°• Ρ• 5> τούτων ουν *μο\ τών λόγων η των ΐργων τι 
προσήκιι ; Η(1ΐ. ϋ. 1 34> «"β" 1 Ύ α Ρ κάρτα πολλοίσ» ύστΐρον τούτων 
των βασιΚίων των τάς πυραμίδας ταύτας ην λιπομίνων Ροδώπις. 

§ 290. ο. ΡΓοηοαηβ (ιιηβηιρη&Ιίο) ροείροηβοί ογ Η^ρβΛίΐίοη. 

Ροΐίίΐο. 201 Ι), το μίν ί'πι τα'ις των άψυχων γινίσίσιν αυτού τάσσοντας 

ντΙΐβΓβ αυτού 1)6ΐθΠ£8 ίο το μίν. 

ΤηβδβΙ. 1 66 (1, τον δ« λόγοι» αυ μη τω ρηματί μου δίωκ( — \ν1ΐ0Γ0 μου 

1)6ΐοη£8 ίο τον λόγον. 
ΟθΓ^. 469 °\ *«" τινα δ°£ϋ Η• 01 Τ Ψ κίφαλής αυτών κατίαγίναι δάν — 

ντΙΐβΓβ αυτών 1)β1οη£8 ίο τινα. 
Ρ1ΐ83(1θ 6θ Ι), ως άτοπον . . . (οικί τι ίΐναι τούτο— ντΙιΟΓβ τι ΤΥΟίΐΙιΙ 
ηοπιιαίΐ^ η&νβ ίοιιικί ίΐβ ρΐαοβ οββίάβ άτοπον. 
Α οοππηοη ί^ρβ ΐβ ίηβ ροείροηεηιβηί οΓ αη Αηίβοβ^ηί τις. 

Τηβ3βί. 1 88 8, ανάγκη τον δοξάζοντα δυξάζίΐν η ών τι οιδ(ν η μη οιδ«\ 
Οήίο 53 ^> * αν ίί! των εγγύτατα τινα πολιών (λθτ/ς. 

§ 290*. οο. Οοιτβίαϋνβ Οοηίιιηοϋοηε, — ίΐιβ ΓοπηβΓ ροείροηβά 1)γ 
Ήγρβτο&ίοΏ. 

Αροΐ. 1 8 ά, ωσπιρ σκιαμαχιϊν άπολογούμΐνόν τ( κα\ ΐ\ίγχ(ΐν. 
ΪΟ. 28 ά, ου αν τις (αυτόν τάξη η ήγησάμΐνος βίλτιστον (ίναι η υπ 
άρχοντος ταχθη. 

§ 291. (1. ΑάνβΛβ βικί Ρ&γΙιοΙοβ (Ιΐβρίαοοά \ίγ Β^ρβι-ο&ίοη. 

Ούτω. 
Σι6££. 747 ^> *" °ύδ*ν ούτω δύναμιν ΐχ(ΐ παίδιιον μάθημα μίγάλην — 

\ν!ΐ6Γβ ούτω Οοΐοη^β ίο μΐγαΚην. 
Τηοκί. 169 0, ούτω τις ίρως διινος (νδίδυκΐ — \ν1ΐβΓ6 ούτω ϋβ1οη§8 

ίο δανός. 

§ 292. Ίσως. 
Ι .«'ίί•;. 64Ο β, τάχ αν ορθώς ίσως μίμφοιτο. 

δ^ΓΠίρ. 194 °5 τ <*)( αν αισχύνοιο αυτούς ί? τι Ίσως οΐοιο κ.τ.λ. ΤΙΐΛί 
11ιΪ8 Ϊ8 α Ιι•&|βοΙίοη ο£ ίσω* -ννβ ΙίΛνβ £ΐΌΐιηά £ογ ίιιΓβΓτίιΐ£, 
ι. ϋτοπι ίΐιβ &η&1ο§}• οί ίΐιο ρΓβοούίη^ ίηβΐ&ηοο, 2. Γγοπι ίΐιο 
ί&πιΐΐίβπΐγ οΓ ΐΗβ οοιηοίηαϋοη τάχ' αν Ισως, &ηά 3• ίτοπι Ιΐιο 
ρβΓίβοί ηηίαπιίΐΐ&πί^ ο£ « ιο-ως. 

§ 293. "Ετ4. 

δ^Πίρ. 187 0, ου γαρ δηπου (Κ διαφΐρομίνων γ( ΐτι τού όξίος κα\ 
βαρίος αρμονία αν Λη — ννΠΟΓβ ίτι 18 ΟΟηβίηίοΙβά \νίΐη ουκ αν *"η. §§ 294— 29 6 •] ΟΚΌΕΚ ΟΓ \νθΚΒ8 ΑΝΌ ΟΙ,ΑϋδΕδ. 239 

• ί. 399 *> *&δνν*ύσω ίτι τήμίρον σοφώτιρος τον δίοντος γινίσθαι 

«η \νίίη σοφωηρος. 
Τϊηι. 53 °^ ταΓ °* ' τ * τούτω* αρχάς άνωθεν ΰ(6ί οιδ>. 

§ 294. Μότο* ίηίηιβίνβ, ί. β. (Ιίβρίβοίη^ Γ&ίηβΓ ίηβη όϋβρ1&οβ<1. 

Ρη<ΐΓ. 2670, Ώρωταγόρΐΐα δί, ω "Σώκρατίς, ουκ ην μίντοι το•αϋτ* αττα ' 
Αροΐ. 35 β > Μ °νν α£ιοντί μί τοιαύτα διΐν προς υμάς πράττίΐν, . . , 
«λλωϊ τι μίντοκ νη Δία πάντως και άσ*β*'ιας φίύγοντα. Τΐΐβ 
ρηΓβεβ άλλ«Γ τ» πάντως και ίβ Γβηί 88ΐιη<]οΓ Ιο α(1ηιίί Ιΐιβ ντοπίβ 
μίντοι νη Δία, νΐιίβη ουυΚΙ ηβνβ ίοηηά ηο οίηβΓ εοηνεηίβηί 
ρΐαοβ. Ιί 13 Οββαηββ άλλωί τ€ πάντως και Ιιαιΐ 1>€ΟΟΓηο & βχθ(1 
ρΐιπιεβ ίηβ>ί ίί ββη βηίΓβΓ ίηίβ Τπιββίβ νίίηουί οηη^ίη^ Ιΐιβ 

86X186 ίηΐο (ΙυΐΐΜ. Ιη ίΗθ άίββη£Η£β<1 μίντοι νη Δία Ηΐΐυίΐκτ 

ΓππιΐΙίβΓ ββφίβηββ (ω ροίηίβά οαί ογ ίηβ Ζαπβη οάίίοΓβ, βοΐΐ. 
ΡΗκάο 65 <1, 68 ο, 73 <*> Κβρ• 33 2 &,) ίβ ίο οβ Γβοθ£ηίββ<1. 

α. Αγ. Νΐΐΐ). 7^8, Τίί ην ΐν ^ ματτόμίθα μίντοι τάλφιτα \ 

§ 295. Γ€ ίηίηΐί-ίνβ. 

ΟπίΟ 4^ *» αλλά μίν δη φαίη γ % αν τις οίοί τ' «'ίσϊν ημάς ο'ι πολλοί 
άποκτιννίναι. Ιί ηιΐ«1ιί βββηΐ βί βτβί ΒΪ^ηί ίπίρΓΟΟβοΙβ ίΐιαΐ ίΐιΐδ 
γ* εΙιοιιΜ ηοί οβίοης Ιο ίΐαβ βίαηεβ ννίίΐιίη \ν1ιίοΐΓίί βίβηάβ. 
Βηί νβ η&νβ ^τοωκΐ Γογ Γββθ£ηίβίη£ & ίτβίβοίίοη ΙιβΓβ ι. ίη 
Ιΐιβ ββη&β, τκτηίοη ίβ ηοί Ιιοίρειΐ \ίγ γ* τνίίη φαίι;• 2. ίη ίηβ 
Γαιηίΐίαηί)* οΓ ίηβ ββαηβηοβ αλλά μίν δή . . . . γ€, οοΐΐ. ΡΗββιΙο 
75 ^ Εαίη^ρηίΌ ίο (1, Οογ§. 49 2 6 > 5°6 <1 ! &ηό! 3• ίη 4Ηβ οοη- 
βίάβΓ&ίίοη ίΗαί φαίη αν ίβ ηοί οοηβεΐοαείχ ίο ίηβ βρβαΙίβΓ & 
ββραταίβ οίβυβο ; ίη»1 ίβ, ϋ ίβ α ρ&Γβηίηββίβ βο ί&ηιίΙί&Γ Ιο&ί ϋ 
(1θ€β ηοί ίηίβιτηρί ίηβ ίηου^Ηί. Ιί ίβ ρ&πιΗεΙ ίο Ρηκύο 59 °> 

τίν*ς φης ήσαν ο'ι λόγο* ; ΕϋίΗ)ρ1ΐΓΟ 1 5 8, τί ο* οϊ« άλλο η τιμή ; 
8)τηρ. 2 1 6 (1, πόσης οϊισθ* γ*'μ<ι .... σωφροσύνης \ βη(1 ίο ίηβ 
ίηβίΑηεβ ηοχί ΓυΠονίη^. (Ιί ίβ ρΐαίη ίηαί ίη αΐΐ ίηοββ εαβββ 
ίηβ πιε&ηίη£ ϋοοβ ηοί αθηιίί οΓ Βοραηιίίημ υίΐ' ίηβ ρ&ΓβηίΙιοίίο 
νοΓΟ ογ οοιηπίΗΒ.) ΜυΓβονβΓ νβ 6η<1 ίηβ αν ρΓβοβο!ίη§ ίΗβ 

φαίη, 88 ίη Ρ1ΐ«κ1θ 87 8, τί ονν, αν φαίη 6 λόγος, γγ» άιτιστίΐί ; 

ηηί αν βοηΐίΐ ηοί βοιηηιβηββ ίΐιβ βΐ&αββ ίί ίί ^βΓβ βοηββίουβί^ 
Γβ^βπίβιΐ &β άΐβίίηεί. 
ΟθΓ^. 49 2 °> άλλα μίν οη και ως γι σν λίγιις δεινός 6 βίος. 

§ 296. "Αν, &ηίίείρ&ίβ(1 Η^ρβΓϋαίίβ&ΙΙ^ νίίΐι οΐμαι ηικί ίΗβ Ιίλο. 

Αροΐ. 32 β, αρ ονν Αν μ» ο1»σβ* τοσάδ* ίτη διαγ*νίσθαι ; 
Ρηα.'άο 64 η, οΐμαι γαρ αν δή τους πολλού; . . . δοκι'ιν. 
Βορίΐ. 223 *> τ0 πρ°<τη«ον 5νομ' αν ηγούμαι καλήν αίτόν. 240 ΏΙΟΕ8Τ ΟΓ ΙϋΙΟΜδ. [§§ 297—299. 

8ορΗ. 2 24 (Ι, οΐμαί σε, και» ει τις . . . . προυτάξατο, κάλε'ιν ουδέν άλλο 
κ.τ.λ. ννΙΐβΓβ &ν ΟβΙοη^Β ίο καλεΐν. 

Έαίΐΐγά. 294 «1. ουκ αν ο'ιει όμολογησαι ημάς \ 

ΡΙκΙγ. 234 β > °"*' <*" τινα *Χ (ίν > 

Ύ'ϊΧΆ. 2 6 Ο, ουκ αν οιδα εϊ δυναίμην. 

ΟΓ. Ι88Β118 νίπ. 20. ρ. 7 *> Ζ^ «"«σ^ αν, €« κ.τ.λ., /χγ/τ' αν τόν πατέρα . . . 
«ίσίνίγκίΐν. ΤΙίΧΙΟ. IV. 2 8, ούκ Αν οϊομενος αυτόν τολμησαι, VI. II, 
Σικίλιώται δ' οι* μο» δοκονσιν, . . . κα\ ετι άν ησσον δεινοί ήμ'ιν 
γενέσθαι, νίϋ. 103, ουκ άν οΐόμενοι σφάς λαβείν τον παραπλουν. 

§ 297. β. ΡΓβροβΐίΐοηβ ροβίροηβά 1>ν ΗγρβΛαίοη. 

Ιι⧣. 7 ! Ι β > ώσαύτωϊ δ« και ζυμπάσης δυνάμεως ό αΰτόί πί'ρ» λόγοΓ. 

8ορ1ΐ. 265 β, και τισιν (ν τοιοντοις «ιδίσιν. 

Ρ1ΐδΒ(1θ 83 β } ουχ ων ο'ι πολλοί ενεκά φασι. 

ΟΓ. Λικίοο. ί. 1 1 7• Ρ• *5> ων ν* αυτού είνεκα επεβουλεΰθην. 

§ 298. ί. ΡΓβροδίίίοηβ ίηίηιείνβ ; ίΐια-ί 18, ι•βί&ΐηΐη§ ΛβΐΓ ρΐαοβ 
ηβχί Ιο ίΐιβ Αφβοίΐνβ ρΓββχβά ίο ίββίι• διίΟΒίίΐηίίνβ, ίο ίΐιβ βχοΐιιβίοη 
οΓ ΑάνβΓΡδ 8η(1 ίΐαβ Ηΐίβ \ν1ιΐο1ι φΐ&ΙίΓν ίΐιαί Α^βοίίνβ. 

Κ,βρ. 39 1 ^> °ντως επ\ δεινάί άρπαγας. 

II). 395 °> * τι τ ουτων εις σμικρότερα. 

ΓΒ. 397 °> ολίγον προς την αυτήν. 

8ντηρ. 195 β > *£ν χ £ν πάσαΐϊ ταΊς ψυχάις — ίοΓ εν έξης πάσαις, 

Τΐιβεβί. 2θ5 Ο, ολίγον (ν τω πρόσθεν. 

ΡΙΐ£β(1θ 70 0, ου περί προσηκόντων. 

II). 1 1 0, πολύ (τι εκ λαμπρότερων. 

Αροΐ. 4° 8 > πάνυ επ\ σμικροΐς. 

ΡΗ(1γ. 245 &, μηο' εξ ενός, 8ο Ροΐίίίο. 3 ΙΟ 0• 

ΟθΓ£. 449 °> ωί δώ βραχυτάτων. 

1ιε§2• 876 Ι), ο τι περ\ σμικρότατα. 

ΟΓ. Τΐΐαο. ί. 63, ως ες ελάχιστον χωρίον, ίίί. ^6, ότι εν βραχντάτω, 
ΆΑά. οτι επ' ελάχιστον, Ί. 2%, εστί παρ οΧς, 35» πολύ εν πλείονι 
αιτία, νίί. 36, ουκ εν πολλώ, 79» ουκ ίπ ' ολίγων ασπίδων, 4 2 > ονο * 
. . . κα& έτερα, 811(1 80 59» Μ ** κα & «"Ρ » &η( 1 οη ^ β 8» ιηβ 
ρήποίρΐβ νϋ. 72, «τι τάς λοιπά; ΓοΓ τάς «τι λοιπάί. 

§299. 
Νοίβ, ίΐι&ί Ρ1»ίο ηοί υιιΓΓβφίβηίΙν αόΐιηίίβ Τωββίβ : β. ζ. 

ΡΗάΓ. 230 0, εν ήρεμα προσάντει. 
Ηίρ. Μ&. 297 °> '*' τ ατ Ρ°ί τίνος ϊοεα. $$ 3°°> 3 01 •] ΟΚϋΕΚ Ο Κ λΥΟΚϋδ ΑΝϋ 0ΙΑΙΙ8Ε8. 241 

ΙΌ££. 797 ^» '"» "* * ποί <«"'*"Ί ον τοις μίν τοίί δ" οί/. 

Αροΐ. 19 β, βη<1 24 α, «V ο£τ«γ όλίγω χρί»^» (οΓ. Ιβκαβ νί. 33• Ρ• 59» 

Ιν πάνυ όλίγω χρόνω). 
Ρΐιίΐβΐ). 2 Ο 1), προς δ* αν τοις. 
!<?££■ 666 ο, ίΐς μίν γ€ το προάγιιν. 
Π). 729 ι!> «$ ΡΨ ηόλιν. 
II). 832 0, συν άβί ηνι βία. 
ΡΗίΒίΙο 59 *» ^ ^7 τ <>νΐ"ο. 
ΡηϋεΙ). 35 β » ^° /**" Το π άθος. 

Κβρ. 37 1 *^> °* Γ ' α ^ αργυρίου. 

Ρΐκΐΐ*. 238 0, νττό αί τω* . . . ίπιθυμιών. 

§ 300. Β. Ρπηι&Γγ ΐηίοηΐίοη οΓ α ββηίβηοβ βηβρθη<1ο<1 1))' ΐπΙβΓ- 
ροβίίίοη οΓ οίαιίδβ οί (β) ΟοηίΓ&βί ογ (β) Εχρίαηαΐίοη. 
α. ΟΙ&αββ οί Οοηίπιβί ΪΔίοΓροββθ. 

Κβρ. 401 β, κα\ ορθώς δη δνσχ(ραίνωι>, τά μίν καλά ίπαινο'ι κ.τ.λ., τα δ* 
αισχρά ψίγοι τ αν ορθώς κα\ μισοί. — ϋνϋβΓβ ορθώς δη δυσχΐραίνων 13 
ΟΟηίίϋΙΙβά ίη τά αισχρά ψίγοι. 

8)ΐηρ. 173 β » οπ(ρ ίδ*όμ*θά σου, μη άλλως ποίησης άλλα διηγησαι. 

11). Ι 79 ε ι *ργο* οΰτω καλόν . . . ώστ* . . . «ί αριθμήτοις δη τισιν ΐδοσαν 
τοΓτο γίρας οί θΐοί, ίξ λΐδου άνίίναι πάλιν την ψχ•χήν, αλλά την 
ίκίίνης άνίϊσαν — ίΐΐο ώστί 1>θίη§ 0θηίΐηΐ1θ(1 αί την ίκίίνης άνίίσαν. 

ΤΙΐβδεΙ. 145 ^» ολλ* όμως, τά μίν άλλα ΐχω π(ρ\ αυτά μετρίως, σμικρόν 
δί τι απορώ ^ΛΤηβΓβ όμως 8ρρ€Γίβίΐ18 Ιο σμικρόν τι απορώ. 

ΡΗεεθο 69 <1, οί πιφιλοσοφηκότις ορθώς, ων δη και ίγώ κατά ■)( το 
δυνατόν ουδίν άπίλιπον ίν τψ βίψ, αλλά παντι τρόπω προυθυμηθην 
γινίσθαι — νηβΓβ Ιηβ ΟΟηβίηίοίίοη θ£ ων 18 εοΐιΐίΐΐΙΜΜ.1 αϊ παντι 
τρόπω. 

ΙΙλ 87 (1, άλλα γάρ αν φαίη, ίκάστην .... άνυφαίνοι, άναγκαίον μίντ αν 
*ϊη, κ.τ.λ. ΤΗβ θΙ))βθΙίθη βίΕΓίβά β^ άλλα γάρ αν φαίη 18 8118- 

|Η;ΐιάβί1, \ν1ιΐ1ο ιιΐΐυνναηοο 18 ηι&ύβ Γογ ορρυβίίο Ιπιίΐι, ιπιίίΐ 

αναγκαίον μίντ άν κ.τ.λ. 
II). Ιθ6 1>, τί κωλί*ι, 'ιρτιον μίν τό πιριττόν μη γίγνεσθαι . . . , άττολο- 

μίνου δί σίτου άντ' ίκ*ίνου άρτιον γ*γονίναι ; 
\£θα. 822 0, αρ' οίκ οίόμιθα γ*λοίόν τ* κα\ οίκ ορθόν, ίκβΐ γιγνόμίνον 

ήν αν τότί, νΰν ίνταυθο'ι κα\ ΐν τούτοις γίγνεσθαι • 

§ 301. \). ΟΪΛΜ86 οί Εχρίαη&ΐίοη ίϋίβι-ροββά. 
δ^ΐηρ. 2θ6 υ, ου μίντ αν αϊ ΐθαΰμαζον ΐηι σοφία και ίφοίτων παρά σ< 
— νΙΐΟΓΟ, ίη ΐηιαίΐίοβ, ου μίντ αν £^0€8 ντίίΐΐ ίφοίτων, Ιΐιο «Λιι^- 

μαζον ίπ\ σοφία Ιχ'ίη^ βχρΙαηβΙοΓγ. 

κ 242 ΌΙ0Ε8Τ Ο Γ ΙϋΙΟΜδ. [§§ 302, 30$. 

ΫΓΟί&ΰ. 335 β > των δοΧιχοδρόμων τω διαθε'ιν τε και επεσθαι. 

Ρ1ΐ(1ΐ\ 244 &, ή μανία εγγενομένη και προφητεύσασα οα έδει. 

Γιβ£2. 648 β, προς δί την εσχάτην πόσιν άπαΧΧάττοιτο πριν άφικνεισθαι. 

Οογ£. 512 », \ογίζ€ται ότι ουκ κ.τ.Χ. — &η βΙαοοΓαίβ ΐηδίαηοβ. 

§ 302. Ιη οίΙιβΓ \π:ΐίβΓ8 \νβ Ιιανβ &8 ίΠαείΓειίίοηδ 
ΟΓβ. 

Τΐΐυχ. νί. 68, εξ ης κρατειν δει η μη ραδ'ιως άποχωρε'ιν. Χβη. Ηθ11. 
VII. ϋϊ. 7> ύμε'ις τον! 7Γί / > ' Άρχίαν .... ου ψηφον άνεμείνατε αλλ' 
ετιμωρησασθε. ΙδΟΟΓ. νίϋ. 85. ρ. Ι7^> τοσούτου δε διήνεγκαν άνοια, 
πάντων ανθρώπων, ώστε τους μεν άΧΧους αι συμφοραΐ συστεΧΧουσι 
. . . . , εκείνοι δ' ονδ' νπο τούτων επαιδεύθησαν, XII. 1 1 8. ρ. 257» αι 
μεν ουν αΐτίαι . . . . , διά μακροτερων μεν αύτας διηλθον, αΰται δ' ονν 
ήσαν. ϋβΐΐΐ. άβ ΟθΓ. 289• ρ. 3 22 > αρετής *<*<■ δείματος, ουκ εσάωσαν 
ΊΤυχάς, αλλ' Άιδην κοινον εθεντο βραβή. 8θρ1ΐ. Αηί. 2 Ι, τάφου . . . , 
Τόν μεν προτίσας, τον δ' άτιμάσας έχει. 

Οίο. 

ΊΤίαϋ. ί. 39* ν ν 7 ( ου τον προύχοντα και «κ τον άσφαΧονς προκαΧούμενον 
κ.τ.λ., ϋ. 9 1 » τίρ' 9" *7 Αττική ναΰί φθάσασα και πίρΐ7τλίυσασα. 
Ηοίη. II. Χ. 3°7> "Ο " 7- ^ τί τΧαίη, οι τ αντω κνδος δροιτο, Νηων 
ώκνπόρων σχεδόν εΧθεμεν. λΕβοΗ. Ργ. V. 33 'ι Πάντων μετάσχων 
κιά τετοΧμηκώς εμοί. 8ορ1ΐ. Αη£. 537> ^αί ζνμμετίσχω κα\ φέρω της 
αιτίας, 12 79> τα ^' *" &°μοις ¥ ΕοικαΓ ι^κίΐν και τάχ όψεσθαι κακά, 
ΕΙ. 1 154) V* σν ίτολλάκΐί Φημας Χάθρα προνπεμπες ως φανούμενυς 
Τιμωρός, Ο. Τ. "7 1 γ, Παιδό; δί βλάστας υν διεσχον ημεραι Τρεις και 
νιν άρθρα κε'ινος ενζεύξας ποδοιν, ΤΙΐΟΟΟΓ. 1(1. XXV. *}2, τον δε 
γέροντα . . . κΧάζον τε περίσσαινον τ' [Αΐϋ κλά£οντί], Ερϊ§Γ. χίχ. Ι» 
ΑρχιΧοχον και στάθι και ίίσιδί. 

§ 303. Ο. ΡπηιβΓγ ΙηΙβηϋοη οί β ββηίβηοβ βχρΓβεδοιΙ αραΗ; ίϊοιη 
ίΐιβ νβΛ — (ΐ. β. ίΐιβ νϊιΐυαΐ ΡηπιβΓν ΡΓβάίο&ίβ Ιο 1)6 8ου§1ιΙ ίη βοηιβ- 
οίΐϋτ \νοΓ(1, ογ ΐη & ΡαΗΐοίρί&Ι οίανίδβ.) 

Κερ. 495 ^> °^ &*Ι ί'φί'Μ*" 01 πολλοί άτίλίΐί .... τνγχάνονσιν — ^ΙΐβΓΟ 
ε'φιίμενοι ίδ ίΐιο νΐΗνιαΙ Ρι•ίιη&Γγ ΡΓβ(Ιίοηίο. 

ΤηβίεΙ. Ι42 ε, δοκεϊ γίρ μοι όΧίγον προ τον θανάτου εντνχε'ιν αντω. 
Χυ. 173 "» τιότερον βυνΧει διεΧθόντες η εάσαντες . . . τρεπωμεθα ' } 
Ρ1ΐ8Β(1θ 63 0, οτι πάρα θεούς δέσποτας πάνυ αγαθούς [ε'Χπίζω] ηζ(ΐν . . . 

δΓισχνρισαίμην αν. Τΐΐβ νΐτίαΛί Ρπιηβνν ΡΓ6(Πϋ&ίβ 18 δέσποτας 

πάνυ αγαθούς. \ 

II). 63 ίΐ, σκεψώμεθα τί «στιν ό βούλξσθαί μοι δοκε'ι πάλαι ειπείν. Τΐιο 

νΪΓίυηΙ Ρι•ΐπιβΓ7 ΡΓ€(1ίοαίβ ίβ βούΧεσθαι, ι\θί δοκε'ι. 
II). 65 1), η . . . κα\ οί πΌ^ταί .... θρνΧοϋσιν, ότι ... . όρώμεν. ΊΊκ• $ 3°4 ] ΟΚΡΕΚ ΟΡ λΥΟΚϋδ ΑΝΠ 0ΙΑΙΙ8Ε3. 243 
Ρπηι&Γν Ιηίβηίίοη, ντίίη «Ίιίοη $ οοηηοείβ ίίβεΐί, ίβ ίη ίηβ 

όρωμιν εΙ&ΟΕΟ. 
II). 69 ε, άλλα τω οντι πάλαι αινίττΐσθαι ότι . . . κίίσιται. Τηε άλλα 

τώ Οντι οοηηεείβ ίίβεΐί \νίίη ίηο κήσιται είβυβε. 

1ϋ. 88 υ, οϋίρ\ προσήκει θάνατον θαρροΐντι μη οίκ άνοητως θαρρΐ'ιν. 

Οί ίηε Ιηβηΐίΐν&Ι εεηίεηεε Θάνατον . . . θαρρύν Ιηβ νίΓΐυβΙ Ρη- 
γπ&γ)• ΡΓβίϋο&Ιβ ίβ θάνατον θαρροΰντι• — ίη οίηβι• \*ΌΓ(1β, ίί ^τοιιΐά 
ηοπη»11ν οβ θάνατον θαρρήν, οαί ίβ οΗαη^βίΙ ίηίο α Ρ&τίίείρί&Ι 
είαυββ Γογ ίΐιε βα&β οί Ιίηΐίίη^ α ίυιΐηει• εεηίεηεε ίο ίί. 

ιΐρ. 207 <ϊι ούτος μίντοι ον&*ποτ( τα αυτά (χων «V αυτψ όμως ό 

αίιτος κάλίΐται. Τηε ΡήπιβΓν Ιηίεηί ίοη οί ίηε βεηΐεηεε ίβ β&ΐΐβ- 

ϋβά βί ίχων. 

δορη. 2 24 ^> ο*/"" ο~€, καν ίί τις αυτοΰ καθώρνμίνος .... προυτάζατο, 
κάλίΐν ου&ίν άλλο π\ην οταρ νυν δή. 

Αροί . 3 1 Ο, τοΰτό γί ονχ οίοι τ( ίγίνοντο άπαναισχυντησαι παρασχόμΐνοι 
μάρτυρα. Τηε οΰχ οιοί τ« οοηηβεΐδ ίίββίί >νίίη παρασχ. μάρτ. 

Ιη ίΐΐηδίπιϋοη, λτθ η&νβ ίη Τηηε. ί. 2, αδηλον ον όπόΥ* τις ϊπ*\θών, 

και άτΐιχίστων άμα όντων, άλλοί άφαιρησιται. Η(1ί. ίί. 134» °^* ων 
σν&ί ίίίότίί μοι φαίνονται \ίγ(ΐν, IX. 105, τοντον Λ< κατίΧαβ* νστ*ρον 
τούτων αποθανόντα κί'ισθαι. ΗθΓη. 0(1. IV. 739> ^ί ^ ηον τινα **ϊ ν °ί 
ίν\ φρ*σι μητιν υφ^νας Έζ*\θων λαο'ισιν όδυρίται. ./Εβοΐΐ. Α^. 479» 
τίς ωδ* παιύνυς . . . , παραγγίλμασιν νίοις πυρωθίντα καροίαν, άΧλαγά 

λόγου καμ*Ίν ; (Ιΐιβ νίι-ίαβί Ρι•ε<1ίο8ίε ίη ίηε Ιηβηίίίν&Ι βοηίβηεβ 
οεΐη§ πυρωθίντα), 74°ι πα Ρ αν τα δ** (\θ*'ιν ΐς Ιλίου πάλιν Χίγοιμ' αν 
φρόνημα νηνίμου γαλονάς (' ίΙΐβΓβ 08Π10 ΐΓη&ί Ι βηοαίά ΟλΙΙ & βρίήΐ' 

&<•. — νίι-ίιι&Ι ΡΓοϋοβΙθ ηοί ΐΚθήν Ιηιί φρόνημα ν. γ.), 796, οίκ 

ίστ* \αθ*ΐν όμματα φωτός τα οοκοΰντ (ϋφρονος ίκ οιανοίας ΰδΌριί 

σαίνίΐν φιλότψ-ι (νηβΓθ ίη ίΗβ Ιηβηίίίνβΐ κοηίοηοο άρρβηάίη^ οη 

οοκοΰντα ίηβ νίΓίη&Ι Ρτβάίοβίβ ίβ ίΰφρονος, ηοί σα'ιιχιν — ' ΜτΗίοΗ 

κίίΐι βββηιίη^-^ίηάΐτ Ηοβχί Γβντη ' &ο.). 8ορη. Α^ 79^, "ή*^* *' 

Ζζο&ον 'όλιθρίαν Αίαντος ίΧπίζίΐ φίρίΐν — ' Ιΐβ ίΡΕΓΒ Ιη&ί ΐΗίβ ίθΓ8ν, 

ντηίοΐι [1>ν ηιβ Ιιίβ ηαεβββη^εΓ] ηβ ίηίεΓρΓείβ, \νί11 1>ε Γ&ΙαΙ ίο Πίπι/ 
Η• ίο όλίθρίαν ίβ ίηε νίΓίυ»1 ΡΓεάίοαίβ. 

§ 304. Τ>. ΟΙιίββΓηυβ, ογ Ιηνεηε ΡαΓβΙΙεΙΐβηι οί εΐ&ηεεβ &η<1 βεη- 
ίοηο«••ν 

Κερ. 43^ ε, ίιτιστημη δ"« τις και ποια τις [ίπιστήμη <στι] ποιον τιι^ϊ καϊ 
τινός. 

Τ\). 494 ^ **" /**•• ΪΡΥ " *°" & ^ 1Γ °ί λ/γοκτάί τ» κα\ πράττοντας. 

Κ 2 244 υΐΟΕδΤ ΟΡ ΙϋΙΟΛΙδ. [§§ 305, 3° 6 • 

Κορ. 597 ^> όντως κλίνης ποιητής όντως οΰσης' άλλα μή κλίνης τίνος μηδέ 

κλινοποιός τις. 
&ΤΤηρ. 1 86 &, ου μόνον εστίν «πι τάϊς ψνχα'ις .... προς τοΐτ καλονϊ - 

άλλα και προς άλλα πολλά κάϊ (V τυϊς άλλοις. 
II). Ιο6 Ι), ο£τ' άδικίΐ, ουτ' άδικίίται, ονΘ ΰπο θεοΰ, ούτε θεόν. 
ΊΊίΟδίί. 173 ^> νόμους δε και ψηφίσματα λεγόμενα η γεγραμμένα, οΰτε 

όρώσιν οΰτ' άκοιουσι. 
δγηΐρ. 2 1 8 α, δεδηγμένος τ( ΰπο άλγεινοτέρου και το άλγεινότατον ων 

αν τις δηχθείη, την καρδίαν ή ψυχήν γαρ δηχθΛς νπο των εν φιλο- 
σοφία λόγων. 
8θρΙΐ. 231 &, *<» γαρ κυνί λνκος, άγριώτατον ήμερωτάτω. 
ΟθΓ£. 474 °> καλόν Τ€ καΐ αγαθόν, και κακόν και αϊσχρόν. 
Ρ1ΐ8Β<1θ 102 0, σμικρός τε και μέγας . . . , του μεν τω μεγέθει υπερέχειν 

τήν σμικρότητα υπερέχων, τω δε μέγεθος της σμικρότητος παρέχων 

νπερέχον. 
II). 69 β, τούτου κα\ μετά τούτου ωνούμενά τε και πιπρασκόμενα. 

§ 30 δ. 8ο ΐη ϋΐ&1ο£ΐιβ. 
6θΓ£. 453 ^> (Α•) πΰτερον • • • πείθει, η ου; (Β) Οΰ δητα [δΟ. ου πιίθίϊ], 

άλλα πάντων μάλιστα πείθει. 
II). 49^ ^' (^) πότερον ουν ετι πλείω ερωτώ, η όμόλογε'ις κ.τ.λ. ; (Β) 
Όμολογώ, άλλα μή έρωτα. 

Ιη Βί&ΐο^υε, Ηο^βνει•, (;1ιο ΡαΓ&ΙΙβΗβηι Ϊ8 οίΐεη ϋΐΓβοί, ίηβίβ&ιΐ ο£ 
ΙηνβΓΒβ. 

ΙΙβρ. 337 °> (Α) «λλο τι . . . ποιήσεις ; ων έγω . . . άποκρινεΐ ; (Β) Ουκ 

αν θανμάσαιμι' ει μοι σκεψαμένω οντω δόξειε. 
15. 4 2 8 (1, (Α) τις, καϊ εν τίσιν) (Β) Αυτή, ή φυλακική, και εν τούτοις 

τοΐί αρχουσιν. 
δορίΐ. 267 &, (Α) Μιμητικον δή . . . άπονειμωμιθα' το δ' άλλο πάν αφωμεν 

κ.τ.λ. (Β) Νενεμήσθω, το δε μεβε'ισβω, 

α. Ηοηι. 0(1. νί. 170-197» ^ΙιβΓβ Οιίγεβειιβ ίβ &η8\νβΓβ(1 ΐη οιχίβτ 1>γ 
Νβυβίϋα», — ΐ7ο-4,οοπ•68ροη(1ίη^ίοι87-ΐ9 > 8 • ηι 1^ βΓΟΐηίι " κ ^ 1 ' 
Ιο Ιΐιβ ΓβιηαίηιΙβΓ. Αικί ^Εδοΐι. Α#. 622, 623. ωιά Λ. 1202-5, 

ΚΑ. ΜάιτίΓ μ' Απόλλων τωδ' επεστησεν τέλει' Προτού μεν αιδώ; ην 
ε'μο\ λέγειν τάδε. ΧΟ. Μωι> και θεός περ Ίμε'ρω πεπληγμένος ; Άβρύ- 
νεται γαρ πάς τΐί ευ πράσσων πλέον. 

§ 306. ΟΓίοη, βίεο, οΓ ίντο ροίηΐβ ριιί Βγ Α, ίΐιο Γοπηβι• οηΐγ ίβ 
ίιιΚοη υρ 1>ν Β. §§ 3°7» 3° 8 •] ΟΚϋΕΚ ΟΡ \\ΌΚΌ3 ΑΝϋ ΟΙ,ΑϋδΕδ. 245 

Κβρ. 34 * β» (Α) ονη γαρ αν μ( \άθοις κακούργων, σ0τ« κ.τ.λ. (Β) Ονο* 
γ % αν ΐπιχ*ιρήσαιμι. 

ΡΗβάο 79 °> (Ά-) τί & η ψνχη ; όρατόν, η άίώίς ; (Β) Ουχ ΰπ' ανθρώ- 
πων γ*. 

Ηίρ. Μα. 293 ρ • (^) το πρ*πον Αρα τούτο λίγομίν ο παραγ*νόμ*νον 
ίτοΐίί «κάστα φαίνισθαι καλά, . . , η 6 ιιναι ποί«ΐ, η ον&ίηρα τούτων ; 
( Β) "Εμονγ* δΌ«ί (βΟ. ο — φαίνισθαι). 

Οοτσ. 462 Ι), (Α) έρωτα η άποκρίνον. (Β) 'Αλλά ποιήσω ταΰτα. και 
μοι άπνκριναι, ω Σώ κράτα. 

§ 307. Ε. Οοηιρ&Γαίΐνβ βηιρ1ια5Ϊ3 ίη οο-οπϊΐηβίο βχρΓββδϊοηβ 
ηιατίίειΐ \>γ ΐΗβ οπΙβΓ (\νη'κ;η 13 οίΐοη ΐΗβ ΓβνβΓββ ίη ΟΓββ^ οΓ «τΐιβί 
ίΐ ντοαΜ 1)6 ίη Εη^ΐίδΐι). 

8}Τηρ. 1 73 € > * α * &ήλόν 7* &1 ό* 1 οντ** &*ανοοί>μ*νος κα\ π*ρ\ ίμαυτοϋ 

και π(ρι νμων μαίνομαι. Τηβ βΐΐίρηββίβ 18 ΟΠ (μαυτοΰ, 811(1 ΐΗβ 

νμων 18 φΐίΐβ ΓίΐίΐΐΙ. 
Π). 175 °ι *** °^* νορ*ζοντ€ς και ίμί ίτφ' νμων κικλήσΰαι «V» ύίίπνον 

και τονσδί τον* άλλοις, θιραπίίχτι — ' Ι ^ΟΟΓ ηΐβδίβΓ, 88 ΜΓοΙΙ 88 

ίηβ οίηβΓβ-' 

Π). 185 Ο» τνχίΐν ο* αντω τίνα η ΰπο πλησμονής ή νπό τίνος άλλου 
λΰγγα ίπιπ*πτωκνϊαν — ' ίτοηΐ δΟΠΙβ 08ϋδβ, τηοίί ρτοίπώΐ^ Γβρίβ- 
ίίοη.' 

Π>. 189 β, κα\ «ΖδΌί και Ονομα ' ίηβ θΐ88Ρ 88 \Γβ11 88 ΐΐΐβ ΠΙβΓβ η&ηΐβ.' 

Εϋίη^ητο 3 ^» ** τ ' °^ ν φθόνφ, ως συ λίγ€ΐς, «Γτί δι άλλο τι,—' ΓοΓ 
νηβΙβνβΓ 0&1186. τηοβΐ ρτούαΜφ ίοτ βην^.' 

Αροΐ. 39 °> * α ' *Χ• Τ( Γ 1> τιμηματι ίμμίνω κα\ οντοι ' Ι 88 ^Γβΐΐ 88 

§ 308. Γ. Η^'δίβΓοη ΡγοΙογοπ : *τ1ιβΓθ (ίη οΙηβΓ ντοπίβ) Ιηβ ΟΓθβΓ 
οί βχρΓβββίοη, ίο11(Λνΐη<5 Ιηαί οί Ιηοα§ηΙ, Γονβκββ Ιηβ οπΙβΓ οΓ οο<:υΓ- 

Γ61106 οί ίίΐοίβ. 

ΤΗβαΙ. 102 \), ι'πιρ μίλλοιίν μοι (-ιτρίψίΐν κα\ πιίσισθαι. 
Αροί Μ) ά, αλλήλους οΊοασκιιν τ* και φράζίΐν. 
ΟθΓ£. 474 α > γίλωτα παριίχον και ονκ ήπιστάμην ΐπιψηφίζίΐ». 
ΡΗβΜΐο 8θ 0, σνμπισΰν το σώμα κα\ ταριχιυθίν. 
Ί\). ΙΟΟ Ι), *πΑ*'ιζ*ι* και άν*νρήσαν. 

II). 870» ίτολλά κατατρίψας τοιαίτα Ιμάτια και νφηράμβνος, 
δ^Πίρ. Ι90 0, τάς .... ρυτίδας τας ιτολλάί ΐξιλιαιν* κα\ τα στήθη 
οιήρθρον. 

»3 246 ϋΙ0Ε8Τ ΟΡ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 309, 3 ισ • 

8^Πφ. 200. 0, τίκτει κα\ γέννα. 

Τίιη. 73 β ' Ύ*ί ν ίφνρασΐ και εδευσε. 

Αροΐ. 3 2 Ι*, ηναντιωθην ύμίν μηδέν ποιε'ιν παρά τους νόμους κα\ εναντία 

εψηφισάμην. 
ΟΓ. ΗύΙ. νϋϊ. 114, ό δί γελάσαί τε και κατασχών πολλοί/ χρόνον . . . 

είπε. 

§ 309. Ο. Ιηίβιτοβαϋοη 6ΐαβΓ^ίη§ 1&£β ίη ίηβ δβηίβηοβ. Βγ ϋιίβ 
ϋΠίΐη^βιηβηί, 80 οοιηποοη ίη ΡΙ&Ιο, Ιΐιβ ββηίβηοβ §βηβΓ&11γ §&ίη8 
ηηίιηαίίοιι, βηοΐ ίίβ βηιρη&ΐήο ρ&ιΐ ίβ άίεϋηοϋγ ΐικίΐο&ίβοΐ. 
α. Λνΐίΐι Νβ^&ίίνβ. 

Ρ1ΐ8ΒΟΌ 8θ 6, εάν μεν καθαρά απαλλάττηται κ.τ.λ. — ονκοϋν οντω μεν 

έχουσα κ.τ.λ. ) 
Κορ. 402 &, ωσπερ αρα γραμμιίτων περί τότε Ικανής εϊχομεν ότε κ.τ.λ. 

— ούκοΰν κα\ εικόνας κ.τ.λ. ; 
II). 5^1 β, τον δε φιλόσοφοι/ ποιώμεθα τάς αλλάς ηδονάς νόμιζαν .... 

της ηδονής ου πάνυ πόρρω κ.τ.λ. ', 
ΓΒ. 587 &> ίτλίϊστοι; δε λόγου αφίσταται ουχ δπερ νόμον και τάξεως ; 
Ρθ. 59° Ά > V & αύθάδεια κα\ δυσκολία ψεγεται ουχ όταν τά λεοντωδες . . . 

αΰξηται ) 

Ι^6££. 830 ά, και ταΰτα δη φοβηθ(\ς . . . μη φαίνηταί τισι γελο'ια, ουκ 
άμα νομοθετήσει ) 

ΡΐΌΐα£. 35 Γ °> *Ύ® Ύ^Ρ λ«γω, καθ* ο ηδέα εστίν, αρα κατά τούτο ουκ 

αγαθά ' } 
Γθί(1. ά, ηδία δε καλεί; ου τά ηδονής μετέχοντα ; 
Μβηο 78 β, αγαθά δε καλεΐϊ ούχ\ οίον ΰγίειαν κ.τ.λ. ; 
II). 88 ά, και μεν δή κα\ ταΧλα, α νυν δη ελεγομεν . . . είναι, άμ' ουχ 

ωσπερ κ.τΧ. ) 
8)Τηρ. 2 1 6 ά, κα\ αυ αγνοεί πάντα και ουδέν οίδεν, ως το σχήμα αυτόν 

τοΰτο ού σειλι/νώδίί ; [ΤΗβ ΖΐίΠΟΠ β(1ίΙθΓΒ §ίνβ τοΰτο. ού σ. ;] 

§ 310. 1). Λνΐίηοαί Νβ^αίίνβ. 

δορί). 233 °> δρώσι δε' γε τοΰτο προς άπαντα, φάμε ν ; 

Ηίρ. Μ&. 301 0> «"■'» και νΰ"ί "7"" ΰπό σου ταΰτα νουθετηθηναι, ως 
εϊήθως διεκείμεθα, ετι σοι μάλλον εγώ επιδείξω κ.τ.λ. ; 

ΟθΓ£. 49^ 0> τό πειν[)ν έλεγες πότερον ηδύ η άνιαράν είναι ; 
Ρΐΐίΐβΐ). 44 ^> οιμαι τοιόνδε τι λέγειν αυτούς, ώς ει βουληθε'ιμεν ότουοΰν 
ίϊδουί την φύσιν ίδεϊν, πότερον κ.τ.λ. ; Η 3". 3"•] ΚΙΙΕΤΟΚΙΟΑΙ, ΠΟϋΚΕδ. 247 

Ροΐίίίο. 265 β, ό πολιτικός αρ' ('πιμίλιιαν *χιιν φαίνπαι πότιρα κ.τ.λ. ; 
£*?££• 683 β, βασίλίία δ* καταλίχται, ω προς Αιός, ή και κ.τ.λ., μών 
νπό τίνων άλλων η σφών αυτών ', 

Αροΐ. 37 °> ιτολλοΟ δ*ω (μαντόν γι αδίκησαν κ.τ.λ., τί διίσας ; [8θ 

ΗβΠΏΑηη ρυηοίυαίβδ.] 

ΟηΙο 53 β » V *λησιάσιις τούτοις και άναισχυντήσας διαλιγόμινος — 
τ'ινας λόγους, ω Σώ κράτα ; 

Ιοίίΐ. β, ΰπιρχόμινος δη βίωσα πάντας ανθρώπους και δουλιυων, — τί 

ποιών ; [Τΐΐβ ΖυποΗ βιϋΙοΓβ ρνβ δουλινων'] 
(7Γ. Ι^5'ϋΐα8 χίϋ. 64. ρ. 1 35» Άγόρατο* τους μίν άπίκτιινι. τονι δί 

φυγάδας ίντινθιν ιποίησι, — τίς ων αυτός ; 

§ 311. Η. Εηείίΐίο Γβοοπιιηεηοίη^, ογ βνβη οοηιπιβηοίη^, α οΐ&αββ. 
Ρΐΐίΐεΐ). 1 6 0, θ(ών μίν ιίς ανθρώπους δόσις, ως γ* καταφαίνεται *μοί, 

ποθίν €Κ θιών ΐρρίφη. 
Π). 25 Ι), *<"' μοι δοκά τις, ω Ώρώταρχι, αϊτών φίλος ήμ'ιν νυν δη 

γιγονίναι. 
Ώ). 46 0, οπόταν . . . τις τάναντ'ια άμα πάθη πάσχη, ποτί ριγών θίρηται 

κάΊ θιρμαινόμινος ΐ'νίοτι ψνχηται. 

Ρ1ΐ8Β<1ο 6ζ ά, τί δη ουν ; πώποτί τι . . . ά%ς ; [8ο Οχοη. Βαί ΐΗβ 

βίΐά. £ΐνβ ήδη ουν πώπστΐ τι ιΐδις 'Λ 
Οί. Ε)βΠ1. άβ ΟθΓ. 44• Ρ• 2 4°> ιτιριιών ό Φίλιππος Ιλλυριού* και 
Τρ«$αλλουϊ, τιναϊ δ< και τών "Ελλήνων, κατιστρίφιτο. 

δίηιίΙαιΊν αν οοπιπιβηοββ α ρ&τβηΐΗβϋο οΐβιιββ. 
ΡΗ&άο 87 &> τί ουν, αν φαίη ό λόγος, «τι ατΓίστίΐί ; (8ββ β!χ)νβ, 

§ 295) 
Οί. Όννα. 01)ΤΐΐΗ. Α. 14. ρ. Ι3> τ » °^ ν ι °* Τ1{ «"«ό*» ταϋτα λίγιις] 
[8θ Οηβ Ρ&Π8 Μ8. Τ« αν Ζαποΐι βάίίΟΓβ.] 

§ 312. Κηετοβιοαι, ΡιαυκΕβ. 
Α. ΜβΙοη^ιη^. 

Κβρ. 497 ^» ω " νμκ'ις αντιλαμβανόμενοι δεδηλώκατι ' οί Ιΐΐ080 

[οϊ^βοΐίοηβ], ^οϋΓ αΐΐο^ιΐίοη οί \νΗίοΗ Ηβη βΗβνοιΙ ωβ ίΗβί ' &α 
8γηιρ. 177 °» **ϊ σ <* ν £λτ ϊπαινον Ιχοντις — ο^υίνκίρηΐ Ιο ίνήν 

ϊπαινος άλεσι διδόμενος. Α «ΙΠΠΙΚΟ ίηβΙβηΟΟ. 
II). 205 Ι), ή « του μη οντος ιϊς τό ον Ιόνπ οτψήν αίτια— ΙΙϊλΙ 18, η 

τον Ιίναι ότιοΰν αιτία. 
Τ1ίΟ«1. 167 Ο, αντί πονηρών όντων αυτοις ίκάστων χρηστά ίποίησ*ν 

*1ναι και δοκιιν. 248 ΏΙ0Ε8Τ ΟΡ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 3 Ι3» 3Η• 

ΤΙίΟδΒΐ. 190 β, αίσχυνοίμην άν ΰπίρ ημών ανάγκαζα μίνων όμολσγί'ιν — 

1 1 βΗοαΙά 1)6 βδΗαπιβά ο,ί οιιγ \>β\η% οοηιροΐΐβά' &α 

Αροΐ. 33 € > χοίρονσιν {ζίταζομίνοΐί τοις οίομίνοις (ίναι σοφο'ις. 
Ρ1ΐ8Β(1θ 88 ά, ό λόγος .... ωσπίρ ϋπίμνησί μι ρηθίίς — ' ίΐΐβ Γβοίΐ^Ι 

ο£ ίΐιο αΓ£ΐηηβηΙ «β ίϊ ννβΓβ Γβππικίβά ηιβ.' 

II). 68 β, τούτου άπηΧΚάχθαι ζυνόντος αυτοί! — ' Ββ Κί.1 οΓ ίΐΐβ ΟΟΙϊφίΐηγ 

ο£ ύώ.' 

Οΐΐβπα. 173 1>> '* τον ^ ων ούτως ίχόντων. 8θ Γ<θ££. 959 °• 

Ιαβ£ξ. 959 β > κ °λον <ίοτω καλώς καϊ μΐτρίως τα π(ρ\ τον τ(Τ(\ιυτηκστα 

γιγνόμα>α — ' Ιβΐ ίί 1)β α ΟΓβΛϋ ίο Η&νβ ίΐιβ ο1)96φΐί68 Ιιαηάβοιηβΐγ 
ογ άοοβηΐΐχ ρβΓίοπηβά.' 

§ 313. Β. ΟαίβοοΓβΒίβ. 

Ύποπτΐίίΐν £ογ Ηθ βχρβοί.' 
ΤΗβ86ΐ. 164 &, και ίγώ, νη τον Δία, υποπτΐΰω, ου μην Ίκανώς γ( συννοώ. 

Αμήχανος οϊ ηυπίΟΘΓ. 
ΡΗ(1γ. 2 29 θ) * αι ^λλω» αμήχανων πλήθη τΐρατόΚόγων τινών φυσίων. 

Δαιμόνιος. 
Οπίί&8 1 1 7 1>> κάλλοί υψος Τ( δαιμόνιον (χοντα. 

§ 314. θαυμαστός, θαυμάσιος, Ηα8 τυαη^ 8Γ&(1&ϋοη8 ο£ Οαί&οΙίΓβδΙΐο 
Γηβ&ηίη^. 

α. 'βίΓ&η^β,' ' ΘΟΟβηίΐΊΟ.' 
δ^Πίρ. 1 82 Ρ, θαυμαστά €ργα. 8θ 213 <ί, θαυμαστά ϊργάζίται. 

β. * ΙηοοηιρβΓβοΙβ,' ' οαρϋ&Ι ; '— οηΐ^ ίΗβ ίηίβηΐϊοη οΓ $ηρβ^ 
ΙαΙϊν&ηβββ Ιχπη§ Γοί&ίηβό!. 

Αροΐ. 4 1 °> θαυμαστή αν (Χη η διατριβή αυτόθι. 

γ. ΟΓ & Γβοοπιπιβικίαΐίοη ογ α £ββΗη» ογ &η αδββΓίίοη, — 'ίΐβ- 
οίάβάν ' βιηρίιαίϊο,' 'ροδίίίνβ.' 

8)ΤΙΐρ. 1 82 ά, η παρακΓΚΐυσις τό> ίρώντι παρά πάντων θαυμαστή — 

• πιοβί ροβίίίνβ ίβ ίΗβ βηοοιίΓ&^βηιβηί; §ίνβη ογ αΐΐ.' 
Τίπΐ. 29 Ί> το Ρ* ρ οί» προοίμιον θαυμασίως άπ(δ(ξάμ(θά σου — ' ΠΙΟδί 

άβοκίβίΐΐγ βρρΓονβ<1.' 
ΕυΛγο!. 283 0, θαυμαστώς σπουδάζοψΐν — ' ννβΓβ ρ&ΓΐίουΙ&Γΐγ 

αηχίοαβ.' 

Ρ1ΐ88(ϊθ 74 °> (Α) φώμίν τι (ίναι η μηδίν \ (Β) Φώμίν μίντοι νη Λία, 
θαυμαστώς γ*, θαυμαστώς φΐαΐίίΐοδ φώμίν 11θί <ΐναι — ' £βγ Υββ 

πιοβΐ ροείΐϊνβ^.' 

II). 92 Λ, θαυμαστώς ώς ίπιίσθην — ' ^ΥΕ8 Π1081 ύΌοίάβίΙΙ)• ΟΟΙίνίηΟβά.' §§3*5— 3ΐ 8 •] ΚΗΕΤΟΚΙΟΑΙ, ΓΙΟϋΚΕδ. 249 

§ 315. Ύνιρφυώς, καλώς, σφόδρα, 8Γ0 «ΙηΟ ίη ίΗβ Β&ΙΠΟ νν»7 υββά 

Ίο εχρΓβΜ άβοχάβά 838βΓΐίοη ογ ββββηί ίο »η ββββΓίίοη. 

ΟθΓ§. 49^ °> (-^) όμολογονμιν ταντα ; . . . . (Β) Άλλ' νπιρφνώς ως 

ομολογώ — ' Ι &£ΓΘΘ ΠΙΟβΙ άβάΐΐβό^.' 
ΡΰΙΒΟ!θ 76 β, νπΐρφνώς οΌκ*ι μοι η αντη ανάγκη ίΐναι. 

Υ\ύ\ϋ\). 20 8, (Α) αρ' ου ταύτα ίγγιγνόμίνα ταντα . . . μουσικην ξνμπα- 
σαν τίλίώτατα ξυν*στησατο ; (Β) Κάλλιστα γ*. ΡΐΌΟβοΙ^ 8Π 
ίηί€Γτηε<ϋα1β είβρ Ιο ΐΗΐβ Οβί&οΙίΓΟδίδ ίβ ίΗβ ιΐδβ οί καλώ; λίγ*ιν 
ΐοτ ' Ιο 8^7 Ιπιΐ^,' β. ξ. Ρηάτ. 2 2 7 1). 

Ι1>. 24 1>> (Α) άτίλί} δ' οντ* δήπου παντάπασιν άπιίρω γίγκσθον. 

(Β) Και σφαίρα γ*. 8θ 39 β • 
ΡΙηΙγ. 263 Λ, (Α) «ίττί . . . ίί ώρισάμην (ρωτά αρχόμενος του λόγου. 

(Β) Ν ή Δι" ϋμηχάνως γ* ώς σφόδρα — ' ΠίΟδί ^βοΐάβάΐ^ ^'οα (ϋ(1.' 

§ 316. Μίγας. 
Ρ1ΐ8?(1θ 6 2 Ο, 6 . . . λόγο; . . . μΐγας τί τις μοι φαίνεται και ού ρόδιος 

&αο*Ίν, ■ ^υη1^^Γ80Π1θ, , ί. β. ' ρ€Γρ1βχίη8•' 
Καίΐι^'ΐΐ. 2 75 0^> τ0 μίΐράκιον, ατί /«γάλου ο•το; του ίρωτήματος, 
ηρυθρίασί τ« κα\ άπορήσας ΐβλιψίν *!ς ίμί. 8ο Πίρ. Μβ. 287 8. 

§ 317. 0. Η7ρβι•ΐχ>1β. 
Εαΐ1ί)'ά\ 303 1>, ολίγου κα\ οί κίονας οί «V τά\ Χνκιίω ίθορνβησάν τ «ττι 

τοίν άνδροΐν και ησθησαν. 
Ηίρ. Μ&. 295 α > άχριβίσπρον της όατάσης ακριβείας. 
Ιό§§. 823 β» Μ 1 "* *γρηγορόσι μήτ€ ίΰδονσι κνρτοις αργό» θηραν οΊαπο- 
νουμίνοις Ιΐΐβ βΐίρροβίΐίοη οί Ιΐΐβ &1ν6Π18ίίνβ ίΰ&ουσι, ίη ΟΓίΙβΓ 

Ιο ηΐ8ΐιο ίΗβ (1βηί&1 Ιοίβΐ, ίβ ητρβιΊιοΙΐο&Ι. 0£. ΑΐΊβί. Εΐη. Χ. ΐχ. 

1 1, Μ . . . μήτ άκοντα μηθ" ίκόντα πράτταν τά φαϊλα. δορίΐ. Αΐ)ΙΪ£. 
Ι Ιθ8, Ίτ' Γτ' όπάοικς Οι τ ονπς οί τ άπόντίς. 

§ 318. Ό. Γοπηηΐκ βχρΓβββίνο οΓΟοηίβπιρί. 
Λ. Ουτο;. 
Αροΐ. 23 ιΐ, τά κατά πάντων τών φιλοσοφούνταν πρόχιιρα ταΰτα 

λίγονσιν. 
Οί. Αγ. ΝυΙ). 296, οί τρυγοδαΐμονς ούτοι, 969» τάς κατά Φρΰνιν ταυτβ» 
τά; δυσκολοκάμπτου; [κααττά;]. 250 ΒΙΟΕ8Τ ΟΡ ΙΌΙΟΜ8. [§§ 3*9" 3 2 3• 

§ 319. Ο. ΠοΙογ; 
0γΟΓ£. 49° *!> (^) α ^λ' " σω * 'ψοτίων [τΰι> βΐΧτίω πΧίον δ(ΐν *χ(ΐν φης] 

.... (Β) Ποίωμ Ιματίων ; — ' ΟΙοίΗββ, ίϋΓδΟΟίΙΐ ! ' 
ΟΙΐβΓΠΙ. 174 β, (Α) αρά γ* η [οιδ#] το πίτηυτικόν; (Β) Ποίο* 

πίτηυτικόν ; 

§ 320. ο. Ρ1αΓ&1 οί" 8ίη£η1ατ Τβπηβ. 

ΜβηβΧ. 245 ^> °^ 7°Ρ ΠίλοττίΓ ουδί Κάδ/χοι κ.τ.λ. 

Ρ1ΐ8Β(1θ 98 0, άίρας κα\ αίθίρας κα\ ύδατα αίτιώμΐνον. 

δγΐϊφ. 2ΐ8 8, Φαιδρούς, Αγάθωνας, , Έρυξιμάχους . 

Ρνβρ. 3^7 β> Κωκυτουϊ Τ6 και Στνγας καϊ ίνίρους κα\ άΧίβαντας. 

Οί. ^ΈβοΗ. Α^. Ι439> Χρνσηιδωρ μ(ίΧιγμα των νπ 'ΐλίω. 1ϊ 18 ίτβ- 
φίβηί ίη Απβίορΰ&ηβδ : θί. ΕοοΙβΖ. 1069, ω Πάνΐς, ω Κορΰβανπς, 
Αοΐΐ. 270, κα\ Ααμάχων άπαΧΧαγίίς, Ή&η. 9^3» Κνκνονς ποιων και 

Μίμνονας. Ιί 18 βίμι&ΙΙ^ υβεά \νίίη α Ββηεβ ο£ <ϋ§ηίί)τ, — 8,8 ίη 
Ιηβ (ϋίηγτ&ηιΐιίο 1χ&£ηιβηΙ οΓ Ρίηά&Γ [ρ. 224 βά. ϋίδββη], γόνον 

νπάτων μεν πατέρων μίΚπίμΐν γυναικών τβ Καδαΐΐάν (μοΧον, 80. 

Β&οοηυδ ίηβ εοη οί Ζβυβ αηά 8βπιβ1β. 
§ 321. ά. ΡβΓΪρηΓ&6Ϊ8. 

Ε⧣. 953 θ > θρίμματα Νίίλου — ίοΓ Ε§Τρϋ»Π8. 

§ 322. Ε. 8ίηιί1β ίηίΓοάυοβΛ ββ α ΜβίαρΙιΟΓ, — ί. β. λτϊΙΗ Ιΐιβ 
Ρ&ΓΐίοΙβ ο£ Οοηιρ&τίβοη οηιΐίίβίΐ. 

(8ββ ίηίδ ηοϋοβά \>γ Απβίοίΐβ, Ε,ηβί. III. χ-χί, \ν1ιβΓθ ηο οη&Γβ*:- 

4βΙΊ868 ΙΪ 88 προ ομμάτων ποκϊν.) 

Εΐΐίη^ρΙίΓΟ 1 1 Ο, ουκ ΐγώ ΐίμι δ ιντιθίίς, αλλά σΰ μοι δοκ("ϊς δ Δαίδαλος* 
0£. 8ορ1ΐ. Α^ 169, μίγαν αϊγνπιδν δ' υποδΐίσαντΐς τάχ αν (ξαίφνης 
61 συ φανΐίης σιγή πτηξΐίαν άφωνοι, .^Εδοΐΐ. Ρ. V. 856, οί δ' ίπτοη- 
μίνοι φρίνας Κίρκοι πΐλΐΐών ου μακράν ΧΐΧίίμμίνοι'Ήζουσι, Α^. 394> 
ί'πίϊ διώκ(ΐ παις ποτανον ορνιν, Ευπρ. Β&ΟΟΠ. 1 1 1 4, Πρώτη δ« μητηρ 
ηρζ*ν 1(ρία φόνου. 

$ 323. Γ. Ρ1β7 ηροη Τ^οπίδ. 

Κβρ. 021 Ο, μΰθος ίσώθη κα\ ουκ άπώΧΐτο, και ημάς αν σωσ(κν. 
8} Γ Πΐρ. 185 0, ΤΙαυσανίον δ« παυσαμίνου, — διδάσκουσι γάρ μ( ίσα 

Χίγ*ιν οίτωσϊ ο'ι σοφοί. 
II). 198 0, Γοργίου κίφαΧην δανοΰ Χίγίΐν. 
Π). 1 74 0> *>5 άρα και αγαθών ΐπ\ δαίϊτας ΐασιν αχτόματοι αγαθοί — ίη 

βΐΐαβίοη ίο Α^βίηοη. Μ 3*4» 345•] ΚΗΕΤΟΚΙΟΑΙ. ϊΊΟϋΚΕδ. 251 

Αροΐ. 25 0, άλλα γάρ, ω Μίλητι, .... σαφώς άποφαϊνιις την σαυτον 
άμίλααν. 

ΤΙΐ^Χΐ. 1 9 4 °» Κ *°Ρ> & *Φΐ Όμηρος αίνιττόμίνος την τοΟ κηροϋ ομοιό- 
τητα. 

Ρ1ΐ8Βί1θ 8θ (1, *1ς . . . τώτοι» . . . άαδή, ιίς Αιδου ως άλ^ώί•. 

II). 89 ο, ΐάτπίρ ημΐν ό λόγος τιλίντήση και μη ουνώμιθα αυτόν άναβιώ- 

σασθαι. ΤΙιβ ρ1&7 υροη Ιΐιβ ττοπίβ 1ίβ8 ΐη ΐΗεΐτ ΓβίβΓβηεο Ια 

II). 9 2 ε » κρίκοι γ* *1π*ρ τω <ίλλω λόγω ζυνωδώ ιϊναι και τψ πΐρ\ της 
αρμονίας. 

Τί£(ξ{ξ. 8θ2 6, &*ινυν γαρ όλη γ( αρμονία απά6*ιν η ρυθμό} άρρνθμΐ'ιν. 
Ιο. 803 ιΐ, ην ΐν πολίμω μίν άρα οΰτ ουν παιδία π*φυκυία οΰτ* ουν 
παιδία. 

Οί. Ηοπι. II. χίϋ. 773» ™ ¥ ™ σως α **™* ολιθρος. 

§ 324. Ο. ΗβηϋΙαιΙν*. 

ΤΗθ Ηρηάΐα(1\•8 ^Ηίοΐι οαηΐΓβ ίη Ρ1»ίο (1>β1οη§ίη£ ίο ΐΗβ 1&βί οΓ 
Ιχ)1)βο1ι'6 Γοιιτ Ιπικίβ, — οί. ηοίβ οη 8ορΙι. Α}&χ, 145) ί 8 ΐΒ&ί μτΙιθγο 
δ^ηοη^-ιυβ ατβ εβί 8ΐύβ ϋ^ βΐίΐβ τνίίΗ Ιΐιβ νΐβ\ν οί βχρΓββδίη^ *Β.β ί^β* 
πιοΓβ Γοιτίοΐ}•. ΤΗΐ8 πυ§1)1 1)€ ε&Πβα. ΚΗβίοήοίΐΙ Ηβη<1ίΒ(1)'3. \νίΐ!ι 
ϋοπιοβίΗβηββ ίί ίβ α ΓβνοατίΙβ ίηβίπιπιβηΐ οΓ ο^ίνωσις. 

ΡΙΐίΐκΙο 98 Β, τω μ*ν νω οΰο*ν χρωμινον οί&ί τινας αιτίας ίπαιτιωμίνον. 

ΙΒ. 1 1 1 ϋ, συντττρησθαι τ» πολλαχί} και οΊίζόοονς *χ*ιν. 

Οπίο 47 °> γυμναζόμινος ανηρ και τοΰτο πράττων. 

ΟοΤξ. 47 2 &> *Κπάλλ*ιν μ* (κ της ουσίας κα\ τοϋ αληθούς. 

Τίπΐ. 87 ιΐ, £>ι> ουδίν σκσποϊμιν, ούο* ΐννοοΰμιν ότι κ.τ.λ. 

ΡΒΐΙβΙ). 23 8» την άκριβ4στάτην αΰτ% προσφίροντα βάσανον κα\ ΐζι- 

λίγχοντα. 
1^ξ°>. 953 8 » *πψ*λιϊσθαι και τημίλιίν. 

§ 325. Η. ΙηΙβιτο^αΓιοη αηβννοΓειΙ 1>) Ιΐιο βρβαΙίΟΓ Ιιίιη&οΐί. 

Τΐιίϋ να&γ 1)β οαΐΐεά ΚΗβΙοποβΙ Ιηίβιτο^&Ιίοη. Ιΐβ οΙ>]βοΙ ΐβ Ιο> 
ιιννβΐίοη Ιΐιο βίίβηίίοη. 

Ρ1ΐ8?(1θ 73 °> λίγω υ τίνα τρόπον] τόνίί. *άν τίς τι κ.τ.λ. 

Ββρ. 360 Ο, τίς ουν η οΊι'ιστασις ; ή6*. μη&ίν άφαιρωμιν κ.τ.λ. 

Αροΐ. 34 ^» τ * &1 °^" ούϋν τούτ*»ν ποιήσω ; ουκ αυθαοΊ,ζόμινος, & 

Αθηναίοι, κ.τ.λ. 
II). 40 Β, τι ουν αίτιον ιΐναι ίπ<•λ<ιμβάν*; ιγω ύμίν ίρ£>, 
ΡΐΌίββ. 343 °» το " ^ *** κα τ °ντα λίγω; "Οτ» κ.τλ 8ο ΟοΓβ. 457 °- 252 ΌΙΟΕδΤ ΟΡ ΙΌΙΟΜ8. [§ 3*5- 

ΟθΓ£. 453 °> του °^ ν «"* α &*) αύτος ΰποπηΰων σ* (ρησομαι, άλλ' ουκ 

αυτός λί'γω; οΰ σοΰ «ν«α, αλλά τοϋ λόγου. 
II). 45$ & > Ο"" δ* τίνων ίίμί ; των ηδίως μΐν αν ΐλΐγχθίντων κ.τ.λ. 
II). 4$7 °> *°ί € '/*°* " *ννονς. τ'ινι Τίκμηρίω χρίομαι ) *γω σοι (ρω. 

οϊδα κ.τ.λ. 
ΜβΠΟ 9 7 β ' προς τι ουν δη λΐ'γω ταύτα \ προς τάς δόξας τάς άληθίΊς. 
1λ££. γοΐ 0, τίνος δη κα\ ταϋ& ημ'ιν αν χάριν ίλίχθη ' δΐΐν φαίνΐται 

κ.τ.λ. 
II). 78° **> τίνος δη χάριν ταΐιτα ΐίρηται) τοϋδΐ, οτι κ.τ.λ. 
Τΐΐη. 3 1 & > πότΐρον ουν ορθώς ίνα ουρανον προσΐψήκαμΐν, η πολλούς 

κα\ άπΐίρονς λίγΐΐν ην ορθότΐρον) (να, (1π(ρ κ.τ.λ. 
Οηίία,Β 1 1 1 β, πώς ουν δη τοΰτο πιστόν, κα\ κατά τι λΐίψανον της τότι 

γης ορθώς αν λίγοιτο ) πάσα κ.τ.λ. 
8^Πΐρ. 2θ6 β, πάνυ μΐν ουν, (φη. τι δη ουν της γΐννήσΐως \ οτι κ.τ.λ. 

[8ο Ηβπηαηη ρπηοίυαίθΒ. ΤΗβ Ζαιίοΐι β(1ίΙθΓ8 £ΐνβ ϋιβ &ηβννβΓ 

ΙΟ βηοίΗβΓ 8ρβ&1ί6Γ.] &ΙοΙ*τ, 1 88 3. 

νΤίαιτηδοη 13ιύ$5, ©.υϊογΙϊ. 

Α 5ΕΙ.ΕΟΤΙΟΝ ΟΓ 

Β Ο Ο Κ8 

ΡυΒΟδΗΕΌ ΡΟΚ ΤΗΕ υΧΙΥΕΚδΙΤΥ ΒΥ 

ΗΕΝΗΥ ΓΕΟ^νϋΕ, 

ΑΤ ΤΗΕ ΟΧΓΟΚΌ ϋΧίνΕΚδΙΤΥ ΡΚΕδδ Υ\ τ ΑΚΕΗθυδΕ, 

7 ΡΑΤΕΚΝΌ5ΤΕΚ ΚΟλΥ, ίΟΝϋΟΝ. 

Λ150 ΤΟ ΒΕ ΗΛΟ ΑΤ ΤΗΕ 

ΟΕΑΚΕΝϋΟΝ ΡΚΕδδ ΌΕΡΟδΙΤΟΚΥ, ΟΧΓΟΚΌ. Ι,ΕΧΙΟΟΝΒ, ΟΗΑΜΜΑΗ8, &ο. 
(8ββ αίβο Οίατβηάοη Ρτβω ββηββ, ρρ. 21, 24.) 

Α Οτ€ε&-Εη£Η$1ι Εεχίωη, \>γ ΗεηΓγ ΟεοΓ^β 

ΙΑάάΜ, Ό.Ό., »ηά Κο\χτί δοοΜ, Ό.Ό. δίχϋι ΕάϊΙϊοη, Κ<:νΪ5«1 »ηά 
Αιΐ£ΠΐοηΙε<1. 1870. 4 ι °• οίοΐΐι, ι/. 1 6*. 

Α ζορΐοιίΒ Οτ6£ΐί-Εη£ΐΪ5ΐι νοίαοΊιΙατγ, οοιηρίΐεά 

Γγοπ ΐΗε οβδί αυΐΐιοηίΐβδ. 1850. 24Π10. Ιηυικί, 3*• 

Α ΡναχίίίαΙ /βΐ/ϊ'οάΐίί/ίΌη Ιο Οτβείε ΑααιΙηαΐΐοη, 

1>Τ Η. \ν. ΟιαηάΙεΓ, Μ.Α. δεοοηά Εϋΐίίοη. ι88ι. 8νο. οΙοίΗ. 
ίο*. 6ά. 

Α ΕαΙίιι ϋίοίΐοηαν)', Γουηάεά οη ΑηθΓβννδ' 6<ϋ- 

Ιϊοη οί ΡκαχΡ• Ι.ηίίη ΠϊοΐίοπίΓν, τενίδΗ, «ι1&Γβε<1. &ηά ίη βτε»1 

ειτί ΓβνπΙΙεη 1>γ ΟΗαιΊΐοη Τ. Ι^«•ΐ8, ΡΙϊ.ϋ., «ηά Οιαιίη δΙιοΛ, 
Ι-.Ι >.. Ι'.όΓοχβογ οί Εαΐΐη ϊη (Ζοΐυπιβία ΟοΙΙϋββ, Νβν ΥοΛ. 1879• 
4ΐο. οίοΐΐι, ι/. 5*• 

ΊΊιε Βοο& ο/ Ηεδκειν ΚοοΗ, ογ Αοιι ΊΛΥ,ίΙΙιΙ 

ϊη Π» ]αηίύ\, οΐΐϊεπνίϊβ απΊ«<1 ΚλΙΛΙ V οάϋαΐ, 

«άΛ ω Αρρακϋχ, ϊ>γ Αά. ΝευίΛΗβτ. 1875. 4 ι °• εϊ ° ι11 • 2/ • 7*• 6<ι • 
\9] > ΟΙΑΚΕΝΏΟΝ ΡΚΕ88, ΟΧΡΟΚΌ. Α ΤτεαΗεβ οη Ιΐιβ ιΐ5β ο/ ί/ιβ Τοι$6$ ίη Ηεδνβτυ. 

Βγ δ. Κ. ϋπνει-, Μ. Α. δεοοηά ΕάίΙίοη, Κενίδεθ αηά ΈηΙ&τζεά. 
ΐ88ι. ΚχίΓα ίοαρ. 8νο. εΐοΐη, 7«• 6</. 

ΗεΒνβιυ ΑΰββηΙηαΙΐοη ο/ Ρεαίηιζ, Ρτονβνδε, αηα 

/οΰ. Βγ ^'ίΐΐίαηι λΥίοΙίεδ, Ό.Ό. ι88ι. Όοη\γ 8νο. ΗΐϊίΓ εονεΓ, 5*• 

Τ/ΐ€$αηκη5 3γτίαοη$: εοΐΐε^επιηΐ ζ)υ3.ΐΓ€ηιέΓ6, 

Βεπίδίείη, ΕοΓδΙίαοη, Απιοΐάϋ, ΓϊεΜ : εάϊάίΐ Κ. Ραγηε δηιίΐΐι, 
δ.Τ.Ρ.Κ. 

ϊΈδο. Ι-ν. 1868-79 5πι. ίοΐ. εαεη, ι/. Ι*. 

νοί. Ι, εοηίαίηίη^ ϊ'αδο. Ι~ν. 5ΐη. ίοΐ. εΐοΐη, 5'• 5 5 • 

Α ΡναοΗοαΙ Οτατηηιαν ο/ί/ιβ 8αη5&νίΐ Σαηξίιαζβ, 

αιταηςεά \νίΐΗ ΓείεΓεηεε ίο Ιϊιε Οΐαδδίεαΐ Είίηςυα^εδ οΓ ΕαΓορε, Γογ 
Ιΐιε υδε οί Εη^ΗδΙι δίικίεηΐδ, 1>}' ΜοπϊεΓ \νϊ11ϊίΐΓΠ5, ΜΑ., Βοάεη 
ΡΓοίεδδΟΓ οΓδαηδΙςπί. ΡοιιιΊη ΕάίΙίοη, 1877. 8νο. ςΐοΐη, Ι5«. 

Α Ξαης&νίί-Ειίξΐίεΐι ϋΐεΗοηανγ, ΕΐγίΓϊοΙο^ίοαΙΙγ 

αηό Ρηίΐοΐοβίςαΐΐγ απ-Σίηςεά, \νίΙη δρεείαΐ Γείειεηεε ίο ΟΓεεΙί, Εαίίη, 
Οειτηαη, Αηςίο-δαχοη, Εη^ΐίδη, αηοΐ οίηεΓ εο^ηαίε Ιηάο ΕιίΓορεαη 
Εαηβΐιαςεδ. Βγ ΜοηίεΓ λνίΐΐίαηΐδ, Μ.Α., Βοάεη ΡΓοίεδδΟΓ οί δαη- 
είνπΐ. 1872. 4'ο. οίοιη, ψ. 14«. 6ά. 

ΝαΙοράΜιγά7ΐαιη. δίοι-γ οί Ν&ΐα, άϊ\ Ερΐδοαίε 

οί Ιηε Μαηά-ΒηάΓαΙα: Ιΐιε δίΐηδίίπί Ιεχι, \νίίη α εορίοιίδ νοοαοηΙ&Γγ. 
&ηι1 ηη ίαιρΓονεά νεΓδίοη οί Όεζη ΜίΙπίΕΐη'δ Τπιηδίίΐίίοη, 1>γ ΜοηίεΓ 
\νΠ1ίαιη5, Μ. Α. δεεοηά Είΐίΐίοη, Κενίδεά α.ηά ΙπιρΓονεά. 1879• 
8νο. οίοιη, 155. 

8α&ηηΙαΙα. Α δαηδί^πΐ ΌΓαιηα, ίη δενεη Αοΐδ. 

Είΐίΐεά \>γ ΜοηίεΓ λΥίΙΙίαηΐδ, Μ.Α. δεεοηά Εάίΐΐοη, 1876. 8νο. 
εΙοΐΗ, 2ΐί. 

Α η Αησ;Ιο-3αχοη ΌίβΗοηανγ, οαδεα! οη ιηε Μ δ. 

Οοΐΐεείίοηδ οί ΐΗε ΙίΐΙε Τοδερη Βοδ\νοΓΐη, Ό. Ό., ΡΓοίεδδΟΓ οί Αηςίο- 
δαχοη, ΟχίοΓά. Εάίΐεοί &ηθ εηΙαΓςεά \>γ ΡγοΓ Τ. Ν. ΤοΙΙεΓ, Μ. Α., 
0\νεη<> Οοΐίερε, ΜαηοηεδΙεΓ. (Το 1>ε εοπψίείεά ίη ίοαΓ ραΓΓδ). 
ΡαΠδ 1 αικί II. 4Ι0. Ι5«. εαεη. /ίαί ΓιώΠίΠαί. 

Αη ΙοεΙαηάίΰ-ΕηξΙίεΗ Όπίίοηανγ, ϋ&δεά οη ΐΗε 

Μδ. οοΐΐεείίοηδ οί Ιηε ΙαΙε ΚίοηαιΛ Οίεαδβχ. Επίατςεά αη<1 εοιτι- 

ΪΙεΙεά ϋχ Ο. νίβίύδδοη. \\'ίιη αη ΙηίΓοοΙιιείίοη, &ηά Είίε οί 
:ίοηαΓ(1 ΟΙεαδοχ, \>γ Ο. ^εο&ε ϋαδεπί, Ό.Ο.Ε. 1874 4 ι °• ε 10111 • 
3/• 7*• ^ ΓΓ.ΛΚΕΧΌΟΝ ΡΚΕ88, ΟΧΡΟΚΌ. Α Ει 8 1 <?/ ΕηχΙίϊΗ ΐνοκάς ίΗβ Ε(}>ηιοΙθ£γ ο/ 

ν/Κ Α ίί χΙΙίοίταίιά ^ οοηρατϊίΟΗ ιοϊΐΚ ΙαΙαηάκ. ΫκγΑτνΛ ϊη ΐΐίε 
Γογπι οί &η ΑρρΕΝϋΐχ Ιο Ιΐίβ αοονο. Βγ \Υ. ^'. 5ίν€»ί, Μ. Α., 
^ιίίςΗίίΙ, 2$. 

Α ΗαηάοΌοΙζ ο/ ί/ΐ€ 0/ιίηε^ε Εαηζΐιαξε. ΡαΠδ 

Ι αηά II, ΟΓαιηπιαΓ &ηά €ηΓ€:>ΐοιηαΙην. Β/ ^ιη« δαπιηιεΓϊ. 
1863. 8νο. ηαΐί οουικί, ι/. 8*. 

Α η ΕίγηιοΙοχίΰαΙ ΌΪ€ίίοιιακ}' ο/" Ιϊιβ Εη<ζΙί$Ιι 

Ι,αηςναξΐ, αιτηηςεά οη αη ΗίδίοηοαΙ Βαδΐδ. Βγ λ\'. \\\ δ!«•αί. Μ.Α., 
Είπηςίοη λγκ! Βοβνοηη Ρκ>ί<Κ5θΓ οΓ Αηςίο-δαχοη ία Ιηο υηϊνοΓϊϊΐ}- 
ο( ^2xα\)ήάξ£. 18^2. 4*°• οίοΐη, ϊΐ. +5. 

ΡαΛ IV., οοπιρίεΐΐηβ Οίε λΥοΛ, ίο*. 64. 

4 1 ύσηΗ$6 ΕίγηιοΙοξίζαΙ ΌκΙΐοηανγ ο/ Ιίιε 

ΕηχΙϊΑ Ιαηςνας*. Βγ ΛΥ. \Υ. δΐίεαΐ, Μ.Α. ΐ88ι. ΟΐΌνη 8νο. 
εΐοΐη, 55. 6</. ΟΚΕΕΚ 0Ι•Λ88Ι03, &ο. 
Η&ίκΗΗ ΕρΗε$ίί ΚβΗαιιΐαε. Κβοεηδίπί Ι. Βγ- 

ναΐβΓ, Μ.Α. ΑρρεικΗαδ Ιοοο αάχϋΐαε βιιηΐ ϋΐοβεηϊδ Ι~αει1ϋ ν>ΐ4 
ΗεΓαεϋΐί, Ραιίϊαιίαβ ΗίρροεταΙεΐ ϋε Ι)ίαεΙ» \λ\>τ'\ Ρηαιί, Κρίβίοΐαο 
Ηεπιοϋΐεαε. 1877. 8νο. οίοΐη, ρηεβ 6$. 

Ηοτη:ν: Α Οοιηρίείε ΟοηοοΓθαηεε Ιο ίηε Οθγδ- 

&γ αικί ΗνπίΠϊ οί ΙΙοπιογ ; Ιο λνΗίοη 15 α<χ1ε<1 α Οοηοοπίαηεε (ο 
ΐηε Ραταΐΐεΐ Ρα$5αε;ε5 ϊη Ιηε Ιΐίαά, Οθγκεγ, αηά Ηχηιιΐδ. Βγ 
Ηεηιγ ΌαηΙχίΓ, Μ. β., ΜεπιηεΓ οί Λε ΟεηεΓαΙ Οουηοίΐ, ϋηϊνεΓδΐΐχ 
οί ΕάϊηοιίΓςη. 1 88ο. 4(0. εΐοΐη, ι/, κ. 

Ρ/α/ο: ΤΙΐ€ Αροίοχγ, \νίΐη α Γονίδεά Τεχΐ αικί 

ΕηβϋϊΠ ΝοΙε», αηά α ΌΊ%ΐ&1 οί ΡΙαΙοηίο Ιάϊοηΐδ, \ιγ }&ιη& ΚΐάάεΙΙ, 
Μ.Α. 1878. 8νο. ςΐοΐή, 8$. 6ά. 

Ρ/α/ο: ΡΙιίΙώιι$, ννίΐΗ α τενίδεά ΤεχΙ αηά Εη^ϋδΗ 

ΝοΙεβ, \ιγ Εϋνναηΐ Ι'ο*Ιε, Μ.Α. ι86ο. 8νο. εΐοΐη, 7«. 6</. 

Ρ ία ίο: 8ορΐιί$Ιι:5 αηά ΡοΙίΐϊαι&, \νΐΐΗ α ΓονίδΟίΙ 

Τεχί αικί Εηςίίίό ΝοΙε>, \>γ Ε. ΟπηρΙκΙΙ, Μ.Α. 1 866. 8νο. 
ςΙοΐΗ, ι8*. 

ΡΙαΙο: ΤΙι . \\ίι1ι α Γβνίβ€<1 Τοχΐ αηά 

ι*Η Νο(05, \>γ Ε. 0*ααιρΙκ•11, Μ.Α. Ν\•\ν £/1ϊ(ΐοη ίη (ηβ Ι'χτ»». 
Β 2 ϋΙΑΚΕΝΌΟΝ ΡΚΕ85, ΟΧΡΟΚϋ. ΡΙαίο: Τ/ιε ΌίαΙο°;ηε$> Ιτ&ηδίαΐεοί ίηΐο Εη^ΠδΗ, 

ΛνίΐΚ Αηαΐ^δεδ ηηά Ιηττούηοϋοηδ, \>γ Β. ^ννεΐί, Μ. Α., Κε^ίυ» 
1'γοΓ655ογ οί ΟΐΈβΙί. Α ηον Ε<ϋΐίοη ίη 5 νοίιιπιεδ, πιεύίηπι 8νο. 

ΡΙαίο: Τ/ιε Ρερηόίίε, ίχαηδίαΐεά ίηίο Εη^ΙίδΗ, 

ΛνίΙη αη Αηαΐ^δΐδ αηά ΙηίΓοιΙυοίίοη, ΐ>γ Β. }ο\νεΙι, Μ.Α. Με(ϋ\ιιη 
8νο. οίοΐη, 125. 6ά. 

ΡΙαίο: Ιηάεχ ίο. (Γοιηρίΐεοί Γογ ΐΗβ 5εεοηά 

Εόϋΐΐοη οί ΡΐΌίεβδΟΓ ^λνείΐ'β ΤΓαηδΙηΐΐοη οί ίηε ϋΐαίοςαεδ. Βγ 
Ενείγη ΑοϋοΙΙ, Μ.Α. 1875• 8νο. ραρεΓ οονεΓδ, 25. 6ά. 

ΤΙιηογάΐάε$: ΤΐΈΠδΙ&ΐοά ίηΐο Εη^ΠδΗ, -ννίίΗ Ιη- 

Ιπχΐιιοιϊοη, ΜαΓ^ϊη&Ι Αηαίγδίδ, ΝοΙεδ, &ηά Ιικίΐεεδ. Βγ Β. _]Ό\νεΙΙ, 
Μ. Α., Κεςΐιΐδ Ρι-οίεδδΟΓ οί Οτεείί. 2 νοίδ. ι88ι. Μεάϋιπη 8νο. 
ςΙοΛ, \1. 125. ΤΗΕ ΗΟΙ,Υ δϋΚΙΡΤυΚΕδ, &α 

ΤΗε ΗοΙγ ΒίΒΙε ίη ίΐιε εατίίεεί ΕηχΙίς/ι Υετήοης, 

Γηαάε ίτοιη Ιηε Εαΐϊη νηΐ£3ΐε βγ .[οηη \νγεΠΓίε αηό! ηίδ ίοΙΙολνεΓδ : 
εθίΐεά ογ ιΗε Κεν. }. ΓοΓδΙιαΙΙ ζώο. 8ϊγ Ρ. Μαθάεη. 4 νο ^ 5 • 1850. 
Κογαΐ 4Ι0• εΙοΐΗ, $1. $$. 

Αίβο Γορήπΐβά ίτοπι Ιϊιθ αβονθ, "«τϋπ ΙηίΓοάαοΙϊοη βηά 
Ο1088&Γ3Τ ϊ>7 *νν. ΛΛΓ. Βΐίβ&ί), Μ.Α. 

Τ/ιε Νετυ Τεείαηιεηί ίη Εη^Ιίς/ι, αοοοπϋη^ - Ιο 

ιηε νεΓδϊοη \>γ ^οΗη λΥγεΙΐίΓε, ηοουί Α.ϋ. 1380, αηθ Κενϊδεά \>γ 
]ο\\ι\ ΡιίΓνεγ, αβοηΐ α.ό. ι 388. Εχιχα ίοαρ. 8νο. εΐοίΐι, 6«. 

Τ/ιε Βοο&χ ο/ ^Ό5, Ρ$αΙηι$, ΡνονενΒε, ΕεεΙε- 

χΐικ/βι,αηά ίΗε 8οηξ ο/ ΞοΙοηιοη: αεοοπϋης ίο Ιηε λΥγοϋίτίΓε νεΓδίοη 
πι&θε ογ Νϊεηοΐαδ άε ΗεΓείοπΙ, ηοουΐ Α.η. 1381, αικί Κενΐδεά ίιγ 
}οηη Ρυι-νεγ, αοοηΐ α.ό. 1388. Εχικι ίοαρ. 8νο. εΐοΐη, 3*• 6ά• Τ/ιε ΗοΙγ Βίύίε: άώ. εχαοί; τερπηί, ρα£β ίοΓ 

]ΐίΐςε, οί Ιΐιε ΑιιΙΙιοΓίζεά νεΓδίοη ριιοϋδΓιεά ίη Ιηε )εαΓ ιόιι. 
ϋεπΐ)τ 4*ο. ηα1ίΙ>ο\ιηά, ι/. 1 5. 

νείιιζ Τε$ΐα?ηεηΙηιη εχ λ/εΓδίοπε δερίυα^ίηίΛ 

ΙηΙεφΓετυπι δεοοη^υπι εχεοιρΚίΓ νηΐΐοΛηυηι Κοπιηε ε(1ί1ιιηι. Αεεείϋί 
ροΐίοΓ ναπείαδ Οο<1ίςίδ ΛΙεχηη^ΓΪηϊ. Τοπιί III. Ε<1ΐΙϊο ΑΙίεΓα. 
ιβιηο. εΙοΐΗ, 1 8*. Ο.ΑΚΕΧΌ0Χ ΡΚΕ88, ΟΧΓΟΚΌ. Ονϊζεηι$ Ηεχαρίοηιηι ςιΐίίε δΐιρεΓδίιηΙ: ; δίνε, 

ηιηα Ιηΐιτρη-Ιυπι Οπιεοοηιηι ίη (οίηπ» \ Γ <Λυ5 ΤοδΙηηιεηΐιιπι 
Ρΐφ ίάίι ΓΗίΙβπςιΐδ Ι'ΊΜ, Α.Μ. 2 νοί*. 1867-1874- 

4»ο. οίοΐη, 5*• 5*• 

Ζ,ίόΗ Ρ$αίηιοηιιη ΥεΓδίο &ηΐίςιΐ£ί Ι^αΙ:ίη&, αιηι 

ΡαπιρΗΓΐ5Ϊ Αηβίο-δαχοηίο*. ΕάκΚΐ Β. Τηοφβ, Ρ.Α-δ. 1835- 
8νο. εΐοΐη, ιοϊ. 6ά. 

ΔΐόΗ ΡεαΙτηοηιηι ΥεΓδίο αηϋίςικι Οαΐΐίεα ε ΟχΙ. 

ίη ΒϊΒΙ. ΒοάΙεΐαπΛ «Ι^ει-ν^Ιο, αηι ουηι ΥοΓϊίοηβ ΜεΙπο* 
;ιΐ€ Μοηαπιαιίΐί ρεη-εΙιΐίΛϊϊ. Νυηο ρππηιπι ιίε^οτϊρδίΐ βΐ ειΐκϋε 
ΡπΗΚΗεη ΜίςηβΙ, Ράϋ. Όοοί. 1 86ο. 8νο. οίοΐη, ίο*. 6ά. 

ΤΙιε Ρεαίηΐϊ ίη Ηώτεπυ ΐϋΐί/ιοιιί ροϊηΐ5. ι8/9• 

Ογομγπ 8νο. οίοΐη, 3*• 6<£. 

ΤΙιε ΒοοΙ' ο/ \νί$άοιη: ΐΗε ΟΓεεΙί ΤεχΙ, ΐΗε 

Ε»Ιΐη νυΐς^ΐε, αικί Ιηε Αοίηοη^ Εηβΐίβη νετ&ίοη; \νϊΐη &η Ιη- 
ΐΓαΙιιςΙϊοη, Οπίϊαιΐ ΑρραηΙυ*, &ηά ζ ΟοπιπιβηΙαΓγ. Β)• λΥϋϋαηι 
Τ. Όβαηο. Μ. Α., Οπβΐ Οοΐΐεςβ, Οχίοκί; ΚεοΐΟΓ οΓ Α&ηαι, Ε&»βχ. 
δαιαίΐ 4*°• οίοΐη, 1 2*. 6ά. 

Τ/ιε ΒοοΙ- ο/ ΤοΜί. Α ΟΗ^Μεε ΤεχΙ, Γγογπ 3. 

υηί(]υ€ 118. ίη Ιηε Βοάΐοίαη \λ\>ηχγ ; \νίΐη οίΗβΓ Ι<Λΐ>1>ίηϊοα1 ΤεχΚ 
: -η Ί'Γαη-Ιαίΐοηϊ. ζηά ίΐιβ Ιΐ*1α. Ε<ϋΐ«1 ο>' Α(1. ΝευοαικΓ, Μ. Λ. 
1878. Οσ\νη ϋνο. οίοΐη, 6*. • 

Α Οοηιηιοι/ακγ ο>ι ί/ιε Βοοίζ οί Ρνονετ&ε. Α«π- 

βυΐίπΐ Ιο ΑοπιΗαπι ΙΠη Εζγ». ΕίΚΐβίΙ ίτοω * Μαηιΐΐοπρί ίη Ιηε 
Βοάΐείαη Είϋίαι-)• ϋν δ. Κ. ΟΗυογ, Μ. Α. Οο«τ» δνο. ρβρβΓ οονβΓ, 
3*• 6ά• 

Ηοταε ΗεΙ)ταΪ€α€ Η 'Γαίιηιΐιϋαιε, α ]. υ^ΗίΓοοΐ. 

«τ Εϋίΐϊοη, ϋ> Κ. Οαηάεΐΐ, Μ.Α. 4 νο1 *• ι8 59• * ν °• €ΐο1η . 
ι/. ι«. 

Νονιινι Τ€5/α?)ΐίΊΐίιι»ι Οιαεοε. ΑηΐίφΐίδδίΓηοπ.ΐΓη 

Οοάίαιαι Τβχΐιιβ ίη οπϋη* ραταΐΐβίο <3ί5ροβίίϊ- Αεοκίίΐ οοΐΐαΐίο 
Οχΐίαδ δίη*ίιία. ΕίΙκΙίι Ε. Η. Ηβοκίΐ, δ.Τ.Β. Τοηιί III. ι86 4 . 
8νο. ΗαΙΓ πιογοοοο, ίΐ. 1 2*. 61. 

. <ία»ιαιΙιιυι Οταεεε. Αοοειίιιηΐ ραπϋ- 

Ιοία δ. δαϊρΙϋΓαε Ιοοα, ηοαιοη νείυβ ΟΛρϊΐυΙοηιηι ηυίΛΐϊο εΐ οαηοηο* 
Ι/ιί. Ε1ί<1ίΐ €λγο1ο5 Εΐονά, δ. Τ. Ρ. Κ., ηεοηοη Ε ρ ΙίΟΟρ Μ 
Οχοαίβη&ί». ι8ωο. εΐοΐα, 3*• 
Τηβ β&χηο οη ΜττίΙϊηκ ραρβΓ, \νϊϋι 1λτ£€ ιηαΓςΐη, ςΐοΐη, ΐο«. 6 ΟΣΑΚΕΝΌΟΝ ΡΚΕ83, ΟΧΡΌΚϋ. 

Νουιιηι ΤεεΙατηεηίηιη Οταεεε ^χία ΕχειηρΙ&Γ 

Μίΐϋαηυιη. ιδπιο. εΐοΐη, «. 6ά. 
Τηβ 3&Π1Θ οη ■κτΐϋηβ ρ&ρβτ, ννίίη Ιαι-ςε πιαΓβίη, εΐοίη, 9*• 

ΕναιίξεΙΐα 5αετα Οταεεε. ίοπρ. 8νο. Ιίιτιρ, 1 5. βά. 
ΤΙιε Οτεείζ Τεζίαιηεηί, ΛνίΐΗ ΐΗβ Κ.€αάίη§5 

αάορίεά 1>γ Ιηε Κενί$εΓ5 οί Ιηε ΑυΐΗοπδεά νεΓδίοη : — 

(ι) Ρίε» ίγρε. δεεοηά Ε<Κίΐοη, \νϊΙη Ματ-ςΐηαΐ ΚείεΓεηεεδ. 

ϋεπιγ 8νο. εΐοίη, ιο«. 6ά. 
(α) Εοης ΡήπιεΓ ίγρε. Ρεαρ. 8νο. εΐοίη, 4*• 6ά. 
(3) Τηε εαπιε, οη \νπίίη£ ραρετ, \νΐί1ι Λνκΐε πιαΓβίη, εΐοΐη, Ι5«. 

ϋαηοη Μιιταίονίαηη8 : ίΗε ε^Ηίεδί: Ο^ΙαΙο^αιβ 

οί Ιηε Βοοίίδ οί ίηε Νε\ν ΤεδίηπιεηΙ. ΕάίΙεά τνΐίη Νοίεδ αη(Ι α 
Καεδϊηιϊΐε οί Ιηε Μ3. ΐη Ιηε ΑηαΟΓΟδίαη ΕϊβΓαΓγ &1 ΜΗαη, 1>γ 8. Ρ. 
ΤΓεςεΙΙεδ, ΕΕ.ϋ. ι868. 4*ο. εΐοίη, ιοχ. 6ά. ΕΑΤΗΕΕ8 ΟΕ ΤΗΕ ΟΗϋΒΟΗ, &ο. 
6"/. Α ί/ιαηα5Ϊίΐ5 : ΟναΗοηε αζαίηεΐ ί/ιε Ατία?ΐ5. 

\Υίΐη αη Αεεουηί οί ηΐδ Είίε βγ \νί11ίαιη Βπςηί, Ό.Ό. 1873. 
ΟΐΌννη 8νο. εΐοΐη, 9*. 

81. ΑίΗα7ΐα$ίη$: Ηί$ΙονίεαΙ \ννίΙίη£5, &αχ>πϋη£ 

ίο Ιηε Βεηεάΐείϊηε Τεχί. \Υϊίη αη ΙηίΓοάυείιοη έγ λΥΠΙίαιη ΒπςΗΐ, 
Ό.Ό. ι88ι. ΟΓΟΛνη 8νο. οίοίη, ιο«. 6ά. 

.5ν. Αηνηείίηε: 3είεεί Α?ιϋ-ΡεΙα£Ϊαη ΤτεαΙίεεΒ, 

αηά Ιηε Αείδ οί ίΗε δεεοηοΐ Οοιιηεϋ οί Οπιηββ•. λΥΐΐΙι αη ΙηίΓΟ- 
άυείϊοη 1>χ ΥΥϊΙΙίαπι Βα^ηί, ϋ.ϋ. Οο\νη 8νο. εΐοΐη, ψ. 

Τ/ιε Οαηοηχ ο/ ί/ιε Ρίνζί Ροην ΟεηεναΙ ΟοηηείΙε 

οίΝϊεαεα, Οοηδίαηΐϊηορίε, Ερηεδυδ, αη(1 Οηαΐεεάοη. 1877. £^ο\νη 
8νο. εΐοίη, 25. 6ά. 

Νοίεε οη ιηε Οαηοιιζ ο/ Ιϊιε ΡΪτβΙ Ροην ΟεηεναΙ 

ΟοηηάΙί. Βγ Λ\ Γ ί11ί&ιη ΒγϊρΗΙ, ϋ.ϋ. 1882. Οο\νη 8νο. εΐοίη, 

5«. ω. ΟΙΑΚΕΝΏΟΝ ΡΚΕ8Β, ΟΧΡΟΚΌ. 7 

ΟγτίΙΙί Ατζ&Μρί&ορί ΑΙεχαηώιηί ίη XII Ρνο- 

ρΗίίαι. Εχϋεϋΐ Ρ. Ε. Ριΐδητ, Α.Μ. Τοπιϊ II. 1 868. 8νο. εΙοΐΗ, 

ιΐ. . 

ΟχϊίΙΙϊ ΑηΙι'ηρΐ$ωρί ΑΙί'χαιιάτΐηΐ ίη Ζλ ?Όαηηί<; 

ΕναηξΐΚαιη. Αοοείΐυηΐ ΓπίβτηεηΙ» ναπα ηεοηοη Τγ&ο131π5 3<1 
Τΐ&«ΓΪυπι Πχαοοηιιπι Όαο. Ε<1ίϋίΙ ροβΐ ΑυοβΓίαιη Ρ. Ε. Ριΐδβγ, 
Λ. Μ. Τοπιΐ III. 1872. 8νο. ιΐ. $$. 

€)ΊΪΠί Αη/ιίίρίχορί ΑΙεχαηώίηί ΟοηιηκηΙαϊ'ίί 

ίη ί$/ί<α ΕναηζίΙΪΗηι ςνίΛβ 5υρ€Γ5αηΙ δ)Ήαοβ. Ε Μ53. αρικί Μιΐ5. 
Βήίαη. «Ικϋι Κ. Ραχηο δπιίΐη, Α.Μ. 1858. 4*°• οίοΐη, 1 1. 35. 

Τ/ιβ 5αηΐ€, ΐΓαηδΙαίεά ογ Κ.. Ραγηε δηιίΐΐι, Μ. Α. 

2 νοΐ5. 1 859• 8 % '°• οΙοΐΗ, 14*. 

Ερ1ιηϊ€7ηϊ Λ);/, Καβαΐαε Ερίδοορί Εάεδδβηί, 

Ραίαιϊ, αΠοπιπίφΐβ Ορεπι &1«Λ». Ε Οοάνΐ. δ^ηηείϊ Μδδ. ίη 
Μυ&εο ΒπΙαηιιίςο εΐ ΒίΜίοίηεοα Βοάΐεϊαηα &&5£Γν&ΙΪ8 ρππιηδ εάί(Ηΐ 
]. ]. ΟνβΓΟβεΙι. 1865. 8νο. οίοΐη, ιΐ. ι«. 

Εη$€Ηη$ ΕοϋΙεΒΐαείκαΙ Ηΐείονγ, 3(χοπϋη£ Ιο 

Ιηε ΙεχΙ οΓ Βιιηοη, \νήη αη ΙηίΓοάιιεΙΐοη ί>γ ΝΥΠΙΐαπι ΒπβΗί, Ό.Ό. 
1 88 1. Ογο^π 8νο. οίοΐη, 85. 6ά. 

1>\ηααι$: Τ/ιε ΤΙιίνά Βοοίζ ο/ 5ί. Ιναιααι^ 

Βΐ&Ηορ οί Εγοηβ, αςαΐη&Ι ΗεΓδδϊεδ. \\'ίΐη βΗογΙ ΝοΙβδ &η<1 & 
ΟΙοδδΛΐγ 1>>• Η. Όβαηε, Β.ϋ., Γ*.•11ο\ν οίδΐ. ]οηη'5 0ο11ε§<:, Οχίοπί. 
ι - 74• ^Γονη 8νο. οίοΐη, 5*. 6Α 

ΡαΙηιηι ΑροεΙοΙκονκηι, 5. Οίειτιεηΐίδ Κοιηαηί, 

δ. Ιβηαΐϋ, δ. Ρο1)•0ΛΓρϊ, ςααε βυρβΓδαηΙ. ΕάκΚΐ ΟιιίΙ. }αοοΙ>5οη, 
δ.Τ.ΚΚ. Τοσιί II. ΕοιίΓΐή Εχΐϊΐίοη, 1863. 8νο. ςΙοΐΗ, ι/. 15. 

5οοναΐ€%* Εαΐ€3Ϊα$ίήαΙ Ηί$Ιον)', αατοκϋη^ Ιο 

»ηε ΤεχΙ οί Ηιΐίϋκχ, \νίιη αη ΙηίΓοάαςΙίοη ογ \ΥΠ1ϊαπι Βπβηΐ, Ό.Ό. 
1878. Οονη 8νο. εΐοΐη, 7*. &*• ΕΟσ^ΕδΙΑΒΤΙΟΑΕ ΗΙ8ΤΟΒΥ, ΒΙΟΟΕΑΡΗΥ, &ο. 
Βαεάαβ Ηίχίοηα Εαΐ6$ίαςΙκα. Εϋίί«(1, λνίίΗ 

Εηβΐίβη ΝοΙε*. \η Ο. Η. ΜοοβΓίχ, Μ. Λ. 1 88 1, Οον*η 8νο. ςΐοίη. 
ίο». 6ά. 8 ΟΣΑΚΕΝΏΟΝ ΡΕΕ88, ΟΧΓΟΚΌ. ΒτίξΙιΙ (IV., Ό. Ό.), ϋ/ιαρέβτβ ο/ ΕανΙγ Εη^Ιίώ 

ΟαΛχύλ ΗίδΙοΓγ. 1878. 8νο. οΙοΐΗ, 1 25. 

Βιιτηεΐ 5 Ηί$Ιονγ ο/ ίΐιε Κε/ονηιαΙίοιι ο/ Ηιε 

ΟΗογοΙι οί Εη^ΐαηά. Α ηε\ν Εάίΐϊοη. ΟαΓείιιΙΙγ τενίδεά, αη(3 ίΗε 
ΚεεοΓόδ εοΐΐαίεά -ννΐΐΐα Ιΐιε οπβίηαΐδ, ογ Ν. Ροεοείί, Μ.Α. 7 νο ^ 5 • 
1865. 8νο. Ρηεβ Γεάνοεά ίο 1 1, ιο«. 

ΟοιιηάΙε αηά ΕεεΙεήα$ΗεαΙ Όοεητηεηίε τείαίίηζ 

Ιο ΟΓεαί ΒπΙαίη αηα Ικίαικί. ΕαϋΙεά, αίΐεΓ 8ρε1πιαη αηά! \νϊ11ίΐη&, 
\>γ Α. λν. Ηαάάαη, Β.ϋ., Άηά \\ Γ . δΐιιοοκ, Μ.Α., Κε^ίιΐδ ΡΐΌίεδδοΓ 
οί ΜοάεΓη ΗίδίοΓγ, ΟχίοΓά. νοίδ. Ι. αηά III. 1869-71 • Μβθίαιη 
8νο. εΐοΐΐι, εαείι ι/. 1 5. 

νοί. II. Ρατί Ι. 1873• Μεάϋυπι 8νο. εΐοϋι, ιο«. 6</. 
νοί. II. Ραη II. 1878. (^ΙιιίΓεΙι ο£ Ιτεΐαηιΐ; Μεπιοπαΐδ οί 8ί. 
Ραίπείί. δίίίϊ εονεΐ"&, 3 5 • &?• 

Ηαηι-ηιοηά (^ Ε). Είίηννίεζ, Εαεέβτη αηά 

ίναίετη. Εάϋΐεάί, ΛνιΛ ΙηίΓοάυεΙίοη, ΝοΙεδ, αηά α. Είΐιιι^ίοαΐ 
ΟΙοδβαΓγ. 1878. ΟΓο\νη 8νο. εΙοΐΗ, ιοχ. 6ά. 

Α.Ώ. Αρρβηάΐίχ ίο ί&β &οονβ. 1879. Οοννη 8νο. ραρεΓ εονει-5, 15. 6ά. 

?οΑη, Βίε/ιοβ ο/ ΕρίιεΒηε. Τ/ιε ΤΙιίτά Ραΐ'έ ο/ 

/ιϊί Ε€εΐ£ήαίΙΪ€αΙ Ηΐζίοτγ. [Ιη 3)τϊαο."] Νο\ν ήΓ5ί εάίΐεά 1>γ 
\νΠ1ίαπι ΟυτεΙοη, Μ.Α. 1853• 4 ι °• εΐοΐΐι, ι/. Ι2χ. 

Τ/ιε εατηε, ΐι-αηδίαίεά ογ Κ. Ρα,γηε διΏίΛ, Μ.Α. 

1 86ο. 8νο. εΐοϊΐι, ίο*. 

ΜοηητηεηΙα ΚϋηαΙία ΕεεΙε$ίαε ΑηζΙΐεαηαε. Τηε 

οεε35Ϊοηα1 Οίϊϊεεδ οί ίΐιε ΟΙιιίΓεΙι οΓ Εη^ΐαηά αεεοΓϋϋης Ιο Λε οΐά 
ιίδε οί 8α1Ϊ50ΐΐΓγ Λε ΡιχπιεΓ ϊη Εηςϋδΐι, αικί οϋιεΓ ρηφβπ αικί 
ίοΓπΐδ, λνΐΐΐι άΐδ&εΓίαΙίοηδ &η<1 ηοΐεδ. Βγ λΥϊΙΙίαηα Μα^εΐΐ, .Μ. Λ. 
8εεοιΐ(1 Εάϊΐίοη. 1882. 3 νοίδ. 8νο. εΐοΐίί, 21. ιο«. 

Τ/ιε Αηείεηέ ΕίΗιτ^γ ο/ έ/ιε Οίιητεΐι ο/ ΕηχΙαηά, 

3εεοΓ(1ίη£ ίο ΐΗε ιΐδεδ οί δαηιηι, Υογ1<, ΗεΓείοΓά, ηηά ΒαηςοΓ, αηά 
Ιΐιε Κ,οηιαη ΕίΐιΐΓ£γ αιτηη£ε(1 ίη ραι-αΐΐεΐ εοΐυπιηδ, \νϊΛ ρΓείαεε »η<3 
ηοίε». Βγ \νί11ϊαπι Μίΐϋΐίεΐΐ, ΜΑ. ΤΙιϊγιΙ Εαϊΐΐοη. 1882. 8νο. 
οΙοΐΗ, 155. 

Τ/ιε ΕΐΙηνχγ αηά ΚίίηαΙ ο/ ί/ιε ϋεΐίίι Οικη/ι. 

Βχ Ε. Ε. \Υαπ•εη, Β.ϋ., Εε11ο\ν οί 81. ; Ηη'5 Οοΐΐεςε, Οχίοιχί. 
ι88ι. 8νο. οίοΐΐι, 145. 

ΤΗε Σεο/Πε Μί$$αΙ. Βγ ΐΗε ε^ιπε ΕάίίΟΓ. Ιη 

Ιΐιε Ρτα*. ΚΕΝΌΟΝ ΡΚΕ88, ΟΧΡΟΚΌ. θτά$ ο/ 1/ιβ Κε/οηηαΙΐοη. Τ1ΐ€ ΌίνοΓοε, 

Ι53Ϊ- Μο»ΐ1γ ηο\ν• Γογ Ιΐιβ ίΐκΐ Ιίηιε ρπηίεά Γγοπι Μ88. ΐη 
ΐΗ« Βηΐΐί>Η Μιΐϋίταιη αηά οι!«γ ΗοΓαπεδ. ΟοΠοοιεά ωκΐ ατταη£(*1 
\>\ Ν. ΓοουςΙί, ΜΛ 1870. % νο1$. 8νο. εΐούι, ι/. 165. 

5/ιί>'ίίΎ ( IV. IV.). 5οηιβ ΑεωιιηΙ ο/ ΊΙιε Οηαη/ι 

ϊκ ίΗί ΑρηίοΙκ Αςι. 8«οηά Ε<ϋΐΐοη, 1874- Λ»ρ• 8νο. οΙοΐΗ, 
3*. 6ά. 

8ίηό65 {IV.). Κβ£Ϊ$ίνηιη 3αεηιηι Αηςίίαιηηηι. 

Απ αΙΙεπιρί Ιο οχΗϊΙμΙ 1η€ ςοιίΓδο οί Ερίίοοραΐ Βιιοοβδβίοη ίη Εης- 
Ιαικί. 1 8*8. δΐιιαίΐ 4Ι0. οίοΐη, 8*. 6ά. ΕΝΟΕΙ8Η ΤΗΕΟΙιΟΟΥ. 

Βΐί//ι/'\< ίνατ&ε, \νίιΗ αη Ιηάεχ Ιο ΐΗε Αηαΐο^γ. 

2 νυΐϋ. 1 874• 8ν °• οίοΐη, ΐπ. 

Βΐίίίετ'ε 5εηηοη5. 3νο. οΙοΐΗ, 5•*• 6ά 

Βιιΐΐο-'ε Ληα/ο£γ ο/ ΚεΙίςΐοη. δνο. οΙοΐΗ, 5*• 6</. 

]ΙαΐΓ//α'5 €οΙΙαΙϊοη ο/ Οτλ&. 1858. 8νο. 

ςΙοΐΗ, 6». 6</. 

Ηαηήϋε5 αρροίηΐβά ίο 6β τβαά ίη Ο/ιηη/ιπ. 

Εάϋκά ον }. ΟπίΗΐηδ, Μ.Α. 1859• 8ν °• οίοΐη, 7»• 6ά. 

Ηοο&ε^5 ΙΓυι-/,•*, \νίΐΗ Ηίδ ίίίε ογ "νλ^ΐΐοη, πγ 

ςΐοΐη, ι Λ ι υ. 6ά Γ&ηεεά οχ ]ο\αι ΚεΜβ, Μ.Α. ίίΐχΐη ΕάΐΙΐοη, 1874• 3 νο1 *• 8ν °• 
ίη, ι Λ 115. ΗοοΙία-5 ΐνοτ&ί; ΐΗβ ίοχί αδ αιταη^οά ο γ ]οΗη 

ΚϋΛο, Μ. Λ. 2 νοίβ. 1875• δνο. οίοΐη, ιι*. 

Ρβαηωίί Εχροχίΐΐοη ο/ ί/ιε Ουλ/. Κ.«νί3€ά 

αικί ΟΟΒ* ίατίοη, ϋ.ϋ. 5ίχΙη Ε<Πΐίοη, 1 877• 8νο ^° ι11 • 

105. 6ά. 

ίναΙο-ΙαικΐΒ Κενίαυ ο/ ίΗε Βοε/η'/ιε ο/ Μΐ€ 

ΕΗίΛαηΊί, νΐΐη α ΡκΓμχ 1>ν ιΐκ ρΓθδ€ηΙ Βΐ)>ηορ οί 1-οηϋοη. ΐ88ο. 
Οονη 8νο. ςΐοΐη, 6*. 6Α ίο ϋΣΑΚΕΝΌΟΝ ΡΚΕ88, ΟΧΓΟΚΌ. \νΐιβα11γ8 ΙΙΙη$ίταΙίοη ο/ Ιΐιε Βοοά ο/ ϋοηιιηοη 

Ρταγικ. Α ηε\ν ΕάίΙϊοη, 1846. 8νο. εΐοΐη, 5 5 • 

ννγοίί/. Α Οαίαίο^ηε ο/ Ιΐιε ΟνίξίηαΙ ΙΥοκ&5 

ο//οΗη ΐν^Ιϊ/, \>γ \ν. \Υ. 5ηί Γ 1εχ, ϋ.ϋ. 1865. 8νο. εΐοΐη, 3«• 6</. 

ΐν^ιείί/. 5εΙεεΙ ΕηξΙί$Ιι ΊΥονΙζε. Βγ Τ. ΑγποΜ, 

ΜΑ. 3 ν °1 8 • 1871. 8νο. οίοίΐι. Ρνϊοε τεάχιαά Ιο \1. Ι*. 

ΐνγείί/. ΤτίαΙθ£η5. \νίΐΗ ίΐιε δυρρίειτιεπί ηο\ν 

ήι-δΐ εοΊΐεό!. Βγ ΟοΙΙη<ιη1 Εεςίιίει•. 1869. 8νο. εΐοΛ. Ρήοε τβάνοιά 
ίο 7«. ΗΙ8ΤΟΚΙΟΑΙ, ΑΝϋ ϋΟΟΤΤΜΕΝΤΑΚΥ ΉΓΟΚΚ8. 
ΒγίΗ^Ιι Βαντοτνε, α ΚεοοΓοΙ οί ΐΗε ΕχΕΓηίηαίΐοη 

οί 8ερ«1εηΓα1 Μοηηάδ ϊη ναποιικ ραΓΐ5 οί Εηβίαηθ. Βγ λνΠΙίαιη 
θΓεεη\νε11, Μ. Α., Ε.8.Α. ΤοβεΙηεΓ \νίΐη ϋεδεπρίϊοη οί ΓϊςιίΓεδ οί 
δΐίυΐΐδ, ΟεηεΓαΙ Κειηαι•1{ί> οη ΡΓεηϊδΙοπε Οαηϊίΐ, αικί αη Αρρεηάίχ 
ϊ>γ ΟεοΓςε ΚοΙΙεβΙοη, Μ. Ό., Ε.Κ.5. 1877. Μεάϋυιη 8νο. εΐοΐη, 255. 

Βνίϋοη. Α ΤνεαΗ$ε ιιροη ίΐιε Οοηιηιοη Εαιν ο/ 

ΕηξΙαηά, εοηιροδεά \>γ οπΙεΓ οΓ Κίη£ Εθ\ναΓά Ι. Τηε ΡΥεηοΗ ΤεχΙ 
οαΓείαΙΙγ τενίδεθ, ΛνϊΐΗ αη Εη^ΙίδΗ Τι-αηδίίΐΐϊοη, ΙηΐΓθ<3ιιοΙϊοη, ηη(1 
ΝοΙεδ, \>γ ¥. Μ. Νϊεηοΐδ, Μ. Α. 2 νοίϋ. 1865. Κο^αΐ 8νο. εΐοΐη, 
1 7. ι6ϊ. 

ΟΙανεηάοη $ (Εάιν. ΕατΙ ο/) Ηίςέονγ ο/ ίΐιε 

ΡίΙιεΙΙϊόη αηά Οίνϊΐ ΛΥαι-5 ίη Εηςίαηά. 7 ν °1δ• ι %19• ιδπιο. εΐοΐη, 
ι/. ΙΑ 

ΟΙανεηάοηε (Εάιν. ΕανΙ ο/) ΗίςΙονγ ο/ ίΐιε 

ΚίΜίϊοη αηά όϊνίΐ ΦΙΓαπ ίη Εηςίαικί. ΑΙβο Ηίβ ΕϊΓε, ΛνπΙΙεη 1>γ 
ΙιίιτίΒεΙί, Ια \νηίεη Ϊ5 ίηε1ικ!ε<:1 α ΟοηΙίηυαΙϊοη οί ηίδ Η15Ι017 οί Ιΰβ 
Οτ&ηά ΚεβεΙΠοη. λΥΗη εορίοπδ Ιηάεχεδ. Ιη οηβ νοίυοιε, Γθ)•α1 
8νο. 1842. εΙοίΗ. ι/. 2$. 

α/ηίοη'ί ΕρίΙοηιε ο/ ίΐιε Εαεέί ΗεΙΙαιιεί. 1 85 1 . 

8νο. εΐοΐη, 6ί. 6ά. 

αίηΙο7ΐ5 ΕρίΙοηιε ο/ ίΐιε Εα$ϋ Κοηιαηι. 1854• 

8νο. εΐοΐη, 7*. ΟΣΑΚΕΧΠΟΧ ΡΚΕ83, ΟΧΕΟΚΌ. 1 1 

Ρηηιιαιι $ {Ε. Α.) Ηί$Ιονγ ο/ ί/ιε Νοηηαη 

ϋσηςναί ο/ Εηξίαηά ; \\.% Οαιυοϋ αηά Κεδυΐΐδ. Ιη Ηϊχ νοίαπιεδ. 
8νο. ςΐοΐη, 5^• 9 $ • ^ά• 

νοίδ. Ι-ΙΙ ίοβεΐΗοΓ, 3^ εάϊΐίοη, ιδ;7• ιί• 165. 

νοί. III, 2ηά εάίΐϊοη, 1874• **• **• 

νοί. IV, 2ΐΐ(1 εάϋΐϊοη, 1875• »*• ι*• 

νοί. V, 1876. ι/. 15. 

νοί. VI. Ιηάεχ. ιδ79• *> ν °• <=1οΙη, 105. (κ/. 

Ρτίαηαη (Ε. Α.). Τ/ιε Κείρι ο/ ΐνίίΐίανι Κιφιζ 

αηά Ιηε Αοεεδδϊοη οί ΗεηΓγ Ιηε ΚΪΓδΙ. 2 νοίδ. 8νο. οίοΐη, ι/. ι6«. 

Οα^εοίζηεε ΤΙιεοΙο^ΊεαΙ ΌίεΙϊοηα^ (" ΙλΒεγ 

νοπίαΐυιη ") : δείεοΐεά Ραδ&αςεδ, ΠΙιΐδίΓαΙϊηβ ΐΗε εοηάϋΐΐοη οί 
ΟιυιχΗ αηά ίίΐαίε, 1403-145*• ^ ίΐη αη Ιηΐπχΐιιοΐίοη ϋχ ]αιτιε5 
Β. ΤΗογο1(1 ΚοςεΓβ, Μ.Ι'. Ηπιαίΐ \\.ο. εΐοΐη, ιο5. 6ά. 

Μαρία ϋακία, α οεγοΓιιΙ Κερπηί. Εοΐίΐεά βν 

\\ ^ΐαοί», Μ.Δ., Κεςίυδ Ρι-οίεδδΟΓ οί Μοάεπι ΗϊδίΟΓχ. 1879• 
4 Ιο. δΐϊΐοηεά, 15. 

Ο/α/. Ρα$ήο εΐ ΜίναεηΙα ΒεαΙί Οίανι'. Ε<3ίκκ1 

ίτοπι α. ΤννεΙίΐη-ΟεηΐιΐΓγ ΜΗ. ίη Ιηε Ιλογλγ)τ οί Οοι-ρυδ ΟΗπδΙϊ 
(Γοΐΐεςε, Οχίοκί, \νίΐΗ αη ΙηΙτοάυείίοη αηά ΝοΙεβ, 1>χ ΨηάβάΑ 
Μι-Ιεαίίε, Μ. Λ. 8ηιαΙΙ 4Ι0. δΙίίΓοονεΓ, 65. 

Ρ)-οΙε5ΐ$ ο/ ί/ιε £οκά$, ίηοίικϋη^ ίΐιοδε λνΐιίοΐα 

ηανε οεεη εχριιηςεά, ίτοπι 1624 Ιο 1874; ννίΐΗ Ηϊϊίοποαΐ ΙηΙτο- 
άυοίίοηδ. ΕάϊΙεά οχ )απιεδ Ε. Τηοτοΐά Κοβετδ, Μ. Α. 1875• 3 νο1δ • 
8νο. εΙοΐΗ, 2/. 2ΐ. 

Κο$εν$5 Ηίζίοκγ ο/ Αςήεηΐΐηνε αηά Ρνίεε$ ι η 

Εηβΐηηά, α.ο. ι 259-* 793• 

νοίδ. Ι αηά II (Ι259-Ι4 Γ °)• ι8 ^6• 8νο. ςΐοΐη, 2/. 2». 
νοίδ. III αηά IV (1401-1582). 1882. 8νο. ςΐοίΐι, ι\. ΙΟ* 

ΧΐηιΊιιηιία >\'<ιχ τ α, ίης1υ<1ΐη£ ΐΗε Ιδίοηάίιψο. $&&& 

οί Ι,ηννιηαη Μιπία ΤΗοτάδδοη αηά οίΗεΓ ννοΓίίδ. Κάίΐι-ά 1)χ ϋτ. 
αυάοταιιά νίβίάϋδοη. Ιη 2 νοί». 1878. 8νο. ςΐοίη, ιΐ. 2». 

Τιιό ο/" Ιΐιε 8αχοη €Ιινθ7ΐίεΙε$ ραναΙΙεΙ, \\\\\\ 

Ηυρμίετηεηίητγ ΕχΙταεΝ (τοη ιηε ΟιΗι-τχ. Εϋίεά, \νϊΐη ΙηΙτο- 
άικ.π αηά α Οίοβδατίαΐ Ιη<1εχ, οχ ^. Εατίε, ΜΑ. 

8νο. ςΐοΐη, 105. 12 ΟΙΑΚΕΝΌΟΝ ΡΚΕ88, ΟΧΡΟΚΏ. $ίαίηία υηνυεηϋαϋε Οχοηϊεηής. 1 882. 8νο. 

οίοΐΐι, 5«. 

ΤΙιε 3ΐηάαιΐε Ηαηά!)οο& ίο ίίιε υηίνβτεΐέγ αηιί 

ΟοΙΙίξΐ* ρ/ Οχ/οηΙ. δίχΐη Εαϋίίοη. 1 88 1. ΕχΙπι ίεαρ. 8νο. 
εΐοΐη, 25. βά. 

ΜΑΤΗΕΜΑΤΙ08, ΡΗΥδΙΟΑΙι 80ΙΕΝΟΕ, &ο. 

Α5έ?'οηοιηίεαΙ ΟΒΒβτναίίοηζ ηιαάε αϊ ΐΐιε υηί- 

νεπ;ίΙν ΟοδειναΙοι-γ, ΟχίοιχΙ. ιπχΙεΓ Ιηε (ΙΪΓεοΐίοη οί 0. Ρηΐεηαιτί, 
Μ.Α.,' δανίϋαη ΡιοίεδϊΟΓ οί ΑδίΓοηοπιγ. Νο. ι. 1878. Κο)•α1 8νο. 
ραρεΓ οον€Γ5, 3*• 6^• 

ΤτεαΗεε οη ΙηβηίΙε$ί?ηαΙ ΟαΙεηΙηε. Βγ Βαχώο- 

1οηιε\ν Ρπεε, Μ. Α., Ρ.Κ.δ., Ρι•οίε55θΓ οΓΝ&Ιαπύ Ρηϋοδορηγ, Οχίοιχί. 
νοί. Ι. ϋΐΕΓεΓεηΙίαΙ Οαίευΐυδ. δεεοηά ΕοϋΙίοη, 8νο. οΙοΛ, Ι4«• 6ί/. 
νοί. Π. Ιηίεβταΐ Οαίειιΐυδ, Οαίαιίιΐϊ οί ναπαΐΐοηδ, αηοΐ ΌϊηεΓεηΙϊαΙ 

ΕςυαΙϊοηδ. δεεοηά Εάίΐϊοη, 1865. 8νο. οίοΐη, 1 8$. 
νοί. III. δίαΐίοδ, ίηε1υ(ϋη£ ΑΐίΓαοΐίοηϊ; ϋγηαηιίςδ οΓ & Μαίειίαΐ 

Γαηϊείε. δεεοηά Εάίΐϊοη, ι868. 8νο. οίοΐη, ι6«. 
νοί. IV. Όγηαηιϊεδ ο£ Μ&ΙεηαΙ δγδίεηΐδ ; ΙοςεΐΗεΓ ννϊΐΗ α εηαρΙεΓ 

οη ΤήεοΓεΙΐεαΙ Όγηαηιΐοδ, \>γ \Υ. Ε. ϋοηΐάη, Μ. Α., Ε.Κ.δ. 1862. 

8νο. οΙοΐΗ, ι6«. 

Κΐ£αιιά'$ Οοκνε^ροηείεηεε ο/ $είεηϋβε Με η ο/ 

Ιηε 17Λ ΟεηΙιη-γ, ννίίη ΤαΙ)1ε οΓ ΟοηΙεηΙκ Βγ Α. (1ε ΜοΓβαιι. αη<1 
Ιηάεχ Βγ Ιηε Κεν. Τ. Εϋηαά, ΜΑ., Ρβΐΐον οί Μα^άαΐεη Οοΐΐεςε, 
ΟχίοΓά. 2 νοίϋ. 1 841-1862. 8νο. εΙοΐΗ, ι8ί. 6ά. 

νε$ηνίιΐ3. Βγ ]ο1ιη Ρΐιίΐϋρδ, Μ. Α., Ρ.Κ.5., 

ΡΓθίε55θΓ οίΟεοίοςγ, ΟχίοΓά. 1869• Οΐ"θ\νη 8νο. εΐοΐη, ίο*. 6</. 

Οεοίοχγ ο/ Οχ/ονά αηιί ίίιε 1/αΙΙεγ ο/ ίίιε 

ΊΊια»Η5. Βγ Ιηε ίαηιε ΑιιΙΗογ. 1871. 8νο. οίοΐη, 2ϊε. 

3γηορ5ΐ5 ο/ ίίιε Ραί/ιοίο^ίεαΙ 3ενίε3 ίη ίίιε 

Οχ/οηΙ Μιαοηηι. Βγ Η. \ν. Αείαηά, Μ.Ό., Ε.Κ.δ., 1867. 8νο. 
οΙοιΗ, 2$. 6ά. 

Τίιεεαηνηε ΕηΙοτηοΙθ£Ϊεη$ Ηορεΐαηηζ, ογ α ϋε- 

δοπρίίοη οί ΙΗε ταΓεδΙ Ιη^εεΙδ ίη Ιηε Οοΐΐεείϊοη ςίνεη Ιο Ιίιε 
ΙΙηίνεΓδίΐγ \>γ Ιηε Κεν. λνΐΐΐίαιχι Ηορε. Βν ]. Ο. \Υε»ΐΝνοο<1, Μ. Α., 
ΕΧ.δ. ΝΥίΐΙι 40 ΡΙαΙεδ. 1874• διηαΐΐ ίοΐΐο, Ηαΐί ιηο;οοεο, ?!. ιολ. 

ΤεχΙ-ΒοοΙε ο/ Βοίαηγ, ΜονρΙιοΙο;ζΐεαί α?ιεί Ρ/ιν- 

ήοΐοίζπαΐ. Βγ Ώτ. ^Ιίιι* 8αεΙΐ8, Ρι•οΓε$ϊθΓ οί Βοίαηγ ίη Ιίιε ΙΙηί- 
νεΓδΐΐγ οί \\'ϋΓζοϋΓβ. Α Νου ΕίϋΙϊοη. ΤΓ&ηβΙαΐβά \>γ δ. II. Υϊιιεδ, 
Μ. Α. Κοναί 8νο. ι/, ιΐί. (>ά. /η* ΓηΜίϊΙιαΙ. 
Π. Λ Κ Κ Χ Ό Ο Χ ΡΚΕΧ8, ΟΧ ΡΟΚ Ό. 1 3 ΌΗαηηβε ΜϋΙΙετ οη ΟοΊαΐη ναηαίϊοη* ίη Ιΐιε 

ΥΌοΙ Οι-ραηδ οΓ Λβ Ραδίκια ΐΗαί Ιίίίγε ΗϊΐΗρΓίο οδοαρεθ ηοΐϊςρ. 
Τπιηβΐίΐβί 1>]τ Γ. }. ΒβΙΙ. Β.Α., βηά «1ίΐε<1 «ιώ &η Αρραχίΐίχ, 1>γ 
Α. Η. 0»ιτοά, Μ.Α., Γ.Κ-5. ΛΥίΐΗ ΡΙλΙμ. 1878. 4 ίο. ραρβΓ 
οονΰΓδ, 7*. &/. ΜΙδΟΕΙΛΑΝΕΟυβ. 
Β(κοη$ Νονηηι Ονχαηητη. Ε<3ίΐ6<3, \νίίΗ Εη£- 

ΙϊδΗ ηοΐκ, \>γ Ο. \\'. ΚίΐοΗίη, ΜΑ. 1855• 8νο. οΙοΛ, ο«• &/. 

Βαϋοη$ ΝοίΊΐνι Ο^αηηιη. Τπιη5ΐ3£β(Ι \>γ Ο. 

λΥ. ΚίίοΙιϊη, Μ. Λ. ι^;; 8νο. ςΙοΐΗ, 9». 6</. (5ββ α1$ο ρ. 37) 

Τ/ιε ΐνοκ&5 ο/ Οεοτφ Βεκ&είεγ, Ζλ/λ, Γοπτΐ€τ1\- 

Βί$Ηορ οΓ Ο1θ)τη€; ίηοίικϋη^ πιαην οί 1»5 ητί(ίη£$ ΗϊΐΗοΓίο αη- 

ΪυΙ>Ιί»Ηο<1. ΝΥΐΐΙι ΡΐΐΓαεεδ, Αηηοΐαΐϊοης, &ηά αη ΑοοουηΙ οί Η«5 
4ίβ »η<1 Ρ1ιΠο$ορ1ιγ, \>γ ΑΙοχαη^οΓ Οαπιροείΐ ¥χβλβτ, Μ.Α. 4 νο' 5 • 
1 871. 8νο. οΙοΛ, 2/. ι8ί. 

ΤΗ( 1.%/ί, ΙέΙΙίη, &<:. ι νοί. οΙοΐΗ, ι6ί. 5ββ αίδο ρ. 37• 

Τ/ΐ€ £ο<ηύ ο/ ΗεςεΙ '; ίταηδίαΐεά Γγογπ ΐΗε Εη- 

ςχςίοραβίΐία οΓ Λβ ΡΗΠοδορΗϊοαΙ 5αεηο€5. ΥΥΐιΙι ΡΓοΙββοηιοηα &)• 
ΥνΠΙιαπι \ν»1ΐ3οε, Μ.Α. 1874- 8νο. οΙοΐΗ, 14*. 

5?)ΐΐί/ΐ$ ΙΙ'ναίί/ι <?/ Ναϋοη$. Α ηβλν Εάίΐίοη, 

«άώ ΝοΙβδ, \>γ ]. Ε.ΤΗογοΜ ΚοςεΓ*. Μ.Α. 2 νοίδ. ι88ο. ςΙοΐΗ, 2ΐ«. 

Α €οητ56 ο/ Ι^α1ηνε$ οη Ατί, θεΙίνβΓεά βοΓοΓβ 

ΐΗο υηΐνίτ-ίίΐν οΓ Οχίοπΐ ίη ΗΠαιγ Τεπη, ι$7°» °7 ]όήη Κα&ΐιϊη, 
Μ.Α, Ηίαιίο Ρκ>ί«>5θΓ οί Κϊηβ Α«. 8νο. οΙοΐΗ, 6«. 

Α$ραΙ$ ο/ Ροείι-γ ; \>όη% ΕβοΙιίΓεδ θοΙίνεΓεά 

&Χ Οχίοκί ογ ]όΗη £&π\ρ\χ\\ δΗαίφ, ΙΛ^,Ώ., ΡιοίοδβΟΓ οί ΡοβίΓγ, 
Οχίοπί. Οτονη 8νο. οίοϋι, ι οι. 6ά. Α ΟτίϋεαΙ ΑϋζοηηΙ ο/ Ιΐιε ϋνατνίη£$ δγ λίϊιΊκΙ 

ΑηξΐΙο αηά Κα^αιΙΙο ίη ΙΗ* ϋηϊν*τ$ϊΐ} ΟαΙΙίηη, Οχ/οηΙ. Βχ ]. 
Ο. ΚοΙ)ΐπ5θη, Ρ.8.Α. 1870. Ογο»πι 8νο. οίοΐΐι, 4*• ϋαέά ο/ Ιΐΐ€ ϋαϊΐιΐΐαηί ϋοΙΙαϋοη ο/ ΑηΙΐ- 

- ΟαΙΙίτίη, Οχ/οτά. Β ν \\ . >. \\ . \ ΜΗ 
Οίονη 8νο. ίϋ1Γςον«•, ι*. 14 ΟΣΑΚΕΝΌΟΝ ΡΚΕ88, ΟΧΕΟΚΏ. ΤκΑΝδΙ,ΑΤΕϋ ΒΥ \ Γ ΑΚΙθυ5 ΟΚΙΕΝΤΑΙ* δΟΗΟΙ,ΑΚδ, ΑΝϋ ΕϋΙΤΕϋ ΒΥ 

Γ. Μαχ Μϋιχεκ. 
νοί. Ι. ΤΗε ϋραηΐεΗαάε. [ΤΥαηδΙαΐοο! \>γ Υ. Μάχ 

ΜϋΙΙβΓ.] Γατί Ι. ΤΗε Α7/άηο!θ£γα-πρΛηΐδ1ια<1, ΤΗε Ταΐαναΐίάι-α- 
υραηίδΗαά, ΤΗε ΑίΙαΓεγΒ-αΓα;ίνα1<Λ, ΤΗε Καιΐ5ΗίΙα1ςϊ-Ππϋιιτ):ι//α- 
ιψαηί&Ιιαά, αικί ΤΗε \ 7 α^•α5£ΐηενί-5α;/Λίΐά-ιιραηΪ5ΐια(1. 8νο. εΙοίΗ, 
105. 6</. 

νοί. Π. ΤΗε 8αενεά Βαίνε ο/ ίΐιβ Αίγα*, αδ Ι&υ^ΐιΐ 

ϊη ΐΗε δεΗοοΙδοίΑραδίαηιΗα, ΟαιιΙαιηα, ν&δϊδΗ/ΆΕ, ατκΐ Βίΐιι^Ηανα,ιια.. 
[Τι-αηδίαίεά Ηγ ΓγοΓ. Οεοι•£ ΒαΗ1ει\] Ραιΐ Ι, ΑραδίίΐηιΗα αικί 
0&ιιΐαιη&. 8νο. εΙοίΗ, 105. 6ά. 

νοί. III. ΤΗε Ξαενεά Βοο&ε ο/ ΟΗίηα. ΤΗε Τεχί5 

οί ΟοηΓυεϊίΐηΐδίη. [Τι-αηδίαΐεοί Ηγ }απιε5 Εε££ε.] ΡαΓί Ι. Τΐιε ί>Ηά 
Κίης, ΤΗε Κεϋβίοιίδ ροΓίίοηβ οί ίΗε 8ΗϊΗ Κΐης, αηά ΤΗε Ηϋίάο 
Κίης. 8νο. εΙοίΗ, 1 25. 6ά. 

νοί. IV. ΤΗε νεηάιάαά. ΤΥαηδΙαΐεθ ογ ^πιεδ 
ΌαπηεδίεΙεΓ. 8νο. εΙοίΗ, ιθ5. 6ά. 

νοί. V. ΤΗε Βηηάαΐη^ ΒαΠηιαη Υα$ί, αηά ΞΗάγαεί- 
Ιά-8Μγα5ΐ. ΓαΗΙανί ΤεχΙδ, ΡαΠ Ι. ΤΓαηδΙαίεά Ην Ε. λΥ. ΥΥεδί. 
8νο. εΙοίΗ, 125. 6α. 

νοίδ. VI Αηά IX. Τ/ιε Οη^άη. Ρ&γΙβ Ι &ηά II. 

ΤΓ&ΐϋΙαΙεά Ην ΡΓοίεδδΟΓ Ε. Η. ΡαΙηιεΓ. 8νο. εΙοίΗ, 2 1 5. 

νοί. VII. ΤΗε ΙηεϋΙηίεε ο/ νίε/ιτνη. ΤΓΕηδΙαίεά 

Ηγ ΡΓοίεδδΟΓ |ιι1ΐυδ Ιοίΐγ. δνο. εΙοίΗ, 105. 6ά. 
νοί. VIII. ΤΗε ΒΗα£αναά£Ϊίά, Ξαηαίεη<&άήγα, αηά 

Αηη^ίΙά. ΤΓαηδΙαΙεά Ην ΚάδΗϊηάΐΗ ΤηιηΗαΙν Τείαηβ. δνο. εΙοίΗ, 
105. βά. 

\ Γ ο1. Χ. ΤΗε ϋΗαηηηαραάα, ίταηδίαΐεό! ο γ ΡγοΓο550γ 

Ε. Μαχ ΜϋΙΙεΓ ; αηά Τ/κ 5α11α Νϊράία, ΐΓαηδΙαΙεά Ηγ ΡτοίβββΟΓ 
ΕαυκΗοΙΙ ; Ηείης Οαηοηΐεαΐ Βοο1<5 οί ΙΗε Βυάάΐιϊδίδ. 8νο. εΙοίΗ, 
105. 6</. 

νοί. XI. ΤΗε Μ αΗάρανΐηίύΙάηα 5ιιίΙα, ΤΗε Τενΐ^α 

Μη/Ια, 77κ ΜαΗΑ5»άα$5αηα 5κ(ία, ΤΗ* 2)/ιαι>ι»ια-Κα/:ί•α/>/ιαναίΙαηα 
Λ'κί/α. ΤΓαηϊΙαΙεά Ηγ Τ. ΥΥ. ΚΗγβ ϋανκίδ. δνο. εΙοίΗ, ίο*, βά. 

νοί. XII. ΤΗε 5α/αραίΠα-Βη$Π)ηαηα. ΤΥ&ηδΙαίεά 

Ηγ ΡΓθίε»5θΓ Εςςεϋης. νοί. Ι. δνο εΙοίΗ, 1 25. 6ά. 

νοί. XIII. ΤΗε ΡάϋηιοΗΗα. ΤΓΕΠδΙαίεο 1 ϋγ Τ. λ\ τ . 

ΚΗ\5 Όανΐιΐβ. Τίκ Μα/ιάνα^α, ΡλγΙ Ι. ΤΓαηδΙαΙεά Ηγ \)τ. II. 
ΟΙϋεηΠει-β. ϋΖΑΚΕΧΏΟΧ ΡΧΕ88, ΟΧ ΡΟΚ Ώ. ι 5 Υοΐ. XVI. Τ/ιε Υ( Κΐης, \νίΐΗ αη Αρρεηάίχ οη ΐΗο 

Ρηϊΐοϋορην οί ιΚο δοΗοΙ&η οΓ Ιηε 8υηβ άχικίδΐ)•, ρΐΌίεδδβάΙ)• άίπν«1 
ίΓοπι Ιηε ΫΙ. Τηη&1ίΐΙ«1 1>)γ }*πιε5 Εββ^• 

Πιο ίοΐΐονπηβ Υοίαπιεδ λγ€ ίη ΐΗε Ρνμ: — 

\ Γ ο1. XIV. Τ/ιε 5αατ€ά £αη*ί ο/ ΐ/ιε Αη>α5, Η5 ί^υ^ΐιΐ: 

ίη 1η« 8οΗοοΐ5 οί Υέδίδπ/Αα αη<1 Βαικίη;!) αιια. ΤΓαηί1αΙο<1 1>)• Ργο- 
ίε&&θΓ ΟεοΓβ ΒάΙιΙεΓ. 

Υοΐ. XV. ΤΑ* υραηΐεΐιαάί. ΤατΙ II. ΤΓαηβΙίΐ^ά 
Μαχ ΜαΙΙβτ. 

νοί. XVII. Τ/ιε Μα/ιΑνα<ζ£α, αιιά ΚιιΙΙαιαςχα. ΡειΙ 
II. ΤΓαηδΙαΙεβ \>γ Τ. \\'. Κα>•& Όβνίά'δ αηά Ότ. Η. ΟΜεηοβΓβ. 

νοί. XVIII. Τ/ιε Όάάκΐάη-ί Όίηί/ι, αηά Ερί$ίΙε$ ο/ 

Μάηύ%\ίϊΗατ. ΡαΗΙανϊ οχΐ5, . απ II. ΤΓ&η5ΐβΙ«1 1>? Ε. λνΛΝ'οδΙ. 

νοί. XIX. Τ/ιε Ρο-$/ιο-/ιϊη£-ί$αη-/:υΐ£. ΤΓαηδίΕίοο" β>* 

5αηιυ«:1 Βιαί. 

\ τ ο1. XX. Τ/ιε νΑγη-Ρηνάτία. ΤΓΕΠδΙαΙεά βγ ΡγοΓ€55ογ 

ΡΗαη(1αΓΐ<αΓ, οί Είρίπηίΐοηε (Γοΐΐεςο, ΚοπΛαν. 

νοί. XXI. Τ1ΐ€ 5αάά/ιαηρια-ρηνιάω•Η:α. ΤΓΕηδΙαΙοά ϊ>γ 

ΡΓοίεβδοΓ Κεπι. 

\Ό1. XXII. ΤΙιε Α\ίΑνάή£α-$ύΚα. Τηιηδίίΐΐοά ϋγ 

ΡγοΓ«50γ }αοοοί. 

έίικώοΐβ <βχοηίεηςία : 
Οίαββΐοβΐ 8βΓΐθ8. νοί. Ι. ΡαιΊ Ι. ΤΙιε Εη£ΐΐ$/ι 

Μαηιιαηρίί ο/ ΐΗε ΧίίοηιαίΗίαη ΕίΗϊα, ά&>ς,χ\\>κΑ ίη κΐαΐίοη Ιο 
ΒεΜκιΊ Μαηυ>><:ηρΙϊ αη<1 οΙπογ ϋουτςοδ. Βγ ]. Α. 8ΐβ\ναΠ. Μ Λ . 
ΟΊαϋίο»! ΕβοΐιίΓεΓ, €ηπ»1 ΟηιιΐΈη. 5ιη&11 4Ι0. 3*• 6ά. 

ΟΙβββίο&Ι 86ΓΪΘ8. νοί. Ι. ΡαιΊ II. ΝοηΪΗ$ Μακ- 
αΙΙια, άε Οοπιρβηθίοϋ» ΌοοΙπηα, Ηαιίοίαη Μίί. 2 7•9• ΟοΙΙαΙοΐΙ 
ϊ>γ ). Η. Οπίοιίϊ, Μ. Α., δεηίοΓ ϋίικίεηΐ οί (^ηπ5ΐ Οηιιιχη. 5πιε11 
4ΐο. 3ΐ. 6ά. 

δθπήΐίο 6ΘΓΪΘ8. νοί. Ι. Ρα γ Ι Ι. €οιηηιεηίατγ οη 
ι αηά Ν(ΗαηϊαΗ. ΙΙγ Καοοί ΒαΑ&αη. Εί1ϊΐε<1 \>γ Η. ]. Μαηηε\ν<>, 
Μ. Α., ΕχείοΓ Οοΐΐββί, Οχίοπί .^ιηαΐΐ 4Ι0. 31. 6ά. 

Ατγ&η 8θγϊ08. νοί. Ι. Ραιΐ Ι. Βιιάί//ιΐ$1 Ί 

/τομ /α/α». Ε<1ί((.ι1 1>γ Κ. Μαχ ΜϋΙΙοΓ. δπιαίΐ 4Ι0. 3*. &/• 

Μβάΐαον&Ι &ηά ΜοάθΓη 8θγϊΘ8. Υοΐ. Ι. ΡαιΊ Ι. 

Χίηοηοηια ΒατίΗοΙοηΐίϊ ; Α 01ο5*αΓ)• ίΓοπι κ ΗοαΠοβηΙη-ΟβηΙυΓγ 

κι Ιηε ΕίΙίΓΛΓχ οί Ι'ς•π>1>ΓθΙίο ΟΌΙΙρβΟ. ΟχίθΓ<1. ΥϊΔύκΛ 1>> ^. 

ί. Ο. Μοναί, Μ Α., Κοίΐονν οί ΡειηϋΓοΙιο ΟοΙΙοβο. ϋαιαίΐ 4 ι °• 

3». Η. 1 6 ΟΣΑΚΕΝΌΟΝ ΡΕΕ83, ΟΧΡΟΚΏ. €ΙΐΐΜΪτ0π %η$% 5πκβ ΤΗε ϋείε^αΐεβ οΓ Λε ΟΙ&ΓβικΙοη Ργ€88 Ηανίη^ ιιηάεΓίαΙίεη 
Ιϊιε ρυβίίεαίΐοη οΓ 3, δεπεδ οΓ \νοι•1ίδ, εΗίεί^ εάυοαίίοηαΐ, αη<1 
εηΐίΐΐεά Λε ίΙ&ΠΒΪταπ $«|| &ίΠ«, Η&νε ρυΜίδΙιεοΙ, ογ Η&νε 
ΐη ρΓεραΓαίΐοη, ΐΗε Γοΐίολνίη^. 

Τΐιοββ ίο \^ηΐοη ρΓΪοββ β,Γθ αίίαεηβά αΓΘ αίΓβαάγ ραοϋβηθά ; ίηβ 
οίηβΓβ εγθ ΐη ρΓβρ&Γαίίοη. 

Ι. ΕΝα^ΙδΗ. 
Α Ρίτή Κεαάτηξ Βοοίζ. Βγ Μ&Π6 ΕίοΗεηδ οί 

ΒογΠπ ; αηά εάϋίεά \>γ Αηηβ Τ. Οοιιςη. ΕχίΓα ίοαρ. 8νο. δίϊη" 
οονεΓδ, ^ά. β 

Οχ/ονά Κβαάίηξ Βοοά, Ραη Ι. Ρογ Ι^ίΐΐΐο 

ΟηίΜΓοη. ΕχίΓα ίοαρ. 8νο. δίΐίϊ οονεΓδ, βά. 

Οχ/ονά Κεαάίηξ Βοο&, Ραΐ"£ II. Ρογ ]υηίθΓ 

Οίακδεδ. ΕχίΓα ίοαρ. 8νο. 5ίϊίΓ οονεΓδ, 6ά. 

Αη Ε1β?ηβη1ατγ ΕηξΙίζϊι Οταιηιηαν αηά Εχβνεί$ε 

Βοοίο Βγ Ο. \ν. Ταηοοοίί, Μ.Α., Ηεαά ΜαδίεΓ οί Νοπνίοη δοηοοί. 
δεοοηά Εάϊίίοη. ΕχίΓα ίοαρ. 8νο. οίοίη, 15. 6ά. 

Α 7ΐ Εη^ΗεΙι Οναιηηιαν αηά Κεαάίηχ Βοοίζ, £ογ 

Εο\νεΓ Ροπτίδ ίη ΟαΒδίοαΙ δοηοοίδ. Βγ Ο. λΥ. Ταηοοοΐ^, Μ. Α., 
Ηεαά ΜαδίεΓ οί Νοηνίοη δοηοοί. ΤηΪΓά Εαϋίϊοη. Εχίπι ίοαρ. 
8νο. οίοίη, 3*• 6</. 

ΤγρίΰαΙ 5ίΊαίίοη$ /νοηι ϋιβ δβεί ΕηςΙΐ$}ι ΗΉ&Τ3, 

\νίΐΗ ΙηίΓοοΙυείοΓγ ΝοΙΐοεβ. δεοοηύ Εάίίΐοη. Ιη Τ\νο νοίυπιεδ. 
ΕχίΓα ίοαρ. 8νο. οίοίη, 3*• 6</. εαοη. 

νοί. 1. ΕαΙϊπιεΓ ίο ΒεΛεΙεχ. νοί. II. Ρορε ίο Μαοαιιίαγ. 

Τ/ιβ ΡΗΐΙοΙοξν ο/ ΙΙιε Εη?Ιί$Η Τοηχκΰ. Β γ }. 

Κηιΐε, Μ.Α., ίοΓΓηεΓίγ Ρείΐοντ οί Οπεί Οοΐΐεςε, αηύ ΡΓθίε$5θΓ οί 
Λη^ΐο-δαχοη, ΟχίθΓ<1. ΤηΐΓά Ε<Κΐϊοη. ΕχίΓα ίοαρ. 8νο. οΙοΐΗ, 
7*. 6</. ΟΕΑΚΕΝΌΟΝ ΡΡΣ53, ΟΧΡΟΚΌ. 17 Α Βοο& /οκ ί/ιε Βεχΐηηετ ίη ΑηςζΙο-8αχοη. Β γ 

}οΙιη Ε&τΙί, Μ. Α., ΡιόΓ«550γ οί Αηρ1ο-δ*χοη, Οχίοπί. δεοοιηΐ 
Εθίΐϊοη. Εχίπι ίαφ. 8νο. οΙοΐΗ, 35. 6ά. 

Α η ΑηνΙο-5αχοη Κεαάετ. Ι η ΡΐΌδβ άγιο νβΓδβ. 

\\" ϊ ι Κ ΟΓαπιηιαΙΐοαΙ Ιηΐπχΐιιςίϊοη. Νοίεβ, Ληά 0\ο&&Λτγ. Βγ Ηαιιγ 
δνεεί, Μ. Α. 'ΠιίΓ<1 Είϋίϊοη. Εχίπι ίαιρ. 8νο. εΐοΐΐι. 85. 6</. 

Α η Αη<ζΙο-3αχοη Ρνΐηιετ, τυίίΐι ^αταηιαί', ΝοΙε$, 

Ληά ΟΙοϋαΓ)•. Βν ίΗβ $αιηε ΑυίΗοΓ. Εχίπι ίαψ. 8νο. ςΙοΐΗ, Μ. 6ά. 

Τ/ιε ΟηηηΙηνι ; \\\ι\\ ΐΗβ ΝοΙεβ ζηά ΟΙοδβαΓγ 

οί ϋι\ Κ. Μ. \ΥΗΐίε. ΕάίΙβά ογ Κεν. Κ. Ηοΐί, Μ.Α. 1878. ι νοίί. 
Εχίτα ίαιρ. 8νο. οΙοΐΗ, II*. 

5ραίηπΊΐ$ ο/ ΕατΙγ Ειι^ΗεΙι. Α Νβλν αηά Κ.6- 

νΪ5β<1 Εά'ΐΐϊοη. ΝΥΐΐΙι ΙηίΓοάΊιάίοη, ΝοΙεβ. &ηά Οίοδ&απαΐ Ιικίεχ. 
& Μοιτίδ, 1Λ..Ό., Ληά \Χ. \Υ. δΐίεαί, Μ.Α. 

Ρ&τί Ι. Γγοπι 01(1 Εης1».->Η ΗοπιίΠεδ Ιο Κϊης Ηοπι (αλ. ι ι 50 
Ιο λ.ό. 1300). Εχίπι ίαιρ. 8νο. ςΙοΐΗ, ο$• 

ΡίΓί II. Εγοπι ΚοΒειΙ οί ΟΙουοίβΙεΓ Ιο Οο\νεΓ (α.ο. 1298 ίο 
Α •°• '393)• δεοοηά 1 Ειΐίΐίοη. Εχίπι ίαιρ. 8νο. <:ΙοΐΗ, ϊ$.6ά. 

8ρ&%Μ£Λ$ ο/ ΕηςΚεΙι Ι^ίΙοαΙηνε, Γγογπ ιΗθ 

' ΡΙοπβΗπιαηδ Οιβθβ ' Ιο ΐΐιε ' δΐιερίιείΐπίεδ ΟαΙεικΙεΓ ' (α.π. 1394 1ο 
α.ό. ΐζ;9). \\'ίΐΗ ΙηίΓοόιιςΙΐοη, ΝοΙεβ, αηά 01θ5&απαΙ Ιηιίεχ. Βγ 
\Υ. \\. δίιε&ί, Μ. Λ. ΕχίΓα ίαιρ. 8νο. οίοΐΐι, ;*• <*/. 

Τ/ιε νίειοη ο/ ΐνίΙΙΐαηι εοηεεηιιηζ Ρίετε ΐΗε 

Ρ1ο«ηηαη, όγ \\ΐ1Ηηιτι Εαηςίαικί. Εάίΐεά*. νίίΐι ΝοΙ«, 1>γ \Υ. \Υ. 
51ίβ»1, Μ.Α. ΤΙιΪΓά Εάίΰοη. Εχίπι ίαιρ. 8νο. αοΐΗ, α*• &*• 

ΟιαίίϊιΊ-. Τ/ιε Ρτίοτ€$56$ Τα/ε ; 3ίτ ΤΙιορα$ ; 

ΤΗε Μοηΐςοβ Ταίε ; ΤΗε Οει-ΙνΟ* Τοίε ; ΤΗε ίνιυιεΓε•; Τηΐε. Ας. 
Εί1ϊ(ε»1 1>ν ΝΥ. \Υ. δΐίεαΐ, Μ.Α. δεεοηό! Είΐίΐίοη. Εχίπι ίαιρ. 
8νο. οίοΐίί, α 1 • 6</• 

αιαιαΊΎ. Τ/ιε Τα/ε ο/ ίΗε Μαη ο/ 

Τίιε ΡβπΙοηοΓεβ Τ»1ε ; ΤΗβ δεοοαΐ Νοηηε» Τ»1ε : Πιο ΟΙιαηουη» 
Υίπιαηηίδ Τβίβ. Βγ Ιΐΐ€ ωπιβ ΕλΙΗογ. ΕχΙγ» ίαιρ. 8νο. οΙοίΗ, 
( χί. (δβ€ λΙ«ο ρ. 19.) 

1 8 Ο.ΑΚΕΝΏ0Ν ΡΚΕ88, ΟΧΡΌΚΌ. ΟΙά ΕίίζΙίείι ϋναιηα. ΜανΙοινεε Τνα^ίεαΙ Ηή- 

Ιοιγ οί Ότ. ΡαιίδΙυδ, αηά ΟΓεεηε'δ ΗοηοιίΓαΜε ΙΙίδΙοιγ οί ϊ"παΓ 
Βαοοη αηά ¥ήα.τ Βαη^αγ. ΕϋΐΙεά βγ Α. XV. \ναπ3, ΜΑ., Ρι-οίεδδΟΓ 
οί Ηϊδίοι-γ αηά! ΕηβΗδη ΕίΙεΓαΙνηε ίη 0\νεηδ Οοΐίε^ε, ΜαηοΙιεδΙεΓ. 
1878. ΕχίΓα ίοαρ. 8νο. οΙοΛ, 5«. 6ά. 

ΜανΙοινβ. Εάινανά II. λνίΐΗ ΙηίΓοθαοΐίοη, 

Νοίεδ, &ο. Βγ Ο. \ν. Ταηοοο^, Μ.Α., Ηεαα. ΜαδίεΓ οί Νοπνίοη 
δοηοοί. ΕχίΓα ίοαρ. 8νο. οίοίη, 3«• 

8}ια&6$ρβαν6. ΗαηιΙβΙ. Εάίΐεά Βγ \¥. Ο. ΟΙεγΙ^, 

Μ. Α., αηϋ \\\ ΑΜίδ λΥπςηϋ, Μ.Α. ΕχίΓα ίοαρ. 8νο. δίίίΤ οονεΓδ, 25. 

ΞΙιαΙί^ρβανε. δείεοί ΡΙαγδ. Εώ'ίεά Βγ \Υ. 

ΑΜΪ5 ννπβΗΐ, Μ.Α. Εχίια ίοαρ. 8νο. δΙϊίΤ οονείδ. 

ΤΗε Τεπιρεδί, 15. 6ά. Κίη£ ΕεαΓ, υ. 6ά. 

Αδ Υοα Είΐίε Ιί, 15. 6ά. Α ΜίάδαιηιηεΓ Νίβηί'δ Όκα,να, ι$. 6ά. 

^Ιίιΐδ ΟοεβαΓ, 25. (ϋοποΐαηυδ, 2$. 6ά. 

ΚϊοηαΓ(1 Ιηε ΤΙιϊγοΙ, 25. 6ά. ΗεηΓγ Ιηε Είίίη, 25. 

Τ\νε1ίιη ΝίβηΙ. Ιη ΐΗε Ρτεε$. (Εογ οΙηεΓ Ρΐαγδ, δεε ρ. 19.) 

ΜϋΙοη. Ανβοραξϋίΰα. \Υίΐ:Η ΙηίΓοάυοίΐοη αηά 

Νοίεδ. Βγ ]. \Υ. Ηαΐεδ, Μ.Α., Ιαίε Εεΐΐονν οί Οηπδί'δ Οοΐΐεςε, 
ΟαηιΟΓκΙ^ε. δεεοικί Εόϋΐίοη. Εχίια ίοαρ. 8νο. οίοΐΐι, 35. 

Βηηγαη. ΗοΙγ ίναν. Εθίΐεά Βγ Ε. νοηαΒΙβδ, 

Μ.Α. Ιη Ιηε ΓΓεδδ. (δεε αίδο ρ. 20.) 

Ιοοίίέε ϋοηάηεί ο/" ίΗβ υηάβνεΐαηάίηξ. Ε<ϋΐ€<3, 

\νίΐη ΙηίΓΟίΙιιεΙϊοη, Νοίεδ, &ο., 1>γ Τ. Ρο\ν1ει•, Μ.Α., ΡΐΌίεδδΟΓ οί 
Εσ^ίο ίη ίηε ϋηίνεΓδίίγ οί Οχίοηΐ. ΕχίΓα ίεαρ. 8νο. οίοίη, 2«. 

Αάάίζοη. δείεοάοηδ Γγογπ Ραρ6Γ5 ίη ΐΗε δροο- 

ΙαίοΓ. ΛΥϊΙγι Νοίεδ. Βγ Τ. Απιοΐά*, Μ.Α., ϋηίνεΓδίίγ Οοΐΐε^ε. 
δεοοηα! Εϋίίίοη. ΕχίΓα ίεαρ. 8νο. οίοίη, 4«• 6<ί. 

Βηκ^β. Ροιιγ ΕεΙΙεΓδ οη ΐΗε ΡΐΌροδ^Ιδ Γογ 

Ρεηοε \νίίη ΐΗβ Κ,ο^ίοϊϋε ΌΪΓεοίοΓγ οί ΡΓαηοε. Εάίίεά!, \νϊ1η Ιη- 
ΐπχΐιιοΐίο» αηά Νοίεδ, &γ Ε. ^. Ρα>ηε, ΜΑ. ΕχίΓα ίοαρ. 8νο. 
οίοΐη, 5*• (δεε αίδο ρ. 2ο.) ΟΣΑΚΕΝΌΟΝ ΡΚΕ88, ΟΧΓΟΚΏ. ι 9 

Αίβο Ιηβ Γοΐΐονΐηβ ίη ραρβτ οονβΓβ : — 

(Ιο/ιήυιϋ/ι. Τ/ιε ϋεεενίεά ΥϋΙαζε. 2ιί. 
Οτα)'. Είί'£} αηά Οάε οη Εΐοη ΟοΙΙεχε. ιά. 
^ο/ιηαοη. ναηϋγ ο/ Ηητηαη \νί$Ηεε. λλΊιΙι 

ΝοΙ« οχ Ε. ). Ραχηο, Μ.Α. +ά. 

Κεαί$. Η\ρεηοη, Βοοίί Ι. \νίΐΗ Νοί€5 \>γ 

\\'. Τ. Απιοΐά, Β.Α. +ά. 

ΜΐΙΙοη. \ΥΐιΗ Νοΐ65 βγ Κ. 0. ΒΐΌλνηε, Μ.Α. 

Εχαάα5, ιά. ΕΆΙΙεβτο, $Λ. II Ρηΐ5«Γθ5θ, +ά. Οοπημ, 64. 
5αηΐ5οη Αςοηϊΐΐ€5, 6ά. 

ΡαηιεΙΙ. Τ/ιε Ηονιίί. ιά. 

8εοΙΙ. Ζλ>' ο{ ΐΗε Εα$1 ΑίίΗίΦτέΙ, ΙηίπχΙυοίίοη 

αηά ΟαηΙο Ι, Λνΐΐη Ρκ&οβ βηά Νοίεϊ 1>ν \Υ. Μίηίο, Μ.Α. 6Α 

Α 8ΕΒΙΕ8 ΟΓ ΕΝΟΙιΙβΗ 01Α88Ι08, 

ϋββϊκηρΛ Ιο πιοβΐ ΐηβ Λ^αηΙβ οΓ βΐιιάβηΐβ ίη Εη^ϋβη ΙιίΙβι-α- 
ΐιΐΓβ, οχ Ιηβ ΙαΙβ Ββν. ^. 8. ΒΒΕΛΚΓΕΒ, Μ. Α., οΓ (ϊιιοβη'β Οοΐΐβββ, 
ΟχΓοΓά, &ηά ΡΓοΓβββοΓ οΓ Εηβΐίβη. ΙιϊΙβΓ&Ιυχβ &1 Κϊηβ'β Οοΐΐβββ, 
Ιιοηάοη. 

ι. €ΙιαΐΜεκ. Τ/ιε ΡιοΙοξίιε ίο Ιΐιε ΟαηίεκόΊιτγ 

ΤαΚδ ; Τηε Κηϊβηΐβδ Ταΐβ ; Τηε Νοηηε Ρι•ε<;1ε5 Ταΐβ. Ε<Κί«1 ογ 
Κ. Μογπ5, ΕχΙίΐοΓ οί δρεοίπκηδ οί ΕαΗχ Εη^ΠϋΗ, &<:., &α δϊχΐη 
Εχΐίΐίοη. ΕχΙπι ίοαρ. 8νο. οίοΐη, 25. 6ά. (δεβ α1$ο ρ. Ι7•) 

2. 5ρεη5<:κ5 Ραετγ ζ)ιιεεηε. Βοοί-ίδ Ι ζ.ηά II. 

ϋβίίβηεθ οηίβΛχ Γογ Ιηβ ικβ οί δοΗοοΙδ. \\'ίΐη Ιηΐπχΐυείΐοη, ΝοΙβδ, 
*αά ϋίοδδατγ. Βχ Ο. \ν Γ . Κίΐοηίη, Μ.Α. 

Βοοίί Ι. Είςηίη Είΐίΐίοη. Εχίπι ίςαρ. 8νο. οίοΐη, 2*. 6ά. 

Ιίοοίί II. δίχίη Είΐίΐϊοη. Εχίτα ίαιρ. 8νο. οΙοιΗ, α. 6ά. 

3• Ηοο&ίΎ. ΕεεΙεήαζΗεαΙΡοΙϋγ,Βοο&Ι. Ε^ίΐεά 

1>χ Κ. \\\ ΟΗυιτη. Μ.Α.. Όβαη οί δί. ΡβυΓί ; ίοπιΚΓΐχ ΓβΠον οί 
ΟγκΙ Οοΐΐββο, Οχίοπί. &.χοηό Εάΐιϊοη. Εχίτα ίοαρ. 8νο. οίοΐη, 2». 

4• ΞΙιαΙ^ι^ρεατε. δείεεί ΡΙαγδ. Εάίΐοά \>γ ν/. 

Ο. ΟΙβχΙί, Μ. Α.. ?"€ΐ1υ\ν οί Τπηΐΐ>• ^ο11^{^β, Οαηοπά^β ; »ηϋ \\'. 
ΑΜμ \νπβΗΐ. Μ. Α., Τιίηίΐχ Οοΐΐΰβΰ, Ουηοηάςΰ. ΕχΙι» ίο»ρ. 
8νο. >1ϋίοονβΓ5. 

Ι. Τηο Μ«ςη8ΐιί οίν'αϊίοβ. Ι». 
II. I<^^^ο^ι1 ΐ!κ• δκοικί. Ι•. 6ά. 
III. Μαςοίΐη. Ια 6ά. (Κογ οίΗεΓ Ρ1»χ», »β€ ρ. ι8.) 
2 2ο 0ΣΑΚΕΝΌ0Ν ΡΚΕ58, 0ΧΓ0ΚΌ. 5• Βαωη. 

Ι. Αίΐναηοειηεηΐ οί Εεαπιίηβ. ΕαϋΙεά \>γ \Υ. ΑΙθίδ λΥη^ηί, 

Μ.Α. δεοοηά ΕαΉίοη. ΕχίΓα ίοαρ. 8νο. οίοΐη, 4*• 6ά• 
II. Τηε Εδδαγδ. \\ τ ϊίΗ ΙηΙι-οάιιοΐΐοη αηά Νοίεδ. Βχ ]. Κ. 
ΤηιίΓδίιεΜ, Μ.Α., ί'ε11ο\ν απά ίοττηεήγ ΤιιΙογ οί ^δϋδ 
Οοΐΐε^ε, ΟχΓογο. 

6. Μίίίθ7ΐ. Ρθ6ΓΠ5. Εάίίεά βγ Κ. Ο. ΒΓθ\νηε, 

Μ.Α. 2 νοίδ. ΡοπΓΐη ΕάίΙίοη. ΕχίΓα ίοαρ. 8νο. οίοΐη, όχ. 6<ί. 
8ο1ά δεραΓαΙεΙ)•, Υοΐ. Ι. 4• ς • ί Ύοΐ. II. 3*• (δββ & ' 50 Ρ• ζ 9•) 

η. Όν^άβη. δείεοί ΡοείΉδ. δίαηζ^δ οη ΐΗβ 

ϋεαίη οί ΟΙίνεΓ ΟοπίΛνοΙΙ ; ΑδίΓκα ΚοάΊιχ ; Αηηιΐδ ΜΪΓαΐ>ί1Ϊ5 ; 
Αβδαίοπι αικί Αοΐιϊιορηεΐ ; Κβΐίείο Εαϊοϊ; Τηε Ηίη<1 αηά Ιηε 
ΡαηΙηεΓ. ΕάϊΙεά 1>γ \Υ. ϋ. Οηπδίϊε, Μ.Α. δεοοηά ΕάΉίοη. ΕχΙ:α 
ίοαρ. 8νο. οίοίη, 3*• 6Α 

8. Βηηγαη. ΤΗβ ΡίΙξνίπιε Ρνο°;νβ85, Οναοε 

ΑΒουικϋη^, Κείαιϊοη οί Ιηε ΙπιρπδοηπιεηΓ. οί Μγ. |οηη Βυηχαη. 
ΕάϊΙοο!, λνίΐη Βίθ£Γαρηίοα1 ΙηίΓοάΊιοΙίοη αηά ΝοΙοδ, οχ Ε. νεηαΜεδ, 
Μ.Α. 1879• ΕχίΓα ίοαρ. 8νο. οίοίη, 5*• 

9• Ρορβ. λνίΐΗ ΙηίΓο^υοίίοη ζηά Νοίεβ. Β γ 

ΜαιΊι Ραίίϊδοη, Β.Ό., ΚεοτοΓ οί Είηοοίη Οοΐΐεςε, ΟχίοΓά. 

Ι. Ε*δαχ οη Μαη. δίχΐη Εά^Ιίοη. ΕχίΓα ίοαρ. 8νο. ι«. 6ά. 
II. δαΙΪΓΟδ αηά Ερίδΐΐεδ. Τηίηΐ Εά*ϊΙίοη. ΕχίΓα ίοαρ. 8νο. 25. 

ίο. ^ο/ιηεοη. Κα$$βΙα$ ; 1*%νβ$ ο/ Ρορβ αιιά 

ϋΓ>•(ίεη. Ε^ϊΙεά 1>χ ΑΙίΓεά Μϊΐηεδ, Β.Α. (Εοηάοη), ΙαΙε δοηοΙαΓ οί 
Είηοοίη Οοΐΐεςε, Οχίοτά. ΕχίΓα ίοαρ. 8νο. οίοίη, 4«• 6ί/. 

ιι. Βητ&β. δείεοί \νοΓΐ<:5. Εοΐΐϋβά, \νίΐΗ Ιη- 

Ιπχΐυοίΐοη αηθ Νοιεδ, 1>χ Ε. Τ. Ραχηε, Μ. Α., οί Είηοοίη'δ Ιηη, 
ΒαιτίδΙεΓ-αΙ-Εαλν, αηά Ρείίολν οί υηίνεΓδίΙχ Οοΐΐεςε, Οχίοκί. 

Ι. Τηου^Ηΐδ οη ίηε ΡΓεβεηί ϋίδοοηΐεηίδ ; Ιηε 1\νο δρεεοηεδ οη 
Απιεποβ. δεοοηά ΕάϋΙΐοη. ΕχίΓα ίοαρ. 8νο. οίοίη, 4«• 6Α 
II. ΚεΗεοίϊοηδ οη Ιηε ΡΓεηοη Κενοΐυΐΐοη. δεοοηά Ε^ϊίίοη. 
ΕχίΓα ίοαρ. 8νο. οίοίη, 5*. (δεε αίδο ρ. ι8.) 

12. ϋοινρετ. Εάίϊεθ, Λ\ Γ ίΐΗ Εΐίε, ΙηίΓοάυοϋίοηδ, 

αηά ΝοΙεδ, \)γ Η. Τ. ΟπίίιΙη, Β.Α., ίοπηεΓίχ δοΐιοΙαΓ οί Ρεπιβι-οΐίε 
Οοΐΐεςε, ΟχίοΓά. 

Ι. Τηε ϋΐ^αοΐΐο Ροοπίδ οί 1 7^ ', «'ίΐη δείεοίΐοηδ ίΓοηι Ιηε ΜΐηοΓ 

Ρίεοοδ, α. η. ΐ779-" Ι "/83• ΕχίΓα ίοαρ. 8νο οΙοΐΗ, 3«. 
II. Τηβ Ταχ1<, νίΐΐι ΤίΓΟοίηίιιηι. ηηά! δείεοίΐοηδ ίΓοηι Ιηε ΜίηοΓ 
Ροβηΐδ, Α4>. 1 784-1 799• ΕχΙγ* & & Ρ• 8νο. οίοΐΐι, 3 Χ • ΙΚΚΧΌΟΧ ΡΚΕ85, ΟΧΓΟΚΌ. Η II. ΙιΑΤΙΝ. 
Αη ΕΙαπαιΙαν) 1 ΕαΙίη Οτομμοτ. Βγ ]οΗη Β. 

ΑΗαι, Μ. Λ., ΗοαοΙ Με«Ιογ οί Ρ«π»β ΟταπιιηαΓ δοΗοοΙ, Οαιχι&ι-κΐ^ι•. 
ΤΗίπΙ Ειΐϊΐϊοη, Κβνΐδβύ αικί Οοιτβοΐίίΐ. Εχίπι ίςβρ. 8νο. οΙοΐΗ, 2». οά. 

Α Είηί ΕαΙίιι Εχ€τά$6 Βοοά. Βγ ΐΗε δ&ηιε 

ΑαύιοΓ. ΤΤϊΪΓά ΕλΙϊιϊοπ. Εχίπι ίοαρ. 8νο. οίοΐΐϊ, 3*. 6ά. 

Α 3αοη(ί Σαίΐη Εχούϊβο ΒοοΙ'. Βγ ΐΗε δαπιε 

ΑοΛογ. Ρηρατΐηξ. 

ΑηβΙϊοβ Κεάάεηάα, ογ Εαδγ ΕχίΓαοϊδ, ΐΛίίη Σΐηϋ 

'^, Γογ ΙΙηδβαι Τπιη$1αΙϊοη. Βγ 0. 5. ]ίτηπι, Μ.Α. δβοοικί 
Εοϊιϊοη, Κ.ϋντ3«1 ααά Εη1ατ£ε<1 ΕχίΓα ίοαρ. 8νο. οίοΐΐι, 2$. 6ά. 

ϊα£€$ /Ϊ7Λ- Τηιη$ΙαΙΐο)ΐ ϊηΐο Εαϋη. Ρογ ΐΗε 

«5€ Οί Ρθ55ΙΤ1«1 Αηά θΐ!ΐ€Γ3. ί5β1«οί«1 &>• ]. Υ. δαι-βΜΐΙ, Μ.Α.. 
Κείΐον &ηά ΤιιΙογ οί ΜαςόαΙοη ΟοΙΙεςο, Οχίοπί. Ηίΐΐι Κϋϊΐίοη. 
Εχίπι ίοαρ. 8νο. οίοΐΐι, 2ί. 6ά. 

Ρίν$1 ΕαΙίη Κεαάεΐ'. Βγ Τ. ]. Νιιηηδ, Μ.Α. 

ΤΗίπΙ ΕίΗΐϊοη. Εχίπι ίοαρ. 8νο. οίοΐΐι, 25. 

5εωηά ΕαΙΐη Κεαά€Γ. Ι η ΡΓοραΓαιίοη. 
ΟαβΒατ. ΊΊιε €ο)ηηΐ€ηΙατΐ€$ (Γογ δοΗοοΙδ). \Υίι1ι 

ΝοΙ« από* Μαρβ. Βγ ΟΐΛήα Ε. Μο1«ι•1ν, Μ.Α. 

ΡαΓί Ι. ΤΗ{ Οα//ϊί ΙΙ'ακ. ΤΜπΙ ΕίΗήοη. Εχίπι ίοαρ. 8νο. 

οΙοΐΗ, 4*• 6•/. 
ΡαΠ II. ΤΗ* ανϊΐ ΐν'ατ. Εχίπι ίοαρ. 8νο. οΙοΛ, 3*. &/• 
ΤΗ( ϋϊνϊΐ \νατ. Βοοίί Ι. ΕχΙγ» ίοαρ. 8νο. εΙοΛ, 2*. 

ί Ίϊβτο. δείεοΐίοη οί ίηΙεΓεδίίη^ αηά οίοδοπρ- 

Ιίνβ ρ*κ&£«. \\'ίι1ι ΝοΙ«. Βχ ΗβηΐΛ- \\Ά1/Όπ1, Μ.Α. Ιη Ιΐιπτο 
ΡαΛ*. 8«οοη<1 Εχΐίΐίοη. ΕχΙγ» ίο»ρ. 8νο. οίοΐΐ», 4*• 6ά• Ε*^ 
Γατί κρΛίΑίίΙγ, Ηαιρ, 1 5. 6ά. 

ΓαΚ Ι. Αηβαΐοΐβ ίτοαχ ΟΓϋοίαη »η<1 Κοιυ&η ΙΙϊ&ΙοΓχ. 

ΡαΛ II. Οπι«ΐ5 αηά Ργμπη : Βοααΐΐ^ οί ΝαΙυΓβ. 

Ρ»Π III. Κοπιβ'ϊ Καίο οίΙχοΓ ΡΐΌνϊηοε*. 

ιύο. Ξβ&Ιεά ίεΙΙβτε (Γογ δοΗοοΙδ). \\ΊιΗ 

Νοι«. Βγ Ιΐιβ 1»1€ 0. Ε. ΡΗοΗλκΙ, Μ. Α., *η<1 Ε Κ. ΒοΓηΛΓίΙ, 
ΜΛ. δ«.•οη<1 Ε<1ΐάοη. ΕχΙγλ ίαιρ. 8νο. οΙοΐΗ, μ. 2 2 ΟΣΑΚΕΝΌΟΝ ΡΚΕ88, ΟΧΓΟΚΏ. 

Οατο. 3βΐ€εί ΟναΗοηε (Γογ 5οΗοο1δ). λνίΐΗ 

Νοίεδ. Βγ Τ. Κ. Κίης, Μ.Α. Εχίια Γεαρ. 8νο. εΙοΛ, 25. 6ά. 

ΟονηβΚηε Νεροζ. λνίΐΗ ΝοΙεδ. Βγ Οβοεγ 

ΒΓονηιίης, Μ.Α. δεεοηά Εάϋΐΐοη. ΕχΙγβ ίεαρ. 8νο. ςΙοΐΗ, 25. 6ά. 

Σζνγ. δβίβΰέίοΐΐΞ (Γογ δοΐιοοίδ). \νίΐΗ ΝοΙεδ 

&ηά Μαρ5. Βγ Η. Εεε-\ν&πιει•, Μ.Α. ΕχίΓα Γοαρ. 8νο. Ιη ΡαΓίδ, 
Ιίπιρ, εαείι 1$, 6ά. 

ΡαΓί Ι. ΤΗε Οαικίϊηε ΌίδαδΙει - . 

Βατί II. Ηαηηί&αΓδ Οαπιραίβτι ίη Ιίαίχ. 

ΡαΓί III. ΤΗε ΜαεεάΙοηΪΕΐη λΥαι-. 

Ζ,ϊνν. Βοοί^δ ν~νΐΙ. \νίΐΗ Ιηιπχΐυοίίοη αηά 

Νοίεδ. Βγ Α. Κ. Ουει•, Β.Α. Εχίτα Γεαρ. 8νο. οΙοΛ, 35. 6ά. 

Ονίά. δείοοίίοηδ ίοΓ ΐΗ(ί υδε οί 5ο1ιοο1δ. \νίϋ1ι 

ΙηίΓοάιιεΙίοηδ αικί Νοίεδ, αη<1 αη ΑρρειχΠχ οη ΐΗε Κοιπαη ΟαΙεηθ&Γ. 
Βγ \Υ. Καιηδαγ, Μ.Α. ΕπΜίεά ον Ο. Ο. Καπίδαγ, Μ. Α., ΡΓοΓεδδΟΓ 
οί Ηιιιυαηϊψ, ΟΙαδβΟΛν. δεεοικί ΕαΉϊοη. ΕχίΓα Γαιρ. 8νο. εΐοΐΐι, 
55. 6(1. 

Ρίιηγ. 36ΐβοίβά ϋεϋβνε (Γογ δοΐιοοίδ). \νίΐΗ 

ΝοΙεδ. Βγ ΐΗε ΙαΙε Ο. Ε. Ρπείιαπί, Μ. Α., ηηά Ε. Κ. Βει-παΓά", Μ.Α. 
δεεοηό! Εϋίΐίοη. ΕχΙγο. Γεαρ. 8νο. εΙοΐΗ, 35. ΟαίηΙΙί νενοηεηείς Ι^ίδεν. Ιιογιιγπ Γ^οο^ηονίϋ, 

&ρρ£ΐΓ&1;υπι επίίευπι ρΓοΙεςοπιεπη. βρρεηάϊεεδ 8ά(1ί<1ϋ, Κοϋΐηδοη 
ΕΙΗδ, Α.Μ. 1878. Όεπψ 8νο. εΐοΐΐι, 165. 

Α ϋοψηηιβηία,νγ οη